Pranešimas - A6-0138/2007Pranešimas
A6-0138/2007

PRANEŠIMAS dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl Europos bendrijos bei jos valstybių narių ir Meksikos Jungtinių Valstijų ekonominės partnerystės, politinio koordinavimo ir bendradarbiavimo susitarimo antrojo papildomo protokolo sudarymo siekiant atsižvelgti į Bulgarijos Respublikos ir Rumunijos stojimą į Europos Sąjungą

13.4.2007 - (16522/2006 – COM(2006)0777 – C6‑0077/2007 – 2006/0259(CNS)) - *

Tarptautinės prekybos komitetas
Pranešėjas: Helmuth Markov

Procedūra : 2006/0259(CNS)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
A6-0138/2007
Pateikti tekstai :
A6-0138/2007
Debatai :
Priimti tekstai :

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl Europos bendrijos bei jos valstybių narių ir Meksikos Jungtinių Valstijų ekonominės partnerystės, politinio koordinavimo ir bendradarbiavimo susitarimo antrojo papildomo protokolo sudarymo siekiant atsižvelgti į Bulgarijos Respublikos ir Rumunijos stojimą į Europos Sąjungą

(16522/2006 – COM(2006)0777 – C6‑0077/2007 – 2006/0259(CNS))

(Konsultavimosi procedūra)

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į pasiūlymą dėl Tarybos sprendimo (COM(2006)0777)[1],

–   atsižvelgdamas į Tarybos sprendimą dėl Europos bendrijos bei jos valstybių narių ir Meksikos Jungtinių Valstijų ekonominės partnerystės, politinio koordinavimo ir bendradarbiavimo susitarimo antrojo papildomo protokolo pasirašymo ir laikino jo taikymo siekiant atsižvelgti į Bulgarijos Respublikos ir Rumunijos stojimą į Europos Sąjungą (16522/2006),

–   atsižvelgdamas į EB sutarties 57 straipsnio 2 dalį, 71 straipsnį, 80 straipsnio 2 dalį, 133 straipsnio 5 dalį ir 181 straipsnį, kartu su 300 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos pirmu ir antru sakiniais,

–   atsižvelgdamas į EB sutarties 300 straipsnio 3 dalies pirmą pastraipą, pagal kurią Taryba kreipėsi į Parlamentą dėl konsultacijos (C6‑0077/2007),

–   atsižvelgdamas į Teisės reikalų komiteto nuomonę dėl siūlomo teisinio pagrindo,

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 51 straipsnį, 83 straipsnio 7 dalį ir 35 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į Tarptautinės prekybos komiteto pranešimą (A6‑0138/2007),

1.  pritaria pasiūlymui dėl Tarybos sprendimo su pakeitimais ir pritaria protokolo sudarymui;

2.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai bei valstybių narių ir Meksikos Jungtinių Valstijų vyriausybėms ir parlamentams.

Komisijos siūlomas tekstasParlamento pakeitimai

Pakeitimas 1

1 nurodomoji dalis

Atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 57 straipsnio 2 dalį, 71 straipsnį, 80 straipsnio 2 dalį, 133 straipsnio 1 dalį, 133 straipsnio 5 dalį ir 181 straipsnį, kartu su 300 straipsnio 2 dalies pirmosios pastraipos pirmu ir antru sakiniais ir 300 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa,

 

Atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 57 straipsnio 2 dalį, 71 straipsnį, 80 straipsnio 2 dalį, 133 straipsnio 1 dalį, 133 straipsnio 5 dalį ir 181 straipsnį, kartu su 300 straipsnio 2 dalies pirmosios pastraipos pirmu ir antru sakiniais ir 300 straipsnio 3 dalies antra pastraipa,

 

Pagrindimas

Partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimą, kuriam sudaryti reikalingas Parlamento pritarimas, patikslinantis protokolas taip pat turi būti perduotas Parlamentui pagal pritarimo procedūrą, kuri apibrėžta EB sutarties 300 straipsnio 3 dalyje, o ne vien pagal paprastą konsultavimosi procedūrą.

  • [1]  Dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje.

AIŠKINAMOJI DALIS

Šio protokolo turinį sudaro vienintelis straipsnis, kuriuo patvirtinamas ekonominės partnerystės, politinio koordinavimo ir bendradarbiavimo susitarimo antrojo papildomo protokolo sudarymas. Šio papildomo protokolo tikslas išdėstytas 1 straipsnyje, kuriame sakoma, kad „Bulgarijos Respublika ir Rumunija tampa Europos bendrijos bei jos valstybių narių ir Meksikos Jungtinių Valstijų ekonominės partnerystės, politinio koordinavimo ir bendradarbiavimo susitarimo Šalimis“. Iš šio straipsnio matyti, kad papildomo protokolo tikslas – į pagrindinį susitarimą įtraukti dvi naujas Šalis.

