RAPORT Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse mehhanism piirivalve kiirreageerimisrühmade loomiseks ning muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 2007/2004 kõnealuse mehhanismiga seoses

12.4.2007 - (KOM(2006)0401 – C6‑0253/2006 – 2006/0140(COD)) - ***I

Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon
Raportöör: Gérard Deprez


Menetlus : 2006/0140(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
A6-0135/2007
Esitatud tekstid :
A6-0135/2007
Arutelud :
Vastuvõetud tekstid :

EUROOPA PARLAMENDI ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse mehhanism piirivalve kiirreageerimisrühmade loomiseks ning muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 2007/2004 kõnealuse mehhanismiga seoses

(KOM(2006)0401 – C6‑0253/2006 – 2006/0140(COD))

(Kaasotsustamismenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (KOM(2006)0401)[1];

–   võttes arvesse EÜ asutamislepingu artikli 251 lõiget 2, artikli 62 punkti 2 alapunkti a ja artiklit 66, mille alusel komisjon Euroopa Parlamendile ettepaneku esitas (C6‑0253/2006);

–   võttes arvesse kodukorra artiklit 51;

–   võttes arvesse kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni raportit (A6‑0135/2006),

1.  kiidab komisjoni ettepaneku muudetud kujul heaks;

2.  palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamenti saata, kui komisjon kavatseb seda oluliselt muuta või selle teise tekstiga asendada;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile.

 

 

 

EUROOPA PARLAMENDI MUUDATUSETTEPANEKUD

komisjoni ettepaneku kohta võtta vastu

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS,

millega kehtestatakse mehhanism piirivalve kiirreageerimisrühmade loomiseks ning muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 2007/2004 kõnealuse mehhanismi osas ning millega reguleeritakse külalisametnike volitusi ja ülesandeid[2]*

EUROOPA PARLAMENT JA EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle artikli 62 lõike 2 punkti a ja artiklit 66,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut,[3]

pärast konsulteerimist Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteega,

tegutsedes vastavalt asutamislepingu artiklis 251 sätestatud menetlusele[4]

ning arvestades järgmist:

(1)         26. oktoobril 2004 võttis nõukogu vastu määruse (EÜ) nr 2007/2004 Euroopa Liidu liikmesriikide välispiiril tehtava operatiivkoostöö juhtimise Euroopa agentuuri asutamise kohta (agentuur).

(2)         Ilma et see piiraks asutamislepingu artikli 64 lõike 2 kohaldamist, võib liikmesriik, kes vajab oma välispiiril täiendavat tehnilist ja operatiivabi, taotleda agentuurilt määruse (EÜ) nr 2007/2004 artiklite 7 ja 8 kohaselt abi koordinatsiooniküsimustes, kui olukord on seotud mitme liikmesriigiga ▌. Sellises olukorras võib agentuur vastu võtta otsuse liikmesriikide piirivalvurite lähetamise kohta piirivalve kiirreageerimisrühmadena.

(2 a)      Piirikontrollide või piiril toimuva patrull- ja vaatlustegevuse kaudu toimuv välispiiri tõhus haldamine aitab võidelda ebaseadusliku sisserände ja inimkaubandusega ning vältida ohtu liikmesriikide sisejulgeolekule, avalikule korrale, rahvatervisele ja rahvusvahelistele suhetele. Piirivalve ei ole üksnes nende liikmesriikide huvides, kelle välispiiril seda teostatakse, vaid kõigi liikmesriikide huvides, kes on kaotanud piirivalve sisepiiridel.

(3)         Liikmesriigid vastutavad välispiiri kontrolli eest. Võttes arvesse surveolukordi, mida liikmesriikidel oma välispiiridel tuleb aeg-ajalt lahendada, eelkõige seoses välispiiridele massiliselt saabuvate kolmandate riikide kodanikega, kes üritavad ebaseaduslikult liikmesriikide territooriumile siseneda, võib osutuda vajalikuks abistada liikmesriike, andes neile asjakohaseid ja piisavaid ressursse, eelkõige personali.

(3 a)      Praegusi võimalusi anda Euroopa tasandil tõhusat praktilist abi isikute kontrollimiseks välispiiril ning välispiiril toimuval patrull- ja vaatlustegevuseks peetakse ebapiisavaks, eelkõige juhul, kui liikmesriikidel tuleb toime tulla olukordadega, kus massiliselt saabub kolmandate riikide kodanikke, kes üritavad ebaseaduslikult liikmesriikide territooriumile siseneda.

(4)         Vastavalt peaks liikmesriigil olema võimalus oma piirivalveteenistuse aitamiseks taotleda agentuuri raames teiste liikmesriikide asjaomase väljaõppega ekspertidest koosnevate piirivalve kiirreageerimisrühmade ajutist lähetamist oma territooriumile. Piirivalve kiirreageerimisrühmade lähetamine aitab suurendada liikmesriikide vahelist solidaarsust ja vastastikust abistamist.

(4 a)      Piirivalve kiirreageerimisrühmad sõltuvad kavandatud ülesannetest, kättesaadavusest ja lähetuste sagedusest. Tõhusa toimimise tagamiseks peaksid liikmesriigid andma kiirreageerimisrühmade valimi kasutusse sellise asjakohase arvu piirivalvureid, mis peegeldab eelkõige nende enda piirivalveasutuse spetsialiseerumist ja suurust. Seetõttu peaksid liikmesriigid määruse kohaldamise tõhususe suurendamiseks looma ekspertide riiklikud valimid. Agentuur võtab arvesse liikmesriikide erinevat suurust ja tehnilist spetsialiseerumist.

(5)         Seepärast tuleb luua mehhanism piirivalve kiirreageerimisrühmade loomiseks, mis annab nii agentuurile kui liikmesriikidele piisava paindlikkuse ning tagab, et operatsioonide läbiviimine toimub tulemuslikkuse ja tõhususe kõrgel tasemel.

(5 a)      Paljude liikmesriikide parimad tavad näitavad, et käsutuses olevate piirivalvurite profiilide (oskused ja kvalifikatsioonid) teadmine enne lähetamist aitab märkimisväärselt kaasa operatsioonide kavandamise ja läbiviimise tõhususele.

(5 b)      Agentuuri haldusnõukogu peaks kindlaks määrama piirivalve kiirreageerimisrühmade kasutusse antavate piirivalvurite profiili ja koguarvu.

