BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om indførelse af en ordning for oprettelse af hurtige grænseindsatshold og ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2007/2004 med hensyn til denne ordning

12.4.2007 - (KOM(2006)0401 – C6–0253/2006 – 2006/0140(COD)) - ***I

Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender
Ordfører: Gérard Deprez


Procedure : 2006/0140(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
A6-0135/2007
Indgivne tekster :
A6-0135/2007
Forhandlinger :
Vedtagne tekster :

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om indførelse af en ordning for oprettelse af hurtige grænseindsatshold og ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2007/2004 med hensyn til denne ordning

(KOM(2006)0401 – C6–0253/2006 – 2006/0140(COD))

(Fælles beslutningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–       der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2006)0401)[1],

–       der har fået forslaget forelagt af Kommissionen, jf. EF-traktatens artikel 251, stk. 2, artikel 62, nr. 2), litra a), og artikel 66 (C6‑0253/2006),

–       der henviser til forretningsordenens artikel 51,

–       der henviser til betænkning fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender (A6–0135/2007),

1.      godkender Kommissionens forslag som ændret;

2.      anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre dette forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3.      pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

PARLAMENTETS ÆNDRINGSFORSLAG

til Kommissionens forslag til

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

om indførelse af en ordning for oprettelse af hurtige grænseindsatshold og ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2007/2004 med hensyn til denne ordning og om regulering af

gæstemedarbejderes beføjelser og opgaver[2]*

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 62, nr. 2), litra a), og artikel 66,

under henvisning til forslag fra Kommissionen[3],

efter høring af Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg,

efter proceduren i traktatens artikel 251[4], og

ud fra følgende betragtninger:

(1)      Den 26. oktober 2004 vedtog Rådet forordning (EF) nr. 2007/2004 om oprettelse af et europæisk agentur for forvaltning af det operative samarbejde ved EU-medlemsstaternes ydre grænser (agenturet).

(2)      En medlemsstat, som står i en situation, der kræver øget teknisk og operativ bistand ved dens ydre grænser, kan, uden at det berører traktatens artikel 64, stk. 2, i overensstemmelse med artikel 7 og 8 i forordning (EF) nr. 2007/2004 anmode agenturet om bistand i form af samordning, når flere medlemsstater er berørt. I en sådan situation kan agenturet træffe afgørelse om indsættelse af grænsevagter fra medlemsstaterne i form af hurtige grænseindsatshold.

(2a)    Effektiv forvaltning af de ydre grænser ved hjælp af kontrol og overvågning bidrager til at bekæmpe ulovlig indvandring og menneskesmugling og forebygge enhver trussel mod medlemsstaternes indre sikkerhed, offentlige orden, offentlige sundhed og internationale forbindelser. Grænsekontrol er ikke kun i den medlemsstats interesse, ved hvis ydre grænse kontrollen foretages, men i alle de medlemsstaters interesse, der har ophævet grænsekontrollen ved deres indre grænser.

(3)      Ansvaret for kontrol af de ydre grænser ligger hos medlemsstaterne. Under hensyntagen til de kritiske situationer, som medlemsstaterne sommetider skal håndtere ved deres ydre grænser, specielt når der visse steder ved de ydre grænser ankommer et stort antal tredjelandsstatsborgere, som forsøger at indrejse ulovligt på medlemsstaternes område, kan det blive nødvendigt at bistå medlemsstater ved at stille passende og tilstrækkelige ressourcer til rådighed, navnlig personale.

(3a)    De nuværende muligheder for at yde effektiv praktisk bistand vedrørende personkontrol ved de ydre grænser og overvågning af de ydre grænser på EU-plan anses ikke for at være tilstrækkelige, navnlig i situationer, hvor der til medlemsstaterne ankommer et stort antal tredjelandsstatsborgere, som forsøger at indrejse ulovligt på medlemsstaternes område.

(4)      En medlemsstat bør således have mulighed for at anmode om, at der inden for rammerne af agenturet på dens område indsættes hurtige grænseindsatshold bestående af specialuddannede eksperter fra andre medlemsstater, som midlertidigt skal bistå dens nationale grænsebetjente. Indsættelse af hurtige grænseindsatshold vil bidrage til øget solidaritet og gensidig bistand mellem medlemsstaterne.

(4a)    De hurtige grænseindsatshold afhænger af de planlagte opgaver, mulighederne for indsættelse samt af, hvor hyppigt der er behov herfor. For at sikre, at den hurtige pulje kan operere effektivt, bør medlemsstaterne stille et passende antal grænsevagter til rådighed for denne, under hensyn til navnlig specialiseringen og størrelsen af deres egne grænsevagtkorps. Medlemsstaterne bør derfor oprette nationale puljer af eksperter for dermed at bidrage til, at denne forordning kan gennemføres effektivt. Agenturet tager hensyn til forskellene i medlemsstaternes størrelse og deres tekniske specialisering.

(5)      Der bør derfor indføres en ordning for oprettelse af hurtige grænseindsatshold, så både agenturet og medlemsstaterne får tilstrækkelig fleksibilitet, og der sikres et højt niveau af effektivitet ved udførelsen af opgaverne.

(5a)    Bedste praksis fra adskillige medlemsstater viser, at kendskab inden indsættelsen til profilerne (færdigheder og kvalifikationer) for de grænsevagter, der stilles til rådighed, bidrager markant til effektiv planlægning og gennemførelse af operationerne.

(5b)    Agenturets bestyrelse fastsætter profilerne for og det samlede antal af de grænsevagter, som skal stilles til rådighed for de hurtige grænseindsatshold.

