Pranešimas - A6-0134/2007Pranešimas
A6-0134/2007

REKOMENDACIJOS ANTRAJAM SVARSTYMUI PROJEKTAS dėl Tarybos bendrosios pozicijos siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą dėl civilinės aviacijos saugumo bendrųjų taisyklių, panaikinantį Reglamentą (EB) Nr. 2320/2002

12.4.2007 - (14039/1/2006 – C6‑0041/2007 – 2005/0191(COD)) - ***II

Transporto ir turizmo komitetas
Pranešėjas: Paolo Costa

Procedūra : 2005/0191(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
A6-0134/2007

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl Tarybos bendrosios pozicijos siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą dėl civilinės aviacijos saugumo bendrųjų taisyklių, panaikinantį Reglamentą (EB) Nr. 2320/2002

(14039/1/2006 – C6‑0041/2007 – 2005/0191(COD))

(Bendro sprendimo procedūra: antrasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Tarybos bendrąją poziciją (14039/1/2006 – C6‑0041/2007),

–   atsižvelgdamas į savo poziciją per pirmąjį svarstymą[1] dėl Komisijos pasiūlymo Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2005)0429)[2],

–   atsižvelgdamas į EB sutarties 251 straipsnio 2 dalį

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 62 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į Transporto ir turizmo komiteto rekomendaciją antrajam svarstymui (A6‑0134/2007),

1.  pritaria bendrajai pozicijai su pakeitimais;

2.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai.

Tarybos bendroji pozicijaParlamento pakeitimai

Pakeitimas 1

1 konstatuojamoji dalis

1) Siekiant apsaugoti asmenis ir prekes Europos Sąjungoje, reikia užkirsti kelią neteisėtiems veiksmams civiliniuose orlaiviuose nustatant civilinės aviacijos apsaugos bendrąsias taisykles. Šio tikslo turėtų būti siekiama nustatant bendrąsias taisykles ir bendruosius pagrindiniu standartus aviacijos saugumo srityje, taip pat jų laikymosi stebėsenos mechanizmus.

1) Siekiant apsaugoti asmenis ir prekes Europos Sąjungoje, reikia užkirsti kelią neteisėtiems veiksmams, kurie kelia pavojų civilinės aviacijos saugumui, civiliniuose orlaiviuose nustatant civilinės aviacijos apsaugos bendrąsias taisykles. Šio tikslo turėtų būti siekiama nustatant bendrąsias taisykles ir bendruosius pagrindiniu standartus aviacijos saugumo srityje, taip pat jų laikymosi stebėsenos mechanizmus.

Pagrindimas

Vėl įrašoma pozicija, kurią Parlamentas priėmė per pirmąjį svarstymą.

Pakeitimas 2

6 konstatuojamoji dalis

6) Šis reglamentas turėtų būti taikomas oro uostams, naudojamiems civilinei aviacijai ir esantiems valstybės narės teritorijoje, operatoriams, teikiantiems paslaugas tokiuose oro uostuose, ir subjektams, tiekiantiems prekes ir (arba) teikiantiems paslaugas tokiuose oro uostuose arba per juos.

6) Naujasis teisės aktas turėtų būti taikomas oro uostams, naudojamiems civilinei aviacijai ir esantiems valstybės narės teritorijoje, operatoriams, teikiantiems paslaugas tokiuose oro uostuose, ir subjektams, tiekiantiems prekes ir (arba) teikiantiems paslaugas tokiuose oro uostuose arba per juos.

Pagrindimas

Vėl įrašoma pozicija, kurią Parlamentas priėmė per pirmąjį svarstymą.

Pakeitimas 3

10 konstatuojamoji dalis

10) Valstybėms narėms taip pat turėtų būti leidžiama, remiantis rizikos įvertinimu, taikyti griežtesnes priemones nei nustatyta šiame reglamente.

10) Valstybėms narėms taip pat turėtų būti leidžiama, remiantis rizikos įvertinimu, taikyti griežtesnes priemones nei nustatyta. Turint mintyje tai, kad reikėtų atskirti bendruosius pagrindinius standartus ir griežtesnes priemones, taip pat turėtų būti atskirtas jų diegimo finansavimas.

Pagrindimas

Vėl įrašoma pozicija, kurią Parlamentas priėmė per pirmąjį svarstymą.

Pakeitimas 4

11 konstatuojamoji dalis

11) Vykdant skrydžius iš valstybės narės oro uosto į tam tikrą trečiąją šalį ar per ją, trečiosios šalys gali reikalauti taikyti priemones, kurios skiriasi nuo nurodytų šiame reglamente. Tačiau, nepažeidžiant jokių dvišalių susitarimų, kurių Šalis yra Bendrija, Komisijai turėtų būti sudaryta galimybė išnagrinėti priemones, kurių reikalauja trečioji šalis.

11) Vykdant skrydžius iš valstybės narės oro uosto į tam tikrą trečiąją šalį ar per ją, trečiosios šalys gali reikalauti taikyti priemones, kurios skiriasi nuo nurodytų šiame teisės akte. Tačiau, nepažeidžiant jokių dvišalių susitarimų, kurių Šalis yra Bendrija, Komisijai turėtų būti sudaryta galimybė išnagrinėti priemones, kurių reikalauja trečioji šalis, ir nuspręsti, ar valstybė narė, operatorius arba kitas subjektas gali ir toliau taikyti reikalaujamas priemones.

Pagrindimas

Vėl įrašoma pozicija, kurią Parlamentas priėmė per pirmąjį svarstymą.

Pakeitimas 5

12 konstatuojamoji dalis

12) Nors kiekvienoje valstybėje narėje aviacijos saugumu gali rūpintis dvi ar daugiau institucijų, kiekviena valstybė narė turėtų paskirti vieną instituciją, atsakingą už bendrų pagrindinių aviacijos saugumo standartų įgyvendinimo koordinavimą ir stebėseną.

12) Nors kiekvienoje valstybėje narėje aviacijos saugumu gali rūpintis dvi ar daugiau institucijų ar subjektų, kiekviena valstybė narė turėtų paskirti vieną instituciją, atsakingą už saugumo standartų įgyvendinimo koordinavimą ir stebėseną.

Pagrindimas

Vėl įrašoma pozicija, kurią Parlamentas priėmė per pirmąjį svarstymą.

Pakeitimas 6

13 konstatuojamoji dalis

13) Siekiant apibrėžti atsakomybę už bendrų pagrindinių aviacijos saugumo standartų įgyvendinimą ir nustatyti, kokias priemones šiuo tikslu turi taikyti operatoriai ir kiti subjektai, kiekviena valstybė narė turėtų parengti nacionalinę civilinės aviacijos saugumo programą. Be to, kiekvienas oro uosto operatorius, oro vežėjas ir kitas subjektas, įgyvendinantis aviacijos saugumo standartus, turėtų parengti, taikyti ir prižiūrėti saugumo programą, kad būtų laikomasi tiek šio reglamento, tiek bet kokios taikomos nacionalinės civilinės aviacijos saugumo programos.

13) Siekiant apibrėžti atsakomybę už bendrų pagrindinių standartų įgyvendinimą ir nustatyti, kokias priemones šiuo tikslu turi taikyti operatoriai ir kiti subjektai, kiekviena valstybė narė turėtų parengti nacionalinę civilinės aviacijos saugumo programą. Be to, kiekvienas oro uosto operatorius, oro vežėjas ir kitas subjektas, taikantis aviacijos saugumo standartus, turėtų parengti, taikyti ir prižiūrėti saugumo programą, kad būtų laikomasi tiek naujojo teisės akto, tiek bet kokios taikomos nacionalinės civilinės aviacijos saugumo programos.

Pagrindimas

Vėl įrašoma pozicija, kurią Parlamentas priėmė per pirmąjį svarstymą.

Pakeitimas 7

14 konstatuojamoji dalis

14) Kad galėtų stebėti, kaip laikomasi šio reglamento ir nacionalinės civilinės aviacijos saugumo programos, kiekviena valstybė narė turėtų parengti nacionalinę civilinės aviacijos saugumo kokybės tikrinimo programą ir užtikrinti jos įgyvendinimą.

14) Kad galėtų stebėti, kaip laikomasi šio naujojo teisės akto ir nacionalinės civilinės aviacijos saugumo programos, kiekviena valstybė narė turėtų parengti nacionalinę civilinės aviacijos saugumo laipsnio tikrinimo programą ir užtikrinti jos įgyvendinimą.

Pagrindimas

Vėl įrašoma pozicija, kurią Parlamentas priėmė per pirmąjį svarstymą.

Pakeitimas 8

15a konstatuojamoji dalis (nauja)

 

15a) Atsižvelgiant į tai, kad ateityje padidės Europos aviacijos saugos agentūros įgaliojimai, ši agentūra turėtų palaipsniui pradėti dalyvauti kontroliuojant, kaip laikomasi bendrųjų civilinės aviacijos saugumo nuostatų.

Pagrindimas

Vėl įrašoma pozicija, kurią Parlamentas priėmė per pirmąjį svarstymą.

Pakeitimas 9

16 konstatuojamoji dalis

16) Įgyvendinimo aktai, kuriais nustatomos bendrųjų pagrindinių aviacijos saugumo standartų įgyvendinimo priemonės bei tvarka ir kuriuose yra neskelbtinos saugumo informacijos, taip pat Komisijos patikrinimų ataskaitos ir atitinkamų valdžios institucijų atsakymai turėtų būti laikomi „ES įslaptinta informacija“, kaip apibrėžta 2001 m. lapkričio 29 d. Komisijos sprendime 2001/844/EB, EAPB, Euratomas, iš dalies keičiančiame jos darbo tvarkos taisykles. Tie dokumentai neturėtų būti skelbiami; juos galima pateikti tik teisėtai suinteresuotiems operatoriams ir subjektams.

