RAPORT Ettepanek võtta vastu nõukogu otsus ühelt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Mehhiko Ühendriikide vahelise majanduspartnerlust, poliitilist kooskõlastamist ja koostööd käsitleva lepingu teise lisaprotokolli sõlmimise kohta, et võtta arvesse Bulgaaria Vabariigi ja Rumeenia ühinemist Euroopa Liiduga

13.4.2007 - (16522/2006 – KOM(2006)0777 – C6‑0077/2007 – 2006/0259(CNS)) - *

Rahvusvahelise kaubanduse komisjon
Raportöör: Helmuth Markov

Menetlus : 2006/0259(CNS)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
A6-0138/2007
Esitatud tekstid :
A6-0138/2007
Arutelud :
Hääletused :
Vastuvõetud tekstid :

EUROOPA PARLAMENDI ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus ühelt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Mehhiko Ühendriikide vahelise majanduspartnerlust, poliitilist kooskõlastamist ja koostööd käsitleva lepingu teise lisaprotokolli sõlmimise kohta, et võtta arvesse Bulgaaria Vabariigi ja Rumeenia ühinemist Euroopa Liiduga

(16522/2006 – KOM(2006)0777 – C6‑0077/2007 – 2006/0259(CNS))

(Nõuandemenetlus)

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse ettepanekut võtta vastu nõukogu otsus (KOM(2006)0777)[1];

–   võttes arvesse nõukogu otsust ühelt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Mehhiko Ühendriikide vahelise majanduspartnerlust, poliitilist kooskõlastamist ja koostööd käsitleva lepingu teise lisaprotokolli allakirjutamise ja ajutise kohaldamise kohta, et võtta arvesse Bulgaaria Vabariigi ja Rumeenia ühinemist Euroopa Liiduga (16522/2006);

–   võttes arvesse EÜ asutamislepingu artikli 57 lõiget 2, artiklit 71, artikli 80 lõiget 2, artikli 133 lõiget 1, artikli 133 lõiget 5 ja artiklit 181 koostoimes artikli 300 lõike 2 esimese lõigu esimese ja teise lausega;

–   võttes arvesse EÜ asutamislepingu artikli 300 lõike 3 esimest lõiku, mille alusel nõukogu konsulteeris Euroopa Parlamendiga (C6‑0077/2007);

–   võttes arvesse õiguskomisjoni arvamust esitatud õigusliku aluse kohta;

–   võttes arvesse kodukorra artiklit 51, artikli 83 lõiget 7 ja artiklit 35;

–   võttes arvesse rahvusvahelise kaubanduse komisjoni raportit (A6‑0138/2007),

1.  kiidab ettepaneku võtta vastu nõukogu otsus muudetud kujul heaks ja kiidab protokolli sõlmimise heaks;

2.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide ja Mehhiko Ühendriikide valitsustele ja parlamentidele.

Komisjoni ettepanekEuroopa Parlamendi muudatusettepanekud

Muudatusettepanek 1

Esimene volitus

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle artikli 57 lõiget 2, artiklit 71, artikli 80 lõiget 2, artikli 133 lõikeid 1 ja 5 ning artiklit 181 koostoimes artikli 300 lõike 2 esimese lõigu esimese lausega,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle artikli 57 lõiget 2, artiklit 71, artikli 80 lõiget 2, artikli 133 lõikeid 1 ja 5 ning artiklit 181 koostoimes artikli 300 lõike 2 teise lõigu esimese lausega,

Selgitus

Käesolev partnerlus- ja koostöölepingu kohaldamise protokoll, mille sõlmimine nõuab parlamendi nõusolekut, tuleks saata parlamendile käsitlemiseks pigem nõusolekumenetluse alusel EÜ asutamislepingu artikli 300 lõike 3 tähenduses kui tavalise nõuandemenetluse alusel.

  • [1]  ELTs seni avaldamata

SELETUSKIRI

Käesoleva ettepaneku moodustab üks artikkel, millega kiidetakse heaks majanduspartnerlust, poliitilist kooskõlastamist ja koostööd käsitleva lepingu teise lisaprotokolli sõlmimine. Käesoleva protokolli eesmärk on toodud protokolli artiklis 1, mis sätestab: „Bulgaaria Vabariik ja Rumeenia loetakse ühelt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Mehhiko Ühendriikide vahelist majanduspartnerlust, poliitilist kooskõlastamist ja koostööd käsitleva lepingu osalisteks”. See artikkel näitab, et eesmärk on kaasata põhilepingusse kaks uut osapoolt.

