ДОКЛАД относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за установяване на механизъм за създаването на Екипи за бърза гранична намеса и за изменение на Регламент (ЕО) № 2007/2004 на Съвета по отношение на този механизъм

12.4.2007 - (COM(2006)0401 – C6‑0253/2006 – 2006/0140(COD)) - ***I

Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи
Докладчик: Gérard Deprez


Процедура : 2006/0140(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
A6-0135/2007
Внесени текстове :
A6-0135/2007
Разисквания :
Приети текстове :

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно установяване на механизъм за създаването на Екипи за бърза гранична намеса и за изменение на Регламент (ЕО) № 2007/2004 на Съвета по отношение на този механизъм

(COM(2006)0401 – C6‑0253/2006 – 2006/0140(COD))

(Процедура на съвместно вземане на решение: първо четене)

Европейският парламент,

–   като взе предвид предложението на Комисията към Европейския парламент и към Съвета (COM(2006)0401)[1],

–   като взе предвид член 251, параграф 2 и членове 62, параграф 2а и 66 от Договора за ЕО, съгласно които предложението му е представено от Комисията (C6‑0253),

–   като взе предвид член 51 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (A6‑0000/2007),

1.  одобрява предложението на Комисията във вида, в който е изменено;

2.  призовава Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени изменения в своето предложение или да го замени с друг текст;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента на Съвета и на Комисията.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ИЗМЕНЕНИЯ ОТ ПАРЛАМЕНТА

по предложението на Комисията за

РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

за установяване на механизъм за създаването на екипи за бърза гранична намеса и за изменение на Регламент (ЕО) № 2007/2004 на Съвета по отношение на този механизъм и за регулиране на правомощията и задълженията на гост-служителите[2]*

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 62, параграф 2, буква а) и член 66 от него,

като взеха предвид предложението на Комисията[3],

след консултиране с Европейския икономически и социален комитет,

в съответствие с процедурата, предвидена в член 251 от Договора[4],

като имат предвид, че:

(1)         На 26 октомври 2004 г. Съветът прие Регламент (ЕО) № 2007/2004 за създаване на Европейска агенция за управление на оперативното сътрудничество по външните граници на държавите-членки на Европейския съюз („Агенцията“).

(2)         Държава-членка изправена пред обстоятелства, изискващи засилена техническа и оперативна помощ на външните й граници, може, без да се нарушават разпоредбите на член 64, параграф 2 от Договора, в съответствие с член 7 и  8 от Регламент (ЕО) № 2007/2004, да поиска от Агенцията помощ под формата на съгласуване, когато участват повече-държави членки. В такава ситуация Агенцията може да вземе решение да развърне гранични служители на държавите-членки под формата на екипи за бърза гранична намеса.

(2a)       Ефективното управление на външните граници чрез проверки и наблюдение спомага за борбата с незаконната имиграция и трафика на хора и предотвратява всякакви заплахи за вътрешната сигурност, обществената политика, общественото здраве и международните отношения на държавите-членки. Граничният контрол е в интерес не само за държавата-членка, на чиято външна граница се извършва, но също така за всички държави-членки, които са премахнали вътрешния граничен контрол.

(3)         Държавите-членки носят отговорност за контрола на външните граници. С оглед на критичните ситуации, пред които държавите-членки са изправени от време на време на външните си граници, по-конкретно, при опити за незаконно влизане на голям брой граждани на трети страни през гранично-пропусквателните пунктове на територията на Европейския съюз, може да възникне необходимост от подпомагане на държавите-членки, посредством осигуряване на достатъчно количество целесъобразни ресурси, по-специално персонал.

(3a)       Понастоящем възможностите за оказване на ефикасна практическа помощ при проверките на лица на външните граници и наблюдението на външните граници на европейско равнище се считат за недостатъчни, по-специално когато държавите-членки се сблъскват с опити за незаконно влизане в Европейския съюз на голям брой граждани на трети страни.

(4)         Дадена държава-членка следва съответно да има възможност да поиска, в рамките на Агенцията, развръщането на нейна територия на Екипи за бърза гранична намеса, включващи специално обучени експерти от други държави-членки, за да оказват временно подпомагане на нейните национални гранични служители. Развръщането на екипите за бърза гранична намеса ще допринесе за засилването на солидарността и взаимопомощта между държавите-членки.

(4a)       Общият брой на екипите за бърза гранична намеса ще зависи от планираните задължения, наличността и честотата на развръщане. За да се осигури оперативна ефективност, държавите-членки следва да осигурят в базата за бърза намеса подходящ брой гранични служители, съответстващ най-вече на специализацията и размерите на собственият им състав на граничните служители. . Ето защо, за засилване на ефективността на настоящия регламент, държавите-членки следва да създадат национални бази от експерти. Агенцията взима под внимание различната големина и техническа специализация на държавите-членки.

(5)         По тази причина следва да се установи механизъм за създаване на Екипи за бърза гранична намеса, който да осигури както на Агенцията, така и на държавите-членки достатъчна гъвкавост и високо ниво на ефикасност и ефективност при изпълнението на операциите.

(5a)       Най-добрите практики от множество държави-членки показват, че познаването на профилите (умения и квалификации) на наличните гранични служители преди развръщането значително допринася за ефективното планиране и провеждане на операциите.

