Pranešimas - A6-0141/2007Pranešimas
A6-0141/2007

PRANEŠIMAS dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento, iš dalies keičiančio Reglamentą (EB) Nr. 1784/2003 dėl bendro grūdų rinkos organizavimo

16.4.2007 - (COM(2006)0755 – C6‑0044/2007 – 2006/0256(CNS)) - *

Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas
Pranešėjas: Béla Glattfelder

Procedūra : 2006/0256(CNS)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
A6-0141/2007

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento, iš dalies keičiančio Reglamentą (EB) Nr. 1784/2003 dėl bendro grūdų rinkos organizavimo

(COM(2006)0755 – C6‑0044/2007 – 2006/0256(CNS))

(Konsultavimosi procedūra)

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Tarybai (COM(2006)0755)[1],

–   atsižvelgdamas į EB sutarties 37 straipsnį, pagal kurį Taryba pasikonsultavo su Parlamentu (C6‑0044/2007),

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 51 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į Žemės ūkio ir kaimo plėtros komiteto (A6‑0141/2007) pranešimą:

1.  atmeta Komisijos pasiūlymą;

2.  ragina Komisiją atšaukti savo pasiūlymą;

3.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai.

  • [1]  Dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje.

AIŠKINAMOJI DALIS

1. Įvadas.

Komisija savo pasiūlyme ketina nustoti taikyti intervencinį kukurūzų supirkimą nuo 2007–2008 prekybos metų. Komisijos pasiūlymas pagrįstas dvejų prekybos metų (2004–2005 m. ir 2005–2006 m.) duomenimis. Šiuo laikotarpiu kukurūzų intervencinės atsargos 25 ES valstybėse narėse sudarė 5,6 mln. t, t. y. 40 % visų intervencinių atsargų. Šiuo metu didžioji kukurūzų intervencinių atsargų dalis (93 %) laikoma Vengrijoje.

Komisija tikisi, kad kukurūzų intervencinių atsargų daugės ir ateityje, nes

· įstojo Rumunija ir Bulgarija – dvi stambiausios ES kukurūzų augintojos. Jų vidaus kainos daug žemesnės už intervencinę, o infrastruktūra menkiau išplėtota;

· vidaus realizavimo galimybės yra ribotos dėl didelių vežimo iš kukurūzų perteklių turinčių ES vietovių į vietoves, kur jų trūksta, išlaidų;

· dėl prekybos liberalizavimo auga tarptautinė konkurencija.

Todėl pasiūlymas grindžiamas prielaida, kad intervencinės kukurūzų atsargos iki 2013 m. išaugs iki 15,6 mln. t, o visos grūdų atsargos – iki 18,9 mln. t. Komisija mano, kad, panaikinus intervencijos sistemą kukurūzams, visos grūdų atsargos sudarytų tik apie 10 mln. t. Kartu, kaip teigiama pasiūlyme, kukurūzus auginantys Vidurio Europos regionai vėl taptų konkurencingi, o žemesnės kainos padėtų tuose regionuose padidinti kiaulienos ir paukštienos sektoriaus konkurencingumą.

2. Įvertinimas.

Pranešėjas siūlo atmesti Komisijos pasiūlymą, remdamasis šiais argumentais:

· jis pažeidžia teisėtus kukurūzų augintojų lūkesčius;

· jis nėra tinkamai pagrįstas rinkos duomenimis;

· jame neatsižvelgiama į galimą neigiamą intervencijos kukurūzams panaikinimo poveikį grūdų rinkoms.

2.1. Teisėtų lūkesčių apsaugos principo pažeidimas.

Teisėtų lūkesčių apsauga yra esminis teisinio tikrumo Bendrijos teisėje principas. Pagrindinis teisinio tikrumo elementas yra galimybė žmonėms saugiai planuoti gyvenimą, žinant teisinius veiksmų padarinius.

Pirma, šis principas reiškia, kad joks teisinis veiksmas negali turėti atgalinio poveikio.

Antra, teisės aktų leidėjai įpareigoti nuo tam tikros priemonės paskelbimo datos skirti piliečiams pakankamai laiko pasirengti taikyti šią teisinę priemonę.

Paprastai kukurūzai sėjami nuo balandžio mėn. iki gegužės mėn. pabaigos, tačiau svarbiausius sprendimus augintojai turi priimti rudenį: reikia nustatyti javų struktūrą, užsakyti sėklas, pesticidus ir herbicidus. Kadangi kukurūzai yra vėliausiai sėjami grūdai, kukurūzams sėti numatyti plotai tais prekybos metais negali būti naudojami kitu tikslu.