16) Įgyvendinimo aktai, kuriais nustatomos bendrųjų pagrindinių standartų įgyvendinimo priemonės bei tvarka ir kuriuose yra neskelbtinos saugumo informacijos, taip pat Komisijos patikrinimų ataskaitos ir atitinkamų valdžios institucijų atsakymai turėtų būti laikomi „ES įslaptinta informacija“, kaip apibrėžta 2001 m. lapkričio 29 d. Komisijos sprendime 2001/844/EB, EAPB, Euratomas, iš dalies keičiančiame jos darbo tvarkos taisykles. Tie dokumentai neturėtų būti skelbiami; juos galima pateikti tik teisėtai suinteresuotiems operatoriams ir subjektams.

Pagrindimas

Vėl įrašoma pozicija, kurią Parlamentas priėmė per pirmąjį svarstymą.

Pakeitimas 10

18a konstatuojamoji dalis (nauja)

 

18a) Siekiant sudaryti galimybes atleisti nuo patikrinimo iš trečiosios šalies su persėdimu vykstančius keleivius ir netikrinti perkraunamo bagažo (tokia koncepcija žinoma „vienkartinio patikrinimo“ pavadinimu), taip pat leisti tokiu skrydžiu atvykusiems keleiviams būti kartu su patikrintais išvykstančiais keleiviais, reikia skatinti sudaryti Bendrijos ir trečiųjų šalių susitarimus, kuriais būtų pripažįstama, kad trečiojoje šalyje taikomi saugumo standartai yra lygiaverčiai Bendrijos standartams.

Pagrindimas

Vėl įrašoma pozicija, kurią Parlamentas priėmė per pirmąjį svarstymą.

Pakeitimas 11

21 konstatuojamoji dalis

21) Valstybės narės turėtų nustatyti sankcijas, taikytinas šio reglamento nuostatų pažeidimus. Šios civilinio arba administracinio pobūdžio numatytos sankcijos turėtų būti veiksmingos, proporcingos ir atgrasančios.

21) šio reglamento nuostatų pažeidimus turėtų būti numatytos sankcijos. Tos sankcijos turėtų būti veiksmingos, proporcingos ir atgrasančios.

Pagrindimas

Vėl įrašoma pozicija, kurią Parlamentas priėmė per pirmąjį svarstymą.

Pakeitimas 12

22a konstatuojamoji dalis (nauja)

 

22a) reikėtų apsvarstyti galimybę sukurti solidarumo priemonę, kuri leistų teikti paramą transporto sektoriuje įvykus didelį poveikį turintiems teroro aktams.

Pagrindimas

Vėl įrašoma pozicija, kurią Parlamentas priėmė per pirmąjį svarstymą.

Pakeitimas 13

1 straipsnio 1 dalis

1. Šiuo reglamentu nustatomos civilinės aviacijos apsaugos nuo neteisėtų veiksmų bendrosios taisyklės.

1. Šiuo reglamentu nustatomos civilinės aviacijos apsaugos nuo neteisėtų veiksmų, kurie kelia pavojų civilinės aviacijos saugumui, bendrosios taisyklės.

Juo taip pat nustatomas Čikagoje pasirašytos Tarptautinės civilinės aviacijos konvencijos 17 priedo vienodo aiškinimo pagrindas.

Juo taip pat nustatomas Čikagoje pasirašytos Tarptautinės civilinės aviacijos konvencijos 17 priedo 2002 m. balandžio mėn. varianto vienodo aiškinimo pagrindas.

Pagrindimas

Vėl įrašoma pozicija, kurią Parlamentas priėmė per pirmąjį svarstymą.

Pakeitimas 14

2 straipsnio 1 dalies a punktas

a) visiems oro uostams arba oro uostų dalims, esantiems valstybės narės teritorijoje ir nenaudojamiems išimtinai kariniams tikslams;

a) visiems civilinei aviacijai naudojamiems oro uostams arba oro uostų dalims, esantiems valstybės narės teritorijoje;

Pagrindimas

Vėl įrašoma pozicija, kurią Parlamentas priėmė per pirmąjį svarstymą.

Pakeitimas 15

3 straipsnio 1 punktas

1) „civilinė aviacija“ – bet kokia oro susisiekimo veikla, kurią vykdo civiliniai orlaiviai, išskyrus valstybės orlaivių vykdomą oro susisiekimą, kaip nurodyta Čikagoje pasirašytos Konvencijos Tarptautinės civilinės aviacijos konvencijos 3 straipsnyje;

1) „civilinė aviacija“ – bet kokia oro transporto veikla, komercinė ir nekomercinė, reguliari ir nereguliari, išskyrus valstybės orlaivių vykdomą oro susisiekimą, kaip nurodyta 1944 m. Čikagoje pasirašytos Konvencijos Tarptautinės civilinės aviacijos konvencijos 3 straipsnyje;

Pagrindimas

Vėl įrašoma pozicija, kurią Parlamentas priėmė per pirmąjį svarstymą.

Pakeitimas 16

3 straipsnio 2 punktas

2) „aviacijos saugumas“ – priemonių ir žmogiškųjų bei materialinių išteklių visuma, skirta apsaugoti civilinę aviaciją nuo neteisėtų veiksmų;

2) „aviacijos saugumas“ – priemonių ir žmogiškųjų bei materialinių išteklių visuma, skirta apsaugoti civilinę aviaciją nuo neteisėtų veiksmų, kurie kelia pavojų civilinės aviacijos saugumui;

Pagrindimas

Vėl įrašoma pozicija, kurią Parlamentas priėmė per pirmąjį svarstymą.

Pakeitimas 17

3 straipsnio 2a punktas (naujas)

 

2a) „oro uostas“ – tai specialiai orlaivių tūpimui, kilimui ir manevravimui pritaikyta žemės [ar vandens] teritorija, įskaitant papildomus įrenginius, kurie reikalingi šiems veiksmams atlikti, orlaivių eismui ir paslaugoms užtikrinti, taip pat įskaitant įrenginius, reikalingus teikiant komercines oro susisiekimo paslaugas.

Pagrindimas

Vėl įrašoma pozicija, kurią Parlamentas priėmė per pirmąjį svarstymą.

Pakeitimas 18

3 straipsnio 7 punktas

7) „draudžiami daiktai“ – ginklai, sprogmenys ar kiti pavojingi prietaisai, daiktai ar medžiagos, kuriuos galima panaudoti neteisėtiems veiksmams atlikti;

7) „draudžiami daiktai“ – ginklai, sprogmenys ar kiti pavojingi prietaisai, daiktai ar medžiagos, kuriuos galima panaudoti neteisėtiems pavojų saugumui keliantiems veiksmams atlikti;

Pagrindimas

Vėl įrašoma pozicija, kurią Parlamentas priėmė per pirmąjį svarstymą.

Pakeitimas 19

3 straipsnio 13 punktas

13) „riboto patekimo zona“ – oro uosto kontroliuojamosios zonos dalys, į kurias ne tik ribojamas patekimas, bet ir taikomi kiti aviacijos saugumo standartai;

13) „riboto patekimo zona“ – oro uosto kontroliuojamosios zonos dalys, į kurias ne tik ribojamas patekimas, bet ir taikoma patekimo kontrolė;

Pagrindimas

Vėl įrašoma pozicija, kurią Parlamentas priėmė per pirmąjį svarstymą.

Pakeitimas 20

3 straipsnio 14 punktas

14) „specialiais ženklais atskirta zona“ – zona, taikant patekimo kontrolę atskirta nuo riboto patekimo zonos arba nuo kitų oro uosto riboto patekimo zonų, jei specialiais ženklais atskirta zona yra kartu ir riboto patekimo zona;

14) „specialiais ženklais atskirta zona“ – zona, į kurią negali patekti visi visuomenės nariai ir kuri yra atskirta nuo riboto patekimo zonos arba nuo kitų oro uosto riboto patekimo zonų, jei specialiais ženklais atskirta zona yra kartu ir riboto patekimo zona;

Pagrindimas

Vėl įrašoma pozicija, kurią Parlamentas priėmė per pirmąjį svarstymą.

Pakeitimas 21

3 straipsnio 15 punktas

15) „asmens patikrinimas“ – užregistruotas asmens tapatybės patikrinimas, įskaitant galimos kriminalinės praeities patikrinimą, sprendžiant, ar galima leisti asmeniui be priežiūros patekti į riboto patekimo zonas;

15) „asmens patikrinimas“ – įrodomas asmens tapatybės patikrinimas, įskaitant galimos kriminalinės praeities ir žvalgybos duomenų patikrinimą;

Pagrindimas

Vėl įrašoma pozicija, kurią Parlamentas priėmė per pirmąjį svarstymą.

Pakeitimas 22

3 straipsnio 17 punktas

17) „tranzitu vykstantys keleiviai, vežamas bagažas, kroviniai ar paštas“ – keleiviai, bagažas, kroviniai ar paštas, išvykstantys tuo pačiu orlaiviu, kuriuo jie atvyko;

17) „tranzitu vykstantys keleiviai, vežamas bagažas, kroviniai ar paštas“ – keleiviai, bagažas, kroviniai ar paštas, išvykstantys tuo pačiu orlaiviu, kuriuo jie atvyko, esant tam pačiam skrydžio numeriui;

Pagrindimas

Vėl įrašoma pozicija, kurią Parlamentas priėmė per pirmąjį svarstymą.

