Procedură : 2005/0191(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A6-0134/2007

Texte depuse :

A6-0134/2007

Dezbateri :

PV 24/04/2007 - 16
CRE 24/04/2007 - 16

Voturi :

PV 25/04/2007 - 7.3
CRE 25/04/2007 - 7.3
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P6_TA(2007)0142

RECOMANDARE PENTRU A DOUA LECTURĂ     ***II
PDF 250kWORD 337k
12.4.2007
PE 384.265v01-00 A6-0134/2007

referitoare la poziţia comună a Consiliului în vederea adoptării unui Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind norme comune în domeniul siguranţei aviaţiei civile şi în vederea abrogării Regulamentului (CE) nr. 2320/2002

(14039/1/2006 – C6‑0041/2007 – 2005/0191(COD))

Comisiei pentru transport şi turism

Raportor: Paolo Costa

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 EXPUNERE DE MOTIVE
 PROCEDURĂ

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la poziţia comună a Consiliului în vederea adoptării unui Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind norme comune în domeniul siguranţei aviaţiei civile şi în vederea abrogării Regulamentului (CE) nr. 2320/2002

(14039/1/2006 – C6‑0041/2007 – 2005/0191(COD))

(Codecision procedure: a doua lectură)

Parlamentul European,

–   având în vedere poziţia comună a Consiliului (14039/1/2006 – C6 0041/2007),

–   având în vedere poziţia sa în primă lectură(1) referitoare la propunerea Comisiei înaintată Parlamentului European şi Consiliului (COM(2005)0429)(2),

–   având în vedere articolul 251 alineatul (2) din Tratatul CE,

–   având în vedere articolul 62 din Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere recomandarea pentru a doua lectură a Comisiei pentru transport şi turism (A6-0134/2007),

1.  aprobă poziţia comună astfel cum a fost modificată;

2.  încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite Consiliului şi Comisiei poziţia Parlamentului.

Poziţia comună a Consiliului  Amendamentele Parlamentului

Amendamentul 1

Considerentul 1

În vederea protejării persoanelor şi a bunurilor în interiorul Uniunii Europene de actele de intervenţie ilicită îndreptate împotriva aeronavelor civile, trebuie stabilite norme comune de protecţie a aviaţiei civile. Acest obiectiv trebuie îndeplinit prin stabilirea de norme şi standarde de bază comune în materie de siguranţă aeriană, precum şi mecanisme de monitorizare a conformităţii.

(1) În vederea protejării persoanelor şi a bunurilor în interiorul Uniunii Europene, ar fi necesară împiedicarea actelor de intervenţie ilicită îndreptate împotriva aeronavelor civile, care pun în pericol siguranţa aviaţiei civile, prin stabilirea unor norme comune de protecţie acesteia. Acest obiectiv trebuie îndeplinit prin stabilirea de norme şi standarde de bază comune în materie de siguranţă aeriană, precum şi mecanisme de monitorizare a conformităţii.

Justification

Restores the position adopted by Parliament in its first reading.

Amendamentul 2

Considerentul 6

(6) Prezentul regulament trebuie să se aplice aeroporturilor care deservesc aviaţia civilă situate pe teritoriul unui stat membru, operatorilor care furnizează servicii în aceste aeroporturi şi entităţilor care furnizează bunuri şi/sau servicii acestor aeroporturi sau prin acestea.

(6) Noul act ar trebui să se aplice aeroporturilor care deservesc aviaţia civilă, situate pe teritoriul unui stat membru, operatorilor care furnizează servicii în aceste aeroporturi şi entităţilor care furnizează bunuri şi/sau servicii acestor aeroporturi sau prin acestea.

Justification

Restores the position adopted by Parliament in its first reading.

Amendamentul 3

Considerentul 10

(10) Pe baza unei evaluări a riscurilor, trebuie de asemenea să li se permită statelor membre să aplice măsuri mai stricte decât cele prevăzute în prezentul regulament.

(10) Pe baza unei evaluări a riscurilor, ar trebui, de asemenea, să li se permită statelor membre să aplice măsuri mai stricte decât cele ce urmează a fi stabilite. Cu toate acestea, ar trebui să se facă o distincţie între normele de bază curente şi măsurile mai stricte , iar o distincţie similară ar trebui să se aplice şi în privinţa finanţării acestora.

Justification

Restores the position adopted by Parliament in its first reading.

Amendamentul 4

Considerentul 11

Ţări terţe pot solicita aplicarea de măsuri care diferă de cele prevăzute de prezentul regulament în ceea ce priveşte zborurile cu plecare dintr-un aeroport al unui stat membru având ca destinaţie sau survolând ţara terţă respectivă. Cu toate acestea, fără a aduce atingere acordurilor bilaterale la care Comunitatea este parte, Comisia trebuie să poată examina măsurile solicitate de ţara terţă.

Ţări terţe pot solicita aplicarea de măsuri care diferă de cele prevăzute de prezentul act în ceea ce priveşte zborurile cu plecare dintr-un aeroport al unui stat membru având ca destinaţie sau survolând ţara terţă respectivă. Cu toate acestea, fără a aduce atingere acordurilor bilaterale la care Comunitatea este parte, Comisia ar trebui să poată examina măsurile solicitate de ţara terţă şi să decidă dacă un stat membru, un operator sau o altă entitate interesată poate să aplice în continuare măsurile solicitate.

Justification

Restores the position adopted by Parliament in its first reading.

Amendamentul 5

Considerentul 12

Deşi în cadrul unui acelaşi stat membru pot exista două sau mai multe organisme al căror obiect de activitate este siguranţa aviaţiei, fiecare stat membru trebuie să desemneze o autoritate competentă unică, responsabilă cu coordonarea şi monitorizarea aplicării de standarde bază comune privind siguranţa aeriană.

Deşi în cadrul unui acelaşi stat membru pot exista două sau mai multe organisme sau entităţi al căror obiect de activitate este siguranţa aviaţiei, fiecare stat membru trebuie să desemneze o autoritate competentă unică, responsabilă cu coordonarea şi monitorizarea aplicării standardelor privind siguranţa.

Justification

Restores the position adopted by Parliament in its first reading.

Amendamentul 6

Considerentul 13

În scopul de a defini responsabilităţile pentru aplicarea standardelor de bază comune privind siguranţa aeriană şi de a descrie măsurile solicitate de către operatori şi de alte entităţi în acest scop, fiecare stat membru trebuie să stabilească un program naţional de siguranţă a aviaţiei civile. Mai mult decât atât, fiecare operator aeroportuar, transportator aerian şi entitate de aplicare a standardelor de siguranţă aeriană trebuie să stabilească, să aplice şi să menţină un program de siguranţă pentru a se conforma atât prezentului regulament, cât şi oricărui program de siguranţă a aviaţiei civile aplicabil.

În scopul de a defini responsabilităţile pentru aplicarea standardelor de bază comune şi de a descrie măsurile solicitate de către operatori şi de alte entităţi în acest scop, fiecare stat membru trebuie să stabilească un program naţional de siguranţă a aviaţiei civile. Mai mult decât atât, fiecare operator aeroportuar, transportator aerian şi entitate de aplicare a standardelor de siguranţă aeriană trebuie să stabilească, să aplice şi să menţină un program de siguranţă pentru a se conforma atât noului act, cât şi oricărui program de siguranţă a aviaţiei civile aplicabil.

Justification

Restores the position adopted by Parliament in its first reading.

Amendamentul 7

Considerentul 14

În scopul de a monitoriza conformitatea cu prezentul regulament şi cu programul naţional de siguranţă a aviaţiei civile, fiecare stat membru trebuie să stabilească şi să asigure aplicarea unui program naţional de verificare a calităţii siguranţei aviaţiei civile.

În scopul de a monitoriza conformitatea cu noul act şi cu programul naţional de siguranţă a aviaţiei civile, fiecare stat membru trebuie să stabilească şi să asigure aplicarea unui program naţional de verificare a nivelului siguranţei aviaţiei civile.

Justification

Restores the position adopted by Parliament in its first reading.

Amendamentul 8

Considerentul 15 a (nou)

 

(15a) În cadrul extinderii viitoare a competenţelor sale, Agenţia europeană de siguranţă a aviaţiei ar trebui să fie integrată treptat în monitorizarea respectării conformităţii cu dispoziţiile comune privind siguranţa aviaţiei civile.