Raportöör usub, et olulisi lahendamata küsimus ei ole ning nõustub majanduspartnerlust, poliitilist kooskõlastamist ja koostööd käsitleva lepingu laiendamist Bulgaariale ja Rumeeniale.

Siiski vajab tõsist vaagimist üks oluline õiguslik ja protseduuriline küsimus. Komisjon on teinud ettepaneku sõlmida Mehhiko Ühendriikidega majanduspartnerlust, poliitilist kooskõlastamist ja koostööd käsitleva lepingu lisaprotokoll põhilepingu õiguslikust alusest erineval alusel. Kahetsusväärselt ei selgita komisjon seda muudatust oma seletuskirjas.

Pärast põhjalikku analüüsi, mis sõltub õiguskomisjoni arvamusest ning võttes arvesse õigustalituse arvamust, väidab raportöör, et see partnerlus- ja koostöölepingu kohandamise protokoll, mille sõlmimiseks on vaja Euroopa Parlamendi heakskiitu, tuleks EÜ asutamislepingu artikli 300 lõike 3 kohaselt edastada nõusolekumenetluse alusel Euroopa Parlamendile ning mitte piirduda ainult konsulteerimisega.

Seepärast esitas raportöör ainsa muudatusettepaneku ühe õigusliku aluse muutmise kohta. Eeskätt teen ma ettepaneku asendada EÜ asutamislepingu artikli 300 lõike 3 esimene lõik EÜ asutamislepingu artikli 300 lõike 3 teise lõikega, nõudes seeläbi tavalise konsulteerimise asemel Euroopa Parlamendi nõusolekut.

Selle muudatusettepaneku õiguslikud argumendid on järgmised:

a) majanduspartnerlust, poliitilist kooskõlastamist ja koostööd käsitlev leping (põhileping) sõlmiti Mehhiko Ühendriikidega EÜ asutamislepingu artikli 44 lõike 2, artiklite 47 ja 55, artikli 57 lõike 2, artikli 71, artikli 80 lõike 2, artiklite 133 ja 181 ning artikli 300 lõike 2 teise lause ja artikli 300 lõike 3 teise lõigu alusel, vajades seega Euroopa Parlamendi nõusolekut;

b) on väidetud, et Euroopa Parlamendi nõusolekut oli vaja seetõttu, et EÜ asutamislepingu artikli 300 lõike 3 teise lõigu kohaselt kehtestati lepinguga „teatud institutsiooniline raamistik koostöömenetluste korraldamisega”;

c)  lisaprotokoll muudab põhilepingut ning moodustab selle lahutamatu osa. Selle sõlmimisel muudetakse ametlikult ka ELi ja Mehhiko majanduspartnerlust, poliitilist kooskõlastamist ja koostööd käsitleva lepingu institutsioonilist raamistikku, kuna kahe uue liikme, Bulgaaria ja Rumeenia, kaasamisega laiendatakse nii ühisnõukogu kui ka ühiskomisjoni;

d)  selles osas võib väita, et ettepanek võtta vastu nõukogu otsus tähendab sisult põhilepingus ette nähtud „teatava institutsioonilise raamistiku” muutmist EÜ asutamislepingu artikli 300 lõike 3 teise lõike kohaselt ning et seetõttu on vaja kohaldada Euroopa Parlamendi nõusolekumenetlust.

ÕIGUSKOMISJONI ARVAMUS ÕIGUSLIKU ALUSE KOHTA

Hr Helmuth Markov

Esimees

Rahvusvahelise kaubanduse komisjon

BRÜSSEL

Teema:            Ettepanek võtta vastu nõukogu otsus ühelt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Mehhiko Ühendriikide vahelise majanduspartnerlust, poliitilist kooskõlastamist ja koostööd käsitleva lepingu teise lisaprotokolli sõlmimise kohta, et võtta arvesse Bulgaaria Vabariigi ja Rumeenia ühinemist Euroopa Liiduga (KOM(2006)0777 – C6‑0077/2007 – 2006/0259(CNS))[1] – arvamus õigusliku aluse kohta

Austatud härra esimees

 8. märtsi 2007. aasta kirjas palusite õiguskomisjonilt vastavalt kodukorra artikli 35 lõikele 2 arvamust kõnealuse komisjoni ettepaneku õigusliku aluse kehtivuse ja sobivuse kohta.

Õiguskomisjon arutas eespool mainitud küsimust 20. märtsi 2007. aasta koosolekul.

