Ziņojums - A6-0134/2007Ziņojums
A6-0134/2007

IETEIKUMS OTRAJAM LASĪJUMAM attiecībā uz Padomes kopējo nostāju, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes regulu par kopīgiem noteikumiem civilās aviācijas drošības jomā un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 2320/2002

12.4.2007 - (14039/1/2006 – C6‑0041/2007 – 2005/0191(COD)) - ***II

Transporta un tūrisma komiteja
Referents: Paolo Costa

Procedūra : 2005/0191(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
A6-0134/2007

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

attiecībā uz Padomes kopējo nostāju, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes regulu par kopīgiem noteikumiem civilās aviācijas drošības jomā un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 2320/2002

(14039/1/2006 – C6‑0041/2007 – 2005/0191(COD))

(Koplēmuma procedūra, otrais lasījums)

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā Padomes kopējo nostāju (14039/1/2006 – C6‑0041/2007),

–   ņemot vērā tā nostāju pirmajā lasījumā[1] attiecībā uz Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2005)0429)[2],

–   ņemot vērā EK līguma 251. panta 2. punktu,

–   ņemot vērā Reglamenta 62. pantu,

–   ņemot vērā Transporta un tūrisma komitejas ieteikumus otrajam lasījumam (A6‑0134/2007),

1.  apstiprina grozīto kopējo nostāju;

2.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai.

Padomes kopējā nostājaParlamenta izdarītie grozījumi

Grozījums Nr. 1

1. apsvērums

(1) Lai aizsargātu personas un preces Eiropas Savienībā, būtu jānovērš nelikumīga iejaukšanās civilās aviācijas gaisa kuģos, nosakot kopīgus noteikumus civilās aviācijas aizsardzībai. šis mērķis būtu jāsasniedz, nosakot kopīgus noteikumus un kopīgus pamatstandartus aviācijas drošības jomā, kā arī atbilstības uzraudzības kārtību.

(1) Lai aizsargātu personas un preces Eiropas Savienībā, ir jānovērš nelikumīga iejaukšanās civilās aviācijas gaisa kuģos, kura apdraud civilās aviācijas drošību, nosakot kopīgus noteikumus civilās aviācijas aizsardzībai. šis mērķis ir jāsasniedz, nosakot kopīgus noteikumus un kopīgus pamatstandartus aviācijas drošības jomā, kā arī atbilstības uzraudzības kārtību.

Pamatojums

Tiek atjaunota Parlamenta pirmajā lasījumā pieņemtā nostāja.

Grozījums Nr. 2

6. apsvērums

(6) Šai regulai būtu jāattiecas uz lidostām, kas kādas dalībvalsts teritorijā apkalpo civilo aviāciju, uz ekspluatantiem, kas sniedz pakalpojumus šādās lidostās, un uz tiesību subjektiem, kas šādām lidostām vai ar šādu lidostu starpniecību nodrošina preču piegādes un/vai pakalpojumus.

(6) Jaunajam tiesību aktam ir jāattiecas uz lidostām, kas kādas dalībvalsts teritorijā apkalpo civilo aviāciju, uz ekspluatantiem, kas sniedz pakalpojumus šādās lidostās, un uz tiesību subjektiem, kas šādām lidostām vai ar šādu lidostu starpniecību nodrošina preču piegādes un/vai pakalpojumus.

Pamatojums

Tiek atjaunota Parlamenta pirmajā lasījumā pieņemtā nostāja.

Grozījums Nr. 3

10. apsvērums

(10) Pamatojoties uz riska novērtējumu, dalībvalstīm būtu arī jāļauj piemērot stingrākus pasākumus par tiem, kādus paredzēts noteikt šajā regulā.

(10) Pamatojoties uz riska novērtējumu, dalībvalstīm ir arī jāļauj piemērot stingrākus pasākumus par tiem, kādus paredzēts noteikt. Tomēr jānosaka atšķirība starp kopīgiem pamatstandartiem un stingrākiem pasākumiem, un līdzīgai atšķirībai ir jābūt to finansēšanā.

Pamatojums

Tiek atjaunota Parlamenta pirmajā lasījumā pieņemtā nostāja.

Grozījums Nr. 4

11. apsvērums

(11) Trešās valstis var pieprasīt, lai lidojumiem no lidostas kādā dalībvalstī uz minēto trešo valsti vai lidojumiem virs tās teritorijas piemērotu pasākumus, kas ir atšķirīgi, nekā paredzēts šajā regulā. Tomēr, neskarot nekādus divpusējus nolīgumus, kuros Kopiena ir līgumslēdzēja puse, būtu jāparedz iespēja Komisijai izvērtēt trešās valsts pieprasītos pasākumus.

(11) Trešās valstis var pieprasīt, lai lidojumiem no lidostas kādā dalībvalstī uz minēto trešo valsti vai lidojumiem virs tās teritorijas piemērotu pasākumus, kas ir atšķirīgi, nekā paredzēts šajā tiesību aktā. Tomēr, neskarot nekādus divpusējus nolīgumus, kuros Kopiena ir līgumslēdzēja puse, ir jāparedz iespēja Komisijai izvērtēt trešās valsts pieprasītos pasākumus un izlemt, vai dalībvalsts, operators vai cits iesaistītais tiesību subjekts var turpmāk piemērot pieprasītos pasākumus.

Pamatojums

Tiek atjaunota Parlamenta pirmajā lasījumā pieņemtā nostāja.

Grozījums Nr. 5

12. apsvērums

(12) Kaut arī vienā dalībvalstī var būt divas vai vairākas struktūras, kas darbojas aviācijas drošības jomā, katrai dalībvalstij būtu jāizraugās viena iestāde, kas būs atbildīga par aviācijas drošības kopīgo pamatstandartu īstenošanas koordināciju un pārraudzību.

(12) Kaut arī vienā dalībvalstī var būt divas vai vairākas struktūras vai tiesību subjekti, kas darbojas aviācijas drošības jomā, katrai dalībvalstij ir jāizraugās viena iestāde, kas ir atbildīga par drošības standartu īstenošanas koordināciju un pārraudzību.

Pamatojums

Tiek atjaunota Parlamenta pirmajā lasījumā pieņemtā nostāja.

Grozījums Nr. 6

13. apsvērums

(13) Lai definētu kopīgo aviācijas drošības pamatstandartu īstenošanas pienākumus un aprakstītu, kādi pasākumi tālab jāveic ekspluatantekspluatantiem un citiem tiesību subjektiem, katrai dalībvalstij būtu jāizstrādā valsts civilās aviācijas drošības programma. Turklāt katram lidostas ekspluatantekspluatantam, gaisa pārvadātājam un tiesību subjektam, piemērojot aviācijas drošības standartus, būtu jāizstrādā, jāpiemēro un jāuztur drošības programma, lai ievērotu gan šo regulu, gan arī piemērojamo attiecīgās valsts civilās aviācijas drošības programmu.

(13) Lai definētu kopīgo pamatstandartu īstenošanas pienākumus un aprakstītu, kādi pasākumi tālab jāveic ekspluatantiem un citiem tiesību subjektiem, katrai dalībvalstij ir jāizstrādā valsts civilās aviācijas drošības programma. Turklāt katram lidostas ekspluatantam, gaisa pārvadātājam un tiesību subjektam, piemērojot aviācijas drošības standartus, ir jāizstrādā, jāpiemēro un jāuztur drošības programma, lai ievērotu gan šo jauno tiesību aktu, gan arī piemērojamo attiecīgās valsts civilās aviācijas drošības programmu.

Pamatojums

Tiek atjaunota Parlamenta pirmajā lasījumā pieņemtā nostāja.

Grozījums Nr. 7

14. apsvērums

(14) Lai uzraudzītu atbilstību šai regulai un valsts civilās aviācijas drošības programmai, katrai dalībvalstij būtu jāizstrādā valsts programma civilās aviācijas drošības kvalitātes kontrolēšanai un jānodrošina tās īstenošana.

(14) Lai uzraudzītu atbilstību jaunajam tiesību aktam un valsts civilās aviācijas drošības programmai, katrai dalībvalstij ir jāizstrādā valsts programma civilās aviācijas drošības līmeņa pārbaudei un jānodrošina tās īstenošana.

Pamatojums

Tiek atjaunota Parlamenta pirmajā lasījumā pieņemtā nostāja.

Grozījums Nr. 8

15.a apsvērums (jauns)

 

(15a) Ņemot vērā gaidāmo Eiropas Aviācijas drošības aģentūras kompetenču paplašināšanos, šī aģentūra pakāpeniski jāiesaista kopīgo civilās aviācijas drošības noteikumu ievērošanas uzraudzībā.

Pamatojums

Tiek atjaunota Parlamenta pirmajā lasījumā pieņemtā nostāja.

Grozījums Nr. 9

16. apsvērums

(16) Īstenošanas tiesību akti, kuros paredzēti kopīgi pasākumi kopīgo aviācijas drošības pamatstandartu īstenošanai un kuros iekļauta neizpaužama drošības informācija, līdz ar Komisijas pārbaužu pārskatiem un pilnvarotu iestāžu atbildēm būtu jāuzskata par "klasificētu ES informāciju" tādā nozīmē, kas paredzēta Komisijas Lēmumā 2001/844/EK, EOTK, Euratom (2001. gada 29. novembris), ar ko groza tās iekšējo reglamentu. Minētos dokumentus nevajadzētu publicēt; tie būtu jādara pieejami vienīgi tiem ekspluatantiem un tiesību subjektiem, kam ir likumīgas intereses.

