RAPPORT dwar emenda ta' l-Artikolu 47 tar-Regoli ta' Proċedura tal-Parlament"Koperazzjoni aktar mill-qrib bejn Kumitati"

  13.4.2007 - (2007/2016(REG))

  Kumitat għall-Affarijiet Kostituzzjonali
  Rapporteur: Richard Corbett

  Proċedura : 2007/2016(REG)
  Ċiklu ta' ħajja waqt sessjoni
  Ċiklu relatat mad-dokument :  
  A6-0139/2007
  Testi mressqa :
  A6-0139/2007
  Dibattiti :
  Testi adottati :

  PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW

  dwar emenda ta' l-Artikolu 47 tar-Regoli ta' Proċedura tal-Parlament

  "Koperazzjoni aktar mill-qrib bejn Kumitati"

  (2007/2016(REG))

  Il-Parlament Ewropew,

  –   wara li kkunsidra l-proposta għal emenda tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu (B6‑0461/2006)

  –   wara li kkunsidra l-Artikoli 201 u 202 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

  –   wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Affarijiet Kostituzzjonali (A6-0139/2007),

  1.  Iddeċieda li jemenda r-Regoli ta' Proċedura kif jidher hawn taħt;

  2.  Jiġbed l-attenzjoni għall-fatt li l-emenda se tidħol fis-seħħ fl-ewwel jum tas-sessjoni parzjali li jmiss;

  3.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din id-deċiżjoni lill-Kunsill u lill-Kummissjoni, għal skopijiet ta' informazzjoni.

  Test preżentiEmendi

  Emenda 1

  Artikolu 47

  Koperazzjoni aktar mill-qrib bejn kumitati

  Proċedura ma’ kumitati assoċjati

  Meta, fl-opinjoni tal-Konferenza tal-Presidenti, kwistjoni taqa' kważi b'mod indaqs taħt il-kompetenzi ta' żewġ kumitati, jew meta partijiet differenti tal-kwistjoni jaqgħu taħt il-kompetenza ta' żewġ kumitati differenti, l-Artikolu 46 għandu japplika b'dawn id-disposizzjonijiet miżjuda li ġejjin:

  Meta kwistjoni ta’ kompetenza tkun ġiet imressqa quddiem il-Konferenza tal-Presidenti, skond l-Artikoli 179(2) jew 45 u l-Konferenza tal-Presidenti tqis li l-kwistjoni taqa' kważi b'mod indaqs taħt il-kompetenza ta' żewġ kumitati jew aktar, jew li partijiet differenti tal-kwistjoni jaqgħu taħt il-kompetenza ta' żewġ kumitati jew aktar, l-Artikolu 46 għandu japplika b'dawn id-dispożizzjonijiet miżjuda li ġejjin:

  - il-programm għandu jkun miftiehem bejn iż-żewġ kumitati flimkien;

  - il-programm għandu jkun miftiehem bejn il-kumitati kkonċernati flimkien;

  - ir-rapporteur u l-awtur ta' abbozz għandhom jagħmlu ħilithom sabiex jilħqu qbil dwar it-testi li huma jipproponu lill-kumitati tagħhom u dwar il-posizzjoni tagħhom dwar emendi;

   

  - ir-rapporteur u l-awturi ta' abbozz għandhom iżommu lil xulxin infurmati u għandhom jagħmlu ħilithom sabiex jilħqu qbil dwar it-testi li huma jipproponu lill-kumitati tagħhom u dwar il-pożizzjoni tagħhom dwar emendi;

   

  - il-kumitati kkonċernati jistgħu jidentifikaw flimkien oqsma tat-test li jaqgħu taħt il-kompetenzi esklussivi jew konġunti tagħhom u jilħqu qbil dwar l-arranġamenti preċiżi għall-koperazzjoni tagħhom;

  - il-kumitat responsabbli għandu jaċċetta mingħajr votazzjoni emendi mill-kumitat li jintalab l-opinjoni meta dawn ikunu dwar kwistjonijiet li ċ-chairman tal-kumitat responsabbli iqis, fuq il-bażi ta' l-Anness VI, wara li jikkonsulta liċ-chairman tal-kumitat li jkun intalab opinjoni, li jaqgħu taħt il-kompetenzi tal-kumitat li jkun intalab opinjoni, u li ma jmorrux kontra elementi oħra tar-rapport.

