RECOMANDARE PENTRU A DOUA LECTURĂ privind poziţia comună adoptată de Consiliu în vederea adoptării unui Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind serviciile publice de transport feroviar şi rutier de călători şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1191/69 şi nr. 1107/70 ale Consiliului

4.4.2007 - (13736/1/2006 – C6-0042/2007 – 2000/0212(COD)) - ***II

Comisiei pentru transport şi turism
Raportor: Erik Meijer

Procedură : 2000/0212(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
A6-0131/2007

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

privind poziţia comună adoptată de Consiliu în vederea adoptării unui Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind serviciile publice de transport feroviar şi rutier de călători şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1191/69 şi nr. 1107/70 ale Consiliului

(13736/1/2006 – C6‑0042/2007 – 2000/0212(COD))

(Procedura de codecizie: a doua lectură)

Parlamentul European,

–   având în vedere poziţia comună a Consiliului (13736/1/2006 – C6 0042/2007),

–   având în vedere poziţia sa în primă lectură[1] referitoare la propunerea Comisiei înaintată Parlamentului European şi Consiliului (COM(2000)0007)[2],

–   având în vedere prima propunere modificată a Comisiei (COM(2002)0107)[3],

–   având în vedere a doua propunere modificată a Comisiei (COM(2005)0319)[4],

–   având în vedere articolul 251 alineatul (2) din Tratatul CE,

–   având în vedere articolul 62 din Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere recomandarea pentru a doua lectură a Comisiei pentru transport şi turism (A6-0131/2007),

1.  aprobă poziţia comună astfel cum a fost modificată;

2.  încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite Consiliului şi Comisiei poziţia Parlamentului.

Poziţia comună a ConsiliuluiAmendamentele Parlamentului

Amendamentul 1

Considerentul 10

(10) Contrar Regulamentului (CEE) nr. 1191/69, al cărui domeniu de aplicare include şi serviciile publice de transport de călători pe căi navigabile interioare, nu se consideră recomandabil ca prezentul regulament să reglementeze atribuirea contractelor de servicii publice în domeniul respectiv. De aceea, organizarea serviciilor publice de transport de călători pe căi navigabile interioare trebuie să se conformeze principiilor generale ale tratatului, cu excepţia cazului în care statele membre decid să aplice prezentul regulament domeniului respectiv. Dispoziţiile prezentului regulament nu împiedică integrarea serviciilor de transport pe căi navigabile interioare într-o reţea mai amplă de transport public urban, suburban sau regional de călători.

(10) Contrar Regulamentului (CEE) nr. 1191/69, al cărui domeniu de aplicare include şi serviciile publice de transport de călători pe căi navigabile interioare, nu se consideră recomandabil ca prezentul regulament să reglementeze atribuirea contractelor de servicii publice în domeniul respectiv. De aceea, organizarea serviciilor publice de transport de călători pe căi navigabile interioare şi pe apele maritime naţionale trebuie să se conformeze principiilor generale ale tratatului, cu excepţia cazului în care statele membre decid să aplice prezentul regulament domeniilor respective. Dispoziţiile prezentului regulament nu împiedică integrarea serviciilor de transport pe căi navigabile interioare şi pe ape maritime naţionale într-o reţea mai amplă de transport public urban, suburban sau regional de călători.

Amendamentul 2

Considerentul 15

(15) Contractele pe termen lung pot duce la închiderea pieţei pe o perioadă mai lungă decât este necesar, lucru care reduce avantajele presiunii exercitate de concurenţă. Pentru a reduce denaturarea concurenţei, protejând în acelaşi timp calitatea serviciilor, contractele de servicii publice ar trebui încheiate pe termen limitat. Cu toate acestea, este necesar să se prevadă prelungirea contractelor de servicii publice cu cel mult jumătate din termenul iniţial în cazul în care operatorul de servicii publice trebuie să investească în active a căror perioadă de amortizare are caracter excepţional, precum şi, din cauza caracteristicilor şi constrângerilor speciale, în cazul regiunilor ultraperiferice menţionate la articolul 299 din tratat. În plus, în cazul în care un operator de servicii publice investeşte în infrastructură sau în material rulant şi în vehicule care au caracter excepţional prin aceea că ambele implică fonduri însemnate, şi cu condiţia ca respectivul contract să fie atribuit în urma unei proceduri care presupune un concurs echitabil de oferte, trebuie să poată fi acordată o prelungire pe termen chiar mai lung.

(15) Contractele pe termen lung pot duce la închiderea pieţei pe o perioadă mai lungă decât este necesar, lucru care reduce avantajele presiunii exercitate de concurenţă. Pentru a reduce denaturarea concurenţei, protejând în acelaşi timp calitatea serviciilor, contractele de servicii publice ar trebui încheiate pe termen limitat. Prelungirea contractului ar trebui să se facă sub rezerva unei confirmări pozitive din partea utilizatorilor, care ar trebui consultaţi periodic de autoritatea competent, în conformitate cu nişte proceduri prestabilite pentru a se garanta obiectivitatea acesteia. Cu toate acestea, este necesar să se prevadă prelungirea contractelor de servicii publice cu cel mult jumătate din termenul iniţial în cazul în care operatorul de servicii publice trebuie să investească în active a căror perioadă de amortizare are caracter excepţional, precum şi, din cauza caracteristicilor şi constrângerilor speciale, în cazul regiunilor ultraperiferice menţionate la articolul 299 din tratat. În cazul în care un operator de servicii publice investeşte în infrastructură sau în material rulant şi în vehicule care au caracter excepţional prin aceea că ambele implică fonduri însemnate, şi cu condiţia ca respectivul contract să fie atribuit în urma unei proceduri care presupune un concurs echitabil de oferte, în momentul în care se face investiţia, ar trebui determinat costul rezidual al părţii neamortizate pe durata contractului , deoarece acesta ar trebui suportat de către ofertantul care a câştigat licitaţia şi care îi succede operatorului care a efectuat investiţia.

Amendamentul 3

Considerentul 17

(17) În conformitate cu principiul subsidiarităţii, autorităţile competente au dreptul de a institui standarde de calitate pentru obligaţiile de serviciu public, de exemplu cu privire la condiţiile minime de lucru, drepturile călătorilor, nevoile persoanelor cu mobilitate redusă sau protecţia mediului.

(17) În conformitate cu principiul subsidiarităţii, autorităţile competente au dreptul de a alege modul de stabilire a criteriilor sociale şi de calitate menite să menţină şi să ridice standardele de calitate pentru obligaţiile de serviciu public, de exemplu cu privire la condiţiile minime de lucru, drepturile călătorilor, nevoile persoanelor cu mobilitate redusă, protecţia mediului, securitatea pasagerilor şi angajaţilor, precum şi obligaţiile aferente contractului colectiv şi alte reglementări şi acorduri privind locurile de muncă şi protecţia socială la locul în care este furnizat serviciul. Pentru a asigura condiţii concurenţiale transparente şi echitabile între operatori, cerinţele specifice de calitate a serviciilor impuse de autorităţile competente ar trebui să facă trimitere, ori de câte ori este posibil, la standardele europene de calitate 13816 şi 15140 aprobate în 2002 şi 2006 de Comitetul European de Standardizare (CES).

În orice caz, trebuie să se garanteze că standardele general aplicabile în aceste domenii sunt, de asemenea, respectate în cazul formelor comparabile de transport public rutier şi feroviar de călători.

Justificare

Service-level agreements should be provided for, and the conditions for the award of operating licences should refer as clearly as possible to quality of service for the consumer. The European Parliament has adopted this position in its first reading (Amendments 32 and 37-51), and the Commission has already adopted these amendments (COM(2002)107, Article 4a). In order to achieve that together with social protection of employees in competition, it is not enough to define social protection as a criterion to be applied by the competent authority on a voluntary basis.

