JELENTÉS az egyrészről az Európai Közösség és annak tagállamai, másrészről a Mexikói Egyesült Államok közötti gazdasági partnerségi, politikai koordinációs és együttműködési megállapodáshoz csatolt, a Bolgár Köztársaság és Románia Európai Unióhoz való csatlakozására figyelemmel készült második kiegészítő jegyzőkönyv elfogadásáról szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról

13.4.2007 - (16522/2006 – COM(2006)0777 – C6‑0077/2007 – 2006/0259(CNS)) - *

Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság
Előadó: Helmuth Markov

Eljárás : 2006/0259(CNS)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
A6-0138/2007
Előterjesztett szövegek :
A6-0138/2007
Viták :
Elfogadott szövegek :

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

az egyrészről az Európai Közösség és annak tagállamai, másrészről a Mexikói Egyesült Államok közötti gazdasági partnerségi, politikai koordinációs és együttműködési megállapodáshoz csatolt, a Bolgár Köztársaság és Románia Európai Unióhoz való csatlakozására figyelemmel készült második kiegészítő jegyzőkönyv elfogadásáról szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról

(16522/2006 – COM(2006)0777 – C6‑0077/2007 – 2006/0259(CNS))

(Konzultációs eljárás)

Az Európai Parlament,

–   tekintettel a tanácsi határozatra irányuló javaslatra (COM(2006)0777)[1],

–   tekintettel az egyrészről az Európai Közösség és annak tagállamai, másrészről a Mexikói Egyesült Államok közötti gazdasági partnerségi, politikai koordinációs és együttműködési megállapodáshoz csatolt, a Bolgár Köztársaság és Románia Európai Unióhoz való csatlakozására figyelemmel készült második kiegészítő jegyzőkönyv aláírásáról és ideiglenes alkalmazásáról szóló tanácsi határozatra (16522/2006),

–   tekintettel az EK-Szerződés 57. cikke (2) bekezdésére, 71. cikkére, 80. cikke (2) bekezdésére, 133. cikke (1) és (5) bekezdésére, valamint 181. cikkére a 300. cikke (2) bekezdésének első albekezdésében az első és a második mondattal összefüggésben,

–   tekintettel az EK-Szerződés 300. cikke (3) bekezdésének első albekezdésére, amelynek megfelelően a Tanács konzultált a Parlamenttel (C6‑0077/2007),

–   tekintettel a Jogi Bizottság javasolt jogalapról szóló véleményére,

–   tekintettel eljárási szabályzata 51. cikkére, 83. cikkének (7) bekezdésére, valamint 35. cikkére.

–   tekintettel a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság jelentésére (A6‑0138/2007),

1.  jóváhagyja a tanácsi határozatra irányuló javaslatot annak módosított formájában és jóváhagyja a jegyzőkönyv elfogadását;

2.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a tagállamok, illetve a Mexikói Egyesült Államok kormányának és parlamentjének.

A Bizottság által javasolt szövegA Parlament módosításai

Módosítás: 1

Első bevezető hivatkozás

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre, és különösen annak 57. cikke (2) bekezdésére, 71. cikkére, 80. cikke (2) bekezdésére, 133. cikke (1) bekezdésére, 133. cikke (5) bekezdésére és 181. cikkére, összefüggésben 300. cikke (2) bekezdésének első albekezdésében az első és a második mondattal és 300. cikke (3) bekezdésének első albekezdésével,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre, és különösen annak 57. cikke (2) bekezdésére, 71. cikkére, 80. cikke (2) bekezdésére, 133. cikke (1) bekezdésére, 133. cikke (5) bekezdésére és 181. cikkére, összefüggésben 300. cikke (2) bekezdésének első albekezdésében az első és a második mondattal és 300. cikke (3) bekezdésének második albekezdésével,

Indokolás

E jegyzőkönyv egy partnerségi és együttműködési megállapodás módosítása, amelynek elfogadásához szükség van a Parlament jóváhagyására, és azt az EK-Szerződés 300. cikke (3) bekezdése értelmében a hozzájárulási, nem pedig egyszerű konzultációs eljárás keretében kell a Parlamenthez utalni.

  • [1]  A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.