  - il-kumitat responsabbli għandu jaċċetta mingħajr votazzjoni emendi minn kumitat li jintalab l-opinjoni meta dawn ikunu dwar kwistjonijiet li ċ-chairman tal-kumitat responsabbli iqis, fuq il-bażi ta' l-Anness VI, wara li jikkonsulta liċ-chairman tal-kumitat li jkun intalab opinjoni, li jaqgħu taħt il-kompetenza tal-kumitat li jkun intalab opinjoni, u li ma jmorrux kontra elementi oħra tar-rapport.

  Ġustifikazzjoni

  L-emenda proposta għall-kliem użat fil-preżent ta’ l-Artikolu 47 tirrifletti l-opinjoni tal-maġġoranza fil-Kumitat għall-Affarijiet Kostituzzjonali li hija li l-Artikolu għandu jsir iktar flessibbli iżda mhux ikun mibdul radikalment: Il-proċedura għandha tkun disponibbli wkoll fejn aktar minn żewġ kumitati jixtiequ jkunu involuti u t-termini preċiżi tal-koperazzjoni tagħhom u l-qsim tax-xogħol u tal-kompetenza għandhom ikunu miftuħa għal arranġamenti bejn kumitati fuq bażi ta’ kull każ għalih.

  L-Artikolu emendat issa jesprimi waħda mir-rekwiżiti fundamentali jekk din il-kwalità ta’ proċedura se tkun ta’ suċċess, jiġifieri komunikazzjoni intensa u regolari bejn l-awturi ta’ abbozz involuti. Huwa ssuġġerit li jinbidel it-titolu ta’ l-Artikolu sabiex tkun evitata kwalunkwe konfużjoni bit-terminoloġija użata fit-Trattati: Koperazzjoni Aktar mill-Qrib bejn Stati Membri taħt it-Titolu VII tat-Trattat ta’ l-Unjoni Ewropea.

  Il-frażi introduttorja ġiet modifikata sabiex ikun ċar li l-kwistjoni jekk koperazzjoni aktar mill-qrib, li ssemmiet mill-ġdid bħala proċedura ma’ kumitati assoċjati, għandhiex issir varjant tal-kwistjoni ta’ kompetenza tal-kumitati. Jekk ikun hemm kwistjoni bħal din fir-rigward ta’ rapport leġiżlattiv, hija għandha tiġi ttrattata f’konformità ma’ l-Artikolu 179(2), jekk il-kwistjoni tkun fil-kuntest ta’ rapport ta’ inizjattiva proprja kkunsidrat minn kumitat, hija għandha tiġi ttrattata fil-proċedura ta’ awtorizzazzjoni skond l-Artikolu 45 flimkien ma’ l-interpretazzjoni li tkun ingħatat.

  NOTA SPJEGATTIVA

  Wara diskussjonijiet fi ħdan il-Konferenza taċ-Chairmen tal-Kumitati li wasslet għal seminar li sar fit-22 u fit-23 f’Limelette[1], is-Sur Daul fil-kariga tiegħu ta’ chairman ta’ din l-entità, ressaq proposta għal emenda tar-Regoli 46 u 47[2] bil-għan primarju li jkun hemm bilanċ aħjar bejn il-kumitati kkonċernati sabiex ikun żgurat li huma verament jaħdmu flimkien.

  L-emenda ta’ l-Artikolu 47 li qegħda f’dan l-abbozz ta’ rapport issegwi din il-proposta b’mod wiesa’ fir-rigward tal-ftuħ tal-proċedura lil iktar minn żewġ kumitati u li tkun iktar flessibbli. Iżda hija ma ssegwix il-proposta fir-rigward tal-possibilità għall-kumitat mitlub jagħti opinjoni li jressaq emendi direttament lis-seduta plenarja meta emendi ta’ kompromess konġunti mal-kumitat responsabbli ma jkunux jistgħu jintlaħqu. Dan l-element tal-proposta huwa bbażat fuq is-suppożizzjoni li s-sempliċi possibilità ta’ tali emendi mressqa mill-kumitat mitlub jagħti opinjoni meta “m’hemmx għażla oħra” se toħloq interess reċiproku f’koperazzjoni ġenwina u b’hekk ma twassalx għal iktar emendi fil-Parlament.