Justificare

Restores the position adopted by Parliament in its first reading.

Amendamentul 9

Considerentul 16

(16) Normele de aplicare stabilind măsuri şi proceduri comune pentru aplicarea standardelor de bază comune privind siguranţa aviaţiei şi conţinând informaţii de siguranţă sensibile, alături de rapoartele de inspecţie ale Comisiei şi răspunsurile din partea autorităţilor competente trebuie considerate „informaţii clasificate ale UE” în înţelesul Deciziei 2001/844/CE, CECO, Euratom a Comisiei din 29 noiembrie 2001 de modificare a regulamentului său de procedură internă . Aceste documente nu trebuie publicate, ci trebuie puse doar la dispoziţia acelor operatori şi entităţi care au un interes legitim.

(16) Normele de aplicare prin care se stabilesc măsuri şi proceduri comune pentru aplicarea standardelor de bază comune şi care conţin informaţii de siguranţă sensibile, alături de rapoartele de inspecţie ale Comisiei şi răspunsurile din partea autorităţilor competente trebuie considerate „informaţii clasificate ale UE” în înţelesul Deciziei 2001/844/CE, CECO, Euratom a Comisiei din 29 noiembrie 2001 de modificare a regulamentului său de procedură internă . Aceste documente nu trebuie publicate, ci trebuie puse doar la dispoziţia acelor operatori şi entităţi care au un interes legitim.

Justification

Restores the position adopted by Parliament in its first reading.

Amendamentul 10

Considerentul 18 a (nou)

 

(18a) Pentru ca pasagerii şi bagajele în escală să nu mai facă obiectul unei inspecţii la îmbarcarea pe o aeronavă al cărei punct de plecare este într-o ţară terţă, noţiune cunoscută sub numele de „sistem de control unic de siguranţă”, şi pentru a permite pasagerilor care au călătorit cu o astfel de aeronavă să se amestece cu pasagerii controlaţi la plecare, este oportun să se încurajeze încheierea unor acorduri între Comunitate şi ţările terţe, prin care să se confirme faptul că standardele de siguranţă aplicate în ţara terţă sunt echivalente cu standardele comunitare.

Justificare

Restores the position adopted by Parliament in its first reading.

Amendamentul 11

Considerentul 21

(21) Statele membre stabilesc sancţiunile aplicabile pentru nerespectarea dispoziţiilor prezentului regulament. Sancţiunile prevăzute, care pot fi de natură civilă sau administrativă, trebuie să fie eficace, adecvate şi descurajante.

(21) Este necesar să se stabilească sancţiuni pentru nerespectarea dispoziţiilor prezentului regulament. Sancţiunile în cauză ar trebui să fie efective, proporţionale şi cu efect de descurajare.

Justification

Restores the position adopted by Parliament in its first reading.

Amendamentul 12

Considerentul 22 a (nou)

 

(22a) Ar trebui avută în vedere instituirea unui mecanism de solidaritate care ar putea oferi asistenţă în urma unui act de terorism cu un impact major asupra sectorului transporturilor.

Justificare

Restores the position adopted by Parliament in its first reading.

Amendamentul 13

Articolul 1 alineatul (1)

1. Prezentul regulament instituie norme comune de protecţie a aviaţiei civile împotriva actelor de intervenţie ilicită.

1. Prezentul regulament stabileşte norme comune de protecţie a aviaţiei civile împotriva actelor de intervenţie ilicită care pun în pericol siguranţa aviaţiei civile.

De asemenea, acesta constituie baza unei interpretări comune a anexei 17 a Convenţiei de la Chicago privind aviaţia civilă internaţională.

De asemenea, acesta constituie baza unei interpretări comune a versiunii din aprilie 2002 a anexei 17 a Convenţiei de la Chicago privind aviaţia civilă internaţională.

Justification

Restores the position adopted by Parliament in its first reading.

Amendamentul 14

Articolul 2 alineatul (1) litera (a)

(a) toate aeroporturile sau părţile de aeroporturi localizate pe teritoriul unui stat membru care nu sunt folosite exclusiv în scopuri militare;

(a) toate aeroporturile sau părţile de aeroporturi localizate pe teritoriul unui stat membru care deservesc aviaţia civilă;

Justification

Restores the position adopted by Parliament in its first reading.

Amendamentul 15

Articolul 3 punctul 1

1. „aviaţie civilă” înseamnă orice operaţiune de transport aerian efectuată de o aeronavă civilă, excluzând operaţiunile efectuate de o aeronavă de stat menţionată la articolul 3 al Convenţiei de la Chicago privind aviaţia civilă internaţională;

1. „aviaţie civilă” înseamnă orice operaţiune de transport aerian, comercială sau necomercială, regulată sau neregulată, excluzând operaţiunile efectuate de o aeronavă de stat menţionată la articolul 3 al Convenţiei de la Chicago privind aviaţia civilă internaţională din 1944;

Justification

Restores the position adopted by Parliament in its first reading.

Amendamentul 16

Articolul 3 punctul 2

2. „siguranţă aeriană” înseamnă combinarea măsurilor şi resurselor umane şi materiale menite să protejeze aviaţia civilă împotriva actelor de intervenţie ilicită;

2. „siguranţă aeriană” înseamnă combinarea măsurilor şi resurselor umane şi naturale, menite să protejeze aviaţia civilă împotriva acţiunilor de intervenţie ilegală care pun în pericol siguranţa aviaţiei civile;

Justification

Restores the position adopted by Parliament in its first reading.

Amendamentul 17

Articolul 3 punctul 2a (nou)

 

2a. „aeroport” înseamnă orice suprafaţă de pământ (sau de apă) special adaptată pentru aterizarea, decolarea şi manevrele aeronavelor, inclusiv instalaţiile auxiliare care pot fi necesare în astfel de operaţiuni, ţinându-se cont de necesităţile traficului aerian, precum şi serviciile, în special instalaţiile necesare în serviciile aeriene comerciale;

Justificare

Restores the position adopted by Parliament in its first reading.

Amendamentul 18

Articolul 3 punctul 7

7. „articole interzise” înseamnă arme, explozivi sau alte dispozitive, articole sau substanţe periculoase care pot fi folosite pentru a comite un act de intervenţie ilicită;

7. „articole interzise” înseamnă arme, explozivi sau alte dispozitive, articole sau substanţe periculoase care pot fi folosite pentru a comite o acţiune de intervenţie ilegală care periclitează siguranţa;

Justification

Restores the position adopted by Parliament in its first reading.

Amendamentul 19

Articolul 3 punctul 13

13. „zonă de siguranţă cu acces restricţionat” înseamnă acea parte din zona aeroportuară în care, pe lângă faptul că accesul este restricţionat, se aplică şi alte standarde de siguranţă a aviaţiei;

13. „zonă de siguranţă cu acces restricţionat” înseamnă acea parte din zona aeroportuară în care, pe lângă faptul că accesul este restricţionat, se aplică controlul accesului;

Justification

Restores the position adopted by Parliament in its first reading.

Amendamentul 20

Articolul 3 punctul 14

14. „zonă delimitată” înseamnă o zonă care este separată prin controlul accesului fie de alte zone de siguranţă cu acces restricţionat, fie, în cazul în care chiar zona delimitată este o zonă de siguranţă cu acces restricţionat, de alte zone de siguranţă cu acces restricţionat ale unui aeroport;

14. „zonă delimitată” înseamnă o zonă care nu este accesibilă publicului şi care este separată de alte zone de siguranţă cu acces restricţionat, sau, în cazul în care chiar zona delimitată este o zonă de siguranţă cu acces restricţionat, de alte zone de siguranţă cu acces restricţionat ale unui aeroport;

Justification

Restores the position adopted by Parliament in its first reading.

Amendamentul 21

Articolul 3 punctul 15

15. „verificarea antecedentelor” înseamnă verificarea înregistrată a identităţii unei persoane, inclusiv a cazierului său judiciar, pentru a evalua dacă respectiva persoană este abilitată să pătrundă neînsoţită în zonele de securitate cu acces restricţionat;

15. „verificarea antecedentelor” înseamnă verificarea pe bază de dovezi a identităţii unei persoane, inclusiv a cazierului său judiciar şi a informaţiilor deţinute de serviciile secrete;

Justification

Restores the position adopted by Parliament in its first reading.