Pakeitimas 23

3 straipsnio 24 punktas

24) „paštas“ – korespondencijos siuntos ir kiti daiktai, išskyrus oro vežėjo paštą, perduoti pašto tarnybų ir skirti pristatyti pašto tarnyboms pagal Pasaulinės pašto sąjungos taisykles;

24) „paštas“ – korespondencijos siuntos ir kiti daiktai, skirti pristatyti pašto paslaugų įmonėms, atsakingoms už jų pristatymą, pagal Pasaulinės pašto sąjungos (angl. UPU) nuostatas;

Pagrindimas

Vėl įrašoma pozicija, kurią Parlamentas priėmė per pirmąjį svarstymą.

Pakeitimas 24

3 straipsnio 26 punktas

26) „reguliuojamas subjektas“ – oro vežėjas, atstovas, ekspeditorius ar kitas subjektas, užtikrinantis krovinio arba pašto saugumo kontrolę;

26) „reguliuojamas subjektas“ – oro vežėjas, atstovas, ekspeditorius ar kitas subjektas, užtikrinantis krovinio arba pašto saugumo kontrolę pagal šį reglamentą;

Pagrindimas

Vėl įrašoma pozicija, kurią Parlamentas priėmė per pirmąjį svarstymą.

Pakeitimas 25

3 straipsnio 27 punktas

27) „žinomas siuntėjas“ – siuntėjas, kuris siunčia krovinį arba paštą savo sąskaita ir kurio taikomos procedūros atitinka pakankamas bendrąsias saugumo taisykles ir standartus, dėl kurių krovinį ar paštą galima vežti bet kokiu orlaiviu;

27) „žinomas siuntėjas“ – siuntėjas, kuris siunčia krovinį arba paštą ir kurio taikomos procedūros atitinka pakankamas bendrąsias saugumo taisykles ir standartus, dėl kurių krovinį ar paštą galima vežti bet kokiu orlaiviu;

Pagrindimas

Vėl įrašoma pozicija, kurią Parlamentas priėmė per pirmąjį svarstymą.

Pakeitimas 26

3 straipsnio 28 punktas

28) „patikimas siuntėjas“ – siuntėjas, kuris siunčia krovinį arba paštą savo sąskaita ir kurio taikomos procedūros atitinka pakankamas bendrąsias saugumo taisykles ir standartus, dėl kurių tokį krovinį galima vežti tik krovininiams skirtu orlaiviu ar tokį paštą galima vežti tik paštui skirtu orlaiviu;

28) „patikimas siuntėjas“ – siuntėjas, kuris siunčia krovinį arba paštą ir kurio taikomos procedūros atitinka pakankamas bendrąsias saugumo taisykles ir standartus, dėl kurių tokį krovinį galima vežti tik krovininiams skirtu orlaiviu ir orlaiviu, vežančiu tik paštą;

Pagrindimas

Vėl įrašoma pozicija, kurią Parlamentas priėmė per pirmąjį svarstymą.

Pakeitimas 27

3 straipsnio 29 punktas

29) „orlaivio saugumo patikrinimas“ – orlaivio vidaus dalių, į kurias galėjo patekti keleiviai, bei bagažo skyriaus patikrinimas, siekiant aptikti draudžiamus daiktus arba nustatyti neteisėtą veiklą orlaivyje;

29) „orlaivio saugumo patikrinimas“ – orlaivio vidaus dalių, į kurias galėjo patekti keleiviai, bei bagažo skyriaus patikrinimas, siekiant aptikti draudžiamus daiktus arba nustatyti neteisėtą veiklą, kuri kelia pavojų orlaivio saugumui;

Pagrindimas

Vėl įrašoma pozicija, kurią Parlamentas priėmė per pirmąjį svarstymą.

Pakeitimas 28

3 straipsnio 30 punktas

30) „orlaivio saugumo nuodugnus patikrinimas“ – orlaivio vidaus ir prieinamų išorės dalių išsamus patikrinimas, siekiant aptikti orlaivyje draudžiamus daiktus ir nustatyti neteisėtą veiklą orlaivyje;

30) „orlaivio saugumo nuodugnus patikrinimas“ – orlaivio vidaus ir prieinamų išorės dalių išsamus patikrinimas, siekiant aptikti orlaivyje draudžiamus daiktus ir nustatyti neteisėtą veiklą, kuri kelia pavojų orlaivio saugumui;

Pagrindimas

Vėl įrašoma pozicija, kurią Parlamentas priėmė per pirmąjį svarstymą.

Pakeitimas 29

3 straipsnio 31 punktas

31) „skrydžio saugumą užtikrinantis pareigūnas“ – valstybės įdarbintas asmuo, keliaujantis oro vežėjo, kuriam valstybė narė yra išdavusi licenciją, orlaiviu tam, kad apsaugotų tą orlaivį ir jame esančius asmenis nuo neteisėtos veiklos.

31) „skrydžio saugumą užtikrinantis pareigūnas“ – valstybės įdarbintas asmuo, keliaujantis oro vežėjo, kuriam valstybė narė yra išdavusi licenciją, orlaiviu tam, kad apsaugotų tą orlaivį ir jame esančius asmenis nuo neteisėtos veiklos, kuri kelia pavojų skrydžiui.

Pagrindimas

Vėl įrašoma pozicija, kurią Parlamentas priėmė per pirmąjį svarstymą.

Pakeitimas 30

4 straipsnio 1 dalis

1. Taikytini bendrieji pagrindiniai civilinės aviacijos apsaugos nuo neteisėtų veiksmų standartai yra nustatyti priede.

1. Taikytini bendrieji pagrindiniai civilinės aviacijos apsaugos nuo neteisėtų veiksmų, kurie kelia pavojų civilinės aviacijos saugumui, standartai yra nustatyti priede.

Pagrindimas

Vėl įrašoma pozicija, kurią Parlamentas priėmė per pirmąjį svarstymą.

Pakeitimas 31

4 straipsnio 1a dalis (nauja)

 

1a. Valstybės narės ir naudotojai pasidalija bendrųjų pagrindinių standartų, kurie apsaugo nuo neteisėtų veiksmų, taikymo išlaidas. Siekdama, kad niekaip nebūtų iškreipiama konkurencija tarp valstybių narių, oro uostų, oro vežėjų ir kitų su tuo susijusių Bendrijos subjektų, taip pat tarp valstybių narių ir trečiųjų šalių, Komisija nedelsdama pateikia pasiūlymą įdiegti vienodus šių saugumo priemonių finansavimo būdus.

Pagrindimas

Vėl įrašoma pozicija, kurią Parlamentas priėmė per pirmąjį svarstymą.

Pakeitimas 32

4 straipsnio 2 dalies ha punktas (naujas)

 

ha) asmens patikrinimai.

Pagrindimas

Vėl įrašoma pozicija, kurią Parlamentas priėmė per pirmąjį svarstymą.

Pakeitimas 33

4 straipsnio 2a dalis (nauja)

 

2a. Išsamios bendrųjų pagrindinių standartų įgyvendinimo priemonės nustoja galioti praėjus šešiems mėnesiams po jų įsigaliojimo. Išsamios priemonės gali būti ir toliau taikomos pagal 15 straipsnio 2 dalį, tačiau tik nuodugniai apsvarsčius saugumui kylantį pavojų ir tiksliai įvertinus su šiomis priemonėmis siejamas išlaidas bei veiklos poveikį.

Pagrindimas

Šis straipsnis atitinka geresnio reglamentavimo iniciatyvą ir padeda išvengti nereikalingų reglamentavimo nuostatų.

Pakeitimas 34

4 straipsnio 3 dalis

3. Komisija, iš dalies keisdama šį reglamentą priimdama sprendimą laikantis 15 straipsnio 3 dalyje numatytos reguliavimo procedūros su tikrinimu, nustato kriterijus, pagal kuriuos valstybės narės gali nukrypti nuo 1 dalyje nurodytų bendrųjų pagrindinių standartų nuostatų ir, remdamosi vietinės rizikos įvertinimu, patvirtinti alternatyvias saugumo priemones, kurios užtikrintų tinkamą apsaugos lygį. Tokios alternatyvios priemonės pateisinamos priežastimis, susijusiomis su orlaivio dydžiu arba su skrydžių ar kitos atitinkamos veiklos pobūdžiu, apimtimi ir dažnumu. Dėl neišvengiamų skubos priežasčių Komisija gali taikyti 15 straipsnio 4 dalyje numatytą skubos procedūrą. Valstybės narės informuoja Komisiją apie tas priemones.

3. Komisija, vadovaudamasi 15 straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka, nustato kriterijus, pagal kuriuos valstybės narės gali nukrypti nuo 1 dalyje nurodytų bendrųjų pagrindinių standartų nuostatų ir, remdamosi vietinės rizikos įvertinimu, patvirtinti saugumo priemones, kurios užtikrintų tinkamą apsaugos lygį oro uostuose ar specialiais ženklais atskirtose jų zonose. Tokios alternatyvios priemonės pateisinamos priežastimis, susijusiomis su orlaivio dydžiu, skrydžio pobūdžiu ir (arba) skrydžių atitinkamuose oro uostuose dažnumu.