(5c)     Indsættelse af hurtige grænseindsatshold til støtte i en begrænset periode sker i ekstraordinære og akutte situationer. Sådanne situationer opstår, når en medlemsstat er stillet over for en massetilstrømning af tredjelandsstatsborgere, der forsøger at indrejse ulovligt på dens område, hvilket kræver et øjeblikkeligt svar, og hvor indsættelse af et hurtigt grænseindsatshold bidrager til at sikre et effektivt svar. Det er ikke meningen, at hurtige grænseindsatshold skal yde bistand i længere tid.

(5d)    Når en medlemsstat står i en situation med massetilstrømning af tredjelandsstatsborgere, der forsøger at indrejse ulovligt på dens område, eller i en anden usædvanlig situation, der i væsentlig grad berører udførelsen af nationale opgaver, kan den afstå fra at stille nationale grænsevagter til rådighed for indsættelse efter en specifik anmodning fra agenturet.

(5e)     Agenturet skal blandt andet koordinere sammensætningen, uddannelsen og indsættelsen af de hurtige grænseindsatshold. Det er derfor nødvendigt at indføre nye bestemmelser i forordning (EF) nr. 2007/2004 vedrørende agenturets rolle i forhold til disse hold.

(6)      For at kunne samarbejde effektivt med de nationale grænsebetjente bør eksperterne kunne udføre opgaver vedrørende personkontrol ved og overvågning af de ydre grænser, mens de er indsat i den medlemsstat, som har anmodet om deres bistand.

(7)      Tilsvarende bør de fælles operationer, som samordnes af agenturet, gøres endnu mere effektive ved at give gæstemedarbejdere fra andre medlemsstater mulighed for midlertidigt at udføre opgaver vedrørende personkontrol ved og overvågning af de ydre grænser ▌.

(8)      Det er derfor nødvendigt at indføre nye bestemmelser i forordning (EF) nr. 2007/2004 vedrørende de opgaver, som skal udføres af gæstemedarbejdere ▌, som indsættes i en medlemsstat på dennes anmodning inden for rammerne af agenturet, og vedrørende disse gæstemedarbejderes beføjelser.

(9)      Denne forordning er i overensstemmelse med den korrekte anvendelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 562/2006 af 15. marts 2006 om indførelse af en fællesskabskodeks for personers grænsepassage (Schengen-grænsekodeksen)[5]. Dette indebærer, at gæstemedarbejderne og medlemmerne af holdene ikke må udøve forskelsbehandling, der er baseret på køn, racemæssig eller etnisk oprindelse, religion eller tro, handicap, alder eller seksuel orientering, når de varetager grænsekontrol og -overvågning. Foranstaltninger, der træffes i forbindelse med varetagelsen af deres opgaver og udøvelsen af deres beføjelser, skal stå i et rimeligt forhold til målet med foranstaltningerne.

(10)     ▌

(11)    I denne forordning overholdes de grundlæggende rettigheder og de principper, som anerkendes i bl.a. Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder. Den bør bringes i anvendelse under overholdelse af medlemsstaternes forpligtelser vedrørende international beskyttelse og non-refoulement.

(11a)  Ved anvendelsen af denne forordning overholdes de forpligtelser, der følger af den internationale havret, navnlig for så vidt angår eftersøgnings- og redningsoperationer, i fuld udstrækning.

(11b)  Ved anvendelsen af denne forordning finder Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 95/46/EF af 24. oktober 1995 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger[6] anvendelse på medlemsstaternes behandling af personoplysninger.

(12)    For så vidt angår Island og Norge, udgør denne forordning en udvikling af de bestemmelser i Schengen-reglerne, jf. aftalen indgået mellem Rådet for Den Europæiske Union og Republikken Island og Kongeriget Norge om disse to staters associering i gennemførelsen, anvendelsen og udviklingen af Schengen-reglerne[7], der falder inden for det område, som er omhandlet i artikel 1, litra A, i Rådets afgørelse 1999/437/EF af 17. maj 1999[8] om visse gennemførelsesbestemmelser til den pågældende aftale.

(13)    For så vidt angår Schweiz, udgør denne forordning en udvikling af de bestemmelser i Schengen-reglerne, jf. aftalen mellem Den Europæiske Union, Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om Det Schweiziske Forbunds associering i gennemførelsen, anvendelsen og udviklingen af Schengen-reglerne, der falder ind under det område, som er omhandlet i artikel 1, litra A, i Rådets afgørelse 1999/437/EF sammenholdt med artikel 4, stk. 1, i Rådets afgørelse 2004/849/EF[9] og artikel 4, stk. 1, i Rådets afgørelse 2004/860/EF[10].

(14)    Danmark deltager i henhold til artikel 1 og 2 i protokollen om Danmarks stilling, der er knyttet som bilag til traktaten om Den Europæiske Union og traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, ikke i vedtagelsen af denne forordning, og forordningen er ikke bindende for og finder ikke anvendelse i Danmark. Da formålet med denne forordning er at udbygge Schengen-reglerne efter bestemmelserne i afsnit IV i tredje del af traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, bør Danmark i overensstemmelse med artikel 5 i ovennævnte protokol inden seks måneder efter vedtagelsen af denne forordning træffe afgørelse om, hvorvidt det vil gennemføre den i sin nationale lovgivning.

(15)    Denne forordning udgør en udvikling af Schengen-reglerne, som Det Forenede Kongerige ikke deltager i, jf. Rådets afgørelse 2000/365/EF af 29. maj 2000 om anmodningen fra Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland om at deltage i visse bestemmelser i Schengen-reglerne[11]. Det Forenede Kongerige deltager derfor ikke i vedtagelsen af denne forordning, og forordningen er ikke bindende for og finder ikke anvendelse i Det Forenede Kongerige.

