ZALECENIE DO DRUGIEGO CZYTANIA w sprawie wspólnego stanowiska Rady mającego na celu przyjęcie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wspólnych zasad w dziedzinie ochrony lotnictwa cywilnego i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 2320/2002

12.4.2007 - (14039/1/2006 – C6-0041/2007 – 2005/0191 (COD)) - ***II

Komisja Transportu i Turystyki
Sprawozdawca: Paolo Costa

Procedura : 2005/0191(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
A6-0134/2007

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wspólnego stanowiska Rady mającego na celu przyjęcie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wspólnych zasad w dziedzinie ochrony lotnictwa cywilnego i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 2320/2002

(14039/1/2006 – C6-0041/2007 – 2005/0191 (COD))

(Procedura współdecyzji: drugie czytanie)

Parlament Europejski,

–   uwzględniając wspólne stanowisko Rady (14039/1/2006 – C6-0041/2007),

–   uwzględniając stanowisko zajęte w pierwszym czytaniu[1] dotyczące wniosku Komisji przedstawionego Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM (2005)0429)[2],

–   uwzględniając art. 251 ust. 2 traktatu WE,

–   uwzględniając art. 62 Regulaminu,

–   uwzględniając zalecenia do drugiego czytania przedstawione przez Komisję Transportu i Turystyki (A6-0134/2007),

1.  zatwierdza wspólne stanowisko po poprawkach;

2.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji.

Wspólne stanowisko RadyPoprawki Parlamentu

Poprawka 1

Punkt 1 preambuły

(1) W celu ochrony osób i mienia na terytorium Unii Europejskiej należy zapobiegać aktom bezprawnej ingerencji w stosunku do cywilnych statków powietrznych poprzez ustanowienie wspólnych zasad ochrony lotnictwa cywilnego. Cel ten powinien zostać osiągnięty przez ustalenie wspólnych zasad i wspólnych podstawowych norm w zakresie ochrony lotnictwa, jak również mechanizmów monitorowania ich przestrzegania.

(1) W celu ochrony osób i mienia na terytorium Unii Europejskiej należy zapobiegać aktom bezprawnej ingerencji w stosunku do cywilnych statków powietrznych, zagrażającym bezpieczeństwu lotnictwa cywilnego, poprzez ustanowienie wspólnych zasad ochrony lotnictwa cywilnego. Cel ten powinien zostać osiągnięty przez ustalenie wspólnych zasad i wspólnych podstawowych norm w zakresie ochrony lotnictwa, jak również mechanizmów monitorowania ich przestrzegania.

Uzasadnienie

Przywraca stanowisko Parlamentu przyjęte w pierwszym czytaniu.

Poprawka 2

Punkt 6 preambuły

(6) Niniejsze rozporządzenie powinno mieć zastosowanie do portów lotniczych obsługujących lotnictwo cywilne, znajdujących się na terytorium państwa członkowskiego, do operatorów zapewniających usługi w takich portach lotniczych oraz podmiotów dostarczających towary lub świadczących usługi dla lub za pośrednictwem takich portów lotniczych.

(6) Nowy akt prawny powinien mieć zastosowanie do portów lotniczych obsługujących lotnictwo cywilne, znajdujących się na terytorium państwa członkowskiego, do operatorów zapewniających usługi w takich portach lotniczych oraz podmiotów dostarczających towary lub świadczących usługi dla lub za pośrednictwem takich portów lotniczych.

Uzasadnienie

Przywraca stanowisko Parlamentu przyjęte w pierwszym czytaniu.

Poprawka 3

Punkt 10 preambuły

(10) Państwom członkowskim należy pozwolić na stosowanie, na podstawie oceny ryzyka, środków bardziej rygorystycznych od tych ustanowionych w niniejszym rozporządzeniu.

(10) Państwom członkowskim należy pozwolić na stosowanie, na podstawie oceny ryzyka, środków bardziej rygorystycznych od tych ustanowionych. Powinno się jednak wprowadzić rozróżnienie pomiędzy wspólnymi podstawowymi normami a bardziej rygorystycznymi środkami i podobne rozróżnienie powinno obowiązywać przy ich finansowaniu.

Uzasadnienie

Przywraca stanowisko Parlamentu przyjęte w pierwszym czytaniu.

Poprawka 4

Punkt 11 preambuły

(11) Państwa trzecie mogą wymagać stosowania środków, które różnią się od tych ustanowionych w niniejszym rozporządzeniu, w odniesieniu do lotów z portu lotniczego w państwie członkowskim do tego państwa trzeciego lub nad tym państwem trzecim. Bez uszczerbku dla wszelkich dwustronnych umów, których stroną jest Wspólnota, Komisja powinna mieć jednak możliwość zbadania środków wymaganych przez państwo trzecie.

(11) Państwa trzecie mogą wymagać stosowania środków, które różnią się od tych ustanowionych w niniejszym akcie, w odniesieniu do lotów z portu lotniczego w państwie członkowskim do tego państwa trzeciego lub nad tym państwem trzecim. Bez uszczerbku dla wszelkich dwustronnych umów, których stroną jest Wspólnota, Komisja powinna mieć jednak możliwość zbadania środków wymaganych przez państwo trzecie i podjęcia decyzji, czy państwo członkowskie, operator lub inny zainteresowany podmiot może w dalszym ciągu stosować wymagane środki.

Uzasadnienie

Przywraca stanowisko Parlamentu przyjęte w pierwszym czytaniu.

Poprawka 5

Punkt 12 preambuły

(12) Mimo że w ramach jednego państwa członkowskiego mogą istnieć dwa organy lub więcej organów zaangażowanych w ochronę lotnictwa, każde państwo członkowskie powinno wyznaczyć jeden organ odpowiedzialny za koordynację i monitorowanie wprowadzania w życie różnych wspólnych podstawowych norm ochrony lotnictwa.

(12) Mimo że w ramach jednego państwa członkowskiego mogą istnieć dwa organy lub więcej organów lub podmiotów zaangażowanych w ochronę lotnictwa, każde państwo członkowskie powinno wyznaczyć jeden organ odpowiedzialny za koordynację i monitorowanie wprowadzania w życie różnych norm ochrony.

Uzasadnienie

Przywraca stanowisko Parlamentu przyjęte w pierwszym czytaniu.

Poprawka 6

Punkt 13 preambuły

(13) W celu określenia odpowiedzialności za wprowadzenie w życie wspólnych podstawowych norm ochrony lotnictwa oraz w celu opisania środków wymaganych przez operatorów i inne podmioty w tym celu, każde państwo członkowskie powinno sporządzić krajowy program ochrony lotnictwa cywilnego. Ponadto każdy operator portu lotniczego, przewoźnik lotniczy i podmiot wprowadzający w życie normy ochrony lotnictwa powinien sporządzić, stosować i utrzymywać program ochrony w celu przestrzegania zarówno przepisów niniejszego rozporządzenia, jak i każdego stosowanego krajowego programu ochrony lotnictwa cywilnego.

(13) W celu określenia odpowiedzialności za wprowadzenie w życie wspólnych podstawowych norm oraz w celu opisania środków wymaganych przez operatorów i inne podmioty w tym celu, każde państwo członkowskie powinno sporządzić krajowy program ochrony lotnictwa cywilnego. Ponadto każdy operator portu lotniczego, przewoźnik lotniczy i podmiot stosujący normy ochrony lotnictwa powinien sporządzić, stosować i utrzymywać program ochrony w celu przestrzegania zarówno przepisów nowego aktu, jak i każdego stosowanego krajowego programu ochrony lotnictwa cywilnego.

Uzasadnienie

Przywraca stanowisko Parlamentu przyjęte w pierwszym czytaniu.

Poprawka 7

Punkt 14 preambuły

(14) W celu monitorowania przestrzegania przepisów niniejszego rozporządzenia oraz krajowego programu ochrony lotnictwa cywilnego każde państwo członkowskie powinno sporządzić i zapewnić wdrażanie krajowego programu sprawdzającego jakość ochrony lotnictwa cywilnego.

(14) W celu monitorowania przestrzegania przepisów nowego aktu oraz krajowego programu ochrony lotnictwa cywilnego każde państwo członkowskie powinno sporządzić i zapewnić wdrażanie krajowego programu sprawdzającego poziom ochrony lotnictwa cywilnego.

Uzasadnienie

Przywraca stanowisko Parlamentu przyjęte w pierwszym czytaniu.

Poprawka 8

Punkt 15 a preambuły (nowy)

 

(15a) Ze względu na nadchodzące rozszerzenie kompetencji Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego agencja ta powinna być stopniowo włączana w proces monitorowania zgodności ze wspólnymi przepisami dotyczącymi ochrony lotnictwa cywilnego.

Uzasadnienie

Przywraca stanowisko Parlamentu przyjęte w pierwszym czytaniu.

Poprawka 9

Punkt 16 preambuły

(16) Akty wykonawcze określające wspólne środki i procedury wdrażania wspólnych podstawowych norm ochrony lotnictwa i zawierające informacje mające znaczenie dla bezpieczeństwa wraz ze sprawozdaniami Komisji z inspekcji i odpowiedziami właściwych organów należy uznać za „informacje klasyfikowane UE” w rozumieniu decyzji Komisji 2001/844/WE, EWWiS, Euratom z dnia 29 listopada 2001 r. zmieniającej jej regulamin wewnętrzny. Informacje te nie powinny być publikowane, lecz jedynie udostępniane operatorom i podmiotom posiadającym prawnie uzasadniony interes.

