Ziņojums - A6-0138/2007Ziņojums
A6-0138/2007

ZIŅOJUMS par priekšlikumu Padomes lēmumam par Ekonomikas partnerattiecību, politikas koordinācijas un sadarbības nolīguma starp Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Meksikas Savienotajām Valstīm, no otras puses, Otrā papildprotokola parakstīšanu un provizorisku piemērošanu, lai ņemtu vērā Bulgārijas Republikas un Rumānijas pievienošanos Eiropas Savienībai

13.4.2007 - (16522/2006 – COM(2006)0777 – C6‑0077/2007 – 2006/0259(CNS)) - *

Starptautiskās tirdzniecības komiteja
Referents: Helmuth Markov

Procedūra : 2006/0259(CNS)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
A6-0138/2007
Iesniegtie teksti :
A6-0138/2007
Debates :
Pieņemtie teksti :

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Padomes lēmumam par Ekonomikas partnerattiecību, politikas koordinācijas un sadarbības nolīguma starp Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Meksikas Savienotajām Valstīm, no otras puses, Otrā papildprotokola parakstīšanu un provizorisku piemērošanu, lai ņemtu vērā Bulgārijas Republikas un Rumānijas pievienošanos Eiropas Savienībai

(Apspriežu procedūra)

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā priekšlikumu Padomes lēmumam (COM(2006)0777)[1],

–   ņemot vērā Padomes lēmumu par Ekonomikas partnerattiecību, politikas koordinācijas un sadarbības nolīguma starp Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Meksikas Savienotajām Valstīm, no otras puses Otrā papildprotokola parakstīšanu un provizorisku piemērošanu, lai ņemtu vērā Bulgārijas Republikas un Rumānijas pievienošanos Eiropas Savienībai (16522/2006),

–   ņemot vērā EK Līguma 57. panta 2. punktu, 71. pantu, 80. panta 2. punktu, 133. panta 1. un 5. punktu, 181. pantu saistībā ar 300. panta 2. punkta pirmās daļas pirmo un otro teikumu,

–   ņemot vērā EK Līguma 300. panta 3. punkta pirmo daļu, saskaņā ar kuru Padome ar to ir apspriedusies (C6-0077/2007),

–   ņemot vērā Juridiskās komitejas atzinumu par ierosināto juridisko pamatu,

–   ņemot vērā Reglamenta 51. pantu un 83. panta 7. punktu un 35. pantu,

–   ņemot vērā Starptautiskās tirdzniecības komitejas ziņojumu (A6‑0138/2007),

1.  apstiprina grozīto priekšlikumu Padomes lēmumam un apstiprina protokola noslēgšanu;

2.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai, dalībvalstu un Meksikas Savienoto valstu valdībām un parlamentiem.

Komisijas ierosinātais tekstsParlamenta izdarītie grozījumi

Grozījums Nr. 1

1. atsauce

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 57. panta 2. punktu, 71. pantu, 80. panta 2. punktu, 133. panta 1. un 5. punktu un 181. pantu saistībā ar tā 300. panta 2. punkta pirmās daļas pirmo un otro teikumu un 300. panta 3. punkta pirmo daļu,

 

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 57. panta 2. punktu, 71. pantu, 80. panta 2. punktu, 133. panta 1. un 5. punktu un 181. pantu saistībā ar tā 300. panta 2. punkta pirmās daļas pirmo un otro teikumu un 300. panta 3. punkta otro daļu,

Pamatojums

Šis partnerības un sadarbības nolīguma pielāgošanas protokols, kura noslēgšanai ir nepieciešama Parlamenta piekrišana, būtu jāiesniedz Parlamentam izskatīšanai piemērojot piekrišanas procedūru nevis apspriežu procedūru, saskaņā ar EK Līguma 300. panta 3. punktu

  • [1]  OV vēl nav publicēts.

PASKAIDROJUMS

Šim priekšlikumam ir tikai viens pants, kas apstiprina Ekonomikas partnerattiecību, politikas koordinācijas un sadarbības nolīguma Otrā papildprotokola noslēgšanu. Šā papildprotokola mērķis ir izteikts 1. pantā: „Bulgārijas Republika un Rumānija ar šo tiek iekļautas kā Ekonomikas partnerattiecību, politikas koordinācijas un sadarbības nolīguma puses starp Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Meksikas Savienotajām Valstīm, no otras puses.” Šis pants norāda uz to, ka mērķis ir līgumā iekļaut divas jaunas puses.