(16) Īstenošanas tiesību akti, kuros paredzēti kopīgi pasākumi kopīgo pamatstandartu īstenošanai un kuros iekļauta neizpaužama drošības informācija, līdz ar Komisijas pārbaužu pārskatiem un pilnvarotu iestāžu atbildēm ir jāuzskata par „klasificētu ES informāciju” tādā nozīmē, kas paredzēta Komisijas Lēmumā 2001/844/EK, EOTK, Euratom (2001. gada 29. novembris), ar ko groza tās iekšējo reglamentu. Minētos dokumentus nedrīkst publicēt; tie jādara pieejami vienīgi tiem ekspluatantiem un tiesību subjektiem, kam ir likumīgas intereses.

Pamatojums

Tiek atjaunota Parlamenta pirmajā lasījumā pieņemtā nostāja.

Grozījums Nr. 10

18.a apsvērums (jauns)

 

(18a) Lai atļautu no trešās valsts atlidojušiem tranzīta pasažieriem, kas turpina ceļu, pārsēžoties uz citu gaisa kuģi, un tranzīta bagāžai, ko paredzēts pārkraut uz citu gaisa kuģi, atbrīvojumu no pārmeklēšanas saskaņā ar tā saucamo „vienas pieturas drošības” principu, kā arī, lai atļautu pasažieriem, kas ielido ar šādu reisu, atrasties kopā ar pārmeklētiem izlidojošiem pasažieriem, ir jāveicina nolīgumi starp Kopienu un trešām valstīm, kuros atzītu, ka drošības standarti, ko piemēro trešā valstī, ir līdzvērtīgi Kopienas standartiem.

Pamatojums

Tiek atjaunota Parlamenta pirmajā lasījumā pieņemtā nostāja.

Grozījums Nr. 11

21. apsvērums

(21) Dalībvalstīm būtu jānosaka sankcijas, ko piemēro par šīs regulas noteikumu pārkāpumiem. Paredzētajām sankcijām, kas var būt civilas vai administratīvas, vajadzētu būt efektīvām, samērīgām un preventīvām.

(21) Jāparedz sankcijas par šīs regulas noteikumu pārkāpumiem. Šīm sankcijām jābūt efektīvām, samērīgām un preventīvām.

Pamatojums

Tiek atjaunota Parlamenta pirmajā lasījumā pieņemtā nostāja.

Grozījums Nr. 12

22.a apsvērums (jauns)

 

(22a) Jāapspriež tāda solidaritātes mehānisma izveide, kurš var piedāvāt palīdzību pēc teroristu darbībām, kurām ir liela ietekme uz transporta jomu.

Pamatojums

Tiek atjaunota Parlamenta pirmajā lasījumā pieņemtā nostāja.

Grozījums Nr. 13

1. panta 1. punkts

1. Ar šo regulu ir noteikti kopīgi noteikumi civilās aviācijas pasargāšanai no nelikumīgas iejaukšanās darbībām.

1. Ar šo regulu ir noteikti kopīgi noteikumi civilās aviācijas aizsargāšanai no nelikumīgas iejaukšanās darbībām, kas apdraud civilās aviācijas drošību.

Tā arī ir pamats, lai vienoti interpretētu Čikāgas Konvencijas par starptautisko civilo aviāciju 17. pielikumu.

Tā arī ir pamats, lai vienoti interpretētu Čikāgas Konvencijas par starptautisko civilo aviāciju 17. pielikuma 2002. gada aprīļa izdevumu.

Pamatojums

Tiek atjaunota Parlamenta pirmajā lasījumā pieņemtā nostāja.

Grozījums Nr. 14

2. panta 1. punkta a) apakšpunkts

a) visās lidostās vai lidostu daļās, kas atrodas kādas dalībvalsts teritorijā un ko neizmanto militārām vajadzībām vien;

a) visās lidostās vai lidostu daļās, ko izmanto civilai aviācijai un kas atrodas kādas dalībvalsts teritorijā;

Pamatojums

Tiek atjaunota Parlamenta pirmajā lasījumā pieņemtā nostāja.

Grozījums Nr. 15

3. panta 1. punkts

1) "civilā aviācija" ir jebkura civilā gaisa kuģa veikta gaisa transporta darbība, izņemot tās darbības, kas minētas Čikāgas Konvencijas par starptautisko civilo aviāciju 3. pantā un ko veic valsts gaisa kuģi;

1) „civilā aviācija” ir jebkura gaisa transporta darbība, gan komerciāla un nekomerciāla, gan regulāra un neregulāra, taču izņemot darbības, kas minētas 1944. gada Čikāgas Konvencijas par starptautisko civilo aviāciju 3. pantā un ko veic valsts gaisa kuģi;

Pamatojums

Tiek atjaunota Parlamenta pirmajā lasījumā pieņemtā nostāja.

Grozījums Nr. 16

3. panta 2. punkts

2) "aviācijas drošība" ir to pasākumu, cilvēku un materiālo resursu kopums, kas paredzēts, lai sargātu civilo aviāciju pret nelikumīgas iejaukšanās darbībām.

2) „aviācijas drošība” ir to pasākumu, kā arī cilvēku un materiālo resursu kopums, kuri paredzēti, lai sargātu civilo aviāciju pret nelikumīgas iejaukšanās darbībām, kas apdraud civilās aviācijas drošību;

Pamatojums

Tiek atjaunota Parlamenta pirmajā lasījumā pieņemtā nostāja.

Grozījums Nr. 17

3. panta 2.a punkts (jauns)

 

2a) „lidosta” ir jebkura zemes [vai ūdens] platība, kas īpaši pielāgota, lai tajā nolaistos, paceltos un manevrētu gaisa kuģi, ieskaitot palīgobjektus, kuri var būt saistīti ar šīm darbībām gaisa satiksmes un pakalpojumu vajadzībām, ieskaitot objektus, kas vajadzīgi komerciāliem gaisa pakalpojumiem;

Pamatojums

Tiek atjaunota Parlamenta pirmajā lasījumā pieņemtā nostāja.

Grozījums Nr. 18

3. panta 7. punkts

7) "aizliegti priekšmeti" ir ieroči, sprāgstvielas vai citas bīstamas ierīces, priekšmeti vai vielas, ko var izmantot nelikumīgas iejaukšanās darbībās;

7) „aizliegti priekšmeti” ir ieroči, sprāgstvielas vai citas bīstamas ierīces, priekšmeti vai vielas, ko var izmantot, lai veiktu nelikumīgas iejaukšanās darbību, kura apdraud drošību;

Pamatojums

Tiek atjaunota Parlamenta pirmajā lasījumā pieņemtā nostāja.

Grozījums Nr. 19

3. panta 13. punkts

13) "ierobežotas iekļuves drošības zona” ir lidostas kontrolējamās teritorijas daļa, kurā līdztekus iekļuves ierobežošanai piemēro citus aviācijas drošības standartus;

13) „ierobežotas iekļuves drošības zona” ir lidostas kontrolējamās teritorijas daļa, kurā līdztekus iekļuves ierobežošanai piemēro piekļuves kontroli;

Pamatojums

Tiek atjaunota Parlamenta pirmajā lasījumā pieņemtā nostāja.

Grozījums Nr. 20

3. panta 14. punkts

14) "norobežota zona" ir zona, kas ar piekļuves kontroli ir atdalīta no ierobežotas iekļuves drošības zonām vai, ja pati norobežotā zona ir ierobežotas iekļuves drošības zona – no citām ierobežotas iekļuves drošības zonām lidostā;

14) „norobežota zona” ir zona, kas nav publiski pieejama un kas ir atdalīta no ierobežotas piekļuves drošības zonām vai, ja pati norobežotā zona ir ierobežotas iekļuves drošības zona – no citām ierobežotas iekļuves drošības zonām lidostā;

Pamatojums

Tiek atjaunota Parlamenta pirmajā lasījumā pieņemtā nostāja.

Grozījums Nr. 21

3. panta 15. punkts

15) "iepriekšējās darbības pārbaude" ir personas identitātes pārbaude, tostarp jebkuras sodāmības pārbaude, kā daļa no izvērtējuma, vai personai atļaujama iekļūšana ierobežotas iekļuves drošības zonās bez pavadījuma;

15) „iepriekšējās darbības pārbaude” ir personas identitātes kontrolējama pārbaude, tostarp jebkuras sodāmības un izmeklēšanas datu pārbaude;

Pamatojums

Tiek atjaunota Parlamenta pirmajā lasījumā pieņemtā nostāja.

Grozījums Nr. 22

3. panta 17. punkts

17) "tranzīta pasažieri, bagāža, krava vai pasts" ir pasažieri, bagāža, krava vai pasts, kas atstāj lidostu tajā pašā gaisa kuģī, ar ko ielidojuši;

17) „tranzīta pasažieri, bagāža, krava vai pasts” ir pasažieri, bagāža, krava vai pasts, kas atstāj lidostu tajā pašā gaisa kuģī, ar ko ielidojuši, un kuru lidojumam ir viens un tas pats numurs;

Pamatojums

Tiek atjaunota Parlamenta pirmajā lasījumā pieņemtā nostāja.

Grozījums Nr. 23

3. panta 24. punkts

24) "pasts" ir sarakstes un citu priekšmetu sūtījumi, kas nav gaisa pārvadātāja pasts un ko paredzēts nogādāt pasta dienestiem saskaņā ar Pasaules pasta savienības noteikumiem;

24) „pasts” ir vēstules, sīkpakas, sarakstes un citu priekšmetu sūtījumi, ko paredzēts nogādāt pasta pakalpojumu sniedzējiem, kas ir atbildīgi par to nosūtīšanu saskaņā ar Pasaules Pasta savienības (PPS) noteikumiem;

Pamatojums

Tiek atjaunota Parlamenta pirmajā lasījumā pieņemtā nostāja.

Grozījums Nr. 24

3. panta 26. punkts

26) "pilnvarotais pārstāvis" ir gaisa pārvadātājs, aģents, kravas ekspeditors vai cits tiesību subjekts, kas kravai vai pastam veic drošības kontroli;

26) „pilnvarotais pārstāvis” ir gaisa pārvadātājs, aģents, kravas ekspeditors vai cits tiesību subjekts, kas kravai vai pastam veic drošības kontroli saskaņā ar šo regulu;

Pamatojums

Tiek atjaunota Parlamenta pirmajā lasījumā pieņemtā nostāja.

Grozījums Nr. 25

3. panta 27. punkts

27) "zināmais nosūtītājs" ir nosūtītājs, kas kravu vai pastu pārsūta pats savām vajadzībām, un kura procedūras atbilst kopīgiem drošības noteikumiem un standartiem, kas ir pietiekami, lai kravu vai pastu ļautu pārvadāt ar jebkuru gaisa kuģi;

27) „zināmais nosūtītājs” ir nosūtītājs, kurš dod rīkojumu pārvest kravu vai pastu un kura procedūras atbilst kopīgiem drošības noteikumiem un standartiem, kas ir pietiekami, lai kravu vai pastu ļautu pārvadāt ar jebkuru gaisa kuģi;

Pamatojums

Tiek atjaunota Parlamenta pirmajā lasījumā pieņemtā nostāja.

Grozījums Nr. 26

3. panta 28. punkts

28) "pazīstamais nosūtītājs" ir nosūtītājs, kurš kravu vai pastu pārsūta pats savām vajadzībām un kura procedūras atbilst kopīgiem drošības noteikumiem un standartiem, kas ir pietiekami, lai attiecīgo kravu ļautu pārvadāt ar kravai paredzētiem gaisa kuģiem vai pastu - ar pastam paredzētiem gaisa kuģiem;

28) „pazīstamais nosūtītājs” ir nosūtītājs, kurš pārsūta kravu vai pastu un kura procedūras atbilst kopīgiem drošības noteikumiem un standartiem, kas ir pietiekami, lai attiecīgo kravu ļautu pārvadāt ar kravai paredzētiem gaisa kuģiem un gaisa kuģiem, kas pārvadā tikai pastu;

Pamatojums

Tiek atjaunota Parlamenta pirmajā lasījumā pieņemtā nostāja.

Grozījums Nr. 27

3. panta 29. punkts

29) "gaisa kuģa drošības pārbaude" ir to gaisa kuģa iekšējo daļu pārbaude, kurām būtu varējuši piekļūt pasažieri, līdz ar gaisa kuģa kravas nodalījumu pārbaudi, lai atklātu aizliegtus priekšmetus un nelikumīgu iejaukšanos gaisa kuģa darbībā;

29) „gaisa kuģa drošības pārbaude” ir to gaisa kuģa iekšējo daļu pārbaude, kurām varētu piekļūt pasažieri, līdz ar gaisa kuģa kravas nodalījumu pārbaudi, lai atklātu aizliegtus priekšmetus un nelikumīgu iejaukšanos, kas apdraud gaisa kuģa drošību;

Pamatojums

Tiek atjaunota Parlamenta pirmajā lasījumā pieņemtā nostāja.

Grozījums Nr. 28

3. panta 30. punkts

30) "gaisa kuģa pārmeklēšana" ir gaisa kuģa iekšienes un ārpuses pieejamo daļu pārbaude, lai konstatētu aizliegtus priekšmetus un nelikumīgu iejaukšanos gaisa kuģa darbībā;

30) „gaisa kuģa pārmeklēšana” ir gaisa kuģa iekšienes un pieejamo ārpuses daļu pārbaude, lai konstatētu aizliegtus priekšmetus un nelikumīgu iejaukšanos, kas apdraud gaisa kuģa drošību;

Pamatojums

Tiek atjaunota Parlamenta pirmajā lasījumā pieņemtā nostāja.

Grozījums Nr. 29

3. panta 31. punkts

31) " drošības darbinieks lidojumā" ir valsts algota persona, kas ceļo dalībvalsts licencēta gaisa pārvadātāja gaisa kuģī nolūkā aizsargāt minēto gaisa kuģi un tajā esošās personas pret nelikumīgas iejaukšanās darbībām.

(31) „drošības darbinieks lidojumā” ir dalībvalsts algota persona, kas ceļo licencēta gaisa pārvadātāja gaisa kuģī, lai aizsargātu minēto gaisa kuģi un tajā esošās personas pret nelikumīgas iejaukšanās darbībām, kas apdraud lidojuma drošību.

Pamatojums

Tiek atjaunota Parlamenta pirmajā lasījumā pieņemtā nostāja.

Grozījums Nr. 30

4. panta 1. punkts

1. Kopīgie pamatstandarti civilās aviācijas aizsardzībai pret nelikumīgas iejaukšanās darbībām ir izklāstīti pielikumā.

1. Kopīgie pamatstandarti civilās aviācijas aizsardzībai pret nelikumīgas iejaukšanās darbībām, kas apdraud civilās aviācijas drošību, ir izklāstīti pielikumā.

Pamatojums

Tiek atjaunota Parlamenta pirmajā lasījumā pieņemtā nostāja.

Grozījums Nr. 31

4. panta 1.a punkts (jauns)

 

1.a Dalībvalstis un lietotāji kopīgi sedz izmaksas, kas rodas, piemērojot kopīgos pamatstandartus pret nelikumīgas iejaukšanās darbībām. Lai izvairītos no jebkādiem dalībvalstu, Kopienas lidostu, gaisa pārvadātāju un citu tiesību subjektu, kā arī dalībvalstu un trešo valstu konkurences traucējumiem, Komisija iespējami drīz iesniedz priekšlikumu par šo drošības pasākumu vienādu finansēšanas noteikumu ieviešanu.

Pamatojums

Tiek atjaunota Parlamenta pirmajā lasījumā pieņemtā nostāja.

Grozījums Nr. 32

4. panta 2. punkta ha) apakšpunkts (jauns)

 

ha) iepriekšējās darbības pārbaudes.

Pamatojums

Tiek atjaunota Parlamenta pirmajā lasījumā pieņemtā nostāja.

Grozījums Nr. 33

4. panta 2.a punkts(jauns)

 

2.a Termiņš sīki izstrādātiem pasākumiem kopīgo pamatstandartu īstenošanai ir seši mēneši pēc to stāšanās spēkā. Sīki izstrādātos pasākumus var saglabāt saskaņā ar 15. panta 2. punktā minēto procedūru, taču tikai pēc drošības risku rūpīgas atkārtotas novērtēšanas un pēc šo pasākumu izmaksu un to darbības seku novērtēšanas.

Pamatojums

Šāda turpināmības klauzula atbilst labākas likumdošanas iniciatīvai, un tā palīdz izvairīties no nevajadzīgiem reglamentējošiem pasākumiem.

Grozījums Nr. 34

4. panta 4. punkts

3. Komisija, grozot šo regulu ar lēmumu saskaņā ar 15. panta 3. punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru, nosaka kritērijus, lai ļautu dalībvalstīm atkāpties no 1. punktā minētajiem kopīgajiem pamatstandartiem un paredzēt tādus alternatīvus drošības pasākumus, kas, balstoties uz vietējo riska novērtējumu, nodrošinātu pietiekama līmeņa aizsardzību. Šādus alternatīvus pasākumus pamato ar iemesliem, kas ir saistīti ar gaisa kuģu lielumu vai arī ar veicamo darbību vai citu attiecīgu darbību būtību, mērogu vai biežumu. Nenovēršamu steidzamu iemeslu dēļ Komisija var piemērot 15. panta 4. punktā paredzēto steidzamības procedūru. Dalībvalstis informē Komisiju par šiem pasākumiem.

3. Komisija saskaņā ar 15. panta 3. punktā noteikto kārtību nosaka kritērijus, ar kuriem ļauj dalībvalstīm atkāpties no 1. punktā minētajiem kopīgajiem pamatstandartiem un paredzēt tādus drošības pasākumus, kas, balstoties uz vietējo riska novērtējumu, nodrošina pietiekama līmeņa aizsardzību lidostās vai to norobežotās zonās. šādus alternatīvus pasākumus pamato ar iemesliem, kas ir saistīti ar gaisa kuģa lielumu, darbību būtību un/vai darbību biežumu attiecīgajās lidostās.

Pamatojums

Tiek atjaunota Parlamenta pirmajā lasījumā pieņemtā nostāja.

Grozījums Nr. 35

4. panta 4. punkts

4. Dalībvalstis nodrošina 1. punktā minēto kopīgo pamatstandartu piemērošanu savā teritorijā. Ja dalībvalstij ir iemesls uzskatīt, ka aviācijas drošības noteikumu pārkāpuma dēļ ir apdraudēta aviācijas drošība, tā veic piemērotu un tūlītēju darbību, lai novērstu pārkāpumu un konsekventi garantētu civilās aviācijas drošību.

4. Dalībvalstis nodrošina 1. punktā minēto kopīgo pamatstandartu piemērošanu.

Pamatojums

Tiek atjaunota Parlamenta pirmajā lasījumā pieņemtā nostāja.

Grozījums Nr. 36

4. panta 4.a punkts (jauns)

 

4.a Katru sīki izstrādāto pasākumu un procedūru, kas paredzēti 1. punktā minēto kopīgo pamatstandartu īstenošanai, nosaka, pamatojoties uz riska un ietekmes novērtējumu. Novērtējums ietver aprēķinātās izmaksas.

Pamatojums

Tiek atjaunota Parlamenta pirmajā lasījumā pieņemtā nostāja.

Grozījums Nr. 37

4. panta 4.b punkts (jauns)

 

4.b Dalībvalstis informē Komisiju par pasākumiem, kuri pieņemti saskaņā ar 2. punktu un kuru finansiālās un citas izmaksas īstenošanas laikā izrādās nesamērīgas ar drošības palielināšanos, ja šie pasākumi vispār palielina drošību. Šādā gadījumā Komisija saskaņā ar 15. panta 3. punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru atļauj dalībvalstīm nepiemērot kopīgos pamatstandartus.

Grozījums Nr. 38

5.a pants (jauns)

 

5.a pants

Pārredzamība cenu aprēķinos

 

Ja lidmašīnas biļetes cenā iekļauj lidostu vai lidojumu drošības izmaksas, tās biļetē uzrāda atsevišķi vai pasažierim tās norāda citā veidā.

Pamatojums

Tiek atjaunota Parlamenta pirmajā lasījumā pieņemtā nostāja.

Grozījums Nr. 39

5.b pants (jauns)

 

5.b pants

Drošības nodokļu un nodevu iekasēšanas nodrošināšana

 

Drošības nodokļi un nodevas ir pārredzami neatkarīgi no tā, vai tos iekasē dalībvalstis, gaisa pārvadātāji vai tiesību subjekti, tos izmanto vienīgi, lai segtu drošības izmaksas lidostās un gaisa kuģos, un tās nepārsniedz 4. pantā minētās kopīgo pamatstandartu piemērošanas izmaksas.

Pamatojums

Tiek atjaunota Parlamenta pirmajā lasījumā pieņemtā nostāja.

Grozījums Nr. 40

5.c pants (jauns)

 

5.c pants

Drošības pārkāpuma gadījumā veicamā darbība

 

Ja dalībvalstīm ir pamats uzskatīt, ka sakarā ar drošības pārkāpumiem drošības līmenis ir apdraudēts, tās nodrošina atbilstošu un tūlītēju darbību veikšanu, novēršot šos pārkāpumus un nodrošinot civilās aviācijas turpmāku drošību.

Pamatojums

Tiek atjaunota Parlamenta pirmajā lasījumā pieņemtā nostāja.

Grozījums Nr. 41

5. panta 1. punkts

1. Dalībvalstis var piemērot stingrākus pasākumus nekā 4. pantā minētie kopīgie pamatstandarti. To darot, tās pieņem lēmumus, pamatojoties uz riska novērtējumu un ievērojot Kopienas tiesību aktus. Minētie pasākumi ir atbilstīgi, objektīvi, nediskriminatīvi un samērīgi ar risku, kura novēršanai tie ir paredzēti.

1. Dalībvalstis var piemērot stingrākus pasākumus nekā 4. pantā minētie kopīgie pamatstandarti. To darot, tās pieņem lēmumus, pamatojoties uz riska novērtējumu un ievērojot Kopienas tiesību aktus. Stingrāki pasākumi ir atbilstīgi, objektīvi, nediskriminatīvi un samērīgi ar risku, kura novēršanai tie ir paredzēti.

Pamatojums

Tiek atjaunota Parlamenta pirmajā lasījumā pieņemtā nostāja.

Grozījums Nr. 42

5. panta 2. punkts

2. Dalībvalstis pēc iespējas drīz informē Komisiju par tādiem pasākumiem. Komisija, saņēmusi tādu informāciju, to pārsūta citām dalībvalstīm.

2. Komisija var izvērtēt 1. punkta piemērošanu un, apspriedusies ar 15. pantā minēto komiteju, var izlemt, vai dalībvalsts var turpināt šos pasākumus.

 

Komisija savu lēmumu paziņo Padomei un dalībvalstīm.

 

Viena mēneša laikā pēc tam, kad Komisija ir paziņojusi savu lēmumu, dalībvalsts to var nodot izskatīšanai Padomē. Padome ar kvalificētu balsu vairākumu var pieņemt atšķirīgu lēmumu trīs mēnešu laikā.

Pamatojums

Tiek atjaunota Parlamenta pirmajā lasījumā pieņemtā nostāja.

Grozījums Nr. 43

5. panta 3. punkts

3. Dalībvalstīm nav jāinformē Komisija, ja attiecīgi pasākumi attiecas tikai uz konkrētu lidojumu konkrētā datumā.

3. šā panta 2. punktu nepiemēro, ja stingrāki pasākumi attiecas tikai uz konkrētu lidojumu konkrētā datumā.

Pamatojums

Tiek atjaunota Parlamenta pirmajā lasījumā pieņemtā nostāja.

Grozījums Nr. 44

5. panta 3.a punkts (jauns)

 

3.a Dalībvalstis sedz jebkuru stingrāku 1. punktā minēto pasākumu piemērošanas izmaksas.

Pamatojums

Tiek atjaunota Parlamenta pirmajā lasījumā pieņemtā nostāja.

Grozījums Nr. 45

6. panta 1. punkts

1. Neskarot divpusējus nolīgumus, kuros Kopiena ir līgumslēdzēja puse, dalībvalsts dara Komisijai zināmus drošības pasākumus, kurus lidojumiem no kādas dalībvalsts lidostas uz kādu trešo valsti vai virs tās teritorijas pieprasa attiecīgā trešā valsts, ja tie atšķiras no 4. pantā minētajiem kopīgajiem pamatstandartiem.

1. Neskarot divpusējus nolīgumus, kuros Kopiena ir līgumslēdzēja puse, dalībvalsts paziņo Komisijai pasākumus, kurus lidojumiem no kādas dalībvalsts lidostas uz kādu trešo valsti vai virs tās teritorijas pieprasa attiecīgā trešā valsts, ja tie atšķiras no 4. pantā minētajiem kopīgajiem pamatstandartiem.

Pamatojums

Tiek atjaunota Parlamenta pirmajā lasījumā pieņemtā nostāja.

Grozījums Nr. 46

6. panta 1.a punkts (jauns)

 

1.a Jomās, uz kurām attiecas šī regula, Komisija sadarbojas ar Starptautiskās civilās aviācijas organizāciju (OACI). Lai vienkāršotu šo sadarbību, Komisijai ir piešķirtas pilnvaras noslēgt ad hoc nolīgumus ar OACI par informācijas apmaiņu un savstarpēju palīdzību kontroles un pārbaudes jomā. Sarunas par šiem nolīgumiem notiek ar 15. pantā minētās Komitejas atbalstu.

Pamatojums

Pašreiz tas notiek galvenokārt nekordinēti, Eiropas Komisija un OACI veic katra savas kontroles vai pārbaudes, no kā izriet laika ziņā nekoordinēta darbinieku un pasākumu dublēšanās Eiropā.

Grozījums Nr. 47

6. panta 2. punkts

2. Komisija pēc attiecīgas dalībvalsts lūguma vai savas ierosmes pārbauda, kā piemēro visus pasākumus, kas tai darīti zināmi saskaņā ar 1. punktu, un, ievērojot 15. panta 2. punktā minēto procedūru, var sagatavot atbildi attiecīgajai trešai valstij.

2. Komisija pēc attiecīgas dalībvalsts lūguma vai savas ierosmes pārbauda, kā piemēro 1. punktu, un, ievērojot 15. panta 2. punktā minēto procedūru un pēc konsultēšanās ar trešo valsti, var sagatavot atbildi trešai valstij.

 

Komisija savu lēmumu paziņo Padomei un dalībvalstīm.

Pamatojums

Tiek atjaunota Parlamenta pirmajā lasījumā pieņemtā nostāja.

Grozījums Nr. 48

7. panta virsraksts

Pilnvarotā iestāde

Valsts iestāde

Pamatojums

Tiek atjaunota Parlamenta pirmajā lasījumā pieņemtā nostāja.

Grozījums Nr. 49

7.a pants (jauns)

 

7.a pants

 

Programmas

 

Dalībvalstis, lidostu operatori, gaisa pārvadātāji un citi tiesību subjekti, kas piemēro aviācijas drošības standartus, ir atbildīgi par attiecīgo drošības programmu veidošanu, piemērošanu un uzturēšanu atbilstīgi 8. un 12. pantam.

 

Dalībvalstis papildus veic plašu kvalitātes kontroli, kas noteikta 13. pantā.

Pamatojums

Tiek atjaunota Parlamenta pirmajā lasījumā pieņemtā nostāja.

Grozījums Nr. 50

8. panta 2. punkts

2. Pilnvarotā iestāde, pamatojoties uz principu, kas paredz informēt tikai tos, kuriem informācija tiešām jāsaņem, tiem ekspluatantiem un tiesību subjektiem, kam pēc iestādes atzinuma ir likumīgas intereses, rakstiski dara zināmas attiecīgās valsts civilās aviācijas drošības programmas daļas.