(16) Akty wykonawcze określające wspólne środki i procedury wdrażania wspólnych podstawowych norm i zawierające informacje mające znaczenie dla bezpieczeństwa wraz ze sprawozdaniami Komisji z inspekcji i odpowiedziami właściwych organów należy uznać za „informacje klasyfikowane UE” w rozumieniu decyzji Komisji 2001/844/WE, EWWiS, Euratom z dnia 29 listopada 2001 r. zmieniającej jej regulamin wewnętrzny. Informacje te nie powinny być publikowane, lecz jedynie udostępniane operatorom i podmiotom posiadającym prawnie uzasadniony interes.

Uzasadnienie

Przywraca stanowisko Parlamentu przyjęte w pierwszym czytaniu.

Poprawka 10

Punkt 18 a preambuły (nowy)

 

(18a) Aby zapewnić pasażerom transferowym i bagażowi transferowemu możliwość zwolnienia z kontroli bezpieczeństwa, gdy przylatują z państwa trzeciego, zgodnie z koncepcją znaną jako „jednolity obszar ochrony lotnictwa”, oraz aby pozwolić pasażerom przylatującym takimi lotami na mieszanie się z pasażerami odlatującymi, którzy przeszli kontrolę bezpieczeństwa, należy zachęcać do zawierania porozumień pomiędzy Wspólnotą a państwami trzecimi, które uznawałyby normy ochrony stosowane w państwach trzecich za równoważne z normami Wspólnoty.

Uzasadnienie

Przywraca stanowisko Parlamentu przyjęte w pierwszym czytaniu.

Poprawka 11

Punkt 21 preambuły

(21) Państwa członkowskie powinny ustanowić sankcje stosowane w przypadku naruszania przepisów niniejszego rozporządzenia. Ustanowione sankcje, mogące mieć charakter cywilny lub administracyjny, powinny być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające.

(21) Powinno się ustanowić sankcje za naruszanie przepisów niniejszego rozporządzenia. Sankcje te powinny być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające.

Uzasadnienie

Przywraca stanowisko Parlamentu przyjęte w pierwszym czytaniu.

Poprawka 12

Punkt 22 a preambuły (nowy)

 

(22a) Powinno się rozważyć utworzenie mechanizmu solidarności, który oferowałby pomoc w następstwie aktów terroryzmu mających znaczny wpływ na sektor transportu.

Uzasadnienie

Przywraca stanowisko Parlamentu przyjęte w pierwszym czytaniu.

Poprawka 13

Artykuł 1 ustęp 1

1. Niniejsze rozporządzenie ustanawia wspólne zasady ochrony lotnictwa cywilnego przed aktami bezprawnej ingerencji.

1. Niniejsze rozporządzenie ustanawia wspólne zasady ochrony lotnictwa cywilnego przed aktami bezprawnej ingerencji zagrażającymi bezpieczeństwu lotnictwa cywilnego.

Niniejsze rozporządzenie stanowi również podstawę wspólnej wykładni załącznika 17 do Konwencji chicagowskiej o międzynarodowym lotnictwie cywilnym.

Niniejsze rozporządzenie stanowi również podstawę wspólnej wykładni wydanego w kwietniu 2002 r. załącznika 17 do Konwencji chicagowskiej o międzynarodowym lotnictwie cywilnym.

Uzasadnienie

Przywraca stanowisko Parlamentu przyjęte w pierwszym czytaniu.

Poprawka 14

Artykuł 2 ustęp 1 litera a)

a) wszystkich portów lotniczych lub części portów lotniczych znajdujących się na terytorium państwa członkowskiego, które nie są wykorzystywane jedynie do celów wojskowych;

a) wszystkich portów lotniczych lub części portów lotniczych obsługujących lotnictwo cywilne znajdujących się na terytorium państwa członkowskiego;

Uzasadnienie

Przywraca stanowisko Parlamentu przyjęte w pierwszym czytaniu.

Poprawka 15

Artykuł 3 punkt 1

1) „lotnictwo cywilne” oznacza każdą działalność lotniczą prowadzoną przez cywilne statki powietrzne, z wyjątkiem działań prowadzonych przez państwowe statki powietrzne, o których mowa w art. 3 Konwencji chicagowskiej o międzynarodowym lotnictwie cywilnym;

1) „lotnictwo cywilne” oznacza każdą działalność transportu lotniczego, zarówno komercyjną jak i niekomercyjną, działalność ze stałym rozkładem lotów i bez, z wyjątkiem działań prowadzonych przez państwowe statki powietrzne, o których mowa w art. 3 Konwencji chicagowskiej o międzynarodowym lotnictwie cywilnym z 1944 r.;

Uzasadnienie

Przywraca stanowisko Parlamentu przyjęte w pierwszym czytaniu.

Poprawka 16

Artykuł 3 punkt 2

2) „ochrona lotnictwa” oznacza połączenie środków oraz zasobów ludzkich i materialnych przeznaczonych do ochrony lotnictwa cywilnego przed aktami bezprawnej ingerencji;

2) „ochrona lotnictwa” oznacza połączenie środków oraz zasobów ludzkich i materialnych przeznaczonych do ochrony lotnictwa cywilnego przed aktami bezprawnej ingerencji, które zagrażają bezpieczeństwu lotnictwa cywilnego;

Uzasadnienie

Przywraca stanowisko Parlamentu przyjęte w pierwszym czytaniu.

Poprawka 17

Artykuł 3 punkt 2 a (nowy)

 

2a) „port lotniczy” oznacza każdy obszar lądowy [lub wodny] specjalnie przystosowany do lądowania, startowania i manewrów statków powietrznych, wraz z urządzeniami pomocniczymi, które mogą być potrzebne do wykonywania tych operacji w związku z wymogami odnoszącymi się do ruchu statków powietrznych i usług lotniczych, oraz urządzeniami wymaganymi do wsparcia komercyjnych usług lotniczych;

Uzasadnienie

Przywraca stanowisko Parlamentu przyjęte w pierwszym czytaniu.

Poprawka 18

Artykuł 3 punkt 7

7) „przedmioty zabronione” oznacza broń, materiały wybuchowe lub inne niebezpieczne urządzenia, przedmioty lub substancje, które mogą być użyte do popełnienia aktu bezprawnej ingerencji;

7) „przedmioty zabronione” oznacza broń, materiały wybuchowe lub inne niebezpieczne urządzenia, przedmioty lub substancje, które mogą być użyte do popełnienia aktu bezprawnej ingerencji, który zagraża bezpieczeństwu;

Uzasadnienie

Przywraca stanowisko Parlamentu przyjęte w pierwszym czytaniu.

Poprawka 19

Artykuł 3 punkt 13

13) „strefa zastrzeżona lotniska” oznacza część strefy operacyjnej lotniska, gdzie oprócz ograniczenia dostępu stosowane są również inne normy bezpieczeństwa lotnictwa;

13) „strefa zastrzeżona lotniska” oznacza część strefy operacyjnej lotniska, gdzie oprócz ograniczenia dostępu stosuje się również kontrolę dostępu;

Uzasadnienie

Przywraca stanowisko Parlamentu przyjęte w pierwszym czytaniu.

Poprawka 20

Artykuł 3 punkt 14

14) „strefa wydzielona” oznacza obszar, który jest oddzielony za pomocą kontroli dostępu albo od stref zastrzeżonych lotniska, albo, jeśli strefa wydzielona jest strefą zastrzeżoną lotniska, od innych stref zastrzeżonych lotniska;

14) „strefa wydzielona” oznacza obszar, który jest niedostępny dla ogółu i który jest oddzielony od stref zastrzeżonych lotniska albo, jeśli strefa wydzielona jest strefą zastrzeżoną lotniska, od innych stref zastrzeżonych lotniska;

Uzasadnienie

Przywraca stanowisko Parlamentu przyjęte w pierwszym czytaniu.

Poprawka 21

Artykuł 3 punkt 15

15) „kontrola przeszłości” oznacza udokumentowane sprawdzenie tożsamości osoby, w tym jakiejkolwiek przeszłości kryminalnej, jako element oceny możliwości dopuszczenia danej osoby bez eskorty do stref zastrzeżonych lotniska;

15) „kontrola przeszłości” oznacza możliwe do zweryfikowania sprawdzenie tożsamości osoby, w tym jakiejkolwiek przeszłości kryminalnej oraz danych wywiadowczych;

Uzasadnienie

Przywraca stanowisko Parlamentu przyjęte w pierwszym czytaniu.

Poprawka 22

Artykuł 3 punkt 17

17) „pasażerowie tranzytowi, bagaż tranzytowy, ładunek tranzytowy lub poczta tranzytowa” oznacza pasażerów, bagaż, ładunek lub pocztę odlatujących tym samym statkiem powietrznym, którym przylecieli;

17) „pasażerowie tranzytowi, bagaż tranzytowy, ładunek tranzytowy lub poczta tranzytowa” oznacza pasażerów, bagaż, ładunek lub pocztę odlatujących tym samym statkiem powietrznym, którym przylecieli i lotem o tym samym numerze;

Uzasadnienie

Przywraca stanowisko Parlamentu przyjęte w pierwszym czytaniu.

