ΣΥΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ σχετικά με την κοινή θέση του Συμβουλίου ενόψει της έγκρισης του κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση κοινών κανόνων στο πεδίο της ασφάλειας της πολιτικής αεροπορίας και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2320/2002

12.4.2007 - (14039/1/2006 – C6‑0041/2007 – 2005/0191(COD)) - ***II

Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού
Εισηγητής: Paolo Costa

Διαδικασία : 2005/0191(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
A6-0134/2007
Κείμενα που κατατέθηκαν :
A6-0134/2007
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την κοινή θέση του Συμβουλίου ενόψει της έγκρισης του κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση κοινών κανόνων στο πεδίο της ασφάλειας της πολιτικής αεροπορίας και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2320/2002

(14039/1/2006 – C6‑0041/2007 – 2005/0191(COD))

(Διαδικασία συναπόφασης: δεύτερη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την κοινή θέση του Συμβουλίου (14039/1/2006 – C6‑0041/2007),

– έχοντας υπόψη τη θέση του κατά την πρώτη ανάγνωση[1] σχετικά με την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2005)0429)[2],,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 251, παράγραφος 2, της Συνθήκης ΕΚ

– έχοντας υπόψη το άρθρο 62 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη τη σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού (A6‑0134/2007),

1. εγκρίνει την κοινή θέση όπως τροποποιήθηκε·

2. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

Κοινή θέση του ΣυμβουλίουΤροποποιήσεις του Κοινοβουλίου

Τροπολογία 1

Αιτιολογική σκέψη 1

(1) Για τη διασφάλιση των προσώπων και εμπορευμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θα πρέπει να αποτρέπονται οι έκνομες ενέργειες σε αεροσκάφη της πολιτικής αεροπορίας, με τη θέσπιση κοινών κανόνων για την προστασία της πολιτικής αεροπορίας. Ο στόχος αυτός θα πρέπει να επιτευχθεί με τον καθορισμό κοινών κανόνων και κοινών βασικών προτύπων για την αεροπορική ασφάλεια καθώς και μηχανισμών για την παρακολούθηση της συμμόρφωσης.

(1) Για τη διασφάλιση των προσώπων και εμπορευμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θα πρέπει να αποτρέπονται οι έκνομες ενέργειες σε αεροσκάφη της πολιτικής αεροπορίας που διακυβεύουν την ασφάλεια της πολιτικής αεροπορίας με τη θέσπιση κοινών κανόνων για την προστασία της πολιτικής αεροπορίας. Ο στόχος αυτός θα πρέπει να επιτευχθεί με τον καθορισμό κοινών κανόνων και κοινών βασικών προτύπων για την αεροπορική ασφάλεια καθώς και μηχανισμών για την παρακολούθηση της συμμόρφωσης.

Αιτιολόγηση

Επαναφέρει τη θέση που ενέκρινε το Κοινοβούλιο κατά την πρώτη του ανάγνωση.

Τροπολογία 2

Αιτιολογική σκέψη 6

(6) Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να εφαρμόζεται σε αερολιμένες που εξυπηρετούν την πολιτική αεροπορία και βρίσκονται στο έδαφος κράτους μέλους, σε εκμεταλλευόμενους αεροσκάφη που παρέχουν υπηρεσίες σε αυτούς τους αερολιμένες και σε φορείς που παρέχουν εμπορεύματα ή/και υπηρεσίες στους εν λόγω αερολιμένες ή μέσω αυτών.

(6) Η νέα πράξη θα πρέπει να εφαρμόζεται σε αερολιμένες που εξυπηρετούν την πολιτική αεροπορία και βρίσκονται στο έδαφος κράτους μέλους, σε εκμεταλλευόμενους αεροσκάφη που παρέχουν υπηρεσίες σε αυτούς τους αερολιμένες και σε φορείς που παρέχουν εμπορεύματα ή/και υπηρεσίες στους εν λόγω αερολιμένες ή μέσω αυτών.

Αιτιολόγηση

Επαναφέρει τη θέση που ενέκρινε το Κοινοβούλιο κατά την πρώτη του ανάγνωση.

Τροπολογία 3

Αιτιολογική σκέψη 10

(10) Επίσης, στα κράτη μέλη θα πρέπει να επιτρέπεται, με βάση εκτίμηση επικινδυνότητας, να εφαρμόζουν μέτρα αυστηρότερα από εκείνα που καθορίζει ο παρών κανονισμός.

(10) Επίσης, στα κράτη μέλη θα πρέπει να επιτρέπεται, με βάση εκτίμηση επικινδυνότητας, να εφαρμόζουν μέτρα αυστηρότερα από εκείνα που θα καθοριστούν. Πρέπει ωστόσο να γίνεται διάκριση μεταξύ των κοινών βασικών προτύπων και των αυστηρότερων μέτρων, ενώ πρέπει να γίνεται παρεμφερής διάκριση και όσον αφορά τη χρηματοδότησή τους.

Αιτιολόγηση

Επαναφέρει τη θέση που ενέκρινε το Κοινοβούλιο κατά την πρώτη του ανάγνωση.

Τροπολογία 4

Αιτιολογική σκέψη 11

(11) Τρίτες χώρες μπορούν να απαιτούν την εφαρμογή μέτρων διαφόρων από εκείνα που καθορίζονται στον παρόντα κανονισμό για πτήσεις που εκτελούνται από αερολιμένα κράτους μέλους προς την εν λόγω τρίτη χώρα ή υπεράνω αυτής. Ωστόσο, με την επιφύλαξη τυχόν διμερών συμφωνιών των οποίων η Κοινότητα αποτελεί μέρος, θα πρέπει να παρασχεθεί στην Επιτροπή η δυνατότητα να εξετάζει τα απαιτούμενα από την τρίτη χώρα μέτρα.

 

(11) Τρίτες χώρες μπορούν να απαιτούν την εφαρμογή μέτρων διαφόρων από εκείνα που καθορίζονται στην παρούσα πράξη για πτήσεις που εκτελούνται από αερολιμένα κράτους μέλους προς την εν λόγω τρίτη χώρα ή υπεράνω αυτής. Ωστόσο, με την επιφύλαξη τυχόν διμερών συμφωνιών των οποίων η Κοινότητα αποτελεί μέρος, θα πρέπει να παρασχεθεί στην Επιτροπή η δυνατότητα να εξετάζει τα απαιτούμενα από την τρίτη χώρα μέτρα

και να αποφασίζει κατά πόσο ένα κράτος μέλος, ένας φορέας ή άλλη σχετική οντότητα μπορούν να συνεχίζουν να εφαρμόζουν τα απαιτούμενα μέτρα.

Αιτιολόγηση

Επαναφέρει τη θέση που ενέκρινε το Κοινοβούλιο κατά την πρώτη του ανάγνωση.

Τροπολογία 5

Αιτιολογική σκέψη 12

(12) Αν και, ακόμη και σε ένα και το αυτό κράτος μέλος, είναι δυνατόν να εμπλέκονται στην αεροπορική ασφάλεια δύο ή περισσότεροι οργανισμοί, κάθε κράτος μέλος θα πρέπει να ορίζει μία και μόνο αρχή υπεύθυνη για τον συντονισμό και την παρακολούθηση της εφαρμογής των κοινών βασικών προτύπων αεροπορικής ασφαλείας.

 

(12) Αν και, ακόμη και σε ένα και το αυτό κράτος μέλος, είναι δυνατόν να εμπλέκονται στην αεροπορική ασφάλεια δύο ή περισσότεροι οργανισμοί ή οντότητες, κάθε κράτος μέλος θα πρέπει να ορίζει μία και μόνο αρχή υπεύθυνη για τον συντονισμό και την παρακολούθηση της εφαρμογής των προτύπων ασφαλείας.

Αιτιολόγηση

Επαναφέρει τη θέση που ενέκρινε το Κοινοβούλιο κατά την πρώτη του ανάγνωση.

Τροπολογία 6

Αιτιολογική σκέψη 13

(13) Προκειμένου να ορισθούν οι αρμοδιότητες για την εφαρμογή των κοινών βασικών προτύπων για την αεροπορική ασφάλεια και να καθορισθούν τα μέτρα που οφείλουν να λαμβάνουν οι εκμεταλλευόμενοι αεροσκάφη και άλλοι φορείς προς τον σκοπό αυτό, κάθε κράτος μέλος θα πρέπει να καταρτίζει εθνικό πρόγραμμα ασφαλείας της πολιτικής αεροπορίας. Πέραν τούτου, κάθε φορέας εκμετάλλευσης αερολιμένα, αερομεταφορέας και φορέας που εφαρμόζει πρότυπα αεροπορικής ασφάλειας θα πρέπει να εκπονεί, να εφαρμόζει και να διατηρεί σε ισχύ πρόγραμμα ασφαλείας, ώστε να συμμορφούται τόσο με τον παρόντα κανονισμό όσο και με οιοδήποτε ισχύον εθνικό πρόγραμμα ασφαλείας της πολιτικής αεροπορίας.

 

(13) Προκειμένου να ορισθούν οι αρμοδιότητες για την εφαρμογή των κοινών βασικών προτύπων και να καθορισθούν τα μέτρα που οφείλουν να λαμβάνουν οι εκμεταλλευόμενοι αεροσκάφη και άλλοι φορείς προς τον σκοπό αυτό, κάθε κράτος μέλος θα πρέπει να καταρτίζει εθνικό πρόγραμμα ασφαλείας της πολιτικής αεροπορίας. Πέραν τούτου, κάθε φορέας εκμετάλλευσης αερολιμένα, αερομεταφορέας και φορέας που εφαρμόζει πρότυπα αεροπορικής ασφάλειας θα πρέπει να εκπονεί, να εφαρμόζει και να διατηρεί σε ισχύ πρόγραμμα ασφαλείας, ώστε να συμμορφούται τόσο με τη νέα πράξη όσο και με οιοδήποτε ισχύον εθνικό πρόγραμμα ασφαλείας της πολιτικής αεροπορίας.

 

Αιτιολόγηση

Επαναφέρει τη θέση που ενέκρινε το Κοινοβούλιο κατά την πρώτη του ανάγνωση.

Τροπολογία 7

Αιτιολογική σκέψη 14

(14) Για την παρακολούθηση της συμμόρφωσης με τον παρόντα κανονισμό και με το εθνικό πρόγραμμα ασφαλείας της πολιτικής αεροπορίας, κάθε κράτος μέλος θα πρέπει να εκπονεί εθνικό πρόγραμμα ελέγχου της ποιότητας της ασφάλειας της πολιτικής αεροπορίας και να εξασφαλίζει την εφαρμογή του.

(14) Για την παρακολούθηση της συμμόρφωσης με τη νέα πράξη και με το εθνικό πρόγραμμα ασφαλείας της πολιτικής αεροπορίας, κάθε κράτος μέλος θα πρέπει να εκπονεί εθνικό πρόγραμμα ελέγχου του επιπέδου της ασφάλειας της πολιτικής αεροπορίας και να εξασφαλίζει την εφαρμογή του.

Αιτιολόγηση

Επαναφέρει τη θέση που ενέκρινε το Κοινοβούλιο κατά την πρώτη του ανάγνωση.

Τροπολογία 8

Αιτιολογική σκέψη 15 α (νέα)

 

(15α) Στο πλαίσιο της επικείμενης επέκτασης των αρμοδιοτήτων του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας της Αεροπορίας, θα πρέπει ο εν λόγω Οργανισμός να εμπλακεί σταδιακά στην εποπτεία της τήρησης των κοινών διατάξεων για την ασφάλεια της πολιτικής αεροπορίας.

Αιτιολόγηση

Επαναφέρει τη θέση που ενέκρινε το Κοινοβούλιο κατά την πρώτη του ανάγνωση.

Τροπολογία 9

Αιτιολογική σκέψη 16

(16) Οι εκτελεστικές πράξεις που καθορίζουν κοινά μέτρα και διαδικασίες για την εφαρμογή των κοινών βασικών προτύπων αεροπορικής ασφάλειας και οι οποίες περιέχουν ευαίσθητες πληροφορίες ασφαλείας, καθώς και οι εκθέσεις των επιθεωρήσεων της Επιτροπής και οι απαντήσεις των αρμόδιων αρχών θα πρέπει να θεωρούνται «διαβαθμισμένες πληροφορίες ΕΕ» κατά την έννοια της απόφασης 2001/844/EΚ, ΕΚΑΧ, Ευρατόμ, της Επιτροπής, της 29ης Νοεμβρίου 2001, για την τροποποίηση του εσωτερικού κανονισμού της. Τα στοιχεία αυτά δεν θα πρέπει να δημοσιεύονται, παρά μόνο να τίθενται στη διάθεση των εκμεταλλευόμενων αεροσκάφη και φορέων που έχουν έννομο συμφέρον.