2. Pilnvarotā iestāde, pamatojoties uz principu, kas paredz informēt tikai tos, kuriem informācija tiešām jāsaņem, tiem ekspluatantiem un tiesību subjektiem, kam ir likumīgas intereses, rakstiski dara zināmas attiecīgās valsts civilās aviācijas drošības programmas daļas.

Pamatojums

Tiek atjaunota Parlamenta pirmajā lasījumā pieņemtā nostāja.

Grozījums Nr. 51

9. panta 2. punkta 1. un 2. apakšpunkts

2. Kvalitātes kontroles valsts programmas parametrus pieņem, grozot šo regulu, pievienojot pielikumu saskaņā ar 15. panta 3. punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru.

2. Kvalitātes kontroles valsts programmas parametrus pieņem saskaņā ar 15. panta 3. punktā minēto procedūru.

Nenovēršamu steidzamu iemeslu dēļ Komisija var piemērot 15. panta 4. punktā paredzēto steidzamības procedūru.

 

Pamatojums

Tiek atjaunota Parlamenta pirmajā lasījumā pieņemtā nostāja.

Grozījums Nr. 52

10. panta 1. punkta trešā daļa

Programmā ir iekļauti iekšējas kvalitātes kontroles noteikumi, kuros aprakstīts, kā lidostas ekspluatants pārrauga minēto metožu un procedūru ievērošanu..

Programmā ir aprakstīts arī tas, kā lidostas ekspluatants pārrauga minēto metožu un procedūru ievērošanu.

Pamatojums

Tiek atjaunota Parlamenta pirmajā lasījumā pieņemtā nostāja.

Grozījums Nr. 53

10. panta 2. punkts

2. Lidostas drošības programmu iesniedz pilnvarotajai iestādei, kas vajadzības gadījumā var veikt turpmākas darbības.

2. Lidostas drošības programmu iesniedz pilnvarotajai iestādei.

Pamatojums

Tiek atjaunota Parlamenta pirmajā lasījumā pieņemtā nostāja.

Grozījums Nr. 54

11. panta 1. punkts

1. Katrs gaisa pārvadātājs izstrādā, piemēro un uztur gaisa pārvadātāja drošības programmu. Minētajā programmā ir aprakstītas metodes un procedūras, kas jāievēro gaisa pārvadātājam, ievērojot šīs regulas prasības, kā arī tās valsts civilās aviācijas drošības programmas prasības, kuras ir spēkā dalībvalstī, no kuras viņš sniedz pakalpojumus.

1. Katra dalībvalsts nodrošina, ka gaisa pārvadātāji, kas sniedz pakalpojumus no šīs valsts, izpilda un uztur gaisa pārvadātāja drošības programmu, kura atbilst valsts civilās aviācijas drošības programmu prasībām. Minētajā programmā ir aprakstītas metodes un procedūras, kas jāievēro gaisa pārvadātājam, ievērojot šīs regulas prasības, kā arī tās valsts civilās aviācijas drošības programmas prasības, kuras ir spēkā dalībvalstī, no kuras viņš sniedz pakalpojumus.

Programmā ir iekļauti iekšējās kvalitātes kontroles noteikumi, kuros aprakstīts, kā gaisa pārvadātājs pārrauga šo metožu un procedūru ievērošanu.

Programmā ir aprakstīts arī tas, kā gaisa pārvadātājs pārrauga šo metožu un procedūru ievērošanu.

Pamatojums

Tiek atjaunota Parlamenta pirmajā lasījumā pieņemtā nostāja.

Grozījums Nr. 55

11. panta 2. punkts

2. Gaisa pārvadātāja drošības programmu pēc lūguma iesniedz pilnvarotajai iestādei, kas vajadzības gadījumā var veikt turpmākas darbības.

2. Gaisa pārvadātāja drošības programmu pēc lūguma iesniedz pilnvarotajai iestādei.

Pamatojums

Tiek atjaunota Parlamenta pirmajā lasījumā pieņemtā nostāja.

Grozījums Nr. 56

11. panta 3. punkts

3. Ja Kopienas gaisa pārvadātāja drošības programmu ir apstiprinājusi tās dalībvalsts pilnvarotā iestāde, kas piešķir licenci, visas citas dalībvalstis atzīst gaisa pārvadātāju par tādu, kas atbilst 1. punkta prasībām. Tas neskar dalībvalstu tiesības lūgt jebkuru gaisa pārvadātāju sīkāk informēt, kā viņš īsteno:

3. Ja Kopienas gaisa pārvadātāja drošības programmu ir apstiprinājusi tās dalībvalsts pilnvarotā iestāde, kas piešķir licenci, to atzīst visas citas dalībvalstis. Šāda apstiprināšana un atzīšana neattiecas uz tām programmas daļām, kas saistītas ar jebkuriem citiem stingrākiem pasākumiem, kuri jāpiemēro citā dalībvalstī, nevis tajā, kas izdod darbības licenci.

a) drošības pasākumus, ko attiecīgā dalībvalsts piemēro saskaņā ar 5. pantu; un/vai

 

b) vietējas procedūras, ko piemēro lidostās, kuras viņš apkalpo.

 

Pamatojums

Tiek atjaunota Parlamenta pirmajā lasījumā pieņemtā nostāja.

Grozījums Nr. 57

12. panta virsraksts

Tiesību subjekta drošības programma

Pilnvarotā pārstāvja, kas piemēro aviācijas drošības standartus, drošības programma

Pamatojums

Tiek atjaunota Parlamenta pirmajā lasījumā pieņemtā nostāja.

Grozījums Nr. 58

12. panta 1. punkts

1. Visi tiesību subjekti, kam saskaņā ar 8. pantā minēto valstu civilās aviācijas drošības programmu ir jāpiemēro aviācijas drošības standarti, izstrādā, piemēro un uztur tiesību subjekta drošības programmu.

1. Visi tiesību subjekti, kam saskaņā ar valstu civilās aviācijas drošības programmu ir jāpiemēro aviācijas drošības standarti, izstrādā, piemēro un uztur drošības programmu.

Minētajā programmā ir aprakstītas metodes un procedūras, kas jāievēro tiesību subjektam, lai saistībā ar savu veikto darbību viņš ievērotu civilās aviācijas drošības programmas prasības tajā dalībvalstī, kurā viņš atrodas.

Minētajā programmā ir aprakstītas metodes un procedūras, kas jāievēro tiesību subjektam, lai viņš vispirms ievērotu attiecīgās dalībvalsts civilās aviācijas drošības programmas prasības saistībā ar savu veikto darbību šajā dalībvalstī, kā arī šīs regulas prasības.

Programmā ir iekļauti iekšējās kvalitātes kontroles noteikumi, kuros aprakstīts, kā tiesību subjekts pārrauga minēto metožu un procedūru ievērošanu.

Programmā ir aprakstīts arī tas, kā tiesību subjektam ir jāpārrauga minēto metožu un procedūru ievērošana.

Pamatojums

Tiek atjaunota Parlamenta pirmajā lasījumā pieņemtā nostāja.

Grozījums Nr. 59

12. panta 2. punkts

2. Programmu pēc lūguma iesniedz attiecīgās dalībvalsts pilnvarotajai iestādei, kas vajadzības gadījumā var veikt turpmākas darbības.

2. Tā tiesību subjekta, kurš piemēro aviācijas drošības standartus, drošības programmu pēc lūguma iesniedz pilnvarotajai iestādei.

Pamatojums

Tiek atjaunota Parlamenta pirmajā lasījumā pieņemtā nostāja.

Grozījums Nr. 60

13. panta 1. punkta 1. apakšpunkts

1. Komisija sadarbībā ar attiecīgās dalībvalsts pilnvaroto iestādi veic pārbaudes, arī lidostu, ekspluatantu un to tiesību subjektu pārbaudes, kuri piemēro aviācijas drošības standartus, lai pārraudzītu, kā dalībvalstis piemēro šo regulu, un vajadzības gadījumā nāktu klajā ar ieteikumiem, kā uzlabot aviācijas drošību. Lai to nodrošinātu, pilnvarotā iestāde rakstiski informē Komisiju par visām tās teritorijā esošām civilās aviācijas lidostām, uz kurām neattiecas 4. panta 3. punkts.

1. Komisija sadarbībā ar attiecīgās dalībvalsts pilnvaroto iestādi uzdod Eiropas Aviācijas drošības aģentūrai veikt pārbaudes, arī lidostu, ekspluatantu un to tiesību subjektu pārbaudes, kuri piemēro aviācijas drošības standartus, lai pārraudzītu, kā dalībvalstis piemēro šo regulu, lai noteiktu vājos punktus aviācijas drošībā un vajadzības gadījumā nāktu klajā ar ieteikumiem, kā uzlabot aviācijas drošību. Lai to nodrošinātu, pilnvarotā iestāde rakstiski informē Komisiju par visām tās teritorijā esošām civilās aviācijas lidostām, uz kurām neattiecas 4. panta 3. punkta trešā daļa.

Pamatojums

Tiek atjaunota Parlamenta pirmajā lasījumā pieņemtā nostāja.

Grozījums Nr. 61

13. panta 2. punkts

2. Komisija veic bez iepriekšēja brīdinājuma pārbauda lidostas, ekspluatantus un tos tiesību subjektus, kas piemēro aviācijas drošības standartus. Komisija pirms pārbaudes par to laikus informē attiecīgo dalībvalsti.