Poprawka 23

Artykuł 3 punkt 24

24) „poczta” oznacza przesyłki w postaci korespondencji i inne artykuły, inne niż poczta przewoźnika lotniczego, przekazywane przez służby pocztowe i przeznaczone do przekazania służbom pocztowym zgodnie z zasadami Powszechnego Związku Pocztowego;

24) „poczta” oznacza listy, paczki, przesyłki w postaci korespondencji i inne przesyłki przeznaczone do przekazania przedsiębiorstwom świadczącym usługi pocztowe zgodnie z przepisami Powszechnego Związku Pocztowego (PZP);

Uzasadnienie

Przywraca stanowisko Parlamentu przyjęte w pierwszym czytaniu.

Poprawka 24

Artykuł 3 punkt 26

26) „zarejestrowany agent” oznacza przewoźnika lotniczego, agenta, spedytora lub inny podmiot zapewniający kontrole ochrony w odniesieniu do ładunku lub poczty;

26) „zarejestrowany agent” oznacza przewoźnika lotniczego, agenta, spedytora lub inny podmiot zapewniający kontrole ochrony zgodnie z niniejszym rozporządzeniem w odniesieniu do ładunku lub poczty;

Uzasadnienie

Przywraca stanowisko Parlamentu przyjęte w pierwszym czytaniu.

Poprawka 25

Artykuł 3 punkt 27

27) „znany nadawca” oznacza nadawcę, który wysyła ładunek lub pocztę na swój rachunek i którego procedury są zgodne ze wspólnymi zasadami i normami ochrony w stopniu wystarczającym, aby zezwolić na przewóz ładunku lub poczty każdym statkiem powietrznym;

27) „znany nadawca” oznacza nadawcę, który wysyła ładunek lub pocztę i którego procedury są zgodne ze wspólnymi zasadami i normami ochrony w stopniu wystarczającym, aby zezwolić na przewóz ładunku lub poczty każdym statkiem powietrznym;

Uzasadnienie

Przywraca stanowisko Parlamentu przyjęte w pierwszym czytaniu.

Poprawka 26

Artykuł 3 punkt 28

28) „uznany nadawca” oznacza nadawcę, który wysyła ładunek lub pocztę na swój rachunek i którego procedury są zgodne ze wspólnymi zasadami i normami ochrony w stopniu wystarczającym, aby zezwolić na przewóz tego ładunku towarowym statkiem powietrznym lub aby zezwolić na przewóz tej poczty pocztowym statkiem powietrznym;

28) „uznany nadawca” oznacza nadawcę, który wysyła ładunek lub pocztę i którego procedury są zgodne ze wspólnymi zasadami i normami ochrony w stopniu wystarczającym, aby zezwolić na przewóz tego ładunku towarowym statkiem powietrznym oraz statkiem powietrznym przewożącym jedynie pocztę;

Uzasadnienie

Przywraca stanowisko Parlamentu przyjęte w pierwszym czytaniu.

Poprawka 27

Artykuł 3 punkt 29

29) „sprawdzenie statku powietrznego” oznacza inspekcję tych części wnętrza statku powietrznego, do których mogli mieć dostęp pasażerowie, wraz z inspekcją luku bagażowego w celu wykrycia przedmiotów zabronionych i przypadków bezprawnych ingerencji na statku powietrznym;

29) „sprawdzenie statku powietrznego” oznacza inspekcję tych części wnętrza statku powietrznego, do których mogli mieć dostęp pasażerowie, wraz z inspekcją luku bagażowego w celu wykrycia przedmiotów zabronionych i przypadków bezprawnych ingerencji, które zagrażają bezpieczeństwu statku powietrznego;

Uzasadnienie

Przywraca stanowisko Parlamentu przyjęte w pierwszym czytaniu.

Poprawka 28

Artykuł 3 punkt 30

30) „przeszukanie statku powietrznego” oznacza inspekcję wnętrza statku powietrznego oraz dostępnej części zewnętrznej w celu wykrycia przedmiotów zabronionych i przypadków bezprawnych ingerencji na statku powietrznym;

30) „przeszukanie statku powietrznego” oznacza inspekcję wnętrza statku powietrznego oraz dostępnej części zewnętrznej w celu wykrycia przedmiotów zabronionych i przypadków bezprawnych ingerencji, które zagrażają bezpieczeństwu statku powietrznego;

Uzasadnienie

Przywraca stanowisko Parlamentu przyjęte w pierwszym czytaniu.

Poprawka 29

Artykuł 3 punkt 31

31) „funkcjonariusz warty ochronnej” oznacza zatrudnioną przez państwo osobę, która podróżuje statkiem powietrznym licencjonowanego przez to państwo przewoźnika lotniczego w celu ochrony tego statku powietrznego i osób na nim przebywających przed aktami bezprawnej ingerencji.

31) „funkcjonariusz warty ochronnej” oznacza zatrudnioną przez państwo członkowskie osobę, która podróżuje statkiem powietrznym licencjonowanego przez to państwo przewoźnika lotniczego w celu ochrony tego statku powietrznego i osób na nim przebywających przed aktami bezprawnej ingerencji, które zagrażają bezpieczeństwu lotu.

Uzasadnienie

Przywraca stanowisko Parlamentu przyjęte w pierwszym czytaniu.

Poprawka 30

Artykuł 4 ustęp 1

1. Wspólne podstawowe normy ochrony lotnictwa cywilnego przed aktami bezprawnej ingerencji zawarte są w załączniku.

1. Wspólne podstawowe normy ochrony lotnictwa cywilnego przed aktami bezprawnej ingerencji zagrażającymi bezpieczeństwu lotnictwa cywilnego zawarte są w załączniku.

Uzasadnienie

Przywraca stanowisko Parlamentu przyjęte w pierwszym czytaniu.

Poprawka 31

Artykuł 4 ustęp 1 a (nowy)

 

1a. Państwa członkowskie oraz użytkownicy wspólnie ponoszą koszty stosowania wspólnych podstawowych norm zwalczania aktów bezprawnej ingerencji. W celu uniknięcia zakłóceń konkurencji między państwami członkowskimi oraz między portami lotniczymi, przewoźnikami i innymi zainteresowanymi podmiotami w obrębie Wspólnoty, jak również między państwami członkowskimi a krajami trzecimi, Komisja w jak najkrótszym czasie przedstawia propozycję wprowadzenia jednakowych ustaleń dotyczących finansowania tych środków ochrony.

Uzasadnienie

Przywraca stanowisko Parlamentu przyjęte w pierwszym czytaniu.

Poprawka 32

Artykuł 4 ustęp 2 litera h a) (nowa)

 

ha) kontroli przeszłości.

Uzasadnienie

Przywraca stanowisko Parlamentu przyjęte w pierwszym czytaniu.

Poprawka 33

Artykuł 4 ustęp 2 a (nowy)

 

2a. Szczegółowe środki wdrażania wspólnych standardów podstawowych wygasają sześć miesięcy po ich wejściu w życie. Można zachować szczegółowe środki zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 15 ust. 2, jednak dopiero po przeprowadzeniu ponownej gruntownej oceny zagrożeń dla bezpieczeństwa oraz wnikliwej oceny kosztów i wpływu operacyjnego związanego z tymi środkami.

Uzasadnienie

Taki przepis końcowy jest zgodny z inicjatywą „lepszego stanowienia prawa” i pozwala uniknąć niepotrzebnych przepisów wykonawczych.

Poprawka 34

Artykuł 4 ustęp 3

3. Zmieniając niniejsze rozporządzenie w drodze decyzji podjętej zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 15 ust. 3, Komisja ustala kryteria umożliwiające państwom członkowskim odstąpienie od wspólnych podstawowych norm, o których mowa w ust. 1, oraz przyjęcie alternatywnych środków ochrony zapewniających odpowiedni poziom ochrony na podstawie lokalnej oceny ryzyka. Takie alternatywne środki uzasadnia się przyczynami związanymi z wielkością statku powietrznego lub przyczynami związanymi z charakterem, skalą lub częstotliwością działalności, lub innych odpowiednich czynności.

Ze względu na szczególnie pilną potrzebę Komisja może zastosować tryb pilny, o którym mowa w art. 15 ust. 4. Państwa członkowskie powiadamiają Komisję o takich środkach.

3. Komisja ustala, zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 15 ust. 3, kryteria umożliwiające państwom członkowskim odstąpienie od wspólnych podstawowych norm, o których mowa w ust. 1, oraz przyjęcie środków ochrony zapewniających odpowiedni poziom ochrony na lotniskach lub strefach na nich wydzielonych, na podstawie lokalnej oceny ryzyka. Takie alternatywne środki uzasadnia się przyczynami związanymi z wielkością statku powietrznego lub z charakterem i/lub częstotliwością działalności na danym porcie lotniczym.

Uzasadnienie

Przywraca stanowisko Parlamentu przyjęte w pierwszym czytaniu.

