Διαδικασία : 2007/2016(REG)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0139/2007

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0139/2007

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 22/05/2007 - 9.4
CRE 22/05/2007 - 9.4
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2007)0189

ΕΚΘΕΣΗ     
PDF 183kWORD 135k
13.4.2007
PE 384.407v02-00 A6-0139/2007

σχετικά με την τροποποίηση του άρθρου 47 του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου "Ενισχυμένη συνεργασία μεταξύ των επιτροπών"

(2007/2016(REG))

Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων

Εισηγητής: Richard Corbett

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ (B6‑0461/2006)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την τροποποίηση του άρθρου 47 του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου "Ενισχυμένη συνεργασία μεταξύ των επιτροπών"

(2007/2016(REG))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την πρόταση τροποποίησης του Κανονισμού του (B6‑0461/2006),

–   έχοντας υπόψη τα άρθρα 201 και 202 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων (A6‑0139/2007),

1.  αποφασίζει να επιφέρει στον Κανονισμό του την εξής τροποποίηση·

2.  υπενθυμίζει ότι η εν λόγω τροποποίηση τίθεται σε ισχύ την πρώτη ημέρα της προσεχούς περιόδου συνόδου·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση, προς ενημέρωση, στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

Ισχύον κείμενο  Τροπολογίες

Τροπολογία 1

Άρθρο 47

Ενισχυμένη συνεργασία μεταξύ των επιτροπών

Διαδικασία συνδεδεμένων επιτροπών

Εφόσον, κατά την άποψη της Διάσκεψης των Προέδρων, ένα ζήτημα εμπίπτει σχεδόν εξίσου στην αρμοδιότητα δύο επιτροπών ή εφόσον διαφορετικά μέρη του ζητήματος εμπίπτουν στην αρμοδιότητα δύο διαφορετικών επιτροπών, εφαρμόζεται το άρθρο 46, με τις εξής προσθήκες:

Εφόσον ένα ζήτημα αρμοδιότητας έχει παραπεμφθεί στη Διάσκεψη των Προέδρων σύμφωνα με τα άρθρα 179, παράγραφος 2 ή 45, και η Διάσκεψη των Προέδρων, βάσει του Παραρτήματος VI του Κανονισμού, φρονεί ότι το ζήτημα εμπίπτει σχεδόν εξίσου στην αρμοδιότητα δύο ή περισσοτέρων επιτροπών ή ότι διαφορετικά μέρη του ζητήματος εμπίπτουν στην αρμοδιότητα δύο ή περισσοτέρων επιτροπών, εφαρμόζεται το άρθρο 46, με τις εξής προσθήκες:

- το χρονοδιάγραμμα συμφωνείται από κοινού από τις δύο επιτροπές·

- το χρονοδιάγραμμα συμφωνείται από κοινού από τις ενδιαφερόμενες επιτροπές·

- ο εισηγητής και ο συντάκτης της γνωμοδότησης προσπαθούν να συμφωνήσουν επί των κειμένων που προτείνουν στις επιτροπές τους και επί των θέσεών τους όσον αφορά τις τροπολογίες·

- ο εισηγητής και οι συντάκτες της γνωμοδότησης αλληλοενημερώνονται και προσπαθούν να συμφωνήσουν επί των κειμένων που προτείνουν στις επιτροπές τους και επί των θέσεών τους όσον αφορά τις τροπολογίες·

 

- οι ενδιαφερόμενες επιτροπές δύνανται να εντοπίσουν από κοινού τομείς του κειμένου που εμπίπτουν στην αποκλειστική ή κοινή τους αρμοδιότητα και να συμφωνήσουν για τους ακριβείς όρους της συνεργασίας τους.

- η αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή αποδέχεται χωρίς ψηφοφορία τροπολογίες από τη γνωμοδοτική επιτροπή, εφόσον αυτές αφορούν ζητήματα τα οποία ο πρόεδρος της αρμόδιας επί της ουσίας επιτροπής θεωρεί, βάσει του Παραρτήματος VI, μετά από διαβούλευση με τον πρόεδρο της γνωμοδοτικής επιτροπής, ότι εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της γνωμοδοτικής επιτροπής και δεν είναι αντίθετες με άλλα στοιχεία της έκθεσης.