Ettepaneku õigusliku alusena esitati Euroopa Ühenduse asutamislepingu artikli 57 lõige 2, artikkel 71, artikli 80 lõige 2, artikli 133 lõiked 1 ja 5 ning artikkel 181 koostoimes artikli 300 lõike 2 esimese lõigu esimese ja teise lausega ning artikli 300 lõike 3 esimese lõiguga.

Olete meid teavitanud, et rahvusvahelise kaubanduse komisjon kaalub õigusliku aluse muutmist nii, et viide oleks tehtud artikli 300 lõike 3 teisele lõigule, mitte sama sätte esimesele lõigule.

Selline õigusliku aluse muutus sätestaks Euroopa Parlamendi nõusolekumenetluse, mitte lihtsalt nõuandemenetluse.

Vastutav komisjon on küsinud arvamust õigusteenistuselt, kes toetab õigusliku aluse muutmist.

EÜ asutamislepingu asjakohased sätted

Artikli 300 lõige 3

3. Välja arvatud artikli 133 lõikes 3 märgitud lepingud, sõlmib nõukogu lepingud pärast konsulteerimist Euroopa Parlamendiga, kaasa arvatud juhul, kui leping käsitleb valdkonda, mille puhul ühendusesiseste eeskirjade vastuvõtmiseks on nõutav artiklis 251 või 252 sätestatud menetlus. Euroopa Parlament esitab oma arvamuse tähtaja jooksul, mille komisjon võib määrata sõltuvalt asja kiireloomulisusest. Kui selle tähtaja jooksul arvamust ei ole esitatud, võib nõukogu teha otsuse.

Erandina eelmisest lõigust sõlmitakse artiklis 310 märgitud lepingud, muud lepingud, millega kehtestatakse koostöömenetluste korraldamisega spetsiifiline institutsiooniline raamistik, lepingud, mis oluliselt mõjutavad ühenduse eelarvet, ja lepingud, mis tingivad artiklis 251 sätestatud menetluse kohaselt vastuvõetud õigusakti muutmise, pärast seda, kui on saadud Euroopa Parlamendi nõusolek.

Hinnang

Tuleb kindlaks määrata, kas kõnealuse lepinguga kehtestatakse koostöömenetluste korraldamisega spetsiifiline institutsiooniline raamistik.

Kõigepealt tuleb märkida, et Euroopa Kohtu väljakujunenud kohtupraktika[2] näitab, et ühenduse õigusaktide õigusliku aluse valik tuleb määrata üksnes objektiivsete kohtulikult kontrollitavate kriteeriumide, eelkõige kavandatava õigusakti eesmärgi ja sisu alusel.

Ettepaneku sisu koosneb vaid ühest artiklist, millega kiidetakse heaks majanduspartnerlust, poliitilist kooskõlastamist ja koostööd käsitleva lepingu teise lisaprotokolli sõlmimine. Lisaprotokolli eesmärk on väljendatud selle artiklis 1, mille kohaselt „Bulgaaria Vabariik ja Rumeenia loetakse ühelt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Mehhiko Ühendriikide vahelist majanduspartnerlust, poliitilist kooskõlastamist ja koostööd käsitleva lepingu osalisteks”. Nimetatud artiklist nähtub selgelt, et eesmärk on kahe uue osapoole lisamine põhilepingule.

Tuleb märkida, et põhilepingus on kooskõlas artikli 300 lõike 3 teise lõiguga nõutud Euroopa Parlamendi nõusolekut, kuna selgelt on tegemist „spetsiifilise institutsioonilise raamistiku” kehtestamisega (ühisnõukogu, kellel on volitus langetada pooltele siduvaid otsuseid ja otsustada spetsiaalse kaubandusalase või kaubandusega seotud vaidluste lahendamise menetluse loomise ning ühiskomisjoni moodustamise üle ühisnõukogu abistamiseks).

Õigusteenistus märgib oma arvamuses, et Euroopa Kohtul puudub seni kohtupraktika, kuidas tõlgendada mõistet „spetsiifiline institutsiooniline raamistik” artikli 300 lõike 3 teise lõigu kontekstis.

Protokollid sõlmitakse reeglina siiski samal õiguslikul alusel nagu põhilepingki ja kavandatava protokolli artiklis 3 on sätestatud, et protokoll moodustab põhilepingu lahutamatu osa.