Poprawka 35

Artykuł 4 ustęp 4

4. Państwa członkowskie zapewniają na swoim terytorium stosowanie wspólnych podstawowych norm, o których mowa w ust. 1. W przypadku gdy państwo członkowskie ma powody sądzić, że poziom ochrony lotnictwa został zagrożony przez naruszenie ochrony, zapewnia ono podjęcie odpowiedniego i szybkiego działania w celu naprawienia tego naruszenia i zapewnienia ciągłej ochrony lotnictwa cywilnego.

4. Państwa członkowskie zapewniają stosowanie wspólnych podstawowych norm, o których mowa w ust. 1.

Uzasadnienie

Przywraca stanowisko Parlamentu przyjęte w pierwszym czytaniu.

Poprawka 36

Artykuł 4 ustęp 4 a (nowy)

 

4a. Każdy ze szczegółowych środków i procedur wdrażania wspólnych podstawowych norm, o których mowa w ust. 1, jest określony na podstawie oceny ryzyka i oddziaływania. Ocena zawiera szacunkowe koszty.

Uzasadnienie

Przywraca stanowisko Parlamentu przyjęte w pierwszym czytaniu.

Poprawka 37

Artykuł 4 ustęp 4 b (nowy)

 

4b. Państwa członkowskie informują Komisję o środkach określonych w ust. 2, w których przypadku koszty finansowe lub inne związane z wdrożeniem środka są niewspółmierne do bezpieczeństwa dodanego, o ile środek ten w ogóle przyczynia się do jego powstania. W takich przypadkach Komisja zezwala państwom członkowskim na odstępstwa od wspólnych standardów podstawowych zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 15 ust. 3.

Poprawka 38

Artykuł 5 a (nowy)

 

Artykuł 5 a

Przejrzystość opłat

 

Jeżeli opłaty lotniskowe lub koszty bezpieczeństwa pokładowego są wliczone w cenę biletu lotniczego, koszty te są wskazane osobno na bilecie lub zakomunikowane pasażerowi w inny sposób.

Uzasadnienie

Przywraca stanowisko Parlamentu przyjęte w pierwszym czytaniu.

Poprawka 39

Artykuł 5 b (nowy)

 

Artykuł 5 b

Nakładanie opłat i podatków związanych z ochroną

 

Opłaty i podatki związane z ochroną, bez względu na to, czy nakładają je państwa członkowskie, przewoźnicy lotniczy czy inne podmioty, są przejrzyste, wykorzystywane wyłącznie do pokrycia kosztów związanych z ochroną lotniska oraz ochroną na pokładzie samolotu i nie przekraczają kosztów stosowania wspólnych podstawowych norm, o których mowa w art. 4.

Uzasadnienie

Przywraca stanowisko Parlamentu przyjęte w pierwszym czytaniu.

Poprawka 40

Artykuł 5 c (nowy)

 

Artykuł 5 c

Działania podejmowane w przypadku naruszenia bezpieczeństwa

 

W przypadku gdy państwa członkowskie mają powody twierdzić, iż poziom ochrony został zagrożony poprzez naruszenie bezpieczeństwa, zapewniają one podjęcie stosownych i niezwłocznych działań w celu wyeliminowania tego naruszenia i zapewnienia ciągłej ochrony lotnictwa cywilnego.

Uzasadnienie

Przywraca stanowisko Parlamentu przyjęte w pierwszym czytaniu.

Poprawka 41

Artykuł 5 ustęp 1

1. Państwa członkowskie mogą stosować bardziej rygorystyczne środki niż wspólne podstawowe normy, o których mowa w art. 4. Czyniąc to, działają na podstawie oceny ryzyka i zgodnie z prawem wspólnotowym. Środki te są odpowiednie, obiektywne, niedyskryminujące i proporcjonalne w stosunku do ryzyka, którego dotyczą.

1. Państwa członkowskie mogą stosować bardziej rygorystyczne środki niż wspólne podstawowe normy, o których mowa w art. 4. Czyniąc to, działają na podstawie oceny ryzyka i zgodnie z prawem wspólnotowym. Bardziej rygorystyczne środki są odpowiednie, obiektywne, niedyskryminujące i proporcjonalne w stosunku do ryzyka, którego dotyczą.

Uzasadnienie

Przywraca stanowisko Parlamentu przyjęte w pierwszym czytaniu.

Poprawka 42

Artykuł 5 ustęp 2

2. Państwa członkowskie powiadamiają Komisję o takich środkach w możliwie najkrótszym terminie po ich zastosowaniu. Po otrzymaniu takich informacji Komisja przekazuje je pozostałym państwom członkowskim.

2. Komisja może zbadać stosowanie ust. 1 i po konsultacji z komitetem, o którym mowa w art. 15, może zdecydować, czy państwo członkowskie może w dalszym ciągu stosować te środki.

 

Komisja powiadomi Radę i państwa członkowskie o swojej decyzji.

 

W ciągu miesiąca od powiadomienia o decyzji przez Komisję państwo członkowskie może odwołać się od decyzji do Rady. Rada, stanowiąc kwalifikowaną większością głosów, może podjąć w ciągu trzech miesięcy inną decyzję.

Uzasadnienie

Przywraca stanowisko Parlamentu przyjęte w pierwszym czytaniu.

Poprawka 43

Artykuł 5 ustęp 3

3. Nie wymaga się od państw członkowskich powiadamiania Komisji, jeżeli dane środki są ograniczone do danego lotu w konkretnym dniu.

3. Ust. 2 nie ma zastosowania, jeśli bardziej rygorystyczne środki są ograniczone do danego lotu w konkretnym dniu.

Uzasadnienie

Przywraca stanowisko Parlamentu przyjęte w pierwszym czytaniu.

Poprawka 44

Artykuł 5 ustęp 3 a (nowy)

 

3a. Państwa członkowskie ponoszą koszty stosowania bardziej rygorystycznych środków, o których mowa w ust. 1.

Uzasadnienie

Przywraca stanowisko Parlamentu przyjęte w pierwszym czytaniu.

Poprawka 45

Artykuł 6 ustęp 1

1. Bez uszczerbku dla wszelkich umów dwustronnych, których stroną jest Wspólnota, państwo członkowskie powiadamia Komisję o środkach ochrony wymaganych przez państwo trzecie, jeśli różnią się one od wspólnych podstawowych norm, o których mowa w art. 4, w odniesieniu do lotów z portu lotniczego w państwie członkowskim do państwa trzeciego lub nad tym państwem trzecim.

1. Bez uszczerbku dla wszelkich umów dwustronnych, których stroną jest Wspólnota, państwo członkowskie powiadamia Komisję o środkach wymaganych przez państwo trzecie, jeśli różnią się one od wspólnych podstawowych norm, o których mowa w art. 4, w odniesieniu do lotów z portu lotniczego w państwie członkowskim do państwa trzeciego lub nad tym państwem trzecim.

Uzasadnienie

Przywraca stanowisko Parlamentu przyjęte w pierwszym czytaniu.

Poprawka 46

Artykuł 6 ustęp 1 a (nowy)

 

1a. W dziedzinach objętych zakresem stosowania niniejszego rozporządzenia Komisja Europejska współpracuje z Organizacją Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO). W celu ułatwienia tej współpracy Komisja jest uprawniona do zawierania z ICAO stosownych umów, służących wymianie informacji i wzajemnej pomocy przy kontrolach i inspekcjach. Negocjowanie tych umów odbywa się we współpracy z komitetem, o którym mowa w art. 15.

Uzasadnienie

Obecnie Komisja Europejska i ICAO wykonują czynności inspekcyjne i kontrolne w sposób niemalże całkowicie pozbawiony koordynacji, w czego następstwie w Europie wykonuje się często podwójną pracę i podejmuje niezsynchronizowane działania.

Poprawka 47

Artykuł 6 ustęp 2

2. Na wniosek danego państwa członkowskiego lub z własnej inicjatywy Komisja rozpatruje stosowanie wszelkich środków, o których powiadamia się zgodnie z ust. 1, oraz może, zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 15 ust. 2, sporządzić stosowną odpowiedź skierowaną do danego państwa trzeciego.

2. Na wniosek danego państwa członkowskiego lub z własnej inicjatywy Komisja rozpatruje stosowanie ust. 1, oraz może, zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 15 ust. 2, po skonsultowaniu się z państwem trzecim sporządzić stosowną odpowiedź skierowaną do państwa trzeciego.

 

Komisja powiadamia Radę i państwa członkowskie o swojej decyzji.

Uzasadnienie

Przywraca stanowisko Parlamentu przyjęte w pierwszym czytaniu.

Poprawka 48

Artykuł 7 nagłówek

Organ właściwy

Organ krajowy

Uzasadnienie

Przywraca stanowisko Parlamentu przyjęte w pierwszym czytaniu.

Poprawka 49

Artykuł 7 a (nowy)

 

Artykuł 7a

 

Programy

 

Państwa członkowskie, operatorzy portów lotniczych, przewoźnicy lotniczy i inne podmioty stosujące normy ochrony są odpowiedzialni za opracowanie, stosowanie i utrzymanie swoich programów ochrony w sposób opisany w art. 8 do 12.