Amendamentul 22

Articolul 3 punctul 17

17. „călători, bagaje, mărfuri sau poştă în tranzit” înseamnă călători, bagaje, mărfuri sau poştă care pleacă cu aceeaşi aeronavă cu care au sosit;

17. „pasageri, bagaje, mărfuri sau poştă în tranzit” înseamnă pasageri, bagaje, mărfuri sau poştă care pleacă cu aceeaşi aeronavă cu care au sosit, cu un zbor purtând acelaşi număr de zbor;

Justificare

Restores the position adopted by Parliament in its first reading.

Amendamentul 23

Articolul 3 punctul 24

24. „poştă” înseamnă trimiterile de corespondenţă şi alte articole, altele decât poşta transportatorului aerian, prezentate spre trimitere şi destinate serviciilor poştale în conformitate cu normele Uniunii Poştale Universale;

24. „poştă” înseamnă scrisori, colete, trimiterile de corespondenţă şi alte articole destinate livrării către societăţi de servicii poştale, responsabile cu manevrarea lor în conformitate cu dispoziţiile Uniunii Poştale Universale (UPU);

Justificare

Restores the position adopted by Parliament in its first reading.

Amendamentul 24

Articolul 3 punctul 26

26. „agent abilitat” înseamnă un transportator aerian, agent, expeditor sau altă entitate care asigură controalele de siguranţă în ceea ce priveşte transportul de marfă sau poştă;

26. „agent abilitat” înseamnă un transportator aerian, agent, expeditor sau altă entitate care asigură controalele de siguranţă în conformitate cu prezentul regulament, în ceea ce priveşte transportul de marfă sau poştă;

Justificare

Restores the position adopted by Parliament in its first reading.

Amendamentul 25

Articolul 3 punctul 27

27. „expeditor cunoscut” înseamnă un expeditor care trimite mărfuri sau poştă pe cont propriu şi ale cărui proceduri se conformează normelor şi standardelor de siguranţă comune într-o măsură suficientă pentru a permite transportul acestor mărfuri sau al poştei de către orice aeronavă;

27. „expeditor cunoscut” înseamnă un expeditor care trimite mărfuri sau poştă şi ale cărui proceduri se conformează normelor şi standardelor de siguranţă comune într-o măsură suficientă pentru a permite transportul acestor mărfuri sau al poştei de către orice aeronavă;

Justification

Restores the position adopted by Parliament in its first reading.

Amendamentul 26

Articolul 3 punctul 28

28. „expeditor client” înseamnă un expeditor care trimite mărfuri sau poştă pe cont propriu şi ale cărui proceduri se conformează normelor şi standardelor de siguranţă comune într-o măsură suficientă pentru a permite transportul acestor mărfuri de către avioanele de marfă sau al poştei de către aeronavele poştale;

28. „expeditor client” înseamnă un expeditor care trimite mărfuri sau poştă şi ale cărui proceduri se conformează normelor şi standardelor de siguranţă comune într-o măsură suficientă pentru a permite transportul acestor mărfuri de către avioanele de marfă şi avioanele care transportă doar poştă;

Justification

Restores the position adopted by Parliament in its first reading.

Amendamentul 27

Articolul 3 punctul 29

29. „controlul siguranţei aeronavei” înseamnă inspecţia acelor părţi ale spaţiului interior al unei aeronave la care ar fi putut avea acces călătorii şi inspecţia calei aeronavei în vederea identificării articolelor interzise şi a intervenţiilor ilegale îndreptate împotriva aeronavei;

29. „controlul siguranţei aeronavei” înseamnă inspecţia acelor părţi ale spaţiului interior al unei aeronave la care ar fi putut avea acces călătorii şi inspecţia calei aeronavei în vederea identificării articolelor interzise şi a intervenţiilor ilegale care pun în pericol siguranţa aeronavei;

Justificare

Restores the position adopted by Parliament in its first reading.

Amendamentul 28

Articolul 3 punctul 30

30. „percheziţia de siguranţă a aeronavei” înseamnă inspecţia interiorului şi a exteriorului accesibil al aeronavei în vederea identificării articolelor interzise şi a intervenţiilor ilegale îndreptate împotriva aeronavei;

30. „percheziţia de siguranţă a aeronavei” înseamnă inspecţia interiorului şi a exteriorului accesibil al aeronavei în vederea identificării articolelor interzise şi a intervenţiilor ilegale care pun în pericol siguranţa aeronavei;

Justificare

Restores the position adopted by Parliament in its first reading.

Amendamentul 29

Articolul 3 punctul 31

31. „agent de siguranţă la bord” înseamnă o persoană care este angajată de un stat pentru a călători la bordul unei aeronave a unui transportator aerian licenţiat de statul respectiv cu scopul de a proteja aeronava şi ocupanţii acesteia împotriva actelor de intervenţie ilicită.

31. „agent de siguranţă la bord” înseamnă o persoană care este angajată de un stat membru pentru a călători la bordul unei aeronave a transportatorului aerian licenţiat de statul respectiv cu scopul de a proteja aeronava şi ocupanţii acesteia împotriva acţiunilor de intervenţie ilicită care pun în pericol siguranţa zborului.

Justification

Restores the position adopted by Parliament in its first reading.

Amendamentul 30

Articolul 4 alineatul (1)

(1) Standardele de bază comune pentru a proteja aviaţia civilă împotriva actelor de intervenţie ilicită figurează în anexă.

(1) Standardele de bază comune pentru protecţia aviaţiei civile împotriva acţiunilor de intervenţie ilegală, care pun în pericol siguranţa aviaţiei civile, figurează în anexă.

Justification

Restores the position adopted by Parliament in its first reading.

Amendamentul 31

Articolul 4 alineatul (1a) (nou)

 

(1a) Statele membre şi utilizatorii suportă costurile aplicării standardelor de bază comune împotriva acţiunilor de intervenţie ilegală. Pentru e evita orice denaturare a concurenţei între statele membre şi între aeroporturi, transportatorii aerieni şi alte entităţi interesate din interiorul Comunităţii, precum şi între statele membre şi ţările terţe, Comisia prezintă, în cel mai scurt timp, o propunere de stabilire a unor dispoziţii uniforme de finanţare a acestor măsuri privind siguranţa.

Justificare

Restores the position adopted by Parliament in its first reading.

Amendamentul 32

Articolul 4 alineatul (2) litera (ha) (nouă)

 

(ha) verificarea antecedentelor.

Justificare

Restores the position adopted by Parliament in its first reading.

Amendamentul 33

Articolul 4 alineatul (2a) (nou)

 

(2a) Măsurile detaliate pentru aplicarea standardelor de bază comune devin caduce la şase luni de la intrarea lor în vigoare. Acestea pot fi menţinute, în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 15 alineatul (2), dar numai după o reevaluare a riscurilor privind siguranţa şi o evaluare generală a costurilor şi impactului operaţional ale acestor măsuri.

Justification

Such a "sunset clause" is in line with the "Better Regulation" initiative and helps to avoid unnecessary regulatory provisions.

Amendamentul 34

Articolul 4 alineatul (3)

3. Comisia stabileşte criterii, prin modificarea prezentului regulament printr-o decizie în conformitate cu procedura de reglementare cu control menţionată la articolul 15 alineatul (3), pentru a permite statelor membre derogări de la standardele de bază comune menţionate la alineatul 1 şi adoptarea de măsuri de siguranţă alternative care furnizează un nivel de protecţie adecvat pe baza unei evaluări locale a riscului. Astfel de măsuri alternative sunt justificate prin aspecte ce ţin cont de mărimea aeronavei sau de natura, dimensiunile sau frecvenţa operaţiunilor sau a altor activităţi specifice.

3. Comisia stabileşte criterii, în conformitate cu procedura menţionată la articolul 15 alineatul (3), pentru a permite statelor membre derogări de la standardele de bază comune menţionate la alineatul (1) şi adoptarea de măsuri de siguranţă care furnizează un nivel de protecţie adecvat în aeroporturi sau în zonele delimitate ale acestora, pe baza unei evaluări locale a riscului. Astfel de măsuri alternative sunt justificate prin aspecte legate de mărimea aeronavei, de natura operaţiunii şi/sau de frecvenţa operaţiunilor pe aeroporturile în cauză.

Din motive de urgenţă absolută, Comisia poate recurge la procedura de urgenţă menţionată la articolul 15 alineatul (4). Statele membre informează Comisia cu privire la aceste măsuri.

