SOOVITUS TEISELE LUGEMISELE  Nõukogu ühine seisukoht eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb tsiviillennundusjulgestuse ühiseeskirju ja millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 2320/2002

  12.4.2007 - (14039/1/2006 – C6‑0041/2007 – 2005/0191(COD)) - ***II

  Transpordi- ja turismikomisjon
  Raportöör: Paolo Costa

  Menetlus : 2005/0191(COD)
  Menetluse etapid istungitel
  Dokumendi valik :  
  A6-0134/2007

  EUROOPA PARLAMENDI ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI PROJEKT

  nõukogu ühise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb tsiviillennundusjulgestuse ühiseeskirju ja millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 2320/2002

  (14039/1/2006 – C6‑0041/2007 – 2005/0191(COD))

  (Kaasotsustamismenetlus: teine lugemine)

  Euroopa Parlament,

  –   võttes arvesse nõukogu ühist seisukohta (14039/1/2006 – C6‑0041/2007);

  –   võttes arvesse oma esimese lugemise seisukohta[1] Euroopa Parlamendile ja nõukogule esitatud komisjoni ettepaneku (KOM(2005)0429)[2] kohta;

  –   võttes arvesse EÜ asutamislepingu artikli 251 lõiget 2;

  –   võttes arvesse kodukorra artiklit 62;

  –   võttes arvesse transpordi- ja turismikomisjoni soovitust teisele lugemisele (A6‑0134/2007),

  1.  kiidab ühise seisukoha muudetud kujul heaks;

  2.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile.

  Nõukogu ühine seisukohtEuroopa Parlamendi muudatusettepanekud

  Muudatusettepanek 1

  Põhjendus 1

  (1) Inimeste ja kaupade kaitseks Euroopa Liidus tuleks ennetada tsiviillennunduse vastu suunatud ebaseadusliku sekkumist, kehtestades ühiseeskirjad tsiviillennundusjulgestuse kohta. Selle eesmärgi saavutamiseks tuleks sätestada lennundusjulgestuse ühiseeskirjad ja ühised põhistandardid ning luua nende täitmise järelevalve süsteemid.

  (1) Inimeste ja kaupade kaitseks Euroopa Liidus tuleks ennetada tsiviillennunduse vastu suunatud õigusvastaseid tegusid, mis ohustavad tsiviillennundusjulgestust, kehtestades ühiseeskirjad tsiviillennundusjulgestuse kohta. Selle eesmärgi saavutamiseks tuleks sätestada lennundusjulgestuse ühiseeskirjad ja ühised põhistandardid ning luua nende täitmise järelevalve süsteemid.

  Selgitus

  Parlamendi esimesel lugemisel vastu võetud seisukoha taastamine.

  Muudatusettepanek 2

  Põhjendus 6

  (6) Käesolevat määrust tuleks kohaldada liikmesriigi territooriumil asuvate tsiviillennundust teenindavate lennujaamade suhtes, sellistes lennujaamades teenuseid osutavate majandustegevuses osalejate suhtes ja sellistele lennujaamadele või selliste lennujaamade kaudu tooteid pakkuvate ja/või teenuseid osutavate üksuste suhtes.

  (6) Uut õigusakti tuleks kohaldada liikmesriigi territooriumil asuvate tsiviillennundust teenindavate lennujaamade suhtes, sellistes lennujaamades teenuseid osutavate majandustegevuses osalejate suhtes ja sellistele lennujaamadele või selliste lennujaamade kaudu tooteid pakkuvate ja/või teenuseid osutavate üksuste suhtes.

  Selgitus

  Parlamendi esimesel lugemisel vastu võetud seisukoha taastamine.

  Muudatusettepanek 3

  Põhjendus 10

  (10) Liikmesriikidel tuleks riskianalüüsi alusel lubada ka käesolevas määruses sätestatutest rangemate meetmete kohaldamist.

  (10) Liikmesriikidel tuleks riskianalüüsi alusel lubada ka sätestatavatest rangemate meetmete kohaldamist. Eristada tuleks ühiseid põhistandardeid ja rangemaid meetmeid ning samamoodi tuleks eristada nende rahastamist.

  Selgitus

  Parlamendi esimesel lugemisel vastu võetud seisukoha taastamine.

  Muudatusettepanek 4

  Põhjendus 11

  (11) Kolmandad riigid võivad nõuda käesolevas määruses sätestatud meetmetest erinevate meetmete kohaldamist liikmesriigi lennujaamast väljuvate lendude või kolmandast riigist ülelendude suhtes. Ilma et see siiski piiraks mis tahes kahepoolsete kokkulepete, milles üks osaline on ühendus, kohaldamist, peaks komisjonil olema võimalik kontrollida kolmanda riigi nõutavaid meetmeid.

  Kolmandad riigid võivad nõuda käesolevas õigusaktis sätestatud meetmetest erinevate meetmete kohaldamist liikmesriigi lennujaamast väljuvate lendude või kolmandast riigist ülelendude suhtes. Ilma et see siiski piiraks mis tahes kahepoolsete kokkulepete, milles üks osaline on ühendus, kohaldamist, peaks komisjonil olema võimalik kontrollida kolmanda riigi nõutavaid meetmeid ja otsustada, kas liikmesriik, lennujaama käitaja või muu asjaomane üksus võib jätkata nõutavate meetmete kohaldamist.

  Selgitus

  Parlamendi esimesel lugemisel vastu võetud seisukoha taastamine.

  Muudatusettepanek 5

  Põhjendus 12

  (12) Isegi kui ühe liikmesriigi piires võib olla lennundusjulgestusse kaasatud kaks või rohkem asutust, peaks iga liikmesriik määrama ühe ametiasutuse, kes vastutab lennundusjulgestuse ühiste põhistandardite rakendamise koordineerimise ja järelevalve eest.

  (12) Isegi kui ühe liikmesriigi piires võib olla lennundusjulgestusse kaasatud kaks või rohkem asutust või üksust, peaks iga liikmesriik määrama ühe ametiasutuse, kes vastutab julgestusstandardite rakendamise kooskõlastamise ja järelevalve eest.

  Selgitus

  Parlamendi esimesel lugemisel vastu võetud seisukoha taastamine.

  Muudatusettepanek 6

  Põhjendus 13

  (13) Lennundusjulgestuses ühiste põhistandardite rakendamise kohustuste määratlemiseks ja majandustegevuses osalejatele ja muudele üksustele sel eesmärgil vajalike meetmete kirjeldamiseks peaks iga liikmesriik koostama siseriikliku tsiviillennunduse julgestuseprogramm. Peale selle peaks iga lennujaama käitaja, lennuettevõtja ja lennundusjulgestusstandardeid rakendav üksus koostama, kohaldama ja haldama julgestusprogrammi, et täita nii käesoleva määruse kui ka mis tahes kohaldatava siseriiklikku tsiviillennunduse julgestuseprogrammi nõudeid.

  (13) Ühiste põhistandardite rakendamise kohustuste määratlemiseks ja majandustegevuses osalejatele ja muudele üksustele sel eesmärgil vajalike meetmete kirjeldamiseks peaks iga liikmesriik koostama siseriikliku tsiviillennundusjulgestuse kava. Peale selle peaks iga lennujaama käitaja, lennuettevõtja ja lennundusjulgestusstandardeid kohaldav üksus koostama, kohaldama ja haldama julgestuskava, et täita nii uue õigusakti kui ka mis tahes kohaldatava siseriikliku tsiviillennundusjulgestuse kava nõudeid.

  Selgitus

  Parlamendi esimesel lugemisel vastu võetud seisukoha taastamine.

  Muudatusettepanek 7

  Põhjendus 14

  (14) Käesoleva määruse ja siseriikliku tsiviillennunduse julgestusprogrammi täitmise kontrollimiseks peaks iga liikmesriik koostama siseriikliku lennundusjulgestuse järelevalve programmi ja tagama selle rakendamise, et kontrollida tsiviillennundusjulgestuse kvaliteeti.

  (14) Uue õigusakti ja siseriikliku tsiviillennundusjulgestuse kava täitmise kontrollimiseks peaks iga liikmesriik koostama siseriikliku kava ja tagama selle rakendamise, et kontrollida tsiviillennundusjulgestuse taset.

  Selgitus

  Parlamendi esimesel lugemisel vastu võetud seisukoha taastamine.

  Muudatusettepanek 8

  Põhjendus 15 a (uus)

   

  (15 a) Euroopa Lennundusohutusameti pädevuse eelseisva laiendamise kontekstis tuleks see amet järk-järgult integreerida tsiviillennundusjulgestuse ühiste sätete täitmise järelevalvesse.

  Selgitus

  Parlamendi esimesel lugemisel vastu võetud seisukoha taastamine.

  Muudatusettepanek 9

  Põhjendus 16

  (16) Tundlikku julgeolekuteavet sisaldavaid rakendusakte, milles sätestatakse ühismeetmed ja menetlused lennundusjulgestuse ühiste põhistandardite kehtestamiseks, tuleks koos komisjoni inspekteerimisaruannete ja pädevate ametiasutuste vastustega käsitada "Euroopa Liidu salastatud teabena" komisjoni 29. novembri 2001. aasta otsuse 2001/844/EÜ, ESTÜ, Euratom (millega muudetakse komisjoni kodukorda) määratletud tähenduses. Neid materjale ei tohiks avaldada; need tuleks teha kättesaadavaks ainult õigustatud huviga majandustegevuses osalejatele ja üksustele.

