Pranešimas - A6-0139/2007Pranešimas
A6-0139/2007

  PRANEŠIMAS dėl Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklių 47 straipsnio „Glaudesnis bendradarbiavimas tarp komitetų“ pakeitimo

  13.4.2007 - (2007/2016(REG))

  Konstitucinių reikalų komitetas
  Pranešėjas: Richard Corbett

  Procedūra : 2007/2016(REG)
  Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
  Dokumento priėmimo eiga :  
  A6-0139/2007
  Pateikti tekstai :
  A6-0139/2007
  Debatai :
  Priimti tekstai :

  PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

  dėl Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklių 47 straipsnio „Glaudesnis bendradarbiavimas tarp komitetų“ pakeitimo

  (2007/2016(REG))

  Europos Parlamentas,

  –   atsižvelgdamas į pasiūlymą dėl Darbo tvarkos taisyklų pakeitimo B6‑0461/2006,

  –   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklų 201 ir 202 straipsnius,

  –   atsižvelgdamas į Konstitucinių reikalų komiteto pranešimą (A6‑0139/2007),

  1.  nusprendžia padaryti toliau pateiktą Darbo tvarkos taisyklių pakeitimą;

  2.  primena, kad šis pakeitimas įsigalioja pirmą kitos sesijos dieną;

  3.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą Tarybai ir Komisijai susipažinti.

  Dabartinis tekstasPakeitimai

  Pakeitimas 1

  47 straipsnis

  Glaudesnis bendradarbiavimas tarp komitetų

  Darbo su susijusiais komitetais procedūra

  Kai, pirmininkų sueigos nuomone, klausimas priklauso beveik vienodai dviejų komitetų kompetencijai ar skirtingi klausimo aspektai priklauso dviejų skirtingų komitetų kompetencijai, be 46 straipsnio nuostatų papildomai taikomos šios nuostatos:

  Kai, remiantis 179 straipsnio 2 dalimi arba 45 straipsniu, klausimas dėl kompetencijos perduodamas pirmininkų sueigai ir pirmininkų sueiga mano, kad klausimas priklauso beveik vienodai dviejų ar daugiau komitetų kompetencijai ar kad skirtingi klausimo aspektai priklauso dviejų ar daugiau komitetų kompetencijai, be 46 straipsnio nuostatų, papildomai taikomos šios nuostatos:

  - darbo grafikas sudaromas bendru abiejų komitetų susitarimu;

  - darbo grafikas sudaromas bendru suinteresuotų komitetų susitarimu;

  - pranešėjas ir nuomonės referentas stengiasi susitarti dėl tekstų, kuriuos kiekvienas jų siūlo savo komitetui, taip pat dėl pozicijos pakeitimų atžvilgiu;

   

  - pranešėjas ir nuomonės referentai vienas kitą informuoja ir stengiasi susitarti dėl tekstų, kuriuos kiekvienas jų siūlo savo komitetui, taip pat dėl pozicijos pakeitimų atžvilgiu;

   

  - suinteresuoti komitetai gali kartu nustatyti jų išimtinei arba bendrai kompetencijai priklausančias teksto dalis bei susitarti dėl tikslių bendradarbiavimo metodų;

  - atsakingas komitetas be balsavimo priima nuomonę teikiančio komiteto pakeitimus, kurie, atsakingo komiteto pirmininko nuožiūra, jam pasikonsultavus su nuomonę teikiančio komiteto pirmininku, priklauso pastarojo kompetencijai pagal VI priedo nuostatas ir neprieštarauja kitoms pranešimo dalims.

  - atsakingas komitetas be balsavimo priima nuomonę teikiančio komiteto pakeitimus, kurie, atsakingo komiteto pirmininko nuožiūra, jam pasikonsultavus su nuomonę teikiančio komiteto pirmininku, priklauso pastarojo kompetencijai pagal VI priedo nuostatas ir neprieštarauja kitoms pranešimo dalims.

  Pagrindimas

  Pasiūlytas dabartinės 47 straipsnio formuluotės pakeitimas atspindi Konstitucinių reikalų komiteto daugumos nuomonę, kad straipsnio nuostatos turėtų būti lankstesnės, tačiau ne radikaliai pakeistos. Procedūrą turėtų būti galima taikyti taip pat tada, kai pageidautų dalyvauti daugiau nei du komitetai, ir komitetams būtų suteikta galimybė tartis dėl tikslių bendradarbiavimo sąlygų ir darbo bei kompetencijos sričių pasidalijimo kiekvienu atveju atskirai.