(5б)       Управителният съвет на Агенцията следва да определи профилите и общия брой на граничните служители, предвидени за екипите за бърза гранична намеса.

(5в)       Развръщането на екипите за бърза гранична намеса за оказване на подкрепа в рамките на ограничен период от време се извършва при изключителни и спешни ситуации. Такива обстоятелства възникват, когато дадена държава-членка е изправена пред ситуация на незаконен масов приток на граждани на трети страни, налагащ неотложни действия и когато развръщането на екипите за бърза гранична намеса ще допринесе за осигуряване на ефективни дейтвия в отговор на това. Не е предвидено екипите за бърза гранична намеса да осигуряват дългосрочна помощ.

(5г)       Когато една държава-членка е изправена пред масов приток на граждани на трети страни, които се опитват да навлязат в нейната територия нелегално или пред друго извънредно положение, което оказва значително влияние върху изпълнението на националните задачи, това може да й попречи да развърне наличните си гранични служители по конкретно искане от страна на Агенцията.

(5д)       Агенцията следва, наред с другото, да съгласува състава, обучението и развръщането на екипите за бърза гранична намеса. Следователно е необходимо в Регламент (ЕО) № 2007/2004 да се въведат нови разпоредби относно ролята на Агенцията във връзка с тези екипи.

(6)         За да сътрудничат ефективно на националните гранични служители, експертите следва да могат да изпълняват задачи, свързани с проверките на лицата и наблюдението на външните граници докато са развърнати в държавата-членка, потърсила тяхната помощ.

(7)          По същия начин, ефективността на съгласуваните от Агенцията съвместни операции следва да се подобри допълнително, като се позволи на гост-служители от други държави-членки временно да изпълняват задължения, свързани с проверките на лица и наблюдението на външните граници ▌.

(8)         Следователно е необходимо в Регламент (ЕО) № 2007/2004 да се въведат нови разпоредби относно задълженията и правомощията на гост-служителите ▌, развърнати в дадена държава-членка по нейно искане в рамките на Агенцията.

(9)         Настоящият Регламент зачита правилното прилагане на Регламент (ЕО) № 562/2006 на Европейския Парламент и на Съвета от 15 март 2006 г.за установяване на кодекс на Общността относно правилата за движението на хора през границите (Шенгенски граничен кодекс).)[5]. За тази цел, при осъществяване на граничните проверки и наблюдението, гост-служителите и членовете на екипите следва да нямат дискриминиращо отношение към хората поради полова, расова или етническа принадлежност, религия и убеждения, както и поради инвалидност, възрастова и сексуална ориентация. Всички предприети мерки при изпълнение на техните задачии при упражняване на правомощията им следва да бъдат пропорционални на целите, които тези мерки преследват.

(10)       

(11)       Настоящият регламент зачита основните права и спазва принципите, прогласени в частност от Хартата на основните права на Европейския съюз. Той следва да се прилага в съответствие със задълженията на държавите-членки по отношение на международна закрила и принципа за неотблъскване.

(11a)     Настоящият Регламент следва да се прилага при пълно и цялостно зачитане на задълженията, залегнали в международното морско право, което засяга в частност издирването и спасяването по море.

(11б)     Директива 95/46/ЕО на Европейския Парламент и на Съвета от 24 октомври 1995 г. за защита на физическите лица при обработването на лични данни и за свободното движение на тези данни[6] се отнася за обработването на личните данни от самите държави-членки при прилагане на настоящия регламент.

(12)       Що се отнася до Исландия и Норвегия, настоящият регламент представлява развитие на разпоредбите на достиженията на правото от Шенген, по смисъла на споразумението, сключено от Съвета на Европейския съюз и Република Исландия и Кралство Норвегия по отношение на асоциирането на тези две страни ▌при процеса на изпълнение, прилагане и развитие на правото от Шенген[7] , които спадат към областта, посочена в член 1, буква А от Решение на Съвета 1999/437/ЕО от 17 май 1999 г. [8]относно определени условия по прилагането на това споразумение.

(13)       Що се отнася до Швейцария, настоящият регламент представлява развитие на разпоредбите на достиженията на правото от Шенген, по смисъла на споразумението, подписано между Европейския съюз, Европейската общност и Конфедерация Швейцария относно асоциирането на Конфедерация Швейцария при процеса на изпълнение, прилагане и развитие на достиженията на правото от Шенген, които спадат към областта, посочена в член 1, буква А от Решение 1999/437/ЕО на Съвета , във връзка с член 4, параграф 1 от Решения на Съвета 2004/849/EО[9] и 2004/860/EО[10] на Съвета .

(14)       В съответствие с членове 1 и 2 от Протокола относно позицията на Дания, приложен към Договора за Европейския съюз и Договора за създаване на Европейската общност, Дания не участва в приемането на настоящия регламент и нито е обвързана от него, нито е обект на прилагането му. Като се има предвид, че настоящият регламент доразвива достиженията на правото от Шенген съгласно разпоредбите на дял ІV от трета част от Договора за създаване на Европейската общност, Дания следва в съответствие с член 5 от този Протокол да реши в срок от шест месеца след датата на приемане на настоящия регламент дали ще го прилага в националното си законодателство или не.

