BETÆNKNING om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af anden tillægsprotokol til aftalen om økonomisk partnerskab og politisk samordning og samarbejde mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og De Forenede Mexicanske Stater på den anden side for at tage hensyn til Republikken Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse af Den Europæiske Union

13.4.2007 - (16522/2006 – KOM(2006)0777 – C6‑0077/2007 – 2006/0259(CNS)) - *

Udvalget om International Handel
Ordfører: Helmuth Markov

Procedure : 2006/0259(CNS)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
A6-0138/2007
Indgivne tekster :
A6-0138/2007
Forhandlinger :
Afstemninger :
Vedtagne tekster :

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af anden tillægsprotokol til aftalen om økonomisk partnerskab og politisk samordning og samarbejde mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og De Forenede Mexicanske Stater på den anden side for at tage hensyn til Republikken Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse af Den Europæiske Union

(16522/2006 – KOM(2006)0777 – C6‑0077/2007 – 2006/0259(CNS))

(Høringsprocedure)

Europa-Parlamentet,

 der henviser til forslag til Rådets afgørelse (KOM(2006)0777)[1],

 der henviser til Rådets afgørelse om undertegnelse og midlertidig anvendelse af anden tillægsprotokol til aftalen om økonomisk partnerskab og politisk samordning og samarbejde mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og De Forenede Mexicanske Stater på den anden side for at tage hensyn til Republikken Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse af Den Europæiske Union (16522/2006),

 der henviser til EF-traktatens artikel 57, stk. 2, artikel 71, artikel 80, stk. 2, artikel 133, stk. 1 og 5, og artikel 181 sammenholdt med artikel 300, stk. 2, første afsnit,

 der henviser til EF-traktatens artikel 300, stk. 3, første afsnit, der danner grundlag for Rådets høring af Parlamentet (C6‑0077/2007),

 der henviser til udtalelse fra Retsudvalget om retsgrundlaget,

 der henviser til forretningsordenens artikel 51, artikel 83, stk. 7, og artikel 35,

 der henviser til betænkning fra Udvalget om International Handel (A6‑0138/2007),

1.  godkender forslaget til Rådets afgørelse som ændret og godkender indgåelsen af protokollen;

2.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til medlemsstaternes og De Forenede Mexicanske Staters regeringer og parlamenter.

Kommissionens forslagÆndringsforslag

Ændringsforslag 1

Henvisning 1

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 57, stk. 2, 71, 80, stk. 2, 133, stk. 1, 133, stk. 5 og 181 sammenholdt med artikel 300, stk. 2, første afsnit, første og andet punktum, og artikel 300, stk. 3, første afsnit,

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 57, stk. 2, 71, 80, stk. 2, 133, stk. 1, 133, stk. 5, og 181 sammenholdt med artikel 300, stk. 2, første afsnit, første og andet punktum, og artikel 300, stk. 3, andet afsnit,

Begrundelse

Denne protokol om tilpasning af en partnerskabs- og samarbejdsaftale, hvis indgåelse kræver samstemmende udtalelse fra Parlamentet, bør også selv forelægges Parlamentet på grundlag af proceduren med samstemmende udtalelse, jf. EF-traktatens artikel 300, stk. 3, i stedet for med henvisning til bestemmelserne om simpel høring af Parlamentet.

  • [1]  Endnu ikke offentliggjort i EUT.

BEGRUNDELSE

Det foreliggende forslag indeholder en eneste artikel, hvorved indgåelsen af anden tillægsprotokol til aftalen om økonomisk partnerskab og politisk samordning og samarbejde med De Forenede Mexicanske Stater godkendes. Formålet med tillægsprotokollen fremgår af protokollens artikel 1, der har følgende ordlyd: "Republikken Bulgarien og Rumænien bliver herved indlemmet som parter i aftalen om økonomisk partnerskab og politisk samordning og samarbejde mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og De Forenede Mexicanske Stater på den anden side." Det er således hensigten at indlemme to nye parter i aftalen.