(16)    Denne forordning udgør en udvikling af Schengen-reglerne, som Irland ikke deltager i, jf. Rådets afgørelse 2002/192/EF af 28. februar 2002[12] om anmodningen fra Irland om at deltage i visse bestemmelser i Schengen-reglerne. Irland deltager derfor ikke i vedtagelsen af denne forordning, og forordningen er ikke bindende for og finder ikke anvendelse i Irland.

(17)    I denne forordning udgør bestemmelserne i artikel 6, stk. 4c og 4d, i det omfang de henviser til adgang til Schengen-informationssystemet (SIS), bestemmelser, der bygger på Schengen-reglerne eller på anden måde har tilknytning dertil, som omhandlet i artikel 3, stk. 2, i tiltrædelsestraktaten fra 2003 og artikel 4, stk. 2, i tiltrædelsestraktaten fra 2005 -

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1
Formål

1.        Med denne forordning indføres der en ordning med henblik på i en begrænset periode at yde hurtig operativ bistand i form af hurtige grænseindsatshold til en anmodende medlemsstat, der står i en situation med et ekstraordinært og akut pres, specielt når der til steder ved de ydre grænser ankommer et stort antal tredjelandsstatsborgere, som forsøger at indrejse ulovligt på medlemsstatens område. I forordningen fastlægges det desuden, hvilke opgaver og beføjelser ▌medlemmerne af de hurtige grænseindsatshold vil få under operationer i en anden medlemsstat end deres egen.

2.          Denne forordning ændrer Rådets forordning (EF) nr. 2007/2004 med indførelsen af den ordning, der er omhandlet i stk. 1, samt med hensyn til fastlæggelse af de opgaver, der skal udføres, og de beføjelser, der skal udøves af medlemsstaternes grænsevagter, når de deltager i fælles operationer og pilotprojekter i en anden medlemsstat.

3.          Den nødvendige tekniske bistand til en anmodende medlemsstat ydes i overensstemmelse med artikel 7 og 8 i forordning (EF) nr. 2007/2004.

Artikel 1a
Anvendelsesområde

Denne forordning finder anvendelse, uden at dette berører rettighederne for flygtninge og personer, der anmoder om international beskyttelse, navnlig for så vidt angår non-refoulement.

KAPITEL I
Hurtige grænseindsatshold

Artikel 2
Definitioner

I denne forordning forstås ved:

1)        "agenturet": Det Europæiske Agentur for Forvaltning af det Operative Samarbejde ved EU-medlemsstaternes Ydre Grænser ▌

2)         ▌

3)         ▌

4)         ▌

5)        "medlemmer af holdene": ▌grænsevagter fra andre medlemsstater end værtsmedlemsstaten, som gør tjeneste i de hurtige grænseindsatshold

6)          "anmodende medlemsstat": en medlemsstat, hvis kompetente myndigheder anmoder agenturet om at indsætte hurtige grænseindsatshold på dens område

7)        "værtsmedlemsstat": en medlemsstat, på hvis område ▌indsættelsen af de hurtige grænseindsatshold finder sted

8)        "oprindelsesmedlemsstat": den medlemsstat, hvor ▌et medlem af holdet er ▌ grænsebetjent.

Artikel 3
Sammensætning og indsættelse af hurtige grænseindsatshold

1.          Sammensætningen af de hurtige grænseindsatshold fastlægges af agenturet i overensstemmelse med artikel 8b i forordning (EF) nr. 2007/2004. Indsættelsen sker efter artikel 8f i samme forordning.

2.          Agenturets bestyrelse træffer på forslag af dets administrerende direktør og med tre fjerdedeles flertal afgørelse om profilerne for og det samlede antal af de grænsevagter, der skal stilles til rådighed for de hurtige grænseindsatshold (den hurtige pulje). Samme procedure anvendes ved alle senere ændringer af grænsevagternes profiler og det samlede antal grænsevagter i den hurtige pulje. Medlemsstaterne bidrager til den hurtige pulje gennem udnævnelse af grænsevagter, der svarer til de ønskede profiler, fra en national pulje af eksperter etableret i overensstemmelse med de forskellige profiler, der er defineret.

3.          Medlemsstaterne skal efterkomme anmodninger fra agenturet om tilrådighedsstillelse af grænsevagter, medmindre medlemsstaten står i en udsædvanlig situation, der væsentligt berører udførelsen af nationale opgaver. Oprindelsesmedlemsstatens autonomi med hensyn til udvælgelse af personale og varigheden af deres indsættelse berøres ikke.

4.          Omkostningerne i forbindelse med de aktiviteter, som er omhandlet i stk. 1, dækkes af agenturet i overensstemmelse med artikel 8ha i forordning (EF) nr. 2007/2004.

Artikel 4

 ▌

Artikel 5
Instrukser til de hurtige grænseindsatshold

1.          Under indsættelsen af de hurtige grænseindsatshold udsteder værtsmedlemsstaten instrukser til holdene i overensstemmelse med den operative plan, der er omhandlet i artikel 8g i forordning (EF) nr. 2007/2004.

2.          Agenturet kan gennem sin koordinationsansvarlige, jf. artikel 8h i forordning (EF) nr. 2007/2004, sende sine synspunkter om instrukserne til værtsmedlemsstaten. I så fald tager værtsmedlemsstaten hensyn til disse synspunkter.

3.        Værtsmedlemsstaten giver i overensstemmelse med artikel 8h i forordning (EF) nr. 2007/2004 al nødvendig bistand til den koordinationsansvarlige, herunder fuld adgang til holdene når som helst under hele indsættelsen.