   

  (16) Tundlikku julgeolekuteavet sisaldavaid rakendusakte, milles sätestatakse ühismeetmed ja menetlused ühiste põhistandardite kehtestamiseks, tuleks koos komisjoni inspekteerimisaruannete ja pädevate ametiasutuste vastustega käsitada "Euroopa Liidu salastatud teabena" komisjoni 29. novembri 2001. aasta otsuse 2001/844/EÜ, ESTÜ, Euratom (millega muudetakse komisjoni kodukorda) määratletud tähenduses. Neid materjale ei tohiks avaldada; need tuleks teha kättesaadavaks ainult õigustatud huviga majandustegevuses osalejatele ja üksustele.

  (Tõlkija märkus: nõukogu ühise seisukoha teksti tõlkes väljajäetav tekst "lennundusjulgestuse" puudub.)

  Selgitus

  Parlamendi esimesel lugemisel vastu võetud seisukoha taastamine.

  Muudatusettepanek 10

  Põhjendus 18 a (uus)

   

  (18 a) Et lubada kolmandast riigist saabuva lennuga transiitreisijate ja transiitpagasi läbivaatusest vabastamist, mis on tuntud mõiste all "ühekordne julgestus", kui ka lubada sellise lennuga saabuvatel reisijatel kokku saada läbivaadatud lahkuvate reisijatega, on asjakohane toetada ühenduse ja kolmandate riikide vahelisi kokkuleppeid, milles tunnustatakse, et kolmandas riigis kohaldatud julgestusstandardid on ühenduse standarditega samaväärsed.

  Selgitus

  Parlamendi esimesel lugemisel vastu võetud seisukoha taastamine.

  Muudatusettepanek 11

  Põhjendus 21

  (21) Liikmesriigid peaksid kindlaks määrama karistused käesoleva määruse sätete rikkumise korral. Sätestatud karistused, mis võivad olla kas kriminaal- või halduskaristused, peaksid olema tõhusad, proportsionaalsed ja hoiatavad.

  (21) Käesoleva määruse sätete rikkumise korral tuleks ette näha karistused. Kõnealused karistused peaksid olema tõhusad, proportsionaalsed ja hoiatavad.

  Selgitus

  Parlamendi esimesel lugemisel vastu võetud seisukoha taastamine.

  Muudatusettepanek 12

  Põhjendus 22 a (uus)

   

  (22 a) Kaaluda tuleks solidaarsusmehhanismi loomist, mis pakuks abi transpordivaldkonnas toimunud olulise mõjuga terroriaktide järgselt.

  Selgitus

  Parlamendi esimesel lugemisel vastu võetud seisukoha taastamine.

  Muudatusettepanek 13

  Artikli 1 lõige 1

  1. Käesolevas määruses kehtestatakse ühiseeskirjad tsiviillennunduse kaitsmiseks ebaseaduslike sekkumiste eest.

  1. Käesolevas määruses kehtestatakse ühiseeskirjad tsiviillennunduse kaitsmiseks õigusvastaste tegude eest, mis ohustavad tsiviillennundusjulgestust.

  Samuti kehtestatakse kõnealuses määruses Chicago rahvusvahelise tsiviillennunduse konventsiooni 17. lisa ühise tõlgendamise alused.

  Samuti kehtestatakse kõnealuses määruses Chicago rahvusvahelise tsiviillennunduse konventsiooni 2002. aasta aprillis välja antud 17. lisa ühise tõlgendamise alused.

  Selgitus

  Parlamendi esimesel lugemisel vastu võetud seisukoha taastamine.

  Muudatusettepanek 14

  Artikli 2 lõike 1 punkt a

  a) kõikide liikmesriigi territooriumil asuvate lennujaamade või lennujaamade osade suhtes, mida ei kasutata üksnes sõjalisel otstarbel;

  a) kõikide liikmesriigi territooriumil asuvate tsiviillennundust teenindavate lennujaamade või lennujaamade osade suhtes;

  Selgitus

  Parlamendi esimesel lugemisel vastu võetud seisukoha taastamine.

  Muudatusettepanek 15

  Artikli 3 punkt 1

  1) "tsiviillennundus" – mis tahes tsiviilõhusõiduki poolt teostatav lennundustegevus, välja arvatud riiklike õhusõidukite teostatavad lennud, millele on osutatud Chicago rahvusvahelise tsiviillennunduse konventsiooni artiklis 3;

  1) "tsiviillennundus" – mis tahes õhutransport, nii ärilennud kui ka mitteärilised lennud, nii regulaar- kui ka mitteregulaarlennud, välja arvatud riiklike õhusõidukite teostatavad lennud, millele on osutatud 1944. aasta Chicago rahvusvahelise tsiviillennunduse konventsiooni artiklis 3;

  Selgitus

  Parlamendi esimesel lugemisel vastu võetud seisukoha taastamine.

  Muudatusettepanek 16

  Artikli 3 punkt 2

  (2) „lennundusjulgestus” – meetmete ning inim- ja materiaalsete ressursside kogum, mille eesmärk on kaitsta tsiviillennundust ebaseaduslike sekkumiste eest;

  2) „lennundusjulgestus” – meetmete ning inim- ja materiaalsete ressursside kogum, mille eesmärk on kaitsta tsiviillennundust õigusvastaste tegude eest, mis ohustavad tsiviillennundusjulgestust;

  Selgitus

  Parlamendi esimesel lugemisel vastu võetud seisukoha taastamine.

  Muudatusettepanek 17

  Artikli 3 punkt 2 a (uus)

   

  2 a) "lennujaam" – maismaa [või veekogu] ala, mis on spetsiaalselt kohandatud lennukite maandumiseks, õhku tõusmiseks ja manööverdamiseks, kaasa arvatud abirajatised, mis lennuliikluse nõuete kohaselt on vajalikud nimetatud tegevuste läbiviimiseks, ning teenused, mis hõlmavad kommertslennuteenuste osutamiseks vajalikke rajatisi;

  Selgitus

  Parlamendi esimesel lugemisel vastu võetud seisukoha taastamine.

  Muudatusettepanek 18

  Artikli 3 punkt 7

  7) "keelatud esemed" – relvad, lõhkeained või muud ohtlikud seadeldised, esemed või ained, mida võib kasutada ebaseaduslike sekkumiste toimepanemiseks;

  7) "keelatud esemed" – relvad, lõhkeained või muud ohtlikud seadmed, esemed või ained, mida võib kasutada julgestust ohustavate õigusvastaste tegude toimepanemiseks;

  Selgitus

  Parlamendi esimesel lugemisel vastu võetud seisukoha taastamine.

  Muudatusettepanek 19

  Artikli 3 punkt 13

  13) "julgestuspiiranguala" – lennujaama lennuala osa, kus lisaks juurdepääsu piiramisele kohaldatakse ka muid lennundusjulgestusstandardeid;

  13) "julgestuspiiranguala" – lennujaama lennuala osa, kus lisaks juurdepääsu piiramisele kohaldatakse ka juurdepääsu kontrolli;

  Selgitus

  Parlamendi esimesel lugemisel vastu võetud seisukoha taastamine.

  Muudatusettepanek 20

  Artikli 3 punkt 14

  14) "piiritletud ala" – ala, mis on eraldatud juurdepääsu kontrolli abil kas julgestuspiirangualadest, või kui piiritletud ala kujutab endast julgestuspiiranguala, siis lennujaama muudest julgestuspiirangualadest;

  14) "piiritletud ala" – ala, millele üldsusel puudub juurdepääs ja mis on eraldatud julgestuspiirangualadest, või kui piiritletud ala kujutab endast julgestuspiiranguala, siis lennujaama muudest julgestuspiirangualadest;

  Selgitus

  Parlamendi esimesel lugemisel vastu võetud seisukoha taastamine.

  Muudatusettepanek 21

  Artikli 3 punkt 15

  15) "taustakontroll" – isiku dokumenteeritud tuvastamine, sealhulgas tema võimaliku kriminaalse tausta kontrollimine, mis on osa hinnangust isiku sobilikkusele pääsuks saatjata julgestuspiirangualadele;

  15) "taustakontroll" – isiku kontrollitav tuvastamine, sealhulgas tema võimaliku kriminaalse tausta ja luureandmete kontrollimine;

  Selgitus

  Parlamendi esimesel lugemisel vastu võetud seisukoha taastamine.

  Muudatusettepanek 22

  Artikli 3 punkt 17

  17) "transiitreisijad, -pagas, -last või -post" – reisijad, pagas, last või post, mis väljuvad lennujaamast sama õhusõiduki pardal, millega nad lennujaama saabusid;

  17) "transiitreisijad, -pagas, -last või -post" – reisijad, pagas, last või post, mis väljuvad lennujaamast sama õhusõiduki pardal ja sama lennunumbriga, millega nad lennujaama saabusid;

  Selgitus

  Parlamendi esimesel lugemisel vastu võetud seisukoha taastamine.