(5 c)      Piiratud aja jooksul abi osutavate piirivalve kiirreageerimisrühmade lähetamine leiab aset erakorralistes ja kiireloomulistes olukordades. Nimetatud olukorrad on võivad tekkida siis, kui liikmesriiki ähvardab riigi territooriumile ebaseaduslikult siseneda üritavate kolmandate riikide kodanike massiline sissevool, mis nõuab viivitamatuid meetmeid ning kus piirivalve kiirreageerimisrühmade lähetamine aitaks kaasa olukorrale tulemuslikult reageerimisele. Piirivalve kiirreageerimisrühmad ei ole kavandatud osutama pikaajalist abi.

(5 d)      Kui liikmesriiki ähvardab riigi territooriumile ebaseaduslikult siseneda üritavate kolmandate riikide kodanike massiline sissevool või seal on muu siseriiklike ülesannete täitmist mõjutav erakorraline olukord, võib ta agentuuri konkreetse taotluse järel loobuda piirivalvurite lähetamisest.

(5 e)      Agentuur peaks muu hulgas koordineerima piirivalve kiirreageerimisrühmade koosseisu, koolitust ja lähetamist. Seetõttu tuleb määrusesse (EÜ) nr 2007/2004 sisse viia uued sätted, mis käsitlevad agentuuri rolli seoses nende rühmadega.

(6)         Tõhusaks koostööks liikmesriikide piirivalvuritega peaksid eksperdid taotluse esitanud liikmesriigis lähetuses viibimise ajal olema võimelised täitma ülesandeid, mis on seotud isikute kontrollimisega välispiiril ning välispiiril toimuva patrull- ja vaatlustegevusega.

(7)         Lisaks tuleb tõhustada ühisoperatsioone, mida koordineerib agentuur, võimaldades teiste liikmesriikide külalisametnikel ▌täita ajutiselt ülesandeid, mis on seotud isikute kontrollimisega välispiiridel ja välispiiril toimuva patrull- ja vaatlustegevusega.

(8)         Seepärast tuleb määrusesse (EÜ) nr 2007/2004 sisse viia uued sätted, mis käsitlevad selliste külalisametnike ▌ülesandeid ja volitusi, kes on lähetatud liikmesriiki viimase taotlusel ja agentuuri raames.

(9)         Käesolev määrus toetab Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. märtsi 2006. aasta määruse (EÜ) nr 562/2006, millega kehtestatakse isikute üle piiri liikumist reguleerivad ühenduse eeskirjad (Schengeni piirieeskirjad)[5] korrektset kohaldamist. Sellega seoses ei tohiks külalisametnikud ja rühmade liikmed piirikontrolli ning patrull- ja vaatlustegevuse teostamisel diskrimineerida kedagi soo, rassilise või etnilise päritolu, usutunnistuse või veendumuste, puude, vanuse või seksuaalse suundumuse põhjal. Kõik nende ülesannete teostamisel ja volituste kasutamisel võetavad meetmed peaksid olema proportsionaalsed nende meetmete eesmärkidega.

(10)       

(11)       Käesolev määrus austab põhiõigusi ja järgib põhimõtteid, mida tunnustatakse eelkõige Euroopa Liidu põhiõiguste hartas. Määrust tuleks kohaldada kooskõlas liikmesriikide kohustustega seoses rahvusvahelise kaitse ning mitteväljasaatmise põhimõttega.

(11 a)    Käesolevat määrust tuleks kohaldada rahvusvahelisest mereõigusest tulenevaid kohustusi täielikult järgides, eelkõige seoses otsingu- ja päästetegevusega.

(11 b)    Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. oktoobri 1995. aasta direktiivi 95/46/EÜ üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise kohta[6] kohaldatakse isikuandmete töötlemisele liikmesriikides käesoleva määruse kohaldamisel.  

(12)       Islandi ja Norra puhul kujutab käesolev määrus endast nende Schengeni acquis’ sätete edasiarendamist Euroopa Liidu Nõukogu, Islandi Vabariigi ja Norra Kuningriigi vahel sõlmitud lepingu tähenduses, mis käsitleb viimaste ühinemist Schengeni acquis[7] sätete rakendamise, kohaldamise ja edasiarendamisega, mis on seotud nimetatud lepingu teatavaid rakenduseeskirju käsitleva nõukogu 17. mai 1999. aasta otsuse 1999/437/EÜ[8] artikli 1 punktis A osutatud valdkonnaga.

(13)       Šveitsi puhul kujutab käesolev määrus endast nende Schengeni acquis' sätete edasiarendamist Euroopa Liidu Nõukogu, Euroopa Ühenduse ja Šveitsi Konföderatsiooni vahel sõlmitud lepingu tähenduses, mis käsitleb Šveitsi Konföderatsiooni ühinemist Schengeni acquis' sätete rakendamise, kohaldamise ja edasiarendamisega, mis on seotud valdkonnaga, millele on osutatud otsuse 1999/437/EÜ artikli 1 punktis A, koostoimes nõukogu otsuste 2004/849/EÜ[9] ja 2004/860/EÜ[10] artikli 4 lõikega 1.

(14)       Euroopa Liidu lepingule ja Euroopa Ühenduse asutamislepingule lisatud Taani seisukohta käsitleva protokolli artiklite 1 ja 2 kohaselt ei osale Taani käesoleva määruse vastuvõtmisel, mistõttu see ei ole talle siduv ega kuulu tema suhtes kohaldamisele. Arvestades, et käesolev määrus arendab edasi Schengeni acquis'd Euroopa Ühenduse asutamislepingu kolmanda osa IV jaotise alusel, peaks Taani otsustama kõnealuse protokolli artikli 5 kohaselt kuue kuu jooksul alates käesoleva määruse vastuvõtmises kuupäevast, kas ta rakendab seda oma õiguses või mitte.

(15)       Käesolev määrus kujutab endast nende Schengeni acquis' sätete edasiarendamist, milles Ühendkuningriik vastavalt nõukogu 29. mai 2000. aasta otsusele 2000/365/EÜ▌(Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi taotluse kohta osaleda teatavates Schengeni acquis' sätetes)[11] ei osale. Seetõttu ei osale Ühendkuningriik määruse vastuvõtmises ning see ei ole tema suhtes siduv ega kohaldatav.