- η αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή αποδέχεται χωρίς ψηφοφορία τροπολογίες από μία γνωμοδοτική επιτροπή, εφόσον αυτές αφορούν ζητήματα τα οποία ο πρόεδρος της αρμόδιας επί της ουσίας επιτροπής θεωρεί, βάσει του Παραρτήματος VI, μετά από διαβούλευση με τον πρόεδρο της γνωμοδοτικής επιτροπής, ότι εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της γνωμοδοτικής επιτροπής και δεν είναι αντίθετες με άλλα στοιχεία της έκθεσης.

Αιτιολόγηση

Η προταθείσα τροπολογία στην ισχύουσα διατύπωση του άρθρου 47 αντανακλά την άποψη της πλειοψηφίας στην Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων, σύμφωνα με την οποία το άρθρο πρέπει να καταστεί περισσότερο ευέλικτο αλλά να μην τροποποιηθεί εκ βάθρων: η διαδικασία πρέπει να εφαρμόζεται και όταν περισσότερες από δύο επιτροπές επιθυμούν να συμμετάσχουν οι δε ακριβείς όροι της συνεργασίας τους και η κατανομή των εργασιών και της αρμοδιότητας πρέπει να είναι ανοικτοί σε διακανονισμούς μεταξύ επιτροπών κατά περίπτωση.

Το τροποποιηθέν άρθρο αντανακλά πλέον μία από τις θεμελιώδεις απαιτήσεις προκειμένου το είδος αυτό της διαδικασίας να είναι επιτυχές, δηλαδή μια συστηματική και τακτική επικοινωνία μεταξύ των συντακτών γνωμοδότησης που συμμετέχουν. Προτείνεται να τροποποιηθεί ο τίτλος του άρθρου προκειμένου να αποφευχθεί τυχόν σύγχυση με την ορολογία που χρησιμοποιούν οι Συνθήκες: ενισχυμένη συνεργασία μεταξύ κρατών μελών σύμφωνα με τον Τίτλο VΙΙ της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η εισαγωγική φράση έχει τροποποιηθεί προκειμένου να καταστεί σαφές ότι το ζήτημα κατά πόσον μια ενισχυμένη συνεργασία που επονομάζεται σε διαδικασία με συνδεδεμένες επιτροπές, πρέπει να λάβει χώρα είναι διαφορετικό από το ζήτημα της αρμοδιότητας των επιτροπών. Εάν ένα τέτοιο ζήτημα ανακύψει αναφορικά με μία νομοθετική έκθεση πρέπει να επιλυθεί σύμφωνα με το άρθρο 179, παράγραφος 2, εάν το ζήτημα ανακύψει στο πλαίσιο μιας έκθεσης ιδίας πρωτοβουλίας μιας επιτροπής πρέπει να επιλυθεί με τη διαδικασία έγκρισης του άρθρου 45 σύμφωνα με την ερμηνεία που δίδεται σε αυτό.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Κατόπιν συζητήσεων στο πλαίσιο της Διάσκεψης των Προέδρων Επιτροπών που οδήγησαν στην πραγματοποίηση ενός σεμιναρίου στις 22 και 23 Ιουνίου 2006 στο Limelette(1), ο κ. Daul, υπό την ιδιότητά του ως πρόεδρος του σώματος αυτού, υπέβαλε πρόταση για την τροποποίηση των άρθρων 46 και 47(2) που αποσκοπεί πρωτίστως σε μια καλύτερη ισορροπία μεταξύ των ενδιαφερόμενων επιτροπών ούτως ώστε να διασφαλισθεί η πραγματική τους συνεργασία.

Η τροποποίηση του άρθρου 47 που περιλαμβάνεται στο παρόν σχέδιο έκθεσης ακολουθεί σε μεγάλο βαθμό την πρόταση αυτή όσον αφορά το άνοιγμα της διαδικασίας σε περισσότερες από δύο επιτροπές και την επίτευξη μεγαλύτερης ευλυγισίας. Ωστόσο, δεν ακολουθεί την πρόταση όσον αφορά τη δυνατότητα της επιτροπής που κλήθηκε να γνωμοδοτήσει να υποβάλει τροπολογίες άμεσα στην ολομέλεια όταν δεν μπορούν να υπάρξουν κοινές συμβιβαστικές τροπολογίες με την αρμόδια επιτροπή. Το στοιχείο αυτό της πρότασης βασίζεται στην υπόθεση ότι η απλή δυνατότητα υποβολής τέτοιων τροπολογιών από την επιτροπή που κλήθηκε να γνωμοδοτήσει ως "έσχατη λύση" θα δημιουργήσει ένα αμοιβαίο ενδιαφέρον για γνήσια συνεργασία και συνεπώς δεν θα προκαλέσει την κατάθεση περισσοτέρων τροπολογιών στο Κοινοβούλιο.