Pagrindimas

Vėl įrašoma pozicija, kurią Parlamentas priėmė per pirmąjį svarstymą.

Pakeitimas 35

4 straipsnio 4 dalis

4. Valstybės narės užtikrina 1 dalyje nurodytų bendrųjų pagrindinių standartų įgyvendinimą savo teritorijoje. Jei valstybė narė turi priežasčių įtarti, kad dėl saugumo pažeidimo kilo pavojus aviacijos saugumo lygiui, ji užtikrina, kad būtų skubiai imtasi tinkamų veiksmų pažeidimui pašalinti ir tolesniam civilinės aviacijos saugumui užtikrinti.

4. Valstybės narės užtikrina 1 dalyje nurodytų bendrųjų pagrindinių standartų įgyvendinimą.

Pagrindimas

Vėl įrašoma pozicija, kurią Parlamentas priėmė per pirmąjį svarstymą.

Pakeitimas 36

4 straipsnio 4a dalis (nauja)

 

4a. Kiekviena 1 dalyje minimų bendrųjų pagrindinių standartų įgyvendinimo konkreti priemonė ir tvarka nustatomos atsižvelgiant į rizikos bei poveikio įvertinimą. Įvertinime nurodomos planuojamos išlaidos.

Pagrindimas

Vėl įrašoma pozicija, kurią Parlamentas priėmė per pirmąjį svarstymą.

Pakeitimas 37

4 straipsnio 4b dalis (nauja)

 

4b. Valstybės narės informuoja Komisiją apie 2 dalyje nustatytas priemones, kurias įgyvendinant finansinės ir kitos išlaidos tampa neproporcingos padidėjusio saugumo (jei jis išvis padidėjo), kuriam didinti skirtos šios priemonės, požiūriu. Tokiais atvejais Komisija leidžia valstybėms narėms nukrypti nuo bendrųjų pagrindinių standartų vadovaujantis 15 straipsnio 3 dalyje nustatyta reguliavimo procedūra su tikrinimu.

Pakeitimas 38

5a straipsnis (naujas)

 

5a straipsnis

Kainos skaidrumas

 

Jeigu į skrydžio bilieto kainą įeina oro uosto arba orlaivio saugumo mokesčiai, šios išlaidos biliete nurodomos atskirai arba keleivis kitaip apie jas informuojamas.

Pagrindimas

Vėl įrašoma pozicija, kurią Parlamentas priėmė per pirmąjį svarstymą.

Pakeitimas 39

5b straipsnis (naujas)

 

5b straipsnis

Saugumo mokesčiai ir rinkliavos

 

Saugumo mokesčiai, kuriais apmokestina valstybės narės, oro vežėjai arba kiti subjektai, turi būti skaidrūs, naudojami tik oro uostų arba oro uostų personalo saugumui ir neturi būti didesni už 4 straipsnyje nustatytų bendrųjų pagrindinių standartų taikymo išlaidas.

Pagrindimas

Vėl įrašoma pozicija, kurią Parlamentas priėmė per pirmąjį svarstymą.

Pakeitimas 40

5c straipsnis (naujas)

 

5c straipsnis

Veiksmai, kurių turi būti imamasi įvykus saugumo pažeidimui

 

Turėdamos pagrindą įtarti, kad saugumo lygis sumažėjo dėl saugumo pažeidimo, valstybės narės užtikrina, kad būtų imamasi deramų ir greitų veiksmų tam pažeidimui atitaisyti ir nuolatiniam civilinės aviacijos saugumui užtikrinti.

Pagrindimas

Vėl įrašoma pozicija, kurią Parlamentas priėmė per pirmąjį svarstymą.

Pakeitimas 41

5 straipsnio 1 dalis

1. Valstybės narės gali taikyti griežtesnes priemones nei 4 straipsnyje nurodyti bendrieji pagrindiniai standartai. Griežtesnes priemones jos taiko remdamosi rizikos įvertinimu ir laikydamosi Bendrijos teisės. Priemonės turi būti aktualios, objektyvios, nediskriminuojančios ir proporcingos susijusiai rizikai.

1. Valstybės narės gali taikyti griežtesnes priemones nei 4 straipsnyje nurodyti bendrieji pagrindiniai standartai. Griežtesnes priemones jos taiko remdamosi rizikos įvertinimu ir laikydamosi Bendrijos teisės. Griežtesnės priemonės turi būti aktualios, objektyvios, nediskriminuojančios ir proporcingos susijusiai rizikai.

Pagrindimas

Vėl įrašoma pozicija, kurią Parlamentas priėmė per pirmąjį svarstymą.

Pakeitimas 42

5 straipsnio 2 dalis

2. Pradėjusios jas taikyti valstybės narės kuo greičiau informuoja Komisiją apie tokias priemones. Gavusi tokią informaciją, Komisija ją perduoda kitoms valstybėms narėms.

2. Komisija gali patikrinti, kaip taikomos 1 dalies nuostatos, ir, pasitarusi su 15 straipsnyje nurodytu komitetu, nuspręsti, ar valstybei narei leidžiama ir toliau taikyti minėtas priemones.

 

 

Komisija praneša apie savo sprendimą Tarybai ir valstybėms narėms.

 

Per vieną mėnesį nuo pranešimo apie Komisijos sprendimą datos valstybė narė gali perduoti sprendimą svarstyti Tarybai. Per tris mėnesius Taryba kvalifikuota balsų dauguma gali priimti kitokį sprendimą.

Pagrindimas

Vėl įrašoma pozicija, kurią Parlamentas priėmė per pirmąjį svarstymą.

Pakeitimas 43

5 straipsnio 3 dalis

3. Valstybės narės neprivalo informuoti Komisijos, jeigu atitinkamos priemonės taikomos tik konkrečiam skrydžiui tam tikrą dieną.

3. Jei griežtesnės priemonės numatytos tik konkrečiam skrydžiui tam tikrą dieną, 2 dalis netaikoma.

Pagrindimas

Vėl įrašoma pozicija, kurią Parlamentas priėmė per pirmąjį svarstymą.

Pakeitimas 44

5 straipsnio 3 a dalis (nauja)

 

3a. Valstybės narės padengia 1 dalyje numatytų griežtesnių priemonių taikymo išlaidas.

Pagrindimas

Vėl įrašoma pozicija, kurią Parlamentas priėmė per pirmąjį svarstymą.

Pakeitimas 45

6 straipsnio 1 dalis

1. Nepažeisdama jokių dvišalių susitarimų, kurių Šalis yra Bendrija, valstybė narė praneša Komisijai apie trečiosios šalies reikalaujamas saugumo priemones, susijusias su skrydžiais iš valstybės narės oro uosto į trečiąją šalį arba per ją, jei tos priemonės skiriasi nuo 4 straipsnyje nurodytų bendrųjų pagrindinių standartų.

1. Nepažeidžiant jokių dvišalių Bendrijos pasirašytų susitarimų, valstybė narė praneša Komisijai apie trečiųjų šalių reikalaujamas priemones, susijusias su skrydžiais iš valstybės narės oro uosto į arba per trečiąją šalį, jei tos priemonės skiriasi nuo 4 dalyje nurodytų bendrųjų standartų.

Pagrindimas

Vėl įrašoma pozicija, kurią Parlamentas priėmė per pirmąjį svarstymą.

Pakeitimas 46

6 straipsnio 1a dalis (nauja)

 

1a. Srityse, kurioms taikomas šis reglamentas, Komisija bendradarbiauja su Tarptautinės civilinės aviacijos organizacija (TCAO). Siekiant palengvinti šį bendradarbiavimą Komisija yra įgaliota sudaryti susitarimus su TCAO dėl keitimosi informacija ir abupusės paramos, susijusios su auditais ir tikrinimu. Komisija derasi dėl šių susitarimų padedant 15 straipsnyje nurodytam komitetui.

Pagrindimas

Šiuo metu Komisija ir TCAO vykdo nekoordinuotus auditus ir kontrolę, taigi dubliuojasi šių institucijų pastangos ir nesugebama suderinti jų veiksmų Europoje.

Pakeitimas 47

6 straipsnio 2 dalis

2. Atitinkamos valstybės narės prašymu arba savo iniciatyva Komisija tikrina, kaip taikomos priemonės, apie kurias pranešta pagal 1 dalį, ir 15 straipsnio 2 dalyje numatyta tvarka gali parengti atitinkamai trečiajai šaliai tinkamą atsakymą.

2. Atitinkamos valstybės narės prašymu arba savo iniciatyva Komisija tikrina, kaip taikoma 1 dalis, ir 15 straipsnio 2 dalyje numatyta tvarka bei pasikonsultavusi su trečiąja šalimi gali parengti trečiajai šaliai tinkamą atsakymą.

 

Komisija apie savo sprendimą praneša Tarybai ir valstybėms narėms.

Pagrindimas

Vėl įrašoma pozicija, kurią Parlamentas priėmė per pirmąjį svarstymą.

Pakeitimas 48

7 straipsnio pavadinimas

Atitinkama institucija

Nacionalinės valdžios institucija

Pagrindimas

Vėl įrašoma pozicija, kurią Parlamentas priėmė per pirmąjį svarstymą.

Pakeitimas 49

7a straipsnis (naujas)

 

7a straipsnis

 

Programos

 

Valstybės narės, oro uostų valdytojai, oro vežėjai ir kiti subjektai, taikantys aviacijos saugumo standartus, yra atsakingi už atitinkamų saugumo programų parengimą, taikymą ir priežiūrą, kaip numatyta 8–12 straipsniuose.