 

(16) Οι εκτελεστικές πράξεις που καθορίζουν κοινά μέτρα και διαδικασίες για την εφαρμογή των κοινών βασικών προτύπων και οι οποίες περιέχουν ευαίσθητες πληροφορίες ασφαλείας, καθώς και οι εκθέσεις των επιθεωρήσεων της Επιτροπής και οι απαντήσεις των αρμόδιων αρχών θα πρέπει να θεωρούνται «διαβαθμισμένες πληροφορίες ΕΕ» κατά την έννοια της απόφασης 2001/844/EΚ, ΕΚΑΧ, Ευρατόμ, της Επιτροπής, της 29ης Νοεμβρίου 2001, για την τροποποίηση του εσωτερικού κανονισμού της. Τα στοιχεία αυτά δεν θα πρέπει να δημοσιεύονται, παρά μόνο να τίθενται στη διάθεση των εκμεταλλευόμενων αεροσκάφη και φορέων που έχουν έννομο συμφέρον.

 

Αιτιολόγηση

Επαναφέρει τη θέση που ενέκρινε το Κοινοβούλιο κατά την πρώτη του ανάγνωση.

Τροπολογία 10

Αιτιολογική σκέψη 18 α (νέα)

 

(18α) Για να μπορούν να εξαιρούνται οι μετεπιβιβαζόμενοι επιβάτες και οι μεταφορτωνόμενες αποσκευές από τον έλεγχο ασφαλείας κατά την άφιξή τους με πτήση από τρίτη χώρα (η γνωστή έννοια της “ενιαίας ασφάλειας” ή “one–stop security”), καθώς και για να επιτρέπεται η συνένωση των επιβατών που αφικνούνται με τέτοια πτήση με τους ελεχθέντες αναχωρούντες επιβάτες, είναι σκόπιμο να ενθαρρυνθεί η σύναψη, μεταξύ της Κοινότητας και τρίτων χωρών, συμφωνιών με τις οποίες αναγνωρίζεται η ισοδυναμία των προτύπων ασφαλείας που εφαρμόζονται στην τρίτη χώρα με τα κοινοτικά πρότυπα.

Αιτιολόγηση

Επαναφέρει τη θέση που ενέκρινε το Κοινοβούλιο κατά την πρώτη του ανάγνωση.

Τροπολογία 11

Αιτιολογική σκέψη 21

(21) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να καθορίζουν τις κυρώσεις που επιβάλλονται στις περιπτώσεις παράβασης των διατάξεων του παρόντος κανονισμού. Αυτές οι προβλεπόμενες κυρώσεις, αστικού ή διοικητικού χαρακτήρα, θα πρέπει να είναι αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές.

 

(21) Θα πρέπει να προβλέπονται κυρώσεις που επιβάλλονται στις περιπτώσεις παράβασης των διατάξεων του παρόντος κανονισμού. Αυτές οι κυρώσεις θα πρέπει να είναι αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές.

 

Αιτιολόγηση

Επαναφέρει τη θέση που ενέκρινε το Κοινοβούλιο κατά την πρώτη του ανάγνωση.

Τροπολογία 12

Αιτιολογική σκέψη 22 α (νέα)

 

(22α) Πρέπει να εξεταστεί η δυνατότητα να δημιουργηθεί μηχανισμός αλληλεγγύης για την παροχή βοηθείας μετά από τρομοκρατικές ενέργειες που έχουν σημαντικές επιπτώσεις στον τομέα των μεταφορών.

Αιτιολόγηση

Επαναφέρει τη θέση που ενέκρινε το Κοινοβούλιο κατά την πρώτη του ανάγνωση.

Τροπολογία 13

Άρθρο 1, παράγραφος 1

1. Ο παρών κανονισμός θεσπίζει κοινούς κανόνες για τη διαφύλαξη της πολιτικής αεροπορίας έναντι έκνομων ενεργειών.

 

1. Ο παρών κανονισμός θεσπίζει κοινούς κανόνες για την προστασία της πολιτικής αεροπορίας έναντι έκνομων ενεργειών που διακυβεύουν την ασφάλειας της πολιτικής αεροπορίας.

 

Επίσης, διαμορφώνεται η βάση για την κοινή ερμηνεία του παραρτήματος 17 της Σύμβασης του Σικάγου, περί Διεθνούς Πολιτικής Αεροπορίας1944.

Επίσης, διαμορφώνεται η βάση για την κοινή ερμηνεία της έκδοσης του Απριλίου 2002 του παραρτήματος 17 της Σύμβασης του Σικάγου, περί Διεθνούς Πολιτικής Αεροπορίας1944.

Αιτιολόγηση

Επαναφέρει τη θέση που ενέκρινε το Κοινοβούλιο κατά την πρώτη του ανάγνωση.

Τροπολογία 14

Άρθρο 2, παράγραφος 1, σημείο (α)

α) όλους τους αερολιμένες ή τα μέρη αερολιμένων που βρίσκονται στο έδαφος κράτους μέλους και δεν χρησιμοποιούνται αποκλειστικώς για στρατιωτικούς σκοπούς·

α) όλους τους αερολιμένες ή τα μέρη αερολιμένων που εξυπηρετούν την πολιτική αεροπορία που βρίσκονται στο έδαφος κράτους μέλους

Αιτιολόγηση

Επαναφέρει τη θέση που ενέκρινε το Κοινοβούλιο κατά την πρώτη του ανάγνωση.

Τροπολογία 15

Άρθρο 3, σημείο 1

1) «πολιτική αεροπορία», κάθε αεροπορική πράξη εκτελούμενη από πολιτικό αεροσκάφος, εκτός από τις πράξεις τις εκτελούμενες από κρατικό αεροσκάφος κατά το άρθρο 3 της Σύμβασης του Σικάγου, περί Διεθνούς Πολιτικής Αεροπορίας

1) «πολιτική αεροπορία», κάθε πράξη αεροπορικής μεταφοράς, εμπορικής και μη εμπορικής, τόσο τακτικού δρομολογίου όσο και μη τακτικού δρομολογίου, εκτός από τις πράξεις τις εκτελούμενες από κρατικό αεροσκάφος κατά το άρθρο 3 της Σύμβασης του Σικάγου του 1944, περί Διεθνούς Πολιτικής Αεροπορίας

Αιτιολόγηση

Επαναφέρει τη θέση που ενέκρινε το Κοινοβούλιο κατά την πρώτη του ανάγνωση.

Τροπολογία 16

Άρθρο 3, σημείο 2

2) «αεροπορική ασφάλεια», ο συνδυασμός μέτρων καθώς και ανθρώπινων και υλικών πόρων με σκοπό τη διαφύλαξη της πολιτικής αεροπορίας έναντι έκνομων ενεργειών.

2) «αεροπορική ασφάλεια», ο συνδυασμός μέτρων καθώς και ανθρώπινων και υλικών πόρων με σκοπό τη διαφύλαξη της πολιτικής αεροπορίας έναντι έκνομων ενεργειών που διακυβεύουν την ασφάλεια της πολιτικής αεροπορίας.

Αιτιολόγηση

Επαναφέρει τη θέση που ενέκρινε το Κοινοβούλιο κατά την πρώτη του ανάγνωση.

Τροπολογία 17

Άρθρο 3, σημείο 2 α (νέο)

 

2α) "αερολιμένας", κάθε περιοχή εδάφους [ή ύδατος] που έχει ειδικά προσαρμοστεί για την προσγείωση, απογείωση και ελιγμούς αεροσκαφών, συμπεριλαμβανομένων των βοηθητικών εγκαταστάσεων που οι επιχειρήσεις αυτές καθιστούν ενδεχομένως απαραίτητες για τις απαιτήσεις της κυκλοφορίας αεροσκαφών και των υπηρεσιών συμπεριλαμβανομένων των εγκαταστάσεων που χρειάζονται προς συνδρομή εμπορικών αεροπορικών υπηρεσιών.

Αιτιολόγηση

Επαναφέρει τη θέση που ενέκρινε το Κοινοβούλιο κατά την πρώτη του ανάγνωση.

Τροπολογία 18

Άρθρο 3, σημείο 7

7) «απαγορευμένα αντικείμενα», όπλα, εκρηκτικές ύλες, ή άλλες επικίνδυνες συσκευές, αντικείμενα ή ουσίες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη διάπραξη έκνομης ενέργειας·

7) «απαγορευμένα αντικείμενα», όπλα, εκρηκτικές ύλες, ή άλλες επικίνδυνες συσκευές, αντικείμενα ή ουσίες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη διάπραξη έκνομης ενέργειας που διακυβεύει την ασφάλεια

Αιτιολόγηση

Επαναφέρει τη θέση που ενέκρινε το Κοινοβούλιο κατά την πρώτη του ανάγνωση.

Τροπολογία 19

Άρθρο 3, σημείο 13

13) «αυστηρά ελεγχόμενη περιοχή ασφαλείας», η περιοχή του ελεγχόμενου χώρου αερολιμένα όπου, επιπλέον της περιορισμένης πρόσβασης, εφαρμόζονται και άλλα πρότυπα αεροπορικής ασφάλειας·

13) «αυστηρά ελεγχόμενη περιοχή ασφαλείας», η περιοχή του ελεγχόμενου χώρου αερολιμένα όπου, επιπλέον της περιορισμένης πρόσβασης, εφαρμόζεται έλεγχος πρόσβασης·

Αιτιολόγηση

Επαναφέρει τη θέση που ενέκρινε το Κοινοβούλιο κατά την πρώτη του ανάγνωση.

Τροπολογία 20

Άρθρο 3, σημείο 14

14) «οριοθετημένη περιοχή», περιοχή η οποία διαχωρίζεται, μέσω ελέγχου πρόσβασης, είτε από τις αυστηρά ελεγχόμενες περιοχές ασφαλείας είτε, σε περίπτωση που η οριοθετημένη περιοχή συνιστά η ίδια αυστηρά ελεγχόμενη περιοχή ασφαλείας, από άλλες αυστηρά ελεγχόμενες περιοχές ασφαλείας του αερολιμένα·

14) «οριοθετημένη περιοχή», περιοχή στην οποία δεν έχει πρόσβαση το ευρύ κοινό και η οποία διαχωρίζεται από τις αυστηρά ελεγχόμενες περιοχές ασφαλείας είτε, σε περίπτωση που η οριοθετημένη περιοχή συνιστά η ίδια αυστηρά ελεγχόμενη περιοχή ασφαλείας, από άλλες αυστηρά ελεγχόμενες περιοχές ασφαλείας του αερολιμένα·

Αιτιολόγηση

Επαναφέρει τη θέση που ενέκρινε το Κοινοβούλιο κατά την πρώτη του ανάγνωση.

Τροπολογία 21

Άρθρο 3, σημείο 15

15) «έλεγχος ιστορικού», ο καταγεγραμμένος έλεγχος της ταυτότητας προσώπου, συμπεριλαμβανομένου τυχόν ποινικού ιστορικού του, ως μέρους της εκτίμησης της καταλληλότητας του προσώπου να έχει πρόσβαση χωρίς συνοδό σε αυστηρά ελεγχόμενες περιοχές ασφαλείας·

15) «έλεγχος ιστορικού», ο επαληθεύσιμος έλεγχος της ταυτότητας προσώπου, συμπεριλαμβανομένου τυχόν ποινικού ιστορικού του και δεδομένων των υπηρεσιών πληροφοριών·

Αιτιολόγηση

Επαναφέρει τη θέση που ενέκρινε το Κοινοβούλιο κατά την πρώτη του ανάγνωση.

Τροπολογία 22

Άρθρο 3, σημείο 17

17) «διερχόμενοι επιβάτες, αποσκευές, φορτίο ή ταχυδρομείο», επιβάτες, αποσκευές, φορτίο ή ταχυδρομείο που αναχωρούν με το ίδιο αεροσκάφος με το οποίο αφίχθησαν·

17) «διερχόμενοι επιβάτες, αποσκευές, φορτίο ή ταχυδρομείο», επιβάτες, αποσκευές, φορτίο ή ταχυδρομείο που αναχωρούν με το ίδιο αεροσκάφος με το οποίο αφίχθησαν σε πτήση με τον ίδιο αριθμό πτήσης,

Αιτιολόγηση

Επαναφέρει τη θέση που ενέκρινε το Κοινοβούλιο κατά την πρώτη του ανάγνωση.