(15)       Настоящият регламент представлява развитие на разпоредбите на достиженията на правото от Шенген, в които Обединеното кралство не участва в съответствие с Решение 2000/365/ЕО на Съвета от 29 май 2000 г. ▌ относно искането на Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия за участие в определени разпоредби на достиженията на правото от Шенген[11]. Следователно Обединеното кралство не участва в приемането му и нито е обвързано с него, нито е предмет на неговото прилагане.

(16)       Настоящият регламент представлява развитие на разпоредбите на достиженията на правото от Шенген, в които Ирландия не участва съгласно Решение 2002/192/ЕО на Съвета от 28 февруари 2002 г., относно искането на Ирландия за участие в определени разпоредби на достиженията на правото от Шенген[12]. Следователно Ирландия не участва в приемането му и не е обвързана с него и не е подчинена на неговото прилагане.

(17)       Разпоредбите на член 6, параграф 4 буква в) и параграф 4 буква г) от настоящия регламент, доколкото се отнасят до предоставянето на достъп до Шенгенската информационна система (ШИС), представляват разпоредби, основани на достиженията на правото от Шенген или които по друг начин свързани с него по смисъла на член 3, параграф 2 и член 4, параграф 2 от Актовете за присъединяване от 2003 и 2005 г.

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1
Предмет

1.        Настоящият регламент установява, под формата на екипи за бърза гранична намеса, механизъм за предоставяне на бърза ▌ оперативна помощ за определен период от време на държава-членка, поискала такава помощ в неотложна и изключителна ситуация, по-специално, при пристигането в точки на външните граници на голям брой граждани на трети страни, опитващи се да влязат незаконно на територията на държавата-членка. Настоящият регламент също така определя задачите и правомощията на членовете на екипите за бърза гранична намеса по време на операции в държава-членка, различна от тяхната собствена.

2.        Настоящият регламент изменя Регламент (ЕО) № 2007/2004 в резултат на създаването на посочения в параграф 1 механизъм и с оглед определянето на задачите и правомощията на граничните служители от държавите-членки, участващи в съвместни операции и пилотни проекти в друга държава-членка.

3.        Необходимата техническа помощ на отправяща искане държава-членка ще се предостави съобразно членове 7 и 8 от Регламент (ЕО) № 2007/2004.

Член 1а

Приложно поле

Настоящият Регламент следва да се прилага без да се накърняват правата на бежанците и лицата, потърсили международна закрила особено по отношение на принципа за неотблъскване.

ГЛАВА I

Екипи за бърза гранична намеса

Член 2
Определения

По смисъла на настоящия регламент се прилагат следните определения:

(1)         “Агенцията” означава Европейската агенция за управление на оперативното сътрудничество по външните граници на държавите-членки на Европейския съюз ▌;

(2) ▌

(3) ▌

(4) ▌

(5)         “членове на екипите” означава ▌ гранични служители на държава-членка, служещи в екипите за бърза гранична намеса, различни от тези на приемащата държава-членка;

(6)         “отправяща искане държава-членка” означава държава-членка, чиито компетентни органи изискват от Агенцията да развърне екипи за бърза гранична намеса на нейна територия;

(7)         “приемаща държава-членка” означава държава-членка, на чиято територия ▌ са развърнати екипи за бърза гранична намеса;

(8)         “държава-членка по произход” означава държавата-членка, на която ▌член на екипа е ▌ граничен служител.

Член 3
Състав и развръщане на екипи за бърза гранична намеса

1.        Съставът на екипите за бърза гранична намеса се определя от Агенцията съгласно член 8б от Регламент (ЕО) №2007/2004. Развръщането се регулира от член 8е от този регламент.

2.        По предложение на изпълнителния директор на Агенцията, Управителният съвет на Агенцията взема решение с мнозинство от три-четвърти относно профилите и общия брой на граничните служители, които да бъдат осигурени за участие в екипите за бърза гранична намеса (базата за бърза намеса). Същата процедура се прилага при всяка последваща промяна в профилите и общия брой на граничните служители в базата за бърза намеса. Държавите-членки допринасят към базата за бърза намеса посредством база от национални експерти, изградена въз основа на различните определени профили, като назначава гранични служители, отговарящи на необходимите профили.

3.        Държавите-членки имат готовност да развърнат наличните гранични служители по искане на Агенцията, освен ако държвите-членки не са изправени пред изклюючителна ситуация и това не оказва значително влияние върху изпълнението на националните задължения. Автономията на държавата-членка по произход във връзка с избора на персонал и срока на неговото развръщане остава незасегната.

4.        Разходите, свързани с дейностите, посочени в параграф 1, се поемат от Агенцията в съответствие с член 8за от Регламент (ЕО) №2007/2004.

Член 4

Инструктиране на екипите за бърза гранична намеса

1.        По време на развръщането на екипите за бърза гранична намеса, те биват инструктирани от приемащата държава-членка съобразно оперативния план, споменат в член 8ж от Регламент (ЕО) № 2007/2004.

2.        Посредством длъжностното лице, Агенцията, съгласно член 8з от Регламент (ЕО) № 2007/2004, може да съобщи своето мнение относно инструкциите на приемащата държава-членка. Ако го направи, приемащата държава-членка взема предвид нейното мнение.

3.        В съответствие с член 8з от Регламент (ЕО) № 2007/2004 приемащата държава-членка осигурява на служителя,, цялата необходима помощ, включително пълен достъп до екипите във всеки момент по време на развръщането.