 

Valstybės narės taip pat vykdo 13 straipsnyje apibrėžtas bendro pobūdžio kokybės kontrolės funkcijas.

Pagrindimas

Vėl įrašoma pozicija, kurią Parlamentas priėmė per pirmąjį svarstymą.

Pakeitimas 50

8 straipsnio 2 dalis

2. Atitinkama institucija pagal principą „būtina žinoti“ raštu pateikia, jos manymu, teisėtai suinteresuotiems operatoriams ir subjektams atitinkamas nacionalinės civilinės aviacijos saugumo programos dalis.

2. Atitinkama institucija pagal principą „būtina žinoti“ raštu pateikia teisėtai suinteresuotiems operatoriams ir subjektams atitinkamas nacionalinės civilinės aviacijos saugumo programos dalis.

Pagrindimas

Vėl įrašoma pozicija, kurią Parlamentas priėmė per pirmąjį svarstymą.

Pakeitimas 51

9 straipsnio 2 dalies pirma ir antra pastraipos

2. Nacionalinės kokybės kontrolės programos specifikacijos patvirtinamos iš dalies keičiant šį reglamentą, papildant jį priedu, laikantis 15 straipsnio 3 dalyje numatytos reguliavimo procedūros su tikrinimu.

2. Nacionalinės kokybės kontrolės programos specifikacijos patvirtinamos 15 straipsnio 3 dalyje numatyta tvarka.

Dėl neišvengiamų skubos priežasčių Komisija gali taikyti 15 straipsnio 4 dalyje numatytą skubos procedūrą.

 

Pagrindimas

Vėl įrašoma pozicija, kurią Parlamentas priėmė per pirmąjį svarstymą.

Pakeitimas 52

10 straipsnio 1 dalies trečia pastraipa

Programa apima vidaus kokybės kontrolės nuostatas, kuriose aprašoma, kaip oro uosto operatorius stebi šių metodų ir procedūrų laikymąsi.

Programoje taip pat aprašoma, kaip oro uosto valdytojas kontroliuoja šių metodų ir tvarkos laikymąsi.

Pagrindimas

Vėl įrašoma pozicija, kurią Parlamentas priėmė per pirmąjį svarstymą.

Pakeitimas 53

10 straipsnio 2 dalis

2. Oro uosto saugumo programa pateikiama atitinkamai institucijai, kuri prireikus gali imtis tolesnių veiksmų.

2. Oro uosto saugumo programa pateikiama nacionalinei valdžios institucijai.

Pagrindimas

Vėl įrašoma pozicija, kurią Parlamentas priėmė per pirmąjį svarstymą.

Pakeitimas 54

11 straipsnio 1 dalis

1. Kiekvienas oro vežėjas parengia, taiko ir prižiūri oro vežėjo saugumo programą. Toje programoje aprašomi metodai ir procedūros, kurių turi laikytis oro vežėjas, kad atitiktų šio reglamento ir valstybės narės, iš kurios jis teikia paslaugas, nacionalinės civilinės aviacijos saugumo programos reikalavimus.

1. Kiekviena valstybė narė užtikrina, kad oro vežėjai, teikiantys paslaugas iš jos teritorijos, taikytų ir prižiūrėtų oro vežėjo saugumo programą, atitinkančią nacionalinių civilinės aviacijos saugumo programų reikalavimus. Toje programoje aprašomi metodai ir procedūros, kurių turi laikytis oro vežėjas, kad atitiktų šio reglamento ir valstybės narės, iš kurios jis teikia paslaugas, nacionalinės civilinės aviacijos saugumo programos reikalavimus.

Programa apima vidaus kokybės kontrolės nuostatas, kuriose aprašoma, kaip oro vežėjas stebi šių metodų ir procedūrų laikymąsi.

Programoje taip pat aprašoma, kaip oro vežėjas stebi šių metodų ir procedūrų laikymąsi.

Pagrindimas

Vėl įrašoma pozicija, kurią Parlamentas priėmė per pirmąjį svarstymą.

Pakeitimas 55

11 straipsnio 2 dalis

2. Gavus prašymą, oro vežėjo saugumo programa pateikiama atitinkamai institucijai, kuri prireikus gali imtis tolesnių veiksmų.

2. Paprašius, oro vežėjo saugumo programa pateikiama nacionalinei valdžios institucijai.

Pagrindimas

Vėl įrašoma pozicija, kurią Parlamentas priėmė per pirmąjį svarstymą.

Pakeitimas 56

11 straipsnio 3 dalis

3. Jei Bendrijos oro vežėjo saugumo programą yra patvirtinusi licenciją oro susisiekimui vykdyti išdavusios valstybės narės atitinkama institucija, visos kitos valstybės narės pripažįsta, kad oro vežėjas įvykdė 1 dalies reikalavimus. Tai nepažeidžia valstybės narės teisės prašyti bet kurio oro vežėjo pateikti išsamią informaciją apie tai, kaip jis įgyvendina:

3. Jei Bendrijos oro vežėjo saugumo programą yra patvirtinusi licenciją oro susisiekimui vykdyti išdavusios valstybės narės atitinkama institucija, pripažįsta visos kitos valstybės narės. Toks patvirtinimas ir pripažinimas netaikomas programos dalims, susijusioms su griežtesnėmis priemonėmis, kurios turėtų būti taikomos kitoje nei veiklos licenciją išdavusioje valstybėje narėje.

(a) pagal 5 straipsnį tos valstybės narės taikomos saugumo priemones; ir (arba)

 

(b) vietos procedūras, taikomas oro uostuose, į kuriuos vykdomi skrydžiai.

 

Pagrindimas

Vėl įrašoma pozicija, kurią Parlamentas priėmė per pirmąjį svarstymą.

Pakeitimas 57

12 straipsnio pavadinimas

Subjekto saugumo programa

Aviacijos saugumo standartus taikančios reguliuojamosios agentūros saugumo programa

Pagrindimas

Vėl įrašoma pozicija, kurią Parlamentas priėmė per pirmąjį svarstymą.

Pakeitimas 58

12 straipsnio 1 dalis

1. Kiekvienas subjektas, kuris pagal 8 straipsnyje nurodytą nacionalinę civilinės aviacijos saugumo programą privalo taikyti aviacijos saugumo standartus, parengia, taiko ir prižiūri subjekto saugumo programą.

1. Kiekvienas subjektas, kuris pagal nacionalinę civilinės aviacijos saugumo programą privalo taikyti aviacijos saugumo standartus, parengia, taiko ir prižiūri saugumo programą.

Toje programoje aprašomi metodai ir procedūros, kurių turi laikytis subjektas, kad valstybėje narėje vykdoma veikla atitiktų tos valstybės narės nacionalinės civilinės aviacijos saugumo programos reikalavimus.

Toje programoje aprašomi metodai ir procedūros, kurių turi laikytis subjektas, kad valstybėje narėje vykdoma veikla visų pirma atitiktų atitinkamos valstybės narės nacionalinės civilinės aviacijos saugumo programos ir šio reglamento reikalavimus.

Programa apima vidaus kokybės kontrolės nuostatas, kuriose aprašoma, kaip subjektas stebi šių metodų ir procedūrų laikymąsi.

Programoje taip pat aprašoma, kaip pats subjektas stebi šių metodų ir procedūrų laikymąsi.

Pagrindimas

Vėl įrašoma pozicija, kurią Parlamentas priėmė per pirmąjį svarstymą.

Pakeitimas 59

12 straipsnio 2 dalis

2. Gavus prašymą, programa pateikiama atitinkamos valstybės narės atitinkamai institucijai, kuri prireikus gali imtis tolesnių veiksmų.

2. Gavus prašymą, aviacijos saugumo standartus taikančio subjekto saugumo programa pateikiama atitinkamai institucijai.

Pagrindimas

Vėl įrašoma pozicija, kurią Parlamentas priėmė per pirmąjį svarstymą.

Pakeitimas 60

13 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

1. Stebėdama, kaip valstybės narės taiko šį reglamentą, ir prireikus, kad galėtų teikti aviacijos saugumo tobulinimo rekomendacijas, Komisija, bendradarbiaudama su atitinkamos valstybės narės atitinkama institucija, atlieka patikrinimus, įskaitant oro uostų, operatorių ir aviacijos saugumo standartus taikančių subjektų patikrinimus. Šiuo tikslu atitinkama institucija raštu informuoja Komisiją apie visus jos teritorijoje esančius civilinei aviacijai naudojamus oro uostus, išskyrus tuos, kuriems taikoma 4 straipsnio 3 dalis.

1. Kad galėtų stebėti, kaip valstybės narės taiko šį reglamentą, nustatyti aviacijos saugumo silpnąsias vietas, ir prireikus, teikti aviacijos saugumo tobulinimo rekomendacijas, Komisija, bendradarbiaudama su atitinkamos valstybės narės atitinkama institucija, nurodo Europos aviacijos saugumo agentūrai atlikti patikrinimus, įskaitant oro uostų, operatorių ir aviacijos saugumo standartus taikančių subjektų patikrinimus. Šiuo tikslu atitinkama institucija raštu informuoja Komisiją apie visus jos teritorijoje esančius civilinei aviacijai naudojamus oro uostus, išskyrus tuos, kuriems taikoma 4 straipsnio 3 dalies trečia pastraipa.