2. Komisija bez iepriekšēja brīdinājuma pārbauda lidostas, ekspluatantus un citus tiesību subjektus, kas piemēro aviācijas drošības standartus.

Pamatojums

Tiek atjaunota Parlamenta pirmajā lasījumā pieņemtā nostāja.

Grozījums Nr. 62

13. panta 3.a punkts (jauns)

 

3.a Komisija nodrošina, ka visas Eiropas lidostas, uz kurām attiecas šī regula, tiek pārbaudītas vismaz reizi …*.

 

* četros gados pēc šīs regulas stāšanās spēkā.

Pamatojums

Tiek atjaunota Parlamenta pirmajā lasījumā pieņemtā nostāja.

Grozījums Nr. 63

14. panta a) apakšpunkts

a) 4. panta 2. punktā, 4. panta 3. punktā, 5. panta 1. punktā un 6. panta 1. punktā minētos pasākumus un procedūras, ja tajās ir ietverta neizpaužama drošības informācija;

a) regulas 4. panta 2. punktā un 4. panta 3. punktā minētos pasākumus un procedūras, ja tajās ir ietverta neizpaužama drošības informācija;

Pamatojums

Tiek atjaunota Parlamenta pirmajā lasījumā pieņemtā nostāja.

Grozījums Nr. 64

15.a pants (jauns)

 

15.a pants

Ziņojums

 

Katru gadu Komisija sniedz ziņojumu Eiropas Parlamentam, Padomei, dalībvalstīm un valstu parlamentiem, informējot tos par šīs regulas piemērošanu un tās ietekmi uz gaisa drošības uzlabošanu, kā arī par trūkumiem vai nepilnībām, ko Komisija atklājusi pārbaudēs un kontrolēs.

Pamatojums

Tiek atjaunota Parlamenta pirmajā lasījumā pieņemtā nostāja.

Grozījums Nr. 65

15.b pants (jauns)

 

15.b pants

Ieinteresēto pušu konsultantu grupa

 

Neatkarīgi no 15. pantā minētās komitejas pienākumiem Komisija no Eiropas profesionālām reprezentatīvām organizācijām, kas ir saistītas ar aviācijas drošību vai ko tā tieši ietekmē, nodibina „Ieinteresēto pušu konsultantu grupu aviācijas drošībā”. Šīs grupas vienīgais uzdevums ir Komisijas konsultēšana. Komiteja, kas minēta 15. pantā, apspriežas ar Ieinteresēto pušu konsultantu grupu visa regulatīvā procesa laikā.

Pamatojums

Tiek atjaunota Parlamenta pirmajā lasījumā pieņemtā nostāja.

Grozījums Nr. 66

15.c pants (jauns)

 

15.c pants

Informācijas publicēšana

 

Katru gadu Komisija sagatavo pārbaužu ziņojumu secinājumus un saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2001. gada 30. maija Regulu (EK) Nr. 1049/2001 par Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas dokumentu pieejamību sabiedrībai1 publicē ziņojumu par šīs regulas īstenošanu un situāciju Kopienā, ciktāl tas attiecas uz aviācijas drošību.

 

1 OV L 145, 31.05.2001., 43. lpp.

Pamatojums

Tiek atjaunota Parlamenta pirmajā lasījumā pieņemtā nostāja.

Grozījums Nr. 67

15.d pants (jauns)

 

15.d pants

Trešās valstis

 

Starp Kopienu un trešo valsti saskaņā ar Līguma 300. pantu noslēgtie nolīgumi, kuros atzīts, ka trešā valstī piemērojamie standarti ir līdzvērtīgi Kopienas standartiem, ir jāietver vispārējos aviācijas nolīgumos, lai sasniegtu „vienas pieturas drošības” mērķi visiem lidojumiem starp Eiropas Savienību un trešām valstīm.

Pamatojums

Tiek atjaunota Parlamenta pirmajā lasījumā pieņemtā nostāja.

Grozījums Nr. 68

18. panta 2. punkts

To piemēro no ......*, izņemot 4. panta 2. punktu, 4. panta 3. punktu, 9. panta 2. punktu, 13. panta 1. punktu un 15. pantu, ko piemēro no šīs regulas spēkā stāšanās dienas.

To piemēro no ......*, izņemot 4. panta 2. punktu, 4. panta 3. punktu, 9. panta 2. punktu, 13. panta 1. punktu un 15. pantu, ko piemēro no ...**.

* Divi gadi pēc šīs regulas spēkā stāšanās dienas.

* Vienu gadu no šīs regulas spēkā stāšanās dienas.

** Šīs regulas spēkā stāšanās diena.

Pamatojums

Tiek atjaunota Parlamenta pirmajā lasījumā pieņemtā nostāja.

Grozījums Nr. 69

Pielikuma virsraksts

KOPĪGI PAMATSTANDARTI (4. PANTS)

KOPĪGI PAMATSTANDARTI CIVILĀS AVIĀCIJAS AIZSARDZĪBAI PRET NELIKUMĪGAS IEJAUKŠANĀS DARBĪBĀM (4. PANTS)

Pamatojums

Tiek atjaunota Parlamenta pirmajā lasījumā pieņemtā nostāja.

Grozījums Nr. 70

Pielikuma 1. nodaļas 1.2. iedaļas 4. punkts

4. Personas, arī gaisa kuģu apkalpju locekļi, iztur iepriekšējās darbības pārbaudi, lai varētu saņemt apkalpju identifikācijas kartes vai lidostas identifikācijas kartes, ar ko ir atļauta iekļuve ierobežotas iekļuves drošības zonās.

4. Viss personāls, arī gaisa kuģu apkalpju locekļi, iztur iepriekšējās darbības pārbaudi, lai varētu saņemt lidostas vai apkalpju identifikācijas kartes, ar ko ir atļauta iekļuve ierobežotas iekļuves drošības zonās. Identifikācijas kartes var atzīt pilnvarota iestāde, kas nav attiecīgo apliecību izdevējiestāde.

Pamatojums

Tiek atjaunota Parlamenta pirmajā lasījumā pieņemtā nostāja.

Grozījums Nr. 71

Pielikuma 1. nodaļas 1.5. iedaļa

Lidostās un vajadzības gadījumā tai piegulošās sabiedrībai pieejamās zonās veic novērošanu, organizē patruļas un citas fiziskas pārbaudes, lai konstatētu personu aizdomīgu izturēšanos, konstatētu vājās vietas, ko varētu izmantot, lai veiktu nelikumīgas iejaukšanās darbības, un atturētu personas no tādu darbību veikšanas.

Ierobežotas iekļuves drošības zonās un visās tām piegulošās sabiedrībai pieejamās zonās veic novērošanu, organizē patruļas un citas fiziskas pārbaudes, lai konstatētu personu aizdomīgu izturēšanos, konstatētu vājās vietas, ko varētu izmantot, lai veiktu nelikumīgas iejaukšanās darbības, un atturētu personas no tādām darbībām.

Pamatojums

Tiek atjaunota Parlamenta pirmajā lasījumā pieņemtā nostāja.

Grozījums Nr. 72

Pielikuma 2. nodaļa

Gaisa kuģi, kas ir novietoti stāvēšanai norobežotās lidostu zonās, uz ko attiecas 4. panta 3. punktā minētie alternatīvie pasākumi, ir nošķirti no gaisa kuģiem, uz ko pilnībā attiecas kopīgie pamatstandarti, lai nodrošinātu minētajiem gaisa kuģiem, pasažieriem, bagāžai, kravai un pastam piemērojamo drošības standartu ievērošanu pilnībā.

Gaisa kuģi, kas ir novietoti stāvēšanai norobežotās lidostu zonās, uz ko attiecas 4. panta 3. punkta trešajā daļā minētie alternatīvie pasākumi, ir nošķirti no gaisa kuģiem, uz ko pilnībā attiecas šajā pielikumā noteiktie kopīgie pamatstandarti, lai nodrošinātu minētajiem gaisa kuģiem, pasažieriem, bagāžai un kravai piemērojamo drošības standartu ievērošanu pilnībā.

Pamatojums

Tiek atjaunota Parlamenta pirmajā lasījumā pieņemtā nostāja.

Grozījums Nr. 73

Pielikuma 3. nodaļas 1. punkts

1. Pirms izlidošanas gaisa kuģiem veic gaisa kuģu drošības pārbaudi vai gaisa kuģu pārmeklēšanu, lai nodrošinātu, ka tajos nav aizliegtu priekšmetu. Gaisa kuģiem, kas veic tranzīta lidojumus, var veikt citus atbilstīgus pasākumus.

1. Ja pasažieri izkāpj no gaisa kuģa, šim gaisa kuģim veic gaisa kuģa drošības pārbaudi pirms izlidošanas, lai nodrošinātu, ka tajā nav aizliegtu priekšmetu. Gaisa kuģi var atbrīvot no šādas pārbaudes, ja tas ielido no dalībvalsts, ja vien Komisija vai attiecīgā dalībvalsts nav sniegusi informāciju, ka pasažierus un to rokas bagāžu nevar uzskatīt par pārmeklētiem saskaņā ar 4. pantā minētajiem kopīgajiem pamatstandartiem.

Pamatojums

Tiek atjaunota Parlamenta pirmajā lasījumā pieņemtā nostāja.