Amendamentul 4

Considerentul 20

(20) În cazul în care o autoritate publică locală alege să încredinţeze unui terţ un serviciu de interes general, aceasta trebuie să selecteze operatorul de serviciu public în conformitate cu dreptul comunitar privind contractele publice şi concesiunile, conform prevederilor articolelor 43 - 49 din tratat şi principiilor transparenţei şi egalităţii de tratament. În special, dispoziţiile prezentului regulament trebuie să nu aducă atingere obligaţiilor care le revin autorităţilor publice în temeiul directivelor privind atribuirea de contracte publice, în cazul în care contractele respective de servicii publice se înscriu în domeniul lor de aplicare.

(20) În cazul în care o autoritate publică locală alege să încredinţeze unui terţ un serviciu de interes general, aceasta trebuie să selecteze operatorul de serviciu public în conformitate cu dreptul comunitar privind contractele publice şi concesiunile, conform prevederilor articolelor 43 - 49 din tratat şi principiilor transparenţei şi egalităţii de tratament. În special, dispoziţiile prezentului regulament trebuie să nu aducă atingere obligaţiilor care le revin autorităţilor publice în temeiul directivelor privind atribuirea de contracte publice, în cazul în care contractele respective de servicii publice se înscriu în domeniul lor de aplicare. Trebuie garantată protecţia juridică uniformă ofertanţilor interesaţi fără să se facă diferenţieri între contractele atribuite în temeiul prezentului regulament şi cele atribuite în temeiul Directivelor 2004/17/CE şi 2004/18/CE. Dispoziţiile Directivei 89/665/CEE ar trebui, prin urmare, aplicate uniform la revizuirea tuturor procedurilor de achiziţii publice.

Justificare

To avoid jeopardising the continuity of transport services, we need a legal protection procedure that will quickly produce conclusive results. To be effective, legal protection must also avoid the possibility of divergent decisions on the same case. Accordingly there needs to be uniform legal protection for the award of public service contracts, including service concessions and public service contracts covered by Directives 2004/17/EC and 2004/18/EC, in accordance with the established procedure of Directive 89/665/EEC.

Amendamentul 5

Considerentul 20a (nou)

 

(20a) În cazul în care o întreprindere de transport furnizează pentru prima dată, din proprie iniţiativă, un serviciu de transport public de călători, autoritatea locală competentă trebuie să aibă dreptul de a renunţa la procedura de organizare a unui concurs de oferte specifică concurenţei şi de a promova iniţiativa antreprenorială prin atribuirea directă a unui drept exclusiv temporar operatorului de servicii publice. Potrivit acestei proceduri, este posibil să nu se acorde compensaţia financiară pentru îndeplinirea obligaţiilor de serviciu public prevăzute la articolul 3 alineatul (1). Compensaţia financiară prevăzută la articolul 3 alineatul (2) nu este afectată.

Justificare

Undertakings are often able to assess the need for public transport services better and more quickly than the local competent authorities. Where transport services are launched on the initiative of undertakings it must be possible to award the initiator exclusive rights on a temporary, once-only basis. If transport services initiated by undertakings had to be subjected to a tendering procedure by the competent authority in order to be awarded the necessary exclusive rights, this would remove any motivation for innovation on the part of undertakings.

Amendamentul 6

Considerentul 26

(26) Compensaţia acordată de către autorităţile competente pentru a acoperi costurile ocazionate de îndeplinirea obligaţiilor de serviciu public trebuie calculate în aşa fel încât să se evite compensarea în exces. În cazul în care o autoritate competentă intenţionează să atribuie un contract de servicii publice fără ca acesta să facă obiectul unui concurs de oferte, autoritatea în cauză trebuie de asemenea să respecte o serie de norme metodologice care asigură un cuantum corespunzător al compensaţiei şi ca acesta să reflecte dorinţa de eficienţă şi calitate a serviciilor.

(26) Compensaţia acordată de către autorităţile competente pentru a acoperi costurile ocazionate de îndeplinirea obligaţiilor de serviciu public trebuie calculată în aşa fel încât să se evite compensarea în exces şi să nu se producă compensarea insuficientă. Trebuie să se analizeze cu atenţie în special posibilitatea de a utiliza rezultatele unor servicii comparabile atribuite printr-un concurs deschis de oferte ca punct de referinţă la calcularea compensaţiei.

În cazul în care o autoritate competentă intenţionează să atribuie un contract de servicii publice fără ca acesta să facă obiectul unui concurs de oferte, autoritatea în cauză trebuie de asemenea să respecte o serie de norme metodologice care asigură un cuantum corespunzător al compensaţiei şi ca acesta să reflecte dorinţa de eficienţă şi calitate a serviciilor. O modalitate de a garanta o calitate suficient de ridicată este de a condiţiona dreptul la o compensaţie integrală de standarde de calitate care să reflecte situaţia actuală a tehnologiei.

Justificare

Many competent authorities still impose public service obligations (PSO) upon historical railway undertakings (RUs) without however, properly compensating the costs incurred. They impose undercompensation of the PSO requested. They can use their ownership of the RU to enforce this unsatisfactory position. While the RU should remain free to submit the most competitive price, this decision must remain a commercial decision entirely in the hands of the RU in question. The public authority should have no power to impose compensation below the actual cost of the services required.

The logic behind the method of calculating compensation is hard to follow. One way of calculating compensation in connection with the direct award of a contract – which makes sense given that the operator is a business, and which has in some cases already been used in the law of the Member States – is to use the market price for comparable services as a benchmark. This would also comply with the 4th criterion of the Court of Justice and avoid the legal uncertainty which a conflict with the judgment of 24 July 2003 in Court of Justice case 280/00 would engender.

Amendamentul 7

Considerentul 27

(27) În urma unei analize adecvate a tuturor efectelor pe care le are respectarea obligaţiilor de serviciu public asupra cererii de servicii publice de transport de călători, în cadrul schemei de calcul din anexă, autoritatea competentă şi operatorul de servicii publice pot dovedi că s-a evitat compensarea în exces.

(27) În urma unei analize adecvate a tuturor efectelor pe care le are respectarea obligaţiilor de serviciu public asupra cererii de servicii publice de transport de călători, în cadrul schemei de calcul din anexă, autoritatea competentă şi operatorul de servicii publice pot dovedi că s-a evitat compensarea insuficientă sau în exces.

Justificare

The aim is to ensure legal certainty with regard to the compensation calculation scheme contained in the Annex. The size of the compensation should be adequate to cover the costs incurred in discharging public service obligations.

Amendamentul 8

Considerentul 31

(31) În cursul perioadei de tranziţie, autorităţile competente pot introduce dispoziţiile prezentului regulament la date diferite. De aceea, este posibil ca, în cursul acestei perioade, operatorii de serviciu public de pe pieţele încă neafectate de dispoziţiile prezentului regulament să îşi depună ofertele pentru contracte de servicii publice pe pieţe care s-au deschis mai rapid concurenţei controlate. Pentru a evita, prin intermediul unor acţiuni proporţionate, orice dezechilibre la deschiderea pieţei de transporturi publice, autorităţile competente ar trebui să aibă posibilitatea de a refuza, în cursul celei de-a doua jumătăţi a perioadei de tranziţie, ofertele depuse de întreprinderile care prestează servicii publice de transport a căror valoare nu este acordată, în proporţie de peste jumătate, în conformitate cu prezentul regulament, cu condiţia ca acest lucru să se aplice în mod nediscriminatoriu şi să se decidă înainte de lansarea invitaţiei la concursul de oferte.

(31) În cursul perioadei de tranziţie, autorităţile competente pot introduce dispoziţiile prezentului regulament la date diferite. De aceea, este posibil ca, în cursul acestei perioade, operatorii de serviciu public de pe pieţele încă neafectate de dispoziţiile prezentului regulament să îşi depună ofertele pentru contracte de servicii publice pe pieţe care s-au deschis mai rapid concurenţei controlate. Pentru a evita, prin intermediul unor acţiuni proporţionate, orice dezechilibre la deschiderea pieţei de transporturi publice, autorităţile competente ar trebui să aibă posibilitatea de a refuza, în cursul celei de-a doua jumătăţi a perioadei de tranziţie, ofertele depuse de întreprinderile care prestează servicii publice de transport care nu fac obiectul unui contract atribuit în conformitate cu prezentul regulament, cu condiţia ca acest lucru să se aplice în mod nediscriminatoriu şi să se decidă înainte de lansarea invitaţiei la concursul de oferte.

