ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την πρωτοβουλία της Δημοκρατίας της Φινλανδίας ενόψει της έγκρισης της απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με την προσαρμογή των βασικών μισθών και επιδομάτων του προσωπικού της Ευρωπόλ

12.4.2007 - (16333/2006 – C6‑0047/2007 – 2007/0801(CNS)) - *

Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων(Απλοποιημένη διαδικασία - άρθρο 43, παράγραφος 1 του κανονισμού)
Εισηγητής: Jean-Marie Cavada

Διαδικασία : 2007/0801(CNS)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
A6-0136/2007
Κείμενα που κατατέθηκαν :
A6-0136/2007
Συζήτηση :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρωτοβουλία της Δημοκρατίας της Φινλανδίας ενόψει της έγκρισης της απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με την προσαρμογή των βασικών μισθών και επιδομάτων του προσωπικού της Ευρωπόλ

(16333/2006 – C6‑0047/2007 – 2007/0801(CNS))

(Διαδικασία διαβούλευσης)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την πρωτοβουλία της Δημοκρατίας της Φινλανδίας (16333/2006)[1],

–   έχοντας υπόψη την πράξη του Συμβουλίου της 3ης Δεκεμβρίου 1998 σχετικά με την έγκριση του καθεστώτος του προσωπικού της Ευρωπόλ[2] (από τούδε επονομαζόμενο το "καθεστώς"), και ιδιαίτερα το άρθρο 44,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 39, παράγραφος 1, της Συνθήκης ΕΕ, σύμφωνα με το οποίο κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C6‑0047/2007),

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο με τίτλο "΄Ασκηση του δημοκρατικού ελέγχου της Ευρωπόλ" (COM(2002)0095),

–   έχοντας υπόψη τη σύστασή του της 30ής Μαΐου 2002 προς το Συμβούλιο σχετικά με τη μελλοντική ανάπτυξη της Ευρωπόλ και την πλήρη ένταξή της στο θεσμικό σύστημα της ΕΕ[3]

–   έχοντας υπόψη τη σύστασή του της 10ης Απριλίου 2003 προς το Συμβούλιο σχετικά με τη μελλοντική ανάπτυξη της Ευρωπόλ[4]

–   έχοντας υπόψη τα άρθρα 93 και 51 και το άρθρο 43, παράγραφος 1 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (A6‑0136/2007),

1.  εγκρίνει την πρωτοβουλία της Δημοκρατίας της Φινλανδίας·

2.  καλεί το Συμβούλιο, σε περίπτωση που προτίθεται να απομακρυνθεί από το κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο, να το ενημερώσει σχετικά·

3.  ζητεί να κληθεί εκ νέου να γνωμοδοτήσει σε περίπτωση που το Συμβούλιο προτίθεται να επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις στην πρωτοβουλία της Δημοκρατίας της Φινλανδίας·

4.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή καθώς και στην κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Φινλανδίας.

 • [1]  Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα.
 • [2]  EE C 26 της 30.1.1999, σελ. 23
 • [3]  ΕΕ C 187 Ε της 7.8.2003, σελ. 144
 • [4]  ΕΕ C 64 Ε της 12.3.2004, σελ 588

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κλήθηκε να γνωμοδοτήσει επί της πρωτοβουλίας της δημοκρατίας της Φινλανδίας σχετικά με την προσαρμογή τον βασικού μισθού και των επιδομάτων του προσωπικού του ευρωπαϊκού αστυνομικού γραφείου (Ευρωπόλ) για την περίοδο από 1ης Ιουλίου 2006 έως 30ης Ιουνίου 2007.

Η πρόταση απόφασης, κατόπιν πρωτοβουλίας της Φινλανδίας, προβλέπει την αύξηση του βασικού μισθού και των επιδομάτων του προσωπικού της Ευρωπόλ, κατόπιν επανεξέτασης εκ μέρους του διοικητικού συμβουλίου. Το τελευταίο έλαβε υπόψη τις τροποποιήσεις όσον αφορά το κόστος ζωής στην Ολλανδία, καθώς και την εξέλιξη των μισθών στη δημόσια διοίκηση των κρατών μελών. Η επανεξέταση αυτή καταλήγει στο συμπέρασμα ότι δικαιολογείται μια αύξηση της τάξης του 1,5% των μισθών για την περίοδο από 1ης Ιουλίου 2006 έως 30ης Ιουνίου 2007.

Το άρθρο 39 της συνθήκης Ε.Ε. υποχρεώνει το Συμβούλιο να ζητήσει τη γνωμοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προτού εγκρίνει νομικώς δεσμευτικά μέτρα, όπως οι αποφάσεις πλαίσιο, αποφάσεις και συμβάσεις. Είναι γνωστό ότι στο παρελθόν και κατ' επανάληψη[1] το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θεώρησε ότι η γνωμοδότησή του επί ενός εγγράφου με δημοσιονομικές επιπτώσεις, όπως στη συγκεκριμένη περίπτωση, δεν ήταν σκόπιμη, δεδομένου ότι μέχρι σήμερα, η Ευρωπόλ είναι ένα διακυβερνητικό όργανο που χρηματοδοτείται από το κάθε κράτος μέλος[2].