Член 6

Задължения и правомощия на членовете на екипите

1.        Членовете на екипите притежават качеството да изпълняват всички задачи и да упражняват всички правомощия във връзка с граничните проверки или граничното наблюдение в съответствие с Регламент (ЕО) № 562/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 15 март 2006 г. за създаване на Кодекс на Общността относно правилата за движение на лица през границите (Шенгенския граничен кодекс), които са необходими за осъществяването на целите на този регламент. Подробностите относно всяко развръщане се уточняват в оперативния план за това развръщане съгласно член 8ж от Регламент (ЕО) № 2007/2004.

2.        При изпълнение на своите задачи и упражняване на правомощията си, членовете на екипите следва изцяло да зачитат човешкото достойнство. Всички предприети мерки при изпълнение на поставените им зяадачи и при упражняване на правомощията им следва да бъдат пропорционални на целите, които тези мерки преследват. При изпълнение на своите задачи, членовете на екипите следва да нямат дискриминиращо отношение към хората поради полова, расова или етническа принадлежност, религия и убеждения, както и поради възрастова и сексуална ориентация или инвалидност.

2а.      Членовете на екипите могат единствено да изпълняват задачи и да упражняват правомощия съгласно инструкциите и, като общо правило, в присъствието на граничните служители на приемащата държава-членка.

3.        ▌Членовете на екипите ▌ носят собствената си униформа при изпълнение на поставените им задачи. Когато са в униформа, те носят на ръкава си синя лента с отличителните знаци на Европейския съюз и на Агенцията, като това ги идентифицира като участници в ▌развръщане на екипите за бърза гранична намеса. С цел да се идентифицират пред националните органи на приемащата държава-членка и пред гражданите, ▌членовете на екипите носят винаги документ за акредитация, определен в член 9, който представят при поискване.

4.        При изпълнение на своите задачи, членовете на екипите могат да носят служебни оръжия, боеприпаси и оборудване, което е разрешено съгласно националното право на държавата-членка по произход. Приемащата държава-членка, обаче, може да забрани носенето на някои служебни оръжия, боеприпаси и оборудване, при условие, че нейното собствено законодателство съдържа същите разпоредби за граничните й служители. Преди развръщането на екипите приемащата държава-членка уведомява Агенцията за допустимите служебни оръжия, боеприпаси и оборудване, както и за условията за тяхната употреба. Агенцията предоставя тази информация на разположение на всички държави-членки, участващи в развръщането.

4а.      При изпълнение на своите задачи, на членовете на екипите се разрешава употребата на сила, включително служебни оръжия, боеприпаси и оборудване само със съгласието на държавата-членка по произход и приемащата държава-членка, в присъствието на граничните служители на приемащата държава-членка и в съответствие с нейното национално законодателство.

4б.      В отклонение от разпоредбите на параграф 4а, служебните оръжия, боеприпаси и оборудване могат да бъдат използвани само при законна самоотбрана, при законна отбрана на членовете на екипите или на други лица в съответствие с националното законодателство на приемащата държава-членка.

4в.      За целите на настоящия регламент приемащата държава-членка може да разреши на членовете на екипите да правят справки в нейните национални и европейски бази данни, необходими за граничните проверки и наблюдение.Членовете на екипите правят справки само с данните, необходими за изпълнение на техните задачи. Преди развръщането на екипите държавите-членки уведомяват Агенцията за националните и европейските бази данни, в които може да се прави справка. Агенцията предоставя тази информация на разположение на всички държави-членки, участващи в развръщането.

4г.       Справката, посочена в параграф 4, буква в), се извършва в съответствие с общностното законодателство и националното законодателство на приемащата държава-членка в областта на защитата на личните данни.

4д.      Решенията за отказ на достъп в съответствие с член 13 от Регламент (ЕО) № 562/2006 се вземат само от гранични служители на приемащата държава-членка.

Член 6 а

Статут, права и задължения на членовете на екипите

1.        Членовете на екипите остават ▌национални гранични служители на техните държави-членки и получават ▌възнаграждение от тях. ▌

2.        Граничните служители, които са предоставени на разположение на базата за бърза намеса съгласно член 3, участват в специализирано обучение, ▌ съответстващо на техните задачи, както и в редовните учения на Агенцията в съответствие с член 8д от Регламент (ЕО) № 2007/2004.

3.        Граничните служители получават дневни надбавки, включително компенсация за разходи за настаняване, за срока на своето участие в подготвителните курсове ▌ и учения, организирани от Агенцията, и за периодите, в които са развърнати като членове на екипите в съответствие с член 8за от Регламент (ЕО) № 2007/2004.

Член 7

Член 8

Член 9
Документ за акредитиране

1.        Агенцията, в сътрудничество с приемащата държава-членка, издава на членовете на екипите документ за идентифициране и в доказателство на техните правомощия да изпълняват задачите и да упражняват правомощията по член 6, параграф 1, съставен на официалния език на приемащата държава-членка и на друг официален език на институциите на Европейския съюз. Документът включва следните данни за членовете на екипа:

а)        име и гражданство ▌;

б)        чин и

в)        актуална дигитална снимка ▌.