  Pakeistas straipsnis dabar išreiškia vieną iš pagrindinių tokio pobūdžio procedūros sėkmės sąlygų, būtent, kad susijusių komitetų nuomonės referentai siektų intensyviai ir nuolat bendrauti. Siūloma pakeisti straipsnio pavadinimą siekiant išvengti bet kokios painiavos su Sutartyse naudojama terminologija (Glaudesnis valstybių narių bendradarbiavimas pagal Europos Sąjungos Sutarties VII antraštinę dalį).

  Įvadinis sakinys buvo pakeistas siekiant paaiškinti, kad klausimas ar glaudesnio bendradarbiavimo procedūra, kuri buvo pervadinta „darbo su susijusiais komitetais procedūra“, turėtų būti taikoma, priklauso nuo komitetų kompetencijos. Jei toks klausimas susijęs su teisės aktų leidybos pranešimu, jį reikėtų jį spręsti pagal 179 straipsnio 2 dalį, o jei jis susijęs su komiteto numatytu savo iniciatyva rengiamu pranešimu, reikia taikyti 45 straipsnyje numatytą leidimo suteikimo procedūrą ir pridėti paaiškinimą.

  AIŠKINAMOJI DALIS

  Po komitetų pirmininkų sueigos diskusijų, kurių metu buvo nuspręsta suorganizuoti 2006 m. birželio 22 ir 23 d. seminarą Limeletėje[1], komitetų pirmininkų sueigos pirmininkas Josephas Daulas pateikė pasiūlymą dėl Darbo tvarkos taisyklių 49 ir 47 straipsnių pakeitimų[2], kuriais pirmiausia siekiama užtikrinti geresnį susijusių komitetų darbo suderinamumą ir tikrą jų bendradarbiavimą.

  Šiame pranešimo projekte pateiktas 47 straipsnio pakeitimas didžiąja dalimi sutampa su minėtu pasiūlymu, t.y. juo siekiama padaryti procedūrą prieinamą daugiau kaip dviem komitetams ir padaryti ją lankstesnę. Tačiau jame neperimama pasiūlyme nurodyta galimybė nuomonę teikiančiam komitetui pateikti pakeitimus tiesiogiai plenarinio posėdžio metu, kai karu su atsakingu komitetu nepavyksta priimti bendrų kompromisinių pakeitimų. Ši pasiūlymo dalis grindžiama prielaida, kad nuomonę teikiančiam komitetui suteikta galimybė blogiausiu atveju pateikti tokius pakeitimus savaime sukeltų abipusį komitetų susidomėjimą, paskatintų juos bendradarbiauti, ir todėl nebebūtų teikiama daugiau pakeitimų Parlamente.

  Jūsų pranešėjas tokia prielaida abejoja. Reikėtų atsiminti, kad maždaug prieš dešimt metų visi komitetai galėjo pateikti pakeitimus svarstyti Parlamente. Iš tiesų būdavo taip, kad nuomonę teikiantys komitetai nuolat teikdavo pakeitimus tiesiogiai plenarinio posėdžio metu, jei atsakingas komitetas jų nebūdavo priėmęs. Taigi suteikiant atsakingam komitetui paskutinį žodį norėta apsisaugoti nuo per didelio pakeitimų kiekio per plenarinį posėdį.

  Net jeigu pagal glaudesnio bendradarbiavimo procedūrą dirbančių komitetų pozicijų skirtumai iš tiesų yra neįveikiami, vieno ar kito komiteto pateiktiems pakeitimams, kad jie būtų priimti, turi pritarti pagrindinės frakcijos. Taigi tokiose situacijose frakcijos paprastai turėtų ieškoti būdų, kaip pasiekti būtiną sutarimą. Tačiau dažnai tokių situacijų galima išvengti, jei dalyvaujantys pirmininkai ir pranešėjai tinkamai vadovauja ir aktyviai bendradarbiauja. Naująja trečia įtrauka, kurioje pažodžiui cituojamas Josepho Daulo pasiūlymas, siekiama sudaryti sąlygas tokiam bendradarbiavimui ir jį skatinti.