(16)       Käesolev määrus kujutab endast nende Schengeni acquis' sätete edasiarendamist, milles Iirimaa vastavalt nõukogu 28. veebruari 2002. aasta otsusele 2002/192/EÜ (Iirimaa taotluse kohta osaleda teatavates Schengeni acquis' sätetes)[12] ei osale. Seetõttu ei osale Iirimaa määruse vastuvõtmises ning see ei ole tema suhtes siduv ega kohaldatav.

(17)       Käesoleva määruse artikli 6 lõigete 4 c ja 4 d sätted, mis viitavad Schengeni infosüsteemile (SIS) antavale juurdepääsule, põhinevad Schengeni acquis'l või on sellega seotud mõnel muul viisil vastavalt 2003. aasta ühinemisakti artikli 3 lõikele 2 ja 2005. aasta ühinemisakti artikli 4 lõikele 2,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Sisu

1.        Käesoleva määrusega luuakse piirivalve kiirreageerimisrühmade näol mehhanism piiratud aja jooksul kiire ▌operatiivabi osutamiseks taotluse esitanud liikmesriigile, kes on sattunud kiireloomulisse ja erakorralisse surveolukorda seoses välispiirile massiliselt saabuvate kolmandate riikide kodanikega, kes üritavad ebaseaduslikult liikmesriigi territooriumile siseneda. Lisaks määratletakse käesolevas määruses ülesanded ja volitused, mida ▌piirivalve kiirreageerimisrühmade liikmed täidavad operatsioonide käigus, mis toimuvad mujal kui nende päritoluliikmesriigi territooriumil.

2.        Käesoleva määrusega muudetakse määrust (EÜ) nr 2007/2004 selles osas, mis puudutab lõikes 1 osutatud mehhanismi kehtestamist ning teises liikmesriigis asetleidvates ühisoperatsioonides ja katseprojektides osalevate liikmesriikide piirivalvurite poolt täidetavate ülesannete ja volituste määratlemist.

3.        Taotluse esitanud liikmesriigile osutatakse vajalikku tehnilist abi kooskõlas määruse (EÜ) nr 2007/2004 artiklitega 7 ja 8.

Artikkel 1 a

Reguleerimisala

Käesolevat määrust kohaldatakse, ilma et see piiraks pagulaste ja rahvusvahelist kaitset taotlevate isikute õigusi, eelkõige seoses mitteväljasaatmise põhimõttega.

I PEATÜKK

Piirivalve kiirreageerimisrühmad

Artikkel 2

Mõisted

Käesolevas määruses kasutatakse järgmisi mõisteid:

(1)         agentuur – Euroopa Liidu liikmesriikide välispiiridel tehtava operatiivkoostöö juhtimise Euroopa agentuur ▌;

(2) ▌

(3) ▌

(4) ▌

(5)         rühmaliikmed – liikmesriikide piirivalvurid, kes teenivad sellistes piirivalve kiirreageerimisrühmades, mis ei ole vastuvõtva liikmesriigi omad;

(6)         taotluse esitanud liikmesriik – liikmesriik, kelle pädevad asutused esitavad agentuurile taotluse piirivalve kiirreageerimisrühma lähetamiseks oma territooriumile;

(7)         vastuvõttev liikmesriik – liikmesriik, kelle territooriumil ▌piirivalve kiirreageerimisrühma lähetus toimub;

(8)         päritoluliikmesriik – liikmesriik, kelle piirivalvur on kiirreageerimisrühma liige.

Artikkel 3

Piirvalve kiirreageerimisrühmade koosseis ja lähetamine

1.        Piirivalve kiirreageerimisrühmade koosseisu määrab kindlaks agentuur vastavalt määruse (EÜ) nr 2007/2004 artiklile 8b. Lähetamist reguleeritakse nimetatud määruse artikliga 8f.

2.        Agentuuri haldusnõukogu määrab agentuuri tegevdirektori ettepanekul ning kolmeneljandikulist häälteenamust kasutades piirivalvurite profiili ja koguarvu, kelle liikmesriigid annavad piirivalve kiirreageerimisrühmade teenistusse (rühmade valim). Sama menetlust kohaldatakse rühmade valimisse kuuluvate piirivalvurite profiili ja koguarvu osas tehtavate mis tahes järgnevate muudatuste suhtes. Liikmesriigid annavad rühmade valimisse oma panuse ekspertide riiklike valimite kaudu, tuginedes erinevatele määratletud profiilidele ja nimetades piirivalvureid, kes vastavad nõutavatele profiilidele.

3.        Liikmesriigid teevad agentuuri taotluse korral piirivalvurid lähetamiseks kättesaadavaks, välja arvatud juhul, kui liikmesriigis on erakorraline olukord, mis mõjutab oluliselt siseriiklike ülesannete täitmist. Päritoluliikmesriik on jätkuvalt sõltumatu ametnike valiku ja nende lähetuse kestusega seotud küsimustes.

4.        Lõikes 1 osutatud toimingutega seotud kulud kannab agentuur vastavalt määruse (EÜ) nr 2007/2004 artiklile 8 h a.

Artikkel 4

Artikkel 5

Piirivalve kiirreageerimisrühmadele antavad käsud

1.        Piirivalve kiirreageerimisrühmade lähetuses viibimise ajal annab neile käske vastuvõttev liikmesriik vastavalt operatiivkavale, millele on viidatud määruse (EÜ) nr 2007/2004 artiklis 8g.

2.        Agentuur võib vastuvõtvale liikmesriigile teatada määruse (EÜ) nr 2007/2004 artiklis 8h osutatud kontaktametniku kaudu oma arvamuse käskude kohta. Kui ta seda teeb, võtab vastuvõttev liikmesriik nimetatud arvamust arvesse.

3.        Kooskõlas määruse (EÜ) nr 2007/2004 artikliga 8h osutab vastuvõttev liikmesriik agentuuri kontaktametnikule vajalikku abi, sealhulgas tagab tema täieliku juurdepääsu kiirreageerimisrühmadele igal ajal nende lähetuses viibimise jooksul.