Pranešėjas mano, kad svarbūs esminiai klausimai nėra keičiami, ir pritaria, kad Bulgarija ir Rumunija būtų prijungtos prie ekonominės partnerystės, politinio koordinavimo ir bendradarbiavimo susitarimo.

Vis dėlto tai svarbus teisinis ir procesinis klausimas, kurį reikėtų atidžiai apsvarstyti: Komisija ekonominės partnerystės, politinio koordinavimo ir bendradarbiavimo susitarimo su Meksikos Jungtinėmis Valstijomis papildomą protokolą siūlo sudaryti remiantis kitokiu teisiniu pagrindu nei tas, kuriuo buvo remiamasi sudarant pagrindinį susitarimą. Šio pasikeitimo Komisija, deja, nepaaiškino Aiškinamajame memorandume.

Atidžiai išnagrinėjęs minėtąjį pasiūlymą, apsvarstęs Teisės reikalų komiteto nuomonę ir atsižvelgdamas į Teisės tarnybos nuomonę, pranešėjas tvirtina, kad partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimą, kuriam sudaryti reikalingas Parlamento pritarimas, patikslinantis protokolas turėtų taip pat būti pateiktas Parlamentui pagal pritarimo procedūrą, apibrėžtą EB 300 straipsnio 3 dalyje, o ne vien pagal paprastą konsultavimosi procedūrą.

Taigi pranešėjas pateikia vienintelį pakeitimą, kuriuo keičiamas vienas iš teisinių pagrindų. Atsižvelgdamas į tai, siūlau EB sutarties 300 straipsnio 3 dalies pirmą pastraipą pakeisti EB sutarties 300 straipsnio 3 dalies antra pastraipa ir reikalauti Parlamento pritarimo, o ne paprasto konsultavimosi procedūros.

Teisiniai šio pakeitimo argumentai yra tokie:

a) Ekonominės partnerystės, politinio koordinavimo ir bendradarbiavimo susitarimas su Meksikos Jungtinėmis Valstijomis (pagrindinis susitarimas) buvo sudarytas remiantis EB sutarties 44 straipsnio 2 dalimi, 47 ir 55 straipsniais, 57 straipsnio 2 dalimi, 71 straipsniu, 80 straipsnio 2 dalimi, 133 ir 181 straipsniais, kartu su EB sutarties 300 straipsnio 2 dalies antru sakiniu bei EB sutarties 300 straipsnio 3 dalies antra pastraipa ir reikalaujant Parlamento pritarimo. Teigiama, kad Parlamento pritarimo reikalaujama dėl to, kad susitarime nustatoma konkreti institucinė struktūra organizuojant bendradarbiavimo procedūras pagal EB 300 straipsnio 3 dalies antrą pastraipą;

b) papildomas protokolas iš dalies keičia pagrindinį susitarimą ir yra integrali susitarimo dalis. Sudarius šį protokolą, formaliai pakis pati ES ir Meksikos ekonominės partnerystės, politinio koordinavimo ir bendradarbiavimo susitarimo institucinė struktūra, kadangi ir Bendroji taryba, ir Bendrasis komitetas išsiplės, nes į juos bus įtrauktos dvi naujos narės, tai yra Bulgarija ir Rumunija;

c) dėl šių priežasčių gali būti tvirtinama, kad pasiūlymu dėl Tarybos sprendimo siekiama pakeisti pagrindiniame susitarime numatytą konkrečią institucinę struktūrą pagal EB 300 straipsnio 3 dalies antrą pastraipą ir kad dėl to reikalaujama taikyti Europos Parlamento pritarimo procedūrą.

TEISĖS REIKALŲ KOMITETO NUOMONĖ DĖL TEISINIO PAGRINDO               

Helmuthui Markovui

Tarptautinės prekybos komiteto

pirmininkui

BRIUSELIS

Tema:              Nuomonė dėl Pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl Europos bendrijos bei jos valstybių narių ir Meksikos Jungtinių Valstijų ekonominės partnerystės, politinio koordinavimo ir bendradarbiavimo susitarimo antrojo papildomo protokolo sudarymo siekiant atsižvelgti į Bulgarijos Respublikos ir Rumunijos stojimą į Europos Sąjungą teisinio pagrindo (COM(2006)0777 – C6 0077/2007 – 2006/0259(CNS))[1]

Gerb. Pirmininke,

vadovaudamasis Darbo tvarkos taisyklių 35 straipsnio 2 dalimi, 2007 m. kovo 8 d. laiške paprašėte Teisės reikalų komiteto pateikti nuomonę dėl to, ar minėtojo Komisijos pasiūlymo teisinis pagrindas yra pagrįstas ir tinkamas.