Τροπολογία 23

Άρθρο 3, σημείο 24

24) «ταχυδρομείο», αποστολές αλληλογραφίας και άλλων αντικειμένων πλην του εταιρικού ταχυδρομείου, που προσκομίζονται από ταχυδρομικές υπηρεσίες με αποδέκτη ταχυδρομικές υπηρεσίες, σύμφωνα με τους κανόνες της Παγκόσμιας Ταχυδρομικής Ένωσης·

24) «ταχυδρομείο», επιστολές, πακέτα, αποστολές αλληλογραφίας και άλλων αντικειμένων που προορίζονται για παράδοση σε επιχειρήσεις ταχυδρομικών υπηρεσιών που είναι υπεύθυνες για τη διακίνησή τους σύμφωνα με τις διατάξεις της Παγκόσμιας Ταχυδρομικής Ένωσης (UPU).

Αιτιολόγηση

Επαναφέρει τη θέση που ενέκρινε το Κοινοβούλιο κατά την πρώτη του ανάγνωση.

Τροπολογία 24

Άρθρο 3, σημείο 26

26) «εγκεκριμένο μεταφορικό γραφείο», αερομεταφορέας, πράκτορας, επιχείρηση μεταφοράς εμπορευμάτων ή οιοσδήποτε άλλος φορέας που εφαρμόζει διαδικασίες ασφαλείας όσον αφορά φορτίο ή ταχυδρομείο·

26) «εγκεκριμένο μεταφορικό γραφείο», αερομεταφορέας, πράκτορας, επιχείρηση μεταφοράς εμπορευμάτων ή οιοσδήποτε άλλος φορέας που εφαρμόζει τις διαδικασίες ασφαλείας σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό όσον αφορά φορτίο ή ταχυδρομείο·

Αιτιολόγηση

Επαναφέρει τη θέση που ενέκρινε το Κοινοβούλιο κατά την πρώτη του ανάγνωση.

Τροπολογία 25

Άρθρο 3, σημείο 27

27) «γνωστός αποστολέας», αποστολέας φορτίου ή ταχυδρομείου για ίδιο λογαριασμό, του οποίου οι διαδικασίες ανταποκρίνονται επαρκώς στους κοινούς κανόνες και πρότυπα ασφαλείας ώστε να επιτρέπουν τη μεταφορά του φορτίου ή του ταχυδρομείου με οποιοδήποτε αεροσκάφος·

27) «γνωστός αποστολέας», αποστολέας φορτίου ή ταχυδρομείου, του οποίου οι διαδικασίες ανταποκρίνονται επαρκώς στους κοινούς κανόνες και πρότυπα ασφαλείας ώστε να επιτρέπουν τη μεταφορά του φορτίου ή του ταχυδρομείου με οποιοδήποτε αεροσκάφος·

Αιτιολόγηση

Επαναφέρει τη θέση που ενέκρινε το Κοινοβούλιο κατά την πρώτη του ανάγνωση.

Τροπολογία 26

Άρθρο 3, σημείο 28

28) «συμβεβλημένος αποστολέας», αποστολέας φορτίου ή ταχυδρομείου για ίδιο λογαριασμό, του οποίου οι διαδικασίες ανταποκρίνονται επαρκώς στους κοινούς κανόνες και πρότυπα ασφαλείας ώστε να επιτρέπουν τη μεταφορά του εν λόγω φορτίου με αμιγώς εμπορευματικά αεροσκάφη ή του εν λόγω ταχυδρομείου με αμιγώς ταχυδρομικά αεροσκάφη, αντιστοίχως·

28) «συμβεβλημένος αποστολέας», αποστολέας φορτίου ή ταχυδρομείου, του οποίου οι διαδικασίες ανταποκρίνονται επαρκώς στους κοινούς κανόνες και πρότυπα ασφαλείας ώστε να επιτρέπουν τη μεταφορά του εν λόγω φορτίου με αμιγώς εμπορευματικά αεροσκάφη και με αεροσκάφη αποκλειστικής μεταφοράς ταχυδρομείου·

Αιτιολόγηση

Επαναφέρει τη θέση που ενέκρινε το Κοινοβούλιο κατά την πρώτη του ανάγνωση.

Τροπολογία 27

Άρθρο 3, σημείο 29

29) «έλεγχος ασφαλείας αεροσκάφους», επιθεώρηση των τμημάτων του εσωτερικού του αεροσκάφους στα οποία μπορεί να είχαν πρόσβαση επιβάτες και επιθεώρηση του χώρου αποσκευών του αεροσκάφους με σκοπό τον εντοπισμό απαγορευμένων αντικειμένων και έκνομων παρεμβάσεων στο αεροσκάφος·

29) «έλεγχος ασφαλείας αεροσκάφους», επιθεώρηση των τμημάτων του εσωτερικού του αεροσκάφους στα οποία μπορεί να είχαν πρόσβαση επιβάτες και επιθεώρηση του χώρου αποσκευών του αεροσκάφους με σκοπό τον εντοπισμό απαγορευμένων αντικειμένων και έκνομων παρεμβάσεων που διακυβεύουν την ασφάλεια του αεροσκάφους·

Αιτιολόγηση

Επαναφέρει τη θέση που ενέκρινε το Κοινοβούλιο κατά την πρώτη του ανάγνωση.

Τροπολογία 28

Άρθρο 3, σημείο 30

30) «έρευνα ασφαλείας αεροσκάφους», επιθεώρηση του εσωτερικού και του προσβάσιμου εξωτερικού του αεροσκάφους με σκοπό τον εντοπισμό απαγορευμένων αντικειμένων και έκνομων παρεμβάσεων στο αεροσκάφος·

30) «έρευνα ασφαλείας αεροσκάφους», επιθεώρηση του εσωτερικού και του προσβάσιμου εξωτερικού του αεροσκάφους με σκοπό τον εντοπισμό απαγορευμένων αντικειμένων και έκνομων παρεμβάσεων που διακυβεύουν την ασφάλεια του αεροσκάφους·

Αιτιολόγηση

Επαναφέρει τη θέση που ενέκρινε το Κοινοβούλιο κατά την πρώτη του ανάγνωση.

Τροπολογία 29

Άρθρο 3, σημείο 31

31) «συνοδός ασφαλείας πτήσης», πρόσωπο το οποίο προσλαμβάνεται από κράτος για να επιβαίνει σε αεροσκάφος αερομεταφορέα, στον οποίο το κράτος μέλος έχει χορηγήσει άδεια, με σκοπό την προστασία του εν λόγω αεροσκάφους και των επιβαινόντων από έκνομες ενέργειες·

31) «συνοδός ασφαλείας πτήσης», πρόσωπο το οποίο προσλαμβάνεται από κράτος μέλος για να επιβαίνει σε αεροσκάφος αερομεταφορέα, στον οποίο το κράτος μέλος έχει χορηγήσει άδεια, με σκοπό την προστασία του εν λόγω αεροσκάφους και των επιβαινόντων από έκνομες ενέργειες που διακυβεύουν την ασφάλεια της πτήσης·

Αιτιολόγηση

Επαναφέρει τη θέση που ενέκρινε το Κοινοβούλιο κατά την πρώτη του ανάγνωση.

Τροπολογία 30

Άρθρο 4, παράγραφος 1

1. Τα κοινά βασικά πρότυπα για τη διασφάλιση της πολιτικής αεροπορίας έναντι έκνομων ενεργειών καθορίζονται στο Παράρτημα.

1. Τα κοινά βασικά πρότυπα για τη διασφάλιση της πολιτικής αεροπορίας έναντι έκνομων ενεργειών που διακυβεύουν την ασφάλεια της πολιτικής αεροπορίας καθορίζονται στο Παράρτημα.

Αιτιολόγηση

Επαναφέρει τη θέση που ενέκρινε το Κοινοβούλιο κατά την πρώτη του ανάγνωση.

Τροπολογία 31

Άρθρο 4, παράγραφος 1 α (νέα)

 

1α. Τα κράτη μέλη και οι χρήστες επιβαρύνονται με το κόστος της εφαρμογής των κοινών προτύπων προς αντιμετώπιση έκνομων ενεργειών. Προς αποφυγή στρεβλώσεων του ανταγωνισμού μεταξύ κρατών μελών και μεταξύ αερολιμένων, αερομεταφορέων και άλλων ενδιαφερομένων οντοτήτων εντός της Κοινότητας αλλά και μεταξύ των κρατών μελών και τρίτων χωρών, η Επιτροπή θα υποβάλει το συντομότερο δυνατόν πρόταση για τη θέσπιση ενιαίων ρυθμίσεων όσον αφορά τη χρηματοδότηση των εν λόγω μέτρων ασφαλείας.

Αιτιολόγηση

Επαναφέρει τη θέση που ενέκρινε το Κοινοβούλιο κατά την πρώτη του ανάγνωση.

Τροπολογία 32

Άρθρο 4, παράγραφος 2, σημείο (η α) (νέο)

 

ηα) τους ελέγχους ιστορικού.

Αιτιολόγηση

Επαναφέρει τη θέση που ενέκρινε το Κοινοβούλιο κατά την πρώτη του ανάγνωση.

Τροπολογία 33

Άρθρο 4, παράγραφος 2α (νέα)

 

2α. Τα λεπτομερή μέτρα για την εφαρμογή των κοινών βασικών προτύπων λήγουν έξι μήνες μετά την έναρξη ισχύος τους. Τα λεπτομερή μέτρα μπορούν να διατηρηθούν σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 15 (2), αλλά μόνον μετά από ενδελεχή επανεξέταση των κινδύνων ασφαλείας και ενδελεχή αποτίμηση του κόστους και του επιχειρησιακού αντικτύπου που συνδέεται με τα μέτρα αυτά.

Αιτιολόγηση

Η εν λόγω ρήτρα προθεσμίας συμφωνεί με την πρωτοβουλία για τη βελτίωση της νομοθεσίας και συμβάλλει στην αποφυγή περιττών ρυθμιστικών διατάξεων.

Τροπολογία 34

Άρθρο 4, παράγραφος 3

3. Η Επιτροπή, τροποποιώντας τον παρόντα κανονισμό με απόφαση σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο που αναφέρεται στο άρθρο 15, παράγραφος 3, ορίζει κριτήρια ώστε τα κράτη μέλη να έχουν τη δυνατότητα παρέκκλισης από τα κοινά βασικά πρότυπα περί των οποίων η παράγραφος 1 και να υιοθετούν εναλλακτικά μέτρα ασφαλείας που να εξασφαλίζουν επαρκές επίπεδο προστασίας με βάση τοπική εκτίμηση επικινδυνότητας. Τα εναλλακτικά αυτά μέτρα πρέπει να δικαιολογούνται από λόγους που σχετίζονται με το μέγεθος του αεροσκάφους ή με τη φύση, την κλίμακα ή τη συχνότητα των πτήσεων ή άλλων συναφών δραστηριοτήτων. Για επιτακτικούς λόγους επείγοντος, η Επιτροπή μπορεί να προσφύγει στη διαδικασία επείγοντος που μνημονεύεται στο άρθρο 15, παράγραφος 4. Τα κράτη μέλη ενημερώνουν την Επιτροπή σχετικά με τα μέτρα αυτά.

3. Η Επιτροπή, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 15, παράγραφος 3, ορίζει κριτήρια ώστε τα κράτη μέλη να έχουν τη δυνατότητα παρέκκλισης από τα κοινά βασικά πρότυπα περί των οποίων η παράγραφος 1 και να υιοθετούν μέτρα ασφαλείας που να εξασφαλίζουν επαρκές επίπεδο προστασίας στους αερολιμένες ή στις οριοθετημένες περιοχές τους με βάση τοπική εκτίμηση επικινδυνότητας. Τα εναλλακτικά αυτά μέτρα πρέπει να δικαιολογούνται από λόγους που σχετίζονται με το μέγεθος του αεροσκάφους, τη φύση της δραστηριότητας ή/και τη συχνότητα των πτήσεων στους συγκεκριμένους αερολιμένες.

Αιτιολόγηση

Επαναφέρει τη θέση που ενέκρινε το Κοινοβούλιο κατά την πρώτη του ανάγνωση.