Artikel 6

Opgaver og beføjelser for ▌ medlemmerne af holdene

1.          Medlemmerne af holdene kan udføre alle opgaver og udøve alle beføjelser i forbindelse med grænsekontrol eller grænseovervågning i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 562/2006 af 15. marts 2006 om indførelse af en fællesskabskodeks for personers grænsepassage (Schengen-grænsekodeksen), der er nødvendige for at opfylde nævnte forordnings målsætning. De nærmere enkeltheder for hver indsættelse angives i operationsplanen for denne indsættelse i overensstemmelse med artikel 8g i forordning (EF) nr. 2007/2004.

2.          Under udførelsen af deres opgaver og under udøvelsen af deres beføjelser respekterer medlemmerne af holdene fuldt ud den menneskelige værdighed. De foranstaltninger, der træffes under udførelsen af deres opgaver og under udøvelsen af deres beføjelser, skal stå i et rimeligt forhold til de mål, der tilsigtes med disse foranstaltninger. Under udførelsen af deres opgaver og udøvelsen af deres beføjelser udøver medlemmerne af holdene ingen forskelsbehandling af personer på grundlag af køn, race eller etnisk oprindelse, religion eller tro, handicap, alder eller seksuel orientering.

2a.        Medlemmerne af holdene kan kun udføre opgaver og udøve beføjelser i henhold til instrukserne fra og som hovedregel under tilstedeværelse af en grænsevagt fra værtsmedlemsstaten.

3.          ▌Medlemmerne af holdene ▌bærer deres egen uniform, mens de udfører opgaverne ▌. De bærer et blåt armbind med Den Europæiske Unions og agenturets insignier på deres uniform, som viser, at de deltager i ▌ en indsættelse af de hurtige grænseindsatshold. Med henblik på identifikation over for værtsmedlemsstatens nationale myndigheder og borgerne medbringer ▌medlemmerne af holdene til enhver tid et akkrediteringsdokument, jf. artikel 9, som de fremviser på anmodning.

4.          Når de udfører deres opgaver, kan medlemmerne af holdene bære tjenestevåben, ammunition og udstyr, som er godkendt i overensstemmelse med oprindelsesmedlemsstatens nationale lovgivning. Værtsmedlemsstaten kan imidlertid forbyde dem at bære bestemte former for tjenestevåben, ammunition eller udstyr, forudsat at værtsmedlemsstatens nationale lovgivning indeholder samme bestemmelser for dens egne grænsevagter. Inden indsættelsen af holdene meddeler værtsmedlemsstaten agenturet, hvilke former for tjenestevåben, ammunition og udstyr der er tilladt, og hvilke betingelser der gælder for deres anvendelse. Agenturet stiller disse oplysninger til rådighed for alle de medlemsstater, der deltager i indsættelsen.

4a.        Medlemmerne af holdene har tilladelse til at anvende magt, herunder tjenestevåben, ammunition og udstyr, under udførelsen af deres opgaver med oprindelsesmedlemsstatens og værtsmedlemsstatens samtykke, under tilstedeværelse af grænsevagter fra værtsmedlemsstaten og i overensstemmelse med værtsmedlemsstatens nationale lovgivning.

4b.        Uanset stk. 4a kan tjenestevåben, ammunition og udstyr anvendes til lovligt nødværge, lovligt forsvar af medlemmerne af holdene eller af andre personer i overensstemmelse med værtsmedlemsstatens nationale lovgivning.

4c.         I forbindelse med denne forordning kan værtsmedlemsstaten give tilladelse til, at medlemmerne af holdene foretager sådanne søgninger i værtsmedlemsstatens nationale databaser og europæiske databaser, der er nødvendige for grænsekontrol og -overvågning. Medlemmerne af holdene må kun søge i de data, der er nødvendige, for at de kan udføre deres opgaver. Inden medlemmerne af holdene indsættes, meddeler medlemsstaterne agenturet, hvilke nationale og europæiske databaser der kan søges i. Agenturet stiller disse oplysninger til rådighed for alle de medlemsstater, der deltager i indsættelsen.

4d.        Søgning som nævnt i stk. 4c skal være i overensstemmelse med fællesskabslovgivningen og værtsmedlemsstatens nationale lovgivning om databeskyttelse.

4e.         Afgørelser om nægtelse af indrejse efter artikel 13 i forordning (EF) nr. 562/2006 kan kun træffes af værtsmedlemsstatens grænsevagter.

Artikel 6a
Status,
rettigheder og forpligtelser for medlemmerne af holdene

1.                   Medlemmerne af holdene forbliver medarbejdere ved deres medlemsstaters nationale grænsevagtkorps og aflønnes ▌ af dem.

2.        De grænsevagter, som er stillet til rådighed for den hurtige pulje efter artikel 3, deltager i den ▌ videreuddannelse, som er relevant for deres opgaver, og i de regelmæssige øvelser, som agenturet organiserer, jf. artikel 8e i forordning (EF) nr. 2007/2004.

3.          Grænsevagterne modtager dagpenge, herunder til indkvarteringsomkostninger, mens de deltager i kurser og øvelser, som organiseres af agenturet, og i indsættelsesperioder, jf. artikel 8ha i forordning (EF) nr. 2007/2004.

Artikel 7

Artikel 8
 ▌

Artikel 9
Akkrediteringsdokument

1.          Agenturet udsteder i samarbejde med værtsmedlemsstaten et dokument på værtsmedlemsstatens officielle sprog og et andet af Den Europæiske Unions institutioners officielle sprog til medlemmerne af holdene med henblik på at identificere dem og som bevis for indehaverens ret til at udføre de opgaver og udøve de beføjelser, som er omhandlet i artikel 6, stk. 1. Dokumentet skal indeholde følgende oplysninger om medlemmet af holdet:

a)     navn og nationalitet ▌

b)     rang og

c)     et nyt digitaliseret foto ▌.

