Postup : 2007/2016(REG)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A6-0139/2007

Předložené texty :

A6-0139/2007

Rozpravy :

Hlasování :

PV 22/05/2007 - 9.4
CRE 22/05/2007 - 9.4
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P6_TA(2007)0189

ZPRÁVA     
PDF 177kWORD 111k
13. 4. 2007
PE 384.407v02-00 A6-0139/2007

o změně článku 47 jednacího řádu Evropského parlamentu „Užší spolupráce mezi výbory“

(2007/2016(REG))

Výbor pro ústavní záležitosti

Zpravodaj: Richard Corbett

NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ
 NÁVRH ZMĚNY JEDNACÍHO ŘÁDU EVROPSKÉHO PARLAMENTU B6‑0461/2006,
 POSTUP

NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o změně článku 47 jednacího řádu Evropského parlamentu „Užší spolupráce mezi výbory“

(2007/2016(REG))

Evropský parlament,

–   s ohledem na návrh změny jednacího řádu B6‑0461/2006,

–   s ohledem na články 201 a 202 jednacího řádu,

–   s ohledem na zprávu Výboru pro ústavní záležitosti (A6‑0139/2007),

1.  se rozhodl změnit jednací řád tak, jak je uvedeno níže;

2.  upozorňuje, že změna vstupuje v platnost prvním dnem příštího dílčího zasedání;

3.  pověřuje svého předsedu, aby pro informaci předal toto rozhodnutí Radě a Komisi.

Původní znění  Pozměňovací návrhy

Pozměňovací návrh 1

Článek 47

Užší spolupráce mezi výbory

Postup s přidruženými výbory

Pokud podle názoru Konference předsedů spadá určitá otázka téměř stejnou měrou do působnosti dvou výborů, nebo pokud různé části dané otázky spadají do působnosti dvou různých výborů, použije se článek 46 spolu s níže uvedenými ustanoveními:

Pokud je Konferenci předsedů postoupena otázka pravomoci v souladu s čl. 179 odst. 2 nebo článkem 45 a Konference předsedů se domnívá, že otázka spadá na základě přílohy VI jednacího řádu téměř stejnou měrou do působnosti dvou výborů, nebo že různé části dané otázky spadají do působnosti dvou nebo více výborů, použije se článek 46 spolu s níže uvedenými ustanoveními:

- na harmonogramu se společně dohodnou oba výbory;

- na harmonogramu se společně dohodnou zúčastněné výbory;

- zpravodaj a navrhovatel se snaží dohodnout se na zněních, které předkládají výborům, a na postoji k pozměňovacím návrhům;

 

- zpravodaj a navrhovatelé se budou vzájemně informovat a snaží dohodnout se na zněních, které předkládají výborům, a na postoji k pozměňovacím návrhům;

 

– zúčastněné výbory mohou společně určit části textu, které spadají do jejich výlučné nebo společné působnosti, a dohodnout se na přesných podmínkách své spolupráce;

- příslušný výbor přijme bez hlasování pozměňovací návrhy výboru, od něhož se žádá stanovisko, pokud se týkají záležitostí, které předseda příslušného výboru pokládá podle přílohy VI po konzultaci s předsedou výboru, od něhož se žádá stanovisko, za záležitosti spadající do jeho působnosti a které nejsou v rozporu s jinými částmi zprávy.

- příslušný výbor přijme bez hlasování pozměňovací návrhy výboru, od něhož se žádá stanovisko, pokud se týkají záležitostí, které předseda příslušného výboru pokládá podle přílohy VI po konzultaci s předsedou výboru, od něhož se žádá stanovisko, za záležitosti spadající do jeho působnosti a které nejsou v rozporu s jinými částmi zprávy.

Odůvodnění

Navrhovaná změna současného znění článku 47 odráží stanovisko většiny členů Výboru pro ústavní záležitosti, totiž že by článek měl být flexibilnější, ale neměl se radikálně měnit. Použití postupu by mělo být možné i tehdy, když úmysl zapojit se do spolupráce vyjádří více než dva výbory, které by měly mít případ od případu možnost dohodnout se na přesných podmínkách spolupráce, rozdělení práce a působnosti

Pozměněný článek nyní vyjadřuje jeden ze základních požadavků: má-li být tento postup úspěšný, je nutná zejména intenzivní a pravidelná spolupráce mezi zapojenými navrhovateli. Navrhuje se změna názvu článku, aby nedocházelo k záměně s terminologií Smluv: Užší spolupráce mezi členskými státy podle hlavy VII Smlouvy o Evropské unii.