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θεωρεί ότι η δημιουργία της Ευρωπόλ αποτελεί ένα μέτρο αναγκαίο για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος στην Ε.Ε. και ανέκαθεν υποστήριξε όλα τα μέτρα βελτίωσης του οργανισμού αυτού. Έχει ωστόσο υπογραμμίσει κατ' επανάληψη ότι σε ένα καθεστώς κράτους δικαίου, η άσκηση του αστυνομικού λειτουργήματος πρέπει να υπόκειται στον κοινοβουλευτικό έλεγχο ενώ η Σύμβαση Ευρωπόλ προβλέπει απλώς να του υποβάλλεται σε ετήσια βάση μια έκθεση δραστηριοτήτων. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ήταν ανέκαθεν υπέρ της ένταξης της Ευρωπόλ στο θεσμικό πλαίσιο της Ε.Ε. Αξίωσε επίσης να υπόκειται η Ευρωπόλ στο δημοκρατικό έλεγχο του Κοινοβουλίου[3], στο δικαστικό έλεγχο του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου και στο δημοσιονομικό έλεγχο και έλεγχο του προϋπολογισμού σύμφωνα με τις συνήθεις διατάξεις της Ε.Ε. σχετικά.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατήγγειλε συχνά τη βραδύτητα των διαδικασιών τροποποίησης της Σύμβασης Ευρωπόλ που χρειάζονται την κύρωση των κρατών μελών και καθυστερούν την έναρξη ισχύος των νέων διατάξεων. Ζήτησε κατ' επανάληψη την προσφυγή στις αποφάσεις του Συμβουλίου βάσει του άρθρου 34, παράγραφος 2 της Συνθήκης Ε.Ε[4]. Ως εκ τούτου, ο εισηγητής δέχεται ευνοϊκά την πρόταση της Επιτροπής της 20ης Δεκεμβρίου 2006[5] σχετικά με την απόφαση του Συμβουλίου για τη δημιουργία του ευρωπαϊκού αστυνομικού γραφείου με στόχο να παρασχεθεί στην Ευρωπόλ ένα νομικό πλαίσιο περισσότερο προσαρμόσιμο στις περιστάσεις. Η πρόταση αυτή αποτελεί σήμερα αντικείμενο συζήτησης σε πλαίσιο Συμβουλίου και τελεί εν αναμονή της γνωμοδότησης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ωστόσο, ο εισηγητής χαιρετίζει με ικανοποίηση την υποβολή της πρότασης αυτής με στόχο να δοθεί στην Ευρωπόλ το καθεστώς υπηρεσίας της ΕΕ[6]. Τούτο θα έχει δύο πολύ σημαντικές συνέπειες και συγκεκριμένα τη χρηματοδότηση της Ευρωπόλ από τον κοινοτικό προϋπολογισμό[7] και την εφαρμογή του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στο προσωπικό της Ευρωπόλ[8]. Φαίνεται τελικά ότι τα αιτήματα που υπέβαλε το Κοινοβούλιο από το 1998 σχετικά, πρόκειται να ικανοποιηθούν.

Ο εισηγητής θα παρακολουθήσει επομένως με πολύ ενδιαφέρον την εξέλιξη της μετατροπής αυτής. Υπογραμμίζοντας ότι μόνον όταν η αναδιάρθρωση της Ευρωπόλ και η μετατροπή της σε κοινοτική υπηρεσία θα έχει ολοκληρωθεί, η διαβούλευση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με τους μισθούς και αποζημιώσεις του προσωπικού της Ευρωπόλ θα λάβει σάρκα και οστά, ο εισηγητής αναγνωρίζει, σήμερα ιδιαίτερα, την ανάγκη να υποστηριχθεί η ανάπτυξη της Ευρωπόλ ως αποτελεσματικού εργαλείου καταπολέμησης του οργανωμένου εγκλήματος στην Ε.Ε.. Εν αναμονή της μετατροπής αυτής, ο εισηγητής θεωρεί ότι η Ευρωπόλ πρέπει να ακολουθήσει τα βήματα των καιρών και να τροποποιηθούν οι μισθοί του προσωπικού της σε συνάρτηση με το κόστος ζωής. Δέχεται επομένως ευνοϊκά την φινλανδική πρωτοβουλία και δεν βλέπει κάποιον ιδιαίτερο λόγο αντίθεσης.