Τροπολογία 35

Άρθρο 4, παράγραφος 4

4. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν την εφαρμογή στο έδαφός τους των κοινών βασικών προτύπων περί των οποίων η παράγραφος 1. Όταν κάποιο κράτος μέλος έχει λόγους να θεωρεί ότι το επίπεδο αεροπορικής ασφαλείας έχει τεθεί σε κίνδυνο λόγω παραβιάσεων της ασφάλειας, φροντίζει για τη λήψη των ενδεδειγμένων και άμεσων μέτρων για τη θεραπεία των παραβιάσεων ώστε να διασφαλίσει τη συνέχεια της ασφάλειας της πολιτικής αεροπορίας.

4. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν την εφαρμογή των κοινών βασικών προτύπων περί των οποίων η παράγραφος 1.

Αιτιολόγηση

Επαναφέρει τη θέση που ενέκρινε το Κοινοβούλιο κατά την πρώτη του ανάγνωση.

Τροπολογία 36

Άρθρο 4, παράγραφος 4 α (νέα)

 

4a. Καθένα από τα διεξοδικά μέτρα και διαδικασίες εφαρμογής των κοινών βασικών προτύπων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 θεσπίζονται επί τη βάσει αξιολόγησης κινδύνου και επιπτώσεων. Στην αξιολόγηση περιλαμβάνεται το εκτιμώμενο κόστος.

Αιτιολόγηση

Επαναφέρει τη θέση που ενέκρινε το Κοινοβούλιο κατά την πρώτη του ανάγνωση.

Τροπολογία 37

Άρθρο 4, παράγραφος 4β (νέα)

4β.Τα κράτη μέλη ενημερώνουν την Επιτροπή για τα μέτρα που ορίζονται στην παράγραφο 2 και των οποίων το οικονομικό και άλλο κόστος, κατά την εφαρμογή του μέτρου, είναι δυσανάλογο με την προστιθέμενη ασφάλεια που παρέχει, αν παρέχει, το μέτρο αυτό. Στις περιπτώσεις αυτές η Επιτροπή επιτρέπει στα κράτη μέλη να παρεκκλίνουν από τα κοινά βασικά πρότυπα σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο που προβλέπεται στο άρθρο 15(3).

Τροπολογία 38

Άρθρο 5 α (νέο)

 

Άρθρο 5a

 

Διαφάνεια της χρέωσης

 

Όποτε το κόστος, όσον αφορά τον αερολιμένα ή την πτήση, περιλαμβάνεται στην τιμή του αεροπορικού εισιτηρίου, το κόστος αυτό αναγράφεται χωριστά στο εισιτήριο ή κοινοποιείται με άλλο τρόπο στον επιβάτη.

Αιτιολόγηση

Επαναφέρει τη θέση που ενέκρινε το Κοινοβούλιο κατά την πρώτη του ανάγνωση.

Τροπολογία 39

Άρθρο 5 β (νέο)

 

Άρθρο 5β

 

Υποθήκευση των φόρων και επιβαρύνσεων για την ασφάλεια

 

Οι φόροι και επιβαρύνσεις για την ασφάλεια, είτε επιβάλλονται από τα κράτη μέλη είτε από τους αερομεταφορείς ή άλλες οντότητες είναι διαφανείς, χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την κάλυψη του κόστους της ασφάλειας στους αερολιμένες ή επί των αεροσκαφών και δεν υπερβαίνουν το κόστος της υλοποίησης των κοινών βασικών προτύπων που αναφέρονται στο άρθρο 4.

Αιτιολόγηση

Επαναφέρει τη θέση που ενέκρινε το Κοινοβούλιο κατά την πρώτη του ανάγνωση.

Τροπολογία 40

Άρθρο 5 γ (νέο)

 

Άρθρο 5γ

 

Μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται σε περίπτωση παραβίασης της ασφάλειας

 

Όποτε έχουν λόγους να πιστεύουν ότι το επίπεδο της ασφάλειας έχει διακυβευθεί λόγω παραβίασης της ασφάλειας, τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν τη λήψη κατάλληλων και άμεσων μέτρων προς επανόρθωση της παραβίασης και εξασφάλιση της συνεχούς ασφάλειας της πολιτικής αεροπορίας.

Αιτιολόγηση

Επαναφέρει τη θέση που ενέκρινε το Κοινοβούλιο κατά την πρώτη του ανάγνωση.

Τροπολογία 41

Άρθρο 5, παράγραφος 1

1. Τα κράτη μέλη δύνανται να εφαρμόζουν αυστηρότερα μέτρα σε σχέση με τα κοινά βασικά πρότυπα του άρθρου 4. Στην περίπτωση αυτή, ενεργούν βάσει εκτίμησης επικινδυνότητας και σύμφωνα με το κοινοτικό δίκαιο. Τα μέτρα πρέπει να είναι κατάλληλα, αντικειμενικά, ανάλογα προς τον κίνδυνο που αντιμετωπίζεται και να μην εισάγουν διακρίσεις.

1. Τα κράτη μέλη δύνανται να εφαρμόζουν αυστηρότερα μέτρα σε σχέση με τα κοινά βασικά πρότυπα του άρθρου 4. Στην περίπτωση αυτή, ενεργούν βάσει εκτίμησης επικινδυνότητας και σύμφωνα με το κοινοτικό δίκαιο. Αυστηρότερα μέτρα πρέπει να είναι κατάλληλα, αντικειμενικά, ανάλογα προς τον κίνδυνο που αντιμετωπίζεται και να μην εισάγουν διακρίσεις.

Αιτιολόγηση

Επαναφέρει τη θέση που ενέκρινε το Κοινοβούλιο κατά την πρώτη του ανάγνωση.

Τροπολογία 42

Άρθρο 5, παράγραφος 2

2.Τα κράτη μέλη ενημερώνουν την Επιτροπή σχετικά με τα μέτρα αυτά, το ταχύτερο δυνατόν, μετά τη θέση τους σε εφαρμογή. Μόλις η Επιτροπή λάβει τις πληροφορίες αυτές, τις διαβιβάζει στα άλλα κράτη μέλη.

2. Η Επιτροπή δύναται να εξετάσει την εφαρμογή της παραγράφου 1 και, αφού συμβουλευθεί την επιτροπή του άρθρου 15, δύναται να αποφασίσει κατά πόσον επιτρέπεται στο κράτος μέλος να συνεχίσει την εφαρμογή των μέτρων.

 

Η Επιτροπή γνωστοποιεί την απόφασή της στο Συμβούλιο και στα κράτη μέλη.

 

Εντός μηνός από τη γνωστοποίηση της απόφασης εκ μέρους της Επιτροπής, ένα κράτος μέλος δύναται να παραπέμψει την απόφαση στο Συμβούλιο. Το Συμβούλιο, αποφασίζοντας με ειδική πλειοψηφία, μπορεί, εντός περιόδου τριών μηνών, να λάβει διαφορετική απόφαση.

Αιτιολόγηση

Επαναφέρει τη θέση που ενέκρινε το Κοινοβούλιο κατά την πρώτη του ανάγνωση.

Τροπολογία 43

Άρθρο 5, παράγραφος 3

3. Τα κράτη μέλη δεν οφείλουν να ενημερώνουν την Επιτροπή εφόσον τα υπόψη μέτρα περιορίζονται σε δεδομένη πτήση που εκτελείται σε συγκεκριμένη ημερομηνία.

3. Η παράγραφος 2 δεν εφαρμόζονται εάν τα αυστηρότερα μέτρα περιορίζονται σε δεδομένη πτήση που εκτελείται σε συγκεκριμένη ημερομηνία.

Αιτιολόγηση

Επαναφέρει τη θέση που ενέκρινε το Κοινοβούλιο κατά την πρώτη του ανάγνωση.

Τροπολογία 44

Άρθρο 5, παράγραφος 3 α (νέα)

 

3a. Τα κράτη μέλη καλύπτουν το κόστος της εφαρμογής των αυστηρότερων μέτρων που αναφέρονται στην παράγραφο 1.

Αιτιολόγηση

Επαναφέρει τη θέση που ενέκρινε το Κοινοβούλιο κατά την πρώτη του ανάγνωση.

Τροπολογία 45

Άρθρο 6, παράγραφος 1

1. Με την επιφύλαξη τυχόν διμερών συμφωνιών των οποίων η Κοινότητα αποτελεί μέρος, κάθε κράτος μέλος ενημερώνει την Επιτροπή σχετικά με μέτρα ασφαλείας απαιτούμενα από τρίτη χώρα, εφόσον τα μέτρα αυτά διαφέρουν από τα κοινά βασικά πρότυπα του άρθρου 4 όσον αφορά τις πτήσεις από αερολιμένα κράτους μέλους προς τρίτη χώρα ή υπεράνω αυτής.

1. Με την επιφύλαξη τυχόν διμερών συμφωνιών των οποίων η Κοινότητα αποτελεί μέρος, κάθε κράτος μέλος κοινοποιεί στην Επιτροπή τα απαιτούμενα από τρίτη χώρα μέτρα, εφόσον τα μέτρα αυτά διαφέρουν από τα κοινά βασικά πρότυπα του άρθρου 4 όσον αφορά τις πτήσεις από αερολιμένα κράτους μέλους προς τρίτη χώρα ή υπεράνω αυτής.

Αιτιολόγηση

Επαναφέρει τη θέση που ενέκρινε το Κοινοβούλιο κατά την πρώτη του ανάγνωση.

Τροπολογία 46

Άρθρο 6, παράγραφος 1α (νέα)

 

1α. Στους τομείς που αποτελούν αντικείμενο του παρόντος κανονισμού, η Επιτροπή συνεργάζεται με τη Διεθνή Οργάνωση Πολιτικής Αεροπορίας (ΔΟΠΑ). Για τη διευκόλυνση της συνεργασίας αυτής, παρέχεται στην Επιτροπή αρμοδιότητα σύναψης ad hoc συμφωνιών με τη ΔΟΠΑ, με σκοπό την ανταλλαγή πληροφοριών και την αμοιβαία συνδρομή σε θέματα ελέγχων και επιθεωρήσεων. Η διαπραγμάτευση των συμφωνιών αυτών πραγματοποιείται με την υποστήριξη της επιτροπής του άρθρου 15.

Αιτιολόγηση

Υπό τις σημερινές συνθήκες, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η ΔΟΠΑ ασκούν τις επιθεωρήσεις και τους ελέγχους τους με τρόπο σε μεγάλο βαθμό ασυντόνιστο. Για τον λόγο αυτό παρατηρούνται στην Ευρώπη επικαλύψεις έργου και χρονικά ασυντόνιστες ενέργειες.

Τροπολογία 47

Άρθρο 6, παράγραφος 2

2. Μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου κράτους μέλους ή με δική της πρωτοβουλία, η Επιτροπή εξετάζει την εφαρμογή κάθε μέτρου που τυχόν κοινοποιείται με βάση την παράγραφο 1 και δύναται, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 15, παράγραφος 2, να καταρτίζει ενδεχομένως, την ενδεδειγμένη απάντηση προς την υπόψη τρίτη χώρα.

2. Μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου κράτους μέλους ή με δική της πρωτοβουλία, η Επιτροπή εξετάζει την εφαρμογή της παραγράφου 1 και δύναται, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 15, παράγραφος 2, και αφού συμβουλευθεί την τρίτη χώρα, να καταρτίζει ενδεχομένως, την ενδεδειγμένη απάντηση προς την υπόψη τρίτη χώρα.

 

Η Επιτροπή ανακοινώνει την απόφασή της στο Συμβούλιο και τα κράτη μέλη.

Αιτιολόγηση

Επαναφέρει τη θέση που ενέκρινε το Κοινοβούλιο κατά την πρώτη του ανάγνωση.

Τροπολογία 48

Άρθρο 7, τίτλος

Αρμόδια αρχή

Εθνική αρχή

Αιτιολόγηση

Επαναφέρει τη θέση που ενέκρινε το Κοινοβούλιο κατά την πρώτη του ανάγνωση.

Τροπολογία 49

Άρθρο 7 α (νέο)

 

Άρθρο 7a

Προγράμματα

 

Τα κράτη μέλη, οι φορείς εκμετάλλευσης αερολιμένων, οι αερομεταφορείς και οι άλλες οντότητες που εφαρμόζουν πρότυπα αεροπορικής ασφάλειας είναι υπεύθυνοι για την κατάρτιση, την εφαρμογή και τη διατήρηση των προγραμμάτων ασφαλείας τους με τον τρόπο που ορίζουν τα άρθρα 8 έως 12.

 

Τα κράτη μέλη διεξάγουν επίσης τον ευρύ ποιοτικό έλεγχο που ορίζεται στο άρθρο 13.