Artikkel 6

▌Rühmaliikmete volitused ja ülesanded

1.        Rühmaliikmetel on pädevus täita kõiki ülesandeid ja kasutada kõiki volitusi, mis on vajalikud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. märtsi 2006. aasta määruses (EÜ) nr 562/2006 (millega kehtestatakse isikute üle piiri liikumist reguleerivad ühenduse eeskirjad (Schengeni piirieeskirjad)) sätestatud piirikontrollide või piiril toimuva patrull- ja vaatlustegevuse teostamiseks ning mis on vajalikud nimetatud määruse eesmärkide täitmiseks. Iga lähetuse üksikasjad täpsustatakse vastavalt määruse (EÜ) nr 2007/2004 artiklile 8g asjaomase lähetuse operatiivkavas.

2.        Rühmaliikmed austavad oma ülesannete täitmisel ja volituste kasutamisel igati inimväärikust. Kõik nende ülesannete teostamisel ja volituste kasutamisel võetavad meetmed peavad olema proportsionaalsed nende meetmete eesmärkidega. Oma ülesannete täitmisel ja volituste kasutamisel ei diskrimineeri rühmaliikmed kedagi soo, rassilise või etnilise päritolu, usutunnistuse või veendumuste, puude, vanuse või seksuaalse suundumuse põhjal.

2 a.     Rühmaliikmed võivad oma ülesandeid täita ja volitusi kasutada üksnes vastuvõtva liikmesriigi piirivalvurite juhendamisel ning üldreeglina nende juuresolekul.

3.        ▌Rühmaliikmed kannavad ▌ülesannete täitmisel oma vormiriietust. Vormiriietusel tuleb kanda sinist Euroopa Liidu ja agentuuri sümboolikaga käesidet, millega nad on tuvastatavad ▌lähetuses viibivate piirivalve kiirreageerimisrühmade liikmetena. Et vastuvõtva liikmesriigi asutustel ja kodanikel oleks ▌rühmaliikmeid võimalik tuvastada, tuleb neil igal ajal endaga kaasas kanda artiklis 9 ettenähtud akrediteerimisdokumenti, mis tuleb nõudmise korral esitada.

4.        Oma ülesannete täitmisel võivad rühmaliikmed kanda päritoluliikmesriigi õigusaktide kohaselt lubatud teenistusrelvi, laskemoona ja varustust. Vastuvõttev liikmesriik võib siiski keelata teatud teenistusrelvade, laskemoona ja varustuse kandmise, eeldusel et selle riigi õigusaktid sisaldavad oma piirivalvurite suhtes kohaldatavaid samu sätteid. Vastuvõttev liikmesriik teatab enne rühmade lähetamist agentuurile, millised on lubatud teenistusrelvad, laskemoon ja varustus ning millised on nende kasutamise tingimused. Agentuur teeb selle teabe kättesaadavaks kõikidele liikmesriikidele, kes lähetuses osalevad.

4 a.     Rühmaliikmed võivad oma ülesannete täitmisel kasutada jõudu, sh teenistusrelvi, laskemoona ja varustust, päritoluliikmesriigi ja vastuvõtva liikmesriigi nõusolekul, vastuvõtva liikmesriigi piirivalvurite juuresolekul ning kooskõlas vastuvõtva liikmesriigi õigusaktidega.

4 b.     Erandina lõikest 4 a võib teenistusrelvi, laskemoona ja varustust kasutada õigustatud enesekaitseks ning rühmaliikmete või teiste isikute õigustatud kaitseks kooskõlas vastuvõtva liikmesriigi õigusaktidega.

4 c.     Käesoleva määruse kohaldamiseks võib vastuvõttev liikmesriik anda rühmaliikmetele loa kasutada oma riiklikke ja üleeuroopalisi andmebaase, mis on vajalikud piirikontrolli või piiril toimuva patrull- ja vaatlustegevuse teostamiseks. Rühmaliikmed kasutavad üksnes sellist teavet, mis on nende ülesannete täitmiseks vajalik. Liikmesriigid teatavad enne rühmade lähetamist agentuurile, milliseid riiklikke ja üleeuroopalisi andmebaase võib kasutada. Agentuur teeb selle teabe kättesaadavaks kõikidele liikmesriikidele, kes lähetuses osalevad.

4 d.     Lõikes 4 c osutatud konsulteerimine viiakse läbi kooskõlas ühenduse õiguse ja vastuvõtva liikmesriigi andmekaitsealaste õigusaktidega.

4 e.     Määruse (EÜ) nr 562/2006 artikli 13 kohaseid otsuseid sisenemiskeelu kohta tohivad teha üksnes vastuvõtva liikmesriigi piirivalvurid.

Artikkel 6 a

Rühmaliikmete staatus, õigused ja kohustused

1.        Rühmaliikmed on jätkuvalt oma päritoluliikmesriigi piirivalvurid ning päritoluliikmesriik maksab nende töötasu. ▌

2.        Artikli 3 kohaselt rühmade valimile kättesaadavaks tehtud piirivalvurid osalevad kooskõlas määruse (EÜ) nr 2007/2004 artikliga 8e oma ülesannete täitmiseks vajalikul ▌täiendõppel ning agentuuri korraldatavatel korralistel õppustel.

3.        Piirivalvurid saavad agentuuri korraldatava väljaõppe ja õppuste kestuse ning ▌lähetuses viibimise ajal päevaraha, mis hõlmab ka majutuskulusid, vastavalt määruse (EÜ) nr 2007/2004 artiklile 8 h a.

Artikkel 7

Artikkel 8

Artikkel 9
Akrediteerimisdokument

1.        Agentuur väljastab koostöös vastuvõtva liikmesriigiga rühmaliikmetele dokumendi, mis on vastuvõtva liikmesriigi ametlikus keeles ja mõnes teises Euroopa Liidu institutsioonide ametlikus keeles ning mis võimaldab tuvastada rühmaliikmete isikut ning tõendab selle omaniku õigust täita artikli 6 lõikes 1 osutatud ülesandeid ja volitusi. Dokument peab sisaldama järgmisi andmeid rühmaliikme kohta:

(a)       nimi ja rahvus;

(b)       auaste ja

(c)       hiljuti tehtud digitaalfoto.

2.        Piirivalve kiirreageerimisrühma lähetuse ▌lõppemisel tagastatakse dokument agentuurile.

Artikkel 9 a

Kohaldatav õigus

1.        Artikli 6 lõikes 1 osutatud ülesannete täitmisel ja volituste kasutamisel järgivad rühmaliikmed ühenduse õigust ja vastuvõtva liikmesriigi õigusakte.