2.          Dokumentet afleveres til agenturet ved afslutningen af ▌ indsættelsen af det hurtige grænseindsatshold.

Artikel 9a
Gældende lov

1.          Under udførelsen af de opgaver og udøvelsen af de beføjelser, der er omhandlet i artikel 6, stk. 1, overholder medlemmerne af holdene fællesskabslovgivningen og værtsmedlemsstatens nationale lovgivning.

2.          Under udførelsen af de opgaver og udøvelsen af de beføjelser, der er omhandlet i artikel 6, stk. 1, er medlemmerne af holdene fortsat omfattet af oprindelsesmedlemsstatens disciplinære foranstaltninger.

3.          Artikel 6, stk. 4, 4a og 4b, indeholder særlige regler med hensyn til tjenestevåben, ammunition og udstyr samt for anvendelse af magt.

4.          Artikel 10 og 11 indeholder særlige regler vedrørende henholdsvis civilretligt og strafferetligt ansvar.

Artikel 10
Civilretligt ansvar ▌

1.          Når ▌ medlemmer af holdene udfører opgaver i en værtsmedlemsstat, er denne medlemsstat ansvarlig for den skade, de måtte forvolde under udførelsen af deres opgaver, i overensstemmelse med dens nationale lovgivning.

2.          Hvis skaden er forvoldt ved grov uagtsomhed eller forsætligt, kan værtsmedlemsstaten henvende sig til oprindelsesmedlemsstaten for at få godtgjort beløb, den har udbetalt til skadelidte eller disses retssucessorer, af sidstnævnte.

3.          Med forbehold af eventuelle rettigheder over for tredjemand frafalder hver medlemsstat alle sine krav mod værtsmedlemsstaten eller en anden medlemsstat for skade, den har lidt, undtagen i tilfælde af grov uagtsomhed eller forsætlighed.

3a.        Tvister mellem medlemsstater om anvendelsen af stk. 2 og 3, som ikke kan løses ved forhandlinger mellem dem, indbringes af dem for De Europæiske Fællesskabers Domstol, jf. traktatens artikel 239.

4.          Med forbehold af eventuelle rettigheder over for tredjemand afholdes udgifter i forbindelse med skader på agenturets udstyr under indsættelsen af agenturet, undtagen i tilfælde af grov uagtsomhed eller forsætlighed.

Artikel 11
Strafferetligt ansvar ▌

Under ▌ indsættelse af hurtige grænseindsatshold sidestilles ▌ medlemmerne af holdene med embedsmænd fra værtsmedlemsstaten for så vidt angår eventuelle strafbare handlinger, der begås mod eller af dem.

KAPITEL II
Ændringer til forordning (EF) nr. 2007/2004

Artikel 12
Ændringer vedrørende hurtige grænseindsatshold samt fælles operationer og pilotprojekter

I forordning (EF) nr. 2007/2004 foretages følgende ændringer:

I artikel 1 tilføjes følgende nye stykker:

"5.        I denne forordning forstås ved: "værtsmedlemsstat": en medlemsstat, på hvis område en indsættelse af et eller flere hurtige grænseindsatshold eller en fælles operation eller et pilotprojekt finder sted.

6.         I denne forordning forstås ved: "oprindelsesmedlemsstat": den medlemsstat, hvor et medlem af holdet eller gæstemedarbejderen er grænsevagt."

Artikel 12a
Ændringer vedrørende hurtige grænseindsatshold

I forordning (EF) nr. 2007/2004 foretages følgende ændringer:

1)          I artikel 1 tilføjes følgende nye stykker:

"7.        I denne forordning forstås ved "medlemmer af holdene": grænsevagter fra andre medlemsstater end værtsmedlemsstaten, som gør tjeneste i de hurtige grænseindsatshold.

8.         I denne forordning forstås ved "anmodende medlemsstat": en medlemsstat, hvis kompetente myndigheder anmoder agenturet om at indsætte hurtige grænseindsatshold på dens område."

2)          I artikel 2, stk. 1, indsættes følgende nye litra:

"g) indsætte hurtige grænseindsatshold i medlemsstaterne i medfør af forordning (EF) nr. .../2007 af ... om indførelse af en ordning for oprettelse af hurtige grænseindsatshold og ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2007/2004 med hensyn til denne ordning og om regulering af gæstemedarbejderes beføjelser og opgaver."

3)          Artikel 8, stk. 3, affattes således:

"3.    Agenturet kan indkøbe teknisk udstyr til kontrol og overvågning af de ydre grænser til brug for dets eksperter og ▌ inden for rammerne af ▌de hurtige grænseindsatshold, mens disse er indsat ▌."

4)          Følgende artikler indsættes:

"Artikel 8a
Hurtige grænseindsatshold

Efter anmodning fra en medlemsstat, der står i en situation med et akut og ekstraordinært pres, specielt når der til steder ved de ydre grænser ankommer et stort antal tredjelandsstatsborgere, som forsøger at indrejse ulovligt på medlemsstatens område, kan agenturet i en begrænset periode indsætte et eller flere hurtige grænseindsatshold i en anmodende medlemsstat i en passende periode, i overensstemmelse med artikel 3 i forordning (EF) nr. …/…. (denne forordning).

Artikel 8b
Sammensætningen af hurtige grænseindsatshold

1.          I situationer som beskrevet i artikel 8a i denne forordning meddeler medlemsstaterne på anmodning af agenturet straks antal, navne og profiler for de grænsevagter fra deres nationale pool, som de kan stille til rådighed inden for fem dage til oprettelse af et hurtigt grænseindsatshold. Medlemsstaterne stiller grænsevagter til rådighed efter anmodning fra agenturet, medmindre medlemsstaten står i en usædvanlig situation, der væsentligt berører udførelsen af nationale opgaver.