2.        Документът се връща на Агенцията след приключване ▌на развръщането на екипа за бърза гранична намеса

Член 9а

Приложимо законодателство

1.        По време на изпълнение на задачите и упражняване на правомощията по член 6, параграф 1, членовете на екипите се съобразяват с общностното законодателство и националното законодателство на приемащата държава-членка.

2.        По време на изпълнение на задачите и упражняване на правомощията по член 6, параграф 1, членовете на екипите продължават да бъдат обект на дисциплинарни мерки от страна на техните изпращащи държави.

3.        Конкретни правила по отношение на носенето и използването на служебни оръжия, боеприпаси и оборудване, както и използването на насилие са определени в член 6, параграфи 4, 4а и 4б.

4.        Конкретни правила във връзка с гражданската и наказателната отговорност са установени съответно в членове 10 и 11.

Член 10

Гражданска отговорност ▌

1.        Когато ▌членовете на екипите действат в държава-членка ▌, тази държава-членка носи отговорност за всяка щета, нанесена от тях по време на съвместните операции ▌, съгласно своето национално законодателство ▌.

2.        При възникване на щети вследствие на сериозна небрежност или умишлени вредоносни действия, приемащата държава-членка се обърне към изпращащата държава, за да може сумите, която тя е изплатила на жертвите или на упълномощените от тях лица да бъдат възстановени от последната.

3.        Без да накърнява упражняването на нейните права спрямо трети страни, всяка държава-членка отказва всички свои искове пред приемащата държава-членка или всяка друга държава-членка за всяка щета, която е понесла, освен в случаите на сериозна небрежност или умишлени вредоносни действия.

3а.      Всеки спор между държавите-членки във връзка с прилагането на параграфи 2 и 3, който не може да бъде разрешен по пътя на водене на преговори между тях се внася от тях пред Съда на Европейските общности, в съответствие с член 239 от Договора.

4.        Без да се накърнява упражняването на нейните правомощия спрямо трети страни, разходите, свързани с щети, причинени на оборудването на Агенцията по време на развръщането се поемат от Агенцията, освен в случаи на сериозна небрежност или умишлени вредоносни действия.

Член 11
Наказателна отговорност ▌

По време на ▌развръщане на екипи за бърза гранична намеса, ▌членовете на екипите се считат по същия начин за служители на приемащата държава-членка, що се отнася до всякакви престъпни деяния, които могат да бъдат извършени срещу тях или от тях.

ГЛАВА ІІ

Изменения към Регламент (ЕО) № 2007/2004

Член 12
Изменения, свързани с екипите за бърза гранична намеса, както и със съвместните операции и пилотни проекти

Регламент (ЕО) № 2007/2004 се изменя както следва:

Към член 1 се добавят следните параграфи:

"5.        За целите на настоящия регламент, „приемаща държава-членка” означава държава-членка, на територията на която се развръщат един или повече екипи за бърза гранична намеса или се осъществяват съвместни операции или пилотни проекти.

6.          За целите на настоящия регламент, „приемаща държава-членка” означава държавата-членка, от която член на екипа или гост-служител е граничен служител.”

Член 12а

Изменения, свързани с екипите за бърза гранична намеса

Регламент (ЕО) № 2007/2004 се изменя както следва:

(1)       Към член 1 се добавят следните параграфи:

"7.        За целите на настоящия регламент, „членове на екипите” означава гранична охрана на държавите-членки, служещи в екипи за бърза гранична намеса, различен от този на приемащата държава-членка.

8.          За целите на настоящия регламент,"отправяща искане държава-членка" означава държава-членка,чиито компетентни органи искат от Агенцията да развърне екипи за бърза гранична намеса на нейна територия.”

(2)       Към член 2, параграф 1 се добавя следната буква:

„ ж)       развръщане на екипи за бърза гранична намеса в държави-членки в съответствие с Регламент (ЕО) №…/2007 на…, за установяване на механизъм за създаване на екипи за бърза гранична намеса и за изменение на Регламент (ЕО) №2007/2004 на Съвета във връзка с този механизъм и за регулиране правомощията и задачите на гост-офицерите.”

(3)       Член 8, параграф 3 се заменя със следния:

"3.       Агенцията може да се снабдява с техническо оборудване за проверки и наблюдение на външните граници, което да бъде използвано от нейните експерти и ▌в рамките на ▌екипите за бърза гранична намеса за времетраенето на тяхното развръщане .▌"

(4)       Добавят се следните членове▌:

„Член 8a
Екипи за бърза гранична намеса

По искане на държава-членка, изправена пред ситуация на неотложно и изключително напрежение, особено пред пристигането в точки на външните граници на голям брой граждани на трети страни, опитващи се да влязат незаконно в държавата-членка, Агенцията може да развърне за ограничен период от време един или повече екипи за бърза гранична намеса в държава-членка, която е поискала това за съответния период, в съответствие с член 3 от Регламент (ЕО) №…/…(настоящия регламент).

Член 8б
Състав на екипите за бърза гранична намеса

1.        В случай на ситуация, описана в член 8а, по искане на Агенцията, държавите-членки незабавно съобщават номера, имената и профилите на граничните служители от техния национален резерв, които те трябва да предоставят на разположение в рамките на пет дена за да станат членове на екипа за бърза гранична намеса. Държавите-членки имат готовност да развърнат граничните служители по искане на Агенцията, свен ако държвите-членки не са иправени пред изклюючителна ситуация и това не оказва значително влияние върху изпълнението на националните задължения.