  Šiame pranešimo projekte taip pat nėra Josepho Daulo pasiūlymo 1 pakeitimo, kuriuo pagal Darbo tvarkos taisyklių 46 straipsnį komitetams, norintiems pateikti nuomonę, būtų nustatytas galutinis terminas. Jūsų pranešėjas mano, kad toks galutinis terminas neturėtų būti specialiai numatytas, nes jis jau ir taip yra numanomas. Todėl pagal Darbo tvarkos taisyklių 179 straipsnio 2 dalį kompetencijos klausimas turėtų būti perduodamas pirmininkų sueigai „per keturias darbo savaites po to, kai plenarinio posėdžio metu buvo pranešta apie klausimo perdavimą komitetui“. Iš šios formuluotės turėtų būti aišku, kad prašymas dalyvauti kaip nuomonę teikiančiam komitetui arba, pagal analogiją, dirbti kartu pagal glaudesnio bendradarbiavimo procedūrą, turėtų būti pateiktas iki šio galutinio termino.

  Panašiai aiškinamas 3 pakeitimas, pagal kurį pirmininkų sueiga įpareigojama per šešias savaites priimti sprendimą dėl prašymo dirbti kartu glaudžiau bendradarbiaujant. Jei toks prašymas pagal Darbo tvarkos taisyklių 179 straipsnio 2 dalį laikomas „konfliktu dėl kompetencijos tarp dviejų ar daugiau nuolatinių komitetų“, o tai atrodo pagrįsta, taikomas šioje nuostatoje numatytas galutinis terminas ir taip pat nereikia numatyti specialaus termino.

  • [1]  Šio seminaro išvados, išdėstytos „Limeletės deklaracijoje“, buvo pateiktos Pirmininkui kartu su 2006 m. birželio 28 d. laišku. Priede nurodomi išsamūs pasiūlymai dėl 47 straipsnio pakeitimo.
  • [2]  Pateiktas pagal 202 straipsnį, 2006 m. rugpjūčio 31 d dokumentas Nr. B6-0461/2006.

  PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO DARBO TVARKOS TAISYKLIŲ PAKEITIMŲ (B6-0461/2006) (31.8.2006)

  pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnį

  pateikė Joseph Daul

  46 ir 47 straipsnių pakeitimai

  Komitetų nuomonės

  Glaudesnis bendradarbiavimas tarp komitetų

  Dabartinis tekstasPakeitimai

  Pakeitimas 1

  46 straipsnio 1 dalis

  1. Kai komitetas, kuriam pirmiausia buvo perduotas klausimas, pageidauja sužinoti kito komiteto nuomonę tuo klausimu arba kai kitas komitetas pageidauja išsakyti savo nuomonę dėl komiteto, kuriam buvo perduotas klausimas, pranešimo, jie gali paprašyti Parlamento Pirmininką, kad, remiantis 179 straipsnio 3 dalimi, būtų paskirtas atsakingas komitetas ir nuomonę teikiantis komitetas.

  1. Kai komitetas, kuriam pirmiausia buvo perduotas klausimas, pageidauja sužinoti kito komiteto nuomonę tuo klausimu arba kai kitas komitetas pageidauja išsakyti savo nuomonę dėl komiteto, kuriam buvo perduotas klausimas, pranešimo, per keturias savaites nuo paskelbimo apie klausimo perdavimą per plenarinį posėdį datos jie gali paprašyti Parlamento Pirmininką, kad, remiantis 179 straipsnio 3 dalimi, būtų paskirtas atsakingas komitetas ir nuomonę teikiantis komitetas.

  Or. fr

  Pagrindimas

  Komitetui turėtų būti duotos keturios savaitės nuo paskelbimo apie klausimo perdavimą per plenarinį posėdį datos pateikti prašymą taikyti glaudesnio bendradarbiavimo procedūrą. Tai leistų išvengti situacijos, kai vien dėl praktinių sumetimų, ypač kai atsakingas komitetas yra jau daug nuveikęs savo darbe, 47 straipsnis negali būti taikomas.

  Pakeitimas 2

  47 straipsnio -1 pastraipa (nauja)

  Vienas ar du komitetai gali paprašyti, kad jiems būtų leista prisidėti rengiant atsakingam komitetui patikėtą pranešimą pagal glaudesnio bendradarbiavimo procedūrą, kai, jų manymu, vienas ar daugiau esminių nagrinėjamo klausimo aspektų priklauso jų kompetencijos sričiai. Šis prašymas turi būti pagrįstas laikantis Darbo tvarkos taisyklių VI priedo nuostatų.

  Or. fr

  Pagrindimas

  Patirtis rodo, kad tam tikrais atvejais vienas pasiūlymas gali būti susijęs su daugiau kaip dviejų komitetų kompetencijos sritimis. Kita vertus, klausimas labai retai būna susijęs su daugiau kaip trijų komitetų veiklos sritimis, be to, per didelis dalyvaujančių komitetų skaičius trukdytų siekti konstruktyvaus bendradarbiavimo.

  Šioje naujoje pastraipoje komitetai įpareigojami pagrįsti savo prašymą dėl glaudesnio bendradarbiavimo pagal Darbo tvarkos taisyklių VI priedo nuostatas.

  Pakeitimas 3

  47 straipsnio -1a pastraipa (nauja)

  Klausimas perduodamas pirmininkų sueigai, kad ši priimtų galutinį sprendimą per šešias savaites nuo kreipimosi į ją datos. Apie tai pranešama komitetų pirmininkų sueigai, kuri gali pateikti rekomendaciją pirmininkų sueigai.

  Or. fr

  Pagrindimas

  Šioje naujoje pastraipoje numatomas sprendimo priėmimo būdas ir grafikas.

  Pagal dabartinę tvarką atsakingas komitetas nusprendžia, ar nuomonę teikiantis komitetas gali glaudžiau bendradarbiauti su kitais komitetais. Pirmininkų sueiga priima sprendimą tik tuomet, kai vienas iš suinteresuotų komitetų specialiai to paprašo. Tačiau galutinį sprendimą turėtų priimti ne atsakingas komitetas, o pirmininkų sueiga.

  Pakeitimas 4

  47 straipsnio 1 pastraipa

  Kai, pirmininkų sueigos nuomone, klausimas priklauso beveik vienodai dviejų komitetų kompetencijai ar skirtingi klausimo aspektai priklauso dviejų skirtingų komitetų kompetencijai, be 46 straipsnio nuostatų papildomai taikomos šios nuostatos:

   

  Kai pirmininkų sueiga nusprendžia pasirinkti glaudesnį bendradarbiavimą, be 46 straipsnio nuostatų, papildomai taikomos šios nuostatos:

   

   

  - suinteresuoti komitetai gali kartu nustatyti jų išimtinei arba bendrai kompetencijai priklausančias teksto dalis bei susitarti dėl tikslių bendradarbiavimo metodų;

   

  - darbo grafikas sudaromas bendru abiejų komitetų susitarimu;

   

  - darbo grafikas sudaromas bendru suinteresuotų komitetų susitarimu;

   

  - pranešėjas ir nuomonės referentas stengiasi susitarti dėl tekstų, kuriuos kiekvienas jų siūlo savo komitetui, taip pat dėl pozicijos pakeitimų atžvilgiu;

   

   

  - atsakingo komiteto pranešėjas ir susijusių komitetų pranešėjas (-ai) teikia vienas kitam visą informaciją dėl tekstų, kuriuos kiekvienas jų siūlo savo komitetui, taip pat dėl pozicijos pakeitimų atžvilgiu;

   

   

  - atsakingas komitetas be balsavimo priima nuomonę teikiančio komiteto pakeitimus, kurie, atsakingo komiteto pirmininko nuožiūra, jam pasikonsultavus su nuomonę teikiančio komiteto pirmininku, priklauso pastarojo kompetencijai pagal VI priedo nuostatas ir neprieštarauja kitoms pranešimo dalims.

   

   

   

  - pabalsavę susiję komitetai ir atsakingas komitetas, remdamiesi atsakingo komiteto pranešėjo arba susijusių komitetų pranešėjo (-ų) rekomendacija, gali nuspręsti pateikti bendrus kompromisinius pakeitimus plenariniame posėdyje;

   

   

  - kai nesilaikoma ketvirtoje įtraukoje numatytos procedūros arba jei komitetai ilgą laiką negali susitarti, susijęs komitetas, nukrypdamas nuo Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnio 1 dalies, plenariniame posėdyje gali pateikti jo kompetencijai priklausančius pakeitimus, kuriuos jis buvo pateikęs atsakingam komitetui, bet kurie buvo atmesti.

  Or. fr

  Pagrindimas

  (Įžanginė dalis) Ši formuluotė suteikia pirmininkų sueigai galimybę reikalauti, kad būtų taikoma glaudesnio bendradarbiavimo procedūra, kai reikia išspręsti ginčą dėl įgaliojimų ir valdžios.     

  (-1 įtrauka (nauja)) Šia formuluote komitetai raginami apibrėžti savo bendradarbiavimo pobūdį ir jiems suteikiama galimybė susitarti dėl susijusių komitetų pateiktų pakeitimų perėmimo tvarkos (net jei atsakingas komitetas nebalsuoja).

  (2 įtrauka) Ši tinkamesnė ir realesnė pastraipos formuluotė įpareigoja susijusius komitetus keistis visa susijusia informacija, kad vyktų tikras bendradarbiavimas.

  (3a įtrauka (nauja)) Šis pakeitimas naudingas tuo, kad susijęs komitetas įgyja stipresnes pozicijas visos procedūros metu, o tai skatina abipusį suinteresuotumą siekti tikro bendradarbiavimo. Atsakingam komitetui tai pat suteikiama galimybė balsuoti dėl visų pakeitimų ir jis neįpareigojamas įtraukti susijusio komiteto pakeitimų dėl jų nebalsuodamas, o pastarajam siūloma plenariniame posėdyje pateikti jo kompetencijai priklausančius ir atsakingo komiteto atmestus pakeitimus. Abu komitetai suinteresuoti pasiekti susitarimą pradiniame etape, norėdami neleisti, kad sprendimas būtų priimamas plenariniame posėdyje, kai jie to jau negalėtų kontroliuoti.

  (3b įtrauka (nauja)) Jei vis dėlto kai komitetai ilgesnį laiką nesusitaria tarp savęs, plenariniame posėdyje sprendžiama, kurią iš dviejų viena kitai prieštaraujančių pozicijų pasirinkti.

  Galimybė per plenarinį posėdį teikti kompromisinius pakeitimus, kai visa kita neduoda rezultatų, komitetams leidžia pasiekti susitarimą dar iki to laiko, kol plenariniame posėdyje paskelbiamas galutinis sprendimas.

  NB: Kiti straipsniai (ypač 150 ir 155 straipsniai) turės būti pakeisti siekiant juos suderinti su naujosiomis nuostatomis.

  PROCEDŪRA

  Pavadinimas

  Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklių 47 straipsnio „Glaudesnis bendradarbiavimas tarp komitetų“ pakeitimas

  Procedūros numeris

  2007/2016(REG)

  Svarstytas (-i) pasiūlymas (-ai) dėl pakeitimo

  B6‑0461/2006

   

   

  Atsakingas komitetas
    Paskelbimo plenariniame posėdyje data

  AFCO
  15.2.2007

  Nuomonę teikiantis (-ys) komitetas (-ai)
    Paskelbimo plenariniame posėdyje data

   

   

   

   

   

  Nuomonė (-s) nepareikšta (-os)

    Sprendimo priėmimo data

   

   

   

   

   

  Pranešėjas (-ai)
    Paskyrimo data

  Richard Corbett

  4.10.2006

   

  Svarstymas komitete

  4.10.2006

  1.3.2007

   

   

   

  Priėmimo data

  10.4.2007

  Galutinio balsavimo rezultatai

  +

  -

  0

  20

  0

  0

  Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) narys (-iai)

  Anneli Jäätteenmäki, Timothy Kirkhope, Jo Leinen, Íñigo Méndez de Vigo, Rihards Pīks, Marie-Line Reynaud, Adrian Severin, Riccardo Ventre

  Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai)

  Elmar Brok, Carlos Carnero González, Klaus Hänsch, Jacek Protasiewicz, Mauro Zani

  Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai) (178 straipsnio 2 dalis)

   

  Pateikimo data

  13.4.2007

   

  Pastabos
  (pateikiamos tik viena kalba)

  ...