Betänkande - A6-0135/2007Betänkande
A6-0135/2007

BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av en mekanism för upprättande av grupper för snabba ingripanden vid gränserna och om ändring av rådets förordning (EG) nr 2007/2004 vad beträffar den mekanismen

12.4.2007 - (KOM(2006)0401 – C6‑0253/2006 – 2006/0140(COD)) - ***I

Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor
Föredragande: Gérard Deprez


Förfarande : 2006/0140(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
A6-0135/2007
Ingivna texter :
A6-0135/2007
Debatter :
Antagna texter :

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av en mekanism för upprättande av grupper för snabba ingripanden vid gränserna och om ändring av rådets förordning (EG) nr 2007/2004 vad beträffar den mekanismen

(KOM(2006)0401 – C6‑0253/2006 – 2006/0140(COD))

(Medbeslutandeförfarandet: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (KOM(2006)0401)[1],

–   med beaktande av artikel 251.2, artikel 62.2a och artikel 66 i EG-fördraget, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag (C6‑0253/2006),

–   med beaktande av artikel 51 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (A6‑0135/2007).

1.  Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag såsom ändrat av parlamentet.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om kommissionen har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets ståndpunkt.

Parlamentets ändringsförslag till kommissionens förslag till

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING

om inrättande av en mekanism för upprättande av grupper för snabba ingripanden vid gränserna och om ändring av rådets förordning (EG) nr 2007/2004 vad beträffar den mekanismen och regleringen av gästande tjänstemäns befogenheter och uppgifter*

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artiklarna 62.2 a och 66,

med beaktande av kommissionens förslag[2],

efter att ha hört Europeiska ekonomiska och sociala kommittén,

i enlighet med förfarandet i artikel 251 i fördraget1, och

av följande skäl:

(1)      Rådet antog den 26 oktober 2004 förordning (EG) nr 2007/2004 om inrättande av en europeisk byrå för förvaltningen av det operativa samarbetet vid Europeiska unionens medlemsstaters yttre gränser (nedan kallad ”byrån”).

(2)      Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 64.2 i fördraget får enligt artiklarna 7 och 8 i förordning (EG) nr 2007/2004 en medlemsstat som ställs inför situationer som kräver ökat tekniskt och operativt bistånd vid dess yttre gränser vända sig till byrån för bistånd i form av samordning (när flera medlemsstater är berörda). I en sådan situation kan byrån besluta om utplacering av gränskontrolltjänstemän från medlemsstaterna i form av grupper för snabba ingripanden vid gränserna.

(2a)    En effektiv förvaltning av de yttre gränserna genom kontroller och övervakning bidrar till att bekämpa olaglig invandring och människohandel och förhindra hot mot medlemsstaternas inre säkerhet, allmänna ordning, folkhälsa och internationella förbindelser. Gränskontroll är inte bara av intresse för den medlemsstat vid vars yttre gräns kontrollen utförs utan för alla medlemsstater som har avskaffat kontroller vid de inre gränserna.

(3)      Ansvaret för kontrollen vid de yttre gränserna vilar på medlemsstaterna. Med tanke på de besvärliga situationer som medlemsstater ibland tvingas hantera vid sina yttre gränser, särskilt vid ankomst på olika platser vid dessa gränser av ett stort antal tredjelandsmedborgare som på olaglig väg försöker ta sig in medlemsstaternas territorium, kan det vara nödvändigt att bistå medlemsstaterna genom att tillhandahålla lämpliga och tillräckliga resurser, särskilt personalresurser.

(3a)    De nuvarande möjligheterna att ge effektivt praktiskt stöd när det gäller kontrollen av personer vid de yttre gränserna och övervakningen av de yttre gränserna på europeisk nivå anses inte vara tillräckliga, särskilt när medlemsstaterna står inför ankomsten av ett stort antal tredjelandsmedborgare som på olaglig väg försöker ta sig in på medlemsstaternas territorium.

(4)      En medlemsstat bör därför ha möjlighet att begära utplacering i byråns regi av särskilda grupper för snabba ingripanden vid gränserna – bestående av specialutbildade experter från de andra medlemsstaterna – på sitt territorium, i syfte att dessa grupper tillfälligt skall bistå medlemsstatens egen gränsbevakningspersonal. Utplaceringen av grupper för snabba ingripanden vid gränserna kommer att bidra till att öka solidariteten och det ömsesidiga biståndet mellan medlemsstaterna.

(4a)    De grupper för snabba ingripanden vid gränserna som bildas kommer att vara beroende av de uppgifter, den tillgänglighet samt den utplaceringsfrekvens som planeras. För att se till att verksamheten fungerar effektivt bör medlemsstaterna förse snabbreserven med ett lämpligt antal gränskontrolltjänstemän som särskilt avspeglar specialiseringen och storleken på deras egen organisation för gränsövervakning. Medlemsstaterna bör därför inrätta nationella reserver av experter för att bidra till att öka förordningens effektivitet. Medlemsstaternas olika storlek och tekniska specialiseringar kommer att beaktas av byrån.

(5)      Det bör därför inrättas en mekanism för upprättande av sådana grupper för snabba ingripanden vid gränserna som ger både byrån och medlemsstaterna tillräcklig flexibilitet och garanterar att insatserna genomförs med en hög grad av effektivitet.

(5a)    Bästa praxis från flera medlemsstater visar att kunskap om de tillgängliga gränskontrolltjänstemännens profiler (yrkeskunnande och kvalifikationer) före utplaceringen i betydande grad bidrar till en effektiv planering och ledning av insatserna.

(5b)    Byråns styrelse bör fastställa profilerna och det totala antalet gränskontrolltjänstemän som skall ställas till förfogande för grupperna för snabba ingripanden vid gränserna.