Det er ordførerens opfattelse, at der ikke er større indholdsmæssige problemer forbundet hermed, og han støtter derfor, at aftalen om økonomisk partnerskab og politisk samordning og samarbejde udvides til at omfatte Bulgarien og Rumænien.

Der er imidlertid et vigtigt retligt og proceduremæssigt spørgsmål, som fortjener grundig overvejelse: Kommissionen foreslår, at tillægsprotokollen til aftalen om økonomisk partnerskab og politisk samordning og samarbejde med De Forenede Mexicanske Stater indgås under anvendelse af et andet retsgrundlag end retsgrundlaget for hovedaftalen. Denne ændring er beklageligvis ikke forklaret af Kommissionen i begrundelsen.

I afventning af udtalelsen fra Retsudvalget og på baggrund af udtalelsen fra Juridisk Tjeneste anfører ordføreren, at denne protokol til tilpasning af en partnerskabs- og samarbejdsaftale, hvis indgåelse kræver samstemmende udtalelse fra Parlamentet, selv også bør forelægges Parlamentet på grundlag af proceduren med samstemmende udtalelse, jf. EF-traktatens artikel 300, stk. 3, i stedet for med henvisning til bestemmelserne om simpel høring af Parlamentet.

Ordføreren har derfor stillet et enkelt ændringsforslag om ændring af et af retsgrundlagene. Nærmere betegnet foreslår han, at retsgrundlaget ændres fra EF-traktatens artikel 300, stk. 3, første afsnit, til EF-traktatens artikel 300, stk. 3, andet afsnit, hvilket indebærer, at der kræves samstemmende udtalelse fra Parlamentet i stedet for simpel høring.

De juridiske argumenter for denne ændring er følgende:

a) Aftalen om økonomisk partnerskab og politisk samordning og samarbejde med De Forenede Mexicanske Stater (hovedaftalen) blev indgået på grundlag af EF-traktatens artikel 44, stk. 2, artikel 47, artikel 55, artikel 57, stk. 2, artikel 71, artikel 80, stk. 2, artikel 133 og artikel 181 sammenholdt med artikel 300, stk. 2, første afsnit, og artikel 300, stk. 3, andet afsnit, hvorfor der var krav om sammenstemmende udtalelse fra Parlamentet. Som begrundelse for, at det var nødvendigt, at Parlamentet afgav samstemmende udtalelse, kan det anføres, at aftalen etablerede "en specifik institutionel ramme med særlige samarbejdsprocedurer", jf. EF-traktatens artikel 300, stk. 3, andet afsnit.

b) Tillægsprotokollen ændrer hovedprotokollen og udgør en integrerende del heraf. Når den indgås, vil den institutionelle ramme for aftalen om økonomisk partnerskab og politisk samordning og samarbejde mellem EU og Mexico selv blive ændret formelt, fordi både Det Fælles Råd og Det Blandede Udvalg vil blive udvidet med to nye medlemmer, nærmere betegnet Bulgarien og Rumænien.

c) Det kan på baggrund heraf hævdes, at forslaget til Rådets afgørelse indebærer en ændring af "den specifikke institutionelle ramme", der er etableret ved hovedaftalen, jf. EF-traktatens artikel 300, stk. 3, andet afsnit, og at der derfor kræves samstemmende udtalelse fra Europa-Parlamentet.

UDTALELSE FRA RETSUDVALGET OM RETSGRUNDLAGET

22.3.2007

Helmuth Markov

Formand for

Udvalget om International Handel

BRUXELLES

Om:                Udtalelse om retsgrundlaget for forslag til Rådets afgørelse om undertegnelse og midlertidig anvendelse af anden tillægsprotokol til aftalen om økonomisk partnerskab og politisk samordning og samarbejde mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og De Forenede Mexicanske Stater på den anden side for at tage hensyn til Republikken Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse af Den Europæiske Union (KOM(2006)0777 – C6‑0077/2007 – 2006/0259(CNS))[1]

Med skrivelse af 8. marts 2007 anmodede De Retsudvalget om en udtalelse om holdbarheden og relevansen af retsgrundlaget for Kommissionens ovennævnte forslag, jf. forretningsordenens artikel 35, stk. 2.