Komitetas minėtą klausimą apsvarstė 2007 m. kovo 20 d. vykusio posėdžio metu.

Siūlomas teisinis pagrindas yra EB sutarties 57 straipsnio 2 dalis, 71 straipsnis, 80 straipsnio 2 dalis, 133 straipsnio 1 dalis, 133 straipsnio 5 dalis ir 181 straipsnis kartu su 300 straipsnio 2 dalies pirmosios pastraipos pirmu ir antru sakiniais ir 300 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa.

Informavote mus, kad jūsų komitetas svarsto galimybę pakeisti teisinį pagrindą taip, kad būtų pateikiama nuoroda ne į pirmą, o į antrą 300 straipsnio 3 dalies pastraipą.

Toks teisinio pagrindo pakeitimas suteiktų Parlamentui teisę vykdyti pritarimo procedūrą, o ne vien paprastą konsultaciją.

Atsakingasis komitetas kreipėsi į Teisės tarnybą su prašymu pateikti nuomonę, ir Teisės tarnyba pritaria šiam teisinio pagrindo pakeitimui.

Atitinkamos EB sutarties nuostatos

300 straipsnio 3 dalis

3. Taryba susitarimus sudaro pasikonsultavusi su Europos Parlamentu, išskyrus 133 straipsnio 3 dalyje nurodytus susitarimus, įskaitant atvejus, kai susitarimas priklauso sričiai, kurioje vidaus taisyklėms nustatyti taikoma 251 arba 252 straipsnyje nurodyta tvarka. Europos Parlamentas savo nuomonę pateikia per tokį laiką, kurį Taryba gali nustatyti atsižvelgdama į reikalo skubumą. Nepateikus nuomonės per tą laiką, Taryba gali imtis veiksmų.

Nukrypstant nuo pirmesnės pastraipos, 310 straipsnyje nurodyti susitarimai, kiti susitarimai, nustatantys konkrečią institucinę struktūrą organizuojant bendradarbiavimo procedūras, susitarimai, turintys svarbių padarinių Bendrijos biudžetui, ir susitarimai, dėl kurių reikalingas 251 straipsnyje nurodyta tvarka priimto akto pakeitimas, sudaromi gavus Europos Parlamento pritarimą.

Vertinimas

Būtina atsakyti į klausimą, ar svarstomas susitarimas nustato konkrečią institucinę struktūrą organizuojant bendradarbiavimo procedūras.

In limine pažymima, kad remiantis nusistovėjusia Teisingumo Teismo praktika[2], Bendrijos teisės aktų teisinis pagrindas turėtų būti apibrėžiamas tik remiantis objektyviais kriterijais, kuriuos galima patikrinti teismine tvarka, pavyzdžiui, siūlomo teisės akto tikslu ir turiniu.

Svarstomo pasiūlymo turinį sudaro vienintelis straipsnis, kuriuo patvirtinamas ekonominės partnerystės, politinio koordinavimo ir bendradarbiavimo susitarimo antrojo papildomo protokolo sudarymas. Papildomo protokolo tikslas apibrėžtas jo 1 straipsnyje, kuriame teigiama, kad Bulgarijos Respublika ir Rumunija tampa Europos bendrijos bei jos valstybių narių ir Meksikos Jungtinių Valstijų ekonominės partnerystės, politinio koordinavimo ir bendradarbiavimo susitarimo Šalimis. Iš šio straipsnio matyti, kad papildomo protokolo tikslas – į pagrindinį susitarimą įtraukti dvi naujas Šalis.

Pažymėtina, kad sudarant pagrindinį susitarimą buvo reikalingas Parlamento pritarimas pagal 300 straipsnio 3 dalies antrąją pastraipą, kadangi susitarime aiškiai nustatyta konkreti institucinė struktūra (Bendroji taryba turi galią priimti Šalis įpareigojančius sprendimus ir sprendimus dėl konkrečios prekybos ar su prekyba susijusių ginčų sprendimo tvarkos nustatymo, ir Bendrasis komitetas gali padėti Bendrajai tarybai).

Kaip, pateikdama savo nuomonę, nurodo Teisės tarnyba, Teisingumo Teismas dar turėtų išaiškinti, kaip konkrečios institucinės struktūros sąvoką reikėtų suprasti pagal 300 straipsnio 3 dalies antrąją pastraipą.

Vis dėlto, dažniausiai protokolai sudaromi remiantis tuo pačiu teisiniu pagrindu, kuriuo buvo remtasi ir sudarant pagrindinį susitarimą, ir siūlomo protokolo 3 straipsnyje numatoma, kad jis turėtų tapti integralia pagrindinio susitarimo dalimi.