Došlo ke změně úvodní věty, aby bylo jasné, že otázka, zda by mělo dojít k užší spolupráci, jež byla přejmenována na postup s přidruženými výbory, je variantou otázky o působnosti výborů. Pokud je tato otázka položena s ohledem na legislativní zprávu, je třeba ji řešit podle čl. 179 odst. 2; pokud je otázka položena v souvislosti se zprávou z vlastního podnětu, kterou má výbor v úmyslu vypracovat, je třeba ji řešit postupem pro udělení svolení podle kapitoly 45, současně s výkladem.


VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Na základě diskuze, která proběhla na Konferenci předsedů výborů a vedla k pořádání semináře, jenž proběhl ve Limelette(1) ve dnech 22. a 23. června 2006, předložil pan Daul ve funkci předsedy tohoto orgánu návrh na změnu článků 46 a 47(2), jejímž prvotním cílem má být dosažení větší rovnováhy mezi dotčenými výbory tak, aby mezi nimi probíhala skutečná spolupráce.

Změna článku 47, kterou se zabývá tento návrh zprávy, se zmíněným návrhem do značné míry řídí, alespoň pokud jde o to, že by se do postupu měly zapojit více než dva výbory a postup by měl být pružnější. Neřídí se jím však, pokud jde o možnost přímého předkládání pozměňovacích návrhů výborem, který byl požádán o stanovisko v případě, že se nepodařilo s příslušným výborem dohodnout na společných kompromisních pozměňovacích návrzích. Tato část návrhu je založena na předpokladu, že pouhá možnost předložení tohoto pozměňovacího návrhu výborem, který byl požádán o stanovisko jako „poslední východisko“ povede ke společnému zájmu na skutečné spolupráci, a tudíž nebude docházet k předkládání dalších pozměňovacích návrhů Parlamentu.

Zpravodaj se k tomuto předpokladu staví skepticky. Je třeba připomenout, že ještě před přibližně deseti lety mohly pro projednání v Parlamentu předkládat návrhy všechny výbory. To v praxi vedlo k tomu, že výbory, které byly požádány o stanovisko, systematicky znovu předkládaly pozměňovací návrhy přímo na plenárním zasedání v případě, že je příslušný výbor do svého návrhu nezačlenil. To, že příslušný výbor dostal „poslední slovo“ vytvářelo ochranný filtr proti přílišnému množství pozměňovacích návrhů podávaných během plenárního zasedání.

Pokud budou v přístupu výborů zapojených do postupu užší spolupráce existovat nepřekonatelné rozdíly, mají-li být pozměňovací návrhy jednoho nebo druhého výboru přijaty, vyžadují v každém případě podporu velkých politických skupin. Proto je v těchto situacích přirozeným úkolem politických skupin, aby našly způsob, jak dosáhnout potřebné shody. Těmto situacím se však lze ve většině případů vyhnout, pokud příslušní předsedající a zpravodajové plní svoji vedoucí úlohu a plně spolupracují. Nová třetí odrážka, která je doslova převzata z návrhu pana Daula, má umožnit podporu této spolupráce.

Návrh zprávy neobsahuje ani pozměňovací návrh 1 předložený panem Daulem; tento pozměňovací návrh vkládá do článku 47 lhůtu platnou pro výbory, které chtějí k návrhu zaujmout stanovisko. Zpravodaj se domnívá, že tato lhůta nemusí být výslovně stanovena, protože již implicitně existuje. Podle čl. 179 odst. 2 musí být otázka příslušnosti postoupena Konferenci předsedů „do čtyř pracovních týdnů poté, co je v Parlamentu oznámeno postoupení věci výboru.“ Z této formulace lze vyvodit, že požadavek výboru, který chce k návrhu zaujmout stanovisko, nebo se obdobně chce zapojit do užší spolupráce, je nutno vznést tak, aby byla tato lhůta splněna.

Podobné zdůvodnění je použito u pozměňovacího návrhu 3, který ukládá Konferenci předsedů povinnost rozhodnout o požadavcích na přidružení k užší spolupráci ve lhůtě šesti týdnů. Pokud je tento požadavek považován za „spor o příslušnost dvou nebo více stálých výborů“ ve smyslu čl. 179 odst. 2, což lze považovat jedině za rozumné, uplatňuje se lhůta určená v tomto ustanovení, a ani zde není nutná zvláštní lhůta.

(1)

Závěry tohoto semináře „Limeletteské prohlášení“ byly předsedovi zaslány dopisem ze dne 28. června 2006. V příloze obsahují podrobné návrhy na změnu článku 47.

(2)

Podle článku 202, Dokument B6-0461/2006 ze dne 31.8.2006.


NÁVRH ZMĚNY JEDNACÍHO ŘÁDU EVROPSKÉHO PARLAMENTU B6‑0461/2006, (31. 8. 2006)

který v souladu s článkem 202 jednacího řádu

předložil Joseph Daul

Změna článku 46 a 47

Stanoviska výborů
Užší spolupráce mezi výbory

Původní znění  Pozměňovací návrhy

Pozměňovací návrh 1

Čl. 46 odst. 1

1. Jestliže si výbor, jemuž byla otázka postoupena nejdříve, přeje seznámit se stanoviskem jiného výboru, nebo jestliže si jiný výbor přeje sdělit své stanovisko ke zprávě výboru, jemuž byla otázka postoupena nejdříve, požádají tyto výbory předsedu Parlamentu, aby byl podle čl. 179 odst. 3 jmenován jeden výbor jako příslušný výbor a druhý výbor jako výbor, od něhož se žádá stanovisko.

1. Jestliže si výbor, jemuž byla otázka postoupena nejdříve, přeje seznámit se stanoviskem jiného výboru, nebo jestliže si jiný výbor přeje sdělit své stanovisko ke zprávě výboru, jemuž byla otázka postoupena nejdříve, požádají tyto výbory předsedu Parlamentu ve lhůtě čtyř týdnů poté, co bylo v plénu oznámeno postoupení věci, aby byl podle čl. 179 odst. 3 jmenován jeden výbor jako příslušný výbor a druhý výbor jako výbor, od něhož se žádá stanovisko.

Or. fr

Odůvodnění

Po oznámení postoupení věci v plénu by měl mít výbor čtyři týdny na to, aby předložil žádost o užší spolupráci. To by umožnilo zabránit případům, kdy nelze z čistě praktických důvodů, zejména kvůli stavu jednání výboru, uplatnit článek 47.

Pozměňovací návrh 2

Čl. 47 odst. -1 (nový)

 

V rámci užší spolupráce mohou jeden nebo dva výbory požádat, aby se mohly účastnit vypracování zprávy svěřené příslušnému výboru, pokud se domnívají, že alespoň jeden zásadní prvek projednávané otázky spadá do jejich vlastní působnosti. Tyto žádosti musí být odůvodněny podle přílohy VI jednacího řádu.

Or. fr

Odůvodnění

Praxe ukazuje, že v některých případech může návrh spadat do působnosti více než dvou výborů. Na druhé straně se jen velmi zřídka stává, že by se návrh dotýkal více než tří výborů, nutnost účinné spolupráce ostatně omezuje počet výborů, které by se mohly do návrhu zapojit.

Tato nová ustanovení vyžadují, aby výboru odůvodnily svou žádost o užší spolupráci v souladu s přílohou VI.

Pozměňovací návrh 3

Čl. 47 odst. -1a (nový)

 

Konference předsedů otázku posoudí a přijme konečné rozhodnutí ve lhůtě šesti týdnů ode dne postoupení věci. Konference předsedů výborů je o věci informována a může dát doporučení Konferenci předsedů.

Or. fr

Odůvodnění

Tento nový pododstavec stanoví mechanismus a harmonogram, které se budou uplatňovat při rozhodování.

Podle stávající praxe rozhoduje o účasti nebo neúčasti výboru, od něhož se v rámci užší spolupráce žádá stanovisko, příslušný výbor. Konference předsedů rozhoduje pouze tehdy, pokud o to jeden ze zúčastněných výborů výslovně požádá. Rozhodnutí by však mělo příslušet Konferenci předsedů, nikoliv příslušnému výboru.

Pozměňovací návrh 4

Čl. 47 odst. 1

Pokud podle názoru Konference předsedů spadá určitá otázka téměř stejnou měrou do působnosti dvou výborů, nebo pokud různé části dané otázky spadají do působnosti dvou různých výborů, použije se článek 46 spolu s níže uvedenými ustanoveními:

Pokud o užší spolupráci rozhodne Konference předsedů, použije se článek 46 spolu s níže uvedenými ustanoveními:

 

– zúčastněné výbory mohou společně určit části textu, které spadají do jejich výlučné nebo společné působnosti, a dohodnout se na přesných podmínkách své spolupráce;

- na harmonogramu se společně dohodnou oba výbory;

– na harmonogramu se společně dohodnou zúčastněné výbory;

- zpravodaj a navrhovatel se snaží dohodnout se na zněních, které předkládají výborům, a na postoji k pozměňovacím návrhům;

– zpravodaj a přidružení zpravodajové se navzájem plně informují o zněních, které předkládají výborům, a na postoji k pozměňovacím návrhům;

- příslušný výbor přijme bez hlasování pozměňovací návrhy výboru, od něhož se žádá stanovisko, pokud se týkají záležitostí, které předseda příslušného výboru pokládá podle přílohy VI po konzultaci s předsedou výboru, od něhož se žádá stanovisko, za záležitosti spadající do jeho působnosti a které nejsou v rozporu s jinými částmi zprávy.