 

Justification

Restores the position adopted by Parliament in its first reading.

Amendamentul 35

Articolul 4 alineatul (4)

(4) Statele membre asigură aplicarea pe teritoriul lor a standardelor de bază comune menţionate la alineatul 1. În cazul în care un stat membru are motive de a considera că nivelul de siguranţă a aviaţiei a fost compromis printr-o violare a sistemului de siguranţă, acesta asigură adoptarea de acţiuni adecvate şi prompte în scopul de a îndrepta situaţia şi a asigura continuitatea siguranţei aviaţiei civile.

(4) Statele membre asigură aplicarea standardelor de bază comune menţionate la alineatul (1).

Justification

Restores the position adopted by Parliament in its first reading.

Amendamentul 36

Articolul 4 alineatul (4a) (nou)

 

(4a) (4a) Stabilirea fiecărei măsuri şi proceduri detaliate privind aplicarea standardelor de bază comune, menţionate la alineatul (1), se face pe baza unei evaluări a riscurilor şi a impactului. Evaluarea respectivă cuprinde o estimare a costurilor.

Justificare

Restores the position adopted by Parliament in its first reading.

Amendamentul 37

Articolul 4 alineatul (4b) (nou)

 

(4b) Statele membre informează Comisia cu privire la acele măsuri stabilite în conformitate cu alineatul (2), ale căror costuri financiare sau de altă natură sunt, după aplicarea măsurii respective, disproporţionate faţă de plusul de siguranţă oferit, dacă există vreunul. În astfel de cazuri, Comisia permite statelor membre derogări de la standardele de bază comune, în conformitate cu procedura de reglementare cu control prevăzută la articolul 15 alineatul (3).

Amendamentul 38

Articolul 5a (nou)

 

Articolul 5a

Transparenţa preţurilor

 

În cazul în care costurile aeroportuare sau de siguranţă la bord sunt incluse în preţul biletului de avion, acestea trebuie să fie menţionate separat pe bilet sau să fie indicate în orice alt fel pasagerului.

Justificare

Restores the position adopted by Parliament in its first reading.

Amendamentul 39

Articolul 5b (nou)

 

Articolul 5b

Afectarea taxelor şi spezelor legate de siguranţă

 

Taxele şi spezele legate de siguranţă, fie că sunt percepute de statele membre, de transportatorii aerieni sau de organisme, sunt transparente, folosite exclusiv pentru a acoperi costurile necesare pentru asigurarea siguranţei aeroporturilor şi a navelor şi nu depăşesc costurile aplicării standardelor comune de bază menţionate la articolul 4.

Justification

Restores the position adopted by Parliament in its first reading.

Amendamentul 40

Articolul 5c (nou)

 

Articolul 5c

Măsuri necesare în caz de încălcare a siguranţei

 

În cazul în care un stat membru are motive să creadă că nivelul siguranţei aviaţiei a fost compromis printr-o încălcare a siguranţei, acesta asigură luarea măsurilor corespunzătoare şi prompte pentru remedierea situaţiei şi pentru a asigura siguranţa permanentă a aviaţiei civile.

Justificare

Restores the position adopted by Parliament in its first reading.

Amendamentul 41

Articolul 5 alineatul (1)

(1) Statele membre pot aplica măsuri mai stricte decât standardele de bază comune menţionate la articolul 4. În acest caz, acestea acţionează pe baza unei evaluări a riscului şi în conformitate cu dreptul comunitar. Măsurile sunt pertinente, obiective, nediscriminatorii şi proporţionale riscurilor avute în vedere.

(1) Statele membre pot aplica măsuri mai stricte decât standardele de bază comune menţionate la articolul 4. În acest caz, acestea acţionează pe baza unei evaluări a riscului şi în conformitate cu dreptul comunitar. Măsurile mai stricte sunt pertinente, obiective, nediscriminatorii şi proporţionale riscurilor avute în vedere.

Justificare

Restores the position adopted by Parliament in its first reading.

Amendamentul 42

Articolul 5 alineatul (2)

(2) Statele membre informează Comisia cu privire la aceste măsuri în cel mai scurt timp de la aplicarea acestora. După primirea acestor informaţii, Comisia le transmite celorlalte state membre.

(2) Comisia poate examina aplicarea alineatului (1) şi, după consultarea comitetului menţionat la articolul 15 alineatul (1), poate decide dacă statul membru este autorizat să aplice în continuare măsurile.

 

Comisia comunică decizia sa Consiliului şi statelor membre.

 

În cursul lunii care urmează după comunicarea deciziei de către Comisie, un stat membre poate supune decizia Consiliului. Consiliul, hotărând cu majoritate calificată, poate, în termen de trei luni, să ia o decizie diferită.

Justificare

Restores the position adopted by Parliament in its first reading.

Amendamentul 43

Articolul 5 alineatul (3)

(3) Statele membre nu sunt obligate să informeze Comisia în cazul în care măsurile respective sunt limitate la un anumit zbor de la o dată precisă.

(3) Alineatul (2) nu se aplică în cazul în care măsurile mai stricte sunt limitate la un anumit zbor de la o dată precisă.

Justification

Restores the position adopted by Parliament in its first reading.

Amendamentul 44

Articolul 5 alineatul (3 a) (nou)

 

(3a) Costul punerii în aplicare a măsurilor mai stricte, menţionate la alineatul (1), este suportat de statele membre.

Justificare

Restores the position adopted by Parliament in its first reading.

Amendamentul 45

Articolul 6 alineatul (1)

(1) Fără a aduce atingere acordurilor bilaterale la care Comunitatea este parte, un stat membru informează Comisia cu privire la măsurile de siguranţă solicitate de o ţară terţă în cazul în care acestea diferă de standardele de bază comune menţionate la articolul 4 în ceea ce priveşte zborurile cu plecare dintr-un aeroport al unui stat membru având ca destinaţie sau survolând ţara terţă respectivă.

1. Fără a aduce atingere acordurilor bilaterale la care Comunitatea este parte, un stat membru notifică Comisia cu privire la măsurile solicitate de o ţară terţă în cazul în care acestea diferă de standardele de bază comune menţionate la articolul 4 în ceea ce priveşte zborurile cu plecare dintr-un aeroport al unui stat membru având ca destinaţie sau survolând ţara terţă respectivă.

Justification

Restores the position adopted by Parliament in its first reading.

Amendamentul 46

Articolul 6 alineatul (1a) (nou)

 

(1a) Comisia cooperează cu Organizaţia Internaţională a Aviaţiei Civile (OIAC) în domeniile care intră sub incidenţa prezentului regulament. Pentru a facilita această cooperare, Comisia este autorizată să încheie acorduri cu OIAC în vederea schimbului de informaţii şi asistenţei reciproce în materie de audit şi inspecţii. Comisia negociază aceste acorduri cu sprijinul comitetului menţionat la articolul 15.

Justification

At present the Commission and the ICAO carry out their inspections and audits with very little coordination, resulting in duplication of effort and failure to synchronise their activities in Europe.

Amendamentul 47

Articolul 6 alineatul (2)

2. La cererea statului membru respectiv sau la propria iniţiativă, Comisia examinează aplicarea măsurilor notificate în conformitate cu alineatul 1 şi poate elabora, în conformitate cu procedura menţionată la articolul 15 alineatul (2), un răspuns adecvat adresat ţării terţe respective.

2. La cererea statului membru respectiv sau din propria iniţiativă, Comisia examinează aplicarea alineatului (1) şi poate elabora, în conformitate cu procedura menţionată la articolul 15 alineatul (2), şi după consultarea ţării terţe respective, un răspuns adecvat adresat acesteia.

 

Comisia comunică decizia sa Consiliului şi statelor membre.

Justification

Restores the position adopted by Parliament in its first reading.

Amendamentul 48

Articolul 7, titlu

Autoritatea competentă

Autoritatea naţională

Justificare

Restores the position adopted by Parliament in its first reading.

Amendamentul 49

Articolul 7a (nou)

 

Articolul 7a

Programe

 

Statele membre, operatorii aeroportuari, transportatorii aerieni şi alte entităţi care aplică standarde de siguranţă a aviaţiei au responsabilitatea de a elabora, aplica şi menţine programe proprii de siguranţă, astfel cum este indicat la articolele 8-12.