  Ir-rapporteur tiegħek huwa xettiku rigward tali suppożizzjoni. Wieħed irid iżomm f’moħħu hawnhekk li sa għaxar snin ilu l-kumitati kollha setgħu jressqu emendi sabiex ikunu eżaminati fil-Parlament. Dan fil-prattika, bħala riżultat li l-kumitati talbu opinjoni, kellu emendi mressqa b’mod sistematiku għal darba oħra direttament fis-seduta plenarja meta huma ma jkunux ġew aċċettati mill-kumitat responsabbli. Il-fatt li l-kumitat responsabbli jkollu l-aħħar kelma kien b’hekk ifisser filtru li jipproteġi lis-seduta plenarja minn numru għoli ħafna ta’ emendi.

  Jekk ikun hemm differenzi li verament ma jistgħux jingħelbu bejn il-metodi użati minn kumitati involuti fi proċedura ta’ koperazzjoni aktar mill-qrib, l-emendi mressqa minn kumitat jew mill-ieħor jeħtieġ li jiżguraw l-appoġġ ta’ gruppi politiċi ewlenin xorta waħda sabiex jiġu adottati. Hija b’hekk il-ħidma naturali tal-gruppi politiċi li jsibu modi sabiex jintlaħaq il-kunsens neċessarju f’sitwazzjonijiet bħal dawn. Sitwazzjonijiet bħal dawn iżda jistgħu jiġu evitati sew jekk iċ-chairpersons u r-rapporteurs involuti jwettqu l-irwol tagħhom ta’ tmexxija u jikkoperaw b’mod sħiħ. It-tielet inċiż il-ġdid li huwa meħud letteralment mill-proposta tas-Sur Daul huwa maħsub sabiex jippermetti u jinkoraġġixxi tali koperazzjoni.

  Dan l-abbozz ta’ rapport lanqas m’għandu l-emenda 1 tal-proposta tas-Sur Daul li tintroduċi skadenza fl-Artikolu 46 għal kumitati li jixtiequ jintalbu jagħtu opinjoni. Ir-rapporteur tiegħek huwa ta’ l-opinjoni li tali skadenza m’hemmx għalfejn tkun prevista b’mod espliċitu minħabba li hija diġà teżisti b’mod indirett. Minħabba li, skond l-Artikolu 179(2) kwistjoni ta’ kompetenza trid tkun imressqa quddiem il-Konferenza tal-Presidenti “fi żmien erba’ ġimgħat mit-tħabbira fil-Parlament ta’ referenza lil kumitat”. Wieħed jista’ jikkonkludi minn din il-formulazzjoni li talbiet sabiex kumitat ikun involut bħala kumitat mitlub jagħti opinjoni jew, b’analoġija, sabiex ikun assoċjat f’koperazzjoni aktar mill-qrib, iridu jsiru fil-ħin sabiex jilħqu din l-iskadenza.

  Raġunar simili japplika għall-emenda 3 tal-proposta li tobbliga lill-Konferenza tal-Presidenti sabiex tiddeċiedi fi żmien sitt ġimgħat dwar talbiet biex kumitat ikun assoċjat f’koperazzjoni aktar mill-qrib. Jekk talba bħal din tkun meqjusa bħala tip ta’ “kunflitt dwar il-kompetenza ta’ żewġ kumitati permanenti jew iktar” skond it-tifsira ta’ l-Artikolu 179(2), li hija ħaġa raġonevoli biżżejjed, l-iskadenza prevista f’din id-dispożizzjoni tapplika u skadenza speċifika ma tkunx neċessarja lanqas.