Αιτιολόγηση

Επαναφέρει τη θέση που ενέκρινε το Κοινοβούλιο κατά την πρώτη του ανάγνωση.

Τροπολογία 50

Άρθρο 8, παράγραφος 2

2. Η αρμόδια αρχή θέτει στη διάθεση των εκμεταλλευόμενων αεροσκάφη και των φορέων, οι οποίοι, κατά την κρίση της, έχουν έννομο συμφέρον, γραπτώς και σύμφωνα με την αρχή της ανάγκης για γνώση, τα κατάλληλα τμήματα του εθνικού της προγράμματος για την ασφάλεια της πολιτικής αεροπορίας.

2. Η αρμόδια αρχή θέτει στη διάθεση των εκμεταλλευόμενων αεροσκάφη και των φορέων με έννομο συμφέρον, γραπτώς και σύμφωνα με την αρχή της ανάγκης για γνώση, τα κατάλληλα τμήματα του εθνικού της προγράμματος για την ασφάλεια της πολιτικής αεροπορίας.

Αιτιολόγηση

Επαναφέρει τη θέση που ενέκρινε το Κοινοβούλιο κατά την πρώτη του ανάγνωση.

Τροπολογία 51

Άρθρο 9, παράγραφος 2, εδάφια 1 και 2

2. Οι προδιαγραφές του εθνικού προγράμματος ποιοτικού ελέγχου θεσπίζονται με την τροποποίηση του παρόντος κανονισμού δια της προσθήκης παραρτήματος σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο που μνημονεύεται στο άρθρο 15, παράγραφος 3.

2. Οι προδιαγραφές του εθνικού προγράμματος ποιοτικού ελέγχου θεσπίζονται σύμφωνα με την διαδικασία που μνημονεύεται στο άρθρο 15, παράγραφος 3.

Για επιτακτικούς λόγους επείγοντος, η Επιτροπή μπορεί να προσφύγει στη διαδικασία επείγοντος που μνημονεύεται στο άρθρο 15, παράγραφος 4.

 

Αιτιολόγηση

Επαναφέρει τη θέση που ενέκρινε το Κοινοβούλιο κατά την πρώτη του ανάγνωση.

Τροπολογία 52

Άρθρο 10, παράγραφος 1, εδάφιο 3

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει διατάξεις σχετικές με τον εσωτερικό ποιοτικό έλεγχο, οι οποίες περιγράφουν τον τρόπο με τον οποίο ο φορέας εκμετάλλευσης του αερολιμένα παρακολουθεί τη συμμόρφωση προς τις εν λόγω μεθόδους και διαδικασίες.

 

Το πρόγραμμα περιγράφει επίσης τον τρόπο με τον οποίο ο φορέας εκμετάλλευσης του αερολιμένα παρακολουθεί τη συμμόρφωση προς τις εν λόγω μεθόδους και διαδικασίες.

 

Αιτιολόγηση

Επαναφέρει τη θέση που ενέκρινε το Κοινοβούλιο κατά την πρώτη του ανάγνωση.

Τροπολογία 53

Άρθρο 10, παράγραφος 2

2. Το πρόγραμμα ασφαλείας του αερολιμένα υποβάλλεται στην αρμόδια αρχή, η οποία δύναται να αναλαμβάνει περαιτέρω δράση, εφόσον χρειάζεται.

2. Το πρόγραμμα ασφαλείας του αερολιμένα υποβάλλεται στην αρμόδια αρχή.

Αιτιολόγηση

Επαναφέρει τη θέση που ενέκρινε το Κοινοβούλιο κατά την πρώτη του ανάγνωση.

Τροπολογία 54

Άρθρο 11, παράγραφος 1

1. Κάθε αερομεταφορέας καταρτίζει, εφαρμόζει και διατηρεί πρόγραμμα ασφαλείας αερομεταφορέα. Το πρόγραμμα αυτό περιγράφει τις μεθόδους και τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθεί ο αερομεταφορέας ώστε να συμμορφώνεται τόσο με τον παρόντα κανονισμό όσο και με το εθνικό πρόγραμμα ασφαλείας της πολιτικής αεροπορίας του κράτους μέλους από το οποίο παρέχει τις υπηρεσίες του.

1. Κάθε κράτος μέλος εξασφαλίζει ότι οι αερομεταφορείς που παρέχουν υπηρεσίες από το έδαφός του εκπονούν, εφαρμόζουν και διατηρούν πρόγραμμα ασφαλείας αερομεταφορέα ικανό να καλύψει τις απαιτήσεις των εθνικών προγραμμάτων ασφαλείας της πολιτικής αεροπορίας. Το πρόγραμμα αυτό περιγράφει τις μεθόδους και τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθεί ο αερομεταφορέας ώστε να συμμορφώνεται τόσο με τον παρόντα κανονισμό όσο και με το εθνικό πρόγραμμα ασφαλείας της πολιτικής αεροπορίας του κράτους μέλους από το οποίο παρέχει τις υπηρεσίες του.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει διατάξεις σχετικές με τον εσωτερικό ποιοτικό έλεγχο, οι οποίες περιγράφουν τον τρόπο με τον οποίο ο αερομεταφορέας παρακολουθεί τη συμμόρφωση προς τις εν λόγω μεθόδους και διαδικασίες.

Το πρόγραμμα περιγράφει επίσης τον τρόπο με τον οποίο ο αερομεταφορέας παρακολουθεί τη συμμόρφωση προς τις εν λόγω μεθόδους και διαδικασίες.

Αιτιολόγηση

Επαναφέρει τη θέση που ενέκρινε το Κοινοβούλιο κατά την πρώτη του ανάγνωση.

Τροπολογία 55

Άρθρο 11, παράγραφος 2

2. Κατόπιν αιτήματος, το πρόγραμμα ασφαλείας του αερομεταφορέα υποβάλλεται στην αρμόδια αρχή η οποία, δύναται να αναλαμβάνει περαιτέρω δράση, εφόσον χρειάζεται.

2. Κατόπιν αιτήματος, το πρόγραμμα ασφαλείας του αερομεταφορέα υποβάλλεται στην αρμόδια αρχή.

Αιτιολόγηση

Επαναφέρει τη θέση που ενέκρινε το Κοινοβούλιο κατά την πρώτη του ανάγνωση.

Τροπολογία 56

Άρθρο 11, παράγραφος 3

3. Εφόσον το πρόγραμμα ασφαλείας κοινοτικού αερομεταφορέα έχει επικυρωθεί από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους που χορηγεί την άδεια εκμετάλλευσης, ο αερομεταφορέας αναγνωρίζεται από όλα τα υπόλοιπα κράτη μέλη ως πληρών τις απαιτήσεις της παραγράφου 1. Αυτό ισχύει με την επιφύλαξη του δικαιώματος κάθε κράτους μέλους να ζητεί από κάθε αερομεταφορέα λεπτομέρειες όσον αφορά την εφαρμογή από αυτόν:

3. Εφόσον το πρόγραμμα ασφαλείας κοινοτικού αερομεταφορέα έχει επικυρωθεί από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους που χορηγεί την άδεια εκμετάλλευσης, ο αερομεταφορέας αναγνωρίζεται από όλα τα υπόλοιπα κράτη μέλη. Η επικύρωση και η αναγνώριση αυτή δεν ισχύουν για τα μέρη του προγράμματος που αφορούν τυχόν αυστηρότερα μέτρα που εφαρμόζονται σε κράτος μέλος διαφορετικό του χορηγήσαντος την άδεια εκμετάλλευσης.

α) των μέτρων ασφαλείας που εφαρμόζονται από το υπόψη κράτος μέλος με βάση το άρθρο 5, ή/ και

 

β) των τοπικών διαδικασιών που ισχύουν στους εξυπηρετούμενους αερολιμένες.

 

Αιτιολόγηση

Επαναφέρει τη θέση που ενέκρινε το Κοινοβούλιο κατά την πρώτη του ανάγνωση.

Τροπολογία 57

Άρθρο 12, τίτλος

Πρόγραμμα ασφαλείας φορέα

Πρόγραμμα ασφαλείας εγκεκριμένου μεταφορικού πράκτορα που εφαρμόζει πρότυπα αεροπορικής ασφάλειας

Αιτιολόγηση

Επαναφέρει τη θέση που ενέκρινε το Κοινοβούλιο κατά την πρώτη του ανάγνωση.

Τροπολογία 58

Άρθρο 12, παράγραφος 1

1. Κάθε φορέας, για τον οποίο εθνικό πρόγραμμα ασφαλείας της πολιτικής αεροπορίας του άρθρου 8 απαιτεί την εφαρμογή προτύπων αεροπορικής ασφαλείας, καταρτίζει, εφαρμόζει και διατηρεί πρόγραμμα ασφαλείας του φορέα.

1. Κάθε φορέας, για τον οποίο το εθνικό πρόγραμμα ασφαλείας της πολιτικής αεροπορίας απαιτεί την εφαρμογή προτύπων αεροπορικής ασφαλείας, καταρτίζει, εφαρμόζει και διατηρεί πρόγραμμα ασφαλείας.

Το πρόγραμμα αυτό περιγράφει τις μεθόδους και τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθεί ο φορέας ώστε να συμμορφώνεται προς το εθνικό πρόγραμμα ασφαλείας της πολιτικής αεροπορίας του κράτους μέλους όσον αφορά τις δραστηριότητές του στο υπόψη κράτος μέλος.

Το πρόγραμμα αυτό περιγράφει τις μεθόδους και τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθεί ο φορέας ώστε να συμμορφώνεται κυρίως προς το εθνικό πρόγραμμα ασφαλείας της πολιτικής αεροπορίας του σχετικού κράτους μέλους όσον αφορά τις δραστηριότητές του στο υπόψη κράτος μέλος και με τον παρόντα κανονισμό.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει διατάξεις σχετικές με τον εσωτερικό ποιοτικό έλεγχο, οι οποίες περιγράφουν τον τρόπο με τον οποίο ο φορέας παρακολουθεί τη συμμόρφωση προς τις εν λόγω μεθόδους και διαδικασίες.

Το πρόγραμμα περιγράφει επίσης τον τρόπο με τον οποίο ο ίδιος ο φορέας παρακολουθεί τη συμμόρφωση προς τις εν λόγω μεθόδους και διαδικασίες.

Αιτιολόγηση

Επαναφέρει τη θέση που ενέκρινε το Κοινοβούλιο κατά την πρώτη του ανάγνωση.

Τροπολογία 59

Άρθρο 12, παράγραφος 2

2. Κατόπιν αιτήματος, το πρόγραμμα υποβάλλεται στην αρμόδια αρχή του οικείου κράτους μέλους, η οποία, δύναται να αναλαμβάνει περαιτέρω δράση, εφόσον χρειάζεται.

2. Κατόπιν αιτήματος, το πρόγραμμα ασφαλείας του φορέα που εφαρμόζει πρότυπα αεροπορικής ασφάλειας υποβάλλεται στην αρμόδια αρχή.

Αιτιολόγηση

Επαναφέρει τη θέση που ενέκρινε το Κοινοβούλιο κατά την πρώτη του ανάγνωση.

Τροπολογία 60

Άρθρο 13, παράγραφος 1, εδάφιο 1

1. Για την παρακολούθηση της εφαρμογής του παρόντος κανονισμού από τα κράτη μέλη και, εφόσον απαιτείται, για τη διατύπωση συστάσεων με σκοπό τη βελτίωση της αεροπορικής ασφάλειας, η Επιτροπή, σε συνεργασία με την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους μέλους, διενεργεί επιθεωρήσεις, συμπεριλαμβανομένων επιθεωρήσεων των αερολιμένων, των εκμεταλλευόμενων αεροσκάφη και των φορέων που εφαρμόζουν πρότυπα αεροπορικής ασφάλειας. Για τον σκοπό αυτό, η αρμόδια αρχή ενημερώνει την Επιτροπή εγγράφως σχετικά με όλους τους αερολιμένες στο έδαφός της που εξυπηρετούν την πολιτική αεροπορία, πλην εκείνων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 4, παράγραφος 3.

