SPRÁVA o zmene a doplnení článku 47 Rokovacieho poriadku Európskeho parlamentu „Rozšírená spolupráca výborov“

  13.4.2007 - (2007/2016(REG))

  Výbor pre ústavné veci
  Spravodajca: Richard Corbett

  Postup : 2007/2016(REG)
  Postup v rámci schôdze
  Postup dokumentu :  
  A6-0139/2007
  Predkladané texty :
  A6-0139/2007
  Rozpravy :
  Prijaté texty :

  NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

  o zmene a doplnení článku 47 Rokovacieho poriadku Európskeho parlamentu „Rozšírená spolupráca výborov“

  (2007/2016(REG))

  Európsky parlament,

  –   so zreteľom na návrh zmeny a doplnenia rokovacieho poriadku (B6‑0461/2006),

  –   so zreteľom na články 201 a 202 rokovacieho poriadku,

  –   so zreteľom na správu Výboru pre ústavné veci (A6‑0139/2007),

  1.  sa rozhodol zmeniť a doplniť svoj rokovací poriadok v zmysle navrhovanej zmeny;

  2.  upozorňuje, že táto zmena a doplnenie nadobúda účinnosť v prvý deň nasledujúceho rokovania Parlamentu;

  3.  poveruje svojho predsedu, aby toto rozhodnutie postúpil Rade a Komisii pre informáciu.

  Platný textPozmeňujúce a doplňujúce návrhy

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1

  Článok 47

  Rozšírená spolupráca výborov

  Postup medzi pridruženými výbormi

  Ak podľa názoru konferencie predsedov vec patrí takmer v rovnakej miere do pôsobnosti dvoch výborov, alebo ak rôzne jej časti patria do pôsobnosti dvoch výborov, použije sa článok 46 a tieto doplňujúce ustanovenia:

  Ak bola otázka pôsobnosti pridelená konferencii predsedov v zmysle článku 179 odsek 2 alebo článku 45 a konferencia predsedov na základe prílohy VI rokovacieho poriadku sa domnieva, že vec patrí takmer v rovnakej miere do pôsobnosti dvoch alebo viacerých výborov, alebo že rôzne jej časti patria do pôsobnosti dvoch alebo viacerých výborov, použije sa článok 46 a tieto doplňujúce ustanovenia:

  - časový rozvrh spoločne odsúhlasia obidva výbory;

  - časový rozvrh spoločne odsúhlasia dotknuté výbory;

  - spravodajca a spravodajca výboru požiadaného o stanovisko sa usilujú o dosiahnutie dohody o textoch, ktoré predkladajú svojim výborom, a o svojich stanoviskách k pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom;

   

  - spravodajca a spravodajcovia výboru požiadaného o stanovisko sa navzájom informujú a usilujú sa o dosiahnutie dohody o textoch, ktoré predkladajú svojim výborom, a o svojich stanoviskách k pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom;

   

  - dotknuté výbory môžu spolu určiť časti textu, ktoré patria do ich výlučných alebo spoločných pôsobností, a dohodnúť sa na presných opatreniach ich spolupráce;

  - gestorský výbor prijme bez hlasovania pozmeňujúce a doplňujúce návrhy výboru požiadaného o stanovisko vo veciach, ktoré podľa názoru predsedu gestorského výboru na základe prílohy VI a po predchádzajúcej porade s predsedom výboru požiadaného o stanovisko patria do pôsobnosti výboru požiadaného o stanovisko, a ktoré nie sú v rozpore s inými časťami správy.

  - gestorský výbor prijme bez hlasovania pozmeňujúce a doplňujúce návrhy výboru požiadaného o stanovisko vo veciach, ktoré podľa názoru predsedu gestorského výboru na základe prílohy VI a po predchádzajúcej porade s predsedom výboru požiadaného o stanovisko patria do pôsobnosti výboru požiadaného o stanovisko, a ktoré nie sú v rozpore s inými časťami správy.

  Odôvodnenie

  Návrh zmeny a doplnenia platného znenia článku 47 odzrkadľuje prevažujúci názor vo Výbore pre ústavné veci, podľa ktorého by mal byť tento článok pružnejší, ale nemal by sa radikálne zmeniť: Postup by mal byť prístupný aj vtedy, ak sa na ňom chcú zúčastniť viac než dva výbory, pričom presné podmienky ich spolupráce a rozdelenie práce a pôsobností by mali byť v jednotlivých prípadoch otvorené dohode medzi výbormi.

  Zmena a doplnenie článku teraz vyjadruje jednu zo základných požiadaviek, ak má byť tento druh postupu úspešný, a to predovšetkým požiadavku intenzívnej a pravidelnej komunikácii medzi zúčastnenými spravodajcami výboru požiadaného o stanovisko. Navrhuje sa zmena názvu článku s cieľom vyhnúť sa akejkoľvek zámene s terminológiou použitou v zmluvách: Rozšírená spolupráca medzi členskými štátmi podľa Hlavy VII Zmluvy o Európskej únii.

  Úvodná veta bola upravená tak, aby sa vysvetlilo, že otázka toho, či by sa rozšírená spolupráca, premenovaná na postup medzi pridruženými výbormi, mala zrealizovať, je obmenou otázky pôsobností výborov. Ak sa podobná otázka objaví v súvislosti s legislatívnou správou, treba sa s ňou zaoberať v súlade s článkom 179 ods. 2, a ak sa otázka objaví v kontexte iniciatívnej správy plánovanej výborom, treba sa ňou zaoberať v rámci postupu udeľovania povolenia v zmysle článku 45 spolu s výkladom, ktorý mu bol daný.

  DÔVODOVÁ SPRÁVA

  Po rozpravách v rámci konferencie predsedov výborov, ktoré viedli k semináru, ktorý sa konal 22. a 23. júna 2006 v Limelette [1], pán Daul z právomoci predsedu tohto orgánu predložil návrh zmeny a doplnenia článkov 46 and 47[2] zameraný predovšetkým na lepšiu rovnováhu medzi dotknutými výbormi s cieľom zabezpečiť, aby naozaj medzi sebou spolupracovali.

  Pokiaľ ide o otvorenie postupu viac než dvom výborom a o to, ako ho spraviť pružnejším, pozmeňovací a doplňovací návrh článku 47 obsiahnutý v tomto návrhu správy sa vo veľkej miere riadi týmto návrhom. Neriadi sa však návrhom, pokiaľ ide možnosti výboru požiadaného o stanovisko predložiť pozmeňujúce a doplňujúce návrhy priamo plénu, v prípade, že nedokáže spolu s gestorským výborom dosiahnuť spoločné kompromisné pozmeňujúce a doplňujúce návrhy. Táto časť návrhu sa zakladá na predpoklade, že už len samotná možnosť týchto pozmeňovacích a doplňovacích návrhov, ktoré predložil výbor požiadaný o stanovisko ako „poslednú možnosť“, vytvorí vzájomný záujem o skutočnú spoluprácu a nebude tak viesť k ďalším pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom v Parlamente.

  Spravodajca je voči tomuto predpokladu skeptický. Treba si tu uvedomiť, že ešte pred približne desiatimi rokmi všetky výbory mohli predkladať pozmeňujúce a doplňujúce návrhy na posúdenie Parlamentu. Toto malo v praxi za následok to, že keď výbory požiadané o stanovisko gestorský výbor nezapojil do postupu, systematicky predkladali pozmeňujúce a doplňujúce návrhy priamo plénu. To, že sa gestorskému výboru dalo právo posledného slova, bolo mienené ako filter, ktorý má ochrániť plénum pred nadmerným počtom pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov.

  Ak medzi stanoviskami výborov zúčastnených v postupe rozšírenej spolupráce existujú neprekonateľné rozdiely, pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, ktoré predloží niektorý z nich, musia tak či tak získať podporu väčšiny politických skupín, aby mohli byť prijaté.