Enamgi veel, lisaprotokolli sõlmimisega muutub ametlikult ka institutsiooniline raamistik ise, kuna kahe uue liikme võrra suurenevad nii ühisnõukogu kui ühiskomisjon (nõukogus Bulgaariat ja Rumeeniat esindavad liikmed). Selles suhtes ollakse seisukohal, et ettepanekus võtta vastu nõukogu otsus nähakse ette põhilepingus sätestatud „spetsiifilise institutsioonilise raamistiku” muutmine ning seega tuleks viidata Euroopa Ühenduse asutamislepingu artikli 300 lõike 3 teisele lõigule.

Järeldus

Eespool toodust lähtudes ollakse seisukohal, et ettepanekus võtta vastu nõukogu otsus on nähtud ette põhilepingus, mille lahutamatu osa kavandatav protokoll moodustab, sätestatud „spetsiifilise institutsioonilise raamistiku” muutmine.

Õiguskomisjon otsustas 20. märtsi 2007. aasta koosolekul ühehäälselt[3] soovitada vastavalt muuta õiguslikku alust ja viidata Euroopa Ühenduse asutamislepingu artikli 300 lõike 3 teisele lõigule, milles nõutakse Euroopa Parlamendi nõusolekut, mitte lihtsalt Euroopa Parlamendiga konsulteerimist.

Lugupidamisega

(alla kirjutanud)                                                                                                         Giuseppe Gargani

Õiguskomisjoni esimees

  • [1]  ELTs seni avaldamata.
  • [2]  Vt Euroopa Kohtu otsus kohtuasjas C-338/01: komisjon vs nõukogu (EKL 2004, lk I-7829, punkt 54); Euroopa Kohtu otsus kohtuasjas C-211/01: komisjon vs nõukogu (EKL 2003, lk I-8913, punkt 38); Euroopa Kohtu otsus kohtuasjas 62/88: Kreeka vs nõukogu (EKL 1990, lk I-01527, punkt 62).
  • [3]  Hääletuse ajal olid kohal: Giuseppe Gargani (esimees), Cristian Dumitrescu (aseesimees), Rainer Wieland (aseesimees), Francesco Enrico Speroni (aseesimees), Sharon Bowles, Mogens N.J. Camre, Marek Aleksander Czarnecki, Monica Frassoni, Jean-Paul Gauzčs, Kurt Lechner, Klaus-Heiner Lehne, Katalin Lévai, Eva Lichtenberger, Toine Manders, Antonio Masip Hidalgo, Hans-Peter Mayer, Manuel Medina Ortega, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Michel Rocard, Aloyzas Sakalas, Gabriele Stauner, József Szįjer, Jacques Toubon, Jaroslav Zvěřina, Tadeusz Zwiefka.

MENETLUS

Pealkiri

Euroopa Ühenduse ja Mehhiko vahelise majanduspartnerlust, poliitilist kooskõlastamist ja koostööd käsitleva lepingu teise lisaprotokolli sõlmimine, et võtta arvesse Bulgaaria Vabariigi ja Rumeenia ühinemist Euroopa Liiduga

Viited

KOM(2006)0777 - C6-0077/2007 - 2006/0259(CNS)

EPga konsulteerimise kuupäev

19.2.2007

Vastutav komisjon

       istungil teada andmise kuupäev

INTA

13.3.2007

Arvamuse esitaja(d)

       istungil teada andmise kuupäev

AFET

13.3.2007

 

 

 

Arvamuse esitamisest loobumine

       otsuse kuupäev

AFET

27.2.2007

 

 

 

Raportöör(id)

       nimetamise kuupäev

Helmuth Markov

28.2.2007

 

 

Õigusliku aluse vaidlustamine

       JURI arvamuse kuupäev

JURI

20.3.2007

 

 

 

Arutamine parlamendikomisjonis

21.3.2007

 

 

 

Vastuvõtmise kuupäev

11.4.2007

 

 

 

Lõpphääletuse tulemused

+:

–:

0:

24

0

0

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Kader Arif, Carlos Carnero González, Daniel Caspary, Christofer Fjellner, Béla Glattfelder, Eduard Raul Hellvig, Jacky Henin, Ģirts Valdis Kristovskis, Caroline Lucas, Erika Mann, Helmuth Markov, Cristiana Muscardini, Georgios Papastamkos, Tokia Saïfi, Peter Šťastný, Robert Sturdy, Gianluca Susta, Daniel Varela Suanzes-Carpegna, Corien Wortmann-Kool

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige/asendusliikmed

Panagiotis Beglitis, Elisa Ferreira, Vasco Graça Moura, Pia Elda Locatelli, Ivo Strejček, Margrietus van den Berg

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige/asendusliikmed (kodukorra art 178 lg 2)

Emanuel Jardim Fernandes, Anne Ferreira, Markus Pieper