 

Państwa członkowskie pełnią ponadto szeroko rozumianą funkcję kontroli jakości zdefiniowaną w art. 13.

Uzasadnienie

Przywraca stanowisko Parlamentu przyjęte w pierwszym czytaniu.

Poprawka 50

Artykuł 8 ustęp 2

2. Organ właściwy udostępnia na piśmie, na zasadzie „ścisłej potrzeby”, odpowiednie części krajowego programu ochrony lotnictwa cywilnego operatorom i podmiotom, które uzna za mające w tym prawnie uzasadniony interes.

2. Organ właściwy udostępnia na piśmie, na zasadzie „ścisłej potrzeby”, odpowiednie części krajowego programu ochrony lotnictwa cywilnego operatorom i podmiotom mającym w tym prawnie uzasadniony interes.

Uzasadnienie

Przywraca stanowisko Parlamentu przyjęte w pierwszym czytaniu.

Poprawka 51

Artykuł 9 ustęp 2 akapit 1 i 2

2. Specyfikacje dotyczące krajowego programu kontroli jakości przyjmowane są w drodze zmiany niniejszego rozporządzenia, polegającej na dodaniu załącznika, zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 15 ust. 3.

2. Specyfikacje dotyczące krajowego programu kontroli jakości przyjmowane są zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 15 ust. 3.

Ze względu na szczególnie pilną potrzebę Komisja może zastosować tryb pilny, o którym mowa w art. 15 ust. 4.

 

Uzasadnienie

Przywraca stanowisko Parlamentu przyjęte w pierwszym czytaniu.

Poprawka 52

Artykuł 10 ustęp 1 akapit 3

Program obejmuje wewnętrzne regulacje kontroli jakości opisujące sposób, w jaki operator portu lotniczego monitoruje przestrzeganie tych metod i procedur.

Program opisuje także sposób, w jaki operator portu lotniczego monitoruje przestrzeganie tych metod i procedur.

Uzasadnienie

Przywraca stanowisko Parlamentu przyjęte w pierwszym czytaniu.

Poprawka 53

Artykuł 10 ustęp 2

2. Program ochrony portu lotniczego przedstawiany jest organowi właściwemu, który w razie potrzeby może podjąć dalsze działania.

2. Program ochrony portu lotniczego przedstawiany jest organowi właściwemu.

Uzasadnienie

Przywraca stanowisko Parlamentu przyjęte w pierwszym czytaniu.

Poprawka 54

Artykuł 11 ustęp 1

1. Każdy przewoźnik lotniczy sporządza, stosuje i utrzymuje w mocy program ochrony przewoźnika lotniczego. Program ten opisuje metody i procedury, które mają być stosowane przez przewoźnika lotniczego w celu przestrzegania zarówno niniejszego rozporządzenia, jak i krajowego programu ochrony lotnictwa cywilnego państwa członkowskiego, z którego terytorium świadczy on usługi.

1. Każde państwo członkowskie zapewnia, że przewoźnicy lotniczy świadczący usługi z jego terytorium stosują i utrzymują w mocy program ochrony przewoźnika lotniczego spełniający wymogi dotyczące krajowych programów ochrony lotnictwa cywilnego. Program ten opisuje metody i procedury, które mają być stosowane przez przewoźnika lotniczego w celu przestrzegania zarówno niniejszego rozporządzenia, jak i krajowego programu ochrony lotnictwa cywilnego państwa członkowskiego, z którego terytorium świadczy on usługi.

Program obejmuje wewnętrzne regulacje kontroli jakości opisujące sposób, w jaki

przewoźnik lotniczy monitoruje przestrzeganie tych metod i procedur.

Program opisuje także sposób, w jaki

przewoźnik lotniczy monitoruje przestrzeganie tych metod i procedur.

Uzasadnienie

Przywraca stanowisko Parlamentu przyjęte w pierwszym czytaniu.

Poprawka 55

Artykuł 11 ustęp 2

2. Program ochrony przewoźnika lotniczego przedstawiany jest na wniosek organowi właściwemu, który w razie potrzeby może podjąć dalsze działania.

2. Program ochrony przewoźnika lotniczego przedstawiany jest na wniosek organowi właściwemu.

Uzasadnienie

Przywraca stanowisko Parlamentu przyjęte w pierwszym czytaniu.

Poprawka 56

Artykuł 11 ustęp 3

3. W przypadku zatwierdzenia programu ochrony wspólnotowego przewoźnika lotniczego przez organ właściwy państwa członkowskiego udzielającego licencji na prowadzenie działalności przewoźnik lotniczy uznawany jest przez wszystkie inne państwa członkowskie za spełniającego wymogi ust. 1. Powyższe pozostaje bez uszczerbku dla prawa państwa członkowskiego do zwrócenia się do każdego przewoźnika lotniczego o szczegółowe informacje dotyczące wdrożenia przez niego:

3. W przypadku zatwierdzenia programu ochrony wspólnotowego przewoźnika lotniczego przez organ właściwy państwa członkowskiego udzielającego licencji na prowadzenie działalności uznawany jest on przez wszystkie inne państwa członkowskie. Takie zatwierdzenie i uznawanie nie mają zastosowania do tych części programu, które odnoszą się do jakichkolwiek bardziej rygorystycznych środków, które mają być stosowane w państwie członkowskim innym niż państwo członkowskie udzielające licencji na prowadzenie działalności.

a) środków ochrony stosowanych przez to państwo członkowskie na mocy art. 5;

lub

 

b) lokalnych procedur stosowanych w obsługiwanych portach lotniczych.

 

Uzasadnienie

Przywraca stanowisko Parlamentu przyjęte w pierwszym czytaniu.

Poprawka 57

Artykuł 12 nagłówek

Program ochrony podmiotu

Program ochrony zarejestrowanego agenta stosującego normy ochrony lotnictwa

Uzasadnienie

Przywraca stanowisko Parlamentu przyjęte w pierwszym czytaniu.

Poprawka 58

Artykuł 12 ustęp 1

1. Każdy podmiot zobowiązany na podstawie krajowego programu ochrony lotnictwa cywilnego, o którym mowa w art. 8, do stosowania norm ochrony lotnictwa sporządza, stosuje i utrzymuje w mocy program ochrony podmiotu.

1. Każdy podmiot zobowiązany na podstawie krajowego programu ochrony lotnictwa cywilnego do stosowania norm ochrony lotnictwa sporządza, stosuje i utrzymuje w mocy program ochrony.

Program ten opisuje metody i procedury, które mają być stosowane przez podmiot w celu przestrzegania krajowego programu ochrony lotnictwa cywilnego państwa członkowskiego w odniesieniu do działalności prowadzonej przez niego w tym państwie członkowskim.

Program ten opisuje metody i procedury, które mają być stosowane przez podmiot w celu przestrzegania przede wszystkim krajowego programu ochrony lotnictwa cywilnego właściwego państwa członkowskiego w odniesieniu do działalności prowadzonej przez niego w tym państwie członkowskim oraz niniejszego rozporządzenia.

Program obejmuje wewnętrzne regulacje kontroli jakości opisujące sposób, w jaki podmiot monitoruje przestrzeganie tych metod i procedur.

Program opisuje także sposób, w jaki podmiot ten ma monitorować przestrzeganie tych metod i procedur.

Uzasadnienie

Przywraca stanowisko Parlamentu przyjęte w pierwszym czytaniu.

Poprawka 59

Artykuł 12 ustęp 2

2. Program przedstawiany jest na wniosek właściwemu organowi danego państwa członkowskiego, który w razie potrzeby może podjąć dalsze działania.

2. Program ochrony podmiotu stosującego normy ochrony lotnictwa przedstawiany jest na wniosek właściwemu organowi.

Uzasadnienie

Przywraca stanowisko Parlamentu przyjęte w pierwszym czytaniu.

Poprawka 60

Artykuł 13 ustęp 1 akapit 1

1. Działając we współpracy z organem właściwym danego państwa członkowskiego, Komisja przeprowadza inspekcje – w tym inspekcje portów lotniczych, operatorów i podmiotów stosujących normy ochrony lotnictwa – w celu monitorowania stosowania przez państwa członkowskie niniejszego rozporządzenia i, w miarę potrzeby, formułowania zaleceń mających na celu poprawę ochrony lotnictwa. W tym celu organ właściwy powiadamia Komisję na piśmie o wszystkich portach lotniczych znajdujących się na jego terytorium, obsługujących lotnictwo cywilne, innych niż porty objęte art. 4 ust. 3.

1. Działając we współpracy z organem właściwym danego państwa członkowskiego, Komisja wydaje Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego polecenie przeprowadzenia inspekcji – w tym inspekcji portów lotniczych, operatorów i podmiotów stosujących normy ochrony lotnictwa – w celu monitorowania stosowania przez państwa członkowskie niniejszego rozporządzenia, wskazania słabych punktów ochrony lotnictwa i, w miarę potrzeby, formułowania zaleceń mających na celu poprawę ochrony lotnictwa. W tym celu organ właściwy powiadamia Komisję na piśmie o wszystkich portach lotniczych znajdujących się na jego terytorium, obsługujących lotnictwo cywilne, innych niż porty objęte art. 4 ust. 3 akapitem trzecim.