  Muudatusettepanek 23

  Artikli 3 punkt 24

  24) "post" – vastavalt Ülemaailmse Postiliidu eeskirjadele postiasutuse hoole all olevad ning postiasutustele edastamise eesmärgil veetavad kirjad ja muud postisaadetised välja arvatud lennuettevõtja post;

  24) "post" – kirjad, saadetised, kirjavahetus ja muud esemed, mis on mõeldud edastamiseks postiteenust osutavatele ettevõtjatele, kes vastutavad nende käitlemise eest Ülemaailmse Postiliidu (UPU) eeskirjade kohaselt;

  Selgitus

  Parlamendi esimesel lugemisel vastu võetud seisukoha taastamine.

  Muudatusettepanek 24

  Artikli 3 punkt 26

  26) "kokkuleppeline esindaja" – lennuettevõtja, esindaja, ekspediitor või muu üksus, kes tagab lasti või posti suhtes julgestuskontrolli meetmete kohaldamise;

  26) "kokkuleppeline esindaja" – lennuettevõtja, esindaja, ekspediitor või muu üksus, kes tagab lasti või posti suhtes julgestuskontrolli meetmete kohaldamise vastavalt käesolevale määrusele;

  Selgitus

  Parlamendi esimesel lugemisel vastu võetud seisukoha taastamine.

  Muudatusettepanek 25

  Artikli 3 punkt 27

  27) "tuntud saatja" – saatja, kes on loovutanud oma kulul lasti või posti õhuveoks ja kelle menetlused vastavad ühistele julgestuseeskirjadele ja -standarditele määral, mis lubab seda lasti või posti vedada mis tahes õhusõiduki pardal;

  27) "tuntud saatja" – saatja, kes on loovutanud lasti või posti õhuveoks ja kelle menetlused vastavad ühistele julgestuseeskirjadele ja -standarditele määral, mis lubab seda lasti või posti vedada mis tahes õhusõiduki pardal;

  Selgitus

  Parlamendi esimesel lugemisel vastu võetud seisukoha taastamine.

  Muudatusettepanek 26

  Artikli 3 punkt 28

  28) "agendi teenuseid kasutav kaubasaatja"saatja, kes on loovutanud oma kulul lasti või posti õhuveoks, ja kelle meetmed vastavad ühistele julgestuseeskirjadele ja -standarditele, määral, mis lubab lasti vedada kaubalennukite pardal või posti postilennuki pardal;

  28) "agendi teenuseid kasutav kaubasaatja" – saatja, kes on loovutanud lasti või posti õhuveoks, ja kelle meetmed vastavad ühistele julgestuseeskirjadele ja -standarditele, määral, mis lubab lasti vedada kaubalennukite ja ainult posti vedavate õhusõidukite pardal;

  Selgitus

  Parlamendi esimesel lugemisel vastu võetud seisukoha taastamine.

  Muudatusettepanek 27

  Artikli 3 punkt 29

  29) "õhusõiduki julgestuskontroll" – õhusõiduki sisemuse nende osade kontrollimine, millele reisijatel võis olla juurdepääs, ning lastiruumi kontrollimine eesmärgiga avastada keelatud esemed ja ebaseaduslikud sekkumised õhusõiduki suhtes;

  29) "õhusõiduki julgestuskontroll" – õhusõiduki sisemuse nende osade kontrollimine, millele reisijatel võis olla juurdepääs, ning lastiruumi kontrollimine eesmärgiga avastada keelatud esemed ja õhusõiduki julgeolekut ohustavad õigusvastased teod;

  Selgitus

  Parlamendi esimesel lugemisel vastu võetud seisukoha taastamine.

  Muudatusettepanek 28

  Artikli 3 punkt 30

  30) "õhusõiduki julgestusotstarbeline läbiotsimine" – õhusõiduki sisemuse ja juurdepääsetava väliste osade kontroll eesmärgiga avastada keelatud esemed ja ebaseaduslikud sekkumised õhusõidukisuhtes;

  30) "õhusõiduki julgestusotstarbeline läbiotsimine" – õhusõiduki sisemuse ja juurdepääsetava välispinna kontroll eesmärgiga avastada keelatud esemed ja õhusõiduki julgeolekut ohustavad õigusvastased teod;

  Selgitus

  Parlamendi esimesel lugemisel vastu võetud seisukoha taastamine.

  Muudatusettepanek 29

  Artikli 3 punkt 31

  31) "parda julgestustöötaja" – isik, kelle liikmesriik on võtnud tööle tema poolt välja antud lennutegevusloaga lennuettevõtja õhusõidukis reisimiseks eesmärgiga kaitsta nimetatud õhusõidukit ja selles viibijaid ebaseadusliku sekkumise eest.

  31) "parda julgestustöötaja" – isik, kelle liikmesriik on võtnud tööle tema poolt välja antud lennutegevusloaga lennuettevõtja õhusõidukis reisimiseks eesmärgiga kaitsta nimetatud õhusõidukit ja selles viibijaid õigusvastaste tegude eest, mis ohustavad lennu ohutust.

  Selgitus

  Parlamendi esimesel lugemisel vastu võetud seisukoha taastamine.

  Muudatusettepanek 30

  Artikli 4 lõige 1

  1. Ühised põhistandardid tsiviillennunduse kaitsmiseks ebaseaduslike sekkumiste eest on sätestatud lisas.

  1. Ühised põhistandardid tsiviillennunduse kaitsmiseks tsiviillennundusjulgestust ohustavate õigusvastaste tegude eest on sätestatud lisas.

  Selgitus

  Parlamendi esimesel lugemisel vastu võetud seisukoha taastamine.

  Muudatusettepanek 31

  Artikli 4 lõige 1 a (uus)

   

  1 a. Liikmesriigid ja kasutajad kannavad õigusvastaste tegude vastu suunatud ühiste põhistandardite kohaldamise kulusid. Vältimaks liikmesriikide ning lennujaamade, lennuettevõtjate ja teiste asjaomaste üksuste ühendusesisese, samuti liikmesriikide ja kolmandate riikide vahelise konkurentsi moonutusi, esitab komisjon niipea kui võimalik ettepaneku nende julgestusmeetmete rahastamise ühtse korra kasutuselevõtmiseks.

  Selgitus

  Parlamendi esimesel lugemisel vastu võetud seisukoha taastamine.

  Muudatusettepanek 32

  Artikli 4 lõike 2 punkt h a (uus)

   

  h a) taustakontroll.

  Selgitus

  Parlamendi esimesel lugemisel vastu võetud seisukoha taastamine.

  Muudatusettepanek 33

  Artikli 4 lõige 2 a (uus)

   

  2 a. Ühiste põhistandardite rakendamiseks ette nähtud üksikasjalikud meetmed muutuvad kehtetuks kuus kuud pärast nende jõustumist. Üksikasjalikke meetmeid võib säilitada vastavalt artikli 15 lõikes 2 osutatud menetlusele, kuid üksnes pärast julgestusriskide põhjalikku ümberhindamist ning asjaomaste meetmetega seotud kulude ja tegevuse mõju põhjalikku hindamist.

  Selgitus

  Säärane aegumisklausel vastab parema õigusliku reguleerimise algatusele ning aitab vältida liigseid õigusnorme.

  Muudatusettepanek 34

  Artikli 4 lõige 3

  3. Muutes käesolevat määrust otsusega vastavalt artikli 15 lõikes 3 osutatud kontrolliga regulatiivmenetlusele, sätestab komisjon kriteeriumid, mille kohaselt liikmesriikidel on võimalik erandina lõikes 1 osutatud ühistest põhistandarditest võtta vastu alternatiivsed julgestusmeetmed, millega tagatakse piisav kaitse kohaliku riskianalüüsi põhjal. Selliste alternatiivsete meetmete kasutamine on põhjendatud õhusõiduki suuruse, lennutegevuse või muude asjassepuutuvate tegevuste olemuse, ulatuse, või sagedusega seotud asjaoludega. Eriti kiireloomulistel juhtudel võib komisjon kasutada artikli 15 lõikes 4 osutatud kiirmenetlust.

  Liikmesriigid teatavad nendest meetmetest komisjonile.

  3. Komisjon kehtestab artikli 15 lõikes 3 osutatud korras kriteeriumid, mille alusel liikmesriikidel lubatakse teha erandeid lõikes 1 osutatud ühistest põhistandarditest ning võtta vastu julgestusmeetmed, millega kohaliku riskianalüüsi alusel tagatakse piisav kaitse lennujaamades või nende piiritletud aladel. Selliste alternatiivsete meetmete kasutamist põhjendatakse õhusõiduki suuruse, lennundusteenuse laadi ja/või lennundusteenuse osutamise sagedusega asjaomastes lennujaamades.

  Selgitus

  Parlamendi esimesel lugemisel vastu võetud seisukoha taastamine.