Ο εισηγητής είναι επιφυλακτικός όσον αφορά την υπόθεση αυτή. Πρέπει να έχει κανείς υπόψη του στο σημείο αυτό ότι μέχρι πριν από δέκα χρόνια όλες οι επιτροπές μπορούσαν να καταθέσουν τροπολογίες για εξέταση στο Κοινοβούλιο. Αυτό είχε στην πράξη ως αποτέλεσμα οι γνωμοδοτικές επιτροπές να υποβάλλουν συστηματικά τροπολογίες εκ νέου άμεσα στην ολομέλεια όταν αυτές δεν γίνονταν δεκτές από την αρμόδια επιτροπή. Το να έχει η αρμόδια επιτροπή τον τελευταίο λόγο λειτούργησε συνεπώς ως φίλτρο προστασίας της ολομέλειας έναντι υπερβολικά υψηλού αριθμού τροπολογιών.

Εάν υπάρχουν πράγματι αγεφύρωτες διαφορές μεταξύ των απόψεων που υποστηρίζουν οι επιτροπές που συμμετέχουν στη διαδικασία ενισχυμένης συνεργασίας, οι τροπολογίες που υπέβαλε η μία ή η άλλη πρέπει σε κάθε περίπτωση να εξασφαλίζουν τη στήριξη των μεγάλων πολιτικών ομάδων προκειμένου να γίνουν δεκτές. Στις περιπτώσεις αυτές αποτελεί συνεπώς φυσική αποστολή των πολιτικών ομάδων να εξεύρουν τρόπους για τη δημιουργία της απαραίτητης συναίνεσης. Οι καταστάσεις αυτές μπορεί ωστόσο να αποφευχθούν σε μεγάλο βαθμό εάν οι ενεχόμενοι πρόεδροι και εισηγητές επιτελούν τον ηγετικό τους ρόλο και συνεργάζονται πλήρως. Η νέα τρίτη περίπτωση, η οποία υιοθετεί κατά γράμμα την πρόταση του κ. Daul αποσκοπεί να επιτρέψει και να ενθαρρύνει μια τέτοια συνεργασία.

Το παρόν σχέδιο έκθεσης δεν περιλαμβάνει ούτε την τροπολογία αριθ. 1 της πρότασης του κ. Daul με την οποία θεσπίζεται μία προθεσμία στο άρθρο 46 για τις επιτροπές που επιθυμούν να κληθούν να γνωμοδοτήσουν. Ο εισηγητής φρονεί ότι μια τέτοια προθεσμία δεν είναι απαραίτητο να προβλέπεται ρητώς δεδομένου ότι υφίσταται ήδη κατά σιωπηρώς συναγόμενο τρόπο. Και τούτο διότι, σύμφωνα με το άρθρο 179, παράγραφος 2, ένα ζήτημα αρμοδιότητας πρέπει να παραπέμπεται στη Διάσκεψης των Προέδρων "εντός τεσσάρων εβδομάδων από την αναγγελία στην ολομέλεια της αναπομπής στην επιτροπή". Από τη διατύπωση αυτή συνάγεται ότι αιτήσεις συμμετοχής ως γνωμοδοτική επιτροπή ή, κατ' αναλογία, σύνδεσης σε μία ενισχυμένη συνεργασία, πρέπει να υποβληθούν εγκαίρως προκειμένου να τηρηθεί η προθεσμία αυτή.

Παρόμοιο επιχείρημα ισχύει και όσον αφορά την τροπολογία 3 της πρότασης με την οποία υποχρεώνεται η Διάσκεψη των Προέδρων να αποφασίσει εντός έξι εβδομάδων επί αιτήσεων σύνδεσης στο πλαίσιο ενισχυμένης συνεργασίας. Εάν μια τέτοια αίτηση θεωρείται ως ένας τύπος "σύγκρουσης σχετικά με την αρμοδιότητα δύο ή περισσοτέρων μονίμων επιτροπών" κατά την έννοια του άρθρου 179, παράγραφος 2, πράγμα που φαίνεται εύλογο, η προβλεπόμενη στη διάταξη αυτή προθεσμία εφαρμόζεται και δεν θα απαιτείται ειδική προθεσμία.