1. Για την παρακολούθηση της εφαρμογής του παρόντος κανονισμού από τα κράτη μέλη, για τον εντοπισμό των αδυνάτων σημείων της αεροπορικής ασφάλειας και, εφόσον απαιτείται, για τη διατύπωση συστάσεων με σκοπό τη βελτίωση της αεροπορικής ασφάλειας, η Επιτροπή αναθέτει στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Ασφάλειας της Αεροπορίας, σε συνεργασία με την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους μέλους, διενεργεί επιθεωρήσεις, συμπεριλαμβανομένων επιθεωρήσεων των αερολιμένων, των εκμεταλλευόμενων αεροσκάφη και των φορέων που εφαρμόζουν πρότυπα αεροπορικής ασφάλειας. Για τον σκοπό αυτό, η αρμόδια αρχή ενημερώνει την Επιτροπή εγγράφως σχετικά με όλους τους αερολιμένες στο έδαφός της που εξυπηρετούν την πολιτική αεροπορία, πλην εκείνων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του τρίτου εδαφίου του άρθρου 4, παράγραφος 3.

Αιτιολόγηση

Επαναφέρει τη θέση που ενέκρινε το Κοινοβούλιο κατά την πρώτη του ανάγνωση.

Τροπολογία 61

Άρθρο 13, παράγραφος 2

2. Οι διενεργούμενες από την Επιτροπή επιθεωρήσεις αερολιμένων, εκμεταλλευόμενων αεροσκάφη και φορέων που εφαρμόζουν πρότυπα αεροπορικής ασφάλειας γίνονται αιφνιδιαστικά. Η Επιτροπή ενημερώνει εγκαίρως πριν από την επιθεώρηση το οικείο κράτος μέλος σχετικά.

2. Οι διενεργούμενες από την Επιτροπή επιθεωρήσεις αερολιμένων, εκμεταλλευόμενων αεροσκάφη και φορέων που εφαρμόζουν πρότυπα αεροπορικής ασφάλειας γίνονται αιφνιδιαστικά.

Αιτιολόγηση

Επαναφέρει τη θέση που ενέκρινε το Κοινοβούλιο κατά την πρώτη του ανάγνωση.

Τροπολογία 62

Άρθρο 13, παράγραφος 3 α (νέα)

 

3a. Η Επιτροπή εξασφαλίζει ότι κάθε ευρωπαϊκός αερολιμένας που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού επιθεωρείται τουλάχιστον άπαξ εντός της ...*.

 

* Τετραετίας που ακολουθεί τη θέση σε ισχύ του παρόντος κανονισμού.

Αιτιολόγηση

Επαναφέρει τη θέση που ενέκρινε το Κοινοβούλιο κατά την πρώτη του ανάγνωση.

Τροπολογία 63

Άρθρο 14, σημείο (α)

α) τα μέτρα και οι διαδικασίες περί των οποίων το άρθρο 4, παράγραφος 2, το άρθρο 4, παράγραφος 3, το άρθρο 5, παράγραφος 1 και το άρθρο 6, παράγραφος 1, εφόσον περιέχουν πληροφορίες ευαίσθητες από απόψεως ασφαλείας,

α) τα μέτρα και οι διαδικασίες περί των οποίων το άρθρο 4, παράγραφος 2, και το το άρθρο 4, παράγραφος 3, εφόσον περιέχουν πληροφορίες ευαίσθητες από απόψεως ασφαλείας,

Αιτιολόγηση

Επαναφέρει τη θέση που ενέκρινε το Κοινοβούλιο κατά την πρώτη του ανάγνωση.

Τροπολογία 64

Άρθρο 15 α (νέο)

 

Άρθρο 15α

 

Έκθεση

 

Η Επιτροπή αποστέλλει κατ' έτος στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, τα κράτη μέλη και τα εθνικά κοινοβούλια έκθεση για την ενημέρωση τους τόσο για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού και τη συμβολή του στην βελτίωση της εναέριας ασφάλειας, όσο και, ενδεχομένως, για τις αδυναμίες και τις ελλείψεις που επισημάνθηκαν από τους ελέγχους και τις επιθεωρήσεις της Επιτροπής.

Αιτιολόγηση

Επαναφέρει τη θέση που ενέκρινε το Κοινοβούλιο κατά την πρώτη του ανάγνωση.

Τροπολογία 65

Άρθρο 15 β (νέο)

 

Άρθρο 15β

 

Συμβουλευτική Ομάδα Ενδιαφερομένων

 

Με την επιφύλαξη του ρόλου της επιτροπής του άρθρου 15, η Επιτροπή συστήνει «Συμβουλευτική Ομάδα Ενδιαφερομένων για την Αεροπορική Ασφάλεια» που απαρτίζεται από ευρωπαϊκές αντιπροσωπευτικές οργανώσεις που δρουν στον τομέα της αεροπορικής ασφάλειας ή επηρεάζονται άμεσα από αυτόν. Ο ρόλος της ομάδας αυτής είναι αποκλειστικά και μόνον να συμβουλεύει την Επιτροπή. Η επιτροπή του άρθρου 15 τηρεί ενήμερη την Συμβουλευτική Ομάδα Ενδιαφερομένων καθ’ όλη τη ρυθμιστική διαδικασία.

Αιτιολόγηση

Επαναφέρει τη θέση που ενέκρινε το Κοινοβούλιο κατά την πρώτη του ανάγνωση.

Τροπολογία 66

Άρθρο 15 γ (νέο)

 

Άρθρο 15γ

 

Δημοσίευση πληροφοριών

 

Η Επιτροπή εξάγει ετησίως συμπεράσματα από τις εκθέσεις επιθεώρησης και δημοσιεύει, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 30ής Μαΐου 2001, για την πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής1, έκθεση για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού και για την κατάσταση της Κοινότητας από απόψεως αεροπορικής ασφάλειας.

_______________

1 ΕΕ L 145 της 31.5.2001, σ. 43.

Αιτιολόγηση

Επαναφέρει τη θέση που ενέκρινε το Κοινοβούλιο κατά την πρώτη του ανάγνωση.

Τροπολογία 67

Άρθρο 15 δ (νέο)

 

Άρθρο 15δ

Τρίτες χώρες

 

Οι συμφωνίες με τις οποίες αναγνωρίζεται η ισοδυναμία μεταξύ των προτύπων ασφαλείας που εφαρμόζει μια τρίτη χώρα και των κοινοτικών προτύπων περιλαμβάνονται στις γενικές αεροπορικές συμφωνίες που συνάπτονται μεταξύ της Κοινότητας και τρίτων χωρών σύμφωνα με το άρθρο 300 της Συνθήκης, ούτως ώστε να προαχθεί ο στόχος της «ενιαίας ασφάλειας» για όλες τις πτήσεις μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τρίτων χωρών.

Αιτιολόγηση

Επαναφέρει τη θέση που ενέκρινε το Κοινοβούλιο κατά την πρώτη του ανάγνωση.

Τροπολογία 68

Άρθρο 18, παράγραφος 2

Εφαρμόζεται από …*, πλην του άρθρου 4, παράγραφοι 2 και 3, του άρθρου 9, παράγραφος 2, του άρθρου 13, παράγραφος 1, και του άρθρου 15, τα οποία εφαρμόζονται από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού.

Εφαρμόζεται από …*, πλην του άρθρου 4, παράγραφοι 2 και 3, του άρθρου 9, παράγραφος 2, του άρθρου 13, παράγραφος 1, και του άρθρου 15, τα οποία εφαρμόζονται από ...**.

* Δύο έτη μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού.

* Ένα έτος μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού.

** Την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού..

Αιτιολόγηση

Επαναφέρει τη θέση που ενέκρινε το Κοινοβούλιο κατά την πρώτη του ανάγνωση.

Τροπολογία 69

Παράρτημα, τίτλος

ΚΟΙΝΑ ΒΑΣΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ (ΑΡΘΡΟ 4)

ΚΟΙΝΑ ΒΑΣΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΕΝΑΝΤΙ ΕΚΝΟΜΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ (ΑΡΘΡΟ 4)

Αιτιολόγηση

Επαναφέρει τη θέση που ενέκρινε το Κοινοβούλιο κατά την πρώτη του ανάγνωση.

Τροπολογία 70

Παράρτημα, κεφάλαιο 1, τμήμα 1.2, σημείο 4

4. Τα πρόσωπα, συμπεριλαμβανομένων των μελών των πληρωμάτων πτήσης, πρέπει να έχουν υποβληθεί επιτυχώς σε έλεγχο ιστορικού πριν τους χορηγηθεί είτε δελτίο ταυτότητας πληρώματος είτε δελτίο ταυτότητας αερολιμένα το οποίο επιτρέπει την πρόσβαση χωρίς συνοδεία σε αυστηρά ελεγχόμενες περιοχές ασφαλείας.

4. Όλα τα μέλη του προσωπικού, συμπεριλαμβανομένων των μελών των πληρωμάτων πτήσης, πρέπει να έχουν υποβληθεί επιτυχώς σε έλεγχο ιστορικού πριν τους χορηγηθεί δελτίο ταυτότητας προσωπικού αερολιμένα ή πληρώματος πτήσης, το οποίο επιτρέπει την πρόσβαση χωρίς συνοδεία σε αυστηρά ελεγχόμενες περιοχές ασφαλείας. Τα δελτία ταυτότητας δύνανται να αναγνωρίζονται από αρμόδιες αρχές άλλες από την αρχή που τα εκδίδει.

Αιτιολόγηση

Επαναφέρει τη θέση που ενέκρινε το Κοινοβούλιο κατά την πρώτη του ανάγνωση.

Τροπολογία 71

Παράρτημα, κεφάλαιο 1, τμήμα 1.5

Στους αερολιμένες και, εφόσον απαιτείται, στις παρακείμενες περιοχές στις οποίες έχει πρόσβαση το κοινό, εξασφαλίζεται επίβλεψη και διενεργούνται περιπολίες και άλλοι φυσικοί έλεγχοι, με σκοπό να εντοπίζονται πρόσωπα με ύποπτη συμπεριφορά και αδυναμίες τις οποίες θα μπορούσε να εκμεταλλευτεί κάποιος για να διαπράξει έκνομες ενέργειες, και να αποτρέπεται η διάπραξη τέτοιων ενεργειών.

Εξασφαλίζεται επίβλεψη και διενεργούνται περιπολίες και άλλοι φυσικοί έλεγχοι σε ελεγχόμενες περιοχές ασφαλείας και σε όλες τις παρακείμενες περιοχές στις οποίες έχει πρόσβαση το κοινό, με σκοπό να εντοπίζονται πρόσωπα με ύποπτη συμπεριφορά και αδυναμίες τις οποίες θα μπορούσε να εκμεταλλευτεί κάποιος για να διαπράξει έκνομες ενέργειες, και να αποτρέπεται η διάπραξη τέτοιων ενεργειών.

Αιτιολόγηση

Επαναφέρει τη θέση που ενέκρινε το Κοινοβούλιο κατά την πρώτη του ανάγνωση.

Τροπολογία 72

Παράρτημα, κεφάλαιο 2

Τα αεροσκάφη που σταθμεύουν σε οριοθετημένες περιοχές αερολιμένων στις οποίες εφαρμόζονται τα εναλλακτικά μέτρα, περί των οποίων το άρθρο 4, παράγραφος 3, διαχωρίζονται από τα αεροσκάφη στα οποία εφαρμόζονται πλήρως τα κοινά βασικά πρότυπα, ώστε να διασφαλίζεται ότι δεν διακυβεύονται τα πρότυπα ασφαλείας που ισχύουν για τα αεροσκάφη, τους επιβάτες, τις αποσκευές, το φορτίο και το ταχυδρομείο στη δεύτερη περίπτωση.

Τα αεροσκάφη που σταθμεύουν σε οριοθετημένες περιοχές αερολιμένων στις οποίες εφαρμόζονται τα εναλλακτικά μέτρα, περί των οποίων το άρθρο 4, παράγραφος 3, τρίτο εδάφιο, διαχωρίζονται από τα αεροσκάφη στα οποία εφαρμόζονται πλήρως τα κοινά βασικά πρότυπα, όπως αναφέρονται στο παράρτημα, ώστε να διασφαλίζεται ότι δεν διακυβεύονται τα πρότυπα ασφαλείας που ισχύουν για τα αεροσκάφη, τους επιβάτες, τις αποσκευές και το φορτίο στη δεύτερη περίπτωση.

Αιτιολόγηση

Επαναφέρει τη θέση που ενέκρινε το Κοινοβούλιο κατά την πρώτη του ανάγνωση.

Τροπολογία 73

Παράρτημα, κεφάλαιο 3, σημείο 1

1. Πριν από την αναχώρηση, κάθε αεροσκάφος υποβάλλεται σε έλεγχο ή έρευνα ασφαλείας αεροσκάφους ώστε να εξασφαλισθεί ότι δεν υπάρχουν επ’ αυτού απαγορευμένα αντικείμενα. Τα διερχόμενα αεροσκάφη είναι δυνατόν να υπόκεινται σε άλλα κατάλληλα μέτρα.