Be to, sudarant papildomą protokolą formaliai pakis ir pati institucinė struktūra, kadangi ir Bendroji taryba, ir Bendrasis komitetas išsiplės dėl to, kad į juos bus įtraukti du nauji nariai – Bulgarijai ir Rumunijai atstovaujantys tarybos nariai. Taigi manoma, kad pasiūlyme dėl Tarybos sprendimo numatoma pakeisti pagrindiniame susitarime numatytą konkrečią institucinę struktūrą, todėl turėtų būti pateikiama nuoroda į EB sutarties 300 straipsnio 3 dalies antrąją pastraipą.

Išvada

Remiantis tuo, kas išdėstyta, galima teigti, kad pasiūlyme dėl Tarybos sprendimo numatoma keisti konkrečią institucinę struktūrą, numatytą pagrindiniame susitarime, kurio integrali dalis yra šis siūlomas protokolas.

2007 m. kovo 20 d. vykusio susitikimo metu Teisės reikalų komitetas vienbalsiai[3] nusprendė rekomenduoti Jums pakeisti teisinį pagrindą, pateikiant nuorodą į EB sutarties 300 straipsnio 3 dalies antrąją pastraipą, kurioje reikalaujama Parlamento pritarimo, o ne tik paprastos konsultacijos.

Pagarbiai,

(pasirašyta) Giuseppe Gargani

Teisės reikalų komiteto pirmininkas

  • [1]  Dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje.
  • [2]  Žr. bylą C-338/01 Komisija prieš Tarybą, 2004 m. Rink., p. I-7829, 54 punktas; bylą C-211/01 Komisija prieš Tarybą, 2003 m. Rink., p. I-8913, 38 punktas; bylą 62/88, Graikija prieš Tarybą, 1990 m. Rink., p. I-01527, 62 punktas.
  • [3]  Galutiniame balsavime dalyvavo: Giuseppe Gargani (pirmininkas), Cristian Dumitrescu (pirmininko pavaduotojas), Rainer Wieland (pirmininko pavaduotojas), Francesco Enrico Speroni (pirmininko pavaduotojas), Sharon Bowles, Mogens N.J. Camre, Marek Aleksander Czarnecki, Monica Frassoni, Jean-Paul Gauzès, Kurt Lechner, Klaus-Heiner Lehne, Katalin Lévai, Eva Lichtenberger, Toine Manders, Antonio Masip Hidalgo, Hans-Peter Mayer, Manuel Medina Ortega, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Michel Rocard, Aloyzas Sakalas, Gabriele Stauner, József Szájer, Jacques Toubon, Jaroslav Zvěřina, Tadeusz Zwiefka.

PROCEDŪRA

Pavadinimas

Europos bendrijos ir Meksikos ekonominės partnerystės, politinio koordinavimo ir bendradarbiavimo susitarimo antrasis papildomas protokolas siekiant atsižvelgti į Bulgarijos Respublikos ir Rumunijos stojimą į Europos Sąjungą

Nuorodos

KOM(2006)0777 - C6-0077/2007 - 2006/0259(CNS)

Konsultacijos su EP data

19.2.2007

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

INTA

13.3.2007

Nuomonę teikiantis (-ys) komitetas (-ai)

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

AFET

13.3.2007

 

 

 

Nuomonė nepareikšta

       Nutarimo data

AFET

27.2.2007

 

 

 

Pranešėjas(-ai)

       Paskyrimo data

Helmuth Markov

28.2.2007

 

 

Teisinio pagrindo užginčijimas

       JURI nuomonės pateikimo data

JURI

20.3.2007

 

 

 

Svarstymas komitete

21.3.2007

 

 

 

Priėmimo data

11.4.2007

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

24

0

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Kader Arif, Carlos Carnero González, Daniel Caspary, Christofer Fjellner, Béla Glattfelder, Eduard Raul Hellvig, Jacky Henin, Ģirts Valdis Kristovskis, Caroline Lucas, Erika Mann, Helmuth Markov, Cristiana Muscardini, Georgios Papastamkos, Tokia Saïfi, Peter Šťastný, Robert Sturdy, Gianluca Susta, Daniel Varela Suanzes-Carpegna, Corien Wortmann-Kool

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai)

Panagiotis Beglitis, Elisa Ferreira, Vasco Graça Moura, Pia Elda Locatelli, Ivo Strejček, Margrietus van den Berg

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai) (178 straipsnio 2 dalis)

Emanuel Jardim Fernandes, Anne Ferreira, Markus Pieper