(5c)     Utplaceringen av grupperna för snabba ingripanden vid gränserna för att ge stöd under en begränsad tid äger rum under exceptionella nödsituationer som exempelvis uppstår då en medlemsstat utsätts för massiv tillströmning av tredjelandsmedborgare som illegalt försöker ta sig in på dess territorium. I en sådan situation krävs en omedelbar åtgärd, och en utplacering av en grupp för snabba ingripanden skulle bidra till ett effektivt ingripande. Grupperna för snabba ingripanden vid gränserna är inte avsedda att ge bistånd på lång sikt.

(5d)    En medlemsstat får avstå från att ställa sina gränskontrolltjänstemän till förfogande för utplacering på begäran av byrån om medlemsstaten i fråga utsätts för massiv tillströmning av tredjelandsmedborgare som illegalt försöker ta sig in på dess territorium, eller befinner sig i någon annan exceptionell situation som i hög grad påverkar fullgörandet av nationella uppgifter.

(5e)     Byrån bör bland annat samordna sammansättningen, utbildningen och utplaceringen av grupperna för snabba ingripanden vid gränserna. Det är därför nödvändigt att införa nya bestämmelser i förordning (EG) nr 2007/2004 beträffande byråns roll när det gäller dessa grupper.

(6)      För att experterna i grupperna skall kunna samarbeta effektivt med den nationella gränsbevakningspersonalen måste de kunna utföra uppgifter som gäller personkontroll vid och övervakning av de yttre gränserna under den tid de är utplacerade i den medlemsstat som begärt bistånd.

(7)      I syfte att ytterligare förbättra effektiviteten hos de gemensamma insatser som samordnas av byrån bör i enlighet med det som sägs ovan gästande tjänstemän från andra medlemsstater ges möjlighet att utföra uppgifter som gäller personkontroll vid och övervakning av de yttre gränserna ▌.

(8)      Det är därför nödvändigt att införa nya bestämmelser i förordning (EG) nr 2007/2004, om de uppgifter som skall utföras och befogenheter som skall utövas av gästande tjänstemän ▌ som i byråns regi placeras ut i en medlemsstat på dennas begäran.

(9)      Denna förordning stöder en korrekt tillämpning av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 562/2006 av den 15 mars 2006 om en gemenskapskodex om gränspassage för personer (kodex om Schengengränserna)[3]. Därför bör de gästande tjänstemännen och gruppmedlemmarna när de utför in- och utresekontroller och övervakning inte diskriminera personer på grund av kön, ras eller etnisk tillhörighet, religion eller övertygelse, funktionshinder, ålder eller sexuell läggning. Alla åtgärder som vidtas vid utförandet av uppgifterna och utövandet av befogenheterna bör stå i proportion till de syften som eftersträvas genom sådana åtgärder.

(10)    ▌

(11)    Denna förordning står i överensstämmelse med de grundläggande rättigheter och principer som erkänns särskilt i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna. Den bör tillämpas i enlighet med medlemsstaternas förpliktelser i fråga om internationellt skydd och principen om ”non-refoulement”.

(11a)  Denna förordning skall tillämpas med full respekt för de krav som gäller enligt den internationella havsrätten, särskilt i fråga om efterforskning och räddning.

(11b)  Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG av den 24 oktober 1995 om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter[4] skall tillämpas i samband med att medlemsstaterna behandlar personuppgifter i enlighet med denna förordning.

(12)    Vad beträffar Island och Norge utgör denna förordning en utveckling av bestämmelserna i Schengenregelverket i den mening som avses i avtalet mellan Europeiska unionens råd och Republiken Island och Konungariket Norge om de senares associering till genomförandet, tillämpningen och utvecklingen av Schengenregelverket[5], närmare bestämt av bestämmelserna på det område som avses i artikel 1 A i rådets beslut 1999/437/EG av den 17 maj 1999[6] rörande vissa tillämpningsföreskrifter för det ovan nämnda avtalet.

(13)    Vad beträffar Schweiz utgör denna förordning en utveckling av bestämmelserna i Schengenregelverket i den mening som avses i avtalet mellan Europeiska unionen, Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om Schweiziska edsförbundets associering till genomförandet, tillämpningen och utvecklingen av Schengenregelverket, närmare bestämt av bestämmelserna på det område som avses i artikel 1 A i beslut 1999/437/EG, jämförd med artikel 4.1 i rådets beslut 2004/849/EG[7] och 2004/860/EG[8].

(14)    I enlighet med artiklarna 1 och 2 i det till fördraget om Europeiska unionen och fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen fogade protokollet om Danmarks ställning deltar Danmark inte i rådets beslut om antagande av denna förordning och är landet inte bundet av förordningen eller underkastat tillämpningen av denna. Eftersom denna förordning utgör en utbyggnad av Schengenregelverket på grundval av bestämmelserna i avdelning IV i tredje delen av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, skall Danmark i enlighet med artikel 5 i det ovan nämnda protokollet inom en tid av sex månader efter antagandet av denna förordning besluta huruvida landet skall genomföra den i sin nationella lagstiftning.

(15)    Denna förordning utgör en utveckling av bestämmelser i Schengenregelverket i vilka Förenade kungariket inte deltar, i enlighet med rådets beslut 2000/365/EG av den 29 maj 2000 om en begäran från Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland om att få delta i vissa bestämmelser i Schengenregelverket[9]. Av denna anledning deltar Förenade kungariket inte i rådets beslut om antagande av denna förordning och är landet inte bundet av förordningen eller underkastat tillämpningen av denna.

(16)    Denna förordning utgör en utveckling av bestämmelser i Schengenregelverket i vilka Irland inte deltar, i enlighet med rådets beslut 2002/192/EG av den 28 februari 2002 om Irlands begäran om att få delta i vissa bestämmelser i Schengenregelverket[10]. Av denna anledning deltar Irland inte i rådets beslut om antagande av denna förordning och är landet inte bundet av förordningen eller underkastat tillämpningen av denna.