2.        Artikli 6 lõikes 1 osutatud ülesannete täitmisel ja volituste kasutamisel kohaldatakse rühmaliikmete suhtes nende päritoluliikmesriigi distsiplinaarmeetmeid.

3.        Artikli 6 lõigetes 4, 4 a ja 4 b on sätestatud erieeskirjad, mis käsitlevad teenistusrelvade, laskemoona ja varustuse kandmist ning kasutamist, samuti jõu kasutamist.

4.        Artiklites 10 ja 11 on sätestatud erieeskirjad, mis käsitlevad vastavalt tsiviil- ja kriminaalvastutust.

Artikkel 10

Tsiviilvastutus

1.        Kui ▌rühmaliikmed tegutsevad vastuvõtvas liikmesriigis, vastutab see liikmesriik vastavalt oma õigusaktidele nende poolt ▌ametiülesannete täitmisel põhjustatud kahju eest.

2.        Kui selline kahju on põhjustatud raskest hooletusest või tahtlikust kuritarvitusest, võib vastuvõttev liikmesriik pöörduda päritoluliikmesriigi poole, et lasta viimasel hüvitada summad, mis ta on maksnud ohvritele või nende asjaomastele õigustatud isikutele.

3.        Ilma et see piiraks liikmesriikide õiguste kasutamist kolmandate isikute suhtes, loobub iga liikmesriik kõigist nõuetest vastuvõtva liikmesriigi või muu liikmesriigi suhtes tema poolt kantud kahju eest, välja arvatud juhtudel, kui kahju põhjustati kas raske hooletuse või tahtliku kuritarvituse tulemusel.

3 a.     Iga liikmesriikide vaheline lõigete 2 ja 3 kohaldamisega seotud vaidlus, mida ei ole võimalik lahendada nendevaheliste läbirääkimistega, esitatakse lahendamiseks Euroopa Ühenduste Kohtule vastavalt asutamislepingu artiklile 239.

4.        Ilma et see piiraks liikmesriikide õiguste kasutamist kolmandate isikute suhtes, kannab agentuur selle seadmetele lähetamise ajal põhjustatud kahjuga seotud kulud, välja arvatud juhtudel, kui kahju põhjustati kas raske hooletuse või tahtliku kuritarvituse tulemusel.

Artikkel 11

Kriminaalvastutus

▌Piirivalve kiirreageerimisrühmade lähetuste ajal käsitatakse ▌rühmaliikmeid samaväärselt vastuvõtva liikmesriigi ametnikega seoses kuritegudega, mida võidakse sooritada nende vastu või nende poolt.

II PEATÜKK

Määruse (EÜ) nr 2007/2004 muutmine

Artikkel 12

Piirivalve kiirreageerimisrühmade, ühisoperatsioonide ja katseprojektidega seotud muudatused

Määrust (EÜ) nr 2007/2004 muudetakse järgmiselt:

Artiklisse 1 lisatakse järgmised lõiked:

"5.        Käesoleva määruse kohaldamisel käsitatakse vastuvõtva liikmesriigina liikmesriiki, kelle territooriumil toimub ühe või mitme piirivalve kiirreageerimisrühma lähetus või ühisoperatsioon või katseprojekt.

6.          Käesoleva määruse kohaldamisel käsitatakse päritoluliikmesriigina liikmesriiki, kelle piirivalveteenistusse rühmaliige või külalisametnik kuulub."

Artikkel 12 a

Piirivalve kiirreageerimisrühmadega seotud muudatused

Määrust (EÜ) nr 2007/2004 muudetakse järgmiselt:

1)        Artiklisse 1 lisatakse järgmised lõiked:

"7.        Käesoleva määruse kohaldamisel käsitatakse rühmaliikmetena liikmesriikide piirivalvureid, kes teenivad sellises piirivalve kiirreageerimisrühmas, mis ei ole vastuvõtva liikmesriigi oma.

8.          Käesoleva määruse kohaldamisel käsitatakse taotluse esitanud liikmesriigina liikmesriiki, kelle pädevad asutused esitavad agentuurile taotluse piirivalve kiirreageerimisrühma lähetamiseks oma territooriumile."

2)        Artikli 2 lõikesse 1 lisatakse järgmine punkt:

"(g)        lähetab liikmesriikidesse piirivalve kiirreageerimisrühmad kooskõlas määrusega (EÜ) nr …/2007, millega kehtestatakse mehhanism piirivalve kiirreageerimisrühmade loomiseks ning muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 2007/2004 kõnealuse mehhanismi osas ning millega reguleeritakse külalisametnike volitusi ja ülesandeid.”

3)        Artikli 8 lõige 3 asendatakse järgmisega:

"3.       Agentuur võib omandada välispiiri kontrolliks ning välispiiril toimuvaks patrull- ja vaatlustegevuseks vajalikke tehnilisi seadmeid, mida tema eksperdid ▌piirivalve kiirreageerimisrühmade raames ▌lähetuse ajal kasutavad." ▌"

4)        Lisatakse järgmised artiklid ▌:

„Artikkel 8a
Piirivalve kiirreageerimisrühmad

Sellise liikmesriigi taotlusel, kes on sattunud kiireloomulisse ja erakorralisse surveolukorda eelkõige seoses välispiirile massiliselt saabuvate kolmandate riikide kodanikega, kes üritavad ebaseaduslikult liikmesriigi territooriumile siseneda, võib agentuur vastavalt määruse (EÜ) nr .../... (käesolev määrus) artiklile 3 asjakohaseks ajavahemikuks piiratud aja jooksul lähetada taotluse esitanud liikmesriiki ühe või mitu piirivalve kiirreageerimisrühma.

Artikkel 8b
Piirivalve kiirreageerimisrühmade koosseis

1.        Artiklis 8a kirjeldatud olukorras teatavad liikmesriigid agentuuri taotlusel viivitamatult nende piirivalveametnike arvu, nimed ja profiilid, keda nad saavad viie päeva jooksul teha rühmaliikmena kättesaadavaks piirivalve kiirreageerimisrühmale. Liikmesriigid teevad agentuuri taotluse korral piirivalvurid lähetamiseks kättesaadavaks, välja arvatud juhul, kui liikmesriigis on erakorraline olukord, mis mõjutab oluliselt siseriiklike ülesannete täitmist.