 

Statele membre îndeplinesc, în plus, funcţia amplă de control al calităţii, stabilită la articolul 13.

Justificare

Restores the position adopted by Parliament in its first reading.

Amendamentul 50

Articolul 8 alineatul (2)

(2) Autoritatea competentă pune în scris la dispoziţia operatorilor şi entităţilor pe care le consideră a avea un interes legitim, conform principiului „trebuie cunoscute”, părţile adecvate ale programului său naţional de siguranţă a aviaţiei civile.

(2) Autoritatea competentă pune în scris la dispoziţia operatorilor şi entităţilor care au un interes legitim, conform principiului „nevoii de cunoaştere”, părţile adecvate ale programului său naţional de siguranţă a aviaţiei civile.

Justification

Restores the position adopted by Parliament in its first reading.

Amendamentul 51

Articolul 9 alineatul (2) primul şi al doilea paragraf

(2) Specificaţiile pentru programul naţional de control al calităţii se adoptă prin modificarea prezentului regulament, prin adăugarea unei anexe în conformitate cu procedura de reglementare cu control menţionată la articolul 15 alineatul (3).

(2) Specificaţiile pentru programul naţional de control al calităţii se adoptă în conformitate cu procedura menţionată la articolul 15 alineatul (3).

Din motive de urgenţă absolută, Comisia poate recurge la procedura de urgenţă menţionată la articolul 15 alineatul (4).

 

Justification

Restores the position adopted by Parliament in its first reading.

Amendamentul 52

Articolul 10 alineatul (1) al treilea paragraf

Programul conţine dispoziţii privind controlul intern al calităţii, descriind modul în care operatorul aeroportuar monitorizează respectarea acestor metode şi proceduri.

Programul descrie şi modul în care operatorul aeroportuar monitorizează respectarea acestor metode şi proceduri.

Justificare

Restores the position adopted by Parliament in its first reading.

Amendamentul 53

Articolul 10 alineatul (2)

(2) Programul de siguranţă al aeroportului este înaintat autorităţii competente, care poate lua măsuri suplimentare, dacă este cazul.

(2) Programul de siguranţă al aeroportului este înaintat autorităţii competente.

Justificare

Restores the position adopted by Parliament in its first reading.

Amendamentul 54

Articolul 11 alineatul (1)

(1) Fiecare transportator aerian elaborează, aplică şi menţine un program siguranţă al transportatorului aerian. Programul descrie metodele şi procedurile care trebuie urmate de transportatorul aerian pentru a se conforma atât prezentului regulament, cât şi programului naţional de siguranţă a aviaţiei civile al statului membru pe al cărui teritoriu furnizează servicii.

(1) Fiecare stat membru veghează ca aeroporturile şi furnizorii serviciului de transport aerian pornind de pe teritoriul statului în cauză să pună în aplicare şi să menţină un program de siguranţă al transportatorului aerian, adaptat cerinţelor programelor naţionale de siguranţă a aviaţiei civile. Programul descrie metodele şi procedurile care trebuie urmate de transportatorul aerian pentru a se conforma atât prezentului regulament, cât şi programului naţional de siguranţă a aviaţiei civile al statului membru pe al cărui teritoriu furnizează servicii.

Programul conţine dispoziţii privind controlul intern al calităţii, descriind modul în care transportatorul aerian monitorizează respectarea acestor metode şi proceduri.

Programul descrie şi modul în care transportatorul aerian monitorizează respectarea acestor metode şi proceduri.

Justificare

Restores the position adopted by Parliament in its first reading.

Amendamentul 55

Articolul 11 alineatul (2)

(2) La cerere, programul de siguranţă al transportatorului aerian este înaintat autorităţii competente, care poate lua măsuri suplimentare, dacă este cazul.

(2) La cerere, programul de siguranţă al transportatorului aerian este înaintat autorităţii competente.

Justificare

Restores the position adopted by Parliament in its first reading.

Amendamentul 56

Articolul 11 alineatul (3)

(3) În cazul în care programul de siguranţă al transportatorului aerian comunitar a fost validat de autoritatea competentă a statului membru care acordă licenţa, transportatorul aerian este recunoscut de către toate celelalte state membre ca îndeplinind cerinţele prevăzute la alineatul 1. Aceasta se face fără a aduce atingere dreptului unui stat membru de a solicita oricărui transportator aerian detalii legate de aplicarea următoarelor elemente:

(3) În cazul în care programul de siguranţă al transportatorului aerian comunitar a fost validat de autoritatea competentă a statului membru care acordă licenţa, transportatorul aerian este recunoscut de către toate celelalte state membre. Validarea şi recunoaşterea respective nu se aplică acelor părţi ale programului care au legătură cu posibile măsuri mai stricte, aplicabile într-un stat membru, altul decât cel care i-a acordat licenţa.

(a) măsurile de siguranţă aplicate de statul membru respectiv conform articolului 5; şi/sau

 

(b) proceduri locale aplicabile în aeroporturile deservite.

 

Justificare

Restores the position adopted by Parliament in its first reading.

Amendamentul 57

Articolul 12, titlu

Programul de siguranţă al unei entităţi

Programul de siguranţă al unui agent abilitat care aplică standarde de siguranţă a aviaţiei

Justificare

Restores the position adopted by Parliament in its first reading.

Amendamentul 58

Articolul 12 alineatul (1)

(1) Fiecare entitate care trebuie să aplice, conform unui program naţional de siguranţă a aviaţiei civile menţionat la articolul 8, standarde de siguranţă a aviaţiei, stabileşte, aplică şi menţine un program de siguranţă al entităţii.

(1) Fiecare entitate care trebuie să aplice, conform programului naţional de siguranţă a aviaţiei civile, standarde de siguranţă a aviaţiei, stabileşte, aplică şi menţine un program de siguranţă.

Programul descrie metodele şi procedurile care trebuie urmate de entitate pentru a se conforma programului naţional de siguranţă a aviaţiei civile al statului membru în legătură cu operaţiunile de pe teritoriul statului membru respectiv.

Programul descrie metodele şi procedurile care trebuie urmate de entitate pentru a se conforma, în primul rând, programului naţional de siguranţă a aviaţiei civile al statului membru în cauză, în legătură cu operaţiunile de pe teritoriul statului membru respectiv, şi prezentului regulament.

Programul conţine dispoziţii privind controlul intern al calităţii, descriind modul în care entitatea monitorizează respectarea acestor metode şi proceduri.

Programul descrie şi modul în care entitatea urmează să monitorizeze prin mijloace proprii respectarea acestor metode şi proceduri.

Justificare

Restores the position adopted by Parliament in its first reading.

Amendamentul 59

Articolul 12 alineatul (2)

(2) La cerere, programul este înaintat autorităţii competente a statului membru în cauză, care poate lua măsuri suplimentare, dacă este cazul.

(2) La cerere, programul de siguranţă al entităţii care aplică standarde de siguranţă este înaintat autorităţii competente.

Justificare

Restores the position adopted by Parliament in its first reading.

Amendamentul 60

Articolul 13 alineatul (1) primul paragraf

(1) Comisia, în cooperare cu autoritatea competentă a statului membru respectiv, efectuează inspecţii, inclusiv inspecţii ale aeroporturilor, operatorilor şi entităţilor care aplică standardele de siguranţă a aviaţiei, în scopul de a monitoriza aplicarea de către statele membre a prezentului regulament şi, după caz, de a face recomandări pentru îmbunătăţirea siguranţei aviaţiei. În acest scop, autoritatea competentă informează în scris Comisia în legătură cu toate aeroporturile de pe teritoriul său care deservesc aviaţia civilă, altele decât cele prevăzute la articolul 4 alineatul (3).

(1) Comisia, în cooperare cu autoritatea competentă a statului membru respectiv, însărcinează Agenţia europeană de siguranţă a aviaţiei să efectueze inspecţii, inclusiv inspecţii ale aeroporturilor, operatorilor şi entităţilor care aplică standardele de siguranţă a aviaţiei, în scopul de a monitoriza aplicarea de către statele membre a prezentului regulament, de a identifica deficienţele siguranţei aviaţiei şi, după caz, de a face recomandări pentru îmbunătăţirea siguranţei aviaţiei. În acest scop, autoritatea competentă informează în scris Comisia în legătură cu toate aeroporturile de pe teritoriul său care deservesc aviaţia civilă, altele decât cele prevăzute la articolul 4 alineatul (3) al treilea paragraf.