  • [1]  Il-konklużjonijiet ta’ dan is-seminar, id-“Dikjarazzjoni ta’ Limelette”, intbagħtu b’ittra tat-28 ta’ Ġunju 2006 lill-President. Huma għandhom f’anness suġġerimenti dettaljati għal modifika ta’ l-Artikolu 47.
  • [2]  Skond l-Artikolu 202, id-Dokument B6-0461/2006 tal-31.8.2006

  PROPOSTA GĦAL EMENDA TAR-REGOLI TA’ PROĊEDURA TAL-PARLAMENT (B6-0461/2006) (31.8.2006)

  skond l-Artikolu 202 tar-Regoli ta' Proċedura

  mressqa minn Joseph Daul

  Emendi ta' l-Artikoli 46 u 47

  Opinjonijiet ta' kumitati

  Koperazzjoni aktar mill-qrib bejn kumitati

  Test preżentiEmendi

  Emenda 1

  Artikolu 46, paragrafu 1

  1. F'każ li kumitat li quddiemu tkun ġiet riferuta mistoqsija jixtieq jisma' l-opinjonijiet ta' kumitat ieħor, jew xi kumitat ieħor ikun jixtieq isemma' l-opinjonijiet tiegħu dwar ir-rapport tal-kumitat li quddiemu tressqet il-mistoqsija, dawn il-kumitati jistgħu jistaqsu lill-President li, b'konformità ma' l-Artikolu 179(3), jinnomina kumitat minnhom bħala l-kumitat responsabbli u l-ieħor il-kumitat li jkun intalab opinjoni.

  1. F'każ li kumitat li quddiemu tkun ġiet riferuta mistoqsija jixtieq jisma' l-opinjonijiet ta' kumitat ieħor, jew xi kumitat ieħor ikun jixtieq isemma' l-opinjonijiet tiegħu dwar ir-rapport tal-kumitat li quddiemu tressqet il-mistoqsija, dawn il-kumitati jistgħu jistaqsu lill-President, fi żmien erba' ġimgħat mit tħabbira ta' referenza fis-seduta plenarja, li, b'konformità ma' l-Artikolu 179(3), jinnomina kumitat minnhom bħala l-kumitat responsabbli u l-ieħor il-kumitat li jkun intalab opinjoni.

  Or. fr

  Ġustifikazzjoni

  Kumitat għandu erba' ġimgħat mit-tħabbira ta' referenza fis-seduta plenarja biex iressaq talba għall-koperazzjoni aktar mill-qrib. Dan jevita sitwazzjoni fejn għal raġunijiet prattiċi, partikolarment fl-istadju avvanzat tax-xogħol tal-kumitat responsabbli, il-proċedura ta' l-Artikolu 47 ma tkunx tista' tiġi applikata.

  Emenda 2

  Artikolu 47, paragrafu -1(ġdid)

  Kumitat wieħed jew tnejn jistgħu jitolbu li jkunu involuti, permezz ta' koperazzjoni aktar mill-qrib, fit-tfassil ta' rapport mill-kumitat responsabbli f'każi fejn ikunu ta' l-opinjoni li wieħed jew aktar mill-aspetti essenzjali tal-kwistjoni li jkunu qed jiġu kkunsidrati jaqgħu taħt l-oqsma speċifiċi tal-kompetenza tagħhom. Talbiet bħal dawn għandhom ikunu ġġustifikati skond l-Anness VI tar-Regoli ta' Proċedura.

  Or. fr

  Ġustifikazzjoni

  Il-prattika turi li f' xi każi proposta tista' tkun fil-qasam ta' kompetenza ta' aktar minn żewġ kumitati. Min-naħa l-oħra, hu rari ħafna li jkunu nvoluti aktar minn tliet kumitati, u l-ħtieġa għal koperazzjoni effettiva wkoll tillimita n-numru ta' kumitati li jistgħu ikunu nvoluti.

  Dan il-paragrafu ġdid jobbliga lill-kumitati biex jiġġustifikaw it-talbiet għal koperazzjoni aktar mill-qrib skond l-Artikolu VI.

  Emenda 3

  Artikolu 47, paragrafu -1(ġdid)

  Il-kwistjoni għandha tiġi riferuta lill-Konferenza tal-Presidenti għal deċiżjoni finali, li għandha tittieħed fi żmien sitt ġimgħat mid-data ta' referenza. Il-Konferenza tal-Kumitat taċ-Chairpersons għandha tkun notifika, u tista' tagħmel rakkomandazzjoni lill-Konferenza tal-Presidenti.