  Muudatusettepanek 35

  Artikli 4 lõige 4

  4. Liikmesriigid tagavad oma territooriumil lõikes 1 osutatud ühiste põhistandardite kohaldamise. Kui liikmesriigil on alust arvata, et julgestusalase rikkumisega on turvalisust ohustatud, tagab ta asjakohaste ja koheste meetmete kohaldamise rikkumise kõrvaldamiseks ning tsiviillennunduse jätkuva turvalisuse tagamiseks.

  4. Liikmesriigid tagavad lõikes 1 osutatud ühiste põhistandardite kohaldamise.

  Selgitus

  Parlamendi esimesel lugemisel vastu võetud seisukoha taastamine.

  Muudatusettepanek 36

  Artikli 4 lõige 4 a (uus)

   

  4 a. Lõikes 1 osutatud ühiste põhistandardite kohaldamise kõik üksikasjalikud meetmed ja kord sätestatakse riskianalüüsi ja mõju hindamise alusel. Riskianalüüs ja mõju hindamine hõlmab kulude hindamist.

  Selgitus

  Parlamendi esimesel lugemisel vastu võetud seisukoha taastamine.

  Muudatusettepanek 37

  Artikli 4 lõige 4 b (uus)

   

  4 b. Liikmesriigid teatavad komisjonile lõikes 2 ette nähtud meetmetest, mille rakendamisel on finants- ja muud kulud ebaproportsionaalsed meetmega loodud võimaliku lisandunud julgestuse suhtes. Sellistel juhtudel lubab komisjon teha liikmesriikidel ühistest põhistandarditest erandeid artikli 15 lõikes 3 osutatud kontrolliga regulatiivmenetluse kohaselt.

  Muudatusettepanek 38

  Artikkel 5 a (uus)

   

  Artikkel 5 a

  Kulude läbipaistvus

   

  Kui lennupileti hind sisaldab lennujaama või parda julgestustasusid, näidatakse need kulud piletil eraldi ära või tehakse reisijale muul moel teatavaks.

  Selgitus

  Parlamendi esimesel lugemisel vastu võetud seisukoha taastamine.

  Muudatusettepanek 39

  Artikkel 5 b (uus)

   

  Artikkel 5 b

  Julgestusmaksude ja -tasude sihtotstarbelisus

   

  Liikmesriikide või lennuettevõtjate kogutavad julgestusmaksud ja -tasud on läbipaistvad, neid kasutatakse ainult lennujaama või õhusõiduki pardajulgestuse kulude katmiseks ning need ei ületa artiklis 4 osutatud ühiste põhistandardite kohaldamise kulusid.

  Selgitus

  Parlamendi esimesel lugemisel vastu võetud seisukoha taastamine.

  Muudatusettepanek 40

  Artikkel 5 c (uus)

   

  Artikkel 5 c

  Tegutsemine julgestusmeetmete rikkumise korral

   

  Kui liikmesriikidel on alust arvata, et julgestusmeetmete rikkumise tõttu on ohustatud julgestustaset, tagavad nad asjakohaste abinõude kohese kasutuselevõtu, et rikkumine heastada ja tagada tsiviillennunduse jätkuv julgestus.

  Selgitus

  Parlamendi esimesel lugemisel vastu võetud seisukoha taastamine.

  Muudatusettepanek 41

  Artikli 5 lõige 1

  1. Liikmesriigid võivad kohaldada artiklis 4 osutatud ühistest põhistandarditest rangemaid meetmeid. Seda tehes peavad nad tegutsema riskianalüüsi põhjal ja ühenduse õigust järgides. Meetmed peavad käsitletava riski suhtes olema asjakohased, objektiivsed, mittediskrimineerivad ja proportsionaalsed.

  1. Liikmesriigid võivad kohaldada artiklis 4 osutatud ühistest põhistandarditest rangemaid meetmeid. Seda tehes peavad nad tegutsema riskianalüüsi põhjal ja ühenduse õigust järgides. Rangemad meetmed peavad käsitletava riski suhtes olema asjakohased, objektiivsed, mittediskrimineerivad ja proportsionaalsed.

   

   

  Selgitus

  Parlamendi esimesel lugemisel vastu võetud seisukoha taastamine.

  Muudatusettepanek 42

  Artikli 5 lõige 2

  2. Pärast nende meetmete kohaldamist teatavad liikmesriigid neist võimalikult kiiresti komisjonile. Kõnealuse teabe saamisel edastab komisjon selle teabe teistele liikmesriikidele.

  2. Komisjon võib kontrollida lõike 1 kohaldamist ning võib pärast artiklis 15 osutatud komiteega konsulteerimist otsustada, kas liikmesriigil lubatakse meetmete kohaldamist jätkata.

   

  Komisjon edastab oma otsuse nõukogule ja liikmesriikidele.

   

  Ühe kuu jooksul pärast komisjoni otsuse teatavaks tegemist võib liikmesriik suunata otsuse nõukogule. Nõukogu, tegutsedes kvalifitseeritud häälteenamusega, võib kolme kuu jooksul võtta vastu erineva otsuse.

  Selgitus

  Parlamendi esimesel lugemisel vastu võetud seisukoha taastamine.

  Muudatusettepanek 43

  Artikli 5 lõige 3

  3. Liikmesriigid ei ole kohustatud komisjoni teavitama, kui asjaomased meetmed piirduvad teatava lennuga konkreetsel kuupäeval.

  3. Lõiget 2 ei kohaldata, kui rangemad meetmed piirduvad teatava lennuga konkreetsel kuupäeval.

  Selgitus

  Parlamendi esimesel lugemisel vastu võetud seisukoha taastamine.

  Muudatusettepanek 44

  Artikli 5 lõige 3 a (uus)

   

  3 a. Liikmesriigid kannavad lõikes 1 osutatud rangemate meetmete kohaldamise kulud.

  Selgitus

  Parlamendi esimesel lugemisel vastu võetud seisukoha taastamine.

  Muudatusettepanek 45

  Artikli 6 lõige 1

  1. Ilma et see piiraks mis tahes kahepoolsete kokkulepete, milles üks osaline on ühendus, kohaldamist, teavitab liikmesriik komisjoni kolmanda riigi nõutavatest julgestusmeetmetest, kui need erinevad artiklis 4 osutatud ühistest põhistandarditest liikmesriigi lennujaamast kolmandasse riiki väljuvate lendude või kolmandast riigist ülelendude suhtes.

  1. Ilma et see piiraks mis tahes kahepoolsete kokkulepete, milles üks osaline on ühendus, kohaldamist, teavitab liikmesriik komisjoni kolmanda riigi nõutavatest meetmetest, kui need erinevad artiklis 4 osutatud ühistest põhistandarditest liikmesriigi lennujaamast kolmandasse riiki väljuvate lendude või kolmandast riigist ülelendude suhtes.

  Selgitus

  Parlamendi esimesel lugemisel vastu võetud seisukoha taastamine.

  Muudatusettepanek 46

  Artikli 6 lõige 1 a (uus)

   

  1 a. Komisjon teeb koostööd Rahvusvahelise Tsiviillennundusorganisatsiooniga (ICAO) nendes valdkondades, mille kohta kehtib käesolev määrus. Asjaomase koostöö hõlbustamiseks on komisjon volitatud sõlmima ICAOga lepinguid auditite ja kontrolliga seotud teabevahetuse ja vastastikuse abi eesmärgil. Komisjon peab kõnealuste lepingute osas läbirääkimisi artiklis 15 osutatud komitee kaasabil.

  Selgitus

  Käesoleval ajal ei kooskõlasta komisjon ja ICAO oma kontrolle ja auditeid, mille tulemuseks on kahekordne jõupingutus ja Euroopas toimuva tegevuse sünkroniseerimatus.

  Muudatusettepanek 47

  Artikli 6 lõige 2

  2. Asjaomase liikmesriigi taotlusel või omal algatusel kontrollib komisjon lõikes 1 osutatud mis tahes meetmete kohaldamist ning võib vastavalt artikli 15 lõikes 2 osutatud menetlusele koostada nõuetekohase vastuse asjaomasele kolmandale riigile.

  2. Asjaomase liikmesriigi taotlusel või omal algatusel kontrollib komisjon lõike 1 kohaldamist ning võib vastavalt artikli 15 lõikes 2 osutatud menetlusele ja pärast kolmanda riigiga konsulteerimist koostada nõuetekohase vastuse kolmandale riigile.

   

  Komisjon edastab oma otsuse nõukogule ja liikmesriikidele.

  Selgitus

  Parlamendi esimesel lugemisel vastu võetud seisukoha taastamine.

  Muudatusettepanek 48

  Artikli 7 pealkiri

  Pädev asutus

  Riigi ametiasutus

  Selgitus

  Parlamendi esimesel lugemisel vastu võetud seisukoha taastamine.

  Muudatusettepanek 49

  Artikkel 7 a (uus)

   

  Artikkel 7 a

   

  Kavad

   

  Liikmesriigid, lennujaama käitajad, lennuettevõtjad ja muud üksused, kes kohaldavad lennundusjulgestusstandardeid, vastutavad vastavate julgestuskavade koostamise, kohaldamise ja haldamise eest artiklites 8–12 sätestatud viisil.

   

  Lisaks täidavad liikmesriigid artiklis 13 määratletud üldise kvaliteedikontrolli funktsiooni.