Justificare

Restores the position adopted by Parliament in its first reading.

Amendamentul 61

Articolul 13 alineatul (2)

(2) Inspecţiile efectuate de Comisie în aeroporturi, în rândul operatorilor şi entităţilor care aplică standarde de siguranţă a aviaţiei sunt inopinate. Înainte de a se da curs unei inspecţii şi în timp util, Comisia informează statul membru respectiv cu privire la aceasta.

(2) Inspecţiile efectuate de Comisie în aeroporturi, în rândul operatorilor şi entităţilor care aplică standarde de siguranţă a aviaţiei sunt inopinate.

Justificare

Restores the position adopted by Parliament in its first reading.

Amendamentul 62

Articolul 13 alineatul (3a) (nou)

 

(3a) Comisia se asigură că fiecare aeroport european care face obiectul dispoziţiilor prezentului regulament este inspectat cel puţin o dată în termen de...*.

 

*Patru ani de la data intrării în vigoare a prezentului regulament.

Justificare

Restores the position adopted by Parliament in its first reading.

Amendamentul 63

Articolul 14 litera (a)

(a) măsurile şi procedurile menţionate la articolul 4 alineatele (2) şi (3), articolul 5 alineatul (1) şi articolul 6 alineatul (1), în cazul în care conţin informaţii de siguranţă sensibile;

(a) măsurile şi procedurile menţionate la articolul 4 alineatele (2) şi (3), în cazul în care conţin informaţii de siguranţă sensibile;

Justificare

Restores the position adopted by Parliament in its first reading.

Amendamentul 64

Articolul 15a (nou)

 

Articolul 15a

Raportul

 

Comisia prezintă anual Parlamentului European, Consiliului, statelor membre şi parlamentelor naţionale un raport privind aplicarea prezentului regulament şi influenţa acestuia asupra îmbunătăţirii siguranţei aeriene, precum şi orice posibile defecte sau carenţe constatate în timpul controalelor şi inspecţiilor efectuate de Comisie.

Justificare

Restores the position adopted by Parliament in its first reading.

Amendamentul 65

Articolul 15b (nou)

 

„Articolul 15b

Grup consultativ al părţilor interesate

 

Fără a aduce atingere rolului comitetului menţionat la articolul 15, Comisia instituite un grup consultativ al părţilor interesate de siguranţa aviaţiei, compus din organizaţii profesionale reprezentative europene, care activează în acest domeniu ori sunt direct influenţate de siguranţa aviaţiei. Rolul acestui grup este exclusiv acela de a oferi consultanţă Comisiei. Comitetul menţionat la articolul 15 transmite toate informaţiile necesare grupului consultativ al părţilor interesate pe toată durata procedurii reglementare.

Justificare

Restores the position adopted by Parliament in its first reading.

Amendamentul 66

Articolul 15c (nou)

 

Articolul 15c

Publicarea informaţiilor

 

În fiecare an, Comisia elaborează concluziile rapoartelor de inspecţie şi publică, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1049/2001 al Parlamentului European şi al Consiliului din 30 mai 2001 privind accesul public la documentele Parlamentului European, ale Consiliului şi ale Comisiei1, un raport privind punerea în aplicare a prezentului regulament şi situaţia existentă în Comunitate în domeniul siguranţei aviaţiei.

 

1 JO L 145, 31.05.2001, p. 43.

Justificare

Restores the position adopted by Parliament in its first reading.

Amendamentul 67

Articolul 15d (nou)

 

Articolul 15d

Ţări terţe

 

În acordurile generale privind aviaţia încheiate între Comunitate şi o ţară terţă în conformitate cu articolul 300 din tratat, ar trebui incluse acorduri prin care să se confirme faptul că standardele de siguranţă aplicate într-o ţară terţă sunt echivalente cu standardele comunitare, în aşa fel încât să se promoveze obiectivul „controlului unic de siguranţă” pentru toate zborurile între Uniunea Europeană şi ţările terţe.

Justificare

Restores the position adopted by Parliament in its first reading.

Amendamentul 68

Articolul 18 alineatul (2)

Se aplică începând cu … *, cu excepţia articolului 4 alineatele (2) şi (3), articolului 9 alineatul (2), articolului 13 alineatul (1) şi articolului 15, care se aplică de la data intrării în vigoare a prezentului regulament.

Se aplică începând cu … *, cu excepţia articolului 4 alineatele (2) şi (3), a articolului 9 alineatul (2), a articolului 13 alineatul (1) şi a articolului 15, care se aplică de la ...**.

*Doi ani de la data intrării în vigoare a prezentului regulament.

*Un an de la data intrării în vigoare a prezentului regulament.

**Data intrării în vigoare a prezentului regulament;

Justificare

Restores the position adopted by Parliament in its first reading.

Amendamentul 69

Anexă, titlu

STANDARDE DE BAZĂ COMUNE (ARTICOLUL 4)

STANDARDE DE BAZĂ COMUNE PENTRU PROTECŢIA AVIAŢIEI CIVILE ÎMPOTRIVA ACŢIUNILOR DE INTERVENŢIE ILEGALĂ (ARTICOLUL 4)

Justificare

Restores the position adopted by Parliament in its first reading.

Amendamentul 70

Anexă capitolul 1 secţiunea 1.2 punctul 4

4. Înainte de a i se elibera o legitimaţie de membru de echipaj sau legitimaţie de aeroport care permite accesul neînsoţit la zonele de securitate cu acces restricţionat, orice persoană, inclusiv personalul navigant, trebuie să fi trecut cu succes printr-o verificare a antecedentelor.

4. Înainte de a i se elibera o legitimaţie de aeroport sau de echipaj care permite accesul neînsoţit la zonele de securitate cu acces restricţionat, orice membru al personalului, inclusiv personalul navigant, trebuie să fi trecut cu succes printr-o verificare a antecedentelor. Legitimaţiile pot fi recunoscute de autorităţi competente diferite de cele care le-au eliberat.

Justificare

Restores the position adopted by Parliament in its first reading.

Amendamentul 71

Anexă capitolul 1 secţiunea 1.5

Aeroporturile şi, dacă este cazul, zonele învecinate deschise publicului, fac obiectul supravegherii, patrulării şi al altor controale fizice în scopul de a identifica orice comportament suspect al persoanelor şi vulnerabilităţile care ar putea fi exploatate în vederea comiterii unui act de intervenţie ilicită, precum şi în scopul descurajării persoanelor de la comiterea unor astfel de acte.

Zonele de securitate cu acces restricţionat, precum şi toate zonele învecinate deschise publicului fac obiectul supravegherii, patrulării şi al altor controale fizice în scopul de a identifica orice comportament suspect al persoanelor şi vulnerabilităţile care ar putea fi exploatate în vederea comiterii unei acţiuni de intervenţie ilegală, precum şi în scopul descurajării persoanelor de la comiterea unor astfel de acte.

Justificare

Restores the position adopted by Parliament in its first reading.

Amendamentul 72

Anexă capitolul 2

Aeronavele staţionate în zonele delimitate ale aeroporturilor cărora li se aplică măsurile alternative menţionate la articolul 4 alineatul (3) sunt separate de aeronavele cărora li se aplică integral standardele de bază comune în scopul de a se asigura că standardele de siguranţă aplicate acestora din urmă, precum şi călătorilor, bagajelor, mărfurilor şi poştei acestora nu sunt compromise.

Aeronavele staţionate în zonele delimitate ale aeroporturilor cărora li se aplică măsurile alternative menţionate la articolul 4 alineatul (3) al treilea paragraf sunt separate de aeronavele cărora li se aplică integral standardele de bază comune, stabilite în anexă, în scopul de a se asigura că standardele de siguranţă aplicate acestora din urmă, precum şi călătorilor, bagajelor şi mărfurilor acestora nu sunt compromise.

Justificare

Restores the position adopted by Parliament in its first reading.

Amendamentul 73

Anexă capitolul 3 punctul 1

1. Înainte de plecare, o aeronavă este supusă unei verificări sau unei percheziţii privind siguranţa aeronavei în scopul de a se asigura că la bord nu există articole interzise. O aeronavă în tranzit poate fi supusă altor măsuri adecvate.