Uzasadnienie

Przywraca stanowisko Parlamentu przyjęte w pierwszym czytaniu.

Poprawka 61

Artykuł 13 ustęp 2

2. Komisja przeprowadza inspekcje portów lotniczych, operatorów i podmiotów stosujących normy ochrony lotnictwa w sposób niezapowiedziany. Komisja w odpowiednim czasie przed przeprowadzeniem inspekcji powiadamia o niej dane państwo członkowskie.

2. Komisja przeprowadza inspekcje portów lotniczych, operatorów i podmiotów stosujących normy ochrony lotnictwa w sposób niezapowiedziany.

Uzasadnienie

Przywraca stanowisko Parlamentu przyjęte w pierwszym czytaniu.

Poprawka 62

Artykuł 13 ustęp 3 a (nowy)

 

3a. Komisja gwarantuje, że każdy europejski port lotniczy wchodzący w zakres niniejszego rozporządzenia podlega inspekcji przynajmniej raz w okresie ...*.

 

* Czterech lat od wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

Uzasadnienie

Przywraca stanowisko Parlamentu przyjęte w pierwszym czytaniu.

Poprawka 63

Artykuł 14 litera a)

a) środki i procedury, o których mowa w art. 4 ust. 2 i 3, art. 5 ust. 1 oraz art. 6 ust. 1, jeżeli zawierają informacje mające znaczenie dla bezpieczeństwa;

a) środki i procedury, o których mowa w art. 4 ust. 2 oraz art. 4 ust. 3, jeżeli zawierają informacje mające znaczenie dla bezpieczeństwa;

Uzasadnienie

Przywraca stanowisko Parlamentu przyjęte w pierwszym czytaniu.

Poprawka 64

Artykuł 15 a (nowy)

 

Artykuł 15a

Sprawozdanie

 

Co roku Komisja przekazuje Parlamentowi Europejskiemu, Radzie, państwom członkowskim i parlamentom krajowym sprawozdanie, informując o stosowaniu niniejszego rozporządzenia i jego wpływie na poprawę ochrony lotnictwa, a także o słabych punktach i niedociągnięciach, które wykryto w wyniku kontroli i inspekcji przeprowadzonych przez Komisję.

Uzasadnienie

Przywraca stanowisko Parlamentu przyjęte w pierwszym czytaniu.

Poprawka 65

Artykuł 15 b (nowy)

 

Artykuł 15b

Grupa Doradcza Zainteresowanych Stron

 

Bez uszczerbku dla roli komitetu, o którym mowa w art. 15, Komisja ustanawia Grupę Doradczą Zainteresowanych Stron ds. Ochrony Lotnictwa złożoną z europejskich organizacji przedstawicielskich zaangażowanych w ochronę lotnictwa lub których ta ochrona bezpośrednio dotyczy. Zadaniem tej grupy jest wyłącznie doradzanie Komisji. Komitet, o którym mowa w art. 15, informuje Grupę Doradczą Zainteresowanych Stron przez cały czas trwania procesu regulacyjnego.

Uzasadnienie

Przywraca stanowisko Parlamentu przyjęte w pierwszym czytaniu.

Poprawka 66

Artykuł 15 c (nowy)

 

Artykuł 15c

Publikowanie informacji

 

Co roku Komisja opracowuje wnioski na podstawie sprawozdań z inspekcji i publikuje, zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1049/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 30 maja 2001 r. w sprawie publicznego dostępu do dokumentów Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji1, sprawozdanie w sprawie stosowania niniejszego rozporządzenia i sytuacji we Wspólnocie w zakresie ochrony lotnictwa.

 

1 Dz.U. L 145 z 31.5.2001, str. 43.

Uzasadnienie

Przywraca stanowisko Parlamentu przyjęte w pierwszym czytaniu.

Poprawka 67

Artykuł 15 d (nowy)

 

Artykuł 15d

Państwa trzecie

 

Zgodnie z art. 300 traktatu porozumienia uznające, że normy ochrony stosowane w państwie trzecim są równoważne z normami Wspólnoty, powinny zostać włączone do zbioru umów lotniczych pomiędzy Wspólnotą a państwem trzecim w celu szybszego osiągnięcia celu utworzenia jednolitego obszaru ochrony lotnictwa dla wszystkich lotów między Unią Europejską a państwami trzecimi.

Uzasadnienie

Przywraca stanowisko Parlamentu przyjęte w pierwszym czytaniu.

Poprawka 68

Artykuł 18 akapit 2

Niniejsze rozporządzenie stosuje się … *, z wyjątkiem art. 4 ust. 2 i 3, art. 9 ust. 2, art. 13 ust. 1 i art. 15, które stosuje się od daty jego wejścia w życie.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się … *, z wyjątkiem art. 4 ust. 2 i 3, art. 9 ust. 2, art. 13 ust. 1 i art. 15, które stosuje się od ... **.

* Dwa lata od daty wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

* Rok od daty wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

** Daty wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

Uzasadnienie

Przywraca stanowisko Parlamentu przyjęte w pierwszym czytaniu.

Poprawka 69

Załącznik I nagłówek

WSPÓLNE PODSTAWOWE NORMY

(ART. 4)

WSPÓLNE PODSTAWOWE NORMY

OCHRONY LOTNICTWA CYWILNEGO PRZED AKTAMI BEZPRAWNEJ INGERENCJI (ART. 4)

Uzasadnienie

Przywraca stanowisko Parlamentu przyjęte w pierwszym czytaniu.

Poprawka 70

Załącznik rozdział 1 sekcja 1.2 punkt 4

4. Osoby, w tym członkowie personelu latającego, są osobami, które pozytywnie przeszły sprawdzenie danych przed wystawieniem im karty identyfikacyjnej personelu latającego albo karty identyfikacyjnej portu lotniczego, które upoważniają do dostępu bez eskorty do stref zastrzeżonych lotniska.

4. Cały personel, w tym członkowie personelu latającego, są osobami, które pozytywnie przeszły sprawdzenie danych przed wystawieniem im karty identyfikacyjnej portu lotniczego albo karty identyfikacyjnej personelu latającego, które upoważniają do dostępu bez eskorty do stref zastrzeżonych lotniska. Karty identyfikacyjne mogą być uznawane przez właściwy organ inny niż ten, który wydał daną kartę identyfikacyjną.

Uzasadnienie

Przywraca stanowisko Parlamentu przyjęte w pierwszym czytaniu.

Poprawka 71

Załącznik rozdział 1 sekcja 1.5

W portach lotniczych i, w miarę potrzeby, w ogólnodostępnych obszarach przyległych prowadzi się nadzór, patrole i inne kontrole fizyczne w celu wykrycia podejrzanego zachowania osób, określenia słabych punktów, które mogą zostać wykorzystane do przeprowadzenia aktu bezprawnej ingerencji, oraz w celu powstrzymania osób przed dokonaniem takich aktów.

W strefach zastrzeżonych i wszystkich ogólnodostępnych obszarach przyległych prowadzi się nadzór, patrole i inne kontrole fizyczne w celu wykrycia podejrzanego zachowania osób, określenia słabych punktów, które mogą zostać wykorzystane do przeprowadzenia aktu bezprawnej ingerencji, oraz w celu powstrzymania osób przed takimi aktami.

Uzasadnienie

Przywraca stanowisko Parlamentu przyjęte w pierwszym czytaniu.

Poprawka 72

Załącznik rozdział 2

Statki powietrzne zaparkowane w strefach wydzielonych portów lotniczych, do których mają zastosowanie środki alternatywne, o których mowa w art. 4 ust. 3, są oddzielone od statków powietrznych, do których wspólne podstawowe normy mają zastosowanie w pełni, w celu zapewnienia, że normy ochrony stosowane do statków powietrznych oraz pasażerów, bagażu, ładunku i poczty nie są naruszone w odniesieniu do tych ostatnich statków powietrznych.

Statki powietrzne zaparkowane w strefach wydzielonych portów lotniczych, do których mają zastosowanie środki alternatywne, o których mowa w art. 4 ust. 3 akapicie trzecim, są oddzielone od statków powietrznych, do których wspólne podstawowe normy, o których mowa w załączniku, mają zastosowanie w pełni, w celu zapewnienia, że normy ochrony stosowane do statków powietrznych oraz pasażerów, bagażu i ładunku nie są naruszone w odniesieniu do tych ostatnich statków powietrznych.

Uzasadnienie

Przywraca stanowisko Parlamentu przyjęte w pierwszym czytaniu.

Poprawka 73

Załącznik rozdział 3 punkt 1

1. Przed odlotem statek powietrzny poddany zostaje sprawdzeniu statku powietrznego lub przeszukaniu statku powietrznego w celu upewnienia się, że na pokładzie nie ma przedmiotów zabronionych. Statek powietrzny w tranzycie może podlegać innym odpowiednim środkom.

1. Jeśli pasażerowie wysiadają ze statku powietrznego, statek powietrzny poddany zostaje sprawdzeniu statku powietrznego przed odlotem w celu upewnienia się, że na pokładzie nie ma przedmiotów zabronionych. Statek powietrzny może zostać zwolniony ze sprawdzenia, jeżeli przylatuje z państwa członkowskiego, chyba że Komisja lub to państwo członkowskie dostarczyło informacje świadczące o tym, że pasażerów ani ich bagażu kabinowego nie poddano kontroli bezpieczeństwa zgodnej ze wspólnymi podstawowymi normami, o których mowa w art. 4.