(17)    Bestämmelserna i artikel 6.4c och 6.4d i denna förordning utgör, i den utsträckning de hänför sig till tillträde till Schengens informationssystem (SIS), bestämmelser som grundas på Schengenregelverket eller på annat sätt har samband med detta i den mening som avses i artikel 3.2 i 2003 års anslutningsakt och i artikel 4.2 i 2005 års anslutningsakt.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Syfte

1.        Genom denna förordning inrättas en mekanism som i form av grupper för snabba ingripanden vid gränserna snabbt skall kunna tillhandahålla ▌ operativt bistånd under begränsad tid till en biståndssökande medlemsstat i situationer där den utsätts för allvarligt och exceptionellt tryck, i synnerhet vid ankomst på olika platser vid de yttre gränserna av ett stort antal tredjelandsmedborgare som på olaglig väg försöker ta sig in på medlemsstatens territorium. I denna förordning fastställs även vilka uppgifter och befogenheter som medlemmar av grupper för snabba ingripanden vid gränserna skall ha i samband med insatser i en annan medlemsstat än den de kommer ifrån.

2.        Genom denna förordning ändras förordning (EG) nr 2007/2004 i överensstämmelse med inrättandet av den mekanism som avses i punkt 1 och med anledning av fastställandet av uppgifter som skall utföras och befogenheter som skall utövas av medlemsstaternas gränskontrolltjänstemän som deltar i gemensamma insatser och pilotprojekt i en annan medlemsstat.

3.        Nödvändigt tekniskt bistånd till en biståndssökande medlemsstat skall tillhandahållas i enlighet med artiklarna 7 och 8 i förordning (EG) nr 2007/2004.

Artikel 1a

Tillämpningsområde

Denna förordning skall inte påverka rättigheterna för flyktingar och personer som ansöker om internationellt skydd, särskilt när det gäller principen om ”non-refoulement”.

KAPITEL 1

Grupper för snabba ingripanden vid gränserna

Artikel 2

Definitioner

I denna förordning avses med

1.          byrån: Europeiska byrån för förvaltningen av det operativa samarbetet vid Europeiska unionens medlemsstaters yttre gränser ▌,

2.          ▌

3.          ▌

4.          ▌

5.          gruppmedlemmar: gränskontrolltjänstemän från andra medlemsstater än värdmedlemsstaten, vilka tjänstgör i grupperna för snabba ingripanden vid gränserna,

6.          biståndssökande medlemsstat: en medlemsstat vars ansvariga myndigheter begär att byrån skall placera ut grupper för snabba ingripanden vid gränserna på dess territorium,

7.          värdmedlemsstat: en medlemsstat på vars territorium en ▌ grupp för snabba ingripanden vid gränserna placeras ut,

8.          hemmedlemsstat: den medlemsstat i vilken en ▌ gruppmedlem är gränskontrolltjänsteman.

Artikel 3
Sammansättning och utplacering av grupper för snabba ingripanden vid gränserna

1.          Sammansättningen av grupperna för snabba ingripanden vid gränserna skall fastställas av byrån i enlighet med artikel 8b i förordning (EG) nr 2007/2004. Utplaceringen skall regleras genom artikel 8f i den förordningen.

2.          På förslag av byråns verkställande direktör skall byråns styrelse med tre fjärdedels majoritet besluta om profilerna för och det totala antalet gränskontrolltjänstemän som skall ställas till förfogande för grupperna för snabba ingripanden vid gränserna (snabbreserven). Samma förfarande skall tillämpas i fråga om alla efterföljande ändringar av profilerna och det totala antalet gränskontrolltjänstemän i snabbreserven. Medlemsstaterna skall bidra till snabbreserven genom en nationell expertreserv som bygger på de olika fastställda profilerna genom att utse gränskontrolltjänstemän som motsvarar de profiler som krävs.

3.          Medlemsstaterna skall ställa gränskontrolltjänstemännen till förfogande för utplacering på begäran av byrån, såvida de inte befinner sig i en exceptionell situation som i hög grad påverkar fullgörandet av nationella uppgifter. Hemmedlemsstatens självbestämmanderätt avseende valet av personal och utplaceringens längd skall inte påverkas.

4.          Byrån skall i enlighet med artikel 8ha i förordning (EG) nr 2007/2004 bära kostnaderna för de verksamheter som avses i punkt 1.

Artikel 4

Artikel 5
Instruktioner för grupperna för snabba ingripanden vid gränserna

1.          Under den tid som grupper för snabba ingripanden vid gränserna är utplacerade skall värdmedlemsstaten utfärda instruktioner till dessa i enlighet med den operativa plan som avses i artikel 8g i förordning (EG) nr 2007/2004.

2.          Byrån får via sin samordnande tjänsteman enligt artikel 8h i förordning (EG) nr 2007/2004 meddela värdmedlemsstaten sina synpunkter på instruktionerna. Om den gör detta skall värdmedlemsstaten beakta dessa synpunkter.

3.          I enlighet med artikel 8h i förordning (EG) nr 2007/2004 skall värdmedlemsstaten ge byråns samordnare allt erforderligt stöd, bland annat obegränsat tillträde till grupperna under hela den tid som dessa är utplacerade.

Artikel 6

▌Gruppmedlemmars uppgifter och befogenheter

1.          Gruppmedlemmarna skall ha kapacitet att utföra alla uppgifter och utöva alla befogenheter för in- och utresekontroller eller gränsövervakning enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 562/2006 av den 15 mars 2006 om en gemenskapskodex om gränspassage för personer (kodex om Schengengränserna) samt de uppgifter och befogenheter som är nödvändiga för att uppnå syftena med den förordningen. Detaljerna för varje utplacering skall närmare anges i den operativa planen för utplaceringen i fråga i enlighet med artikel 8g i förordning (EG) nr 2007/2004.