Amendamentul 9

Considerentul 36

(36) Domeniul de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 1107/70 al Consiliului din 4 iunie 1970 privind acordarea de ajutoare pentru transportul feroviar, rutier şi pe căi navigabile interioare este reglementat de prezentul regulament. Regulamentul respectiv este considerat caduc, limitând în acelaşi timp aplicarea articolului 73 din tratat fără a oferi un temei legal corespunzător pentru autorizarea schemelor actuale de investiţii, mai ales în ceea ce priveşte investiţiile în infrastructura de transport în cadrul unui parteneriat public-privat. De aceea, respectivul regulament se abrogă pentru ca articolul 73 din tratat să se aplice în mod corespunzător evoluţiilor permanente din acest sector, fără a aduce atingere prezentului regulament sau Regulamentului (CEE) nr. 1192/69 al Consiliului din 26 iunie 1969 privind standardizarea conturilor întreprinderilor feroviare. În vederea facilitării în continuare a aplicării normelor comunitare relevante, Comisia va propune linii directoare privind ajutorul de stat pentru investiţiile feroviare, inclusiv investiţiile în infrastructură în 2006.

(36) Domeniul de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 1107/70 al Consiliului din 4 iunie 1970 privind acordarea de ajutoare pentru transportul feroviar, rutier şi pe căi navigabile interioare este reglementat de prezentul regulament. Regulamentul respectiv este considerat caduc, limitând în acelaşi timp aplicarea articolului 73 din tratat fără a oferi un temei legal corespunzător pentru autorizarea schemelor actuale de investiţii, mai ales în ceea ce priveşte investiţiile în infrastructura de transport în cadrul unui parteneriat public-privat. De aceea, respectivul regulament se abrogă pentru ca articolul 73 din tratat să se aplice în mod corespunzător evoluţiilor permanente din acest sector, fără a aduce atingere prezentului regulament sau Regulamentului (CEE) nr. 1192/69 al Consiliului din 26 iunie 1969 privind standardizarea conturilor întreprinderilor feroviare. În vederea facilitării în continuare a aplicării normelor comunitare relevante, Comisia va propune linii directoare privind ajutorul de stat pentru investiţiile feroviare, inclusiv investiţiile în infrastructură în 2007.

Amendamentul 10

Articolul 1 alineatul (2)

(2) Prezentul regulament se aplică exploatării naţionale şi internaţionale a serviciilor publice de transport de călători pe calea ferată şi cu alte mijloace de transport pe şine, precum şi de transport rutier, cu excepţia serviciilor exploatate în principal pentru interesul lor istoric sau turistic. Statele membre pot aplica prezentul regulament transportului în comun pe căi navigabile interioare.

(2) Prezentul regulament se aplică exploatării naţionale şi internaţionale a serviciilor publice de transport de călători pe calea ferată şi cu alte mijloace de transport pe şine, precum şi de transport rutier, cu excepţia serviciilor exploatate în principal pentru interesul lor istoric sau turistic. Statele membre pot aplica prezentul regulament transportului în comun pe căi navigabile interioare şi pe ape maritime naţionale.

Amendamentul 11

Articolul 2 litera (f)

(f) „drept exclusiv” înseamnă un drept care permite exploatarea anumitor servicii publice de transport de călători de către un operator de servicii publice pe o anumită rută sau reţea ori într-o anumită zonă, excluzând orice alt operator de acest fel;

(f) „drept exclusiv” înseamnă un drept care permite exploatarea anumitor servicii publice de transport de călători de către un operator de servicii publice, în scopul îndeplinirii obligaţiilor de serviciu public, pe o anumită rută sau reţea ori într-o anumită zonă şi care exclude din acest motiv, integral sau parţial, orice alţi operatori de la furnizarea respectivelor servicii;

Justificare

The exclusive rights conferred are solely those required to perform public service obligations. An exclusive right is present where other operators are excluded from operating the transport services in question. This addition is necessary because the current definition does not assume the existence of an exclusive right where two undertakings are joint contractual parties to a service contract even if, owing to these rights, no other operators can obtain authorisation to operate services.

Amendamentul 12

Articolul 2 litera (i)

(i) „contract de servicii publice” înseamnă unul sau mai multe acte obligatorii din punct de vedere juridic şi care confirmă acordul încheiat între o autoritate competentă şi un operator de serviciu public cu scopul de a încredinţa respectivului operator de serviciu public gestionarea şi exploatarea serviciilor publice de transport de călători care fac obiectul unor obligaţii de serviciu public; în funcţie de dreptul statelor membre, contractul poate consta de asemenea într-o decizie adoptată de către autoritatea competentă:

–         sub forma unui act cu putere de lege sau a unor norme administrative speciale sau

–         care cuprinde condiţiile în care autoritatea competentă însăşi prestează serviciile sau încredinţează prestarea unor astfel de servicii unui operator intern;

(Nu priveşte versiunea în limba română.)

Justificare

(Nu priveşte versiunea în limba română.)

Amendamentul 13

Articolul 2 litera (ia) (nouă)

 

(ia) „operator intern” înseamnă o entitate cu personalitate juridică asupra căreia autoritatea competentă exercită un control absolut, asemenea controlului exercitat asupra propriilor sale departamente. Pentru a stabili dacă există un astfel de control, se va ţine cont de factori precum gradul de reprezentare în organele administrative, de conducere sau supraveghere, dispoziţiile referitoare la această reprezentare în actul constitutiv, participarea la capitalul social, influenţa şi controlul efective asupra deciziilor strategice şi asupra deciziilor manageriale individuale;

(Adoptarea prezentului amendament presupune schimbări în întregul text.)

Justificare

Repeat of the definition of internal operator as proposed by the Commission in its proposal from July 2005 (COM(2005)0319). Only competent authorities, in conformity with the provision contained in Article 2(c), may constitute themselves as an internal operator in the name of the principle of free administration of public authorities in application of the subsidiarity principle set out in Article 5 of the EC Treaty.

Amendamentul 14

Articolul 3 alineatul (2)

(2) Prin derogare de la alineatul (1), obligaţiile de serviciu public care urmăresc să instituie tarife maxime pentru toţi călătorii sau pentru anumite categorii de călători pot fi supuse, la rândul lor, normelor generale. În conformitate cu principiile enunţate la articolele 4 şi 6 şi în anexă, autoritatea competentă compensează operatorii de serviciu public pentru efectul financiar net, pozitiv sau negativ, exercitat asupra costurilor ocazionate şi asupra veniturilor generate de respectarea obligaţiilor tarifare stabilite prin intermediul normelor generale într-o manieră care să evite compensarea în exces. Aceasta nu aduce atingere dreptului autorităţilor competente de a integra obligaţiile de serviciu public care stabilesc tarife maxime în contractele de servicii publice.

(2) Prin derogare de la alineatul (1), obligaţiile de serviciu public care urmăresc să instituie tarife maxime pentru toţi călătorii sau pentru anumite categorii de călători pot fi supuse, la rândul lor, normelor generale. În conformitate cu principiile enunţate la articolele 4 şi 6 şi în anexă, autoritatea competentă compensează operatorii de serviciu public pentru efectul financiar net, pozitiv sau negativ, exercitat asupra costurilor ocazionate şi asupra veniturilor generate de respectarea obligaţiilor tarifare stabilite prin intermediul normelor generale într-o manieră care să evite compensarea în exces şi care să nu producă compensarea insuficientă. Aceasta nu aduce atingere dreptului autorităţilor competente de a integra obligaţiile de serviciu public care stabilesc tarife maxime în contractele de servicii publice.

