ZPRÁVA o návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Druhého dodatkového protokolu k Dohodě o hospodářském partnerství a politické koordinaci a spolupráci mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na straně jedné a Spojenými státy mexickými na straně druhé s ohledem na přistoupení Bulharska a Rumunska k Evropské unii

13. 4. 2007 - (16522/2006 – KOM(2006)0777 – C6-0077/2007 – 2006/0259(CNS)) - *

Výbor pro mezinárodní obchod
Zpravodaj: Helmuth Markov

Postup : 2006/0259(CNS)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
A6-0138/2007
Předložené texty :
A6-0138/2007
Rozpravy :
Hlasování :
Přijaté texty :

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Druhého dodatkového protokolu k Dohodě o hospodářském partnerství a politické koordinaci a spolupráci mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na straně jedné a Spojenými státy mexickými na straně druhé s ohledem na přistoupení Bulharska a Rumunska k Evropské unii

(16522/2006 – KOM(2006)0777 – C6-0077/2007 – 2006/0259(CNS))

(Postup konzultace)

Evropský parlament,

–   s ohledem na návrh rozhodnutí Rady (KOM(2006)0777)[1],

–   s ohledem na rozhodnutí Rady o podpisu a prozatímním uplatňování Druhého dodatkového protokolu k Dohodě o hospodářském partnerství a politické koordinaci a spolupráci mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na straně jedné a Spojenými státy mexickými na straně druhé s ohledem na přistoupení Bulharska a Rumunska k Evropské unii (16522/2006),

–   s ohledem na čl. 57 odst. 2, článek 71, čl. 80 odst. 2, čl. 133 odst. 1 a 5 a článek 181 ve spojení s prvním pododstavcem, první a druhou větou čl. 300 odst. 2 Smlouvy o ES,

–   s ohledem na čl. 300 odst. 3 první pododstavec Smlouvy o ES, podle kterého Rada konzultovala návrh s Parlamentem (C6-0077/2007),

–   s ohledem na stanovisko Výboru pro právní záležitosti k navrhovanému právnímu základu,

–   s ohledem na článek 51, čl. 83 odst. 7 a článek 35 jednacího řádu,

–   s ohledem na zprávu Výboru pro mezinárodní obchod (A6-0138/2007),

1.  schvaluje pozměněný návrh rozhodnutí Rady a schvaluje uzavření protokolu;

2.  pověřuje svého předsedu, aby postoj Parlamentu předal Radě, Komisi, vládám a parlamentům členských států a Spojených států mexických.

Znění navržené KomisíPozměňovací návrhy Parlamentu

Pozměňovací návrh 1

Právní východisko 1

S ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na čl. 57 odst. 2, článek 71, čl. 80 odst. 2, čl. 133 odst. 1 a 5 a článek 181 ve spojení s čl. 300 odst. 2 prvním pododstavcem první a druhou větou a s čl. 300 odst. 3 prvním pododstavcem této smlouvy,

S ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na čl. 57 odst. 2, článek 71, čl. 80 odst. 2, čl. 133 odst. 1 a 5 a článek 181 ve spojení s čl. 300 odst. 2 prvním pododstavcem první a druhou větou a s čl. 300 odst. 3 druhým pododstavcem této smlouvy,

Odůvodnění

Tento protokol o úpravě Dohody o partnerství a spolupráci, jehož uzavření vyžaduje souhlas Parlamentu, by měl být Parlamentu postoupen v rámci postupu souhlasu v souladu s čl. 300 odst. 3 Smlouvy o ES, spíše než v rámci pouhé konzultace.

  • [1]  Dosud nezveřejněný v Úředním věstníku.

VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

The content of the present Proposal consists in a sole article approving the conclusion of the Second Additional Protocol to the Economic Partnership, Political Coordination and Cooperation Agreement. The aim of the present Additional Protocol is expressed in its Article 1 which holds that "The Republic of Bulgaria and Romania are hereby incorporated as Parties to the Economic Partnership, Political Coordination and Cooperation Agreement between the European Community and its Member States, of the one part, and the United Mexican States, of the other part". That Article shows that the aim is to incorporate two new Parties to the main Agreement.

The rapporteur believes that there are not important substantial issues at stake and agrees with the extension of the Economic Partnership, Political Coordination and Cooperation Agreement to Bulgaria and Romania.

There is, however, an important legal and procedural issue that deserves careful consideration: the Commission is proposing to conclude the Additional Protocol to the Economic Partnership, Political Coordination and Cooperation Agreement with the United Mexican States on a legal basis different to that used as a legal basis for the Main Agreement. This change, is regrettably, not explained by the Commission in the Explanatory Memorandum.

After careful examination, pending the opinion of the Legal Affairs Committee and in view of the opinion by the Legal Service, the rapporteur contends that this protocol of adaptation of a PCA, which requires the Parliament’s assent for its conclusion, should itself be referred to the Parliament under the assent procedure, within the meaning of Article 300 (3) EC, rather than under simple consultation.

The rapporteur has therefore tabled a single amendment to change one of the legal bases. In particular, I propose to replace the first subparagraph of Article 300 (3) EC by the second subparagraph of Article 300 (3) EC, thereby requiring the assent of Parliament instead of simple consultation.

The legal arguments for this amendment are the following:

a) The Economic Partnership, Political Coordination and Cooperation Agreement with the United Mexican States (the main agreement) was concluded on the basis of Articles 44(2), 47, 55, 57(2), 71, 80(2), 133 and 181 thereof, in conjunction with the second sentence of Article 300(2) and the second subparagraph of Article 300(3) EC, thereby requiring the assent of Parliament. It is contended that the assent of Parliament was requested because the Agreement established "a specific institutional framework by organising cooperation procedures" in terms of the second subparagraph of Article 300(3) EC;

b) The Additional Protocol modifies the main agreement and forms an integral part of it. When it will be concluded, the institutional framework of the EU-Mexico Economic Partnership, Political Coordination and Cooperation Agreement will itself be formally modified, because both the Joint Council and the Joint Committee will be extended through the inclusion of two new Members, that is to say Bulgaria and Romania;

c) To that extent, it can be argued that the proposal for a Council decision purports a modification of the "specific institutional framework?' foreseen in the main agreement, within the meaning of Article 300(3), second subparagraph, EC, and that the assent procedure of the European Parliament is therefore required.

STANOVISKO VÝBORU PRO PRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI K PRÁVNÍMU ZÁKLADU

Pan Helmuth Markov

předseda

Výbor pro mezinárodní obchod

BRUSEL

Věc:                Stanovisko k právnímu základu návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Druhého dodatkového protokolu k Dohodě o hospodářském partnerství a politické koordinaci a spolupráci mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na straně jedné a Spojenými státy mexickými na straně druhé s ohledem na přistoupení Bulharska a Rumunska k Evropské unii (KOM(2006)0777 – C6‑0077/2007 – 2006/0259(CNS))[1]

Vážený pane předsedo,

dopisem ze dne 8. března 2007 jste v souladu s čl. 35 odst. 2 jednacího řádu požádal Výbor pro právní záležitosti o ověření platnosti a vhodnosti právního základu výše uvedeného návrhu Komise.

Výbor výše uvedenou otázku projednal na své schůzi dne 20. března 2007.

Navrhovaným právním základem jsou čl. 57 odst. 2, článek 71, čl. 80 odst. 2, čl. 133 odst. 1, čl. 133 odst. 5 a článek 181 ve spojení s prvním pododstavcem, první a druhou větou čl. 300 odst. 2 a prvním pododstavcem čl. 300 odst. 3 Smlouvy o ES.

Informoval jste nás, že váš výbor zvažuje změnit právní základ tak, aby odkazoval na druhý pododstavec čl. 300 odst. 3, a ne na první pododstavec daného ustanovení.

Touto změnou právního základu by Parlament získal výhodu, protože by pro daný postup byl nutný jeho souhlas, a ne pouhá konzultace.

Příslušný výbor požádal o stanovisko právní službu, která tuto změnu právního základu podporuje.

Příslušná ustanovení Smlouvy o ES

Článek 300, odstavec 3

3. Nejedná-li se o dohody uvedené v čl. 133 odst. 3, uzavírá dohody Rada po konzultaci s Evropským parlamentem, a to i v případech, kdy se dohoda dotýká oblasti, v níž je pro přijetí vnitřních předpisů požadován postup uvedený v článku 251 nebo v článku 252. Evropský parlament zaujme stanovisko ve lhůtě, kterou může Rada stanovit podle naléhavosti věci. Nezaujme-li stanovisko v této lhůtě, může Rada jednat i bez tohoto stanoviska.

Odchylně od předchozího pododstavce se dohody uvedené v článku 310, ostatní dohody, které vytvářejí zavedením postupů spolupráce zvláštní institucionální rámec, dohody mající citelné rozpočtové dopady na Společenství a dohody měnící akt přijatý postupem podle článku 251 uzavírají se souhlasem Evropského parlamentu.

Posouzení

Otázka, jíž se rozhodnutí týká, zní, zda daná dohoda vytváří zavedením postupů spolupráce zvláštní institucionální rámec.

Úvodem je nutné konstatovat, že podle ustálené judikatury Soudního dvora[2] má být volba právního základu pro akty Společenství určena výhradně odkazem na objektivní kritéria, která mohou být přezkoumána soudem, a zejména cíl a obsah navrhovaného aktu.

Obsahem posuzovaného návrhu je jediný článek, kterým se schvaluje uzavření Druhého dodatkového protokolu k Dohodě o hospodářském partnerství a politické koordinaci a spolupráci. Cíl dodatkového protokolu je vyjádřen v jeho článku 1, který zní: „Bulharská republika a Rumunsko přistupují jako strany k dohodě o ekonomickém partnerství, politické koordinaci a spolupráci mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Spojenými státy mexickými na straně druhé“. Z tohoto článku jasně vyplývá, že cílem je začlenění dvou nových stran do hlavní dohody.

Mělo by být uvedeno, že pro hlavní dohodu byl potřebný souhlas Parlamentu podle druhého pododstavce čl. 300 odst. 3, protože jasně vytvářela „zvláštní institucionální rámec“ (Společnou radu, která má pravomoc přijímat rozhodnutí závazná pro strany a rozhodovat o vytvoření zvláštního postupu pro řešení obchodních a s obchodem souvisejících sporů, a Smíšený výbor, který pomáhá Společné radě).

Jak zdůrazňuje právní služba ve svém stanovisku, Soudní dvůr musí ještě vyložit pojem „zvláštního institucionálního rámce“ ve smyslu druhého pododstavce čl. 300 odst. 3.

Protokoly jsou však obecně uzavírány na stejném právním základě jako hlavní dohoda a článek 3 navrhovaného protokolu uvádí, že je nedílnou součástí hlavní dohody.

Kromě toho bude při uzavření dodatkového protokolu formálně upraven i samotný institucionální rámec, protože jak Společná rada, tak Smíšený výbor budou rozšířeny o dva nové členy – členy Rady zastupující Bulharsko a Rumunsko. Z tohoto hlediska se má za to, že návrh rozhodnutí Rady má za cíl upravit „zvláštní institucionální rámec“ stanovený v hlavní dohodě, a že by proto měl být odkaz učiněn na druhý pododstavec čl. 300 odst. 3 Smlouvy o ES.

Závěr

Vzhledem k výše uvedenému shledáváme, že návrh rozhodnutí Rady má za cíl upravit „zvláštní institucionální rámec“ stanovený v hlavní dohodě, jejíž nedílnou součást navrhovaný protokol tvoří.

Na své schůzi dne 20. března 2007 Výbor pro právní záležitosti jednomyslně[3] rozhodl doporučit, aby se právní základ změnil tak, že bude odkazovat na druhý odstavec čl. 300 odst. 3 Smlouvy o ES, který vyžaduje souhlas Parlamentu, a ne pouze konzultaci s ním.

S úctou

Giuseppe Gargani v.r.

předseda Výboru pro právní záležitosti

  • [1]  Dosud nezveřejněné v Úředním věstníku.
  • [2]  Viz věc C-338/01 Komise v. Rada [2004] Recueil, I-7829, bod 54; věc C-211/01 Komise vs. Rada [2003] Recueil, I-8913, bod 38; věc 62/88 Řecko vs. Rada [1990] Recueil, I-01527, bod 62.
  • [3]  Hlasování se zúčastnili tito poslanci: Giuseppe Gargani (předseda), Cristian Dumitrescu (místopředseda), Rainer Wieland (místopředseda), Francesco Enrico Speroni (místopředseda), Sharon Bowles, Mogens N.J. Camre, Marek Aleksander Czarnecki, Monica Frassoni, Jean-Paul Gauzès, Kurt Lechner, Klaus-Heiner Lehne, Katalin Lévai, Eva Lichtenberger, Toine Manders, Antonio Masip Hidalgo, Hans-Peter Mayer, Manuel Medina Ortega, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Michel Rocard, Aloyzas Sakalas, Gabriele Stauner, József Szájer, Jacques Toubon, Jaroslav Zvěřina a Tadeusz Zwiefka.

POSTUP

Název

Druhý dodatkový protokol k dohodě o hospodářském partnerství, politické koordinaci a spolupráci ES/Mexiko s ohledem na přistoupení Bulharska a Rumunska k EU

Referenční údaje

KOM(2006)0777 - C6-0077/2007 - 2006/0259(CNS)

Datum konzultace s EP

19.2.2007

Příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

INTA

13.3.2007

Výbor(y) požádaný(é) o stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

AFET

13.3.2007

 

 

 

Nezaujaté stanovisko

       Datum rozhodnutí

AFET

27.2.2007

 

 

 

Zpravodaj(ové)

       Datum jmenování

Helmuth Markov

28.2.2007

 

 

Zpochybnění právního základu

       Datum, kdy výbor JURI zaujal stanovisko

JURI

20.3.2007

 

 

 

Projednání ve výboru

21.3.2007

 

 

 

Datum přijetí

11.4.2007

 

 

 

Výsledek závěrečného hlasování

+:

–:

0:

24

0

0

Členové přítomní při závěrečném hlasování

Kader Arif, Carlos Carnero González, Daniel Caspary, Christofer Fjellner, Béla Glattfelder, Eduard Raul Hellvig, Jacky Henin, Ģirts Valdis Kristovskis, Caroline Lucas, Erika Mann, Helmuth Markov, Cristiana Muscardini, Georgios Papastamkos, Tokia Saïfi, Peter Šťastný, Robert Sturdy, Gianluca Susta, Daniel Varela Suanzes-Carpegna, Corien Wortmann-Kool

Náhradník(ci) přítomný(í) při závěrečném hlasování

Panagiotis Beglitis, Elisa Ferreira, Vasco Graça Moura, Pia Elda Locatelli, Ivo Strejček, Margrietus van den Berg

Náhradník(ci) (čl. 178 odst. 2) přítomný(í) při závěrečném hlasování

Emanuel Jardim Fernandes, Anne Ferreira, Markus Pieper