(1)

Τα συμπεράσματα του σεμιναρίου αυτού "Δήλωση Limelette" διαβιβάσθηκαν με επιστολή της 28ης Ιουνίου 2006 στον Πρόεδρο. Στο παράρτημα περιλαμβάνουν λεπτομερείς προτάσεις για την τροποποίηση του άρθρου 47.

(2)

Σύμφωνα με το άρθρο 202, έγγραφο Β6-0461/2006 της 31.8.2006.


ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ (B6‑0461/2006) (31.8.2006)

σύμφωνα με το άρθρο 202 του Κανονισμού

του Joseph Daul

Τροποποίηση των άρθρων 46 και 47

Γνωμοδοτήσεις των επιτροπών

Ενισχυμένη συνεργασία μεταξύ επιτροπών

Ισχύον κείμενο  Τροπολογίες

Τροπολογία 1

Άρθρο 46, παράγραφος 1

1. Εφόσον η επιτροπή στην οποία αρχικά παραπέμφθηκε κάποιο ζήτημα, επιθυμεί να έχει τη γνωμοδότηση άλλης επιτροπής ή εφόσον άλλη επιτροπή επιθυμεί να γνωμοδοτήσει επί του αντικειμένου της έκθεσης της επιτροπής που αρχικά επελήφθη του ζητήματος, μπορούν να ζητήσουν από τον Πρόεδρο του Κοινοβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 179, παράγραφος 3, να ορισθεί η μία ως αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή και η άλλη ως γνωμοδοτική.

1. Εφόσον η επιτροπή στην οποία αρχικά παραπέμφθηκε κάποιο ζήτημα, επιθυμεί να έχει τη γνωμοδότηση άλλης επιτροπής ή εφόσον άλλη επιτροπή επιθυμεί να γνωμοδοτήσει επί του αντικειμένου της έκθεσης της επιτροπής που αρχικά επελήφθη του ζητήματος, μπορούν να ζητήσουν από τον Πρόεδρο του Κοινοβουλίου, εντός τεσσάρων εβδομάδων από την ανακοίνωση της παραπομπής στην ολομέλεια, σύμφωνα με το άρθρο 179, παράγραφος 3, να ορισθεί η μία ως αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή και η άλλη ως γνωμοδοτική.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Μία επιτροπή πρέπει να έχει στη διάθεσή της τέσσερεις εβδομάδες για να υποβάλει αίτηση ενισχυμένης συνεργασίας μετά την ανακοίνωση της παραπομπής στην ολομέλεια. Αυτό μπορεί να αποτρέψει περιπτώσεις κατά τις οποίες για πρακτικούς και μόνο λόγους, ιδίως λόγω του προχωρημένου σταδίου των εργασιών στην αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή, η διαδικασία του άρθρου 47 δεν μπορεί να εφαρμοσθεί.

Τροπολογία 2

Άρθρο 47, εδάφιο -1 (νέο)

 

Μία ή δύο επιτροπές δύνανται να ζητήσουν να συνδεθούν μέσω ενισχυμένης συνεργασίας με την εκπόνηση έκθεσης από την αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή σε περιπτώσεις κατά τις οποίες θεωρούν ότι ένα τουλάχιστον από τα ουσιώδη μέρη του εξεταζόμενου ζητήματος εμπίπτουν στους ειδικούς τομείς αρμοδιότητάς τους. Οι αιτήσεις αυτές αιτιολογούνται σύμφωνα με το Παράρτημα VI του Κανονισμού.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η εμπειρία έχει αποδείξει ότι σε ορισμένες περιπτώσεις μια πρόταση εμπίπτει στην αρμοδιότητα περισσοτέρων από δύο επιτροπών. Από την άλλη πλευρά πολύ σπάνια εμπλέκονται περισσότερες από τρεις επιτροπές, η δε ανάγκη καρποφόρας συνεργασίας περιορίζει επίσης τον αριθμό των επιτροπών που μπορεί να εμπλακούν.

Το νέο αυτό εδάφιο υποχρεώνει τις επιτροπές να αιτιολογήσουν την αίτησή τους για ενισχυμένη συνεργασία σύμφωνα με το Παράρτημα VI.

Τροπολογία 3

Άρθρο 47, εδάφιο -1α (νέο)

 

Το ζήτημα διαβιβάζεται στη Διάσκεψη των Προέδρων για τελική απόφαση, η οποία λαμβάνεται εντός έξι εβδομάδων από την ημερομηνία παραπομπής. Η Διάσκεψη των Προέδρων των Επιτροπών ενημερώνεται σχετικά και δύναται να υποβάλει σύσταση στη Διάσκεψη των Προέδρων.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Το νέο αυτό εδάφιο προβλέπει ένα μηχανισμό και ένα χρονοδιάγραμμα για τη λήψη απόφασης.