Grozījums Nr. 74

Pielikuma 3. nodaļas 1.a punkts (jauns)

 

1.a Pasažieri, kas tehnisku iemeslu dēļ izkāpj no gaisa kuģa atzītā lidostā un pēc tam uzturas lidostas drošajā zonā, nav atkārtoti jāpārmeklē.

Pamatojums

Tiek atjaunota Parlamenta pirmajā lasījumā pieņemtā nostāja.

Grozījums Nr. 75

Pielikuma 3. nodaļas 2. punkts

2. Visus gaisa kuģus sargā no nesankcionētas iejaukšanās.

2. Visus gaisa kuģus sargā no nesankcionētas iejaukšanās. Gaisa kuģu atrašanos ierobežotas iekļuves drošības zonas kritiskajās daļās uzskata par pietiekamu aizsardzību.

Pamatojums

Tiek atjaunota Parlamenta pirmajā lasījumā pieņemtā nostāja.

Grozījums Nr. 76

Pielikuma 3. nodaļas 2.a punkts (jauns)

 

2.a Pārmeklē visus gaisa kuģus, kas nav aizsargāti no nesankcionētas iejaukšanās.

Pamatojums

Tiek atjaunota Parlamenta pirmajā lasījumā pieņemtā nostāja.

Grozījums Nr. 77

Pielikuma 4. nodaļas 4.1. iedaļas 2. punkta b) apakšpunkts

b) viņi ierodas lidostā no kādas trešās valsts, kurā piemērotos drošības standartus atzīst par līdzvērtīgiem kopīgajiem pamatstandartiem saskaņā ar 15. panta 2. punktā minēto procedūru.

b) viņi ierodas lidostā no kādas trešās valsts, ar ko Kopienai ir noslēgts nolīgums, kurā atzīts, ka šie pasažieri un viņu rokas bagāža ir pārmeklēta atbilstīgi drošības standartiem, kas līdzvērtīgi Kopienas standartiem;

Pamatojums

Tiek atjaunota Parlamenta pirmajā lasījumā pieņemtā nostāja.

Grozījums Nr. 78

Pielikuma 4. nodaļas 4.1. iedaļas 3. punkta d) apakšpunkts

d) viņi ierodas lidostā no kādas trešās valsts, kurā piemērotos drošības standartus atzīst par līdzvērtīgiem Kopienas standartiem saskaņā ar 15. panta 2. punktā minēto procedūru.

d) viņi ierodas lidostā no kādas trešās valsts, ar ko Kopienai ir noslēgts nolīgums, kurā atzīts, ka šie pasažieri un viņu rokas bagāža ir pārmeklēta atbilstīgi drošības standartiem, kas līdzvērtīgi Kopienas standartiem.

Pamatojums

Tiek atjaunota Parlamenta pirmajā lasījumā pieņemtā nostāja.

Grozījums Nr. 79

Pielikuma 4. nodaļas 4.2. iedaļas 2. punkta b) apakšpunkts

b) pasažieri ierodas lidostā no kādas trešās valsts, kurā piemērotos drošības standartus atzīst par līdzvērtīgiem kopīgajiem pamatstandartiem saskaņā ar 15. panta 2. punktā minēto procedūru.

b) pasažieri ierodas lidostā no kādas trešās valsts, ar ko Kopienai ir noslēgts 23. pantā minētais nolīgums, kurā atzīts, ka šie pasažieri ir pārmeklēti atbilstīgi drošības standartiem, kas līdzvērtīgi Kopienas standartiem.

Pamatojums

Tiek atjaunota Parlamenta pirmajā lasījumā pieņemtā nostāja.

Grozījums Nr. 80

Pielikuma 5. nodaļas 5.1. iedaļas 1. punkts

1. Pirms iekraušanas gaisa kuģos pārbauda visu reģistrēto bagāžu, lai novērstu aizliegtu priekšmetu iekļuvi ierobežotas iekļuves drošības zonās, kā arī gaisa kuģos.

1. Pirms iekraušanas gaisa kuģos pārbauda visu reģistrēto bagāžu.

Pamatojums

Tiek atjaunota Parlamenta pirmajā lasījumā pieņemtā nostāja.

Grozījums Nr. 81

Pielikuma 5. nodaļas 5.1. iedaļas 2. punkta b) apakšpunkts

b) tā ir ieradusies lidostā no kādas trešās valsts, kurā piemērotos drošības standartus atzīst par līdzvērtīgiem kopīgajiem pamatstandartiem saskaņā ar 15. panta 2. punktā minēto procedūru.

b) tā ir ieradusies lidostā no kādas trešās valsts, ar ko Kopienai ir noslēgts nolīgums, kurā atzīts, ka šī rokas bagāža ir pārmeklēta atbilstīgi drošības standartiem, kas līdzvērtīgi Kopienas standartiem.

Pamatojums

Tiek atjaunota Parlamenta pirmajā lasījumā pieņemtā nostāja.

Grozījums Nr. 82

Pielikuma 5. nodaļas 5.3. iedaļas 1. punkts

1. Katru reģistrētās bagāžas vienību marķē kā reģistrēta pasažiera bagāžu vai kā bagāžu, kuras īpašnieks neatrodas gaisa kuģī.

1. Katru reģistrētās bagāžas vienību marķē kā reģistrēta pasažiera bagāžu vai kā bagāžu, kuras īpašnieks neatrodas gaisa kuģī. Reģistrēto bagāžu, kas pieder pasažierim, kurš ir reģistrējies lidojumam, bet neatrodas gaisa kuģī, marķē kā bagāžu bez pasažiera.

Pamatojums

Tiek atjaunota Parlamenta pirmajā lasījumā pieņemtā nostāja.

Grozījums Nr. 83

Pielikuma 5. nodaļas 5.3. iedaļas 2. punkts

2. Reģistrēto bagāžu, kura īpašnieks neatrodas gaisa kuģī, netransportē, izņemot gadījumus, kad bagāža neatkarīgu iemeslu dēļ ir nošķirta no pasažiera vai kad tai veiktas papildu drošības pārbaudes.

2. Reģistrēto bagāžu, kuras īpašnieks neatrodas gaisa kuģī, netransportē, izņemot gadījumus, kad bagāža neatkarīgu iemeslu dēļ ir nošķirta no pasažiera vai kad tai veiktas atbilstīgas drošības pārbaudes.

Pamatojums

Tiek atjaunota Parlamenta pirmajā lasījumā pieņemtā nostāja.

Grozījums Nr. 84

Pielikuma 6. nodaļas 6.1. iedaļas virsraksts

Kravas un pasta drošības pārbaudes

Kravas drošības pārbaudes

Pamatojums

Tiek atjaunota Parlamenta pirmajā lasījumā pieņemtā nostāja.

Grozījums Nr. 85

Pielikuma 6. nodaļas 6.1. iedaļas 1. punkts

1. Pirms iekraušanas gaisa kuģos visai kravai un pastam veic drošības pārbaudes. Gaisa pārvadātājs nepieņem kravu vai pastu pārvadāšanai gaisa kuģos, ja pats nav veicis tādas pārbaudes vai arī ja pilnvarotais pārstāvis, zināmais nosūtītājs vai pazīstamais nosūtītājs nav apstiprinājis un apliecinājis drošības pārbaužu piemērošanu.

1. Pirms iekraušanas gaisa kuģos visai kravai veic drošības pārbaudes. Gaisa pārvadātājs nepieņem kravu pārvadāšanai gaisa kuģī, ja cita gaisa pārvadātāja pilnvarotais pārstāvis, zināmais nosūtītājs vai pazīstamais nosūtītājs nav apstiprinājis un apliecinājis drošības pārbaužu piemērošanu.

Pamatojums

Tiek atjaunota Parlamenta pirmajā lasījumā pieņemtā nostāja.

Grozījums Nr. 86

Pielikuma 6. nodaļas 6.1. iedaļas 2. punkts

2. Kravai un pastam, ko paredzēts pārkraut citos gaisa kuģos, var veikt citādu drošības pārbaudi, kas jānosaka īstenošanas tiesību aktā.

2. Kravai, ko paredzēts pārkraut citā gaisa kuģī, veic drošības pārbaudi, noteikts īstenošanas tiesību aktā. To var atbrīvot no drošības pārbaudes, ja:

 

a) tā ir no dalībvalsts – ja vien Komisija vai attiecīgā dalībvalsts nav sniegusi informāciju, ka šo kravu nevar uzskatīt par pārmeklētu saskaņā ar 4. pantā minētajiem kopīgajiem pamatstandartiem; vai

 

b) tā ir no trešās valsts, ar ko Kopienai ir noslēgts nolīgums, kurā atzīts, ka krava ir pārmeklēta saskaņā ar drošības standartiem, kas ir līdzvērtīgi Kopienas standartiem; vai

 

c) gadījumos, kas noteikti īstenošanas tiesību aktā.

Pamatojums

Tiek atjaunota Parlamenta pirmajā lasījumā pieņemtā nostāja.

Grozījums Nr. 87

Pielikuma 6. nodaļas 6.2. iedaļas virsraksts

Kravas un pasta aizsardzība

Kravas aizsardzība

Pamatojums

Tiek atjaunota Parlamenta pirmajā lasījumā pieņemtā nostāja.

Grozījums Nr. 88

Pielikuma 6. nodaļas 6.2. iedaļas 1. punkts

1. Kravu un pastu, ko paredzēts pārvadāt ar gaisa kuģi, aizsargā pret nesankcionētu iejaukšanos no drošības pārbaužu piemērošanas sākuma, kamēr lidostu atstāj gaisa kuģis, ar ko to ir paredzēts pārvadāt.