2.          Når den administrerende direktør fastlægger sammensætningen af et hurtigt grænseindsatshold med henblik på indsættelse, tager han især hensyn til den specifikke situation, som den anmodende medlemsstat står i. Holdet sammensættes i overensstemmelse med den operative plan, som er omhandlet i artikel 8g.

Artikel 8c

Artikel 8d


Artikel 8e
Uddannelse og øvelser

Agenturet giver de grænsevagter, som er en del af den hurtige pulje, den videreuddannelse, som er relevant for deres opgaver. Det afholder også regelmæssige øvelser med de pågældende grænsevagter i overensstemmelse med den plan for videreuddannelse og øvelser, som er fastlagt i agenturets årlige arbejdsprogram.

Artikel 8f
Procedure for beslutningstagning om indsættelse af de hurtige grænseindsatshold

1.          En anmodning om indsættelse af de hurtige grænseindsatshold i overensstemmelse med artikel 8a skal indeholde en beskrivelse af situationen, eventuelle mål og forventede behov i forbindelse med indsættelsen. Om nødvendigt kan den administrerende direktør udsende eksperter fra agenturet for at vurdere situationen ved den anmodende medlemsstats ydre grænser.

1a.        Når den administrerende direktør træffer beslutning om en anmodning fra en medlemsstat, tager han hensyn til resultaterne af agenturets risikoanalyser og alle andre relevante oplysninger fra den anmodende medlemsstat eller en anden medlemsstat.

1b.        Den administrerende direktør underretter straks bestyrelsen om en medlemsstats anmodning om indsættelse af hurtige grænseindsatshold.

2.          Den administrerende direktør træffer beslutning om anmodningen om indsættelse af de hurtige grænseindsatshold hurtigst muligt og senest fem arbejdsdage fra datoen for modtagelsen af anmodningen. Den administrerende direktør underretter samtidig skriftligt den anmodende medlemsstat og bestyrelsen om beslutningen. Beslutningen skal indeholde oplysninger om de vigtigste grunde, som den er baseret på.

3.          Hvis den administrerende direktør beslutter at indsætte et eller flere hurtige grænseindsatshold, udarbejder agenturet og den anmodende medlemsstat straks en operativ plan i overensstemmelse med artikel 8g.

4.          Så snart den operative plan er fastlagt, underretter den administrerende direktør medlemsstaterne om det ønskede antal af og profilerne for de grænsevagter, der skal sættes ind i de hurtige grænseindsatshold. Disse oplysninger sendes skriftligt til de nationale kontaktpunkter, som er udpeget efter artikel 8ga, og skal angive den dato, hvor indsættelsen skal finde sted. Der fremsendes også en kopi af den operative plan.

4a.        I tilfælde af den administrerende direktørs forfald træffes afgørelserne om indsættelse af hurtige grænseindsatshold af den stedfortrædende administrerende direktør.

4b.        Medlemsstaterne stiller grænsevagter til rådighed efter anmodning fra agenturet, medmindre medlemsstaten står i en usædvanlig situation, der væsentligt berører udførelsen af nationale opgaver.

5.          Indsættelsen af ▌de hurtige grænseindsatshold finder sted senest fem arbejdsdage efter den dato, hvor den operative plan fastlægges af den administrerende direktør og den anmodende medlemsstat.

Artikel 8g
Operativ plan

1.          Den administrerende direktør og den anmodende medlemsstat fastlægger en operativ plan, som fastsætter de præcise betingelser for indsættelsen af ▌ de hurtige grænseindsatshold. Den operative plan skal indeholde følgende:

-a)    en beskrivelse af situationen inkl. modus operandi og formålene med indsættelsen, herunder det operative mål

a)      den forventede varighed af indsættelsen af ▌ de hurtige grænseindsatshold

b)     det geografiske ansvarsområde i den anmodende medlemsstat, hvor ▌ de hurtige grænseindsatshold vil blive sat ind

c)      en beskrivelse af opgaver og særlige instrukser, herunder om tilladte søgninger i databaser og tilladte tjenestevåben samt tilladt ammunition og udstyr for medlemmerne af holdene i værtsmedlemsstaten

d)     sammensætningen af ▌ de hurtige grænseindsatshold

e)       ▌

f)       ▌

g)      navn og rang for de af værtsmedlemsstatens grænsevagter, der har ansvaret for samarbejdet med holdene, navnlig for de grænsevagter, som vil have kommandoen over ▌ de hurtige grænseindsatshold i indsættelsesperioden, og holdenes plads i kommandovejen

ga)   det tekniske udstyr, som skal indsættes sammen med de hurtige grænseindsatshold i overensstemmelse med artikel 8.

2.          Alle ændringer eller tilpasninger af den operative plan skal godkendes af både den administrerende direktør for agenturet og den anmodende medlemsstat. Agenturet sender straks en kopi af den ændrede eller tilpassede operationsplan til de deltagende medlemsstater.

Artikel 8ga
Nationale kontaktpunkter

Medlemsstaterne udpeger et nationalt kontaktpunkt med henblik på kommunikation med agenturet om alle spørgsmål vedrørende de hurtige grænseindsatshold. Det nationale kontraktpunkt skal kunne kontaktes til enhver tid.

Artikel 8h
Koordinationsansvarlig

1.          Den administrerende direktør udpeger en eller flere eksperter fra agenturets personale, der skal indsættes som agenturets koordinationsansvarlige ▌. Den administrerende direktør underretter værtsmedlemsstaten om udpegelsen. Den koordinationsansvarlige handler på agenturets vegne med hensyn til alle aspekter af indsættelsen af holdene.