2.        При определяне на състава на екипи за бърза гранична намеса, които ще бъдат развърнати, изпълнителният директор взема предвид конкретните обстоятелства, пред които е изправена държавата-членка, отправила искане. Екипът се сформира съгласно плана за действие, по член .

Член 8в

Член 8г

Член 8д
Курсове и учения

Агенцията осигурява на граничните служители, които са част от базата за бърза намеса, последващо обучение, свързано с техните задачи. Тя също така провежда редовни учения с тези гранични служители по график за последващо обучение и учения, установен в годишната работна програма ▌на Агенцията.

Член 8е
Процедура за вземане на решение за развръщане на екипите за бърза гранична намеса

1.        ▌Решение, по искане на държава-членка, за развръщане на екипите за бърза гранична намеса, съгласно член 8а включва описание на ситуацията, възможните цели и предполагаемите нужди за развръщането. Ако е необходимо, изпълнителният директор може да изпрати експерти от Агенцията, за да оценят ситуацията по външните граници на държавата-членка, отправила искането.

1а.      Когато взема решение, по искане на държава-членка, изпълнителният директор взема предвид резултатите от анализите на риска, извършени от Агенцията, както и всяка друга свързана с това информация, предоставена от държавата-членка , която е отправила искането, или от друга държава-членка.

1б.      Изпълнителният директор незабавно уведомява Управителния съвет за постъпило искане от страна на държава-членка за развръщане на екипите за бърза гранична намеса.

2.        Изпълнителният директор взема решение по искането за развръщане на екипите за бърза гранична намеса във възможно най-кратък срок, и не по-късно от пет работни дни от датата на получаване на искането. Изпълнителният директор едновременно с това уведомява писмено държавата-членка, отправила искането, и Управителния съвет за взетото решение. В решението се посочват основните причини, на които то се основава.

3.        Ако изпълнителният директор решава да развърне един или повече екипи за бърза гранична намеса, незабавно Агенцията и държавата-членка, отправила искането, изготвят оперативен план съгласно член 8ж.

4.        Веднага щом оперативният план бъде одобрен, изпълнителният директор уведомява държавите-членки, за поискания брой и профилите на граничните служителите, които ще бъдат развърнати в екипите за бърза гранична намеса. Тази информация се предоставя писмено на националните пунктове за връзка, посочени съгласно член 8жа, и се посочва датата, на която ще се състои развръщането. Представя се, също така, и екземпляр от оперативния план.

4а.      Ако изпълнителният директор отсъства или не е на разположение, решенията, свързани с развръщането на екипите за бърза гранична намеса се вземат от заместник-изпълнителният директор.

4б.      Държавите-членки имат готовност да развърнат граничните служители по искане на Агенцията, свен ако държвите-членки не са иправени пред изклюючителна ситуация и това не оказва значително влияние върху изпълнението на националните задължения.

5.        Развръщането на екипите за бърза гранична намеса се състои не по-късно от пет работни дни след датата, на която оперативният план е одобрен от изпълнителният директор и държавата-членка, отправила искането.

Член 8ж
Оперативен план

1.        Изпълнителният директор и държавата-членка, отправила искането, съгласуват оперативен план, който подробно излага точните условия за развръщане на екипите за бърза гранична намеса. Оперативният план включва следното:

-а)         Описание на ситуацията, заедно с начина на действие и целите на развръщането, включващо целта на операцията;

а)          вероятната продължителност на развръщането на екипите за бърза гранична намеса;

б)          ▌ отговорността в географската област в държавата-членка, отправила искането, където ще бъдат развърнати екипите за бърза гранична намеса;

в)          описание на задачите и специалните инструкции, включващи разрешеното консултиране на базите данни и разрешеното носене на служебни оръжия, боеприпаси и оборудване от членове на екипите в приемащата държава-членка;

г)           състава на екипите за бърза гранична намеса;

д) ▌

е) ▌

ж)         имената и чиновете на граничните служители на приемащата държава-членка, отговарящи за сътрудничеството с екипите, по-специално тези гранични служители, които командват екипите за бърза гранична намеса по време на развръщането, и мястото на екипите в командната верига

жа)      техническото оборудване, което трябва да бъде развърнато заедно с екипите за бърза гранична намеса в съответствие с член 8.

2.        Всякакви изменения или приспособявания на оперативния план изискват съгласието на изпълнителния директор и на държавата-членка, отправила искането. Агенцията изпраща незабавно копие от изменения или адаптиран оперативен план до участващите държави-членки.

Член 8жа)
Национални пунктове за връзка

Държавите-членки определят национален пункт за връзка с Агенцията по всички въпроси, свързани с екипите за бърза гранична намеса. Националният пункт за връзка трябва да бъде на разположение по всяко време.

Член 8з
Координиращ служител

1.        Изпълнителният директор назначава един или повече експерти от персонала на Агенцията, за да го развърне като координиращ служител ▌. Изпълнителният директор уведомява приемащата държава-членка за назначението. Координиращият служител действа от името на Агенцията във всички аспекти на развръщане на екипите.