2.        Lähetusse saadetava piirivalve kiirreageerimisrühma koosseisu määramisel võtab tegevdirektor arvesse konkreetseid asjaolusid, mis esinevad taotluse esitanud liikmesriigis. Piirivalve kiirreageerimisrühm moodustatakse kooskõlas operatiivkavaga, mis koostatakse artikli 8g kohaselt.

Artikkel 8c

Artikkel 8d

Artikkel 8e
Väljaõpe ja õppused

Agentuur pakub rühmade valimisse kuuluvatele piirivalvuritele nende ülesannete täitmiseks vajalikku täiendõpet. Samuti korraldab agentuur kõnealustele piirivalvuritele korralisi õppusi vastavalt agentuuri iga-aastases töökavas osutatud täiendõppe ja õppuste ajakavale.

Artikkel 8f
Piirivalve kiirreageerimisrühmade lähetamise menetlus

1.        Taotlus piirivalve kiirreageerimisrühma lähetamiseks vastavalt artiklile 8a peab sisaldama olukorra kirjeldust ning lähetuse võimalikke eesmärke ja selle läbiviimiseks ettenähtud vajadusi. Vajadusel võib tegevdirektor saata agentuuri eksperte taotluse esitanud liikmesriigi välispiirile olukorda hindama.

1 a.     Otsuse tegemisel liikmesriigi taotluse kohta võtab tegevdirektor arvesse agentuuri riskianalüüsi tulemusi ja muud asjakohast teavet, mille on edastanud taotluse esitanud liikmesriik või mõni teine liikmesriik.

1 b.     Tegevdirektor teavitab viivitamatult haldusnõukogu liikmesriigi taotlusest piirivalve kiirreageerimisrühmade lähetamise kohta.

2.        Tegevdirektor teeb otsuse piirivalve kiirreageerimisrühmade lähetamise kohta võimalikult kiiresti ja hiljemalt viie tööpäeva jooksul pärast vastavasisulise taotluse saamist. Samaaegselt teavitab tegevdirektor taotluse esitanud liikmesriiki ja haldusnõukogu sellest otsusest kirjalikult. Otsuses tuleb esitada otsuse põhjendus.

3.        Kui tegevdirektor otsustab lähetada ühe või mitu piirivalve kiirreageerimisrühma, tuleb agentuuril ja taotluse esitanud liikmesriigil viivitamata koostada operatiivkava kooskõlas artikliga 8g.

4.        Kui operatiivkava on kokku lepitud, teatab tegevdirektor liikmesriikidele piirivalve kiirreageerimisrühmadesse lähetatavate piirivalvurite nõutava arvu ja profiilid. See teave esitatakse kirjalikult artikli 8 g a kohaselt asutatud riiklikele kontaktpunktidele ning selles märgitakse lähetuse toimumise aeg. Lisada tuleb ka operatiivkava koopia.

4 a.     Kui tegevdirektor puudub või ei saa agentuuri töös osaleda, võtab piirivalve kiirreageerimisrühmade lähetamise alaseid otsuseid vastu tegevdirektori asetäitja.

4 b.     Liikmesriigid teevad agentuuri taotluse korral piirivalvurid lähetamiseks kättesaadavaks, välja arvatud juhul, kui liikmesriigis on erakorraline olukord, mis mõjutab oluliselt siseriiklike ülesannete täitmist.

5.        Piirivalve kiirreageerimisrühmade lähetamine toimub hiljemalt viie tööpäeva jooksul pärast operatiivkava kokkuleppimist tegevdirektori ja taotluse esitanud liikmesriigi vahel.

Artikkel 8g
Operatiivkava

1.        Tegevdirektor ja taotluse esitanud liikmesriik lepivad kokku operatiivkava, milles määratakse kindlaks piirivalve kiirreageerimisrühmade lähetamise täpsed tingimused. Operatiivkava sisaldab järgmist:

(-a)        olukorra kirjeldus, töömeetodid ning lähetuse eesmärgid, sealhulgas operatiiveesmärk;

(a)         piirivalve kiirreageerimisrühmade lähetuse eeldatav kestus;

(b)         piirivalve kiirreageerimisrühmade lähetuse toimumise ▌geograafiline vastutusala taotluse esitanud liikmesriigis;

(c)         rühmaliikmete ülesannete ja neile antud erijuhiste kirjeldus, sealhulgas vastuvõtvas liikmesriigis lubatud andmebaaside kasutamine ning lubatud teenistusrelvad, laskemoon ja varustus;

(d)         (d)    piirivalve kiirreageerimisrühmade koosseis;

(e) ▌

(f) ▌

(g)         vastuvõtva liikmesriigi piirivalvurite nimed ja auastmed, kes on vastutavad rühmadega koostöö tegemise eest (eelkõige nende piirivalvurite nimed ja auastmed, kes lähetuse ajal piirivalve kiirreageerimisrühmi käsutavad) ning piirivalve kiirreageerimisrühmade koht käsuliinis;

(g a)      tehniline varustus, mida vastavalt artiklile 8 kasutatakse piirivalve kiirreageerimisrühmade lähetuse ajal.

2.        Operatiivkavas mis tahes muudatuste või kohanduste tegemiseks on vaja nii agentuuri tegevdirektori kui taotluse esitanud liikmesriigi nõusolekut. Agentuur saadab muudetud või kohandatud operatiivkava koopia koheselt osalevatele liikmesriikidele.

Artikkel 8 g a
Riiklik kontaktpunkt

Liikmesriigid määravad riikliku kontaktpunkti, mille ülesanne on agentuuriga suhtlemine kõigis küsimustes, mis käsitlevad piirivalve kiirreageerimisrühmi. Riikliku kontaktpunktiga peab olema võimalik igal ajal ühendust võtta.

Artikkel 8h
Kontaktametnik

1.        Tegevdirektor määrab agentuuri töötajate seast ühe eksperdi või mitu eksperti, kes lähetatakse ▌agentuuri kontaktametnikuks. Tegevdirektor teavitab vastuvõtvat liikmesriiki kontaktametniku määramisest. Kontaktametnik tegutseb rühmade lähetuse kõigis aspektides agentuuri nimel.