2.           ▌Den koordinationsansvarlige skal navnlig:

a)      fungere som forbindelsesled mellem agenturet og værtsmedlemsstaten

b)     fungere som forbindelsesled mellem agenturet og medlemmerne af ▌de pågældende hurtige grænseindsatshold og yde bistand på vegne af agenturet i alle spørgsmål vedrørende betingelserne for deres indsættelse i ▌holdene

c)      overvåge, at den operative plan gennemføres korrekt

d)     aflægge rapport til agenturet om alle aspekter af indsættelsen af holdene.

2a.        I overensstemmelse med artikel 25, stk. 3, litra f), kan den administrerende direktør bemyndige den koordinationsansvarlige til at bistå med at løse eventuel uenighed om gennemførelsen af operationsplanen og indsættelsen af de hurtige indsatshold.

3.          Den koordinationsansvarlige tager ved varetagelsen af sine opgaver kun imod instruktioner fra agenturet.

Artikel 8ha
Omkostninger

1.          Agenturet dækker følgende omkostninger, som afholdes af medlemsstaterne, når de stiller medarbejdere til rådighed til de formål, som er nævnt i artikel 8a og 8e:

a)     rejseomkostninger fra oprindelsesmedlemsstaten til værtsmedlemsstaten og fra værtsmedlemsstaten til oprindelsesmedlemsstaten

b)     omkostninger vedrørende vaccinationer

c)      omkostninger vedrørende særlige forsikringsbehov

d)     omkostninger vedrørende sundhedsydelser

e)      dagpenge, herunder til indkvarteringsomkostninger

f)      omkostninger vedrørende agenturets tekniske udstyr.

2.          Bestyrelsen fastsætter nærmere regler for betaling af dagpenge til medlemmerne af holdene."

Artikel 12b
Ændringer i forbindelse med fælles operationer og pilotprojekter

I forordning (EF) nr. 2007/2004 foretages følgende ændringer:

1.          I artikel 1 tilføjes følgende stykke:

"9.        I denne forordning forstås ved: "gæstemedarbejdere": medarbejdere ved andre medlemsstaters end værtsmedlemsstatens grænsevagt, som deltager i fælles operationer og pilotprojekter."

2.          Artikel 10 erstattes af følgende tekst:

"Artikel 10
Opgaver og beføjelser for gæstemedarbejderne

1.          Gæstemedarbejderne kan udføre alle opgaver og udøve alle beføjelser i forbindelse med grænsekontrol eller grænseovervågning i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 562/2006 af 15. marts 2006 om indførelse af en fællesskabskodeks for personers grænsepassage (Schengen-grænsekodeksen), der er nødvendige for at opfylde nævnte forordnings målsætning.

2.          Under udførelsen af disse opgaver og udøvelsen af disse beføjelser overholder gæstemedarbejderne fællesskabslovgivningen og værtsmedlemsstatens nationale lovgivning.

3.          Gæstemedarbejderne kan kun udføre opgaver og udøve beføjelser i henhold til instrukserne fra og generelt under tilstedeværelse af en grænsevagt fra værtsmedlemsstaten.

Gæstemedarbejderne bærer deres egen uniform, mens de udfører opgaverne. De bærer et blåt armbind med Den Europæiske Unions og agenturets insignier på uniformen, som viser, at de deltager i en fælles operation eller et pilotprojekt. Med henblik på identifikation over for værtsmedlemsstatens nationale myndigheder og borgerne medbringer gæstemedarbejderne til enhver tid et akkrediteringsdokument, jf. artikel 10a, som de fremviser på anmodning.

4.          Uanset stk. 2 kan gæstemedarbejdere bære tjenestevåben, ammunition og udstyr, som er tilladt efter oprindelsesmedlemsstatens nationale lovgivning, når de udfører deres opgaver. Værtsmedlemsstaten kan imidlertid forbyde dem at bære bestemte former for våben, ammunition eller udstyr, forudsat at værtsmedlemsstatens nationale lovgivning indeholder samme bestemmelser for dens egne grænsevagter. Inden indsættelsen af gæstemedarbejderne meddeler medlemsstaterne agenturet, hvilke former for tjenestevåben, ammunition og udstyr der er tilladt, og hvilke betingelser der gælder for deres anvendelse. Agenturet stiller disse oplysninger til rådighed for medlemsstaterne.

5.          Uanset stk. 2 har gæstemedarbejdere tilladelse til at anvende magt, herunder tjenestevåben, ammunition og udstyr, under udførelsen af deres opgaver med oprindelsesmedlemsstatens og værtsmedlemsstatens samtykke, under tilstedeværelse af grænsevagter fra værtsmedlemsstaten og i overensstemmelse med værtsmedlemsstatens nationale lovgivning.

6.          Uanset stk. 5 kan tjenestevåben, ammunition og udstyr anvendes til lovligt nødværge, lovligt forsvar af gæstemedarbejdere eller af andre personer i overensstemmelse med værtsmedlemsstatens nationale lovgivning.

7.          I forbindelse med denne forordning kan værtsmedlemsstaten give tilladelse til, at gæstemedarbejdere foretager sådanne søgninger i værtsmedlemsstatens nationale databaser og europæiske databaser, der er nødvendige for grænsekontrol og -overvågning. Gæstemedarbejderne må kun søge i de data, der er nødvendige, for at de kan udføre deres opgaver. Inden gæstemedarbejderne indsættes, meddeler medlemsstaterne agenturet, hvilke nationale og europæiske databaser der kan søges i. Agenturet stiller disse oplysninger til rådighed for alle de medlemsstater, der deltager i indsættelsen.

8.          Søgning som nævnt i stk. 7 skal være i overensstemmelse med fællesskabslovgivningen og værtsmedlemsstatens nationale lovgivning om databeskyttelse.

Afgørelser om nægtelse af indrejse efter artikel 13 i forordning (EF) nr. 562/2006 træffes kun af værtsmedlemsstatens grænsevagter.