1. Σε περίπτωση αποβίβασης των επιβατών αεροσκάφους, αυτό υποβάλλεται σε έλεγχο πριν από την αναχώρησή του, ώστε να εξασφαλισθεί ότι δεν υπάρχουν επ’ αυτού απαγορευμένα αντικείμενα. Από τον έλεγχο μπορούν να εξαιρεθούν τα αεροσκάφη που αφικνούνται από ένα κράτος μέλος, εκτός εάν η Επιτροπή ή το εν λόγω κράτος μέλος έχουν παράσχει πληροφορίες που καταδεικνύουν ότι οι επιβάτες και οι χειραποσκευές τους δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι ελέγχθηκαν σύμφωνα με τα κοινά βασικά πρότυπα που αναφέρονται στο άρθρο 4.

Αιτιολόγηση

Επαναφέρει τη θέση που ενέκρινε το Κοινοβούλιο κατά την πρώτη του ανάγνωση.

Τροπολογία 74

Παράρτημα, κεφάλαιο 3, σημείο 1 α (νέο)

 

1a. Οι επιβάτες που αποβιβάζονται από αεροσκάφος σε αναγνωρισμένο αερολιμένα λόγω τεχνικού προβλήματος και παραμένουν εν συνεχεία σε ζώνη ασφαλείας του εν λόγω αερολιμένος, δεν πρέπει να υποβάλλονται σε νέο έλεγχο.

Αιτιολόγηση

Επαναφέρει τη θέση που ενέκρινε το Κοινοβούλιο κατά την πρώτη του ανάγνωση.

Τροπολογία 75

Παράρτημα, κεφάλαιο 3, σημείο 2

2. Κάθε αεροσκάφος προστατεύεται από μη εξουσιοδοτημένη παρέμβαση.

2. Κάθε αεροσκάφος προστατεύεται από μη εξουσιοδοτημένη παρέμβαση. Η παρουσία του αεροσκάφους σε ζωτικά τμήματα των ελεγχόμενων περιοχών ασφαλείας θεωρείται επαρκής προστασία.

Αιτιολόγηση

Επαναφέρει τη θέση που ενέκρινε το Κοινοβούλιο κατά την πρώτη του ανάγνωση.

Τροπολογία 76

Παράρτημα, κεφάλαιο 3, σημείο 2 α (νέο)

 

2α. Κάθε αεροσκάφος που δεν προστατεύεται από μη εξουσιοδοτημένη παρέμβαση υποβάλλεται σε έρευνα αεροσκάφους.

Αιτιολόγηση

Επαναφέρει τη θέση που ενέκρινε το Κοινοβούλιο κατά την πρώτη του ανάγνωση.

Τροπολογία 77

Παράρτημα, κεφάλαιο 4, τμήμα 4.1, σημείο 2 (β)

β) αφικνούνται από τρίτη χώρα στην οποία τα ισχύοντα πρότυπα ασφαλείας αναγνωρίζονται ως ισοδύναμα προς τα κοινά βασικά πρότυπα σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 15, παράγραφος 2.

β) αφικνούνται από τρίτη χώρα με την οποία η Κοινότητα έχει συνάψει συμφωνία που αναγνωρίζει ότι οι επιβάτες αυτοί και οι χειραποσκευές τους έχουν ελεγχθεί σύμφωνα με πρότυπα ασφαλείας ισοδύναμα προς τα κοινοτικά.

Αιτιολόγηση

Επαναφέρει τη θέση που ενέκρινε το Κοινοβούλιο κατά την πρώτη του ανάγνωση.

Τροπολογία 78

Παράρτημα, κεφάλαιο 4, τμήμα 4.1, σημείο 3 (δ)

δ) αφικνούνται από τρίτη χώρα στην οποία τα ισχύοντα πρότυπα ασφαλείας αναγνωρίζονται ως ισοδύναμα προς τα κοινά βασικά πρότυπα σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 15, παράγραφος 2.

δ) αφικνούνται από τρίτη χώρα με την οποία η Κοινότητα έχει συνάψει συμφωνία που αναγνωρίζει ότι οι επιβάτες αυτοί και οι χειραποσκευές τους έχουν ελεγχθεί σύμφωνα με πρότυπα ασφαλείας ισοδύναμα προς τα κοινοτικά.

Αιτιολόγηση

Επαναφέρει τη θέση που ενέκρινε το Κοινοβούλιο κατά την πρώτη του ανάγνωση.

Τροπολογία 79

Παράρτημα, κεφάλαιο 4, τμήμα 4.2, σημείο 2 (β)

β) οι επιβάτες αφικνούνται από τρίτη χώρα στην οποία τα ισχύοντα πρότυπα ασφαλείας αναγνωρίζονται ως ισοδύναμα προς τα κοινά βασικά πρότυπα σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 15, παράγραφος 2.

β) οι επιβάτες αφικνούνται από τρίτη χώρα με την οποία η Κοινότητα έχει συνάψει συμφωνία ως αναφέρεται στο άρθρο 23 που αναγνωρίζει ότι οι επιβάτες αυτοί και οι χειραποσκευές τους έχουν ελεγχθεί σύμφωνα με πρότυπα ασφαλείας ισοδύναμα προς τα κοινοτικά.

Αιτιολόγηση

Επαναφέρει τη θέση που ενέκρινε το Κοινοβούλιο κατά την πρώτη του ανάγνωση.

Τροπολογία 80

Παράρτημα, κεφάλαιο 5, τμήμα 5.1, σημείο 1

1. Όλες οι παραδιδόμενες αποσκευές υποβάλλονται σε έλεγχο ασφαλείας πριν από τη φόρτωσή τους στο αεροσκάφος με σκοπό την αποτροπή εισαγωγής απαγορευμένων αντικειμένων σε αυστηρά ελεγχόμενες περιοχές ασφαλείας και επί του αεροσκάφους.

1. Όλες οι παραδιδόμενες αποσκευές υποβάλλονται σε έλεγχο ασφαλείας πριν από τη φόρτωσή τους στο αεροσκάφος.

Αιτιολόγηση

Επαναφέρει τη θέση που ενέκρινε το Κοινοβούλιο κατά την πρώτη του ανάγνωση.

Τροπολογία 81

Παράρτημα, κεφάλαιο 5, τμήμα 5.1, σημείο 2 (β)

β) αφικνούνται από τρίτη χώρα στην οποία τα ισχύοντα πρότυπα ασφαλείας αναγνωρίζονται ως ισοδύναμα προς τα κοινά βασικά πρότυπα σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 15, παράγραφος 2.

β) αφικνούνται από τρίτη χώρα με την οποία η Κοινότητα έχει συνάψει συμφωνία που αναγνωρίζει ότι οι αποσκευές αυτές έχουν ελεγχθεί σύμφωνα με πρότυπα ασφαλείας ισοδύναμα προς τα κοινοτικά.

Αιτιολόγηση

Επαναφέρει τη θέση που ενέκρινε το Κοινοβούλιο κατά την πρώτη του ανάγνωση.

Τροπολογία 82

Παράρτημα, κεφάλαιο 5, τμήμα 5.3, σημείο 1

1. Κάθε παραδιδόμενη αποσκευή χαρακτηρίζεται συνοδευόμενη ή ασυνόδευτη.

1. Κάθε παραδιδόμενη αποσκευή χαρακτηρίζεται συνοδευόμενη ή ασυνόδευτη. Η παραδιδόμενη αποσκευή επιβάτη που έχει περάσει από τον έλεγχο επιβίβασης αλλά δεν έχει επιβιβασθεί στο αεροσκάφος θεωρείται ως ασυνόδευτη.

Αιτιολόγηση

Επαναφέρει τη θέση που ενέκρινε το Κοινοβούλιο κατά την πρώτη του ανάγνωση.

Τροπολογία 83

Παράρτημα, κεφάλαιο 5, τμήμα 5.3, παράγραφος 2

2. Ασυνόδευτες παραδιδόμενες αποσκευές δεν μεταφέρονται, εκτός εάν αποχωρίσθηκαν για λόγους ανεξάρτητους από τη θέληση του επιβάτη ή υποβλήθηκαν σε περαιτέρω διαδικασίες ασφαλείας.

2. Ασυνόδευτες παραδιδόμενες αποσκευές δεν μεταφέρονται, εκτός εάν αποχωρίσθηκαν για λόγους ανεξάρτητους από τη θέληση του επιβάτη ή υποβλήθηκαν σε επαρκείς διαδικασίες ασφαλείας.

Αιτιολόγηση

Επαναφέρει τη θέση που ενέκρινε το Κοινοβούλιο κατά την πρώτη του ανάγνωση.

Τροπολογία 84

Παράρτημα, κεφάλαιο 6, τμήμα 6.1, τίτλος

Διαδικασίες ασφαλείας για φορτίο και ταχυδρομείο

Διαδικασίες ασφαλείας για φορτίο

Αιτιολόγηση

Επαναφέρει τη θέση που ενέκρινε το Κοινοβούλιο κατά την πρώτη του ανάγνωση.

Τροπολογία 85

Παράρτημα, κεφάλαιο 6, τμήμα 6.1, σημείο 1

1. Κάθε φορτίο και ταχυδρομείο υπόκειται σε διαδικασίες ασφαλείας πριν από τη φόρτωσή του σε αεροσκάφος. Ο αερομεταφορέας δέχεται φορτίο ή ταχυδρομείο για μεταφορά με αεροσκάφος μόνον εφόσον έχει εφαρμόσει ο ίδιος τις διαδικασίες αυτές ή η εφαρμογή τους έχει επιβεβαιωθεί και πιστοποιηθεί από εγκεκριμένο μεταφορικό γραφείο, γνωστό αποστολέα ή συμβεβλημένο αποστολέα.

1. Κάθε φορτίο υπόκειται σε διαδικασίες ασφαλείας πριν από τη φόρτωσή του σε αεροσκάφος. Ο αερομεταφορέας δέχεται φορτίο για μεταφορά με αεροσκάφος μόνον εφόσον η εφαρμογή των διαδικασιών ασφαλείας έχει επιβεβαιωθεί και πιστοποιηθεί από εγκεκριμένο μεταφορικό γραφείο άλλου αερομεταφορέα, γνωστό αποστολέα ή συμβεβλημένο αποστολέα.

Αιτιολόγηση

Επαναφέρει τη θέση που ενέκρινε το Κοινοβούλιο κατά την πρώτη του ανάγνωση.

Τροπολογία 86

Παράρτημα, κεφάλαιο 6, τμήμα 6.1, σημείο 2

2. Το μεταφορτωνόμενο φορτίο και το μεταφορτωνόμενο ταχυδρομείο μπορούν να υπόκεινται σε εναλλακτικές διαδικασίες ασφαλείας, όπως περιγράφεται λεπτομερώς σε εκτελεστική πράξη.

2. Το μεταφορτωνόμενο φορτίο υπόκειται σε διαδικασίες ασφαλείας, όπως περιγράφεται λεπτομερώς σε εκτελεστική πράξη. Δύναται να εξαιρεθεί των διαδικασιών ασφαλείας:

 

a) εάν αφικνείται από κράτος μέλος, εκτός εάν η Επιτροπή ή το εν λόγω κράτος μέλος έχουν παράσχει πληροφορίες που καταδεικνύουν ότι το φορτίο δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι ελέγχθηκε σύμφωνα με τα κοινά πρότυπα όπως αναφέρονται στο άρθρο 4, ή

 

β) εάν αφικνείται από τρίτη χώρα με την οποία η Κοινότητα έχει συνάψει συμφωνία που αναγνωρίζει ότι το φορτίο ελέγχθηκε σύμφωνα με πρότυπα ασφαλείας ισοδύναμα προς τα κοινοτικά· ή,

 

γ) σε περιπτώσεις οι οποίες περιγράφονται λεπτομερώς σε εκτελεστική πράξη.

Αιτιολόγηση

Επαναφέρει τη θέση που ενέκρινε το Κοινοβούλιο κατά την πρώτη του ανάγνωση.

Τροπολογία 87

Παράρτημα, κεφάλαιο 6, τμήμα 6.2, τίτλος

Προστασία φορτίου και ταχυδρομείου

Προστασία φορτίου

Αιτιολόγηση

Επαναφέρει τη θέση που ενέκρινε το Κοινοβούλιο κατά την πρώτη του ανάγνωση.