Atsižvelgiant į Tarybos ir Europos Parlamento tvarkaraštį, naujasis reglamentas dėl intervencijos kukurūzams panaikinimo bus paskelbtas ne anksčiau kaip šių metų gegužės mėn. Komisija nori, kad dabartinis pasiūlymas būtų pradėtas taikyti nuo 2007–2008 prekybos metų, o tai pažeistų teisėtus augintojų ir kitų suinteresuotų subjektų lūkesčius.

Komisija teigia, kad „kukurūzai sėjami tik pavasarį. Todėl šis pasiūlymas yra pateikiamas ūkininkams tinkamu laiku...“ Atsižvelgdamas į minėtus faktus, pranešėjas negali sutikti su šiuo argumentu.

Komisija negali teisintis argumentuodama, kad pasiūlymas buvo paskelbtas praėjusį gruodį. Pasiūlymo paskelbimas yra tik pirmasis teisėkūros proceso žingsnis ir piliečių teisiškai neįpareigoja. Jeigu Bendrijos teisėje Komisijos pasiūlymo paskelbimui būtų suteikta tokia pati teisinė galia kaip ir patvirtintoms teisinėms priemonėms, jis būtų panaikinęs Tarybos ir Europos Parlamento teisėkūros galias.

Pvz., 2003 m. per BŽŪP reformą nusprendus nebetaikyti intervencijos sistemos rugiams, teisės aktų leidėjas, kol įsigalios naujasis reglamentas, nustatė vienų metų laikotarpį, per kurį gamintojai galėjo priimti reikalingus sprendimus. Nauja bendro grūdų rinkos organizavimo tvarka, pagal kurią nustota taikyti intervencinį rugių supirkimą, buvo paskelbta 2003 m. spalį, tačiau pradėta taikyti tik nuo 2004–2005 prekybos metų.

2.2. Nepagrįstas rinkos įvertinimas

Komisijos skaičiavimai pagrįsti tik dvejų prekybos metų (2004–2005 m. ir 2005–2006 m.) duomenimis. Be to, 2004–2005 prekybos metais kukurūzų derlius buvo rekordinis – didžiausias Europoje per daugelį metų. Tad tų metų rinkos kainos buvo žemos tiek vidaus, tiek pasaulio rinkose. Pranešėjas tvirtai įsitikinęs, kad šis dvejų metų laikotarpis per trumpas, kad būtų galima daryti išvadas dėl ilgalaikės padėties rinkoje.

Komisija neatsižvelgia į dabartines rinkos tendencijas. Apskaičiuota, kad intervencinės kukurūzų atsargos turėtų išaugti nuo 5,8 mln. t 2005 m. iki 9 mln. t 2006 m. Iš tikrųjų 2006 m. augintojai neatidavė didelės kukurūzų derliaus dalies intervencinėms atsargoms. Dėl palyginti aukštų kainų ir mažesnio už vidutinį derliaus 2006 m. pabaigoje intervencinės atsargos sumažėjo iki 4,28 mln. t. Atsižvelgiant į tai, kad Komisijos skaičiavimai grindžiami prielaida, jog ateityje intervencinės atsargos didės linijiniu būdu, pagrindinis pasiūlymo argumentas dėl netvarios kukurūzų intervencijos ir didelių intervencinių atsargų yra nepagrįstas.

Dabartinės kukurūzų rinkos kainos siekia maždaug 120 eurų už toną ir yra daug didesnės už intervencinę kainą (101,31 euro už toną). Šios kainos leidžia Bendrijai parduoti intervencines atsargas be didelių finansinių nuostolių, net atsižvelgiant į viešojo sandėliavimo išlaidas.

Komisijos rinkos įvertinimas neatitinka ir ilgalaikių rinkos pokyčių. Komisija kitame pranešime pati nurodo, kad „skirtingai nuo rugių kukurūzų suvartojimas pasaulyje 1980–2002 m. nuosekliai ir gana tvirtai augo po 2 % per metus.“[1] ES kukurūzų suvartojimas augo dar labiau – po 3,7 % per metus.

Remiantis pagrindinių tarptautinių organizacijų (Maisto ir žemės ūkio organizacija, Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija, Maisto ir žemės ūkio tyrimų institutas) duomenimis, šios rinkos tendencijos išliks ir artimiausioje ateityje. Maisto ir žemės ūkio tyrimų institutas rinkos analizėje[2] prognozuoja, kad kitą dešimtmetį kainos augs, o atsargos mažės. Šie skaičiai rodo, kad auginimas negalės patenkinti augančios vartojimo paklausos.

Augančią kukurūzų paklausą galima paaiškinti dviem argumentais:

· daugėjant miesto gyventojų Tolimuosiuose Rytuose ir kituose pasaulio regionuose bus suvartojama vis daugiau mėsos, todėl nuolat didės gyvulių skaičius, o kartu – ir gyvūnų pašarų paklausa;

· kukurūzų vartojimą galėtų paskatinti bioetanolio pramonės plėtra. Biodegalų gamyba galėtų būti svarbi kukurūzų realizavimo priemonė kukurūzų perteklių turinčiuose ES regionuose.

2.3. Poveikis grūdų rinkoms

Kukurūzų intervencinis supirkimas negalėtų būti nutrauktas neatsižvelgus į galimą poveikį grūdų rinkoms, nes, kitaip nei ryžiai, kukurūzai yra kviečių ir miežių pakaitinis produktas.

Vienas iš pagrindinių bendro grūdų rinkos organizavimo tikslų yra išlaikyti stabilias kainas vidaus rinkose. Jeigu bus nustota taikyti intervencinį kukurūzų supirkimą, kainos taps itin nepastovios. Tais prekybos metais, kai derlius bus didesnis už vidutinį, kainos kukurūzų rinkoje kris, o kviečių ir miežių kainos išliks panašios į intervencines kainas. Šiuo atveju ji taps tam tikra apsaugos priemone. Dėl daug žemesnių kainų kukurūzai taps paklausesni už kviečius ir miežius, todėl išaugs pastarųjų intervencinės atsargos. Komisijos pateikti skaičiai patvirtina šiuos rinkos pokyčius. Remiantis prognozėmis, nustojus taikyti intervencinį kukurūzų supirkimą, viešosios kviečių ir miežių atsargos padidės nuo 5,5 mln. t 2008 m. iki 10 mln. t 2013 m.

Akivaizdu, kad nustojus taikyti intervencinį kukurūzų supirkimą ir nepakeitus kitų bendro grūdų rinkos organizavimo sudedamųjų dalių, viso grūdų sektoriaus rinka bus labai nesuderinta.

  • [1] COM AGRI: Žemės ūkio produktų rinkos: praeities tendencijos ir ateities perspektyvos. 2006 m. vasario mėn..
  • [2]  Maisto ir žemės ūkio tyrimų institutas: Žemės ūkio ateities perspektyvos 2006

PROCEDŪRA

Pavadinimas

Reglamento (EB) Nr. 881/2004, įsteigiančio Europos geležinkelio agentūrą, pakeitimas

Nuorodos

COM(2006)0755 - C6-0044/2007 - 2006/0256(CNS)

Konsultacijos su EP data

16.1.2007

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

AGRI

18.1.2007

Nuomonę teikiantis (-ys) komitetas (-ai)

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

BUDG

18.1.2007

 

 

 

Nuomonė nepareikšta

       Nutarimo data

BUDG

14.2.2007

 

 

 

Pranešėjas(-ai)

       Paskyrimo data

Béla Glattfelder

19.12.2006

 

 

Svarstymas komitete

26.2.2007

20.3.2007

12.4.2007

 

Priėmimo data

12.4.2007

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

24

9

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Vincenzo Aita, Peter Baco, Katerina Batzeli, Sergio Berlato, Thijs Berman, Niels Busk, Luis Manuel Capoulas Santos, Giuseppe Castiglione, Dumitru Gheorghe Mircea Coşea, Joseph Daul, Albert Deß, Gintaras Didžiokas, Michl Ebner, Carmen Fraga Estévez, Duarte Freitas, Lutz Goepel, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Esther Herranz García, Elisabeth Jeggle, Heinz Kindermann, Diamanto Manolakou, Mairead McGuinness, Rosa Miguélez Ramos, Neil Parish, Radu Podgorean, María Isabel Salinas García, Agnes Schierhuber, Willem Schuth, Czesław Adam Siekierski, Marc Tarabella, Jeffrey Titford, Witold Tomczak, Donato Tommaso Veraldi, Janusz Wojciechowski, Andrzej Tomasz Zapałowski

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai)

Herbert Bösch, Bernadette Bourzai, Béla Glattfelder, Gábor Harangozó, Astrid Lulling, Jan Mulder

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai) (178 straipsnio 2 dalis)

Edit Herczog, László Surján

Pateikimo data

16.4.2007