INDOKOLÁS

Jelen javaslat mindössze azt az egy cikket tartalmazza, amely jóváhagyja a gazdasági partnerségi, politikai koordinációs és együttműködési megállapodáshoz készült második kiegészítő jegyzőkönyv elfogadását. Jelen kiegészítő jegyzőkönyv célját az 1. cikk mondja ki a következőképpen: „A Bolgár Köztársaság és Románia szerződő félként csatlakozik az egyrészről az Európai Közösség és annak tagállamai, valamint másrészről a Mexikói Egyesült Államok között létrejött gazdasági partnerségi, politikai koordinációs és együttműködési megállapodáshoz”. E cikk értelmében a cél két új szerződő fél csatlakozása a megállapodáshoz.

Az előadó úgy véli, hogy nem forognak kockán alapvető kérdések, és egyetért a gazdasági partnerségi, politikai koordinációs és együttműködési megállapodás Bulgáriára és Romániára való kiterjesztésével.

Egy fontos jogi és eljárási kérdést azonban mélyrehatóbban meg kell vizsgálni: a Bizottság azt javasolja, hogy a Mexikói Egyesült Államokkal kötött gazdasági partnerségi, politikai koordinációs és együttműködési megállapodáshoz készült második kiegészítő jegyzőkönyvét más jogi alapon fogadják el, mint magát a megállapodást. Sajnálatos módon a Bizottság indokolásában nem ad magyarázatot e változásra.

Gondos vizsgálatot követően, valamint a Jogi Bizottság véleménye függvényében és a Jogi Szolgálat véleményére tekintettel, az előadó rámutat, hogy e jegyzőkönyv egy partnerségi és együttműködési megállapodás módosítása, amelynek elfogadásához szükség van a Parlament jóváhagyására, és azt az EK-Szerződés 300. cikke (3) bekezdése értelmében a hozzájárulási, nem pedig egyszerű konzultációs eljárás keretében kell a Parlamenthez utalni.

Az előadó ezért egyetlen, az egyik jogalap módosítására irányuló módosítást nyújtott be. Az előadó javasolja, hogy az EK-szerződés 300. cikke (3) bekezdése első albekezdését váltsa fel az EK-szerződés 300. cikke (3) bekezdése második albekezdése, amely egyszerű konzultáció helyett megköveteli a Parlament hozzájárulását.

A módosítás jogi indokolása a következő:

a) A Mexikói Egyesült Államokkal kötött gazdasági partnerségi, politikai koordinációs és együttműködési megállapodás (a megállapodás) az EK-Szerződés 44. cikke (2) bekezdésére, 47. cikkére, 55. cikkére, 57. cikke (2) bekezdésére, 71. cikkére, 80. cikke (2) bekezdésére, 133. cikkére és 181. cikkére való tekintettel és összefüggésben az EK-Szerződés 300. cikke (2) bekezdésének második mondatával és 300. cikke (3) bekezdésének második albekezdésével került elfogadásra. Határozottan állítható a Parlament hozzájárulásának szükségessége, hiszen a megállapodás az „egyedi intézményi keretet együttműködési eljárások szervezése révén”, az EK-Szerződés 300. cikke (3) bekezdésének második albekezdése értelmében hozta létre.

b) A kiegészítő jegyzőkönyv módosítja magát a megállapodást, és annak szerves részét képezi. A jegyzőkönyv elfogadásával a gazdasági partnerségi, politikai koordinációs és együttműködési megállapodás intézményi kerete formáját tekintve módosul majd, mivel mind a vegyes tanács, mind a vegyes bizottság kibővül a két új tagállammal, Bulgáriával és Romániával.

c) E tekintetben elmondható, hogy a tanácsi határozatra irányuló javaslat a megállapodásban megállapított „egyedi intézményi keret” módosítására irányul az EK-Szerződés 300. cikke (3) bekezdésének második albekezdése értelmében, és ezért szükség van az Európai Parlament hozzájárulási eljárásának alkalmazására.

A JOGI BIZOTTSÁG VÉLEMÉNYE A JOGALAPRÓL

Helmuth Markov

Elnök

Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság

BRÜSSZEL

Tárgy:             Vélemény az egyrészről az Európai Közösség és annak tagállamai, másrészről a Mexikói Egyesült Államok közötti gazdasági partnerségi, politikai koordinációs és együttműködési megállapodáshoz csatolt, a Bolgár Köztársaság és Románia Európai Unióhoz való csatlakozására figyelemmel készült második kiegészítő jegyzőkönyv elfogadásáról szóló tanácsi határozatra irányuló javaslat (COM(2006)0777 – C6‑0077/2007 – 2006/0259(CNS)[1] jogalapjáról

Tisztelt Elnök Úr!