1. În cazul în care pasagerii debarcă de pe o aeronavă, aceasta este supusă unei verificări sau unei percheziţii privind siguranţa, înainte de plecare, în scopul de a se asigura că la bord nu există obiecte interzise. O aeronavă poate să nu facă obiectul unei verificări atunci când provine dintr-un stat membru, cu condiţia ca statul membru respectiv sau Comisia să nu fi transmis informaţii care să indice că nu se poate considera că pasagerii şi bagajele de mână ale acestora au fost supuşi unui filtru în conformitate cu standardele comune menţionate la articolul 4.

Justification

Restores the position adopted by Parliament in its first reading.

Amendamentul 74

Anexă capitolul 3 punctul 1a (nou)

 

1a. Pasagerii care, din motive tehnice, sunt debarcaţi de pe o aeronavă pe un aeroport recunoscut şi reţinuţi într-un perimetru de securitate nu sunt supuşi unui nou filtru.

Justificare

Restores the position adopted by Parliament in its first reading.

Amendamentul 75

Anexă capitolul 3 punctul 2

2. Fiecare aeronavă este protejată împotriva intervenţiilor neautorizate.

2. Fiecare aeronavă este protejată împotriva intervenţiilor neautorizate. Prezenţa unei aeronave în punctele critice dintr-o zonă de securitate cu acces restricţionat este considerată o măsură de protecţie suficientă.

Justificare

Restores the position adopted by Parliament in its first reading.

Amendamentul 76

Anexă capitolul 3 punctul 2a (nou)

 

2a. Orice navă care nu a fost protejată împotriva intervenţiilor ilicite fac obiectul unei percheziţii.

Justificare

Restores the position adopted by Parliament in its first reading.

Amendamentul 77

Anexă capitolul 4 secţiunea 4.1 punctul 2 litera (b)

(b) sosesc dintr-o ţară terţă în care standardele de siguranţă aplicate sunt recunoscute ca fiind echivalente standardelor de bază comune în conformitate cu procedura menţionată la articolul 15 alineatul (2).

(b) sosesc dintr-o ţară terţă cu care Comunitatea a încheiat un acord astfel cum este menţionat la articolul 23, prin care se confirmă că pasagerii respectivi şi bagajele de mână ale acestora au fost supuşi unui filtru conform unor standarde de siguranţă echivalente cu standardele comunitare.

Justificare

Restores the position adopted by Parliament in its first reading.

Amendamentul 78

Anexă capitolul 4 secţiunea 4.1 punctul 3 litera (d)

(d) sosesc dintr-o ţară terţă în care standardele de siguranţă aplicate sunt recunoscute ca fiind echivalente standardelor de bază comune în conformitate cu procedura menţionată la articolul 15 alineatul (2).

(d) sosesc dintr-o ţară terţă cu care Comunitatea a încheiat un acord prin care se confirmă că pasagerii respectivi şi bagajele de mână ale acestora au fost supuşi unui filtru conform unor standarde de siguranţă echivalente cu standardele comunitare.

Justificare

Restores the position adopted by Parliament in its first reading.

Amendamentul 79

Anexă capitolul 4 secţiunea 4.2 punctul 2 litera (b)

(b) pasagerii sosesc dintr-o ţară terţă în care standardele de siguranţă aplicate sunt recunoscute ca fiind echivalente standardelor de bază comune în conformitate cu procedura menţionată la articolul 15 alineatul (2).

(b) pasagerii sosesc dintr-o ţară terţă cu care Comunitatea a încheiat un acord prin care se confirmă că pasagerii respectivi au fost supuşi unui filtru conform unor standarde de siguranţă echivalente cu standardele comunitare.

Justificare

Restores the position adopted by Parliament in its first reading.

Amendamentul 80

Anexă capitolul 5 secţiunea 5.1 punctul 1

1. Toate bagajele de cală sunt supuse unei verificări/filtrări, înainte de îmbarcarea în aeronavă, pentru a se preveni introducerea unor articole interzise în zonele de securitate cu acces restricţionat şi la bordul aeronavei.

1. Toate bagajele de cală sunt supuse unei verificări/filtrări, înainte de îmbarcarea în aeronavă.

Justificare

Restores the position adopted by Parliament in its first reading.

Amendamentul 81

Anexă capitolul 5 secţiunea 5.1 punctul 2 litera (b)

(b) sosesc dintr-o ţară terţă în care standardele de siguranţă aplicate sunt recunoscute ca fiind echivalente standardelor de bază comune în conformitate cu procedura menţionată la articolul 15 alineatul (2).

(b) sosesc dintr-o ţară terţă cu care Comunitatea a încheiat un acord prin care se confirmă că pasagerii respectivi au fost supuşi unui filtru conform unor standarde de siguranţă echivalente cu standardele comunitare.

Justificare

Restores the position adopted by Parliament in its first reading.

Amendamentul 82

Anexă capitolul 5 secţiunea 5.3 punctul 1

1. Fiecare bagaj de cală este identificat ca fiind însoţit sau neînsoţit.

1. Fiecare bagaj de cală este identificat ca fiind însoţit sau neînsoţit. Bagajul de cală al unui pasager care l-a înregistrat la un zbor, dar care nu se află la bordul aceluiaşi avion, este identificat ca fiind neînsoţit.

Justificare

Restores the position adopted by Parliament in its first reading.

Amendamentul 83

Anexă capitolul 5 secţiunea 5.3 punctul 2

2. Bagajele de cală neînsoţite nu sunt transportate, cu excepţia situaţiei în care au fost fie separate din motive independente de voinţa călătorului, fie supuse unor controale de securitate suplimentare.

2. Bagajele de cală neînsoţite nu sunt transportate, cu excepţia situaţiei în care au fost fie separate din motive independente de voinţa călătorului, fie supuse unor controale de securitate corespunzătoare.

Justificare

Restores the position adopted by Parliament in its first reading.

Amendamentul 84

Anexă capitolul 6 secţiunea 6.1 titlu

Controale de securitate pentru mărfuri şi poştă

Controale de securitate pentru mărfuri

Justificare

Restores the position adopted by Parliament in its first reading.

Amendamentul 85

Anexă capitolul 6 secţiunea 6.1 punctul 1

1. Toate mărfurile şi poşta se supun unor controale de securitate înainte de a fi îmbarcate într-o aeronavă. Un transportator aerian nu acceptă să transporte mărfuri sau poştă la bordul unei aeronave în cazul în care nu a efectuat el însuşi aceste controale sau efectuarea lor nu a fost confirmată şi atestată de un agent abilitat, un expeditor cunoscut sau un expeditor client.

1. Toate mărfurile se supun unor controale de securitate înainte de a fi îmbarcate pe o aeronavă. Un transportator aerian nu acceptă să transporte mărfuri la bordul unei aeronave în cazul în care efectuarea controalelor de securitate nu a fost confirmată şi atestată de un agent abilitat al unui alt transportator aerian, un expeditor cunoscut sau un expeditor client.

Justificare

Restores the position adopted by Parliament in its first reading.

Amendamentul 86

Anexă capitolul 6 secţiunea 6.1 punctul 2

2. Mărfurile şi poşta în escală pot fi supuse şi altor controale de securitate descrise într-o normă de aplicare.

2. Mărfurile în escală sunt supuse controalelor de securitate astfel cum sunt descrise într-o normă de aplicare. Acestea pot să nu facă obiectul unor astfel de controale dacă:

 

(a) sosesc dintr-un stat membru, cu condiţia ca statul membru respectiv sau Comisia să nu fi transmis informaţii care să indice că nu se poate considera că mărfurile au fost supuse unui filtru în conformitate cu standardele comune menţionate la articolul 4, sau

 

(b) sosesc dintr-o ţară terţă cu care Comunitatea a încheiat un acord prin care se confirmă că mărfurile au fost supuse unui filtru conform unor standarde de siguranţă echivalente cu standardele comunitare, sau

 

c) în cazuri specificate într-o normă de aplicare.

Justificare

Restores the position adopted by Parliament in its first reading.

Amendamentul 87

Anexă capitolul 6 secţiunea 6.2 titlu

Protejarea mărfurilor şi a poştei

Protejarea mărfurilor

Justificare

Restores the position adopted by Parliament in its first reading.