Udvalget behandlede spørgsmålet på mødet den 20. marts 2007.

Det foreslåede retsgrundlag er EF-traktatens artikel 57, stk. 2, artikel 71, artikel 80, stk. 2, artikel 133, stk. 1, artikel 133, stk. 5 og artikel 181 sammenholdt med artikel 300, stk. 2, første afsnit, og artikel 300, stk. 3, første afsnit.

De har oplyst, at Deres udvalg overvejer at ændre retsgrundlaget, så der henvises til andet afsnit i artikel 300, stk. 3, i stedet for første afsnit.

Denne ændring vil ændre Parlamentets medvirken fra en simpel høring til afgivelse af en samstemmende udtalelse.

Det korresponderende udvalg har indhentet en udtalelse fra Juridisk Tjeneste, som støtter ændringen af retsgrundlaget.

De relevante bestemmelser i EF-traktaten:

Artikel 300, stk. 3

3. Med undtagelse af de aftaler, der er omhandlet i artikel 133, stk. 3, indgår Rådet aftalerne efter høring af Europa-Parlamentet, herunder i tilfælde, hvor aftalen angår et område, hvor fremgangsmåden i artikel 251 eller artikel 252 skal følges for vedtagelsen af interne regler. Europa-Parlamentet afgiver sin udtalelse inden for en frist, som Rådet kan fastsætte under hensyntagen til, hvor meget sagen haster. Hvis der ikke er afgivet udtalelse ved fristens udløb, kan Rådet træffe afgørelse.

Uanset bestemmelserne i første afsnit kræves der samstemmende udtalelse fra Europa-Parlamentet for indgåelse af aftaler, som er omhandlet i artikel 310, og andre aftaler, hvorved der etableres en specifik institutionel ramme med særlige samarbejdsprocedurer, samt aftaler, som har betydelige budgetmæssige virkninger for Fællesskabet, og aftaler, som medfører ændring af en retsakt, der er vedtaget efter fremgangsmåden i artikel 251.

Vurdering

Spørgsmålet, der skal skabes klarhed om, er, hvorvidt der ved den pågældende aftale etableres en specifik institutionel ramme med særlige samarbejdsprocedurer.

Det skal sideløbende præciseres, at valget af retsgrundlag for fællesskabsretsakter i henhold til Domstolens retspraksis[2] udelukkende skal baseres på objektive kriterier, som kan underkastes domstolskontrol, navnlig under henvisning til formål og indhold af den foreslåede retsakt.

Indholdet af det foreliggende forslag består af en enkelt artikel, som godkender indgåelsen af den anden tillægsprotokol til aftalen om økonomisk partnerskab og politisk samordning og samarbejde. Formålet med tillægsprotokollen fremgår af artikel 1, hvori det hedder, at Republikken Bulgarien og Rumænien bliver herved indlemmet som parter i aftalen om økonomisk partnerskab og politisk samordning og samarbejde mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og De Forenede Mexicanske Stater på den anden side. Det fremgår klart af denne artikel, at formålet er at indlemme to nye parter i hovedaftalen.

Det skal fremføres, at der skulle indhentes samstemmende udtalelse fra Europa-Parlamentet om hovedaftalen i medfør af artikel 300, stk. 3 andet afsnit, da den klart etablerede en specifik institutionel ramme (et fælles råd, bemyndiget til at træffe bindende afgørelser for parterne og til at vedtage en særlig tvistbilæggelsesprocedure i handelsanliggender og handelslignende anliggender, og et blandet udvalg, som skulle bistå rådet).

Som Juridisk Tjeneste påpeger i sin udtalelse, har Domstolen endnu ikke fortolket begrebet "specifik institutionel ramme", som omhandlet i artikel 300, stk. 3, andet afsnit.

Protokoller indgås imidlertid under anvendelse af samme retsgrundlag som hovedaftalen, og af artikel 3 i den foreslåede protokol fremgår, at protokollen vil udgøre en integrerende del af hovedaftalen.