2.          Gruppmedlemmarna skall, när de utför sina uppgifter och utövar sina befogenheter, fullt ut respektera människans värdighet. Alla åtgärder som vidtas vid utförandet av uppgifterna och utövandet av befogenheterna skall stå i proportion till de syften som eftersträvas genom sådana åtgärder. När gruppmedlemmarna utför sina uppgifter och utövar sina befogenheter skall de inte diskriminera personer på grund av kön, ras eller etnisk tillhörighet, religion eller övertygelse, funktionshinder, ålder eller sexuell läggning.

2a.        Gruppmedlemmar får endast utföra uppgifter och utöva befogenheter enligt instruktioner från och, i allmänhet, i närvaro av gränskontrolltjänstemän från värdmedlemsstaten.

3.          ▌ Gruppmedlemmar skall ▌ bära sina egna uniformer när de utför uppgifterna ▌. För att de skall kunna identifieras som deltagare i ▌ grupper för snabba ingripanden vid gränserna skall de bära en blå armbindel med Europeiska unionens och byråns insignier på sina uniformer. För att gruppmedlemmarna skall kunna identifiera sig för värdmedlemsstatens nationella myndigheter och medborgare skall de alltid ha ett ackrediteringsdokument enligt artikel 9 med sig, som de skall visa upp på begäran.

4.          Gruppmedlemmarna får, när de utför sina uppgifter, bära sådana tjänstevapen, sådan ammunition och sådan utrustning som är tillåten enligt hemmedlemsstatens nationella lagstiftning. Värdmedlemsstaten får dock förbjuda bärandet av vissa typer av tjänstevapen, ammunition och utrustning, under förutsättning att medlemsstatens lagstiftning fastställer samma regler för medlemsstatens egna gränskontrolltjänstemän. Värdmedlemsstaten skall innan grupperna utplaceras informera byrån om vilka tjänstevapen och vilken ammunition och utrustning som är tillåten och villkoren för deras användning. Byrån skall göra denna information tillgänglig för alla medlemsstater som deltar i utplaceringen.

4a.        Gruppmedlemmarna skall när de utför sina uppgifter ha rätt att använda våld och använda tjänstevapnen, ammunitionen och utrustningen om hemmedlemsstaten och värdmedlemsstaten går med på detta, och i närvaro av värdmedlemsstatens gränskontrolltjänstemän och i enlighet med värdmedlemsstatens nationella lagstiftning.

4b.        Genom undantag från punkt 4a får tjänstevapnen, ammunitionen och utrustningen användas när det är befogat för att skydda gruppmedlemmarna själva eller andra personer i enlighet med värdmedlemsstatens nationella lagstiftning.

4c.         Vid tillämpning av denna förordning får värdmedlemsstaten tillåta gruppmedlemmarna att använda de nationella och europeiska databaser som är nödvändiga för in- och utresekontroll och gränsövervakning. Gruppmedlemmarna skall endast söka uppgifter som krävs för utförandet av deras uppgifter. Medlemsstaterna skall före utplaceringen av grupperna informera byrån om vilka nationella och europeiska databaser som får användas. Byrån skall göra denna information tillgänglig för alla medlemsstater som deltar i utplaceringen.

4d.        Användningen enligt punkt 4c skall utföras i enlighet med gemenskapsrätten och värdmedlemsstatens nationella lagstiftning på dataskyddsområdet.

4e.         Beslut om nekad inresa enligt artikel 13 i förordning (EG) nr 562/2006 får endast fattas av gränskontrolltjänstemän i värdmedlemsstaten.

Artikel 6a

Gruppmedlemmars status, rättigheter och skyldigheter

1.          Gruppmedlemmarna skall fortsätta att vara nationella gränskontrolltjänstemän i sina medlemsstater och ▌ avlönas av dessa.

2.          Gränskontrolltjänstemän som ställs till förfogande för snabbreserven enligt artikel 3 skall delta i avancerad utbildning som är relevant för deras uppgifter, liksom i de regelbundna övningar som byrån anordnar i enlighet med artikel 8e i förordning (EG) nr 2007/2004 ▌.

3.          Gränskontrolltjänstemännen skall under den tid som de deltar i utbildningskurser och övningar som anordnas av byrån och under den tid som de är utplacerade erhålla dagtraktamente, inklusive boendekostnader, enligt artikel 8ha i förordning (EG) nr 2007/2004.

Artikel 7

Artikel 8

Artikel 9

Ackrediteringsdokument

1.          Byrån skall i samarbete med värdmedlemsstaten utfärda ett dokument på värdmedlemsstatens officiella språk och ett annat av Europeiska unionens institutioners officiella språk till gruppmedlemmarna så att de kan identifieras och som bevis på innehavarens rätt att utföra de uppgifter och utöva de befogenheter som avses i artikel 6.1. Dokumentet skall innehålla följande uppgifter om gruppmedlemmen:

a)      ▌ Namn och nationalitet.

b)      Tjänstegrad, och

c)      ett nytaget digitalt fotografi ▌.

2.          Dokumentet skall återlämnas till byrån vid slutet av ▌ utplaceringen av gruppen för snabba ingripanden vid gränserna.

Artikel 9a

Tillämplig lagstiftning

1.        När gruppmedlemmarna utför de uppgifter och utövar de befogenheter som avses i artikel 6.1 skall de följa gemenskapsrätten och värdmedlemsstatens nationella lagstiftning.

2.        När gruppmedlemmarna utför de uppgifter och utövar de befogenheter som avses i artikel 6.1 skall de fortfarande omfattas av de disciplinåtgärder som är tillämpliga i deras hemmedlemsstat.

3.        Särskilda regler för bärande av tjänstevapen, ammunition och utrustning samt användning av våld anges i artikel 6.4, 6.4a och 6.4b.

4.        Särskilda regler för civilrättsligt och straffrättsligt ansvar anges i artiklarna 10 respektive 11.

Artikel 10

Civilrättsligt ansvar

1.        När gruppmedlemmar tjänstgör i en värdmedlemsstat skall den värdmedlemsstaten i enlighet med sin nationella lagstiftning ansvara för sådan skada som orsakas av gruppmedlemmarna under tjänsteutövningen ▌.

2.        Om sådan skada orsakats av grov vårdslöshet eller avsiktlig försummelse får värdmedlemsstaten begära att hemmedlemsstaten skall ersätta de belopp som värdmedlemsstaten har betalat ut för att gottgöra offren ▌ eller de personer som på offrens vägnar har rätt till ersättning.

3.        Utan att det påverkar utövandet av dess rättigheter gentemot tredje part skall varje medlemsstat avstå från att från värdmedlemsstaten eller någon annan medlemsstat begära gottgörelse för sådan skada som den vållats om skadan inte orsakades av grov vårdslöshet eller avsiktlig försummelse.

3a.      Varje tvist mellan medlemsstater som rör tillämpningen av punkterna 2 och 3 och som inte kan regleras genom förhandlingar mellan dem skall hänskjutas till Europeiska gemenskapernas domstol i enlighet med artikel 239 i fördraget.

4.        Utan att det påverkar utövandet av byråns rättigheter gentemot tredje part skall kostnader för skador på byråns utrustning under utplaceringen betalas av byrån om skadan inte orsakades av grov vårdslöshet eller avsiktlig försummelse.

Artikel 11

Straffrättsligt ansvar

Under utplaceringen av grupperna för snabba ingripanden vid gränserna skall gruppmedlemmarna behandlas på samma sätt som värdmedlemsstatens tjänstemän när det gäller straffbara gärningar som eventuellt begås mot dem eller av dem.

Kapitel II

Ändringar av förordning (EG) nr 2007/2004

Artikel 12

Ändringar avseende grupperna för snabba ingripanden vid gränserna samt gemensamma insatser och pilotprojekt

Förordning (EG) nr 2007/2004 skall ändras på följande sätt:

I artikel 1 skall följande punkter läggas till:

”5.      I denna förordning avses med ”värdmedlemsstat” en medlemsstat på vars territorium en eller flera grupper för snabba ingripanden vid gränserna placeras ut, eller där en gemensam insats eller ett pilotprojekt äger rum.

6.        I denna förordning avses med ”hemmedlemsstat” den medlemsstat i vilken en gruppmedlem eller den gästande tjänstemannen är en gränskontrolltjänsteman.”

Artikel 12a

Ändringar avseende grupper för snabba ingripanden vid gränserna

Förordning (EG) nr 2007/2004 skall ändras på följande sätt:

1.          I artikel 1 skall följande punkter läggas till:

”7.       I denna förordning avses med ”gruppmedlemmar” gränskontrolltjänstemän från andra medlemsstater än värdmedlemsstaten, vilka tjänstgör i grupperna för snabba ingripanden vid gränserna.

8.         I denna förordning avses med ”biståndssökande medlemsstat” en medlemsstat vars ansvariga myndigheter begär att byrån skall placera ut grupper för snabba ingripanden vid gränserna på dess territorium.”

2.          I artikel 2.1 skall följande punkt läggas till ▌:

”g)    Placera ut grupper för snabba ingripanden vid gränserna i medlemsstater i enlighet med förordning (EG) nr .../2007 av den ... om inrättande av en mekanism för upprättande av grupper för snabba ingripanden vid gränserna och om ändring av rådets förordning (EG) nr 2007/2004 vad beträffar den mekanismen och regleringen av gästande tjänstemäns befogenheter och uppgifter.”

3.          Artikel 8.3 skall ersättas med följande:

”3.    Byrån får införskaffa teknisk utrustning för kontroll och övervakning av de yttre gränserna som dess experter och grupper för snabba ingripanden vid gränserna kan använda under uppdraget ▌.”

4.          Följande artiklar skall införas ▌:

Artikel 8a

Grupper för snabba ingripanden vid gränserna

På begäran från en medlemsstat som står inför ett allvarligt och exceptionellt tryck, särskilt när ett stort antal tredjelandsmedborgare vid olika platser vid de yttre gränserna på olaglig väg försöker ta sig in på medlemsstaternas territorier, får byrån under begränsad tid placera ut en eller flera grupper för snabba ingripanden vid gränserna i en biståndssökande medlemsstat i enlighet med artikel 3 i förordning (EG) nr …/… (den här förordningen).

Artikel 8b

Sammansättning av grupperna för snabba ingripanden vid gränserna

1.          Vid sådana situationer som beskrivs i artikel 8a skall medlemsstaterna på begäran av byrån omedelbart meddela hur många gränskontrolltjänstemän från deras nationella reserv som de kan ställa till förfogande inom fem dagar som medlemmar i en grupp för snabba ingripanden vid gränserna, samt dessa tjänstemäns namn och profiler. Medlemsstaterna skall ställa gränskontrolltjänstemän till förfogande för placering på begäran av byrån, såvida de inte befinner sig i en exceptionell situation som i hög grad påverkar fullgörandet av nationella uppgifter.

2.          Den verkställande direktören skall, när han eller hon fastställer sammansättningen av en grupp för snabba ingripanden vid gränserna, beakta de särskilda omständigheter som den biståndssökande medlemsstaten ställs inför. Gruppen skall sättas samman i enlighet med den operativa plan som upprättas enligt artikel 8g.

Artikel 8c

Artikel 8d

Artikel 8e
Utbildning och övningar

Byrån skall ge de gränskontrolltjänstemän som ingår i snabbreserven avancerad utbildning som är relevant för deras uppgifter. Den skall också genomföra regelbundna övningar med dessa gränskontrolltjänstemän, enligt en plan för avancerad utbildning och övningar som fastställs i byråns årsarbetsprogram.

Artikel 8f

Förfarande för att fatta beslut om utplacering av grupper för snabba ingripanden vid gränserna

1.          En begäran om utplacering av grupper för snabba ingripanden vid gränserna i enlighet med artikel 8a skall innehålla en beskrivning av situationen, eventuella mål och beräknade behov för utplaceringen. Den verkställande direktören får om så behövs skicka experter från byrån för att bedöma situationen vid den biståndssökande medlemsstatens yttre gränser.

1a.        Byråns verkställande direktör skall, när han eller hon fattar beslut på begäran av en medlemsstat, beakta resultatet av byråns riskanalyser samt alla andra relevanta uppgifter som den biståndssökande medlemsstaten eller någon annan medlemsstat lämnat.

1b.        Den verkställande direktören skall omedelbart underrätta styrelsen om en medlemsstats begäran om utplacering av grupper för snabba ingripanden vid gränserna.

2.          Den verkställande direktören skall fatta beslut om medlemsstatens begäran om utplacering av grupper för snabba ingripanden vid gränserna snarast möjligt och senast inom fem arbetsdagar från och med dagen för mottagandet av begäran. Den verkställande direktören skall samtidigt med beslutet skriftligen underrätta den biståndssökande medlemsstaten och styrelsen om detta. I beslutet skall anges på vilka huvudsakliga skäl det grundar sig.

3.          Om den verkställande direktören beslutar att placera ut en eller flera grupper för snabba ingripanden vid gränserna, skall byrån och den biståndssökande medlemsstaten utan dröjsmål upprätta en operativ plan i enlighet med artikel 8g.

4.          Den verkställande direktören skall, så snart som byrån och den biståndssökande medlemsstaten har kommit överens om den operativa planen, underrätta medlemsstaterna om det begärda antalet gränskontrolltjänstemän som skall placeras ut i grupperna för snabba ingripanden vid gränserna samt om vilka profiler som begärs för dessa tjänstemän. Denna underrättelse skall göras skriftligen till de nationella kontaktpunkterna enligt artikel 8ga och skall omfatta uppgift om vilken dag utplaceringen skall äga rum. Den skall även omfatta en kopia av den operativa planen.

4a.        Om den verkställande direktören är frånvarande eller har förhinder skall besluten om utplacering av grupper för snabba ingripanden vid gränserna fattas av den vice verkställande direktören.

4b.        Medlemsstaterna skall ställa gränskontrolltjänstemän till förfogande för utplacering på begäran av byrån, såvida de inte befinner sig i en exceptionell situation som i hög grad påverkar fullgörandet av nationella uppgifter.

5.          Utplaceringen av ▌ grupperna för snabba ingripanden vid gränserna skall äga rum senast fem arbetsdagar efter den dag då den verkställande direktören och den biståndssökande medlemsstaten kom överens om den operativa planen.

Artikel 8g
Operativ plan

1.          Den verkställande direktören och den biståndssökande medlemsstaten skall komma överens om en operativ plan i vilken villkoren för utplaceringen av ▌ grupperna för snabba ingripanden vid gränserna noga anges. Den operativa planen skall innehålla följande information:

-a)         En beskrivning av situationen med tillvägagångssätt och syftena med utplaceringen, inklusive det operativa målet.

a)          Under hur lång tid ▌ grupperna beräknas vara utplacerade.

b)          Det geografiska ansvarsområdet i den biståndssökande medlemsstaten där ▌ grupperna kommer att placeras ut.

c)          En beskrivning av uppgifterna och speciella instruktioner bland annat om vilken användning av databaser och vilka tjänstevapen samt vilken ammunition och utrustning som skall vara tillåten för gruppmedlemmarna i värdmedlemsstaten.

d)          Sammansättningen av grupperna för snabba ingripanden vid gränserna.

e)          ▌

f)           ▌

g)          ▌Namn och ställning för värdmedlemsstatens gränskontrolltjänstemän som ansvarar för samarbetet med grupperna, särskilt för de gränskontrolltjänstemän som skall leda ▌ grupperna för snabba ingripanden vid gränserna under utplaceringstiden samt ▌ gruppernas plats i ledningsstrukturen.

ga)        Den tekniska utrustning som skall placeras ut tillsammans med ▌ grupperna för snabba ingripanden vid gränserna i enlighet med artikel 8.

2.          Den operativa planen får ändras eller anpassas endast om byråns verkställande direktör och den biståndssökande medlemsstaten är överens om ändringarna eller anpassningarna i fråga. Byrån skall omedelbart skicka en kopia av den ändrade eller anpassade operativa planen till de deltagande medlemsstaterna.

Artikel 8ga

Nationell kontaktpunkt

Medlemsstaterna skall utse en nationell kontaktpunkt för kommunikation med byrån om alla frågor som rör grupper för snabba ingripanden vid gränserna. Den nationella kontaktpunkten skall alltid vara möjlig att kontakta.

Artikel 8h
Samordnande tjänsteman

1.          Den verkställande direktören skall bland byråns personal utse en eller flera experter som skall placeras ut som samordnande tjänstemän ▌. Den verkställande direktören skall underrätta värdmedlemsstaten om vem som utsetts. Den samordnande tjänstemannen skall agera för byråns räkning i allt som rör utplaceringen av grupper för snabba ingripanden vid gränserna.

2.          Den samordnande tjänstemannen skall framför allt

a)      fungera som förbindelselänk mellan byrån och värdmedlemsstaten,

b)     fungera som förbindelselänk mellan byrån och medlemmar av grupperna och för byråns räkning tillhandahålla stöd i alla frågor som rör villkoren för utplaceringen av grupperna,

c)      övervaka att den operativa planen genomförs på ett korrekt sätt,

d)      rapportera till byrån om allt som rör utplaceringen av grupperna.

2a.        Byråns verkställande direktör får, i enlighet med artikel 25.3 f, bemyndiga byråns samordnande tjänsteman att bistå vid lösningen av eventuella tvister om verkställandet av den operativa planen och utplaceringen av grupperna för snabba ingripanden vid gränserna.

3.          Den samordnande tjänstemannen skall vid utförandet av sina uppgifter ta anvisningar endast från byrån.”

Artikel 8ha

Kostnader

1.          Byrån skall fullt ut täcka följande kostnader som medlemsstaterna ådrar sig genom att ställa gränskontrolltjänstemän till förfogande för de syften som avses i artiklarna 8a och 8e:

a)          Kostnader för resan från hemmedlemsstaten till värdmedlemsstaten samt för resan från värdmedlemsstaten till hemmedlemsstaten.

b)          Vaccineringskostnader.

c)          Kostnader för särskilda nödvändiga försäkringar.

d)          Kostnader för hälso- och sjukvård.

e)          Dagtraktamente, inklusive boendekostnader.

f)           Kostnader för byråns tekniska utrustning.

2.        Byråns styrelse skall fastsälla närmare bestämmelser för utbetalning av dagtraktamenten till medlemmar i grupperna för snabba insatser vid gränserna.”

Artikel 12b

Ändringar avseende gemensamma insatser och pilotprojekt

Förordning (EG) nr 2007/2004 skall ändras på följande sätt:

1.        I artikel 1 skall följande punkt läggas till:

”9.      I denna förordning avses med gästande tjänstemän sådana tjänstemän som tillhör andra medlemsstaters gränskontrollmyndigheter än värdmedlemsstaten och som deltar i gemensamma insatser och pilotprojekt.”

2.        Artikel 10 skall ersättas med följande:

”Artikel 10

Gästande tjänstemäns befogenheter och uppgifter

1.        De gästande tjänstemännen skall ha kapacitet att utföra alla uppgifter och utöva alla befogenheter för in- och utresekontroller eller gränsövervakning i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 562/2006 av den 15 mars 2006 om en gemenskapskodex om gränspassage för personer (kodex om Schengengränserna) samt de uppgifter och befogenheter som är nödvändiga för att uppnå syftena med den förordningen.

2.        De gästande tjänstemännen skall, när de utför dessa uppgifter och utövar dessa befogenheter, följa gemenskapsrätten och värdmedlemsstatens nationella lagstiftning.

3.        De gästande tjänstemännen får endast utföra uppgifter och utöva befogenheter enligt instruktioner från och, i allmänhet, i närvaro av gränskontrolltjänstemän från värdmedlemsstaten.

De gästande tjänstemännen skall bära sina egna uniformer när de utför uppgifterna. För att de skall kunna identifieras som deltagare i gemensamma insatser eller pilotprojekt, skall de bära en blå armbindel med Europeiska unionens och byråns insignier på uniformen. För att de gästande tjänstemännen skall kunna identifiera sig för värdmedlemsstatens nationella myndigheter och medborgare skall de alltid ha ett ackrediteringsdokument enligt artikel 10a med sig, som de skall visa upp på begäran.

4.        Genom undantag från punkt 2 får de gästande tjänstemännen, när de utför sina uppgifter, bära sådana tjänstevapen, sådan ammunition och sådan utrustning som är tillåtna i hemmedlemsstatens nationella lagstiftning. Värdmedlemsstaten får dock förbjuda bärandet av vissa typer av vapen, ammunition eller utrustning, under förutsättning att medlemsstatens lagstiftning fastställer samma regler för medlemsstatens egna gränskontrolltjänstemän. Medlemsstaterna skall redan innan de gästande tjänstemännen placeras ut underrätta byrån om vilka tjänstevapen och vilken ammunition och utrustning som är tillåten och villkoren för deras användning. Byrån skall göra denna information tillgänglig för medlemsstaterna.

5.        Genom undantag från punkt 2 skall gästande tjänstemän, när de utför sina uppgifter, ha rätt att använda våld och använda tjänstevapen, ammunition och utrustning om hemmedlemsstaten och värdmedlemsstaten går med på detta, och i närvaro av värdmedlemsstatens gränskontrolltjänstemän och i enlighet med värdmedlemsstatens nationella lagstiftning.

6.        Genom undantag från punkt 5 får tjänstevapen, ammunition och utrustning användas när det är befogat för att skydda de gästande tjänstemännen själva eller andra personer i enlighet med värdmedlemsstatens nationella lagstiftning.

7.        Vid tillämpning av denna förordning får värdmedlemsstaten tillåta de gästande tjänstemännen att använda de nationella och europeiska databaser som är nödvändiga för in- och utresekontroll och gränsövervakning. De gästande tjänstemännen skall endast söka uppgifter som krävs för utförandet av deras uppgifter. Medlemsstaterna skall före utplaceringen av gästande tjänstemän informera byrån om vilka nationella och europeiska databaser som får användas. Byrån skall göra denna information tillgänglig för alla medlemsstater som deltar i utplaceringen.

8.        Användningen enligt punkt 7 skall utföras i enlighet med gemenskapsrätten och värdmedlemsstatens nationella lagstiftning på dataskyddsområdet.

Beslut om nekad inresa enligt artikel 13 i förordning (EG) nr 562/2006 får endast fattas av gränskontrolltjänstemän i värdmedlemsstaten.