 • [1]  2005/0803(CNS)-Ευρωπόλ: προσαρμογή των βασικών μισθών και επιδομάτων του προσωπικού από τον Ιούλιο του 2004. Πρωτοβουλία του Λουξεμβούργου , εισηγητής Claude Moraes 2004/0817(CNS)-Euro: ορισμός της Ευρωπόλ ως κεντρικό γραφείο πάταξης της παραχάραξης Πρωτοβουλία Γερμανίας, Ισπανίας, Γαλλίας, Ιταλίας, Ηνωμένου Βασιλείου και Βόρειας Ιρλανδίας, εισηγητής:Augustin Diaz de Mera Garcia Consuegra
  2004/0806 (CNS) - Ευρωπόλ: προσαρμογή των βασικών μισθών και επιδομάτων του προσωπικού από τον Ιούλιο του 2002. Πρωτοβουλία της Ιρλανδίας, εισηγητής: Maurizio Turco
  2002/0822(CNS)- Ευρωπόλ: κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης του προσωπικού, τροποποιήσεις. Πρωτοβουλία της Δανίας, εισηγητής: Maurizio Turco
  2002/0814(CNS)- Ευρωπαϊκό Αστυνομικό Γραφείο, Ευρωπόλ: Πρωτόκολλο στη Σύμβαση για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Πρωτοβουλία της Δανίας, εισηγητής: Christian Ulrik von Boetticher
 • [2]  Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν μπορεί να αποφανθεί επί του προϋπολογισμού της Ευρωπόλ και ως εκ τούτου δεν διαδραματίζει κάποιο ρόλο στις αποφάσεις της διοίκησης σχετικά με τον οργανισμό αυτό. Εμφανίζεται επομένως ως τυπική διαδικασία η γνωμοδότησή του επί ενός εγγράφου με δημοσιονομικές επιπτώσεις, ενώ εξάλλου ουδεμία διαβούλευση προβλέπεται, όταν πρόκειται για την έγκριση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπόλ. Βλ. 2006/0803(CNS) – Ευρωπόλ: προσαρμογή των βασικών μισθών και επιδομάτων του προσωπικού από τον Ιούλιο του 2005. Πρωτοβουλία της Αυστρίας , εισηγητής Claude Moraes.
 • [3]  Βλ. σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προς το Συμβούλιο σχετικά με την Ευρωπόλ: ενίσχυση του κοινοβουλευτικού ελέγχου και διεύρυνση των αρμοδιοτήτων (ΕΕ.L 219 , 30.7.1999, σ. 101)
 • [4]  Βλ. σημείο Ε της σύστασης του ΕΚ της 30 Μαΐου 2002 σχετικά με τη μελλοντική ανάπτυξη της Ευρωπόλ και την πλήρη ένταξή της στο θεσμικό σύστημα της ΕΕ (ΕΕ C 187 Ε της 7.8.2003, σελ. 144)
 • [5]  Απόφαση του Συμβουλίου για τη δημιουργία του Ευρωπαϊκού Αστυνομικού Γραφείου (Ευρωπόλ), COM(2006)0817
 • [6]  Αιτιολογική σκέψη 5, Απόφαση του συμβουλίου COM(2006)0817
 • [7]  Αιτιολογική σκέψη 5 και άρθρο 41, Απόφαση του συμβουλίου COM(2006)0817
 • [8]  Άρθρο 38, Απόφαση του Συμβουλίου COM(2006)0817

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος

Βασικοί μισθοί και επιδόματα του προσωπικού της Ευρωπόλ

Έγγραφα αναφοράς

16333/2006 - C6-0047/2007 - 2007/0801(CNS)

Ημερομηνία κλήσης του ΕΚ προς γνωμοδότηση

15.1.2007

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

LIBE

18.1.2007

Γνωμοδοτική(ές) επιτροπή(ες)

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

BUDG

18.1.2007

 

 

 

Αποφάσισε να μη γνωμοδοτήσει

       Ημερομηνία της απόφασης

BUDG

14.3.2007

 

 

 

Εισηγητής(ές)

       Ημερομηνία ορισμού

Jean-Marie Cavada

20.3.2007

 

 

Απλοποιημένη διαδικασία - Ημερομηνία της απόφασης

20.3.2007

Εξέταση στην επιτροπή

20.3.2007

11.4.2007

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

11.4.2007

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

47

0

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Alexander Alvaro, Alfredo Antoniozzi, Philip Bradbourn, Mihael Brejc, Kathalijne Maria Buitenweg, Michael Cashman, Giuseppe Castiglione, Giusto Catania, Mladen Petrov Chervenyakov, Carlos Coelho, Fausto Correia, Elly de Groen-Kouwenhoven, Παναγιώτης Δημητρίου, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Claudio Fava, Kinga Gál, Patrick Gaubert, Roland Gewalt, Adeline Hazan, Lívia Járóka, Ewa Klamt, Magda Kósáné Kovács, Σταύρος Λαμπρινίδης, Dan Mihalache, Viktória Mohácsi, Claude Moraes, Javier Moreno Sánchez, Martine Roure, Inger Segelström, Károly Ferenc Szabó, Søren Bo Søndergaard, Adina-Ioana Vălean, Ιωάννης Βαρβιτσιώτης, Manfred Weber,

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Inés Ayala Sender, Edit Bauer, Simon Busuttil, Gérard Deprez, Maria da Assunção Esteves, Iratxe García Pérez, Luis Herrero-Tejedor, Sophia in ‘t Veld, Ona Juknevičienė, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Jean Lambert, Jörg Leichtfried, Marian-Jean Marinescu, Witold Tomczak

Ημερομηνία κατάθεσης

13.4.2007