Σύμφωνα με την τρέχουσα πρακτική εναπόκειται στην αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή να αποφασίσει κατά πόσο θα εξασφαλίσει τη συμμετοχή της γνωμοδοτικής επιτροπής στην ενισχυμένη συνεργασία. Η Διάσκεψη των Προέδρων αποφασίζει μόνο όταν μία από τις εμπλεκόμενες επιτροπές το ζητεί ρητώς. Αντιθέτως, η τελική απόφαση πρέπει να επαφίεται στη Διάσκεψη των Προέδρων και όχι στην αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή.

Τροπολογία 4

Άρθρο 47, εδάφιο 1

Εφόσον η ενισχυμένη συνεργασία έχει αποφασιστεί κατά την άποψη της Διάσκεψης των Προέδρων, ένα ζήτημα εμπίπτει σχεδόν εξίσου στην αρμοδιότητα δύο επιτροπών ή εφόσον διαφορετικά μέρη του ζητήματος εμπίπτουν στην αρμοδιότητα δύο διαφορετικών επιτροπών, από τη Διάσκεψη των Προέδρων, εφαρμόζεται το άρθρο 46 με τις εξής προσθήκες:

Εφόσον η ενισχυμένη συνεργασία έχει αποφασιστεί από τη Διάσκεψη των Προέδρων, εφαρμόζεται το άρθρο 46 με τις εξής προσθήκες:

 

- οι ενδιαφερόμενες επιτροπές δύνανται να εντοπίσουν από κοινού τομείς του κειμένου που εμπίπτουν στην αποκλειστική ή κοινή τους αρμοδιότητα και να συμφωνήσουν για τους ακριβείς όρους της συνεργασίας τους.

- το χρονοδιάγραμμα συμφωνείται από κοινού από τις δύο επιτροπές:

- το χρονοδιάγραμμα συμφωνείται από κοινού από τις ενδιαφερόμενες επιτροπές:

- ο εισηγητής και ο συντάκτης γνωμοδότησης προσπαθούν να συμφωνήσουν επί των κειμένων που προτείνουν στις επιτροπές τους και επί των θέσεών τους όσον αφορά τις τροπολογίες·

- ο εισηγητής και οι συνδεδεμένοι εισηγητές τηρούν αλλήλους πλήρως ενήμερους επί των κειμένων που προτείνουν στις επιτροπές τους και επί των θέσεών τους όσον αφορά τις τροπολογίες·

- η αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή αποδέχεται χωρίς ψηφοφορία τροπολογίες από τη γνωμοδοτική επιτροπή, εφόσον αυτές αφορούν ζητήματα τα οποία ο πρόεδρος της αρμόδιας επί της ουσίας επιτροπής θεωρεί, βάσει του παραρτήματος VI, μετά από διαβούλευση με τον πρόεδρος της γνωμοδοτικής επιτροπής, ότι εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της γνωμοδοτικής επιτροπής και δεν είναι αντίθετες με άλλα στοιχεία της έκθεσης.

 

 

- αφότου ψηφίσουν οι συνδεμένες επιτροπές και η αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή δύνανται, κατόπιν συστάσεως του εισηγητή και των συνδεδεμένων εισηγητών, να αποφασίσουν να καταθέσουν κοινές συμβιβαστικές τροπολογίες στην ολομέλεια·

 

- εφόσον δεν ακολουθηθεί η διαδικασία της τέταρτης παύλας ή εφόσον συνεχίζεται η διαφωνία μεταξύ των ενδιαφερομένων επιτροπών, μία συνδεδεμένη επιτροπή δύναται, κατά παρέκκλιση από τις διατάξεις του άρθρου 150-1, να καταθέσει στην ολομέλεια τις τροπολογίες που εμπίπτουν στις αρμοδιότητές της, τις οποίες παρουσίασε στην αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή αλλά που απερρίφθησαν από αυτή.

Or. fr

Αιτιολόγηση

(Εισαγωγική πρόταση) Η διατύπωση αυτή αντανακλά τη δυνατότητα της Διάσκεψης των Προέδρων να επιβάλει μία ενισχυμένη συνεργασία ως λύση σε περίπτωση σύγκρουσης αρμοδιοτήτων.