  V týchto situáciách je prirodzenou úlohou politických skupín nájsť spôsob, ako dosiahnuť potrebný konsenzus.

  Takýmto situáciám sa však dá do veľkej miery vyhnúť, pokiaľ zúčastnení predsedovia a zúčastnení spravodajcovia budú zohrávať svoju vedúcu úlohu a plne spolupracovať. Nová tretia zarážka je prevzatá doslovne z návrhu pána Daula a jej cieľom je takúto spoluprácu umožniť a podporiť ju.

  Tento návrh správy taktiež neobsahuje pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1 z návrhu pána Daula, ktorý do článku 47 zavádza konečný termín pre výbory, ktoré si želajú byť požiadané o stanovisko. Váš spravodajca je toho názoru, že takýto termín nemusí byť výslovne spomenutý, keďže už implicitne existuje. V zmysle článku 179 ods. 2 vec pôsobnosti musí byť postúpená konferencii predsedov „do štyroch týždňov od vtedy, ako Parlament oznámi pridelenie veci výboru“. Z tohto znenia vyplýva, že žiadosť zúčastniť sa ako výbor požiadaný o stanovisko, prípadne analogicky pridružiť sa v rámci rozšírenej spolupráce, treba vyjadriť včas, aby sa dodržal tento termín.

  Podobná logika sa vzťahuje na pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3 návrhu, ktorý konferencii predsedov stanovuje povinnosť rozhodnúť do šiestich týždňov o požiadavke na pridruženie k rozšírenej spolupráci. Ak je taká žiadosť v zmysle znenia článku 179 ods. 2 považovaná za „konflikt pôsobností dvoch alebo viacerých stálych výborov“, čo sa zdá byť rozumné vysvetlenie, vzťahuje sa na ňu termín stanovený v tomto ustanovení a netreba určiť špecifický termín.

  • [1]  Závery tohto seminára, „Deklaráca z Limelette“, boli zaslané poštou dňa 28. júna 2006 predsedovi. V prílohe obsahujú podrobné návrhy úpravy článku 47.
  • [2]  V zmysle čl. 202, dokument B6-0461 z 31.8.2006

  NÁVRH NA ZMENU A DOPLNENIE ROKOVACIEHO PORIADKU EURÓPSKEHO PARLAMENTU (B6-0461/2006) (31.8.2006)

  ktorý v súlade s článkom 202 rokovacieho poriadku

  predkladá Joseph Daul

  zmena článkov 46 a 47

  Stanovisko výborov

  Rozšírená spolupráca výborov

  ROKOVACÍ PORIADOK EURÓPSKEHO PARLAMENTU

  Platný textPozmeňujúce a doplňujúce návrhy

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1

  Článok 46 odsek 1

  1. Keď si chce výbor, ktorému bola vec pridelená najskôr, vypočuť názory iného výboru alebo ak chce iný výbor vyjadriť svoje názory na správu podanú výborom, ktorému bola záležitosť predložená najskôr, môžu tieto výbory požiadať predsedu Parlamentu, aby bol podľa čl. 179 ods. 3 jeden výbor určený ako gestorský a druhý ako výbor požiadaný o stanovisko.

  1. Keď si chce výbor, ktorému bola vec pridelená najskôr, vypočuť názory iného výboru alebo ak chce iný výbor vyjadriť svoje názory na správu podanú výborom, ktorému bola záležitosť predložená najskôr, môžu tieto výbory požiadať predsedu Parlamentu do štyroch týždňov po oznámení o postúpení na rokovanie pléna, aby bol podľa čl. 179 ods. 3 jeden výbor určený ako gestorský a druhý ako výbor požiadaný o stanovisko.

  Or. fr

  Odôvodnenie

  Výbor by mal mať štyri týždne na podanie žiadosti o rozšírenú spoluprácu po oznámení o postúpení na rokovanie pléna. Tým by sa predišlo prípadom, keď z čisto praktických dôvodov, konkrétne pre pokročilé štádium prác v hlavnom výbore, sa článok 47 nemôže uplatniť.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2

  Článok 47 odsek -1 (nový)

   

  Jeden alebo dva výbory môžu byť v rámci rozšírenej spolupráce prizvané k vypracovaniu správy, ktorým bol poverený príslušný gestorský výbor, ak sa domnievajú, že najmenej jeden z podstatných prvkov skúmanej otázky spadá do oblasti ich pôsobnosti. Takéto žiadosti musia byť odôvodnené, v súlade s prílohou VI rokovacieho poriadku.

  Or. fr

  Odôvodnenie

  Prax ukázala, že v niektorých prípadoch návrh patrí do pôsobnosti viac než dvoch výborov. Na druhej strane je veľmi zriedkavé, že sa návrh týka viac než troch výborov a potreba plodnej spolupráce limituje aj počet výborov, ktoré môžu byť zapojené.

  Tieto nové ustanovenia zaväzujú výbory k tomu, aby odôvodnili svoje žiadosti o rozšírenú spoluprácu, v súlade s prílohou VI.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3

  Článok 47 odsek -1a (nový)

   

  Otázka sa postúpi Konferencii predsedov, ktorá s konečnou platnosťou rozhodne do šiestich týždňov odo dňa postúpenia. Konferencia predsedov výborov je informovaná a môže adresovať odporúčanie Konferencii predsedov.

  Or. fr

  Odôvodnenie

  Tento nový odsek stanovuje nástroj a harmonogram, ktoré sa majú uplatniť pri rozhodovaní.

  Podľa platnej praxe rozhoduje o účasti alebo neúčasti výboru, od ktorého sa v rámci rozšírenej spolupráce vyžaduje stanovisko, príslušný gestorský výbor. Konferencia predsedov rozhoduje len v prípade, ak o to výslovne požiada jeden z príslušných výborov. Rozhodovanie by však malo prináležať Konferencii predsedov a nie príslušnému gestorskému výboru.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4

  Článok 47 odsek 1

  Ak podľa názoru konferencie predsedov vec patrí takmer v rovnakej miere do pôsobnosti dvoch výborov, alebo ak rôzne jej časti patria do pôsobnosti dvoch výborov, použije sa článok 46 a tieto doplňujúce ustanovenia:

  Ak Konferencia predsedov rozhodla o rozšírenej spolupráci, použije sa článok 46 a tieto doplňujúce ustanovenia:

   

  - dotknuté výbory môžu spolu identifikovať oblasti textu patriace do ich výlučných alebo spoločných pôsobností a odsúhlasiť presné náležitosti ich spolupráce;

  - časový rozvrh spoločne odsúhlasia obidva výbory;

  - časový rozvrh spoločne odsúhlasia dotknuté výbory;

  - spravodajca a spravodajca výboru požiadaného o stanovisko sa usilujú o dosiahnutie dohody o textoch, ktoré predkladajú svojim výborom, a o svojich stanoviskách k pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom;

  - spravodajca a pridružený(í) spravodajca(ovia) sa navzájom plne informujú o textoch, ktoré predkladajú svojim výborom, a o svojich stanoviskách k pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom;

  - gestorský výbor prijme bez hlasovania pozmeňujúce a doplňujúce návrhy výboru požiadaného o stanovisko vo veciach, ktoré podľa názoru predsedu gestorského výboru na základe prílohy VI a po predchádzajúcej porade s predsedom výboru požiadaného o stanovisko patria do pôsobnosti výboru požiadaného o stanovisko, a ktoré nie sú v rozpore s inými časťami správy.

   

   

  - po hlasovaní môžu pridružené výbory a gestorský výbor rozhodnúť, na odporúčanie spravodajcu a spravodajcov pridružených výborov, o predložení spoločných kompromisných pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov v pléne.

   

  - ak nebol dodržaný postup uvedený v štvrtej zarážke alebo ak pretrváva rozpor medzi dotknutými výbormi, pridružený výbor môže, odchýlne od ustanovení článku 150 ods. 1, predložiť v pléne pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, ktoré spadajú do jeho pôsobnosti a ktoré už predložil gestorskému výboru, ktorý ich zamietol.

  Or. fr

  Odôvodnenie

  (úvodná veta) Táto formulácia vyjadruje možnosť, ktorú má Konferencia predsedov, na stanovenie rozšírenej spolupráce v záujme vyriešenia konfliktu právomocí.

  (zarážka 1 – nová) Táto formulácia povzbudzuje výbory, aby vymedzili svoju spoluprácu a umožňuje im dohodnúť sa na spôsoboch preberania pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov, ktoré predložili pridružené výbory (dokonca aj bez hlasovania v gestorskom výbore).

  (zarážka 2) Táto lepšia a realistickejšia formulácia zarážky stanovuje celkovú výmenu predmetných informácií medzi dotknutými výbormi, pričom zaručuje skutočnú spoluprácu.

  (zarážka 3 a nová) Výhodou tejto úpravy je, že ponúka posilnené postavenie pridruženého výboru počas celého postupu a vytvára vzájomný záujem na skutočnej spolupráci. Umožňuje, aby gestorský výbor hlasoval o všetkých pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch a nepožaduje, aby sa bez hlasovania prebrali všetky pozmeňujúce a doplňujúce návrhy pridruženého výboru. Prizvaný výbor však môže predložiť v pléne svoje pozmeňujúce a doplňujúce návrhy spadajúce do jeho pôsobnosti, ktoré gestorský výbor odmietol. Oba výbory by mali mať záujem na tom, aby dospeli rýchlo k dohode, v záujme toho, aby sa predišlo možnému rozhodovaniu v pléne, kde by stratili kontrolu nad agendou.

  (zarážka 3 b) Toto riešenie by napriek tomu umožnilo plénu reálnu voľbu medzi dvoma konfliktnými pozíciami v prípadoch, keď pretrváva rozpor. Predložením kompromisných pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov v pléne by výbory mali poslednú možnosť dospieť k dohode, predtým ako sa rozhodne v pléne.

  Poznámka: Ostatné články rokovacieho poriadku (predovšetkým článok 150 a 155) by mali byť pozmenené, aby boli v súlade s týmito novými ustanoveniami.

  POSTUP

  Názov

  Zmena a doplnenie článku 47 Rokovacieho poriadku Európskeho parlamentu „Rozšírená spolupráca výborov“

  Číslo postupu

  2007/2016(REG)

  Posudzované návrhy pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov

  B6-0461/2006

   

   

  Gestorský výbor
    dátum oznámenia na schôdzi

  AFCO
  15.2.2007

  Výbor požiadaný o stanovisko
    dátum oznámenia na schôdzi

   

   

   

   

   

  Bez predloženia stanoviska
    dátum rozhodnutia

   

   

   

   

   

  Spravodajca
    dátum menovania

  Richard Corbett

  4.10.2006

   

  Prerokovanie vo výbore

  4.10.2006

  1.3.2007

   

   

   

  Dátum prijatia

  10.4.2007

  Výsledok záverečného hlasovania

  +

  -

  0

  20

  0

  0

  Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

  Enrique Barón Crespo, Richard Corbett, Jean-Luc Dehaene, Andrew Duff, Maria da Assunção Esteves, Ingo Friedrich, Bronisław Geremek, Anneli Jäätteenmäki, Timothy Kirkhope, Jo Leinen, Íñigo Méndez de Vigo, Rihards Pīks, Marie-Line Reynaud, Adrian Severin, Riccardo Ventre

  Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

  Elmar Brok, Carlos Carnero González, Klaus Hänsch, Jacek Protasiewicz, Mauro Zani

  Náhradníci (čl. 178 ods. 2 prítomní na záverečnom hlasovaní)

   

  Dátum predloženia

  13.4.2007

   

  Poznámky
  (údaje, ktoré sú k dispozícii iba v jednej jazykovej verzii)