 

 

– po hlasování mohou přidružené výbory a příslušný výbor na doporučení zpravodaje a přidružených zpravodajů rozhodnout o předložení společných kompromisních pozměňovacích návrhů v plénu;

 

– pokud nebyl dodržen postup, který popisuje čtvrtá odrážka výše, nebo pokud mezi zúčastněnými výbory přetrvává neshoda, může některý přidružený výbor odchylně od ustanovení čl. 150 odst. 1 předložit v plénu pozměňovací návrhy spadající do jeho působnosti, které již přeložil příslušnému výboru a jež tento výbor zamítl.

Or. fr

Odůvodnění

(Úvodní část) Toto znění vyjadřuje skutečnost, že Konference předsedů má možnost prosadit užší spolupráci v případě, kdy tím vyřeší střet působnosti.

(Odrážka ­ 1 nová) Toto znění podporuje výbory v tom, aby ustavily spolupráci, a umožňuje jim dohodnout se na způsobech převzetí pozměňovacích návrhů předložených přidruženými výbory (a to i v případě, kdy příslušný výbor nehlasuje).

(Odrážka 2) Tato lepší a realističtější formulace odrážky ukládá úplné předávání příslušných informací mezi zúčastněnými výbory tak, aby byla zajištěna skutečná spolupráce.

(Odrážka 3a nová) Výhodou, kterou nabízí tato změna, je posílení postavení přidruženého výboru během celého postupu, čímž se vytváří oboustranný zájem na skutečné spolupráci. Příslušnému výboru umožní hlasovat o všech pozměňovacích návrzích a neukládá mu povinnost začlenit veškeré pozměňovací návrhy přidruženého výboru bez hlasování. Přidruženému výboru dává na oplátku možnost předložit v plénu pozměňovací návrhy, které příslušný výbor zamítl a které spadají do jeho působnosti. Oba výbory by měly mít zájem na dosažení rychlé dohody, aby se vyhnuly nutnosti rozhodování v plénu, kde se dokument ocitá mimo jejich kontrolu.

(Odrážka 3b nová) Toto řešení by nicméně plénu umožnilo skutečnou volbu mezi dvěma rozdílnými stanovisky v případě, kdy neshoda přetrvává. Možnost předkládat kompromisní pozměňovací návrhy v plénu nakonec pro výbory představuje poslední možnost dosáhnout dohody před tím, než ke stanovisku dospěje plénum.

Pozn.: Je potřeba změnit i další články jednacího řádu (zejména články 150 a 155), aby byly uvedeny do souladu s novými ustanoveními.


POSTUP

Název

Změna článku 47 jednacího řádu Evropského parlamentu „Užší spolupráce mezi výbory

Číslo postupu

2007/2016(REG)

Návrh(y) změny(změn), na kterém(kterých) je zpráva založena

B6-0461/2006

 

 

Příslušný výbor
  Datum oznámení na zasedání

AFCO
15.2.2007

Výbor(y) požádaný(é) o stanovisko
  Datum oznámení na zasedání

 

 

 

 

 

Nezaujaté stanovisko
  Datum rozhodnutí

 

 

 

 

 

Zpravodaj(ové)
  Datum jmenování

Richard Corbett

4.10.2006

 

Projednání ve výboru

4.10.2006

1.3.2007

 

 

 

Datum přijetí

10.4.2007

Výsledek závěrečného hlasování

+

-

0

20

0

0

Členové přítomní při závěrečném hlasování

Enrique Barón Crespo, Richard Corbett, Jean-Luc Dehaene, Andrew Duff, Maria da Assunção Esteves, Ingo Friedrich, Bronisław Geremek, Anneli Jäätteenmäki, Timothy Kirkhope, Jo Leinen, Íñigo Méndez de Vigo, Rihards Pīks, Marie-Line Reynaud, Adrian Severin, Riccardo Ventre

Náhradník(ci) přítomný(í) při závěrečném hlasování

Elmar Brok, Carlos Carnero González, Klaus Hänsch, Jacek Protasiewicz, Mauro Zani

Náhradník(ci) (čl. 178 odst. 2) přítomný(í) při závěrečném hlasování

 

Datum předložení

13.4.2007

 

Poznámky (údaje, které jsou k dispozici jen v jednom jazyce)

...

Právní upozornění - Ochrana soukromí