Amendamentul 88

Anexă capitolul 6 secţiunea 6.2 punctul 1

1. Mărfurile şi poşta destinate transportului la bordul unei aeronave sunt protejate împotriva oricăror intervenţii neautorizate începând din momentul în care sunt supuse controalelor de siguranţă şi până la plecarea aeronavei care le transportă.

1. Mărfurile destinate transportului la bordul unei aeronave sunt protejate împotriva oricăror intervenţii neautorizate începând din momentul în care sunt supuse controalelor de siguranţă şi până la plecarea aeronavei care le transportă.

Justificare

Restores the position adopted by Parliament in its first reading.

Amendamentul 89

Anexă capitolul 6 secţiunea 6.2 punctul 2

2. Mărfurile şi poşta care nu sunt suficient protejate împotriva intervenţiilor neautorizate după efectuarea controalelor de siguranţă sunt supuse verificării/filtrării.

2. Mărfurile care nu sunt suficient protejate împotriva intervenţiilor neautorizate după efectuarea controalelor de siguranţă sunt supuse verificării/filtrării.

Justificare

Restores the position adopted by Parliament in its first reading.

Amendamentul 90

Anexă capitolul 6 secţiunea 6.2a (nouă)

 

6.2a. Controale de securitate pentru poştă

 

1. Toată poşta se supune unor controale de securitate înainte de a fi îmbarcată pe o aeronavă. Un transportator aerian nu poate accepta să transporte poştă dacă nu are confirmarea că aceasta a fost supusă unor controale de securitate corespunzătoare pentru poştă, astfel cum este descris într-o normă de aplicare.

 

2. Poşta în escală face obiectul unor controale de securitate corespunzătoare, astfel cum este descris într-o normă de aplicare. Aceasta poate beneficia de derogare de la astfel de controale de securitate, pe baza criteriilor stabilite în secţiunea 5.1 punctul 2.

 

3. Poşta în tranzit poate beneficia de derogare de la astfel de controale de securitate în cazul în care rămâne la bordul aeronavei.

Justificare

Restores the position adopted by Parliament in its first reading.

Amendamentul 91

Anexă capitolul 10 punctul 2

2. Se iau măsuri de siguranţă adecvate, cum ar fi instruirea echipajului şi a personalului de cabină, în vederea prevenirii acţiunilor de intervenţie ilicită în timpul zborului.

2. Dacă, pe parcursul unui zbor, un pasager încearcă să comită o acţiune de intervenţie ilegală, se iau măsuri de securitate adecvate în vederea prevenirii unei astfel de acţiuni.

Justificare

Restores the position adopted by Parliament in its first reading.

Amendamentul 92

Anexă capitolul 10 punctul 3

3. În cabină sau în zonele destinate personalului navigant, nu pot fi transportate arme, cu excepţia situaţiei în care statele respective au eliberat o autorizaţie în conformitate cu legislaţiile naţionale respective.

3. La bordul unei aeronave, nu pot fi transportate arme, cu excepţia celor declarate ca marfă, cu excepţia situaţiei în care au fost îndeplinite condiţiile de securitate impuse şi dacă

 

(a) statul membru care a acordat licenţa de funcţionare a autorizat transportatorul aerian în cauză; şi

 

(b) s-a acordat o autorizaţie prealabilă de către statele de plecare şi de destinaţie şi, dacă este cazul, de orice stat al cărui teritoriu este survolat sau în care se fac escale.

Justificare

Restores the position adopted by Parliament in its first reading.

Amendamentul 93

Anexă capitolul 10 punctul 3a (nou)

 

3a. Agenţii de siguranţă la bord pot fi trimişi la bordul unei aeronave numai dacă au fost îndeplinite condiţiile de siguranţă şi de instruire. Statele membre îşi rezervă dreptul de a nu autoriza trimiterea agenţilor de siguranţă la bord pe liniile transportatorilor aerieni autorizaţi de acestea.

Justificare

Restores the position adopted by Parliament in its first reading.

Amendamentul 94

Anexă capitolul 10 punctul 4a (nou)

 

4a. Fără a aduce atingere principiului autorităţii comandantului de bord, trebuie stabilită clar responsabilitatea măsurilor corespunzătoare ce trebuie luate în cazul comiterii unei acţiuni de intervenţie ilegală la bordul unei aeronave civile sau în timpul unui zbor.

Justificare

Restores the position adopted by Parliament in its first reading.

Amendamentul 95

Anexă capitolul 11 punctul 2

2. Persoanelor, altele decât pasagerii, care solicită accesul la zonele de securitate cu acces restricţionat li se face un instructaj de siguranţă înainte de eliberarea unei legitimaţii de aeroport sau a unei legitimaţii de membru de echipaj.

2. Persoanelor, altele decât pasagerii şi persoanele însoţite care deţin paşapoarte aeroportuare provizorii, care solicită accesul în zonele de securitate cu acces restricţionat, li se face un instructaj privind securitatea, înainte de eliberarea unei legitimaţii de aeroport sau a unei legitimaţii de membru de echipaj, cu excepţia cazurilor în care sunt însoţite permanent de una sau mai multe persoane care deţin legitimaţii de aeroport sau legitimaţii de membru de echipaj.

Justificare

Restores the position adopted by Parliament in its first reading.

Amendamentul 96

Anexă capitolul 12

Echipamentele folosite pentru verificare/filtrare, controlul accesului şi alte controale de securitate trebuie să permită efectuarea controalelor de siguranţă respective.

Echipamentele folosite pentru verificare/filtrare, controlul accesului şi alte controale de securitate trebuie să fie în conformitate cu specificaţiile acceptate şi să permită efectuarea controalelor de siguranţă respective.

Justificare

Restores the position adopted by Parliament in its first reading.

Amendamentul 97

Anexă capitolul 12a (nou)

 

12a. VERIFICAREA ANTECEDENTELOR

 

Toţi piloţii ori solicitanţii de licenţă de pilot de aeronave se supun unei proceduri uniforme de verificare a antecedentelor, reluată la intervale regulate. Deciziile autorităţilor competente în verificarea antecedentelor sunt adoptate pe baza unor criterii identice.

Justificare

Restores the position adopted by Parliament in its first reading.

(1)

Text adoptat, 15.06.2006, P6_TA(2006)0267.

(2)

Nepublicată încă în JO.


EXPUNERE DE MOTIVE

The Council in its common position failed to address the question of cost sharing for aviation security and the role of national exchequers in this.

The amendments now proposed address this question by returning to the Parliament's first reading amendments. Other amendments strengthen a 'one stop' system which is more convenient for the passenger and ensure that future changes to procedures are subject to proper scrutiny.


PROCEDURĂ

Titlu

Norme comune în domeniul siguranţei aviaţiei civile

Referinţe

14039/1/2006 - C6-0041/2007 - 2005/0191(COD)

Data primei lecturi a PE - Numărul P

15.6.2006                     T6-0267/2006

Propunerea Comisiei

COM(2005)0429 - C6-0290/2005

Data anunţului în plen al primirii poziţiei comune

18.1.2007

Comisia competentă în fond

Data anunţului în plen

TRAN

18.1.2007

Raportor(i)

Data numirii

Paolo Costa

15.1.2007

 

 

Examinare în comisie

22.1.2007

28.2.2007

10.4.2007

11.4.2007

Data adoptării

11.4.2007

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

40

0

0

Membri titulari prezenţi la votul final

Gabriele Albertini, Etelka Barsi-Pataky, Paolo Costa, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Arūnas Degutis, Christine De Veyrac, Petr Duchoň, Saïd El Khadraoui, Emanuel Jardim Fernandes, Mathieu Grosch, Georg Jarzembowski, Stanisław Jałowiecki, Timothy Kirkhope, Dieter-Lebrecht Koch, Jaromír Kohlíček, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Sepp Kusstatscher, Jörg Leichtfried, Eva Lichtenberger, Marian-Jean Marinescu, Erik Meijer, Seán Ó Neachtain, Josu Ortuondo Larrea, Willi Piecyk, Paweł Bartłomiej Piskorski, Reinhard Rack, Brian Simpson, Renate Sommer, Ulrich Stockmann, Silvia-Adriana Ţicău, Yannick Vaugrenard, Armando Veneto, Lars Wohlin, Roberts Zīle

Membri supleanţi prezenţi la votul final

Guy Bono, Philip Bradbourn, Elisabeth Jeggle, Ioan Mircea Paşcu, Leopold Józef Rutowicz

Aviz juridic - Politica de confidențialitate