Uzasadnienie

Przywraca stanowisko Parlamentu przyjęte w pierwszym czytaniu.

Poprawka 74

Załącznik rozdział 3 punkt 1 a (nowy)

 

1a. Pasażerowie, którzy z powodu problemów technicznych zostali wysadzeni z samolotu na uznanym lotnisku i następnie byli przetrzymywani w bezpiecznej strefie tego lotniska, nie powinni być poddawani ponownej kontroli bezpieczeństwa.

Uzasadnienie

Przywraca stanowisko Parlamentu przyjęte w pierwszym czytaniu.

Poprawka 75

Załącznik rozdział 3 punkt 2

2. Każdy statek powietrzny podlega ochronie przed nieuprawnioną ingerencją.

3. Każdy statek powietrzny podlega ochronie przed nieuprawnioną ingerencją. Obecność statku powietrznego w częściach krytycznych stref zastrzeżonych uznaje się za wystarczającą ochronę.

Uzasadnienie

Przywraca stanowisko Parlamentu przyjęte w pierwszym czytaniu.

Poprawka 76

Załącznik rozdział 3 punkt 2 a (nowy)

 

2a. Każdy statek powietrzny, który nie był chroniony przed nieuprawnioną ingerencją, zostaje poddany przeszukaniu statku powietrznego.

Uzasadnienie

Przywraca stanowisko Parlamentu przyjęte w pierwszym czytaniu.

Poprawka 77

Załącznik rozdział 4 sekcja 4.1 punkt 2 b)

b) przylatują z państwa trzeciego, w którym stosowane są normy ochrony uznawane za równoważne ze wspólnymi podstawowymi normami zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 15 ust. 2.

b) przylatują z państwa trzeciego, z którym Wspólnota zawarła porozumienie, które uznaje, że pasażerowie ci i ich bagaż kabinowy zostali poddani kontroli bezpieczeństwa zgodnej z normami ochrony równoważnymi z normami Wspólnoty.

Uzasadnienie

Przywraca stanowisko Parlamentu przyjęte w pierwszym czytaniu.

Poprawka 78

Załącznik rozdział 4 sekcja 4.1 punkt 3 d)

d) przylatują z państwa trzeciego, w którym stosowane są normy ochrony uznawane za równoważne ze wspólnymi podstawowymi normami zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 15 ust. 2.

d) przylatują z państwa trzeciego, z którym Wspólnota zawarła porozumienie, które uznaje, że pasażerowie ci i ich bagaż kabinowy zostali poddani kontroli bezpieczeństwa zgodnej z normami ochrony równoważnymi z normami Wspólnoty.

Uzasadnienie

Przywraca stanowisko Parlamentu przyjęte w pierwszym czytaniu.

Poprawka 79

Załącznik rozdział 4 sekcja 4.2 punkt 2 b)

b) pasażerowie przylatują z państwa trzeciego, w którym stosowane są normy ochrony uznawane za równoważne ze wspólnymi podstawowymi normami zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 15 ust. 2.

b) pasażerowie przylatują z państwa trzeciego, z którym Wspólnota zawarła porozumienie, które uznaje, że pasażerowie ci i ich bagaż kabinowy zostali poddani kontroli bezpieczeństwa zgodnej z normami ochrony równoważnymi z normami Wspólnoty.

Uzasadnienie

Przywraca stanowisko Parlamentu przyjęte w pierwszym czytaniu.

Poprawka 80

Załącznik rozdział 5 sekcja 5.1 punkt 1

1. Cały bagaż rejestrowany zostaje poddany kontroli bezpieczeństwa przed załadunkiem na statek powietrzny w celu uniemożliwienia wniesienia przedmiotów zabronionych do stref zastrzeżonych lotniska i na pokład statków powietrznych.

1. Cały bagaż rejestrowany zostaje poddany kontroli bezpieczeństwa przed załadunkiem na statek powietrzny.

Uzasadnienie

Przywraca stanowisko Parlamentu przyjęte w pierwszym czytaniu.

Poprawka 81

Załącznik rozdział 5 sekcja 5.1 punkt 2 b)

b) przylatuje z państwa trzeciego, w którym stosowane są normy ochrony uznawane za równoważne ze wspólnymi podstawowymi normami zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 15 ust. 2.

b) przylatuje z państwa trzeciego, z którym Wspólnota zawarła porozumienie, które uznaje, że dany bagaż rejestrowany został poddany kontroli bezpieczeństwa zgodnej z normami ochrony równoważnymi z normami Wspólnoty.

Uzasadnienie

Przywraca stanowisko Parlamentu przyjęte w pierwszym czytaniu.

Poprawka 82

Załącznik rozdział 5 sekcja 5.3 punkt 1

1. Każdą sztukę bagażu rejestrowanego określa się jako bagaż towarzyszący lub bez pasażera.

1. Każdą sztukę bagażu rejestrowanego określa się jako bagaż towarzyszący lub bez pasażera. Bagaż rejestrowany pasażera, który zgłosił się do lotu, lecz nie znajduje się na pokładzie statku powietrznego, określa się jako bagaż bez pasażera.

Uzasadnienie

Przywraca stanowisko Parlamentu przyjęte w pierwszym czytaniu.

Poprawka 83

Załącznik rozdział 5 sekcja 5.3 punkt 2

2. Nie przewozi się bagażu rejestrowanego, chyba że bagaż ten został oddzielony z przyczyn niezależnych od pasażera lub poddany dodatkowej kontroli bezpieczeństwa.

2. Nie przewozi się bagażu rejestrowanego bez pasażera, chyba że bagaż ten został oddzielony z przyczyn niezależnych od pasażera lub poddany odpowiedniej kontroli bezpieczeństwa.

Uzasadnienie

Przywraca stanowisko Parlamentu przyjęte w pierwszym czytaniu.

Poprawka 84

Załącznik rozdział 6 sekcja 6.1 nagłówek

Kontrole ochrony ładunku i poczty

Kontrole ochrony ładunku

Uzasadnienie

Przywraca stanowisko Parlamentu przyjęte w pierwszym czytaniu.

Poprawka 85

Załącznik rozdział 6 sekcja 6.1 punkt 1

1. Przed załadowaniem na pokład statku powietrznego cały ładunek i cała poczta poddawane są kontrolom w zakresie ochrony. Przewoźnik lotniczy nie przyjmuje ładunku ani poczty do przewozu na statku powietrznym, jeżeli sam nie zastosował takich kontroli lub jeżeli ich zastosowanie nie zostało potwierdzone i rozliczone przez zarejestrowanego agenta, znanego nadawcę lub uznanego nadawcę.

1. Przed załadowaniem na pokład statku powietrznego cały ładunek poddawany jest kontrolom w zakresie ochrony. Przewoźnik lotniczy nie przyjmuje ładunku do przewozu na statku powietrznym, jeżeli przeprowadzenie kontroli w zakresie ochrony nie zostało potwierdzone i rozliczone przez zarejestrowanego agenta innego przewoźnika lotniczego, znanego nadawcę lub uznanego nadawcę.

Uzasadnienie

Przywraca stanowisko Parlamentu przyjęte w pierwszym czytaniu.

Poprawka 86

Załącznik rozdział 6 sekcja 6.1 punkt 2

2. Ładunek transferowy i pocztę transferową można poddać alternatywnym kontrolom w zakresie ochrony, które zostaną szczegółowo określone w akcie wykonawczym.

2. Ładunek transferowy jest poddawany kontrolom w zakresie ochrony, które szczegółowo określono w akcie wykonawczym. Może on zostać zwolniony z kontroli w zakresie ochrony:

 

a ) jeśli przylatuje on z państwa członkowskiego, chyba że Komisja lub to

państwo członkowskie dostarczyło informacje świadczące o tym, że ładunek nie może zostać uznany za poddany kontroli bezpieczeństwa zgodnej ze wspólnymi podstawowymi normami, o których mowa w art. 4; lub

 

b) jeśli przylatuje z państwa trzeciego, z którym Wspólnota zawarła porozumienie określone w art. 23, które uznaje, że ładunek został poddany kontroli bezpieczeństwa zgodnej z normami ochrony równoważnymi z normami Wspólnoty; lub

 

c) w przypadkach szczegółowo określonych w akcie wykonawczym.

Uzasadnienie

Przywraca stanowisko Parlamentu przyjęte w pierwszym czytaniu.

Poprawka 87

Załącznik rozdział 6 sekcja 6.2 nagłówek

Ochrona ładunku i poczty

Ochrona ładunku

Uzasadnienie

Przywraca stanowisko Parlamentu przyjęte w pierwszym czytaniu.

Poprawka 88

Załącznik rozdział 6 sekcja 6.2 punkt 1

1. Ładunek i poczta, które mają być przewożone na statku powietrznym, są chronione przed bezprawną ingerencją od momentu, w którym są poddawane kontrolom ochrony, aż do odlotu statku powietrznego, na którym mają być przewożone.