Pagrindimas

Vėl įrašoma pozicija, kurią Parlamentas priėmė per pirmąjį svarstymą.

Pakeitimas 61

13 straipsnio 2 dalis

2. Apie Komisijos atliekamus oro uostų, operatorių ir aviacijos saugumo standartus taikančių subjektų patikrinimus iš anksto nepranešama. Komisija prieš patikrinimą pakankamai iš anksto informuoja apie jį atitinkamą valstybę narę.

2. Apie Komisijos atliekamus oro uostų, operatorių ir aviacijos saugumo standartus taikančių subjektų patikrinimus iš anksto nepranešama.

Pagrindimas

Vėl įrašoma pozicija, kurią Parlamentas priėmė per pirmąjį svarstymą.

Pakeitimas 62

13 straipsnio 3a dalis (nauja)

 

3a. Komisija užtikrina, kad kiekvienas į šio reglamento taikymo sritį patenkantis Europos oro uostas būtų tikrinamas bent kartą per ... *.

 

* Ketverius metus nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos.

Pagrindimas

Vėl įrašoma pozicija, kurią Parlamentas priėmė per pirmąjį svarstymą.

Pakeitimas 63

14 straipsnio a punktas

a) 4 straipsnio 2 dalyje, 4 straipsnio 3 dalyje, 5 straipsnio 1 dalyje ir 6 straipsnio 1 dalyje nurodytos priemonės ir procedūros, jei jose yra neskelbtinos saugumo informacijos;

a) 4 straipsnio 2 ir 3 dalyse nurodytos priemonės ir procedūros, jei jose yra neskelbtinos saugumo informacijos;

Pagrindimas

Vėl įrašoma pozicija, kurią Parlamentas priėmė per pirmąjį svarstymą.

Pakeitimas 64

15a straipsnis (naujas)

 

15a straipsnis

Pranešimas

 

Kiekvienais metais Komisija pateikia ataskaitą Europos Parlamentui, Tarybai, valstybėms narėms ir šalių parlamentams ir praneša jiems apie šio reglamento taikymą ir jo įtaką aviacijos saugumo gerinimui bei apie silpnąsias vietas ir trūkumus, kuriuos Komisijos nustatė kontrolės ir patikrinimų metu.

Pagrindimas

Vėl įrašoma pozicija, kurią Parlamentas priėmė per pirmąjį svarstymą.

Pakeitimas 68

5b straipsnis (naujas)

 

15b straipsnis

Suinteresuotųjų šalių konsultacinė grupė

 

Komisija, neapribodama 15 straipsnyje nurodyto komiteto funkcijų, įsteigia Suinteresuotųjų šalių konsultacinę grupę aviacijos saugumo klausimais, sudarytą iš Europos atstovaujamųjų organizacijų, kurios dalyvauja užtikrinant aviacijos saugumą arba yra tiesiogiai su juo susijusios. Vienintelė šios grupės funkcija yra konsultuoti Komisiją. 15 straipsnyje nurodytas komitetas teikia informaciją suinteresuotųjų šalių konsultacinei grupei viso reguliavimo proceso metu.

Pagrindimas

Vėl įrašoma pozicija, kurią Parlamentas priėmė per pirmąjį svarstymą.

Pakeitimas 66

15c straipsnis (naujas)

 

15c straipsnis

 Informacijos  skelbimas

 

Kiekvienais metais Komisija parengia patikrinimų ataskaitų išvadas ir, remdamasi 2001 m. gegužės 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1049/2001 dėl galimybės visuomenei susipažinti su Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos dokumentais1 paskelbia ataskaitą apie šio reglamento įgyvendinimą ir apie aviacijos saugumo padėtį Bendrijoje.

 

1 OJ L 145, 31.5.2001, p. 43.

Pagrindimas

Vėl įrašoma pozicija, kurią Parlamentas priėmė per pirmąjį svarstymą.

Pakeitimas 67

15d straipsnis (naujas)

 

15d straipsnis

Trečiosios šalys

 

Siekiant užtikrinti, kad visiems skrydžiams tarp Europos Sąjungos ir trečiųjų šalių būtų atliekamas vienkartinis patikrinimas, vadovaujantis Sutarties 300 straipsniu, į susitarimus aviacijos srityje turi būti įtraukti Bendrijos ir trečiosios šalies susitarimai, kuriais pripažįstama, kad trečiojoje šalyje taikomi saugumo standartai yra lygiaverčiai Bendrijos standartams.

Pagrindimas

Vėl įrašoma pozicija, kurią Parlamentas priėmė per pirmąjį svarstymą.

Pakeitimas 68

18 straipsnio 2 dalis

Jis taikomas nuo ...*, išskyrus 4 straipsnio 2 dalį, 4 straipsnio 3 dalį, 9a straipsnio 2 dalį, 13 straipsnio 1 dalį ir 15 straipsnį, kurie taikomi nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos.

Jis taikomas nuo ... *, išskyrus 4 straipsnio 2 dalį, 4 straipsnio 3 dalį, 9a straipsnio 2 dalį, 13 straipsnio 1 dalį ir 15 straipsnį, kurie taikomi nuo ...** .

*dveji metai nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos.

* Vieni metai nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos.

* Šio reglamento įsigaliojimo diena.

Pagrindimas

Vėl įrašoma pozicija, kurią Parlamentas priėmė per pirmąjį svarstymą.

Pakeitimas 69

Priedo pavadinimas

BENDRIEJI PAGRINDINIAI STANDARTAI (4 STRAIPSNIS)

CIVILINĖS AVIACIJOS APSAUGOS NUO NETEISĖTŲ VEIKSMŲ BENDRIEJI PAGRINDINIAI STANDARTAI (4 STRAIPSNIS)

Pagrindimas

Vėl įrašoma pozicija, kurią Parlamentas priėmė per pirmąjį svarstymą.

Pakeitimas 70

I priedo 1 skyriaus 1.2 skirsnio 4 punktas

4. Prieš išduodant asmenims, įskaitant skrydžio įgulos narius, įgulos nario pažymėjimą arba oro uosto darbuotojo pažymėjimą, suteikiantį jiems teisę be priežiūros patekti į riboto patekimo zonas, turi būti sėkmingai atliktas jų asmens patikrinimas.

4. Prieš išduodant visiems darbuotojams, įskaitant skrydžio įgulos narius, oro uosto darbuotojo arba įgulos nario pažymėjimą, suteikiantį jiems teisę be priežiūros patekti į riboto patekimo zonas, turi būti sėkmingai atliktas jų asmens patikrinimas. Asmens pažymėjimus gali pripažinti kita, nei pažymėjimą išdavusi atitinkama institucija.

Pagrindimas

Vėl įrašoma pozicija, kurią Parlamentas priėmė per pirmąjį svarstymą.

Pakeitimas 71

I priedo 1 skyriaus 1.5 skirsnis

Siekiant pastebėti įtartiną asmenų elgesį, nustatyti silpnąsias vietas, kuriomis gali būti pasinaudota neteisėtiems veiksmams atlikti, ir sulaikyti asmenis nuo tokių veiksmų atlikimo, oro uostai ir prireikus gretimos zonos stebimos, jose patruliuojama ir taikomi kiti fizinės kontrolės būdai.

Siekiant pastebėti įtartiną asmenų elgesį, nustatyti silpnąsias vietas, kuriomis gali būti pasinaudota neteisėtiems veiksmams atlikti, ir sulaikyti žmones nuo tokių veiksmų, riboto pateikimo zonos ir visos gretimos zonos stebimos, jose patruliuojama ir taikomi kiti fizinės kontrolės būdai.

Pagrindimas

Vėl įrašoma pozicija, kurią Parlamentas priėmė per pirmąjį svarstymą.

Pakeitimas 72

Priedo 2 skyrius

Specialiais ženklais atskirtose oro uosto zonose statomi orlaiviai, kuriems taikomos 4 straipsnio 3 dalyje nurodytos alternatyvios priemonės, atskiriami nuo orlaivių, kuriems taikomi visi bendrieji pagrindiniai standartai, kad nebūtų pažeisti orlaiviams, jų keleiviams, bagažui, kroviniams ir paštui taikomi saugumo standartai

Specialiais ženklais atskirtose oro uosto zonose statomi orlaiviai, kuriems taikomos 4 straipsnio 3 dalies trečioje pastraipoje nurodytos alternatyvios priemonės, atskiriami nuo orlaivių, kuriems taikomi visi šiame priede pateikiami bendrieji pagrindiniai standartai, kad nebūtų pažeisti orlaiviams, jų keleiviams, bagažui ir kroviniams taikomi saugumo standartai.

Pagrindimas

Vėl įrašoma pozicija, kurią Parlamentas priėmė per pirmąjį svarstymą.

Pakeitimas 73

I priedo 3 skyriaus 1 punktas

1. Prieš išvykimą atliekamas orlaivio saugumo patikrinimas ar orlaivio saugumo nuodugnus patikrinimas siekiant įsitikinti, kad orlaivyje nėra draudžiamų daiktų. Tranzitu vykstančiam orlaiviui gali būti taikomos kitos atitinkamos priemonės.

1. Jei keleiviai išlaipinami iš orlaivio, prieš išvykimą atliekamas orlaivio saugumo patikrinimas siekiant įsitikinti, kad orlaivyje nėra draudžiamų daiktų Orlaivis gali būti netikrinamas jei jis atvyksta iš valstybės narės, nebent Komisija ar ta valstybė narė pateikė informaciją, kurioje teigiama, kad negalima užtikrinti, jog keleiviai arba jų rankinis bagažas buvo patikrinti laikantis 4 straipsnyje nurodytų bendrųjų pagrindinių standartų.