Artikel 10a
Akkrediteringsdokument

1.          Agenturet udsteder i samarbejde med værtsmedlemsstaten et dokument til gæstemedarbejderne på værtsmedlemsstatens officielle sprog og et andet af Den Europæiske Unions institutioners officielle sprog med henblik på at identificere dem og som bevis for indehaverens ret til at udføre de opgaver og udøve de beføjelser, som er omhandlet i artikel 10, stk. 1. Dokumentet skal indeholde følgende oplysninger om gæstemedarbejderen:

a)     navn og nationalitet

b)     rang og

c)      et nyt digitaliseret foto.

2.          Dokumentet afleveres til agenturet ved afslutningen af den fælles operation eller pilotprojektet.

Artikel 10b
Civilretligt ansvar

1.          Når gæstemedarbejdere udfører opgaver i en værtsmedlemsstat, er denne medlemsstat ansvarlig for den skade, de måtte forvolde under udførelsen af deres opgaver, i overensstemmelse med dens nationale lovgivning.

2.          Hvis skaden er forvoldt ved grov uagtsomhed eller forsætligt, kan værtsmedlemsstaten henvende sig til oprindelsesmedlemsstaten for at få godtgjort beløb, den har udbetalt til skadelidte eller disses retssucessorer, af sidstnævnte.

3.          Med forbehold af eventuelle rettigheder over for tredjemand frafalder hver medlemsstat alle sine krav mod værtsmedlemsstaten eller en anden medlemsstat for skade, den har lidt, undtagen i tilfælde af grov uagtsomhed eller forsætlighed.

4.          Tvister mellem medlemsstater om anvendelsen af stk. 2 og 3, som ikke kan løses ved forhandlinger mellem dem, indbringes af dem for De Europæiske Fællesskabers Domstol, jf. traktatens artikel 239.

5.          Med forbehold af eventuelle rettigheder over for tredjemand afholdes udgifter i forbindelse med skader på agenturets udstyr under indsættelsen af agenturet, undtagen i tilfælde af grov uagtsomhed eller forsætlighed.

Artikel 10c
Strafferetligt ansvar

Under udførelsen af en fælles operation eller et pilotprojekt sidestilles gæstemedarbejdere med embedsmænd fra værtsmedlemsstaten for så vidt angår eventuelle strafbare handlinger, der begås mod eller af dem."

KAPITEL III
Afsluttende bestemmelser

Artikel 12c
Evaluering

Kommissionen evaluerer gennemførelsen af denne forordning ét år efter ikrafttrædelsen og forelægger Europa-Parlamentet og Rådet en rapport, der om nødvendigt indeholder forslag om ændring af denne forordning.

Artikel 13
Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i medlemsstaterne i overensstemmelse med traktaten om oprettelse af det Europæiske Fællesskab.

Udfærdiget i Bruxelles, den

På Europa-Parlamentets vegne                   På Rådets vegne

Formand                                                       Formand

 • [1]  EUT C ... / Endnu ikke offentliggjort i EUT.
 • [2] * Ændret tekst er markeret med fede typer og kursiv, mens tekstdele, der udgår, er angivet med følgende symbol ▌.
 • [3]  EUT C […] af […], s. […].
 • [4]  EUT C […] af […], s. […].
 • [5]               EFT L 105 af 13.4.2006, s. 1.
 • [6]               EFT L 281 af 23.11.1995, s. 31.
 • [7]               EFT L 176 af 10.7.1999, s. 36.
 • [8]               EFT L 176 af 10.7.1999, s. 31.
 • [9]               EUT L 368 af 15.12.2004, s. 26.
 • [10]               EFT L 370 af 17.12.2004, s. 78.
 • [11]             EFT L 131 af 1.6.2000, s. 43.
 • [12]             EFT L 64 af 7.3.2002, s. 20.

PROCEDURE

Titel

Hurtige grænseindsatshold

Referencer

KOM(2006)0401 - C6-0253/2006 - 2006/0140(COD)

Dato for høring af EP

19.7.2006

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

LIBE

26.9.2006

Rådgivende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

AFET

26.9.2006

 

 

 

Ingen udtalelse

       Dato for afgørelse

AFET

17.10.2006

 

 

 

Ordfører

       Dato for valg

Gérard Deprez

13.9.2006

 

 

Behandling i udvalg

6.11.2006

19.12.2006

27.2.2007

20.3.2007

 

11.4.2007

 

 

 

Dato for vedtagelse

11.4.2007

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

42

4

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Alexander Alvaro, Alfredo Antoniozzi, Philip Bradbourn, Mihael Brejc, Kathalijne Maria Buitenweg, Michael Cashman, Giuseppe Castiglione, Giusto Catania, Mladen Petrov Chervenyakov, Carlos Coelho, Fausto Correia, Elly de Groen-Kouwenhoven, Panayiotis Demetriou, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Claudio Fava, Kinga Gál, Patrick Gaubert, Roland Gewalt, Adeline Hazan, Lívia Járóka, Ewa Klamt, Magda Kósáné Kovács, Stavros Lambrinidis, Dan Mihalache, Viktória Mohácsi, Claude Moraes, Javier Moreno Sánchez, Martine Roure, Inger Segelström, Károly Ferenc Szabó, Søren Bo Søndergaard, Adina-Ioana Vălean, Ioannis Varvitsiotis, Manfred Weber

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Inés Ayala Sender, Edit Bauer, Simon Busuttil, Gérard Deprez, Maria da Assunção Esteves, Luis Herrero-Tejedor, Sophia in ‘t Veld, Ona Juknevičienė, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Jean Lambert, Jörg Leichtfried, Marian-Jean Marinescu, Witold Tomczak

Dato for indgivelse

13.4.2007