Justificare

Many competent authorities still impose public service obligations (PSO) upon historical railway undertakings (RUs) without however, properly compensating the costs incurred. They impose undercompensation of the PSO requested. They can use their ownership of the RU to enforce this unsatisfactory position. While the RU should remain free to submit the most competitive price, this decision must remain a commercial decision entirely in the hands of the RU in question. The public authority should have no power to impose compensation below the actual cost of the services required.

Amendamentul 15

Articolul 3 alineatul (3)

(3) Fără a aduce atingere dispoziţiilor articolelor 73, 86, 87 şi 88 din tratat, statele membre pot exclude din domeniul de aplicare al prezentului regulament nomele generale privind compensarea financiară pentru obligaţii de serviciu public care instituie tarife maxime pentru elevi, studenţi, ucenici şi persoane cu mobilitate redusă.

(3) Fără a aduce atingere dispoziţiilor articolelor 73, 86, 87 şi 88 din tratat, statele membre pot exclude din domeniul de aplicare al prezentului regulament normele generale privind compensarea financiară pentru obligaţii de serviciu public care instituie tarife maxime pentru elevi, studenţi, ucenici şi persoane cu mobilitate redusă. O astfel de excludere nu va conduce la o compensare în exces sau la o compensare insuficientă a costurilor suportate de operator.

Justificare

The aim is to ensure legal certainty with regard to the compensation calculation scheme contained in the Annex. The size of the compensation should be adequate to cover the costs incurred in discharging public service obligations.

Amendamentul 16

Articolul 3 alineatul (3a) (nou)

 

(3a) Un operator de serviciu public care doreşte să întrerupă sau să aducă modificări substanţiale serviciului său de transport public de călători, cu condiţia ca serviciul în cauză să nu facă obiectul unor obligaţii de serviciu public, notifică acest lucru autorităţilor locale competente cu cel puţin trei luni înainte. Autorităţile locale competente pot renunţa la această cerinţă privind notificarea prealabilă.

Justificare

Where operators provide a service in their own economic interest which meets a public service requirement, a public service contract is not essential. However, the competent local authorities must be notified of any substantial modification to the service with adequate notice, in order to give them time to take appropriate action. The amendment thus complies with the rules currently in force (Article 14(4) of Regulation (EEC) 1191/69).

Amendamentul 17

Articolul 4 alineatul (1) punctul (i)

(i) definesc în mod clar obligaţiile de serviciu public pe care trebuie să le respecte operatorul de serviciu public, precum şi zonele geografice în cauză;

(i) definesc în mod clar obligaţiile de serviciu public pe care trebuie să le respecte operatorul de serviciu public, natura şi sfera drepturilor exclusive acordate, precum şi zonele geografice în cauză;

Justificare

Amendamentul 18

Articolul 4 alineatul (1) punctul (ii)

(ii) stabilesc în prealabil, în mod obiectiv şi transparent, parametrii pe baza cărora urmează să se calculeze plata compensaţiei într-un mod care să prevină compensarea în exces. În cazul contractelor de servicii publice atribuite în conformitate cu articolul 5 alineatele (2), (4), (5) şi (6), aceşti parametri se stabilesc astfel încât nici o plată compensatorie să nu poată depăşi suma necesară pentru acoperirea efectului financiar net asupra costurilor ocazionate şi asupra veniturilor generate de îndeplinirea obligaţiilor de serviciu public, ţinând seama de venitul legat de acestea şi care este reţinut de către operatorul de serviciu public, precum şi de un profit rezonabil;

(ii) stabilesc în prealabil, în mod obiectiv şi transparent, parametrii pe baza cărora urmează să se calculeze plata compensaţiei într-un mod care să prevină compensarea în exces şi care să nu producă compensarea insuficientă. În cazul contractelor de servicii publice atribuite în conformitate cu articolul 5 alineatele (2), (4), (5) şi (6), aceşti parametri se stabilesc astfel încât nici o plată compensatorie să nu poată depăşi suma necesară pentru acoperirea efectului financiar net asupra costurilor ocazionate şi asupra veniturilor generate de îndeplinirea obligaţiilor de serviciu public, ţinând seama de venitul legat de acestea şi care este reţinut de către operatorul de serviciu public, precum şi de un profit rezonabil. Costurile reale ale operatorului se consideră costuri suportate la îndeplinirea obligaţiilor de serviciu public, numai dacă un operator tipic, bine administrat, ar fi suportat aceste costuri la îndeplinirea obligaţiilor în cauză;

Justificare

Many competent authorities impose public service obligations (PSO) upon historical railway undertakings (RUs) without however, properly compensating the costs incurred. In other words, they impose undercompensation of the PSO requested. They can use their ownership of the RU to enforce this unsatisfactory position. While the RU should remain free to submit the most competitive price, this decision must remain a decision entirely in the hands of the RU in question. The public authority should have no power to impose a compensation below the actual cost of the services required.

Amendamentul 19

Articolul 4 alineatul (3)

(3) Termenul contractelor de servicii publice este limitat şi nu depăşeşte zece ani pentru serviciile de transport cu autocarul şi cu autobuzul şi cincisprezece ani pentru serviciile de transport de călători pe calea ferată sau pe orice fel de şine. Termenul contractelor de servicii publice care vizează mai multe moduri de transport este limitat la cincisprezece ani în cazul transportului feroviar sau pe orice fel de şine care reprezintă peste 50% din valoarea serviciilor în cauză.

(3) Durata contractelor de servicii publice este limitată şi nu depăşeşte zece ani pentru serviciile de transport cu autocarul şi cu autobuzul şi cincisprezece ani pentru serviciile de transport de călători pe calea ferată sau pe orice fel de şine. Durata contractelor de servicii publice care vizează mai multe moduri de transport este limitată la cincisprezece ani în cazul transportului feroviar sau pe orice fel de şine care reprezintă peste 50% din valoarea serviciilor în cauză. Fără a aduce atingere articolului 5 alineatul (5), contractele de servicii de transport feroviar se încheie pe o durată minimă de trei ani.

Justificare

If they wish to provide a high-level of service provision and meet obligations deriving from the acquis communautaire, railway operators must make continual investments. Given the scale of these investments and their multiannual character, railway operators must be guaranteed at least a compulsory three-year contract. Shorter contracts cannot provide railway operators with the financial stability they need to provide public services.

Amendamentul 20

Articolul 4 alineatul (5a) (nou)

 

(5) Autorităţile competente au capacitatea:

 

(a) să asigure furnizarea corespunzătoare de servicii publice de transport de călători;

(b) să atribuie contracte de servicii publice sau să stabilească normele generale pentru a asigura furnizarea unor astfel de servicii;

(c) să adopte cerinţe privind serviciile publice pentru a garanta caracterul adecvat al serviciilor;

(d) să monitorizeze şi să evalueze performanţele operatorilor în îndeplinirea contractelor lor şi în respectarea normelor generale;

(e) să ia măsuri, printre care şi impunerea de sancţiuni sau rezilierea contractelor de servicii publice, în cazul în care operatorii nu respectă calitatea serviciului sau nivelurile de servicii prevăzute în contract.

Justificare

This amendment enables competent authorities to penalise or terminate contracts when operators fail to comply with agreed quality standards that are part of their public service contract.

Amendamentul 21

Articolul 4 alineatul (7)

(7) Caietele de sarcini şi contractele de servicii publice sunt transparente în privinţa subcontractării, menţionând dacă aceasta poate sau nu să fie avută în vedere. În conformitate cu dreptul intern şi cu dreptul comunitar, contractul de servicii publice stabileşte condiţiile aplicate subcontractării.

(7) Caietele de sarcini şi contractele de servicii publice sunt transparente în privinţa subcontractării, menţionând dacă aceasta poate sau nu să fie avută în vedere şi dacă da, în ce măsură. Dacă are loc o subcontractare, contractantul însărcinat cu administrarea şi executarea serviciilor publice de transport de călători în conformitate cu prezentul regulament trebuie să execute el însuşi majoritatea serviciilor publice de transport de călători. În conformitate cu dreptul intern şi cu dreptul comunitar, contractul de servicii publice stabileşte condiţiile aplicate subcontractării.

Justificare

If all tests relating to deployment of vehicles and staff are passed on to subcontractors, who may in turn subcontract work, there is a risk of negative implications for existing social and quality standards. This can only be counteracted, if subcontracting does take place, by requiring the firm entrusted with a public service contract to perform the majority of the public passenger transport services itself.

We are already seeing a trend whereby large groups submit tenders without details of equipment and staff, prevent subcontractors from doing so, and, once the concession has been awarded, have the small and medium-sized subcontractors in the palm of their hands. It may therefore be appropriate in individual cases to actively promote a market balance and to impose minimum and maximum quotas for subcontractors. Only a self-provision quota will make it possible to achieve “equality of arms” in terms of competition with the local SMEs.

Amendamentul 22

Articolul 5 alineatul (2) primul paragraf

(2) Cu excepţia cazului în care acest lucru este interzis de dreptul intern, orice autoritate locală competentă, fie că este o autoritate de sine stătătoare, fie că este un grup de autorităţi care prestează servicii publice integrate de transport de călători, poate decide să presteze ea însăşi servicii publice de transport de călători sau să atribuie contracte de servicii publice în mod direct unei entităţi cu personalitate juridică proprie asupra căreia autoritatea locală competentă sau, în cazul unui grup de autorităţi, cel puţin una dintre autorităţile locale competente exercită un control asemănător cu cel exercitat asupra propriilor sale departamente (denumită în continuare operator intern). Următoarele dispoziţii se aplică în cazul în care o autoritate locală competentă ia o astfel de decizie:

(2) În cazul în care dreptul intern permite acest lucru, orice autoritate locală competentă, fie că este o autoritate de sine stătătoare, un grup de autorităţi sau o autoritate instituită special de autorităţile competente, care prestează servicii publice integrate de transport de călători într-o zonă care beneficiază de transporturi coerente din punct de vedere economic şi social, poate decide să presteze ea însăşi servicii publice de transport de călători sau să atribuie contracte de servicii publice în mod direct unei entităţi cu personalitate juridică proprie asupra căreia autoritatea locală competentă sau grupul de autorităţi sau autoritatea instituită special de autorităţile competente exercită un control asemănător cu cel exercitat asupra propriilor sale departamente (denumită în continuare operator intern). Următoarele dispoziţii se aplică în cazul în care o autoritate locală competentă ia o astfel de decizie:

Justificare

Amendamentul 23

Articolul 5 alineatul (2) litera (a)

(a) în scopul de a stabili dacă autoritatea locală competentă exercită

controlul respectiv, se va ţine cont de factori precum gradul de reprezentare în organele administrative, de conducere sau supraveghere, dispoziţiile referitoare la această reprezentare în actul constitutiv, participarea la capitalul social, influenţa şi controlul efective asupra deciziilor strategice şi asupra deciziilor manageriale individuale. În conformitate cu dreptul comunitar, participarea autorităţii publice competente la capitalul social în proporţie de 100%, în special în cazul parteneriatelor public-privat, nu este o cerinţă obligatorie pentru stabilirea controlului în sensul prezentului alineat, cu condiţia să existe o influenţă publică dominantă şi să se poată stabili controlul pe baza altor criterii;

(a) în scopul de a stabili dacă autoritatea locală competentă exercită

controlul respectiv, se va ţine cont de factori precum gradul de reprezentare în organele administrative, de conducere sau supraveghere, dispoziţiile referitoare la această reprezentare în actul constitutiv, participarea la capitalul social, influenţa şi controlul efective asupra deciziilor strategice şi asupra deciziilor manageriale individuale. În conformitate cu dreptul comunitar, participarea autorităţii publice competente la capitalul social în proporţie de 100%, în special în cazul parteneriatelor public-privat, nu este o cerinţă obligatorie pentru stabilirea controlului în sensul prezentului alineat, cu condiţia ca toţi partenerii privaţi să fi fost selectaţi pe baza unei invitaţii de participare la licitaţie valabile pe durata contractului de servicii publice; în plus, partenerii privaţi nu pot avea, individual sau colectiv, o influenţă semnificativă asupra operatorului de serviciu public definit în standardul internaţional de contabilitate IAS 28 prevăzut în Regulamentul (CE) nr. 2238/2004 al Comisiei din 29 decembrie 2004 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1725/2003 de adoptare a anumitor standarde internaţionale de contabilitate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1606/2002 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte Standardul internaţional de raportare financiară (IFRS) nr. 1, Standardele internaţionale de contabilitate (IAS) nr. 1-10, 12-17, 19-24, 27-38, 40 şi 41 şi interpretările Comitetului pentru interpretarea standardelor (SIC) nr. 1-7, 11-14, 18-27 şi 30-331.

___________

 

1JO L 394, 31.12.2004, p. 1.

Amendamentul 24

Articolul 5 alineatul (2) litera (b)

(b) condiţia de aplicare a prezentului alineat este aceea ca operatorul intern şi orice entitate asupra căreia respectivul operator exercită chiar şi o influenţă minimă să îşi desfăşoare activitatea de transport public de călători pe teritoriul autorităţii locale competente, fără a aduce atingere vreunei linii de ieşire sau altor elemente subordonate activităţii respective care intră pe teritoriul autorităţilor locale competente vecine şi să nu participe la concursuri de oferte privind prestarea de servicii de transport public de călători în afara teritoriului autorităţii locale competente;

(b) condiţia de aplicare a prezentului alineat este aceea ca operatorul intern şi orice entitate asupra căreia respectivul operator sau autoritatea locală competentă exercită chiar şi o influenţă minimă să îşi desfăşoare activitatea de transport public de călători pe teritoriul autorităţii locale competente, fără a aduce atingere vreunei linii de ieşire sau altor elemente subordonate activităţii respective care intră pe teritoriul autorităţilor locale competente vecine şi să nu participe la concursuri de oferte privind prestarea de servicii de transport public de călători în afara teritoriului autorităţii locale competente;

Justificare

The additional wording ensures that the ban on exterritorial participation in the tender cannot be circumvented easily with the aid of the internal operator’s affiliated companies.

In the interest of competition free of discrimination the exemption of direct award to internal operators must be restricted as tightly as possible. The crucial factor is the territorial restriction. This prevents internal operators in protected markets from moving out to operate in other markets and enjoy anti-competitive advantages there. A tight and clear definition of the internal operator’s territorial area is crucial. Extending the area to ‘outgoing lines and other ancillary elements’ in the territory of neighbouring authorities should therefore be deleted.

Amendamentul 25

Articolul 5 alineatul (2) litera (c)

(c) fără a aduce atingere literei (b), operatorul intern poate participa la concursuri echitabile de oferte începând cu doi ani înaintea expirării contractului său de servicii publice atribuit direct, cu condiţia ca o decizie finală să fi fost luată pentru ca serviciile publice de transport de călători vizate de contractul operatorului intern să facă obiectul unui concurs echitabil de oferte şi ca operatorul intern respectiv să nu fi încheiat nici un alt contract de servicii publice atribuit direct;

(c) fără a aduce atingere literei (b), operatorul intern poate participa la concursuri echitabile de oferte începând cu un an înaintea expirării contractului său de servicii publice atribuit direct, cu condiţia ca o decizie finală şi irevocabilă să fi fost luată pentru ca serviciile publice de transport de călători vizate de contractul operatorului intern să facă obiectul unui concurs echitabil de oferte şi ca operatorul intern respectiv să nu fi încheiat nici un alt contract de servicii publice atribuit direct; Dacă autoritatea competentă revine asupra acestei decizii în termen de doi ani, toate contractele atribuite operatorului intern în această perioadă devin automat caduce;

Justificare

Such a decision will not be taken suddenly by the competent authority and the internal operator will have adequate time to prepare during the process of reaching the decision. The decision must be irrevocable to ensure that the internal operator does not secure contracts through tendering and then have the previous direct award restored.

The purpose of this article is to gradually open up the market to competition. However, the principle of administrative freedom allows public authorities to change earlier decisions at any time, not least after an election. The necessary provision should therefore be made to prevent discrimination between competing operators. If a competent authority changes the decision to award an operating contract directly to its internal operator, the contracts concluded with that operator in the two preceding years should lapse automatically.

Amendamentul 26

Articolul 5 alineatul (2) literele (da) şi (db) (noi)

 

(da) dacă subcontractarea este analizată în conformitate cu articolul 4 alineatul (7), operatorul intern trebuie să furnizeze el însuşi cea mai mare parte a serviciului de transport de călători;

(db) în cazul unor contracte de servicii publice atribuite direct, autoritatea competentă prezintă argumente adecvate care au dus la această decizie de a atribui contractul direct;

Justificare

The whole purpose of the regulation must in no case be undermined by internal operators passing on the major part of their directly awarded transport services to subcontractors to the exclusion of competition and thus turning themselves into a purely management operation. This is likely to lead to adverse consequences for existing social and quality standards and to further distortion of competition between internal operators and third parties. The only way to counteract this is to ensure that in the event of subcontracting the operator is required to provide the major part of the passenger transport service himself.

Amendamentul 27

Articolul 5 alineatul (4)

(4) Cu excepţia cazului în care acest lucru este interzis de dreptul intern, autorităţile competente pot decide să atribuie direct contracte de servicii publice fie în cazul în care valoarea medie anuală a acestora este estimată la mai puţin de 1 milion EUR, fie în cazul în care aceste contracte vizează prestarea anuală de servicii de transport public de călători pe mai puţin de 300 000 de kilometri.

(4) În măsura în care dreptul intern permite acest lucru, autorităţile competente pot decide să atribuie direct contracte de servicii publice fie în cazul în care valoarea medie anuală a acestora este estimată la mai puţin de 1 000 000* EUR, fie în cazul în care aceste contracte vizează prestarea anuală de servicii de transport public de călători pe mai puţin de 300 000 de kilometri.

În cazul unui contract de servicii publice atribuit direct unei întreprinderi mici sau mijlocii care funcţionează cu cel mult 20 de autovehicule, aceste plafoane pot fi mărite fie la o valoare medie anuală estimată la mai puţin de 1,7 milioane EUR, fie la prestarea anuală de servicii publice de transport de călători pe mai puţin de 500 000 de kilometri.

În cazul unui contract de servicii publice atribuit direct unei întreprinderi mici sau mijlocii care are între 50 şi 250 de angajaţi, aceste plafoane pot fi mărite fie la o valoare medie anuală estimată la mai puţin de 3 000 000* EUR, fie la prestarea anuală de servicii publice de transport de călători pe mai puţin de 1 000 000 de kilometri.

 

* Aceste cifre trebuie ajustate anual în fiecare stat membru, în funcţie de rata inflaţiei din anul precedent, indicată de Eurostat.

Amendamentul 28

Articolul 5 alineatul (5a) (nou)

 

(5a) În conformitate cu dispoziţiile de drept intern, un operator de serviciu public poate solicita, din proprie iniţiativă, reînnoirea unui drept exclusiv de instituire a unui serviciu public de transport de călători. Autoritatea locală competentă trebuie să atribuie direct contractul de servicii publice solicitat, dacă acesta se referă la un serviciu public care nu este reglementat de nici un alt drept exclusiv şi nu se demonstrează că pune în pericol nici un contract de servicii publice care a fost deja atribuit.

Justificare

Enterprises can often assess the need for public transport provision better and earlier than the local authorities can. In the case of transport operations initiated by private enterprise, it must be possible for exclusive rights to be awarded once and for a limited period directly to the initiator of the transport operation. If the relevant authority had to award the necessary exclusive rights through a competitive procedure, even for transport operations initiated by private enterprise, this would immediately remove any incentive for innovation by private enterprise.

Amendamentul 29

Articolul 5 alineatul (6)

(6) Cu excepţia cazului în care acest lucru este interzis de dreptul intern, autorităţile competente pot decide să atribuie direct contracte de servicii publice privind transportul feroviar, cu excepţia altor moduri de transport pe şine, cum sunt metroul sau tramvaiul. Prin derogare de la articolul 4 alineatul (3), astfel de contracte nu depăşesc un termen de zece ani, cu excepţia cazurilor în care se aplică articolul 4 alineatul (4).

(6) Cu excepţia cazului în care acest lucru este interzis de dreptul intern, autorităţile competente pot decide să atribuie direct contracte de servicii publice privind transportul feroviar, în ceea ce priveşte drepturile exclusive pentru obligaţiile de serviciu public, cu excepţia altor moduri de transport pe şine, cum sunt metroul sau tramvaiul, dacă este necesar pentru a nu pune în pericol viabilitatea economică sau siguranţa operaţiunii de transport în cauză. Prin derogare de la articolul 4 alineatul (3), astfel de contracte nu depăşesc un termen de zece ani, cu excepţia cazurilor în care se aplică articolul 4 alineatul (4).

Justificare

As a rule, national law does not state unambiguously whether a particular procedure is prohibited or not. Legal clarity can only be achieved by an unambiguous implementing provision at national law level. Moreover, this is in line with the subsidiarity principle: EC law makes standardised rules of procedure available throughout Europe, but the national legislator has to actively choose which of the instruments will be applicable in that Member State.

As the basic principles of this regulation state that direct awards must be an absolute exception, there must be precise conditions attached to this special arrangement for rail transport.

Amendamentul 30

Articolul 7 alineatul (1)

(1) Fiecare autoritate competentă publică anual un raport cumulativ privind obligaţiile de serviciu public de care este răspunzătoare, operatorii de serviciu public selectaţi şi plăţile compensatorii şi drepturile exclusive acordate operatorilor respectivi de serviciu public sub forma rambursării. Raportul respectiv trebuie să permită monitorizarea şi evaluarea funcţionării, a calităţii şi a finanţării reţelei de transport în comun.

(1) Fiecare autoritate competentă publică anual un raport cumulativ privind obligaţiile de serviciu public de care este răspunzătoare, operatorii de serviciu public selectaţi şi plăţile compensatorii şi drepturile exclusive acordate operatorilor respectivi de serviciu public sub forma rambursării. Raportul respectiv trebuie să facă distincţia între transportul cu autobuzul, transportul feroviar şi infrastructura feroviară, să permită monitorizarea şi evaluarea funcţionării, a calităţii şi a finanţării reţelei de transport în comun şi să furnizeze informaţii cu privire la tipul şi sfera drepturilor exclusive care au fost acordate.

Justificare

The report must differentiate to provide a minimum level of comparability. The extent of exclusivity must be transparent for other operators, so that that they can be aware, when taking business decisions, which part of the market is inaccessible because of exclusive rights

Amendamentul 31

Articolul 7 alineatul (2) litera (ca) (nouă)

 

(ca) obiectivele de calitate privind punctualitatea şi fiabilitatea, precum şi recompensele şi sancţiunile aplicabile.

Or. it

Amendamentul 32

Articolul 7 alineatul (3) litera (a)

(a) numele entităţii contractante şi participarea la capitalul social al acesteia;

(a) numele entităţii contractante şi participarea la capitalul social al acesteia, împreună cu structura sa de control;

Amendamentul 33

Articolul 7 alineatul (3) litera (e)

(e) obiectivele de calitate;

(e) obiectivele de calitate privind punctualitatea şi fiabilitatea, precum şi recompensele şi sancţiunile aplicabile;

Amendamentul 34

Articolul 7a (nou)

 

Articolul 7a

Atunci când se decid şi se atribuie contractele de servicii publice în conformitate cu articolul 5 alineatele (2)-(5), statele membre asigură protecţie juridică ofertanţilor interesaţi, protecţie care să fie la fel de eficientă ca cea prevăzută în Directiva 89/665/CEE a Consiliului din 21 decembrie 1989 privind coordonarea actelor cu putere de lege şi actelor administrative privind aplicarea procedurilor privind căile de atac faţă de atribuirea contractelor de achiziţii publice de produse şi a contractelor publice de lucrări.

Amendamentul 35

Articolul 8 alineatul (2) primul paragraf

(2) Fără a aduce atingere alineatului (3), atribuirea de contracte de servicii publice feroviare şi rutiere trebuie să respecte articolul 5 începând cu... *. În această perioadă de tranziţie, statele membre trebuie să ia măsuri de conformare treptată cu articolul 5 cu scopul de a evita eventuale probleme structurale grave legate în special de capacitatea de transport.

* Notă pentru JO: *12 ani de la data intrării în vigoare a prezentului regulament.

(2) Fără a aduce atingere alineatului (3), atribuirea de contracte de servicii publice feroviare şi rutiere trebuie să respecte articolul 5 începând cu... *. În această perioadă de tranziţie, statele membre trebuie să ia măsuri de conformare treptată cu articolul 5 cu scopul de a evita eventuale probleme structurale grave legate în special de capacitatea de transport.

* Notă pentru JO: *opt ani de la data intrării în vigoare a prezentului regulament.

Amendamentul 36

Articolul 8 alineatul (3) al doilea paragraf

Contractele menţionate la litera (a) pot continua până la expirare. Contractele menţionate la literele (b) şi (c) pot continua până la expirare, dar nu mai mult de 30 de ani. Contractele menţionate la litera (d) pot continua până la expirare, cu condiţia să aibă termen limitat, comparabil cu termenele menţionate la articolul 4.

Contractele menţionate la litera (a) pot continua până la expirare. Contractele menţionate la literele (b) şi (c) pot continua până la expirare, dar nu mai mult de 15 ani. Contractele menţionate la literele (b) şi (d) pot continua până la expirare, cu condiţia să aibă termen limitat, comparabil cu termenele menţionate la articolul 4.

Justificare

As the legislative procedure for revision of this regulation has been in operation since 2000, this transitional provision can be substantially shortened. This would also more rapidly achieve a high quality public transport service providing good value for passengers and taxpayers.

Amendamentul 37

Articolul 8a (nou)

 

Articolul 8a

Căi de atac

 

(1) Statele membre garantează operatorilor şi altor părţi interesate dreptul de a ataca în faţa unui organ public sau de judecată deciziile şi deciziile preliminare luate de autorităţile competente în temeiul prezentului regulament.

 

(2) Organul menţionat la alineatul (1) este independent de autorităţile competente implicate şi de operatorii implicaţi şi este împuternicit să solicite orice informaţii relevante de la oricare dintre părţile implicate, să ia decizii executorii şi să acorde despăgubiri.

 

(3) Atunci când organul în cauză nu este o instanţă de judecată, deciziile sale trebuie să fie supuse unei revizuiri juridice.

 

(4) Dispoziţiile care reglementează punerea în aplicare a căilor de atac sunt stabilite de statele membre.

 

(5) În ceea ce priveşte serviciile transfrontaliere, autorităţile implicate se pun de acord asupra organului de recurs competent.

Amendamentul 38

Articolul 9 alineatul (2) primul paragraf

(2) Fără a aduce atingere articolelor 73, 86, 87 şi 88 din tratat, statele membre pot continua să acorde sectorului transporturilor ajutoare în temeiul articolului 73 din tratat, care satisfac nevoile de coordonare a transporturilor sau care reprezintă rambursarea pentru îndeplinirea anumitor obligaţii inerente conceptului de serviciu public, altele decât cele vizate de prezentul regulament şi, în special:

(2) În temeiul articolului 73, statele membre, din tratat, pot continua să acorde sectorului transporturilor ajutoare care satisfac nevoile de coordonare a transporturilor sau care reprezintă rambursarea pentru îndeplinirea anumitor obligaţii inerente conceptului de serviciu public, altele decât cele vizate de prezentul regulament, ca de exemplu:

Amendamentul 39

Articolul 9 alineatul (2) al doilea paragraf

Astfel de ajutoare se limitează la etapele de cercetare şi dezvoltare şi nu se pot extinde asupra exploatării comerciale a unor astfel de sisteme şi tehnologii de transport.

eliminat

Justificare

In order to ensure that the set targets are achieved, the measures laid down in this article should support not only the research and development stage but also the operational stage.

Amendamentul 40

Articolul 12 alineatul (1)

Prezentul regulament intră în vigoare la ..................................... *.

* Notă pentru JO: trei ani de la publicarea regulamentului în jurnalul Oficial.

Prezentul regulament intră în vigoare la ..................................... *.

* Notă pentru JO: 18 luni de la publicarea regulamentului în jurnalul Oficial.

Justificare

As the legislative procedure for revision of this regulation has been in operation since 2000, this transitional provision can be substantially shortened. This would also more rapidly achieve a high quality public transport service providing good value for passengers and taxpayers.

Amendamentul 41

Anexă punctul 2a (nou)

 

(2a) Costurile care vor fi incluse în acest calcul trebuie să fie proporţionale cu costurile pe care o întreprindere medie, bine administrată, cu mijloace de transport suficiente pentru a-şi îndeplini obligaţiile de serviciu public, le-ar fi suportat la îndeplinirea acestor obligaţii.

Amendamentul 42

Anexă alineatul (3a) (nou)

 

(3a) Compensaţia nu trebuie să depăşească valoarea corespunzătoare efectului financiar net al sumei impactului (pozitiv sau negativ) asupra costurilor şi veniturilor unui operator de serviciu public în urma îndeplinirii obligaţiilor de serviciu public, pe baza costurilor pe care o întreprindere medie, bine administrată, cu mijloace de transport suficiente pentru a-şi îndeplini obligaţiile de serviciu public, le-ar suporta la îndeplinirea acestor obligaţii. La analizarea acestor costuri, în măsura posibilului, ar trebui să se facă trimitere la tarifele şi parametrii care s-ar fi aplicat unor obligaţii comparabile de serviciu public în contextul unui concurs de oferte organizat în conformitate cu articolul 5 alineatul (3) sau a unui concurs deschis de oferte organizat în conformitate cu Directivele 2004/17/CE sau 2004/18/CE.

Justificare

This addition to the annex ensures that the regulation is in line with the Court of Justice’s judgment on State aid legislation. This also reflects the ‘fourth Altmark-Trans’ criterion (cf. ECJ judgment C-280/00 (Altmark Trans), point 93). This is the key criterion to ensure efficient and economic service provision, even when contracts are awarded directly, and thus effectively to exclude overcompensation.

  • [1]  JO C 140 E, 13.6.2002, p. 282.
  • [2]  JO C 365 E, 19.12.2000, p. 169.
  • [3]  JO C 151 E, 25.6.2002, p. 146.
  • [4]  Nepublicată încă în JO.

EXPUNERE DE MOTIVE

I. Genesis of the current situation

At its inception, public transport by road and rail served a relatively small and affluent clientele - people who later would mostly opt to travel by car. Entrepreneurs invested capital and know-how in the expectation that they would be able to make a profit in this new market. Due to growing losses, much public transport was later restricted to the busiest times of day and the busiest routes, or was even eliminated altogether.

If purely market principles had been applied, reductions in numbers of routes and frequencies would have been inevitable, as would substantial fare increases. In opposition to this trend, authorities - particularly in urban regions - seek to improve public transport in order to limit the space commandeered by cars, to keep residential areas, employment areas and recreation areas accessible and to do what they can to combat the environmental nuisance caused by traffic. Efforts to preserve and expand scheduled transport services have therefore become increasingly dependent on the services being taken over by operators owned by local or regional authorities or the State. Where private operators have remained in existence, they have become dependent on public funding to cover their unavoidable operating deficits. As a result, both public enterprises and private contract partners have acquired monopolies on the right to provide scheduled services and on access to public funding.

II. Commission proposal of 2000

In the 1990s, studies were performed on a new system of competition, financing and allocation of areas, 'regulated competition', which would replace all the different hitherto existing national, regional and local systems. This created an expectation that in future public procurement procedures would have to be adhered to throughout EU territory. Some Member States have already anticipated such a system when revising their national legislation.

Subsequently, the Commission, in the explanatory memorandum on its proposal for a regulation of 2000, drew attention to the existing legislative framework, particularly:

-          Article 73 of the EC Treaty, pursuant to which aid is compatible with the Treaty if it represents reimbursement for the discharge of certain obligations inherent in the concept of a 'public service';

-          Regulation (EEC) No 1191/69, as amended by Regulation (EEC) No 1893/91, which enumerates these forms of compensation, which are exempt from the requirement to notify State aid as referred to in Article 88(3) of the Treaty.

However, this Regulation did not lay down how public service contracts should be awarded or how markets should be opened up.

The award procedure was partially regulated in Directives 92/50/EC and 93/38/EEC, which in 2004 were to be replaced by Directives 2004/17/EEC and 2004/18/EEC.

However, there are many contracts (and particularly concessions) to which these procedures do not apply. The Regulation as then proposed by the Commission and also the later amended proposals, on the other hand, did provide for them.

The Commission also drew attention to the change in the situation due to the rise of large international corporations. These offer to take bus, tram and rail services over from public authorities and private concession-holders on condition that they receive financial compensation for the anticipated operating deficit, including a grant which enables them to operate at a profit.

On 20 July 2000, the Commission indicated its desire to guarantee transparency and equal treatment of enterprises by means of the regulation proposed in COM(2000)0007, thus ensuring that the award by competent authorities of long-term concessions to operators with which they had traditional relationships or were on friendly terms did not result in legal action being brought by other interested businesses. In order to achieve this, it was proposed that competition should be introduced between businesses, to be effected by inviting them to tender for five-year public-service contracts. Other forms of selection of businesses would only remain possible in exceptional cases.

III. Parliament's first reading

Local and regional authorities, users' organisations, environmental organisations and trade unions raised serious objections to the requirement to carry out public procurement procedures in every case. They did so partly out of an expectation that ultimately this requirement would make it impossible for the many publicly owned urban and regional operators to remain in existence, because the businesses in question were established to serve a home market as effectively as possible and not with the aim of competing in some remote place. They would only need to be eliminated from a tender procedure once, for example because of price competition from a larger business, in order to go into liquidation.

In addition, all the businesses concerned objected to the proposed five-year term for contracts, because such a lack of continuity would hamper investment. If invitations to tender were to be issued periodically, trade unions called for transport staff to be protected against dismissal and against poorer terms of employment with a new contractual partner. Sources in the various Member States drew attention to the wide variation of practices between countries and the undesirability of imposing uniform rules at EU level while ignoring the experience gained by means of those practices. In accordance with these objections, Parliament adopted amendments at first reading on 14 November 2001 by 317 votes to 224, inter alia to make it possible to provide tram and underground services and scheduled bus services within a range of 50 km without a public procurement procedure. Where such a procedure was held, competition should be based not only on price but also on quality, while the contract terms were extended to 8 years for bus services and 15 years for rail. The transparency requirements which the Commission had proposed for public procurement procedures were accepted.

IV. The Council's common position

After first reading it was more than six years before the Council succeeded in agreeing a common position on the proposal for a regulation. One factor which helped it to do so was that on 20 July 2005 in COM(2005)0319 the Commission submitted a revised position, largely adhering to the position adopted by Parliament in 2001. In 2006, under the Presidency of Austria, the Council reached a similar conclusion, after which the German Presidency finalised the proposal, with a few refinements regarding the relationship between this regulation and Directive 2004/18/EEC on the coordination of procedures for the award of public works contracts, public supply contracts and public service contracts, and Directive 2004/17/EEC coordinating the procurement procedures of entities operating in the water, energy, transport and postal services sectors. This version of the proposal is characterised by greater subsidiarity for the Member States than provided for in the Commission proposal of 2000; in particular, it will remain possible for transport to be provided in towns and conurbations by publicly owned operators. In addition to publicly owned operators and public tender procedures, the Council's common position permits a third option, direct award.

V. Consideration by the Committee on Transport and Tourism

There is now a large measure of agreement between Parliament's position at first reading in 2001, the Commission's revised position of 2005 and the common position of the Council of 2006. Your rapporteur bases his proposal on this agreement. The amendments which he proposed to Parliament's Committee on Transport and Tourism dealt with points raised by non-governmental organisations regarding legal certainty and quality.

One consequence of the application of this regulation could be a reduction in the continuity of operation. This means that the employees concerned would regularly face serious uncertainty about the future of their jobs because a change of contractual partner could result in collective redundancies. Even if employees were recruited by another operator, their terms of employment might suffer. This is similar to the situation with business closures and takeovers. The Council's common position, which, as requested by Parliament at first reading, is based on greater freedom of choice for Member States, does mention the desirability of arrangements governing the transfer of staff (Article 4(5) and (6)), but does not make them compulsory. Amendments to insert a requirement for such arrangements while leaving it to the Member States to decide the details, in accordance with national traditions, did not secure a majority when put to the vote in the Committee on Transport and Tourism. Nor did amendments to provide for particular national circumstances and protect the Member States concerned against effects particularly unfavourable to them.

The Committee accepted the Council's definition in Article 2(c) of areas for which contracts can be concluded: any area smaller than a Member State is eligible. Proposals to delete the option of direct award of contracts, which the Council wished to include in Article 5(6), were rejected, but, by a small majority, this option was restricted to a shorter transition period and on the other hand, in Article 5(4), by a large majority, extended in the case of contracts with SMEs. In addition, amendments were adopted relating to avoiding compensation payments which do not cover costs, which would so undermine businesses that continuity of service could not be guaranteed, as well as concerning arrangements for appeal and the conditions which should apply to subcontracting. In view of these relatively small amendments to the common position, your rapporteur anticipates that it will be possible to reach agreement with the Council at second reading, so that, within seven years of the Commission's having submitted this proposal, the legislative procedure can be concluded.

PROCEDURĂ

Titlu

Cerinţele de serviciu public pentru transportul feroviar şi rutier

Referinţe

13736/1/2006 - C6-0042/2007 - 2000/0212(COD)

Data primei lecturi a PE - Numărul P

14.11.2001                     T5-0597/2001

Propunerea Comisiei

COM(2000)0007 - C5-0326/2000

Propunerea modificată a Comisiei

COM(2002)0107 and COM(2005)0319

Data anunţului în plen al primirii poziţiei comune

18.1.2007

Comisia competentă în fond

Data anunţului în plen

TRAN

18.1.2007

Raportor(i)

Data numirii

Erik Meijer

15.1.2007

 

 

Examinare în comisie

22.1.2007

28.2.2007

 

 

Data adoptării

27.3.2007

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

37

4

7

Membri titulari prezenţi la votul final

Inés Ayala Sender, Etelka Barsi-Pataky, Jean-Louis Bourlanges, Paolo Costa, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Arūnas Degutis, Christine De Veyrac, Petr Duchoň, Saïd El Khadraoui, Robert Evans, Emanuel Jardim Fernandes, Mathieu Grosch, Georg Jarzembowski, Stanisław Jałowiecki, Timothy Kirkhope, Dieter-Lebrecht Koch, Jaromír Kohlíček, Sepp Kusstatscher, Jörg Leichtfried, Bogusław Liberadzki, Eva Lichtenberger, Marian-Jean Marinescu, Erik Meijer, Robert Navarro, Seán Ó Neachtain, Josu Ortuondo Larrea, Willi Piecyk, Luís Queiró, Reinhard Rack, Luca Romagnoli, Brian Simpson, Renate Sommer, Dirk Sterckx, Ulrich Stockmann, Armando Veneto, Marta Vincenzi, Roberts Zīle

Membri supleanţi prezenţi la votul final

Johannes Blokland, Philip Bradbourn, Markus Ferber, Zita Gurmai, Jeanine Hennis-Plasschaert, Helmuth Markov, Ioan Mircea Paşcu, Leopold Józef Rutowicz, Corien Wortmann-Kool

Membri supleanţi (articolul 178 alineatul (2)) prezenţi la votul final

Alexandru Athanasiu