2.        В частност, координиращият служител:

а)          действа в качеството на връзка между Агенцията и приемащата държава-членка

б)          действа в качеството на връзка между Агенцията и членовете на екипите, като подпомага, от името на Агенцията, всички дейности, свързани с условията за развръщането им с екипите;

в)          наблюдава правилното изпълнение на оперативния план;

г)           докладва на Агенцията за всички аспекти на развръщането на екипите.

2а.      В съответствие с член 25, параграф 3, буква е), изпълнителният директор може да разреши на координиращият служител да окаже съдействие за разрешаване на всяко несъгласие относно изпълнението на оперативния план и развръщането на екипите за бърза гранична намеса.

3.        По време на изпълнение на своите задължения, координиращият служител приема инструкции единствено от Агенцията.

Член 8за
Разходи

1.        Агенцията поема изцяло следните разходи, направени от държавите-членки при осигуряване на разположението на техните гранични служители за целите, упоменати в членове 8а и 8д.

а)          пътните разходи от изпращащата държава-членка до приемащата държава-членка и от приемащата държава-членка до изпращащата държава-членка;

б)          разходи, свързани с ваксинации;

в)          разходи, свързани с нуждите от специална застраховка;

г)           разходи, свързани със здравни грижи;

д)          дневни надбавки, включващи разходи по настаняване;

е)          разходи, свързани с техническото оборудване на Агенцията.

2.        Подробни правила за изплащането на дневните надбавки на членовете на екипите се установяват от Управителния съвет.”

Член 12б

Изменения, свързани със съвместните операции и пилотните проекти

Регламент (ЕО) № 2007/2004 се изменя както следва:

(1)       Към член 1 се добавя следния параграф:

”9.        За целите на настоящия регламент, под названието гост-служители се разбира служители от граничните служби на държави-членки, различни от приемащата държава-членка, които участват в съвместни операции и пилотни проекти.”

(2)       Член 10 се заменя със следния:

"Член 10

Задачи и правомощия на гост-служителите

1.        Гост-служителите имат право да изпълняват всякакви задачи и да упражняват всички правомощия за извършване на гранични проверки или граничен контрол, в съответствие с Регламент (ЕО) № 562/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 15 март 2006 г., за създаване на Кодекс на Общността относно правилата за движение на лица през границите (Шенгенски граничен кодекс), които са необходими за осъществяване на целите на този регламент.

2.        По време на изпълнение на тези задачи и упражняване на тези правомощия, гост-служителите трябва да спазват общностното законодателство и националното законодателство на приемащата държава-членка.

3.        Гост-служителите могат да изпълняват задачи и да упражняват правомощия единствено при инструкции, като общо правило, и в присъствието на гранични служители на приемащата държава-членка.

Гост-служителите носят своята собствена униформа по време на изпълнение на своите задачи. Те носят синя лента със символите на Европейския съюз и на Агенцията на ръкава на униформите си, като това ги идентифицира като участници в съвместна операция или пилотен проект. С цел да се идентифицират пред националните органи на приемащата държава-членка и пред гражданите, гост-служителите носят винаги документ за акредитация, определен в член 10а, който представят при поискване.

4.        В отклонение от разпоредбите на параграф 2, по време на изпълнение на техните задачи, гост-служителите могат да носят служебно оръжие, боеприпаси и оборудване, разрешени в съответствие с националното законодателство на приемащата държава-членка. Независимо от това, приемащата държава-членка може да забрани носенето на някои оръжия, боеприпаси и оборудване, ако нейното законодателство включва същите разпоредби за собствените служители за граничен контрол. Държавите-членки уведомяват Агенцията за разрешените служебни оръжия, боеприпаси и оборудване и условията за тяхното използване преди развръщането на гост-служителите. Агенцията предоставя достъп до тази информация на държавите-членки.

5.        В отклонение от разпоредбите на параграф 2, по време на изпълнение на техните задачи, на гост-служителите се разрешава да използват сила, в това число служебно оръжие, боеприпаси и оборудване, със съгласието на изпращащата държава-членка и приемащата държава-членка , в присъствие на гранични служители на приемащата държава-членка и в съответствие с националното законодателство на приемащата държава-членка.

6.        В отклонение от разпоредбите на параграф 5, служебно оръжие, боеприпаси и оборудване могат да се използват при законна самоотбрана, законна самоотбрана на гост-служители и други лица, в съответствие с националното законодателство на приемащата държава-членка.

7.        За целите на настоящия регламент приемащата държава-членка може да упълномощи гост-служителите да преглеждат националните и европейските бази данни, необходими за извършване на гранични проверки и наблюдения. Гост-служителите преглеждат само данните, които са необходими за извършване на техните задачи. Преди развръщането на гост-служителите, държавите-членки уведомяват Агенцията за националните и европейските бази данни, които могат да бъдат преглеждани. Агенцията предоставя достъп до тази информация на всички държави-членки, участващи в развръщането.

8.        Преглеждането на данните, съгласно параграф 7 се провежда в съответствие с общностното законодателство и националното законодателство на приемащата държава-членка в областта на защитата на личните данни.

Решения за отказване на достъп, в съответствие с разпоредбите на член 13 от Регламент (ЕО) № 562/2006 се взема единствено от гранични служители на приемащата държава-членка.