Desuden vil den institutionelle ramme, når tillægsprotokollen vedtages, i sig selv formelt blive ændret, fordi både Det Fælles Råd og Det Blandede Udvalg vil blive udvidet med to nye medlemmer, nemlig medlemmer af Rådet, som repræsenterer Bulgarien og Rumænien. I den sammenhæng skønnes det, at forslaget til Rådets afgørelse tilsigter at ændre den specifikke institutionelle ramme, som er indeholdt i hovedaftalen, hvorfor der bør henvises til andet afsnit i EF-traktatens artikel 300, stk. 3.

Konklusion

På baggrund af ovenstående vurderes det, at forslaget til Rådets afgørelse tilsigter at ændre den specifikke institutionelle ramme, der er fastsat ved hovedaftalen, som den foreslåede protokol kommer til at udgøre en integrerende del af.

På mødet den 20. marts 2007 vedtog Retsudvalget enstemmigt[3] at henstille, at retsgrundlaget ændres, så der henvises til andet afsnit i EF-traktatens artikel 300, stk. 3, som kræver samstemmende udtalelse fra og ikke simpel høring af Europa-Parlamentet.

Med venlig hilsen

(sign.) Giuseppe Gargani

Formand for Retsudvalget

  • [1]  Endnu ikke offentliggjort i EUT.
  • [2]  Se sag C-338/01 Kommissionen mod Rådet [2004] samling af afgørelser I-7829, punkt 59; sag C-211/01 Kommissionen mod Rådet [2003] samling af afgørelser I-8913, punkt 38; sag 62/88 Grækenland mod Rådet [1990] samling af afgørelser I-01527, punkt 62.
  • [3]  Til stede ved den endelige afstemning: Giuseppe Gargani (formand), Cristian Dumitrescu (næstformand), Rainer Wieland (næstformand), Francesco Enrico Speroni (næstformand), Sharon Bowles, Mogens N.J. Camre, Marek Aleksander Czarnecki, Monica Frassoni, Jean-Paul Gauzès, Kurt Lechner, Klaus-Heiner Lehne, Katalin Lévai, Eva Lichtenberger, Toine Manders, Antonio Masip Hidalgo, Hans-Peter Mayer, Manuel Medina Ortega, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Michel Rocard, Aloyzas Sakalas, Gabriele Stauner, József Szájer, Jacques Toubon, Jaroslav Zvěřina og Tadeusz Zwiefka.

PROCEDURE

Titel

Anden tillægsprotokol til aftalen om økonomisk partnerskab og politisk samordning og samarbejde mellem EF og Mexico for at tage hensyn til Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse af EU

Referencer

KOM(2006)0777 - C6-0077/2007 - 2006/0259(CNS)

Dato for høring af EP

19.2.2007

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

INTA

13.3.2007

Rådgivende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

AFET

13.3.2007

 

 

 

Ingen udtalelse

       Dato for afgørelse

AFET

27.2.2007

 

 

 

Ordfører

       Dato for valg

Helmuth Markov

28.2.2007

 

 

Anfægtelse af retsgrundlaget

       Dato for udtalelse fra JURI

JURI

20.3.2007

 

 

 

Behandling i udvalg

21.3.2007

 

 

 

Dato for vedtagelse

11.4.2007

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

24

0

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Kader Arif, Carlos Carnero González, Daniel Caspary, Christofer Fjellner, Béla Glattfelder, Eduard Raul Hellvig, Jacky Henin, Ģirts Valdis Kristovskis, Caroline Lucas, Erika Mann, Helmuth Markov, Cristiana Muscardini, Georgios Papastamkos, Tokia Saïfi, Peter Šťastný, Robert Sturdy, Gianluca Susta, Daniel Varela Suanzes-Carpegna, Corien Wortmann-Kool

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Panagiotis Beglitis, Elisa Ferreira, Vasco Graça Moura, Pia Elda Locatelli, Ivo Strejček, Margrietus van den Berg

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere, jf. art. 178, stk. 2

Emanuel Jardim Fernandes, Anne Ferreira, Markus Pieper

Dato for indgivelse

13.4.2007