  Or. fr

  Ġustifikazzjoni

  Dan il-paragrafu ġdid jipprovdi għal mekkaniżmu u skeda għat-teħid tad-deċiżjonijiet.

  Bħal issa, hu l-kumitat responsabbli li jiddeċiedi jekk jinvolvix jew le lill-kumitat li jkun intalab opinjoni f'koperazzjoni aktar mill-qrib. Il-Konferenza tal-Presidenti tieħu deċiżjoni biss jekk wieħed mill-kumitati involuti jitlob dan b'mod espliċitu. Minflok, id-deċiżjoni finali għandha tittieħed mill-Konferenza tal-Presidenti, u mhux mill-kumitat responsibbli.

  Emenda 4

  Artikolu 47, paragrafu 1

  Meta, fl-opinjoni tal-Konferenza tal-Presidenti, kwistjoni taqa' kważi b'mod indaqs taħt il-kompetenzi ta' żewġ kumitati, jew meta partijiet differenti tal-kwistjoni jaqgħu taħt il-kompetenza ta' żewġ kumitati differenti, l-Artikolu 46 għandu japplika b'dawn id-disposizzjonijiet miżjuda li ġejjin:

  Fejn deċiżjoni li tawtorizza koperazzjoni aktar mill-qrib tittieħed mill-Konferenza tal-Presidenti, l-Artikolu 46 għandu japplika b'dawn id-dispożizzjonijiet miżjuda li ġejjin:

   

  - il-kumitati kkonċernati jistgħu jidentifikaw flimkien oqsma tat-test li jaqgħu taħt il-kompetenzi esklussivi jew konġunti tagħhom u jilħqu qbil dwar l-arranġamenti preċiżi għall-koperazzjoni tagħhom;

  - il-programm għandu jkun miftiehem bejn iż-żewġ kumitati kkonċernati flimkien;

  - il-programm għandu jkun miftiehem bejn il-kumitati kkonċernati flimkien;

  - ir-rapporteur u l-awtur ta' abbozz għandhom jagħmlu ħilithom sabiex jilħqu qbil dwar it-testi li huma jipproponu lill-kumitati tagħhom u dwar il-posizzjoni tagħhom dwar emendi;

  - ir-rapporteur u r-rapporteur assoċjati għandhom iżommu lil xulxin kompletament infurmati dwar it-testi li jipproponu lill-kumitati tagħhom u dwar il-pożizzjoni tagħhom dwar emendi;

  - il-kumitat responsabbli għandu jaċċetta mingħajr votazzjoni emendi mill-kumitat li jintalab l-opinjoni meta dawn ikunu dwar kwistjonijiet li ċ-chairman tal-kumitat responsabbli iqis, fuq il-bażi ta' l-Anness VI, wara li jikkonsulta liċ-chairman tal-kumitat li jkun intalab opinjoni, li jaqgħu taħt il-kompetenzi tal-kumitat li jkun intalab opinjoni, u li ma jmorrux kontra elementi oħra tar-rapport.

   

   

  - meta l-kumitati assoċjati u l-kumitat responsabbli jivvutaw, jistgħu, fuq ir-rakkomandazzjoni tar-rapporteur jew ir-rapporteur assoċjati, jiddeċiedu li jressqu emendi ta' kompromess konġunti fis-seduta plenarja;

   

  - fejn il-proċedura fir-raba' inċiż fuq ma tkunx ġiet segwita, jew fejn ikun hemm nuqqas ta' qbil kontinwu bejn il-kumitati kkonċernati, kumitat assoċjat jista', b'deroga mid-dispożizzjonijiet ta' l-Artikolu 150(1), iressaq, fis-seduta plenarja, l-emendi li jaqgħu taħt il-kompetenza tiegħu, li jkunu tressqu fil-kumitat responsabbli imma ġew rifjutati.

  Or. fr

  Ġustifikazzjoni

  (Introduzzjoni)Il-kliem użat jirrifletti l-possibbiltà tal-Konferenza tal-Presidenti li timponi koperazzjoni aktar mill-qrib bħala soluzzjoni għal kontestazzjoni ta' poteri u responsabbiltajiet.