2007. március 8-i levelében Ön az Eljárási Szabályzat 35. cikkének (2) bekezdése alapján felkérte a Jogi Bizottságot, hogy vizsgálja meg a Bizottság fentiekben említett javaslata jogalapjának érvényességét és megfelelőségét.

A bizottság az előbbi kérdést a 2007. március 20-i ülésén vizsgálta meg.

A javasolt jogalap az 57. cikk (2) bekezdése, a 71. cikk, a 80. cikk (2) bekezdése, a 133. cikk (5) bekezdése és a 181. cikk, az EK-Szerződés 300. cikke (2) bekezdése első albekezdésének első és második mondatával, valamint (3) bekezdésének első albekezdésével összefüggésben.

Önök arról tájékoztattak minket, hogy bizottságuk a jogalap módosítását fontolgatja a 300. cikk (3) bekezdésének első albekezdése helyett a második albekezdésre.

A jogalapnak ez a megváltoztatása a Parlamentnek a puszta konzultáció helyett a hozzájárulási eljárás lehetőségét adná meg.

Az illetékes bizottság kikérte a Jogi Szogálat véleményét, amely támogatja a jogalap eme megváltoztatását.

Az EK-Szerződés vonatkozó rendelkezései

300. cikk (3) bekezdés

3. A 133. cikk (3) bekezdésében említett megállapodások kivételével a megállapodásokat a Tanács az Európai Parlamenttel folytatott konzultációt követően köti meg, beleértve azokat az eseteket is, amikor a megállapodás olyan területre vonatkozik, ahol a belső szabályok elfogadásához a 251. cikkben vagy a 252. cikkben említett eljárásra van szükség. Az Európai Parlament véleményét a Tanács által az ügy sürgősségétől függően megállapított határidőn belül közli. Ha ezen a határidőn belül nem nyilvánít véleményt, a Tanács határozhat.

Az előző albekezdéstől eltérve, a 310. cikkben említett megállapodásokat, az együttműködési eljárások bevezetése útján külön intézményi keretet létrehozó egyéb megállapodásokat, a Közösségre nézve jelentős költségvetési kihatással járó megállapodásokat, valamint a 251. cikkben megállapított eljárásnak megfelelően elfogadott jogi aktus módosítását igénylő megállapodásokat az Európai Parlament hozzájárulásának elnyerését követően lehet megkötni.

Értékelés

A megválaszolandó kérdés az, hogy vajon a kérdéses megállapodás együttműködési eljárások bevezetése útján külön intézményi keretet hoz-e létre.

In limine meg kell említeni, hogy a Bíróság kialakult joggyakorlata szerint[2] a közösségi jogi aktusok jogalapjának megválasztását kizárólag olyan objektív szempontok alapján kell meghatározni, amelyek bírósági felülvizsgálatot tesznek lehetővé, valamint elsősorban a javasolt aktus célja és tartalma alapján.

A tárgyalt javaslat mindössze azt az egy cikket tartalmazza, amely jóváhagyja a gazdasági partnerségi, politikai koordinációs és együttműködési megállapodáshoz készült második kiegészítő jegyzőkönyv elfogadását. A kiegészítő jegyzőkönyv célját az 1. cikk mondja ki a következőképpen: „A Bolgár Köztársaság és Románia szerződő félként csatlakozik az egyrészről az Európai Közösség és annak tagállamai, valamint másrészről a Mexikói Egyesült Államok között létrejött gazdasági partnerségi, politikai koordinációs és együttműködési megállapodáshoz”. Ebből a cikkből világosan látszik, hogy a cél két új szerződő fél csatlakozása a megállapodáshoz.

Meg kell jegyezni, hogy a fő megállapodás a 300. cikk (3) bekezdésének második albekezdése alapján megkívánta a Parlament hozzájárulását, mivel egyértelmű, hogy „külön intézményi keretet” hozott létre (közös tanácsot, mely fel van hatalmazva a felekre kötelező érvényű döntések meghozatalára, valamint arra, hogy döntsön egy egyedi kereskedelmi vagy kereskedelemmel kapcsolatos vitarendezési eljárás létrehozásáról, valamint a közös tanácsot segítő közös bizottságot).

Ahogy véleményében a Jogi Szolgálat is rámutat, a Bíróságnak még értelmeznie kell a „külön intézményi keret” fogalmát a 300. cikk (3) bekezdésének második albekezdése értelmében.

Ugyanakkor a jegyzőkönyveket általában ugyanarra a jogalapra helyezik, mint a fő megállapodást, és a javasolt jegyzőkönyv 3. cikke kiköti, hogy a fő megállapodás szerves részének tekintsük.