  Selgitus

  Parlamendi esimesel lugemisel vastu võetud seisukoha taastamine.

  Muudatusettepanek 50

  Artikli 8 lõige 2

  2. Pädev asutus teeb tsiviillennunduse julgestusprogrammi asjakohased osad teadmisvajaduse põhimõttel kirjalikult kättesaadavaks vaid neile majandustegevuses osalejatele ja üksustele, kellel on tema arvates nende vastu õigustatud huvi.

  2. Pädev asutus teeb riikliku tsiviillennundusjulgestuse kava asjakohased osad teadmisvajaduse põhimõttel kirjalikult kättesaadavaks majandustegevuses osalejatele ja üksustele, kellel on nende vastu õigustatud huvi.

  Selgitus

  Parlamendi esimesel lugemisel vastu võetud seisukoha taastamine.

  Muudatusettepanek 51

  Artikli 9 lõike 2 esimene ja teine lõik

  2. Siseriikliku lennundusjulgestuse järelevalve programmi puudutavad erinõuded võetakse vastu, muutes käesolevat määrust lisa lisamise kaudu artikli 15 lõikes 3 osutatud kontrolliga regulatiivmenetluses.

  2. Siseriikliku kvaliteedikontrolli kava spetsifikaadid võetakse vastu artikli 15 lõikes 3 osutatud korras.

  Eriti kiireloomulistel juhtudel võib komisjon kasutada artikli 15 lõikes 4 osutatud kiirmenetlust.

   

  Selgitus

  Parlamendi esimesel lugemisel vastu võetud seisukoha taastamine.

  Muudatusettepanek 52

  Artikli 10 lõike 1 kolmas lõik

  Programm sisaldab sisemise kvaliteedikontrolli sätteid, milles kirjeldatakse, kuidas lennujaama käitaja kontrollib nende meetodite ja menetluste täitmist.

  Samuti kirjeldatakse kavas, kuidas lennujaama käitaja kontrollib nende meetodite ja menetluste täitmist.

  Selgitus

  Parlamendi esimesel lugemisel vastu võetud seisukoha taastamine.

  Muudatusettepanek 53

  Artikli 10 lõige 2

  2. Lennujaama julgestusprogramm esitatakse pädevale asutusele, kes võib vajadusel võtta edasisi meetmeid.

  2. Lennujaama julgestuse kava esitatakse pädevale asutusele.

  Selgitus

  Parlamendi esimesel lugemisel vastu võetud seisukoha taastamine.

  Muudatusettepanek 54

  Artikli 11 lõige 1

  1. Iga lennuettevõtja koostab, kohaldab ja haldab lennuettevõtja julgestusprogrammi. Kõnealuses programmis kirjeldatakse meetodeid ja menetlusi, mida lennuettevõtja peab järgima, et täita nii käesolevat määrust kui ka teenuste osutamise lennujaama liikmesriigi siseriiklikku tsiviillennunduse julgestusprogrammi.

  1. Iga liikmesriik tagab, et tema territooriumilt teenuseid osutavad lennuettevõtjad rakendavad ja haldavad lennuettevõtja julgestuse kava, mis vastab siseriiklikule tsiviillennundusjulgestuse kavale. Kõnealuses kavas kirjeldatakse meetodeid ja menetlusi, mida lennuettevõtja peab järgima, et täita nii käesolevat määrust kui ka asukohaliikmesriigi siseriiklikku tsiviillennundusjulgestuse kava.

  Programm sisaldab sisemise kvaliteedikontrolli sätteid, milles kirjeldatakse, kuidas lennuettevõtja kontrollib nende meetodite ja menetluste täitmist.

  Samuti kirjeldatakse kavas, kuidas lennuettevõtja kontrollib nende meetodite ja menetluste täitmist.

  Selgitus

  Parlamendi esimesel lugemisel vastu võetud seisukoha taastamine.

  Muudatusettepanek 55

  Artikli 11 lõige 2

  2. Taotluse korral esitatakse lennuettevõtja julgestusprogramm pädevale asutusele, kes võib vajadusel võtta edasisi meetmeid.

  2. Taotluse korral esitatakse lennuettevõtja julgestuse kava pädevale asutusele.

  Selgitus

  Parlamendi esimesel lugemisel vastu võetud seisukoha taastamine.

  Muudatusettepanek 56

  Artikli 11 lõige 3

  3. Kui ühenduse lennuettevõtja julgestusprogramm on selle liikmesriigi, kes annab lennuettevõtjale lennutegevusloa pädeva asutuse poolt kinnitatud, tunnustavad teda kõik liikmesriigid kui lennuettevõtjat, kelle puhul on täidetud lõikes 1 sätestatud nõuded. See ei piira liikmesriigi õigust nõuda mis tahes lennuettevõtjalt täpsustusi:

  3. Kui ühenduse lennuettevõtja julgestuskava on selle liikmesriigi, kes annab lennuettevõtjale lennutegevusloa, pädeva asutuse poolt kinnitatud, tunnustavad seda kõik liikmesriigid. See kinnitamine ja tunnustamine ei kehti kava nende osade kohta, mis käsitlevad rangemaid meetmeid, mis on mõeldud rakendamiseks muus liikmesriigis kui tegevusluba väljastav liikmesriik.

  a) artikli 5 kohaste liikmesriigi poolt kohaldatavate julgestusmeetmete rakendamise kohta ja/või

   

  b) teenindatavate lennujaamade suhtes kohalike meetmete rakendamise kohta.

   

  Selgitus

  Parlamendi esimesel lugemisel vastu võetud seisukoha taastamine.

  Muudatusettepanek 57

  Artikli 12 pealkiri

  Üksuse julgestusprogramm

  Lennundusjulgestusstandardeid kohaldava kokkuleppelise esindaja julgestuse kava

  Selgitus

  Parlamendi esimesel lugemisel vastu võetud seisukoha taastamine.

  Muudatusettepanek 58

  Artikli 12 lõige 1

  1. Iga üksus, kes artiklis 8 osutatud siseriikliku tsiviillennunduse julgestusprogrammi alusel peab kohaldama lennundusjulgestusstandardeid, koostab üksuse julgestusprogrammi ning kohaldab ja haldab seda.

  1. Iga üksus, kes peab siseriikliku tsiviillennundusjulgestuse kava alusel kohaldama lennundusjulgestusstandardeid, koostab julgestuse kava ning kohaldab ja haldab seda.

  Kõnealuses programmis kirjeldatakse meetodeid ja menetlusi, mida üksus peab järgima, et täita liikmesriigi siseriiklikku tsiviillennunduse julgestusprogramm seoses oma tegevusega asjaomases liikmesriigis.

  Kõnealuses kavas kirjeldatakse meetodeid ja menetlusi, mida üksus peab järgima, et täita eelkõige vastava liikmesriigi siseriiklikku tsiviillennundusjulgestuse kava seoses oma tegevusega asjaomases liikmesriigis ja käesolevat määrust.

  Programm sisaldab sisemise kvaliteedikontrolli sätteid, milles kirjeldatakse, kuidas üksus kontrollib nende meetodite ja menetluste täitmist.

  Samuti kirjeldatakse kavas, kuidas üksus ise peab kontrollima nende meetodite ja menetluste täitmist.

  Selgitus

  Parlamendi esimesel lugemisel vastu võetud seisukoha taastamine.

  Muudatusettepanek 59

  Artikli 12 lõige 2

  2. Taotluse korral esitatakse programm asjaomase liikmesriigi pädevale asutusele, kes vajadusel võib võtta edasisi meetmeid.

  2. Taotluse korral esitatakse lennundusjulgestusstandardeid kohaldava üksuse julgestuse kava pädevale asutusele.

  Selgitus

  Parlamendi esimesel lugemisel vastu võetud seisukoha taastamine.

  Muudatusettepanek 60

  Artikli 13 lõike 1 esimene lõik

  1. Komisjon koostöös asjaomase liikmesriigi pädeva asutusega korraldab inspekteerimisi, sealhulgas lennundusjulgestusstandardeid rakendavate lennujaamade, majandustegevuses osalejate ja üksuste inspekteerimisi, et kontrollida käesoleva määruse kohaldamist liikmesriikides ning vajadusel teha soovitusi lennundusjulgestuse tõhustamiseks. Sel eesmärgil teavitab pädev asutus komisjoni kirjalikult kõikidest tema territooriumil asuvatest tsiviillennundust teenindavates muudest tsiviillennujaamadest, mis ei ole hõlmatud artikli 4 lõikega 3.

  1. Komisjon annab Euroopa Lennundusohutusametile korralduse korraldada koostöös asjaomase liikmesriigi pädeva asutusega inspekteerimisi, sealhulgas lennundusjulgestusstandardeid rakendavate lennujaamade, majandustegevuses osalejate ja üksuste inspekteerimisi, et kontrollida käesoleva määruse kohaldamist liikmesriikides, tuvastada lennundusjulgestuse puudusi ning vajadusel teha soovitusi lennundusjulgestuse tõhustamiseks. Sel eesmärgil teavitab pädev asutus komisjoni kirjalikult kõikidest tema territooriumil asuvatest muudest tsiviillennujaamadest, mis ei ole hõlmatud artikli 4 lõike 3 kolmanda lõiguga.

  Selgitus

  Parlamendi esimesel lugemisel vastu võetud seisukoha taastamine.

  Muudatusettepanek 61

  Artikli 13 lõige 2

  2. Komisjon ei teata ette lennundusjulgestusstandardeid kohaldavate lennujaamade, majandustegevuses osalejate ja üksuste inspekteerimisest. Aegsasti enne inspekteerimist teavitab komisjon sellest asjaomast liikmesriiki.

  2. Komisjon ei teata ette lennundusjulgestusstandardeid kohaldavate lennujaamade, majandustegevuses osalejate ja üksuste inspekteerimisest.

  Selgitus

  Parlamendi esimesel lugemisel vastu võetud seisukoha taastamine.

  Muudatusettepanek 62

  Artikli 13 lõige 3 a (uus)

   

  3 a. Komisjon tagab kõikide käesoleva määruse kohaldamisalasse jäävate Euroopa lennujaamade kontrollimise vähemalt üks kord ...*.

   

  * Nelja aasta jooksul pärast käesoleva määruse jõustumist.

  Selgitus

  Parlamendi esimesel lugemisel vastu võetud seisukoha taastamine.

  Muudatusettepanek 63

  Artikli 14 punkt a

  (a) meetmed ja menetlused, millele on osutatud artikli 4 lõigetes 2 ja 3, artikli 5 lõikes 1 ja artikli 6 lõikes 1, kui need sisaldavad julgestuse seisukohalt tundlikku teavet;

  a) meetmed ja menetlused, millele on osutatud artikli 4 lõigetes 2 ja 3, kui need sisaldavad julgestuse seisukohalt tundlikku teavet;

  Selgitus

  Parlamendi esimesel lugemisel vastu võetud seisukoha taastamine.

  Muudatusettepanek 64

  Artikkel 15 a (uus)

   

  Artikkel 15 a

  Aruanne

   

  Igal aastal esitab komisjon Euroopa Parlamendile, nõukogule, liikmesriikidele ja riikide parlamentidele aruande, milles neid teavitatakse käesoleva määruse kohaldamisest ja selle mõjust lennuohutuse parandamisele ning komisjoni kontrollimiste ja ülevaatuste käigus tuvastatud nõrkadest külgedest ja puudustest.

  Selgitus

  Parlamendi esimesel lugemisel vastu võetud seisukoha taastamine.

  Muudatusettepanek 65

  Artikkel 15 b (uus)

   

  Artikkel 15 b

  Sidusrühmade nõuanderühm

   

  Ilma et see piiraks artiklis 15 osutatud komitee rolli, moodustab komisjon sidusrühmade lennundusjulgestuse nõuanderühma, mis koosneb Euroopa esindusorganisatsioonidest, mis tegelevad lennundusjulgestusega või on sellest otseselt mõjutatud. Rühma roll on ainult komisjoni nõustamine. Artiklis 15 osutatud komitee teavitab sidusrühmade nõuanderühma kogu regulatiivse protsessi käigus.

  Selgitus

  Parlamendi esimesel lugemisel vastu võetud seisukoha taastamine.

  Muudatusettepanek 66

  Artikkel 15 c (uus)

   

  Artikkel 15 c

  Teabe avaldamine

   

  Igal aastal teeb komisjon inspekteerimisaruannete põhjal järeldused ning avaldab kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 30. mai 2001. aasta määrusega (EÜ) nr 1049/2001 üldsuse juurdepääsu kohta Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni dokumentidele1 aruande käesoleva määruse rakendamise ja lennundusjulgestuse olukorra kohta ühenduses.

   

  1EÜT L 145, 31.5.2001, lk 43.

  Selgitus

  Parlamendi esimesel lugemisel vastu võetud seisukoha taastamine.

  Muudatusettepanek 67

  Artikkel 15 d (uus)

   

  Artikkel 15 d

  Kolmandad riigid

   

  Kokkulepped, milles tunnustatakse, et kolmandates riikides kohaldatavad julgestusstandardid on ühenduse standarditega samaväärsed, tuleks lisada ühenduse ja kolmanda riigi vahelistesse üldistesse lennunduskokkulepetesse EÜ asutamislepingu artikli 300 kohaselt, et edendada "ühekordse julgestuse" eesmärki kõikide Euroopa Liidu ja kolmandate riikide vaheliste lendude puhul.

  Selgitus

  Parlamendi esimesel lugemisel vastu võetud seisukoha taastamine.

  Muudatusettepanek 68

  Artikli 18 lõige 2

  Käesolevat määrust kohaldatakse alates …*, välja arvatud artikli 4 lõiked 2 ja 3, artikli 9 lõige 2, artikli 13 lõige 1 ja artikkel 15, mida kohaldatakse alates käesoleva määruse jõustumise kuupäevast.

  Käesolevat määrust kohaldatakse alates …*, välja arvatud artikli 4 lõiked 2 ja 3, artikli 9 lõige 2, artikli 13 lõige 1 ja artikkel 15, mida kohaldatakse alates ...**.

  *Kaks aastat pärast käesoleva määruse jõustumise kuupäeva.

   

  * Üks aasta pärast käesoleva määruse jõustumise kuupäeva.

  ** Käesoleva määruse jõustumise kuupäev.

  Selgitus

  Parlamendi esimesel lugemisel vastu võetud seisukoha taastamine.

  Muudatusettepanek 69

  Lisa pealkiri

  ÜHISED PÕHISTANDARDID (ARTIKKEL 4)

  ÜHISED PÕHISTANDARDID TSIVIILLENNUNDUSE KAITSMISEKS ÕIGUSVASTASTE TEGUDE EEST (ARTIKKEL 4)

  Selgitus

  Parlamendi esimesel lugemisel vastu võetud seisukoha taastamine.

  Muudatusettepanek 70

  Lisa 1. peatüki punkti 1.2 alapunkt 4

  4. Isikud, sealhulgas lennumeeskonna liikmed peavad edukalt läbima taustakontrolli, enne kui neile väljastatakse meeskonnaliikme sertifikaat või lennujaama julgestuspiirangualadele saatjata pääsu võimaldav läbipääsuluba.

  4. Kogu personal, sealhulgas lennumeeskonna liikmed, peab enne julgestuspiirangualadele saatjata juurdepääsu võimaldava turvakaardi saamist edukalt läbima taustakontrolli. Turvakaarte võivad tunnustada muud asjaomased asutused peale kaardi välja andnud asutuse.

  Selgitus

  Parlamendi esimesel lugemisel vastu võetud seisukoha taastamine.

  Muudatusettepanek 71

  Lisa 1. peatüki punkt 1.5

  Lennujaamades ja vajadusel nendega piirnevatel avaliku juurdepääsuga aladel teostatakse järelevalvet, patrulle ja rakendatakse muid füüsilisi julgestuskontrolli meetmeid, et tuvastada kahtlase käitumisega isikud ning ohualtid alad, mida võiks ära kasutada ebaseaduslikuks sekkumiseks, ja hoida ära selliseid tegusid.

  Julgestuspiirangualadel ja kõikidel nendega piirnevatel avaliku juurdepääsuga aladel teostatakse järelevalvet, patrulle ja rakendatakse muid füüsilisi julgestuskontrolli meetmeid, et tuvastada kahtlase käitumisega isikud ning ohualtid alad, mida võiks ära kasutada õigusvastaste tegude sooritamiseks, ja hoida ära selliseid tegusid.

  Selgitus

  Parlamendi esimesel lugemisel vastu võetud seisukoha taastamine.

  Muudatusettepanek 72

  Lisa 2. peatükk

  Õhusõidukid, mis on pargitud lennujaamade piiritletud aladele, mille suhtes kohaldatakse artikli 4 lõikes 3 osutatud alternatiivseid meetmeid, eraldatakse õhusõidukitest, mille suhtes kohaldatakse täielikult ühiseid põhistandardeid tagamaks, et õhusõidukite, reisijate, pagasi, lasti ja posti suhtes kohaldatavaid julgestusstandardeid ei rikutaks.

  Õhusõidukid, mis on pargitud lennujaamade piiritletud aladele, mille suhtes kohaldatakse artikli 4 lõike 3 kolmandas lõigus osutatud alternatiivseid meetmeid, eraldatakse õhusõidukitest, mille suhtes kohaldatakse täielikult lisas sätestatud ühiseid põhistandardeid tagamaks, et õhusõidukite, reisijate, pagasi ja lasti suhtes kohaldatavaid julgestusstandardeid ei rikutaks.

  Selgitus

  Parlamendi esimesel lugemisel vastu võetud seisukoha taastamine.

  Muudatusettepanek 73

  Lisa 3. peatüki punkt 1

  1. Õhusõidukile tehakse enne väljalendu julgestuskontroll või viiakse läbi õhusõiduki julgestusotstarbeline läbiotsimine, tagamaks, et pardal ei ole keelatud esemeid. Transiitõhusõidukite suhtes võib kohaldada muid kohaseid meetmeid.

  1. Kui reisijad lahkuvad õhusõiduki pardalt, toimub enne väljalendu õhusõiduki julgestuskontroll, tagamaks, et pardal ei ole keelatud esemeid. Õhusõiduk võidakse kontrollist vabastada, kui see saabub liikmesriigist ja kui komisjon ega see liikmesriik ei ole andnud teavet, et reisijaid ja nende käsipagasit ei saa lugeda artiklis 4 osutatud ühiste põhistandardite kohaselt läbivaadatuks.

  Selgitus

  Parlamendi esimesel lugemisel vastu võetud seisukoha taastamine.

  Muudatusettepanek 74

  Lisa 3. peatüki punkt 1 a (uus)

   

  1 a. Reisijaid, kes lahkuvad õhusõiduki pardalt tunnustatud lennujaamas tehniliste küsimuste tõttu ja viibivad seejärel selle lennujaama turvalisel alal, ei peaks uuesti läbi vaatama.

  Selgitus

  Parlamendi esimesel lugemisel vastu võetud seisukoha taastamine.

  Muudatusettepanek 75

  Lisa 3. peatüki punkt 2

  2. Iga õhusõidukit kaitstakse ebaseadusliku sekkumise eest.

  3. Iga õhusõidukit kaitstakse õigusvastaste tegude eest. Õhusõiduki viibimist julgestuspiiranguala kriitilistel aladel loetakse piisavaks kaitseks.

  Selgitus

  Parlamendi esimesel lugemisel vastu võetud seisukoha taastamine.

  Muudatusettepanek 76

  Lisa 3. peatüki punkt 2 a (uus)

   

  2 a. Iga õhusõiduk, mis ei ole kaitstud õigusvastaste tegude eest, kuulub läbiotsimisele.

  Selgitus

  Parlamendi esimesel lugemisel vastu võetud seisukoha taastamine.

  Muudatusettepanek 77

  Lisa 4. peatüki punkti 4.1 alapunkt 2 b

  (b) nad saabuvad kolmandast riigist, kus kohaldatavad julgestusstandardid on tunnistatud samaväärseks ühiste põhistandarditega artikli 15 lõikes 2 osutatud menetluse kohaselt.

  b) nad saabuvad kolmandast riigist, kellega ühendusel on artikli 23 kohane kokkulepe, millega tunnustatakse, et kõnealused reisijad ja nende käsipagas on läbi vaadatud ühenduse standarditega samaväärsete julgestusstandardite kohaselt.

  Selgitus

  Parlamendi esimesel lugemisel vastu võetud seisukoha taastamine.

  Muudatusettepanek 78

  Lisa 4. peatüki punkti 4.1 alapunkt 3 d

  (d) nad saabuvad kolmandast riigist, kus kohaldatavad julgestusstandardid on tunnistatud samaväärseks üldiste põhistandarditega artikli 15 lõikes 2 osutatud menetluse kohaselt.

  d) nad saabuvad kolmandast riigist, kellega ühendusel on kokkulepe, millega tunnustatakse, et kõnealused reisijad ja nende käsipagas on läbi vaadatud ühenduse standarditega samaväärsete julgestusstandardite kohaselt.

  Selgitus

  Parlamendi esimesel lugemisel vastu võetud seisukoha taastamine.

  Muudatusettepanek 79

  Lisa 4. peatüki punkti 4.2 alapunkt 2 b

  (b) nad saabuvad kolmandast riigist, kus kohaldatavad julgestusstandardid on tunnistatud samaväärseks üldiste põhistandarditega artikli 15 lõikes 2 osutatud menetluse kohaselt.

  d) reisijad saabuvad kolmandast riigist, kellega ühendusel on kokkulepe, millega tunnustatakse, et kõnealused reisijad on läbi vaadatud ühenduse standarditega samaväärsete julgestusstandardite kohaselt.

  Selgitus

  Parlamendi esimesel lugemisel vastu võetud seisukoha taastamine.

  Muudatusettepanek 80

  Lisa 5. peatüki punkti 5.1 alapunkt 1

  1. Kogu registreeritud pagas vaadatakse enne õhusõidukile laadimist läbi, et ennetada keelatud esemete viimist julgestuspiirangualadele ja õhusõiduki pardale.

  1. Kogu registreeritud pagas vaadatakse enne õhusõidukile laadimist läbi.

  Selgitus

  Parlamendi esimesel lugemisel vastu võetud seisukoha taastamine.

  Muudatusettepanek 81

  Lisa 5. peatüki punkti 5.1 alapunkt 2 b

  (b) see saabub kolmandast riigist, kus kohaldatavad julgestusstandardid on tunnistatud samaväärseks ühiste põhistandarditega artikli 15 lõikes 2 osutatud menetluse kohaselt.

  d) see saabub kolmandast riigist, kellega ühendusel on kokkulepe, millega tunnustatakse, et kõnealune registreeritud pagas on läbi vaadatud ühenduse standarditega samaväärsete julgestusstandardite kohaselt.

  Selgitus

  Parlamendi esimesel lugemisel vastu võetud seisukoha taastamine.

  Muudatusettepanek 82

  Lisa 5. peatüki punkti 5.3 alapunkt 1

  1. Iga registreeritud pagasi ühik liigitatakse reisijaga koos või reisijast eraldi liikuvaks pagasiks.

  1. Iga registreeritud pagasi ühik liigitatakse reisijaga koos või reisijast eraldi liikuvaks pagasiks. Lennule registreerinud, kuid õhusõiduki pardal mitteviibiva reisija registreeritud pagas liigitatakse reisijast eraldi liikuvaks pagasiks.

  Selgitus

  Parlamendi esimesel lugemisel vastu võetud seisukoha taastamine.

  Muudatusettepanek 83

  Lisa 5. peatüki punkti 5.3 alapunkt 2

  2. Reisijast eraldi liikuvat pagasit ei transpordita, välja arvatud juhul, kui see pagas on kas eraldatud reisijast mitteolenevatel põhjustel või selle suhtes kohaldatakse täiendavaid julgestuskontrolli meetmeid.

  2. Reisijast eraldi liikuvat pagasit ei transpordita, välja arvatud juhul, kui see pagas on kas eraldatud reisijast mitteolenevatel põhjustel või selle suhtes kohaldatakse piisavat julgestuskontrolli.

  Selgitus

  Parlamendi esimesel lugemisel vastu võetud seisukoha taastamine.

  Muudatusettepanek 84

  Lisa 6. peatüki punkti 6.1 pealkiri

  Lasti ja posti julgestuskontrolli meetmed

  Lasti julgestuskontroll

  Selgitus

  Parlamendi esimesel lugemisel vastu võetud seisukoha taastamine.

  Muudatusettepanek 85

  Lisa 6. peatüki punkti 6.1 alapunkt 1

  1. Kogu lasti ja posti suhtes kohaldatakse enne õhusõidukile laadimist julgestuskontrolli meetmeid. Lennuettevõtja ei võta lasti ega posti õhusõidukil vedamiseks vastu, kui kokkuleppeline esindaja, tuntud saatja või agendi teenuseid kasutav kaubasaatja ei ole julgestuskontrolli meetmeid ise kohaldanud või kohaldamist kinnitanud ja nende eest vastutust võtnud.

  1. Kogu lasti suhtes kohaldatakse enne õhusõidukile laadimist julgestuskontrolli meetmeid. Lennuettevõtja ei võta lasti ega posti õhusõidukil vedamiseks vastu, kui teise lennuettevõtja kokkuleppeline esindaja, tuntud saatja või agendi teenuseid kasutav kaubasaatja ei ole julgestuskontrolli kohaldamist kinnitanud ja arvesse võtnud.

  Selgitus

  Parlamendi esimesel lugemisel vastu võetud seisukoha taastamine.

  Muudatusettepanek 86

  Lisa 6. peatüki punkti 6.1 alapunkt 2

  2. Transfeerlasti ja posti suhtes võib kohaldada alternatiivseid julgestuskontrolli meetmeid, mille üksikasjad nähakse ette rakendusaktis.

  2. Ümberlaetava lasti suhtes kohaldatakse julgestuskontrolli rakendusaktis esitatud üksikasjade kohaselt. Selle võib julgestuskontrollist vabastada järgmistel juhtudel:

   

  a) kui see saabub liikmesriigist ja kui komisjon või asjaomane liikmesriik ei ole andnud teavet, et kõnealust lasti ei saa lugeda artiklis 4 osutatud ühiste põhistandardite kohaselt läbivaadatuks; või

   

  b) kui see saabub kolmandast riigist, kellega ühendusel on kokkulepe, millega tunnustatakse, et kõnealune last on läbi vaadatud ühenduse standarditega samaväärsete julgestusstandardite kohaselt; või

   

  c) rakendusaktis üksikasjalikult esitatud juhtudel.

  Selgitus

  Parlamendi esimesel lugemisel vastu võetud seisukoha taastamine.

  Muudatusettepanek 87

  Lisa 6. peatüki punkti 6.2 pealkiri

  Lasti ja posti kaitse

  Lasti kaitse

  Selgitus

  Parlamendi esimesel lugemisel vastu võetud seisukoha taastamine.

  Muudatusettepanek 88

  Lisa 6. peatüki punkti 6.2 alapunkt 1

  1. Õhusõidukis veetavat lasti ja posti kaitstakse loata juurdepääsu eest alates paigast, kus selle suhtes kohaldati julgestuskontrolli meetmeid kuni seda vedava õhusõiduki väljalennuni.

  1. Õhusõidukis veetavat lasti kaitstakse loata juurdepääsu eest alates paigast, kus selle suhtes kohaldati julgestuskontrolli meetmeid kuni seda vedava õhusõiduki väljalennuni.

  Selgitus

  Parlamendi esimesel lugemisel vastu võetud seisukoha taastamine.

  Muudatusettepanek 89

  Lisa 6. peatüki punkti 6.2 alapunkt 2

  2. Pärast julgestuskontrolli meetmete kohaldamist loata juurdepääsu eest nõuete kohaselt kaitsmata last ja post vaadatakse läbi.

  2. Pärast julgestuskontrolli meetmete kohaldamist loata juurdepääsu eest nõuetekohaselt kaitsmata last vaadatakse läbi.

  Selgitus

  Parlamendi esimesel lugemisel vastu võetud seisukoha taastamine.

  Muudatusettepanek 90

  Lisa 6. peatüki punkt 6.2 a (uus)

   

  6.2 a. Posti julgestuskontroll

   

  1. Kogu posti suhtes kohaldatakse enne õhusõiduki pardale pealelaadimist julgestuskontrolli. Lennuettevõtja ei võta posti õhusõidukil vedamiseks vastu, kui rakendusaktis üksikasjalikult posti jaoks sätestatud asjakohase julgestuskontrolli kohaldamine ei ole kinnitatud.

   

  2. Ümberlaetava posti suhtes kohaldatakse julgestuskontrolli rakendusaktis esitatud üksikasjade kohaselt. Selle võib julgestuskontrollist vabastada lisa punkti 5.1 lõikes 2 sätestatud vabastuskriteeriumide alusel.

   

  3. Transiitposti võib läbivaatusest vabastada, kui see jääb õhusõiduki pardale.

  Selgitus

  Parlamendi esimesel lugemisel vastu võetud seisukoha taastamine.

  Muudatusettepanek 91

  Lisa 10. peatüki punkt 2

  2. Lennu ajal ebaseadusliku sekkumise vältimiseks võetakse asjakohased julgestusmeetmed, näiteks lennumeeskonna ja salongipersonali väljaõpe.

  2. Kui reisija püüab lennu ajal sooritada õigusvastast tegu, võetakse sellise teo vältimiseks asjakohased julgestusmeetmed.

  Selgitus

  Parlamendi esimesel lugemisel vastu võetud seisukoha taastamine.

  Muudatusettepanek 92

  Lisa 10. peatüki punkt 3

  3. Õhusõiduki salongis ega lennumeeskonna kabiinis ei tohi vedada relvi, kui asjaomane riik ei ole selleks vastavalt oma siseriiklikele õigusaktidele luba andnud.

  3. Õhusõiduki pardal ei tohi vedada relvi, välja arvatud lastis deklareeritud relvad, kui ei ole täidetud nõutavaid julgestustingimusi või

   

  a) kui asjaomasele lennuettevõtjale tegevusloa väljastanud riik ei ole andnud selleks luba; või

   

  b) kui lähteriik ja sihtriik ning vajaduse korral riik, millest lennatakse üle või kus tehakse vahepeatus, ei ole andnud selleks eelnevalt luba.

  Selgitus

  Parlamendi esimesel lugemisel vastu võetud seisukoha taastamine.

  Muudatusettepanek 93

  Lisa 10. peatüki punkt 3 a (uus)

   

  3 a. Lennu ajal võib õhusõiduki pardal kasutada parda julgestustöötajaid üksnes juhul, kui nõuded julgestustingimustele ja väljaõppele on täidetud. Liikmesriikidele jääb õigus mitte lubada kasutada lennu ajal parda julgestustöötajaid nendelt loa saanud lennuettevõtjate lendudel.

  Selgitus

  Parlamendi esimesel lugemisel vastu võetud seisukoha taastamine.

  Muudatusettepanek 94

  Lisa 10. peatüki punkt 4 a (uus)

   

  4 a. Vastutus tsiviillennuki pardal või lennu ajal toime pandud õigusvastase teo korral asjakohaste meetmete võtmise eest määratletakse selgelt, ilma et see piiraks õhusõiduki kapteni autoriteedi põhimõtet.

  Selgitus

  Parlamendi esimesel lugemisel vastu võetud seisukoha taastamine.

  Muudatusettepanek 95

  Lisa 11. peatüki punkt 2

  2. Isikud, välja arvatud reisijad, kes vajavad juurdepääsu julgestuspiirangualadele, peavad saama julgestusalase väljaõppe kas enne lennujaama läbipääsuloa või meeskonnaliikme sertifikaadi saamist.

  2. Isikud, välja arvatud reisijad ning saatjaga ja ajutise lennujaamas viibimise loaga isikud, kes vajavad juurdepääsu julgestuspiirangualadele, peavad saama julgestusalase väljaõppe kas enne lennujaama turvakaardi või meeskonnaliikme isikut tõendava dokumendi saamist, välja arvatud juhul, kui neid saadab pidevalt üks või mitu isikut, kellel on lennujaama turvakaart või meeskonnaliikme isikut tõendav dokument.

  Selgitus

  Parlamendi esimesel lugemisel vastu võetud seisukoha taastamine.

  Muudatusettepanek 96

  Lisa 12. peatükk

  Läbivaatuseks, juurdepääsu kontrolliks ja muudeks julgestuskontrolli meetmeteks kasutatavate seadmetega peab olema võimalik asjaomaseid julgestuskontrolli meetmeid kohaldada.

  Läbivaatuseks, juurdepääsu kontrolliks ja muuks julgestuskontrolliks kasutatavad seadmed peavad vastama kinnitatud spetsifikatsioonile ja nendega peab olema võimalik asjaomaseid julgestuskontrolli meetmeid kohaldada.

  Selgitus

  Parlamendi esimesel lugemisel vastu võetud seisukoha taastamine.

  Muudatusettepanek 97

  Lisa 12. a peatükk (uus)

   

  12. a

  TAUSTAKONTROLL

   

  Kõikidele pilootidele ja mootorõhusõiduki piloodiloa taotlejatele kohaldatakse ühtset taustakontrolli, mida korratakse regulaarselt. Asjaomaste asutuste otsused taustakontrolli kohta tehakse samade kriteeriumide alusel.

  Selgitus

  Parlamendi esimesel lugemisel vastu võetud seisukoha taastamine.

  SELETUSKIRI

  Nõukogu ei võtnud oma ühises seisukohas arvesse lennundusjulgestuse kulude jagamist ega riikide rolli selles.

  Käesolevad ettepanekud muudatusteks käsitlevad seda küsimust, taastades parlamendi esimesel lugemisel vastu võetud muudatusettepanekud. Muud muudatusettepanekud tugevdavad ühekordse julgestuse põhimõtet, mis on reisijale mugavam ning kindlustab, et tulevikus kontrollitakse põhjalikult kõiki menetluskorra muudatusi.

  MENETLUS

  Pealkiri

  Tsiviillennunduse ohutuse valdkonna ühiseeskirjad

  Viited

  14039/1/2006 - C6-0041/2007 - 2005/0191(COD)

  EP 1. lugemise kuupäev – P-number

  15.6.2006 T6-0267/2006

  Komisjoni ettepanek

  KOM(2005)0429 - C6-0290/2005

  Ühise seisukoha kättesaamisest istungil teada andmise kuupäev

  18.1.2007

  Vastutav komisjon

  istungil teada andmise kuupäev

  TRAN

  18.1.2007

  Raportöör(id)

  nimetamise kuupäev

  Paolo Costa

  15.1.2007

   

   

  Arutamine parlamendikomisjonis

  22.1.2007

  28.2.2007

  10.4.2007

  11.4.2007

  Vastuvõtmise kuupäev

  11.4.2007

   

   

   

  Lõpphääletuse tulemused

  +:

  –:

  0:

  40

  0

  0

  Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

  Gabriele Albertini, Etelka Barsi-Pataky, Paolo Costa, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Arūnas Degutis, Christine De Veyrac, Petr Duchoň, Saïd El Khadraoui, Emanuel Jardim Fernandes, Mathieu Grosch, Georg Jarzembowski, Stanisław Jałowiecki, Timothy Kirkhope, Dieter-Lebrecht Koch, Jaromír Kohlíček, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Sepp Kusstatscher, Jörg Leichtfried, Eva Lichtenberger, Marian-Jean Marinescu, Erik Meijer, Seán Ó Neachtain, Josu Ortuondo Larrea, Willi Piecyk, Paweł Bartłomiej Piskorski, Reinhard Rack, Brian Simpson, Renate Sommer, Ulrich Stockmann, Silvia-Adriana Ţicău, Yannick Vaugrenard, Armando Veneto, Lars Wohlin, Roberts Zīle

  Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige/asendusliikmed

  Guy Bono, Philip Bradbourn, Elisabeth Jeggle, Ioan Mircea Paşcu, Leopold Józef Rutowicz