Artikel 10a

Ackrediteringsdokument

1.        Byrån skall i samarbete med värdmedlemsstaten utfärda ett dokument på värdmedlemsstatens officiella språk och ett annat av Europeiska unionens institutioners officiella språk till de gästande tjänstemännen så att de kan identifieras och som bevis på innehavarens rätt att utföra de uppgifter och utöva de befogenheter som avses i artikel 10.1. Dokumentet skall innehålla följande uppgifter om den gästande tjänstemannen:

a)        Namn och nationalitet.

b)        Tjänstegrad, och

c)        ett nytaget digitalt fotografi.

2.        Dokumentet skall återlämnas till byrån vid slutet av utplaceringen av den gemensamma insatsen eller pilotprojektet.

Artikel 10b

Civilrättsligt ansvar

1.        När gästande tjänstemän tjänstgör i en värdmedlemsstat skall den värdmedlemsstaten i enlighet med sin nationella lagstiftning ansvara för sådan skada som orsakas av de gästande tjänstemännen under tjänsteutövningen.

2.        Om sådan skada orsakats av grov vårdslöshet eller avsiktlig försummelse får värdmedlemsstaten begära att hemmedlemsstaten skall ersätta de belopp som värdmedlemsstaten har betalat ut för att gottgöra offren eller de personer som på offrens vägnar har rätt till ersättning.

3.        Utan att det påverkar utövandet av dess rättigheter gentemot tredje part skall varje medlemsstat avstå från att från värdmedlemsstaten eller någon annan medlemsstat begära gottgörelse för sådan skada som den vållats om skadan inte orsakades av grov vårdslöshet eller avsiktlig försummelse.

4.        Varje tvist mellan medlemsstater som rör tillämpningen av punkterna 2 och 3 och som inte kan regleras genom förhandlingar mellan dem skall hänskjutas till Europeiska gemenskapernas domstol i enlighet med artikel 239 i fördraget.

5.        Utan att det påverkar utövandet av byråns rättigheter gentemot tredje part skall kostnader för skador på byråns utrustning under utplaceringen betalas av byrån om skadan inte orsakades av grov vårdslöshet eller avsiktlig försummelse.

Artikel 10c

Straffrättsligt ansvar

Under utplaceringen av en gemensam insats eller ett pilotprojekt skall de gästande tjänstemännen behandlas på samma sätt som värdmedlemsstatens tjänstemän när det gäller straffbara gärningar som eventuellt begås mot dem eller av dem.”

KAPITEL III

Slutbestämmelser

Artikel 12c

Utvärdering

Kommissionen skall utvärdera genomförandet av denna förordning ett år efter dess ikraftträdande och för Europaparlamentet och rådet lägga fram en rapport och, vid behov, förslag om ändringar av denna förordning.

Artikel 13

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i medlemsstaterna i enlighet med fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen.

Utfärdad i Bryssel den ....

På Europaparlamentets vägnar                   På rådets vägnar

Ordförande                                                   Ordförande

 • [1]  EUT C ... / Ännu ej offentliggjort i EUT.
 • [2] * Ändringar i denna text markeras med fetkursiv stil och text som utgår markeras med följande symbol ▌.
  EUT C, …, s. ….
 • [3]  EUT L 105, 13.4.2006, s. 1.
 • [4]  EGT L 281, 23.11.1995, s. 31.
 • [5]  EGT L 176, 10.7.1999, s. 36.
 • [6]  EGT L 176, 10.7.1999, s. 31.
 • [7]  EUT L 368, 15.12.2004, s. 26.
 • [8]  EUT L 370, 17.12.2004, s. 78.
 • [9]  EGT L 131, 1.6.2000, s. 43.
 • [10]  EGT L 64, 7.3.2002, s. 20.

ÄRENDETS GÅNG

Titel

Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av en mekanism för upprättande av grupper för snabba ingripanden vid gränserna och om ändring av rådets förordning (EG) nr 2007/2004 vad beträffar den mekanismen

Referensnummer

KOM(2006)0401 – C6‑0253/2006 – 2006/0140(COD)

Framläggande för parlamentet

19.7.2006

Ansvarigt utskott
  Tillkännagivande i kammaren

LIBE
26.9.2006

Rådgivande utskott
  Tillkännagivande i kammaren

AFET
26.9.2006

 

 

 

 

Inget yttrande avges
  Beslut

AFET
17.10.2006

 

 

 

 

Föredragande
  Utnämning

Gérard Deprez
13.9.2006

 

Behandling i utskott

6.11.2006

19.12.2006

27.2.2007

20.3.2007

11.4.2007

Antagande

11.4.2007

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

42

4

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Alexander Alvaro, Alfredo Antoniozzi, Philip Bradbourn, Mihael Brejc, Kathalijne Maria Buitenweg, Michael Cashman, Giuseppe Castiglione, Giusto Catania, Mladen Petrov Chervenyakov, Carlos Coelho, Fausto Correia, Elly de Groen-Kouwenhoven, Panayiotis Demetriou, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Claudio Fava, Kinga Gál, Patrick Gaubert, Roland Gewalt, Adeline Hazan, Lívia Járóka, Ewa Klamt, Magda Kósáné Kovács, Stavros Lambrinidis, Dan Mihalache, Viktória Mohácsi, Claude Moraes, Javier Moreno Sánchez, Martine Roure, Inger Segelström, Károly Ferenc Szabó, Søren Bo Søndergaard, Adina-Ioana Vălean, Ioannis Varvitsiotis, Manfred Weber

Slutomröstning: närvarande suppleant(er)

Inés Ayala Sender, Edit Bauer, Simon Busuttil, Gérard Deprez, Maria da Assunção Esteves, Luis Herrero-Tejedor, Sophia in ‘t Veld, Ona Juknevičienė, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Jean Lambert, Jörg Leichtfried, Marian-Jean Marinescu, Witold Tomczak