Pagrindimas

Vėl įrašoma pozicija, kurią Parlamentas priėmė per pirmąjį svarstymą.

Pakeitimas 74

I priedo 3 skyriaus 1a punktas (naujas)

 

1a. Keleiviai, kurie dėl techninių nesklandumų išlaipinami iš orlaivio pripažintame oro uoste ir sustojimo metu lieka saugioje oro uosto zonoje, neturėtų būti pakartotinai tikrinami.

Pagrindimas

Vėl įrašoma pozicija, kurią Parlamentas priėmė per pirmąjį svarstymą.

Pakeitimas 75

I priedo 3 skyriaus 2 punktas

2. Nuo neteisėtų veiksmų turi būti apsaugotas kiekvienas orlaivis.

3. Nuo neteisėtų veiksmų turi būti apsaugotas kiekvienas orlaivis. Jei orlaivis lieka svarbiausiose riboto patekimo zonų vietose, laikoma, kad užtikrinama tinkama apsauga.

Pagrindimas

Vėl įrašoma pozicija, kurią Parlamentas priėmė per pirmąjį svarstymą.

Pakeitimas 76

I priedo 3 skyriaus 2a punktas (naujas)

 

2a. Kiekvienas orlaivis, kurio nepavyko apsaugoti nuo neteisėtų veiksmų, turi būti nuodugniai patikrintas.

Pagrindimas

Vėl įrašoma pozicija, kurią Parlamentas priėmė per pirmąjį svarstymą.

Pakeitimas 77

I priedo 4 skyriaus 4.1 skirsnio 2 dalies b punktas

(b) jie atvyksta iš trečiosios šalies, kurioje taikomi saugumo standartai pripažįstami lygiaverčiais bendriesiems pagrindiniams standartams taikant 15 straipsnio 2 dalyje nurodytą tvarką.

b) jie atvyksta iš trečiosios šalies, su kuria Bendrija yra pasirašiusi susitarimą, kuriuo pripažįstama, kad šie keleiviai ir jų rankinis bagažas buvo patikrinti pagal Bendrijos standartams lygiaverčius saugumo standartus.

Pagrindimas

Vėl įrašoma pozicija, kurią Parlamentas priėmė per pirmąjį svarstymą.

Pakeitimas 78

I priedo 4 skyriaus 4.1 skirsnio 3d punktas

(d) jie atvyksta iš trečiosios šalies, kurioje taikomi saugumo standartai pripažįstami lygiaverčiais bendriesiems pagrindiniams standartams taikant 15 straipsnio 2 dalyje nurodytą tvarką.

d) jie atvyksta iš trečiosios šalies, su kuria Bendrija yra pasirašiusi susitarimą, kuriuo pripažįstama, kad šie keleiviai ir jų rankinis bagažas buvo patikrinti pagal Bendrijos standartams lygiaverčius saugumo standartus.

Pagrindimas

Vėl įrašoma pozicija, kurią Parlamentas priėmė per pirmąjį svarstymą.

Pakeitimas 79

I priedo 4 skyriaus 4.2 skirsnio 2b punktas

(b) keleiviai atvyksta iš trečiosios šalies, kurioje taikomi saugumo standartai pripažįstami lygiaverčiais bendriesiems pagrindiniams standartams taikant 15 straipsnio 2 dalyje nurodytą tvarką.

b) tie keleiviai atvyksta iš trečiosios šalies, su kuria Bendrija yra pasirašiusi susitarimą, kuriuo pripažįstama, kad šie keleiviai buvo patikrinti pagal Bendrijos standartams lygiaverčius saugumo standartus.

Pagrindimas

Vėl įrašoma pozicija, kurią Parlamentas priėmė per pirmąjį svarstymą.

Pakeitimas 80

Priedo 5 skyriaus 5.1 skirsnio 1 punktas

1. Kad į riboto patekimo zonas ir į orlaivį nepatektų draudžiami daiktai, visas bagažo skyriuje vežamas bagažas prieš pakraunant į orlaivį patikrinamas.

1. Visas bagažo skyriuje vežamas orlaivio keleivių bagažas, prieš pakraunant jį į orlaivį, yra tikrinamas.

Pagrindimas

Vėl įrašoma pozicija, kurią Parlamentas priėmė per pirmąjį svarstymą.

Pakeitimas 81

I priedo 5 skyriaus 5.1 skirsnio 2b punktas

(b) jis atvyksta iš trečiosios šalies, kurioje taikomi saugumo standartai pripažįstami lygiaverčiais bendriesiems pagrindiniams standartams taikant 15 straipsnio 2 dalyje nurodytą tvarką.

b) jis atvyksta iš trečiosios šalies, su kuria Bendrija yra pasirašiusi susitarimą, kuriuo pripažįstama, kad šis bagažo skyriuje vežamas bagažas buvo patikrintas pagal Bendrijos standartams lygiaverčius saugumo standartus.

Pagrindimas

Vėl įrašoma pozicija, kurią Parlamentas priėmė per pirmąjį svarstymą.

Pakeitimas 82

I priedo 5 skyriaus 5.3 skirsnio 1 punktas

1. Kiekvienas bagažo skyriuje vežamo bagažo vienetas priskiriamas orlaiviu vykstančių arba nevykstančių keleivių bagažui.

1. Kiekvienas bagažo skyriuje vežamo bagažo vienetas priskiriamas orlaiviu vykstančių arba nevykstančių keleivių bagažui. Nevykstančio keleivio bagažu laikomas skrydžiui užsiregistravusio, tačiau į skrydį neatvykusio keleivio bagažas.

Pagrindimas

Vėl įrašoma pozicija, kurią Parlamentas priėmė per pirmąjį svarstymą.

Pakeitimas 83

I priedo 5 skyriaus 5.3 skirsnio 2 punktas

2. Bagažo skyriuje skirtas vežti orlaiviu nevykstančių keleivių bagažas nevežamas, išskyrus atvejus, kai tas bagažas buvo atskirtas dėl aplinkybių, kurios nepriklauso nuo keleivio valios, arba turi būti atliekama to bagažo papildoma saugumo kontrolė..

2. Bagažo skyriuje skirtas vežti orlaiviu nevykstančių keleivių bagažas nevežamas, išskyrus atvejus, kai tas bagažas buvo atskirtas dėl aplinkybių, kurios nepriklauso nuo keleivio valios, arba turi būti atliekama to derama bagažo saugumo kontrolė.

Pagrindimas

Vėl įrašoma pozicija, kurią Parlamentas priėmė per pirmąjį svarstymą.

Pakeitimas 84

I priedo 6 skyriaus 6.1 skirsnio pavadinimas

Krovinių ir pašto saugumo kontrolė

Krovinių saugumo kontrolė

Pagrindimas

Vėl įrašoma pozicija, kurią Parlamentas priėmė per pirmąjį svarstymą.

Pakeitimas 85

I priedo 6 skyriaus 6.1 skirsnio 1 punktas

1. Visiems kroviniams ir paštui, prieš pakraunant juos į orlaivį, taikomos saugumo kontrolės procedūros. Oro vežėjas priima krovinį ar paštą į orlaivį tik tuomet, kai jis pats atliko tokią kontrolę arba kai jos atlikimą patvirtino ir už ją atsiskaitė reguliuojamas subjektas, žinomas siuntėjas arba patikimas siuntėjas.

1. Visiems kroviniams, prieš pakraunant juos į orlaivį, taikomos saugumo kontrolės procedūros. Oro vežėjas priima krovinį į orlaivį tik tuomet, kai kito oro vežėjo reguliuojamas subjektas, žinomas siuntėjas arba patikimas siuntėjas patvirtino, kad kontrolė atlikta, ir už ją atsiskaitė.

Pagrindimas

Vėl įrašoma pozicija, kurią Parlamentas priėmė per pirmąjį svarstymą.

Pakeitimas 86

I priedo 6 skyriaus 6.1 skirsnio 2 punktas

2. Gali būti atliekama alternatyvi į kitą orlaivį perkeliamų krovinių ir pašto saugumo kontrolė, kaip turi būti nurodyta įgyvendinimo akte.

2. Į kitą orlaivį perkeliamų krovinių saugumo kontrolė atliekama, kaip nurodyta įgyvendinimo akte. Saugumo kontrolė gali būti neatliekama, jei:

 

a) jie atvyksta iš valstybės narės, išskyrus atvejus, kai Komisija ar ta valstybė narė pateikia informaciją, kad šie kroviniai negali būti laikomas patikrintu pagal 4 straipsnyje nurodytus bendruosius pagrindinius standartus;

 

b) jie atvyksta iš trečiosios šalies, su kuria Bendrija yra sudariusi 23 straipsnyje nurodytą susitarimą, kuriuo pripažįstama, kad kroviniai buvo patikrinti laikantis saugumo standartų, kurie yra lygiaverčiai Bendrijos standartams;

 

c) įgyvendinimo akte detaliai aprašytais atvejais.

Pagrindimas

Vėl įrašoma pozicija, kurią Parlamentas priėmė per pirmąjį svarstymą.

Pakeitimas 87

I priedo 6 skyriaus 6.2 skirsnio pavadinimas

Krovinių ir pašto apsauga

Krovinių apsauga

Pagrindimas

Vėl įrašoma pozicija, kurią Parlamentas priėmė per pirmąjį svarstymą.