(Περίπτωση -1 (νέα)) Η διατύπωση αυτή ενθαρρύνει τις επιτροπές να ορίσουν τη συνεργασία τους και τους επιτρέπει να συμφωνήσουν για τους όρους ενσωμάτωσης των τροπολογιών που υπεβλήθησαν από τις συνδεδεμένες επιτροπές (ενδεχομένως και χωρίς ψηφοφορία από την αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή).

(Περίπτωση 2) Η καλύτερη και πιο ρεαλιστική αυτή διατύπωση της παραγράφου απαιτεί πλήρη ανταλλαγή των σχετικών πληροφοριών μεταξύ των ενδιαφερόμενων επιτροπών, ώστε να διασφαλισθεί μία πραγματική συνεργασία.

(Περίπτωση 3α (νέα)) Το πλεονέκτημα της τροποποίησης αυτής έγκειται στην ενίσχυση της θέσης της συνδεδεμένης επιτροπής καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας με αποτέλεσμα να υπάρχει αμοιβαίο συμφέρον στην πραγματική συνεργασία. Επιτρέπει στην αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή να ψηφίσει επί όλων των τροπολογιών και να μη είναι υποχρεωμένη να ενσωματώσει τυχόν τροπολογίες της συνδεμένης επιτροπής χωρίς ψηφοφορία, αλλά παρέχει την δυνατότητα στην τελευταία να παρουσιάσει στην ολομέλεια τις τροπολογίες που απερρίφθησαν από την αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή. Αμφότερες οι επιτροπές θα έχουν συμφέρον στην επίτευξη συμφωνίας σε ένα ενωρίτερο στάδιο προκειμένου να αποτρέψουν τη δυνατότητα της λήψης απόφασης στην ολομέλεια την οποίαν δεν ελέγχουν.

(Περίπτωση 3β (νέα)) Η λύση αυτή επιτρέπει ωστόσο στην ολομέλεια να επιλέξει πραγματικά μεταξύ δύο αντικρουομένων θέσεων στις περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν αίρεται η διαφωνία.

Η δυνατότητα κατάθεσης συμβιβαστικών τροπολογιών στην ολομέλεια παρέχει, εφόσον όλα τα άλλα μέσα αποτύχουν, την τελευταία ευκαιρία στις επιτροπές να καταλήξουν σε συμφωνία προτού αποφανθεί στην ολομέλεια.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Και άλλα άρθρα του Κανονισμού (ιδίως τα άρθρα 150 και 155) πρέπει να τροποποιηθούν προκειμένου να ευθυγραμμισθούν με τις νέες ρυθμίσεις.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος

Τροποποίηση του άρθρου 47 του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου "Ενισχυμένη συνεργασία μεταξύ των επιτροπών"

Αριθ. διαδικασίας

2007/2016(REG)

Βασική/ές πρόταση/άσεις τροποποίησης

B6-0461/2006

 

 

Επιτροπή αρμόδι α επί της ουσίας
  Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

AFCO
15.2.2007

Γνωμοδοτική(ές) επιτροπή(ές)
  Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

 

 

 

 

 

Αποφάσισε/αν να μην γνωμοδοτήσει/ουν
  Ημερομηνία της απόφασης

 

 

 

 

 

Εισηγητής(ές)
  Ημερομηνία ορισμού

Richard Corbett

4.10.2006

 

Εξέταση στην επιτροπή

4.10.2006

1.3.2007

 

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

10.4.2007

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+ :

- :

0 :

20

0

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Enrique Barón Crespo, Richard Corbett, Jean-Luc Dehaene, Andrew Duff, Maria da Assunção Esteves, Ingo Friedrich, Bronisław Geremek, Anneli Jäätteenmäki, Timothy Kirkhope, Jo Leinen, Íñigo Méndez de Vigo, Rihards Pīks, Marie-Line Reynaud, Adrian Severin, Riccardo Ventre

Αναπληρωτής(ές) παρών(όντες) κατά την τελική ψηφοφορία

Elmar Brok, Carlos Carnero González, Klaus Hänsch, Jacek Protasiewicz, Mauro Zani

Αναπληρωτής(ές) (άρθρο 178, παρ. 2) παρών(όντες) κατά την τελική ψηφοφορία

 

Ημερομηνία κατάθεσης

13.4.2007

 

Παρατηρήσεις (πληροφορίες που διατίθενται σε μία μόνον γλώσσα)

...

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου