SPRÁVA o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí druhého dodatkového protokolu k Dohode o hospodárskom partnerstve, politickej koordinácii a spolupráci medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Spojenými mexickými štátmi na druhej strane na účely zohľadnenia pristúpenia Bulharskej republiky a Rumunska k Európskej únii

13. 4. 2007 - (16522/2006 – KOM(2006) 777 – C6‑0077/2007 – 2006/0259(CNS)) - *

Výbor pre medzinárodný obchod
Spravodajca: Helmuth Markov

Postup : 2006/0259(CNS)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
A6-0138/2007
Predkladané texty :
A6-0138/2007
Rozpravy :
Prijaté texty :

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí druhého dodatkového protokolu k Dohode o hospodárskom partnerstve, politickej koordinácii a spolupráci medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Spojenými mexickými štátmi na druhej strane na účely zohľadnenia pristúpenia Bulharskej republiky a Rumunska k Európskej únii

(16522/2006 – KOM(2006) 777 – C6‑0077/2007 – 2006/0259(CNS))

(Konzultačný postup)

Európsky parlament,

–   so zreteľom na návrh rozhodnutia Rady (KOM(2006) 777)[1],

–  so zreteľom na rozhodnutie Rady o podpísaní a predbežnom uplatňovaní druhého dodatkového protokolu k Dohode o hospodárskom partnerstve, politickej koordinácii a spolupráci medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Spojenými štátmi mexickými na druhej strane na účely zohľadnenia pristúpenia Bulharskej republiky a Rumunska k Európskej únii (16522/2006),

–  so zreteľom na článok 57 ods. 2, článok 71, článok 80 ods. 2, článok 133 ods. 1, článok 133 ods. 5 a článok 181, v spojení s prvou a druhou vetou prvého pododseku článku 300 ods. 2 Zmluvy o ES,

–   so zreteľom na článok 300 ods. 3 prvý pododsek Zmluvy o ES, v súlade s ktorým Rada konzultovala s Európskym parlamentom (C6‑0077/2007),

–   so zreteľom na stanovisko Výboru pre právne veci k navrhovanému právnemu základu,

–   so zreteľom na článok 51, článok 83 ods. 7 a článok 35 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre medzinárodný obchod (A6‑0138/2007),

1.  schvaľuje zmenené a doplnené znenie návrhu rozhodnutia Rady a schvaľuje uzavretie protokolu;

2.  poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade, Komisii a vládam a parlamentom členských štátov a Spojených mexických štátov.

Text predložený KomisiouPozmeňujúce a doplňujúce návrhy Európskeho parlamentu

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1

Citácia 1

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, najmä na jej články 57 ods. 2, 71, 80 ods. 2, 133 ods. 1, 133 ods. 5 a 181, v spojení s prvou a druhou vetou prvého pododseku jej článku 300 ods. 2 a prvým pododsekom jej článku 300 ods. 3,

o zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, najmä na jej články 57 ods. 2, 71, 80 ods. 2, 133 ods. 1, 133 ods. 5 a 181, v spojení s prvou a druhou vetou prvého pododseku jej článku 300 ods. 2 a druhým pododsekom jej článku 300 ods. 3,

Odôvodnenie

Tento protokol o úprave dohody o partnerstve a spolupráci, ktorej uzavretie si vyžaduje súhlas Parlamentu, by sa mal Parlamentu predložiť skôr v rámci postupu súhlasu v zmysle článku 300 ods. 3 Zmluvy než v rámci jednoduchého konzultačného postupu.

  • [1]  Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.

DÔVODOVÁ SPRÁVA

Obsahom predloženého návrhu je jediný článok, ktorým sa schvaľuje uzavretie druhého dodatkového protokolu k dohode o hospodárskom partnerstve, politickej koordinácii a spolupráci. Cieľ predloženého dodatkového protokolu je vyjadrený v jeho prvom článku, v ktorom sa hovorí, že: „Bulharská republika a Rumunsko sa týmto začleňujú ako zmluvné strany do Dohody o hospodárskom partnerstve, politickej koordinácii a spolupráci medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Spojenými štátmi mexickými na druhej strane”. Tento článok dokazuje, že cieľom je začleniť obe nové zmluvné strany do hlavnej dohody.

Spravodajca sa domnieva, že v hre nie sú žiadne dôležité ani závažné otázky a súhlasí s rozšírením dohody o hospodárskom partnerstve, politickej koordinácii a spolupráci o Bulharsko a Rumunsko.

Osobitnú úvahu si však zaslúži dôležitá právna a procedurálna otázka: Komisia navrhuje uzavrieť dodatkový protokol k dohode o hospodárskom partnerstve, politickej koordinácii a spolupráci so Spojenými štátmi mexickými s iným právnym základom než s tým, ktorý sa použil v hlavnej dohode. Komisia však túto zmenu, žiaľ, v odôvodnení nevysvetlila.

Po starostlivom preskúmaní, v očakávaní stanoviska Výboru pre právne veci a vzhľadom na stanovisko právneho servisu trvá spravodajca na tom, že aj tento protokol o prijatí dohody o politickej spolupráci, ktorej uzavretie si vyžaduje súhlas Parlamentu, by sa mal predložiť Parlamentu radšej v rámci postupu súhlasu v zmysle článku 300 ods. 3 Zmluvy o ES než v rámci jednoduchého konzultačného postupu.

Spravodajca preto predkladá jediný pozmeňujúci a doplňujúci návrh na zmenu jedného z právnych základov. Navrhujem konkrétne nahradiť prvý pododsek článku 300 ods. 3 Zmluvy o ES druhým pododsekom článku 300 ods. 3 Zmluvy o ES, ktorý si vyžaduje súhlas Parlamentu namiesto iba konzultácie.

Právne argumenty tohto pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu sú tieto:

a) Dohoda o hospodárskom partnerstve, politickej koordinácii a spolupráci so Spojenými mexickými štátmi (hlavná dohoda) bola uzatvorená na základe jej článku 44 ods. 2, článkov 47, 55, 57 ods. 2, článku 71, 80 ods. 2, článku 133 a 181 v spojení s druhou vetou článku 300 ods. 2 a druhým pododsekom článku 300 ods. 3 Zmluvy o ES, a preto si vyžaduje súhlas Parlamentu. Spravodajca potvrdzuje, že bol vyžiadaný súhlas Parlamentu, keďže dohoda v druhom pododseku článku 300 ods. 3 Zmluvy o ES určuje osobitný inštitucionálny rámec prostredníctvom postupov spolupráce;

b) Dodatkový protokol upravuje hlavnú dohodu a tvorí jej neoddeliteľnú súčasť. Pri jeho uzatvorení sa zároveň formálne pozmení aj samotný inštitucionálny rámec Dohody o hospodárskom partnerstve, politickej koordinácii a spolupráci medzi EÚ a Mexikom, pretože tak spoločná rada, ako aj spoločný výbor sa rozšíria o dvoch nových členov – Bulharsko a Rumunsko.

c) Do tejto miery možno usudzovať, že v návrhu rozhodnutia Rady je zamýšľaná zmena osobitného inštitucionálneho rámca predpokladaného v hlavnej dohode v zmysle článku 300 ods. 3, druhý pododsek, Zmluvy o ES, a že sa preto vyžaduje postup súhlasu Európskeho parlamentu.

STANOVISKO VÝBORU PRE PRÁVNE VECI K PRÁVNEMU ZÁKLADU

Vážený pán

Helmuth Markov

predseda

Výbor pre medzinárodný obchod

BRUSEL

Vec:                Stanovisko k právnemu základu návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí druhého dodatkového protokolu k Dohode o hospodárskom partnerstve, politickej koordinácii a spolupráci medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Spojenými štátmi mexickými na druhej strane na účely zohľadnenia pristúpenia Bulharskej republiky a Rumunska k Európskej únii (KOM(2006) 777 – C6‑0077/2007 – 2006/0259(CNS))[1]

Vážený pán predseda,

listom z 8. marca 2007 ste v súlade s článkom 35 ods. 2 rokovacieho poriadku požiadali Výbor pre právne veci o overenie platnosti a správnosti určenia právneho základu uvedeného návrhu Komisie.

Výbor preskúmal uvedenú vec na schôdzi 20. marca 2007.

Navrhovaným právnym základom sú články 57 ods. 2, 71, 80 ods. 2, 133 ods. 1, 133 ods. 5 a 181, v spojení s prvou a druhou vetou prvého pododseku jej článku 300 ods. 2 a prvým pododsekom článku 300 ods. 3 Zmluvy o ES.

Informovali ste nás, že Váš výbor zvažuje úpravu právneho základu v tom zmysle, aby sa namiesto prvého pododseku článku 300 ods. 3 odvolával na druhý pododsek toho istého ustanovenia.

Uvedená zmena právneho základu by Parlamentu poskytla možnosť využiť postup súhlasu namiesto iba konzultačného postupu.

Hlavný výbor si vyžiadal stanovisko právneho servisu, ktorý uvedenú zmenu právneho základu podporuje.

Príslušné ustanovenia Zmluvy o ES

Článok 300 ods. 3

3. Rada uzatvára dohody po porade s Európskym parlamentom, okrem dohôd uvedených v článku 133 ods. 3 vrátane prípadov, kedy dohody pokrývajú oblasť, v ktorej sa na prijatie vnútorných predpisov vyžadujú postupy uvedené v článku 251 alebo 252. Európsky parlament poskytne svoje stanovisko v lehote, ktorú môže Rada stanoviť podľa naliehavosti. V prípade, že stanovisko nie je poskytnuté v tejto lehote, Rada môže konať.

Odlišne od predchádzajúceho pododseku, dohody uvedené v článku 310, iné dohody o zriadení špecifického inštitucionálneho rámca postupmi spolupráce, dohody s významnými dopadmi na rozpočet Spoločenstva a dohody, ktoré majú za následok zmenu a doplnenie aktu prijatého podľa postupu v článku 251, sa uzavrú so súhlasom Európskeho parlamentu.

Posúdenie

Otázkou je, či sa príslušnou dohodou zriaďuje špecifický inštitucionálny rámec postupmi spolupráce.

Poukazujeme in limine na to, že z ustálenej judikatúry Súdneho dvora[2] vyplýva, že príslušný právny základ pre právne akty Spoločenstva sa určuje výhradne na základe objektívnych kritérií, ktoré môžu byť súdne preskúmané, t.j. predovšetkým cieľa a obsahu navrhovaného právneho aktu.

Obsahom posudzovaného návrhu je jediný článok, ktorým sa schvaľuje uzavretie druhého dodatkového protokolu k Dohode o hospodárskom partnerstve, politickej koordinácii a spolupráci. Cieľ dodatkového protokolu je vyjadrený v jeho článku 1, v ktorom je uvedené, že „Bulharská republika a Rumunsko sa týmto začleňujú ako zmluvné strany Dohody o hospodárskom partnerstve, politickej koordinácii a spolupráci medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Spojenými štátmi mexickými na druhej strane.“ Z uvedeného článku je zrejmé, že cieľom je začlenenie dvoch nových zmluvných strán hlavnej dohody.

Je potrebné si uvedomiť, že pre hlavnú dohodu bol v zmysle druhého pododseku článku 300 ods. 3 potrebný súhlas Európskeho parlamentu, pretože touto dohodou sa jednoznačne zriaďuje „špecifický inštitucionálny rámec postupmi spolupráce“ (spoločná rada má právomoc prijímať rozhodnutia záväzné pre zmluvné strany a rozhodovať o vytvorení špecifického postupu na riešenie obchodných sporov alebo sporov v oblasti obchodu a zriadení spoločného výboru na pomoc spoločnej rade).

Ako právny servis uvádza vo svojom stanovisku, Súdny dvor musí ešte poskytnúť výklad pojmu „špecifický inštitucionálny rámec“ v zmysle druhého pododseku článku 300 ods. 3.

Protokoly sa však vo všeobecnosti uzatvárajú na tom istom právnom základe ako hlavná dohoda a v článku 3 navrhovaného protokolu sa uvádza, že má tvoriť neoddeliteľnú súčasť hlavnej dohody.