  (Inċiż -1 ġdid) Il-kliem użat jinkoraġixxi kumitati biex jiddefinixxu l-koperazzjoni tagħhom u tagħtihom opportunità jiftehmu dwar arranġamenti biex jgħaddu emendi mressqa mill-kumitati assoċjati (possibbilment mingħajr vot mill-kumitat responsabbli).

  (Inċiż 2) Il-kliem aħjar u aktar realistiku tal-paragrafu jitlob skambju sħiħ ta' informazzjoni relevanti bejn il-kumitati konċernati, sabiex ikun hemm koperazzjoni ġenwina.

  (Inċiż 3a (ġdid) Il-vantaġġ ta' din il-bidla hu li tissaħħaħ il-pożizzjoni tal-kumitat assoċjat matul il-proċedura, waqt li toħloq interess reċiproku fil-koperazzjoni ġenwina. Tippermetti lill-kumitat responsabbli li jivvota fuq l-emendi kollha, u ma jkollu l-ebda obbligu li jinkorpora kwalunkwe emenda mill-kumitat assoċjat mingħajr vot, imma toffri lil dan ta' l-aħħar l-għażla li jressaq fis-seduta plenarja emendi li jaqgħu taħt il-kompetenza tiegħu li jkunu ġew rifjutati mill-kumitat responsabbli. Iż-żewġ kumitati ikollhom interess li jilħqu ftehim fi stadju bikri biex jevitaw il-possibbiltà ta' deċiżjoni fis-seduta plenarja, li tkun barra mill-kontroll tagħhom.

  (Inċiż 3b ġdid) Din is-soluzzjoni, madankollu, toffri lis-seduta plenarja għażla vera bejn żewġ pożizzjonijiet konfliġġenti f'dawk il-każi fejn in-nuqqas ta' qbil jippersisti. Il-possibbiltà ta' tressiq ta' emendi ta' kompromess fis-seduta plenarja tipprovdi, jekk affarijiet oħra ifallu, l-opportunità lill-kumitati biex jilħqu ftehim qabel mas-seduta plenarja tagħti l-verdett tagħha.

  NB: Regoli oħra (partikolarment Artikoli 150 u 155) iridu jiġu emendati biex ikunu konformi mad-dispożizzjonijiet il-ġodda.

  PROĊEDURA

  Titolu

  Emenda ta’ l-Artikolu 47 tar-Regoli ta’ Proċedura tal-Parlament “Koperazzjoni aktar mill-qrib bejn kumitati”

  Numru tal-proċedura

  2007/2016(REG)

  Proposta(i) għal emenda kkunsidrata(i)

  B6-0461/2006

   

   

  Kumitat risponsabbli
    Data tat-tħabbir fis-seduta plenarja

  AFCO
  15.2.2007

  Kumitat(i) mitlub(a) jagħti/u opinjoni
    Data tat-tħabbir fis-seduta plenarja

   

   

   

   

   

  Opinjoni(jiet) mhux mogħtija
    Data tad-deċiżjoni

   

   

   

   

   

  Rapporteur(s)
    Data tal-ħatra

  Richard Corbett

  4.10.2006

   

  Eżami fil-kumitat

  4.10.2006

  1.3.2007

   

   

   

  Data ta' l-adozzjoni

  10.4.2007

  Riżultat tal-votazzjoni finali

  +

  -

  0

  20

  0

  0

  Membri preżenti għall-votazzjoni finali

  Enrique Barón Crespo, Richard Corbett, Jean-Luc Dehaene, Andrew Duff, Maria da Assunção Esteves, Ingo Friedrich, Bronisław Geremek, Anneli Jäätteenmäki, Timothy Kirkhope, Jo Leinen, Íñigo Méndez de Vigo, Rihards Pīks, Marie-Line Reynaud, Adrian Severin, Riccardo Ventre

  Sostitut(i) preżenti għall-votazzjoni finali

  Elmar Brok, Carlos Carnero González, Klaus Hänsch, Jacek Protasiewicz, Mauro Zani

  Sostitut(i) (skond l-Artikolu 178(2)) preżenti għall-votazzjoni finali

   

  Data tat-tressiq

  13.4.2007

   

  Kummenti
  (informazzjoni disponibbli b'lingwa waħda biss)

  ...