2.        Eelkõige peab kontaktametnik:

(a)         pidama ühendust agentuuri ja vastuvõtva liikmesriigi vahel;

(b)         pidama ühendust agentuuri ja rühmaliikmete vahel, pakkudes agentuuri nimel abi kõikides rühmadesse lähetamise tingimusi käsitlevates küsimustes;

(c)         jälgima operatiivkava nõuetekohast rakendamist;

(d)         esitama agentuurile aruandeid rühmade lähetamise kõikide aspektide kohta.

2 a.     Kooskõlas artikli 25 lõike 3 punktiga f võib agentuuri tegevdirektor volitada agentuuri kontaktametnikku osutama abi operatiivkava täitmise ja piirivalve kiirreageerimisrühmade lähetamise küsimustes mis tahes lahkarvamusele lahenduse leidmisel.

3.        Oma ülesannete täitmisel järgib kontaktametnik ainult agentuuri juhiseid.

Artikkel 8 h a
Kulud

1.        Agentuur katab täielikult järgmised kulud, mille liikmesriigid on kandnud seoses oma piirivalvurite kättesaadavaks tegemisega artiklites 8a ja 8e osutatud eesmärkidel.

(a)         päritoluliikmesriigist vastuvõtvasse liikmesriiki ning vastuvõtvast liikmesriigist päritoluliikmesriiki reisimisega seotud kulud;

(b)         vaktsineerimisega seotud kulud;

(c)         erikindlustusega seotud kulud;

(d)         tervishoiuga seotud kulud;

(e)         päevarahad, sealhulgas majutuskulud;

(f)          agentuuri tehniliste seadmetega seotud kulud.

2.        Haldusnõukogu kehtestab üksikasjalikud eeskirjad, mis käsitlevad rühmaliikmetele päevarahade maksmist."

Artikkel 12 b

Ühisoperatsioonide ja katseprojektidega seotud muudatused

Määrust (EÜ) nr 2007/2004 muudetakse järgmiselt:

1)        Artiklisse 1 lisatakse järgmised lõige:

”9.        Käesoleva määruse kohaldamisel käsitatakse külalisametnikena ühisoperatsioonides ja katseprojektides osalevaid piirivalveametnikke, kes on pärit vastuvõtvast liikmesriigist erinevatest liikmesriikidest.”

2)        Artikkel 10 asendatakse järgmisega:

"Artikkel 10

Külalisametnike volitused ja ülesanded

1.        Külalisametnikel on pädevus täita kõiki ülesandeid ja kasutada kõiki volitusi, mis on vajalikud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. märtsi 2006. aasta määruses (EÜ) nr 562/2006 (millega kehtestatakse isikute üle piiri liikumist reguleerivad ühenduse eeskirjad (Schengeni piirieeskirjad)) sätestatud piirikontrolli või piiril toimuva patrull- ja vaatlustegevuse teostamiseks ning mis on vajalikud nimetatud määruse eesmärkide täitmiseks.

2.        Nimetatud ülesannete täitmisel ja volituste kasutamisel järgivad külalisametnikud ühenduse õigust ja vastuvõtva liikmesriigi õigusakte.

3.        Külalisametnikud võivad oma ülesandeid täita ja volitusi kasutada üksnes vastuvõtva liikmesriigi piirivalvurite juhendamisel ning üldreeglina nende juuresolekul.

Külalisametnikud kannavad ülesannete täitmisel oma vormiriietust. Vormiriietusel tuleb kanda sinist Euroopa Liidu ja agentuuri sümboolikaga käesidet, mis näitab nende osalemist ühisoperatsioonis või katseprojektis. Et vastuvõtva liikmesriigi asutustel ja kodanikel oleks külalisametnikke võimalik tuvastada, tuleb neil vastavalt artiklile 10 a kogu aeg endaga kaasas kanda akrediteerimisdokumenti, mis tuleb nõudmise korral esitada.

4.        Erandina lõikest 2 võivad külalisametnikud oma ülesannete täitmisel kanda päritoluliikmesriigi õigusaktide kohaselt lubatud teenistusrelvi, laskemoona ja varustust. Vastuvõttev liikmesriik võib siiski keelata teatud relvade, laskemoona ja varustuse kandmise, eeldusel et selle riigi õigusaktid sisaldavad oma piirivalvurite suhtes kohaldatavaid samu sätteid. Liikmesriigid teatavad enne külalisametnike lähetamist agentuurile, millised on lubatud teenistusrelvad, laskemoon ja varustus ning millised on nende kasutamise tingimused. Agentuur teeb kõnealuse teabe liikmesriikidele kättesaadavaks.

5.        Erandina lõikest 2 võivad külalisametnikud oma ülesannete täitmisel kasutada jõudu, sh teenistusrelvi, laskemoona ja varustust, päritoluliikmesriigi ja vastuvõtva liikmesriigi nõusolekul, vastuvõtva liikmesriigi piirivalvurite juuresolekul ning kooskõlas vastuvõtva liikmesriigi õigusaktidega.

6.        Erandina lõikest 5 võib teenistusrelvi, laskemoona ja varustust kasutada õigustatud enesekaitseks ning külalisametnike või teiste isikute õigustatud kaitseks kooskõlas vastuvõtva liikmesriigi õigusaktidega.

7.        Käesoleva määruse kohaldamiseks võib vastuvõttev liikmesriik anda külalisametnikele loa kasutada oma riiklikke ja üleeuroopalisi andmebaase, mis on vajalikud piirikontrolli või piiril toimuva patrull- ja vaatlustegevuse teostamiseks. Külalisametnikud kasutavad üksnes sellist teavet, mis on nende ülesannete täitmiseks vajalik. Liikmesriigid teatavad enne külalisametnike lähetamist agentuurile, milliseid riiklikke ja üleeuroopalisi andmebaase võib kasutada. Agentuur teeb selle teabe kättesaadavaks kõikidele liikmesriikidele, kes lähetuses osalevad.

8.        Lõikes 7 osutatud konsulteerimine viiakse läbi kooskõlas ühenduse õiguse ja vastuvõtva liikmesriigi andmekaitsealaste õigusaktidega.

Määruse (EÜ) nr 562/2006 artikli 13 kohaseid otsuseid sisenemiskeelu kohta tohivad teha üksnes vastuvõtva liikmesriigi piirivalvurid.