1. Ładunek, który ma być przewożony na statku powietrznym, jest chroniony przed bezprawną ingerencją od momentu, w którym jest poddawany kontrolom ochrony, aż do odlotu statku powietrznego, na którym ma być przewożony.

Uzasadnienie

Przywraca stanowisko Parlamentu przyjęte w pierwszym czytaniu.

Poprawka 89

Załącznik rozdział 6 sekcja 6.2 punkt 2

2. Ładunek i poczta, które po przeprowadzeniu kontroli w zakresie ochrony nie odpowiednio chronione przed bezprawną ingerencją, poddawane są kontroli bezpieczeństwa.

2. Ładunek, który po przeprowadzeniu kontroli w zakresie ochrony nie jest odpowiednio chroniony przed bezprawną ingerencją, poddawany jest kontroli bezpieczeństwa.

Uzasadnienie

Przywraca stanowisko Parlamentu przyjęte w pierwszym czytaniu.

Poprawka 90

Załącznik rozdział 6 sekcja 6.2 a (nowa)

 

6.2a. Kontrole ochrony dotyczące poczty

 

1. Cała poczta jest poddawana kontroli w zakresie ochrony przed załadowaniem jej na pokład statku powietrznego. Przewoźnik lotniczy nie przyjmuje poczty na pokład samolotu, chyba że ma potwierdzenie przeprowadzenia odpowiedniej kontroli w zakresie ochrony poczty, jak to zostało szczegółowo określone w akcie wykonawczym.

 

2. Poczta transferowa jest poddawana kontroli w zakresie ochrony, jak to zostało szczegółowo określone w akcie wykonawczym. Może zostać zwolniona z kontroli w zakresie ochrony, jeśli spełnia kryteria zwolnienia określone w sekcji 5.1 pkt. 2.

 

3. Poczta tranzytowa może zostać zwolniona z kontroli w zakresie ochrony, jeśli pozostaje na pokładzie statku powietrznego.

Uzasadnienie

Przywraca stanowisko Parlamentu przyjęte w pierwszym czytaniu.

Poprawka 91

Załącznik rozdział 10 punkt 2

2. W celu zapobieżenia bezprawnej ingerencji podczas lotu podejmowane są odpowiednie środki ochrony, takie jak szkolenie personelu latającego i personelu pokładowego.

2. Jeśli podczas lotu pasażer usiłuje popełnić akt bezprawnej ingerencji, podejmowane są odpowiednie środki ochrony w celu zapobieżenia takiemu aktowi.

Uzasadnienie

Przywraca stanowisko Parlamentu przyjęte w pierwszym czytaniu.

Poprawka 92

Załącznik rozdział 10 punkt 3

3. W kabinie ani w przedziale personelu latającego statku powietrznego nie przewozi się broni, chyba że zainteresowane państwa udzieliły zezwolenia zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa krajowego tych państw.

3. Na pokładzie statku powietrznego nie przewozi się broni, z wyjątkiem broni przewożonej jako zgłoszony ładunek, chyba że zostały spełnione warunki dotyczące ochrony, oraz

 

a) państwo przyznające licencję na prowadzenie działalności udzieliło danemu przewoźnikowi lotniczemu zezwolenia, oraz

 

b) państwo wylotu i państwo przylotu, a w stosownym przypadku każde państwo, nad którym statek powietrzny odbywa lot lub w którym mają miejsce przystanki pośrednie, wydało wcześniej zezwolenie.

Uzasadnienie

Przywraca stanowisko Parlamentu przyjęte w pierwszym czytaniu.

Poprawka 93

Załącznik rozdział 10 punkt 3 a (nowy)

 

3a. Funkcjonariusze warty ochronnej mogą zostać umieszczeni na pokładzie statku powietrznego, jeżeli spełnione zostały wymagane warunki ochrony i przeszkolenia. Państwa członkowskie zachowują prawo do niewyrażenia zgody na wykorzystanie funkcjonariuszy warty ochronnej podczas lotów przewoźników lotniczych, którym wydały licencje.

Uzasadnienie

Przywraca stanowisko Parlamentu przyjęte w pierwszym czytaniu.

Poprawka 94

Załącznik rozdział 10 punkt 4 a (nowy)

 

4a. Odpowiedzialność za podjęcie odpowiednich działań w przypadku jakiegokolwiek aktu bezprawnej ingerencji popełnionego na pokładzie cywilnego statku powietrznego lub podczas lotu jest precyzyjnie określona, bez uszczerbku dla zasady autorytetu kapitana statku powietrznego.

Uzasadnienie

Przywraca stanowisko Parlamentu przyjęte w pierwszym czytaniu.

Poprawka 95

Załącznik rozdział 11 punkt 2

2. Przed otrzymaniem karty identyfikacyjnej portu lotniczego albo karty identyfikacyjnej personelu latającego osoby inne niż pasażerowie, wymagające dostępu do stref zastrzeżonych lotniska, przechodzą szkolenie z zakresu ochrony.

2. Osoby inne niż pasażerowie i osoby eskortowane posiadające krótkoterminową przepustkę na lotnisko wymagające dostępu do stref zastrzeżonych lotniska, przed otrzymaniem karty identyfikacyjnej portu lotniczego albo karty identyfikacyjnej personelu latającego, przechodzą szkolenie z zakresu ochrony, chyba że bez przerwy eskortuje ich jedna lub więcej osób, które mają kartę identyfikacyjną portu lotniczego albo kartę identyfikacyjną personelu latającego.

Uzasadnienie

Przywraca stanowisko Parlamentu przyjęte w pierwszym czytaniu.

Poprawka 96

Załącznik rozdział 12

Sprzęt stosowany do kontroli bezpieczeństwa, kontroli dostępu i innych kontroli w zakresie ochrony nadaje się do przeprowadzania właściwej kontroli w zakresie ochrony.

Sprzęt stosowany do kontroli bezpieczeństwa, kontroli dostępu i innych kontroli w zakresie ochrony jest zgodny z zatwierdzonymi wymogami i nadaje się do przeprowadzania właściwej kontroli w zakresie ochrony.

Uzasadnienie

Przywraca stanowisko Parlamentu przyjęte w pierwszym czytaniu.

Poprawka 97

Załącznik rozdział 12 a (nowy)

 

12a. KONTROLE PRZESZŁOŚCI

 

Wszyscy piloci oraz osoby ubiegające się o licencję pilota samolotu silnikowego poddawani są jednakowym kontrolom przeszłości, które są regularnie powtarzane. Decyzje właściwych organów dotyczące kontroli przeszłości podejmowane są na podstawie tych samych kryteriów.

Uzasadnienie

Przywraca stanowisko Parlamentu przyjęte w pierwszym czytaniu.

  • [1]  Teksty przyjęte dnia 15.6.2006, P6_TA(2006)0267.
  • [2]  Dotychczas nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym.

UZASADNIENIE

We wspólnym stanowisku Rada nie odniosła się do kwestii podziału kosztów ochrony lotnictwa ani do roli skarbu państwa w tym zakresie.

Obecnie proponowane poprawki odnoszą się do tego zagadnienia poprzez przywrócenie poprawek Parlamentu zgłoszonych w pierwszym czytaniu. Inne poprawki mają na celu wzmocnienie jednolitego obszaru ochrony lotnictwa, który jest wygodniejszy dla pasażerów, a także zapewnienie, że przyszłe zmiany procedur będą poddawane właściwej kontroli.

PROCEDURA

Tytul

Wspólne zasady w dziedzinie ochrony lotnictwa cywilnego

Odsyłacze

14039/1/2006 - C6-0041/2007 - 2005/0191(COD)

Data pierwszego czytania w Parlamencie Europejskim - Numer P

15.6.2006                     T6-0267/2006

Wniosek Komisji

COM(2005)0429 - C6-0290/2005

Data ogłoszenia na posiedzeniu wpłynięcia wspólnego stanowiska

18.1.2007

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

TRAN

18.1.2007

Sprawozdawca(y)

       Data powołania

Paolo Costa

15.1.2007

 

 

Rozpatrzenie w komisji

22.1.2007

28.2.2007

10.4.2007

11.4.2007

Data przyjęcia

11.4.2007

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

40

0

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Gabriele Albertini, Etelka Barsi-Pataky, Paolo Costa, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Arūnas Degutis, Christine De Veyrac, Petr Duchoň, Saïd El Khadraoui, Emanuel Jardim Fernandes, Mathieu Grosch, Georg Jarzembowski, Stanisław Jałowiecki, Timothy Kirkhope, Dieter-Lebrecht Koch, Jaromír Kohlíček, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Sepp Kusstatscher, Jörg Leichtfried, Eva Lichtenberger, Marian-Jean Marinescu, Erik Meijer, Seán Ó Neachtain, Josu Ortuondo Larrea, Willi Piecyk, Paweł Bartłomiej Piskorski, Reinhard Rack, Brian Simpson, Renate Sommer, Ulrich Stockmann, Silvia-Adriana Ţicău, Yannick Vaugrenard, Armando Veneto, Lars Wohlin, Roberts Zīle

Zastępca(y) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Guy Bono, Philip Bradbourn, Elisabeth Jeggle, Ioan Mircea Paşcu, Leopold Józef Rutowicz

Data złożenia

12.4.2007