Referents uzskata, ka šajā gadījumā netiek skarts neviens no būtiskiem jautājumiem un tāpēc piekrīt Ekonomikas partnerattiecību, politikas koordinācijas un sadarbības nolīguma attiecināšanai arī uz Bulgāriju un Rumāniju.

Tomēr ir rūpīgi jāapsver viens juridisks un procedurāls jautājums – Komisija ierosina papildprotokolu par Ekonomikas partnerattiecību, politikas koordinācijas un sadarbības nolīgumu ar Meksikas Savienotajām Valstīm noslēgt uz cita juridiskā pamata nekā tas tika darīts, slēdzot pamata nolīgumu. Šo faktu, diemžēl, Komisija paskaidrojuma rakstā nav izskatījusi.

Pēc rūpīgas izskatīšanas un gaidot Juridisko jautājumu komitejas atzinumu un pamatojoties uz Juridiskā dienesta atzinumu, referents norāda, ka šis Partnerības un sadarbības nolīguma pielāgošanas protokols, kura noslēgšanai ir nepieciešama Parlamenta piekrišana, Parlamentam būtu jāiesniedz, ievērojot piekrišanas procedūru saskaņā ar EK Līguma 300. panta 3. punktu, nevis ievērojot tikai apspriežu procedūru.

Tāpēc referents iesniedza vienu grozījumu, kura mērķis ir mainīt vienu no juridiskajiem pamatiem. Konkrēti viņš piedāvā aizstāt EK Līguma 300. panta 3. punkta pirmo daļu ar EK Līguma 300. panta 3. punkta 2. daļu, un līdz ar to ir nepieciešams iegūt Parlamenta piekrišanu, nevis vienkārši apspriesties ar to.

Šis grozījums ir balstīts uz šādiem argumentiem:

a) ekonomikas partnerattiecību, politikas koordinācijas un sadarbības nolīgums ar Meksikas Savienotajām Valstīm (pamata nolīgums) tika noslēgts, pamatojoties uz EK Līguma 44. panta 2. punktu, 47., 55. pantu, 57. panta 2. punktu, 71. pantu, 80. panta 2. punktu, 133. un 181. pantu, saistībā ar 300. panta 2. punkta otro daļu un EK Līguma 300. panta 3. punkta otro daļu, tādējādi ir nepieciešama Parlamenta piekrišana. Referents apliecina, ka Parlamenta piekrišana ir nepieciešama, jo ar šo nolīgumu „izvēršot sadarbību, izveido īpašu iestāžu sistēmu” saskaņā ar EK Līguma 300. panta 3. punktu;

b) ar papildprotokolu tiek grozīts pamata nolīgums, un papildprotokols ir tā daļa. Kad tas tiks noslēgts, Ekonomikas partnerattiecību, politikas koordinācijas un sadarbības nolīguma starp Eiropas Savienību un Meksiku iestāžu sistēma oficiāli mainīsies, jo paplašināsies gan apvienotā padome, gan apvienotā komiteja, jo tām pievienosies divi jauni locekļi – Bulgārija un Rumānija;

c) ņemot vērā šos apstākļus, ir jākonstatē, ka Padomes lēmuma priekšlikums paredz „īpašās iestāžu sistēmas” izmaiņas, kā tas paredzēts pamata nolīgumā saskaņā ar EK Līguma 300. panta 3. punkta otro daļu un līdz ar to ir nepieciešams piemērot Eiropas Parlamenta piekrišanas procedūru.

JURIDISKĀS KOMITEJAS ATZINUMS PAR JURIDISKO PAMATU

Helmuth Markov

Priekšsēdētājs:

Starptautiskās tirdzniecības komiteja

BRISELĒ

Temats:           Atzinums par juridisko pamatu priekšlikumam Padomes lēmumam par Otrā papildprotokola noslēgšanu Ekonomikas partnerattiecību, politikas koordinācijas un sadarbības nolīgumam starp Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Meksikas Savienotajām Valstīm, no otras puses, lai ņemtu vērā Bulgārijas Republikas un Rumānijas pievienošanos Eiropas Savienībai (COM(2006)0777 – C6‑0077/2007 – 2006/0259(CNS))[1]

Augsti godājamais priekšsēdētāja kungs!

Šā gada 8. marta vēstulē jūs lūdzāt Juridisko komiteju saskaņā ar 35. panta 2. punktu apsvērt, vai iepriekš minētā Komisijas priekšlikuma juridiskais pamats ir likumīgs un piemērots.

Komiteja izskatīja iepriekš minēto jautājumu 2007. gada 20. marta sanāksmē.