Pakeitimas 88

I priedo 6 skyriaus 6.2 skirsnio 1 punktas

1. Orlaiviu vežami kroviniai ir paštas saugomi nuo neteisėtų veiksmų nuo saugumo kontrolės atlikimo momento iki orlaivio, kuriuo jie vežami, išvykimo.

1. Orlaiviu vežami kroviniai saugomi nuo neteisėtų veiksmų nuo saugumo kontrolės atlikimo momento iki orlaivio, kuriuo jie vežami, išvykimo.

Pagrindimas

Vėl įrašoma pozicija, kurią Parlamentas priėmė per pirmąjį svarstymą.

Pakeitimas 89

I priedo 6 skyriaus 6.2 skirsnio 2 punktas

2. Kroviniai ir paštas, kurie atlikus saugumo kontrolę nebuvo tinkamai saugomi nuo neteisėtų veiksmų, turi būti tikrinami.

2. Kroviniai, kurie atlikus saugumo kontrolę nebuvo tinkamai saugomi nuo neteisėtų veiksmų, turi būti tikrinami.

Pagrindimas

Vėl įrašoma pozicija, kurią Parlamentas priėmė per pirmąjį svarstymą.

Pakeitimas 90

I priedo 6 skyriaus 6.2a skirsnis (naujas)

 

6.2a. Pašto saugumo kontrolė

 

1. Prieš kraunant į orlaivį atliekama viso pašto saugumo kontrolė. Oro vežėjai turi nesutikti orlaiviais gabenti pašto, jei nėra patvirtinta, kad buvo atlikta tinkama pašto saugumo kontrolė, kaip nurodyta įgyvendinimo akte.

 

2. Kaip nurodyta įgyvendinimo akte, atliekama viso į kitą orlaivį perkeliamo pašto saugumo kontrolė. Saugumo kontrolės išimtys gali būti taikomos vadovaujantis 5.1 skirsnio 2 dalyje nurodytais išimčių kriterijais.

 

3. Į kitą orlaivį perkeliamam paštui gali būti neatliekama saugumo kontrolė, jei jis lieka orlaivyje.

Pagrindimas

Vėl įrašoma pozicija, kurią Parlamentas priėmė per pirmąjį svarstymą.

Pakeitimas 91

Priedo 10 skyriaus 2 punktas

2. Kad būtų išvengta neteisėtų veiksmų skrydžio metu, imamasi tinkamų saugumo priemonių, pavyzdžiui, skrydžio įgulos ir orlaivio palydovų mokymo.

2. Jei skrydžio metu keleivis bando atlikti neteisėtus veiksmus, imamasi tinkamų saugumo priemonių siekiant užkirsti kelią tokiems veiksmams.

Pagrindimas

Vėl įrašoma pozicija, kurią Parlamentas priėmė per pirmąjį svarstymą.

Pakeitimas 92

Priedo 10 skyriaus 3 punktas

3. Orlaivio salone ar skrydžių įgulos patalpose draudžiama turėti ginklus, išskyrus atvejus, kai yra gautas suinteresuotų valstybių pagal jų atitinkamus nacionalinius įstatymus suteiktas leidimas.

3. Orlaivyje draudžiama turėti ginklus, išskyrus atvejus, kai jie gabenami kaip deklaruotas krovinys ir kai įvykdyti reikiami saugumo reikalavimai, ir

 

a) valstybė, išdavusi atitinkamam oro vežėjui veiklos licenciją, suteikė leidimą;

 

b) išankstinius leidimus suteikė valstybė, iš kurios išvykstama, valstybė, į kurią atvykstama ir, kai taikytina, visos valstybės, virš kurių skrendama arba kuriose daromi tarpiniai nusileidimai;

Pagrindimas

Vėl įrašoma pozicija, kurią Parlamentas priėmė per pirmąjį svarstymą.

Pakeitimas 93

Priedo 10 skyriaus 3a punktas (nauja)

 

3a. Skrydžio saugumą užtikrinantys pareigūnai gali dirbti orlaivyje tik tuomet, kai jie atitinka saugumo reikalavimus ir yra tinkamai apmokyti. Valstybėms narėms paliekama teisė neleisti skrydžio saugumą užtikrinantiems pareigūnams dirbti oro vežėjų, kuriems jos išduoda licencijas, vykdomuose reisuose.

Pagrindimas

Vėl įrašoma pozicija, kurią Parlamentas priėmė per pirmąjį svarstymą.

Pakeitimas 94

I priedo 10 skyriaus 4a punktas (naujas)

 

4a. Atsakomybė už tinkamus veiksmus, kurių imamasi tada, kai civiliniame orlaivyje ar skrydžio metu vykdomi neteisėti veiksmai, turi būti aiškiai apibrėžta nepažeidžiant orlaivio kapitono autoriteto principo.

Pagrindimas

Vėl įrašoma pozicija, kurią Parlamentas priėmė per pirmąjį svarstymą.

Pakeitimas 95

I priedo 11 skyriaus 2 punktas

2. Prieš išduodant oro uosto darbuotojų pažymėjimus ar skrydžio įgulos nario pažymėjimus, asmenys, išskyrus keleivius, kuriems reikia patekti į riboto patekimo zonas, baigia saugumo mokymus.

2. Asmenys, išskyrus keleivius, ir lydimi asmenys, turinčius trumpalaikius oro uosto leidimus, kuriems reikia patekti į riboto patekimo zonas, prieš išduodant oro uosto darbuotojų pažymėjimus ar skrydžio įgulos pažymėjimus, baigia saugumo mokymus, išskyrus atvejus, kai jie yra nuolatos lydimi vieno ar daugiau asmenų, kurie turi oro uosto darbuotojų ar skrydžio įgulos pažymėjimus.

Pagrindimas

Vėl įrašoma pozicija, kurią Parlamentas priėmė per pirmąjį svarstymą.

Pakeitimas 96

Priedo 12 punktas

Patikrinimams, patekimo kontrolei ir kitai saugumo kontrolei naudojama įranga turi būti tinkama atitinkamai saugumo kontrolei atlikti.

Patikrinimams, patekimo kontrolei ir kitai saugumo kontrolei naudojama įranga turi atitikti patvirtintas specifikacijas ir būti tinkama tokio pobūdžio saugumo kontrolei atlikti.

Pagrindimas

Vėl įrašoma pozicija, kurią Parlamentas priėmė per pirmąjį svarstymą.

Pakeitimas 97

Priedo 12a skyrius (naujas)

 

12a. ASMENS PATIKRINIMAI

 

Atliekamas vienodas visų lakūnų ir pretenduojančių gauti lakūno licenciją varikliniam orlaiviui valdyti asmens patikrinimas, kurį reikia kartoti reguliariais intervalais. Atitinkamų leidimus suteikiančių institucijų sprendimai dėl asmens patikrinimų priimami vadovaujantis tais pačiais kriterijais.

Pagrindimas

Vėl įrašoma pozicija, kurią Parlamentas priėmė per pirmąjį svarstymą.

AIŠKINAMOJI DALIS

Tarybos bendrojoje pozicijoje neaptartas aviacijos saugumo išlaidų pasidalijimo klausimas ir valstybių narių finansų ministerijų vaidmuo dalijantis šias išlaidas.

Siūlomais pakeitimais šis klausimas sprendžiamas grįžtant prie Parlamento pirmojo svarstymo pakeitimų. Kitais pakeitimais įtvirtinama „vienkartinio patikrinimo“ sistema, kuri yra patogesnė keleiviui ir kuria užtikrinama, kad ateityje pakeista tvarka būtų tinkamai kontroliuojama.

PROCEDŪRA

Pavadinimas

Bendrosios civilinės aviacijos saugos taisyklės

Nuorodos

14039/1/2006 - C6-0041/2007 - 2005/0191(COD)

Pirmojo svarstymo EP data - P numeris

15.6.2006                     T6-0267/2006

Komisijos pasiulymas

COM(2005)0429 – C6-0290/2005

Paskelbimo, kad gauta bendroji pozicija, plenariniame posėdyje data

18.1.2007

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

TRAN

18.1.2007

Pranešėjas(-ai)

       Paskyrimo data

Paolo Costa

15.1.2007

 

 

Svarstymas komitete

22.1.2007

28.2.2007

10.4.2007

11.4.2007

Priėmimo data

11.4.2007

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

40

0

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Gabriele Albertini, Etelka Barsi-Pataky, Paolo Costa, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Arūnas Degutis, Christine De Veyrac, Petr Duchoň, Saïd El Khadraoui, Emanuel Jardim Fernandes, Mathieu Grosch, Georg Jarzembowski, Stanisław Jałowiecki, Timothy Kirkhope, Dieter-Lebrecht Koch, Jaromír Kohlíček, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Sepp Kusstatscher, Jörg Leichtfried, Eva Lichtenberger, Marian-Jean Marinescu, Erik Meijer, Seán Ó Neachtain, Josu Ortuondo Larrea, Willi Piecyk, Paweł Bartłomiej Piskorski, Reinhard Rack, Brian Simpson, Renate Sommer, Ulrich Stockmann, Silvia-Adriana Ţicău, Yannick Vaugrenard, Armando Veneto, Lars Wohlin, Roberts Zīle

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai)

Guy Bono, Philip Bradbourn, Elisabeth Jeggle, Ioan Mircea Paşcu, Leopold Józef Rutowicz