Artikkel 10 a

Akrediteerimisdokument

1.        Agentuur väljastab koostöös vastuvõtva liikmesriigiga külalisametnikele dokumendi, mis on vastuvõtva liikmesriigi ametlikus keeles ja mõnes teises Euroopa Liidu institutsioonide ametlikus keeles ning mis võimaldab tuvastada külalisametnike isikut ning tõendab selle omaniku õigust täita artikli 10 lõikes 1 osutatud ülesandeid ja volitusi. Dokument peab sisaldama järgmisi andmeid külalisametniku kohta:

(a)       nimi ja rahvus;

(b)       auaste ja

(c)       hiljuti tehtud digitaalfoto.

2.        Ühisoperatsiooni või katseprojekti lõppemisel tagastatakse dokument agentuurile.

Artikkel 10 b

Tsiviilvastutus

1.        Kui külalisametnikud tegutsevad vastuvõtvas liikmesriigis, vastutab see liikmesriik vastavalt oma õigusaktidele nende poolt ametiülesannete täitmisel põhjustatud kahju eest.

2.        Kui selline kahju on põhjustatud raskest hooletusest või tahtlikust kuritarvitusest, võib vastuvõttev liikmesriik pöörduda päritoluliikmesriigi poole, et lasta viimasel hüvitada summad, mis ta on maksnud ohvritele või nende asjaomastele õigustatud isikutele.

3.        Ilma et see piiraks liikmesriikide õiguste kasutamist kolmandate isikute suhtes, loobub iga liikmesriik kõigist nõuetest vastuvõtva liikmesriigi või muu liikmesriigi suhtes tema poolt kantud kahju eest, välja arvatud juhtudel, kui kahju põhjustati kas raske hooletuse või tahtliku kuritarvituse tulemusel.

4.        Iga liikmesriikide vaheline lõigete 2 ja 3 kohaldamisega seotud vaidlus, mida ei ole võimalik lahendada nendevaheliste läbirääkimistega, esitatakse lahendamiseks Euroopa Kohtule vastavalt asutamislepingu artiklile 239.

5.        Ilma et see piiraks liikmesriikide õiguste kasutamist kolmandate isikute suhtes, kannab agentuur selle varustusele lähetuse ajal põhjustatud kahjuga seotud kulud, välja arvatud juhtudel, kui kahju põhjustati kas raske hooletuse või tahtliku kuritarvituse tulemusel.

Artikkel 10 c
Kriminaalvastutus

Ühisoperatsiooni või katseprojekti lähetuste ajal käsitatakse külalisametnikke samaväärselt vastuvõtva liikmesriigi ametnikega seoses kuritegudega, mida võidakse sooritada nende vastu või nende poolt.”

III PEATÜKK

Lõppsätted

Artikkel 12 c

Hindamine

Komisjon hindab käesoleva määruse rakendamist ühe aasta möödumisel selle jõustumisest ning esitab Euroopa Parlamendile ja nõukogule aruande, vajadusel koos ettepanekutega käesoleva määruse muutmiseks.

Artikkel 13

Jõustumine

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on Euroopa Ühenduse asutamislepingu kohaselt tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel,

Euroopa Parlamendi nimel                          Nõukogu nimel

president                                                       eesistuja

 • [1]  ELT C ... / ELTs seni avaldamata.
 • [2] *                 Muudetud tekst tõstetakse esile paksus kaldkirjas, väljajätmisi tähistab sümbol ▌.
 • [3]                  ELT C, lk
 • [4]                  ELT C, lk
 • [5]                  ELT L 105, 13.4.2006, lk 1.
 • [6]                  EÜT L 281, 23.11.1995, lk 31.
 • [7]                  EÜT L 176, 10.7.1999, lk 36.
 • [8]                  EÜT L 176, 10.7.1999, lk 31.
 • [9]                  ELT L 368, 15.12.2004, lk 26.
 • [10]                  ELT L 370, 17.12.2004, lk 78.
 • [11]                EÜT L 131, 1.6.2000, lk 43.
 • [12]                EÜT L 64, 7.3.2002, lk 20.

MENETLUS

Pealkiri

Piirivalve kiirreageerimisrühmad

Viited

KOM(2006)0401 - C6-0253/2006 - 2006/0140(COD)

EP-le esitamise kuupäev

19.7.2006

Vastutav komisjon

       istungil teada andmise kuupäev

LIBE

26.9.2006

Arvamuse esitaja(d)

       istungil teada andmise kuupäev

AFET

26.9.2006

 

 

 

Arvamuse esitamisest loobumine

       otsuse kuupäev

AFET

17.10.2006

 

 

 

Raportöör(id)

       nimetamise kuupäev

Gérard Deprez

13.9.2006

 

 

Arutamine parlamendikomisjonis

6.11.2006

19.12.2006

27.2.2007

20.3.2007

 

11.4.2007

 

 

 

Vastuvõtmise kuupäev

11.4.2007

 

 

 

Lõpphääletuse tulemused

+:

–:

0:

42

4

0

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Alexander Alvaro, Alfredo Antoniozzi, Philip Bradbourn, Mihael Brejc, Kathalijne Maria Buitenweg, Michael Cashman, Giuseppe Castiglione, Giusto Catania, Mladen Petrov Chervenyakov, Carlos Coelho, Fausto Correia, Elly de Groen-Kouwenhoven, Panayiotis Demetriou, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Claudio Fava, Kinga Gál, Patrick Gaubert, Roland Gewalt, Adeline Hazan, Lívia Járóka, Ewa Klamt, Magda Kósáné Kovács, Stavros Lambrinidis, Dan Mihalache, Viktória Mohácsi, Claude Moraes, Javier Moreno Sánchez, Martine Roure, Inger Segelström, Károly Ferenc Szabó, Søren Bo Søndergaard, Adina-Ioana Vălean, Ioannis Varvitsiotis, Manfred Weber

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige/asendusliikmed

Inés Ayala Sender, Edit Bauer, Simon Busuttil, Gérard Deprez, Maria da Assunção Esteves, Luis Herrero-Tejedor, Sophia in ‘t Veld, Ona Juknevičienė, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Jean Lambert, Jörg Leichtfried, Marian-Jean Marinescu, Witold Tomczak