1. Kravu, ko paredzēts pārvadāt ar gaisa kuģi, aizsargā pret nesankcionētu iejaukšanos no drošības pārbaužu piemērošanas sākuma, kamēr lidostu atstāj gaisa kuģis, ar ko to ir paredzēts pārvadāt.

Pamatojums

Tiek atjaunota Parlamenta pirmajā lasījumā pieņemtā nostāja.

Grozījums Nr. 89

Pielikuma 6. nodaļas 6.2. iedaļas 2. punkts

2. Kravu un pastu, kas pēc drošības pārbaudēm nav pietiekami aizsargāts pret nesankcionētu iejaukšanos, pārmeklē.

2. Kravu, kas pēc drošības pārbaudēm nav pietiekami aizsargāta pret nesankcionētu iejaukšanos, pārmeklē.

Pamatojums

Tiek atjaunota Parlamenta pirmajā lasījumā pieņemtā nostāja.

Grozījums Nr. 90

Pielikuma 6. nodaļas 6.2.a iedaļa (jauna)

 

6.2.a. Drošības pārbaudes pastam

 

1. Visam pastam veic drošības pārbaudi pirms iekraušanas gaisa kuģī. Gaisa pārvadātājs nepieņem pastu pārvadāšanai gaisa kuģī, ja vien nav apstiprinājuma, ka ir veiktas attiecīgas drošības pārbaudes saskaņā ar īstenošanas tiesību aktu.

 

2. Pastam, ko paredzēts pārkraut citā gaisa kuģī, veic drošības pārbaudi saskaņā ar īstenošanas tiesību aktu. To var atbrīvot no drošības pārbaudes, pamatojoties uz pielikuma 5.1. iedaļas 2. punktā noteiktajiem atbrīvošanas kritērijiem.

 

3. Tranzīta pastu var atbrīvot no drošības pārbaudes, ja tas paliek gaisa kuģī.

Pamatojums

Tiek atjaunota Parlamenta pirmajā lasījumā pieņemtā nostāja.

Grozījums Nr. 91

Pielikuma 10. nodaļas 2. punkts

2. Veic attiecīgus drošības pasākumus, piemēram, gaisa kuģa apkalpes locekļu un salona personāla apmācības, lai novērstu nelikumīgas iejaukšanās darbības lidojuma laikā.

2. Ja lidojuma laikā pasažieris mēģina veikt nelikumīgas iejaukšanās darbību, veic atbilstīgus drošības pasākumus, lai šādu darbību novērstu.

Pamatojums

Tiek atjaunota Parlamenta pirmajā lasījumā pieņemtā nostāja.

Grozījums Nr. 92

Pielikuma 10. nodaļas 3. punkts

3. Gaisa kuģa salonā vai lidojuma apkalpes kabīnē neienes ieročus, ja vien attiecīgās valstis to nav atļāvušas saskaņā ar saviem attiecīgiem tiesību aktiem.

3. Gaisa kuģī neienes ieročus, izņemot tos, kas deklarēti kā krava, ja vien nav izpildīti nepieciešamie drošības nosacījumi un

 

a) valsts, kas attiecīgajam gaisa pārvadātājam izsniegusi darbības licenci, nav devusi atļauju, un

 

b) iepriekšēju apstiprinājumu nav devusi sākumpunkta valsts un galamērķa valsts, kā arī, ja vajadzīgs, visas tās valstis, kurām lido pāri vai kurās tiek veiktas starppieturas.

Pamatojums

Tiek atjaunota Parlamenta pirmajā lasījumā pieņemtā nostāja.

Grozījums Nr. 93

Pielikuma 10. nodaļas 3.a punkts (jauns)

 

3.a Drošības darbiniekus lidojumā var izmantot darbam gaisa kuģī tikai tad, ja ir izpildīti nepieciešamie drošības nosacījumi un viņi ir apmācīti. Dalībvalstis saglabā tiesības neatļaut izmantot drošības darbiniekus lidojumā šo valstu licencēto gaisa pārvadātāju gaisa kuģos.

Pamatojums

Tiek atjaunota Parlamenta pirmajā lasījumā pieņemtā nostāja.

Grozījums Nr. 94

Pielikuma 10. nodaļas 4.a punkts (jauns)

 

4.a Skaidri nosaka atbildību par atbilstīgu rīcību jebkādas nelikumīgas iejaukšanās darbības gadījumā, kas notikusi pasažieru gaisa kuģī vai lidojuma laikā, neierobežojot gaisa kuģa kapteiņa pilnvaru principu.

Pamatojums

Tiek atjaunota Parlamenta pirmajā lasījumā pieņemtā nostāja.

Grozījums Nr. 95

Pielikuma 11. nodaļas 2. punkts

2. Personas, kas nav pasažieri un kam jāiekļūst ierobežotas iekļuves drošības zonās, saņem drošības apmācību, pirms saņem lidostas identitātes karti vai apkalpes identitātes karti.

2. Personas, kas nav pasažieri, un personas, kuras tiek pavadītas un kurām ir īstermiņa lidostas caurlaide, un kam jāiekļūst ierobežotas iekļuves drošības zonās, saņem drošības apmācību, pirms tām izdod lidostas identitātes karti vai apkalpes identitātes karti, ja vien minētās personas netiek pastāvīgi pavadītas un to nedara viena vai vairākas personas, kurām ir lidostas identitātes karte vai apkalpes identitātes karte.

Pamatojums

Tiek atjaunota Parlamenta pirmajā lasījumā pieņemtā nostāja.

Grozījums Nr. 96

Pielikuma 12. nodaļa

Ar iekārtām, ko lieto pārbaudēs, piekļuves kontrolē un citās drošības pārbaudēs, var veikt attiecīgās drošības pārbaudes.

Iekārtas, ko lieto pārbaudēs, piekļuves kontrolē un citās drošības pārbaudēs, atbilst apstiprinātajiem parametriem un ar tām var veikt attiecīgās drošības pārbaudes.

Pamatojums

Tiek atjaunota Parlamenta pirmajā lasījumā pieņemtā nostāja.

Grozījums Nr. 97

Pielikuma 12.a nodaļa (jauna)

 

12.a nodaļa

IEPRIEKŠĒJĀS DARBĪBAS PĀRBAUDES

 

Visiem motorizētu gaisa kuģu pilotiem un pilota licenču kandidātiem veic vienotas iepriekšējās darbības pārbaudes, kuras atkārto regulāri. Pilnvaroto iestāžu lēmumus par iepriekšējās darbības pārbaudēm pieņem, pamatojoties uz vienādiem kritērijiem.

Pamatojums

Tiek atjaunota Parlamenta pirmajā lasījumā pieņemtā nostāja.

PASKAIDROJUMS

Padome savā kopējā nostājā nav apsvērusi, kā sadalīt aviācijas drošības izmaksas un kā šajos pasākumos iesaistīt valstu kases.

Ar tagad ierosinātajiem grozījumiem šis jautājums ir risināts, atgriežoties pie parlamenta pirmā lasījuma grozījumiem. Citi grozījumi nostiprina „vienas pieturas” sistēmu, kas ir daudz ērtāka pasažieriem un nodrošina, ka turpmākās procedurālās izmaiņas tiek pienācīgi pārbaudītas.

PROCEDŪRA

Virsraksts

Kopīgie noteikumi civilās aviācijas drošības jomā

Atsauces

14039/1/2006 - C6-0041/2007 - 2005/0191(COD)

Pirmā lasījuma datums EP – P numurs

15.6.2006                     T6-0267/2006

Komisijas priekšlikums

COM(2005)0429 - C6-0290/2005

Datums, kad kopēja nostāja tika paziņota plenārsēdē

18.1.2007

Komiteja, kas atbildīga par jautājumu
  Datums, kad paziņoja plenārsēdē

TRAN

18.1.2007

Referents(-e/-i/-es)
  Iecelšanas datums

Paolo Costa

15.1.2007

 

 

Izskatīšana komitejā

22.1.2007

28.2.2007

10.4.2007

11.4.2007

Pieņemšanas datums

11.4.2007

 

 

 

Galīgā balsojuma rezultāti

+:

–:

0:

40

0

0

Deputāti, kas bija klāt galīgajā balsojumā

Gabriele Albertini, Etelka Barsi-Pataky, Paolo Costa, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Arūnas Degutis, Christine De Veyrac, Petr Duchoň, Saïd El Khadraoui, Emanuel Jardim Fernandes, Mathieu Grosch, Georg Jarzembowski, Stanisław Jałowiecki, Timothy Kirkhope, Dieter-Lebrecht Koch, Jaromír Kohlíček, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Sepp Kusstatscher, Jörg Leichtfried, Eva Lichtenberger, Marian-Jean Marinescu, Erik Meijer, Seán Ó Neachtain, Josu Ortuondo Larrea, Willi Piecyk, Paweł Bartłomiej Piskorski, Reinhard Rack, Brian Simpson, Renate Sommer, Ulrich Stockmann, Silvia-Adriana Ţicău, Yannick Vaugrenard, Armando Veneto, Lars Wohlin, Roberts Zīle

Aizstājējs(-i), kas bija klāt galīgajā balsojumā

Guy Bono, Philip Bradbourn, Elisabeth Jeggle, Ioan Mircea Paşcu, Leopold Józef Rutowicz