Ierosinātais juridiskais pamats ir EK līguma 57. panta 2. punkts, 71. pants, 80. panta 2. punkts, 133. panta 1. un 5. punkts un 181. pants kopā ar 300. panta 2. punkta pirmās daļas pirmo un otro teikumu un 300. panta 3. punkta pirmo daļu.

Jūs informējāt mūs, ka jūsu komiteja apsver iespēju grozīt juridisko pamatu, lai atsauktos uz 300. panta 3. punkta otro daļu nevis uz šā noteikuma pirmo daļu.

Šis juridiskā pamata grozījums dotu Parlamentam piekrišanas procedūras priekšrocības, nevis tikai apspriežu iespēju.

Vadošā komiteja ir ņēmusi vērā Juridiskā dienesta atzinumu, kurā atbalstīts šis juridiskā pamata grozījums.

Atbilstīgie EK līguma noteikumi

300. panta 3. punkts

3. Padome slēdz nolīgumus, apspriedusies ar Eiropas Parlamentu, izņemot nolīgumus, kas minēti 133. panta 3. punktā, tostarp gadījumus, kad nolīgums attiecas uz jomu, attiecībā uz kuru jāievēro 251. pantā vai 252. pantā paredzētā procedūra, lai pieņemtu iekšējus noteikumus. Eiropas Parlaments sniedz atzinumu termiņā, kuru Padome nosaka atbilstīgi jautājuma steidzamībai. Ja atzinums noteiktajā termiņā nav sniegts, Padome ir tiesīga pieņemt lēmumu.

Atkāpjoties no šā punkta iepriekšējās daļas, 310. pantā minētos nolīgumus, citus nolīgumus, kas, izvēršot sadarbību, izveido īpašu iestāžu sistēmu, nolīgumus, kas būtiski ietekmē Kopienas budžetu, kā arī nolīgumus, kuru dēļ jāizdara grozījumi kādā aktā, kurš pieņemts saskaņā ar 251. pantā minēto procedūru, slēdz tikai pēc tam, kad saņemta Eiropas Parlamenta piekrišana.

Novērtējums

Ir jānoskaidro jautājums, vai attiecīgais nolīgums, izvēršot sadarbību, izveido īpašu iestāžu sistēmu.

Tiek atzīmēts, in limine, ka saskaņā ar Eiropas Kopienu Tiesas praksi[2] Kopienas aktu juridiskā pamata izvēli nosaka, tikai atsaucoties uz objektīviem kritērijiem, kas pakļaujas juridiskai kontrolei, un jo īpaši uz ierosinātā akta mērķi un saturu.

Attiecīgā priekšlikuma saturā ir viens pants, ar ko apstiprina Ekonomikas partnerattiecību, politikas koordinācijas un sadarbības nolīguma Otrā papildprotokola noslēgšanu. Papildprotokola mērķis ir izteikts tā 1. pantā, kas nosaka, ka „Bulgārijas Republika un Rumānija ar šo tiek iekļautas kā Ekonomikas partnerattiecību, politikas koordinācijas un sadarbības nolīguma puses starp Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Meksikas Savienotajām Valstīm, no otras puses”. Šis pants paskaidro, ka mērķis ir iekļaut divas jaunas puses galvenajā nolīgumā.

Jāatzīmē , ka galvenajam nolīgumam ir vajadzīga Parlamenta piekrišana saskaņā ar 300. panta 3. punkta otro daļu, jo ar to ir skaidri noteikta „īpaša iestāžu sistēma” (Apvienotā padome, kas pilnvarota pieņemt lēmumus, kuri ir saistoši pusēm, un izlemt par īpašu tirdzniecības un ar tirdzniecību saistīto strīdu atrisināšanas procedūru, un Apvienotā komiteja, kas palīdzētu Apvienotajai padomei).

Kā norāda Juridiskais dienests savā atzinumā, Eiropas Kopienu Tiesai vēl ir jāinterpretē „īpašās iestāžu sistēmas” jēdziens 300. panta3. punkta otrās daļas izpratnē.

Tomēr protokolus parasti noslēdz uz tā paša juridiskā pamata, uz kura noslēdz galveno nolīgumu, un ierosinātā protokola 3. pants nosaka, ka tam ir jāveido neatņemama daļa no galvenā nolīguma.

Turklāt pēc papildprotokola noslēgšanas iestāžu sistēma pati tiks oficiāli grozīta, jo gan Apvienotā padome, gan Apvienotā komiteja tiks paplašināta, iekļaujot divus jaunus locekļus – Padomes locekļus, kas pārstāv Bulgāriju un Rumāniju. Šajā ziņā uzskata, ka priekšlikuma Padomes lēmumam nodoms ir grozīt galvenajā nolīgumā noteikto „īpašo iestāžu sistēmu” un ka tādēļ ir jāatsaucas uz EK līguma 300. panta 3. punkta otro daļu.