Член 10а

Документ за акредитация

1.        Агенцията, в сътрудничество с приемащата държава-членка, издава на гост-служителите документ за идентифициране и като доказателство на техните правомощия да изпълняват задачите и да упражняват правомощията по член 10, параграф 1, съставен на официалния език на приемащата държава-членка и на друг официален език на институциите на Европейския съюз. Документът включва следните данни за гост-служителя:

а)        Име и гражданство;

б)        чин и

в)        актуална дигитална снимка.

2.        Документът се връща на Агенцията в края на съвместната операция или пилотен проект.

Член 10б

Гражданска отговорност

1.        Когато гост-служителите действат в държава-членка, тази държава-членка носи отговорност за всяка щета, нанесена от тях по време на техните операции, съгласно своето национално законодателство.

2.        При възникване на щети вследствие на сериозна небрежност или умишлени вредоносни действия, приемащата държава-членка може да се обърне към изпращащата държава, за да може сумите, която тя е изплатила на жертвите или на упълномощените от тях лица да бъдат възстановени от последната.

3.        Без да накърнява упражняването на нейните права спрямо трети страни, всяка държава-членка отказва всички свои искове пред приемащата държава-членка или всяка друга държава-членка за всяка щета, която е понесла, освен в случаите на сериозна небрежност или умишлени вредоносни действия.

4.        Всеки спор между държавите-членки във връзка с прилагането на параграфи 2 и 3, който не може да бъде разрешен по пътя на водене на преговори между тях се внася от тях пред Съда на Европейските общности, в съответствие с член 239 от Договора.

5.        Без да се накърнява упражняването на нейните правомощия спрямо трети страни, разходите, свързани с щети, причинени на оборудването на Агенцията по време на развръщането се поемат от Агенцията, освен в случаи на сериозна небрежност или умишлени вредоносни действия.

Член 10в
Наказателна отговорност ▌

По време на развръщане на съвместни операции и пилотни проекти, гост-служителите се считат по същия начин за служители на приемащата държава-членка, що се отнася до всякакви престъпни деяния, които могат да бъдат извършени срещу тях или от тях.

ГЛАВА III

Заключителни разпоредби

Член 12в

Оценка

Комисията оценява прилагането на настоящия регламент една година след неговото влизане в сила и представя доклад на Европейския парламент и на Съвета, придружен при необходимост от предложения, изменящи настоящия регламент.

Член 13

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко в държавите-членки, в съответствие с Договора за създаване на Европейската общност.

Съставено в Брюксел,

За Европейския парламент                        За Съвета

Председател                                               Председател

 • [1]  Все още непубликувано в ОВ.
 • [2] *                             Текстът с измененията е потъмнен и в курсив, заличаванията са посочени          със следния символ ▌.
 • [3]                  ОВ С, , стр. .
 • [4]                  ОВ С, , стр. .
 • [5]                  OВ L 105, 13.4.2006 г., стр. 1.
 • [6]                  OВ L 281, 23.11.2006 г., стр. 31.
 • [7]                  OВ L 176, 10.7.1999, г., стр. 36.
 • [8]                  OВ L 176, 10.7.1999 г., стр. 31.
 • [9]                  OВ L 368, 15.12.2004 г., стр. 26.
 • [10]                  OВ L 370, 17.12.2004 г., стр. 78.
 • [11]  OВ L 131, 1.6.2000 г., стр. 43.
 • [12]                OВ L 64, 7.3.2002 г., стр. 20.

ПРОЦЕДУРА

Позовавания

COM(2006)0401 - C6-0253/2006 - 2006/0140(COD)

Дата на представяне на ЕП

19.7.2006

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

LIBE

26.9.2006

Комисия(и), сезирана(и) за становище

       Дата на обявяване в заседание

AFET

26.9.2006

 

 

 

Неизказано становище

       Дата на решението

AFET

17.10.2006

 

 

 

Докладчик(ци)

       Дата на назначаване

Gérard Deprez

13.9.2006

 

 

Разглеждане в комисия

6.11.2006

19.12.2006

27.2.2007

20.3.2007

 

11.4.2007

 

 

 

Дата на приемане

11.4.2007

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

42

4

0

Депутати, присъстващи на окончателното гласуване

Alexander Alvaro, Alfredo Antoniozzi, Philip Bradbourn, Mihael Brejc, Kathalijne Maria Buitenweg, Michael Cashman, Giuseppe Castiglione, Giusto Catania, Mladen Petrov Chervenyakov, Carlos Coelho, Fausto Correia, Elly de Groen-Kouwenhoven, Panayiotis Demetriou, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Claudio Fava, Kinga Gál, Patrick Gaubert, Roland Gewalt, Adeline Hazan, Lívia Járóka, Ewa Klamt, Magda Kósáné Kovács, Stavros Lambrinidis, Dan Mihalache, Viktória Mohácsi, Claude Moraes, Javier Moreno Sánchez, Martine Roure, Inger Segelström, Károly Ferenc Szabó, Søren Bo Søndergaard, Adina-Ioana Vălean, Ioannis Varvitsiotis, Manfred Weber

Заместник(ци), присъстващ(и) на окончателното гласуване

Inés Ayala Sender, Edit Bauer, Simon Busuttil, Gérard Deprez, Maria da Assunção Esteves, Luis Herrero-Tejedor, Sophia in ‘t Veld, Ona Juknevičienė, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Jean Lambert, Jörg Leichtfried, Marian-Jean Marinescu, Witold Tomczak

Дата на внасяне

13.4.2007