Uzavretím dodatkového protokolu sa navyše formálne zmení samotný inštitucionálny rámec, pretože pristúpením dvoch nových členov – členov Rady zastupujúcich Bulharsko a Rumunsko – sa rozšíri spoločná rada a spoločný výbor. V tomto zmysle sa rozhodlo, že cieľom návrhu rozhodnutia Rady je zmena „špecifického inštitucionálneho rámca“ ustanoveného v hlavnej dohode a mal by sa preto uviesť odkaz na druhý pododsek článku 300 ods. 3 Zmluvy o ES.

Záver

V zmysle uvedených informácií konštatujeme, že cieľom návrhu rozhodnutia Rady je úprava „špecifického inštitucionálneho rámca“ ustanoveného v hlavnej dohode, ktorého neoddeliteľnou súčasťou je navrhovaný protokol.

Výbor pre právne veci preto na schôdzi 20. marca 2007 jednomyseľne[3] rozhodol Vám odporučiť zmenu právneho základu tak, aby vychádzal z druhého pododseku článku 300 ods. 3 Zmluvy o ES, v zmysle ktorého sa vyžaduje súhlas, a nie iba konzultácia Európskeho parlamentu.

S pozdravom,

Giuseppe Gargani v. r.

predseda Výboru pre právne veci

  • [1]  Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.
  • [2]  Pozri Vec C-338/01 Komisia/Rada [2004] s. I-7829, ods. 54; Vec C-211/01 Komisia/Rada [2003] s. I-8913, ods. 38; Vec 62/88 Grécko/Rada [1990] s. I-01527, ods. 62.
  • [3]  Na záverečnom hlasovaní boli prítomní Giuseppe Gargani (predseda), Cristian Dumitrescu (podpredseda), Rainer Wieland (podpredseda) Francesco Enrico Speroni (podpredseda), Sharon Bowles, Mogens N.J. Camre, Marek Aleksander Czarnecki, Monica Frassoni, Jean-Paul Gauzès, Kurt Lechner, Klaus-Heiner Lehne, Katalin Lévai, Eva Lichtenberger, Toine Manders, Antonio Masip Hidalgo, Hans-Peter Mayer, Manuel Medina Ortega, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Michel Rocard, Aloyzas Sakalas, Gabriele Stauner, József Szájer, Jacques Toubon, Jaroslav Zvěřina, Tadeusz Zwiefka.

POSTUP

Názov

Druhý dodatkový protokol k Dohode o hospodárskom partnerstve, politickej koordinácii a spolupráci medzi ES a Mexikom na účely zohľadnenia pristúpenia Bulharskej republiky a Rumunska k EÚ

Referenčné čísla

KOM(2006) 777 - C6-0077/2007 - 2006/0259(CNS)

Dátum konzultácie s EP

19.2.2007

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

INTA

13.3.2007

Výbor požiadaný o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

AFET

13.3.2007

 

 

 

Bez predloženia stanoviska

       dátum rozhodnutia

AFET

27.2.2007

 

 

 

Spravodajca

       dátum menovania

Helmuth Markov

28.2.2007

 

 

Námietky voči právnemu základu

       dátum stanoviska JURI

JURI

20.3.2007

 

 

 

Prerokovanie vo výbore

21.3.2007

 

 

 

Dátum prijatia

11.4.2007

 

 

 

Výsledky záverečného hlasovania

+:

–:

0:

24

0

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Kader Arif, Carlos Carnero González, Daniel Caspary, Christofer Fjellner, Béla Glattfelder, Eduard Raul Hellvig, Jacky Henin, Ģirts Valdis Kristovskis, Caroline Lucas, Erika Mann, Helmuth Markov, Cristiana Muscardini, Georgios Papastamkos, Tokia Saïfi, Peter Šťastný, Robert Sturdy, Gianluca Susta, Daniel Varela Suanzes-Carpegna, Corien Wortmann-Kool

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Panagiotis Beglitis, Elisa Ferreira, Vasco Graça Moura, Pia Elda Locatelli, Ivo Strejček, Margrietus van den Berg

Náhradníci (čl. 178 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Emanuel Jardim Fernandes, Anne Ferreira, Markus Pieper