Secinājumi

Ņemot vērā iepriekš minēto, pastāv uzskats, ka: priekšlikuma Padomes lēmumam nodoms ir grozīt „īpašo iestāžu sistēmu”, kas paredzēta galvenajā nolīgumā, kura neatņemamu daļu veido ierosinātais protokols.

Sanāksmē 2007. gada 20. martā Juridiskā komiteja attiecīgi nolēma vienprātīgi[3] ieteikt jums grozīt tiesisko pamatu, lai atsauktos uz EK līguma 300. panta 3. punkta otro daļu, kas prasa Parlamenta piekrišanu, nevis tikai apspriešanos.

Ar cieņu

(paraksts) Giuseppe Gargani

Juridiskās komitejas priekšsēdētājs

  • [1]  Vēl nav publicēts OV.
  • [2]  Skatīt Lietu C-338/01 Komisija pret Padomi [2004] ECR I-7829 54. punkts; Lietu C-211/01 Komisija pret Padomi [2003] ECR I-8913, 38. punkts; Lietu 62/88 Grieķija pret Padomi [1990] ECR I-01527, 62. punkts.
  • [3]  Galīgajā balsojumā piedalījās: Giuseppe Gargani (priekšsēdētājs), Cristian Dumitrescu (priekšsēdētāja vietnieks), Rainer Wieland (priekšsēdētāja vietnieks), Francesco Enrico Speroni (priekšsēdētāja vietnieks), Sharon Bowles, Mogens N.J. Camre, Marek Aleksander Czarnecki, Monica Frassoni, Jean-Paul Gauzès, Kurt Lechner, Klaus-Heiner Lehne, Katalin Lévai, Eva Lichtenberger, Toine Manders, Antonio Masip Hidalgo, Hans-Peter Mayer, Manuel Medina Ortega, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Michel Rocard, Aloyzas Sakalas, Gabriele Stauner, József Szájer, Jacques Toubon, Jaroslav Zvěřina, Tadeusz Zwiefka.

PROCEDŪRA

Virsraksts

Ekonomikas partnerattiecību, politikas koordinācijas un sadarbības nolīguma starp Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Meksikas Savienotajām Valstīm, no otras puses, Otrā papildprotokola parakstīšana un provizorisku piemērošana, lai ņemtu vērā Bulgārijas Republikas un Rumānijas pievienošanos Eiropas Savienībai

Atsauces

COM(2006)0777 - C6-0077/2007 - 2006/0259(CNS)

Datums, kad to iesniedza EP

19.2.2007

Komiteja, kas atbildīga par jautājumu
  Datums, kad paziņoja plenārsēdē

INTA

13.3.2007

Komiteja(-s), kurai(-ām) ir lūgts sniegt atzinumu
  Datums, kad paziņoja plenārsēdē

AFET

13.3.2007

 

 

 

Atzinumu nav sniegusi
  Lēmuma datums

AFET

27.2.2007

 

 

 

Referents(-e/-i/-es)
  Iecelšanas datums

Helmuth Markov

28.2.2007

 

 

Juridiskā pamata apstrīdēšana

Datums, kad Juridiskā komiteja sniedza atzinumu

JURI

20.3.2007

 

 

 

Izskatīšana komitejā

21.3.2007

 

 

 

Pieņemšanas datums

11.4.2007

 

 

 

Galīgā balsojuma rezultāti

+:

–:

0:

24

0

0

Deputāti, kas bija klāt galīgajā balsojumā

Kader Arif, Carlos Carnero González, Daniel Caspary, Christofer Fjellner, Béla Glattfelder, Eduard Raul Hellvig, Jacky Henin, Ģirts Valdis Kristovskis, Caroline Lucas, Erika Mann, Helmuth Markov, Cristiana Muscardini, Georgios Papastamkos, Tokia Saïfi, Peter Šťastný, Robert Sturdy, Gianluca Susta, Daniel Varela Suanzes-Carpegna, Corien Wortmann-Kool

Aizstājējs(-i), kas bija klāt galīgajā balsojumā

Panagiotis Beglitis, Elisa Ferreira, Vasco Graça Moura, Pia Elda Locatelli, Ivo Strejček, Margrietus van den Berg

Aizstājējs(-i) (178. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsojumā

Emanuel Jardim Fernandes, Anne Ferreira, Markus Pieper