Továbbá, amikor a kiegészítő jegyzőkönyv elkészül, maga az intézményi keret formailag módosul, mert mind a közös tanács, mind pedig a közös bizottság kibővül két új taggal: a Bulgáriát és Romániát képviselő tanácsi tagokkal. Ebben az értelemben úgy tekinthető, hogy a tanácsi határozatra irányuló javaslat célja a fő megállapodás által biztosított „külön intézményi keret” módosítása, és hogy ennélfogva az EK-Szerződés 300. cikke (3) bekezdésének második albekezdésére kell utalni.

Záró megjegyzések

A fentiek fényében úgy véljük, hogy a tanácsi határozatra irányuló javaslat célja a fő megállapodás által biztosított „külön intézményi keret” módosítása, amelynek a javasolt jegyzőkönyv szerves részét képezi.

2007. március 20-i ülésén a Jogi Bizottság tehát egyhangúlag úgy határozott[3], hogy a következőket ajánlja: a jogalapot módosítani kell úgy, hogy az EK-Szerződés 300. cikke (3) bekezdésének második albekezdésére utaljon, amely a Parlament hozzájárulását írja elő, nem pusztán konzultációt.

Tisztelettel:

Giuseppe Gargani

A Jogi Bizottság elnöke

  • [1]  A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.
  • [2]  Lásd C-338/01 sz. eset, Bizottság kontra Tanács [2004] EBHT I-7829., (54) bekezdés; C-211/01 sz. eset, Bizottság kontra Tanács [2003] EBHT I-8913., (38) bekezdés; 62/88 sz. eset, Görögország kontra Tanács [1990] EBHT I-01527., (62) bekezdés;
  • [3]  A zárószavazáson jelen volt: Giuseppe Gargani (elnök), Cristian Dumitrescu (alelnök), Rainer Wieland (alelnök), Francesco Enrico Speroni (alelnök), Sharon Bowles, Mogens N.J. Camre, Marek Aleksander Czarnecki, Monica Frassoni, Jean-Paul Gauzès, Kurt Lechner, Klaus-Heiner Lehne, Lévai Katalin , Eva Lichtenberger, Toine Manders, Antonio Masip Hidalgo, Hans-Peter Mayer, Manuel Medina Ortega, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Michel Rocard, Aloyzas Sakalas, Gabriele Stauner, Szájer József , Jacques Toubon, Jaroslav Zvěřina és Tadeusz Zwiefka.

ELJÁRÁS

Cím

Az Európai Közösség és Mexikó közötti gazdasági partnerségi, politikai koordinációs és együttműködési megállapodáshoz csatolt, a Bolgár Köztársaság és Románia Európai Unióhoz való csatlakozására figyelemmel készült második kiegészítő jegyzőkönyv

Hivatkozások

COM(2006)0777 - C6-0077/2007 - 2006/0259(CNS)

Az Európai Parlamenttel folytatott konzultáció dátuma

19.2.2007

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

INTA

13.3.2007

Véleménynyilvánításra felkért bizottság(ok)

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

AFET

13.3.2007

 

 

 

Nem nyilvánított véleményt

       A határozat dátuma

AFET

27.2.2007

 

 

 

Előadó(k)

       A kijelölés dátuma

Helmuth Markov

28.2.2007

 

 

A jogalap vizsgálata

       A JURI véleményének dátuma

JURI

20.3.2007

 

 

 

Vizsgálat a bizottságban

21.3.2007

 

 

 

Az elfogadás dátuma

11.4.2007

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

24

0

0

A zárószavazáson jelen lévő képviselők

Kader Arif, Carlos Carnero González, Daniel Caspary, Christofer Fjellner, Béla Glattfelder, Eduard Raul Hellvig, Jacky Henin, Ģirts Valdis Kristovskis, Caroline Lucas, Erika Mann, Helmuth Markov, Cristiana Muscardini, Georgios Papastamkos, Tokia Saïfi, Peter Šťastný, Robert Sturdy, Gianluca Susta, Daniel Varela Suanzes-Carpegna, Corien Wortmann-Kool

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok)

Panagiotis Beglitis, Elisa Ferreira, Vasco Graça Moura, Pia Elda Locatelli, Ivo Strejček, Margrietus van den Berg

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok) (178. cikk (2) bekezdés)

Emanuel Jardim Fernandes, Anne Ferreira, Markus Pieper