Τροπολογία 88

Παράρτημα, κεφάλαιο 6, τμήμα 6.2, σημείο 1

1. Το φορτίο και το ταχυδρομείο που πρόκειται να μεταφερθούν με αεροσκάφος προστατεύονται από μη εξουσιοδοτημένες παρεμβάσεις, από το σημείο στο οποίο εφαρμόζονται οι διαδικασίες ασφαλείας μέχρι την αναχώρηση του αεροσκάφους με το οποίο πρόκειται να μεταφερθούν.

1. Το φορτίο που πρόκειται να μεταφερθεί με αεροσκάφος προστατεύεται από μη εξουσιοδοτημένες παρεμβάσεις, από το σημείο στο οποίο εφαρμόζονται οι διαδικασίες ασφαλείας μέχρι την αναχώρηση του αεροσκάφους με το οποίο πρόκειται να μεταφερθεί.

Αιτιολόγηση

Επαναφέρει τη θέση που ενέκρινε το Κοινοβούλιο κατά την πρώτη του ανάγνωση.

Τροπολογία 89

Παράρτημα, κεφάλαιο 6, τμήμα 6.2, σημείο 2

2. Το φορτίο και το ταχυδρομείο που δεν έχουν προστατευθεί καταλλήλως από μη εξουσιοδοτημένες παρεμβάσεις μετά την εφαρμογή των διαδικασιών ασφαλείας υποβάλλονται σε έλεγχο ασφαλείας.

2. Το φορτίο που δεν έχει προστατευθεί καταλλήλως από μη εξουσιοδοτημένες παρεμβάσεις μετά την εφαρμογή των διαδικασιών ασφαλείας υποβάλλεται σε έλεγχο ασφαλείας.

Αιτιολόγηση

Επαναφέρει τη θέση που ενέκρινε το Κοινοβούλιο κατά την πρώτη του ανάγνωση.

Τροπολογία 90

Παράρτημα, κεφάλαιο 6, τμήμα 6.2 α (νέο)

 

6.2α. Διαδικασίες ασφαλείας για το ταχυδρομείο

 

1. Ολόκληρο το ταχυδρομείο υπόκειται σε διαδικασίες ασφαλείας προτού φορτωθεί σε αεροσκάφος. Οι αερομεταφορείς δεν δέχονται ταχυδρομείο προς μεταφορά με αεροσκάφος εκτός εάν βεβαιώνεται ότι έχουν εφαρμοσθεί οι δέουσες διαδικασίες ασφαλείας του ταχυδρομείου, ως εκτίθενται σε εκτελεστική πράξη.

 

2. Το μεταφορτωνόμενο ταχυδρομείο υπόκειται στις διαδικασίες ασφαλείας που εκτίθενται σε εκτελεστική πράξη. Δύναται να εξαιρεθεί των διαδικασιών ασφαλείας επί τη βάσει των κριτηρίων εξαίρεσης που θεσπίζονται στο τμήμα 5.1, παράγραφος 2 του Παραρτήματος.

 

3. Το διερχόμενο ταχυδρομείο δύναται να εξαιρεθεί των διαδικασιών ασφαλείας εφόσον παραμένει επί του αεροσκάφους.

Αιτιολόγηση

Επαναφέρει τη θέση που ενέκρινε το Κοινοβούλιο κατά την πρώτη του ανάγνωση.

Τροπολογία 91

Παράρτημα, κεφάλαιο 10, σημείο 2

2. Λαμβάνονται τα ενδεδειγμένα μέτρα ασφαλείας, όπως κατάρτιση του πληρώματος διακυβέρνησης και του προσωπικού του θαλάμου επιβατών, ώστε να αποτρέπονται έκνομες ενέργειες κατά τη διάρκεια της πτήσης.

2. Εάν, κατά τη διάρκεια μιας πτήσης, κάποιος επιβάτης αποπειραθεί να διαπράξει έκνομη ενέργεια, λαμβάνονται τα ενδεδειγμένα μέτρα ασφαλείας ώστε να αποτραπεί η ενέργεια αυτή.

Αιτιολόγηση

Επαναφέρει τη θέση που ενέκρινε το Κοινοβούλιο κατά την πρώτη του ανάγνωση.

Τροπολογία 92

Παράρτημα, κεφάλαιο 10, σημείο 3

3. Η οπλοφορία δεν επιτρέπεται ούτε στο θάλαμο επιβατών ούτε στο θάλαμο διακυβέρνησης αεροσκάφους, εκτός αν έχει δοθεί άδεια από τα οικεία κράτη με βάση το αντίστοιχο εθνικό τους δίκαιο.

3. Απαγορεύεται η μεταφορά όπλων επί του αεροσκάφους, πλην των μεταφερομένων ως δεδηλωμένο εμπόρευμα, εκτός αν πληρούνται οι απαιτούμενες προϋποθέσεις ασφαλείας και

 

α) έχει δοθεί άδεια από το κράτος μέλος που χορηγεί την άδεια εκμετάλλευσης στον ενδιαφερόμενο αερομεταφορέα και

 

β) έχει δοθεί προηγούμενη έγκριση από το κράτος αναχώρησης και το κράτος άφιξης και, κατά περίπτωση, από κάθε κράτος υπεράνω του οποίου ίπταται το αεροσκάφος ή στο οποίο πραγματοποιούνται ενδιάμεσες στάσεις.

Αιτιολόγηση

Επαναφέρει τη θέση που ενέκρινε το Κοινοβούλιο κατά την πρώτη του ανάγνωση.

Τροπολογία 93

Παράρτημα, κεφάλαιο 10, σημείο 3 α (νέο)

 

3α. Η παρουσία επί του αεροσκάφους συνοδών ασφαλείας πτήσης επιτρέπεται μόνον εφόσον πληρούνται οι απαιτούμενοι όροι ασφαλείας και έχει πραγματοποιηθεί η απαιτούμενη κατάρτιση. Τα κράτη μέλη διατηρούν το δικαίωμα να μην επιτρέπουν την παρουσία συνοδών ασφαλείας στις πτήσεις αερομεταφορέων στους οποίους αυτά τα ίδια έχουν χορηγήσει την άδεια.

Αιτιολόγηση

Επαναφέρει τη θέση που ενέκρινε το Κοινοβούλιο κατά την πρώτη του ανάγνωση.

Τροπολογία 94

Παράρτημα, κεφάλαιο 10, σημείο 4 α (νέο)

 

4a. Οι αρμοδιότητες για την ανάληψη δέουσας δράσης σε περίπτωση έκνομων ενεργειών που διαπράττονται επί πολιτικού αεροσκάφους ή κατά τη διάρκεια πτήσης προσδιορίζονται σαφώς, με την επιφύλαξη της αρχής της εξουσίας του κυβερνήτη του αεροσκάφους.

Αιτιολόγηση

Επαναφέρει τη θέση που ενέκρινε το Κοινοβούλιο κατά την πρώτη του ανάγνωση.

Τροπολογία 95

Παράρτημα, κεφάλαιο 11, σημείο 2

2. Πρόσωπα εκτός των επιβατών που πρέπει να έχουν πρόσβαση σε αυστηρά ελεγχόμενες περιοχές ασφαλείας εκπαιδεύονται σε θέματα ασφαλείας πριν τους χορηγηθεί δελτίο ταυτότητας αερολιμένα ή δελτίο ταυτότητας πληρώματος.

2. Πρόσωπα εκτός των επιβατών και των συνοδευομένων ατόμων με άδεια αερολιμένος μικρής διαρκείας που πρέπει να έχουν πρόσβαση σε αυστηρά ελεγχόμενες περιοχές ασφαλείας, πριν τους χορηγηθεί δελτίο ταυτότητας προσωπικού αερολιμένα ή δελτίο ταυτότητας πληρώματος, εκπαιδεύονται σε θέματα ασφαλείας και συνοδεύονται διαρκώς από ένα ή περισσότερα άτομα που διαθέτουν δελτίο ταυτότητας προσωπικού αερολιμένα ή δελτίο ταυτότητας πληρώματος.

Αιτιολόγηση

Επαναφέρει τη θέση που ενέκρινε το Κοινοβούλιο κατά την πρώτη του ανάγνωση.

Τροπολογία 96

Παράρτημα, κεφάλαιο 12

Ο εξοπλισμός που χρησιμοποιείται για τον έλεγχο ασφαλείας, τον έλεγχο πρόσβασης και τις άλλες διαδικασίες ασφαλείας πρέπει να είναι κατάλληλος για τη διενέργεια των ελέγχων αυτών.

Ο εξοπλισμός που χρησιμοποιείται για τον έλεγχο ασφαλείας, τον έλεγχο πρόσβασης και τις άλλες διαδικασίες ασφαλείας πρέπει να είναι σύμφωνος προς τις εγκεκριμένες προδιαγραφές και κατάλληλος για τη διενέργεια των ελέγχων αυτών.

Αιτιολόγηση

Επαναφέρει τη θέση που ενέκρινε το Κοινοβούλιο κατά την πρώτη του ανάγνωση.

Τροπολογία 97

Παράρτημα, κεφάλαιο 12 α (νέο)

 

12α. ΕΛΕΓΧΟΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ

 

Όλοι οι χειριστές αεροσκαφών καθώς και οι αιτούντες άδεια χειριστή αεροσκάφους με κινητήρα υποβάλλονται σε ενιαίο έλεγχο ιστορικού ο οποίος επαναλαμβάνεται κατά τακτά διαστήματα. Οι αποφάσεις των σχετικών αρμόδιων αρχών όσον αφορά τους ελέγχους ιστορικού λαμβάνονται βάσει των ιδίων κριτηρίων.

Αιτιολόγηση

Επαναφέρει τη θέση που ενέκρινε το Κοινοβούλιο κατά την πρώτη του ανάγνωση.

  • [1]  Κείμενα που εγκρίθηκαν στις 15.6.2006, P6_TA(2006)0267.
  • [2]  Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην ΕΕ.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Στην κοινή του θέση, το Συμβούλιο δεν δίνει λύση στο ζήτημα του επιμερισμού του κόστους για την ασφάλεια των αεροπορικών μεταφορών και του σχετικού ρόλου των εθνικών προϋπολογισμών.

Οι προτεινόμενες τροπολογίες αντιμετωπίζουν το ζήτημα αυτό επαναφέροντας τις τροπολογίες της πρώτης ανάγνωσης του Κοινοβουλίου. Άλλες τροπολογίες ενισχύουν το «ενιαίο» σύστημα («one stop» system), που είναι εξυπηρετικότερο για τον επιβάτη, και εξασφαλίζουν ότι οι μελλοντικές αλλαγές των διαδικασιών θα υπόκεινται σε κατάλληλο έλεγχο.ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος

Κοινοί κανόνες στον τομέα της ασφάλειας της πολιτικής αεροπορίας

Έγγραφα αναφοράς

14039/1/2006 - C6-0041/2007 - 2005/0191(COD)

Ημερομ. 1ης ανάγνωσης του ΕΚ – Αριθ. P

15.6.2006                     T6-0267/2006

Πρόταση της Επιτροπής

COM(2005)0429 - C6-0290/2005

Ημερομηνία αναγγελίας στην ολομέλεια της παραλαβής της κοινής θέσης

18.1.2007

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

TRAN

18.1.2007

Εισηγητής(ές)

       Ημερομηνία ορισμού

Paolo Costa

15.1.2007

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

22.1.2007

28.2.2007

10.4.2007

11.4.2007

Ημερομηνία έγκρισης

11.4.2007

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

40

0

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Gabriele Albertini, Etelka Barsi-Pataky, Paolo Costa, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Arūnas Degutis, Christine De Veyrac, Petr Duchoň, Saïd El Khadraoui, Emanuel Jardim Fernandes, Mathieu Grosch, Georg Jarzembowski, Stanisław Jałowiecki, Timothy Kirkhope, Dieter-Lebrecht Koch, Jaromír Kohlíček, Sepp Kusstatscher, Jörg Leichtfried, Eva Lichtenberger, Marian-Jean Marinescu, Erik Meijer, Seán Ó Neachtain, Josu Ortuondo Larrea, Willi Piecyk, Paweł Bartłomiej Piskorski, Reinhard Rack, Brian Simpson, Renate Sommer, Ulrich Stockmann, Silvia-Adriana Ţicău, Yannick Vaugrenard, Armando Veneto, Lars Wohlin, Roberts Zīle, Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Guy Bono, Philip Bradbourn, Elisabeth Jeggle, Ioan Mircea Paşcu, Leopold Józef Rutowicz

Ημερομηνία κατάθεσης

12.4.2007