ZPRÁVA o případných změnách jednacího řádu Evropského parlamentu, jejichž cílem je přizpůsobit vnitřní postupy požadavkům zjednodušení právních předpisů Společenství

16. 4. 2007 - (2005/2238(REG))

Výbor pro ústavní záležitosti
Zpravodajka: Marie-Line Reynaud

Postup : 2005/2238(REG)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
A6-0143/2007
Předložené texty :
A6-0143/2007
Rozpravy :
Přijaté texty :

NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o případných změnách jednacího řádu Evropského parlamentu, jejichž cílem je přizpůsobit vnitřní postupy požadavkům zjednodušení právních předpisů Společenství (2005/2238(REG))

Evropský parlament,

–   s ohledem na návrh změny jednacího řádu B6‑0582/2005,

–   s ohledem na sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů s názvem: „Provádění lisabonského programu Společenství: Strategie pro zjednodušení právního prostředí“ KOM(2005)0535“,

–   s ohledem na závěry Evropské rady konané ve dnech 15. a 16. června 2006, zejména na bod 41,

–   s ohledem na své usnesení ze dne 16. května 2006 o strategii pro zjednodušení právního prostředí[1],

  s ohledem na své usnesení ze dne 16. května 2006 o výsledku prověření legislativních návrhů v legislativním procesu[2],

  s ohledem na sdělení Komise Radě, Evropskému parlamentu, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů s názvem: „Lepší právní předpisy v Evropské unii – strategický přezkum“ (KOM(2006)0689),

–   s ohledem na články 201 a 202 jednacího řádu,

–   s ohledem na zprávu Výboru pro ústavní záležitosti a stanovisko Výboru pro právní záležitosti (A6‑0143/2007),

A.    vzhledem k tomu, že Parlament se ve svém výše uvedeném usnesení ze dne 16. května 2006 o strategii pro zjednodušení právního prostředí (bod 21) zavázal, „ že se bude zabývat otázkou zlepšování svých postupů a způsobů tvorby právních předpisů, aby se urychlily okruhy, jichž se ,zjednodušení‘ týká, a zároveň aby byly dodrženy postupy, které stanoví primární právo, v tomto případě Smlouva o ES“,

B.     vzhledem k tomu, že metody kodifikace a přepracování patří mezi nejvýznamnější nástroje zjednodušení právních předpisů Společenství, které je součástí nové lisabonské strategie ve prospěch růstu a zaměstnanosti v Evropě,

C.    vzhledem k tomu, že nařízení obsahuje ustanovení týkající se kodifikace, které by mělo být revidováno, ale neobsahuje žádné ustanovení o přepracování,

D.    vzhledem k tomu, že si Parlament přeje přezkumem a vyjasněním svých postupů vážně přispět k úsilí o zjednodušení právního prostředí a podpořit Komisi, aby předkládala více návrhů v tomto smyslu,

E.     vzhledem k tomu, že je žádoucí, aby Rada podnikla podobné kroky,

1.  se rozhodl změnit jednací řád tak, jak je uvedeno níže;

2.  upozorňuje, že změny vstupují v platnost prvním dnem příštího dílčího zasedání;

3.  pověřuje svého předsedu, aby pro informaci předal toto rozhodnutí Radě a Komisi.

Původní zněníPozměňovací návrhy

Pozměňovací návrh 1

Článek 80

1. Pokud je Parlamentu předložen návrh Komise na úřední kodifikaci práva Společenství, postoupí jej výboru příslušnému pro právní záležitosti. Pokud se zjistí, že návrh nezpůsobí žádné zásadní změny dosavadního práva Společenství, postupuje se podle článku 43.

1. Pokud je Parlamentu předložen návrh Komise na kodifikaci práva Společenství, postoupí jej výboru příslušnému pro právní záležitosti. Ten jej prozkoumá podle postupů dohodnutých na interinstitucionální úrovni1 s cílem ověřit, že se návrh omezuje na pouhou kodifikaci bez věcné změny.

2. Předseda příslušného výboru nebo zpravodaj jmenovaný tímto výborem se mohou účastnit posuzování a revize návrhu na kodifikaci. Příslušný výbor může v případě potřeby zaujmout stanovisko předem

2. Výbor, který byl příslušným výborem pro akty, které jsou předmětem kodifikace, může na svou žádost nebo na žádost výboru příslušného pro právní záležitosti být požádán o stanovisko, pokud jde o vhodnost kodifikace.

3. Bez ohledu na ustanovení čl. 43 odst. 3 nelze použít zjednodušený postup v případě návrhu na úřední kodifikaci, pokud se proti tomuto postupu vysloví většina členů výboru příslušného pro právní záležitosti nebo příslušného výboru.

3. Pozměňovací návrhy k textu návrhu jsou nepřípustné.

 

Na žádost zpravodaje však může předseda výboru příslušného pro právní záležitosti předložit tomuto výboru ke schválení pozměňovací návrhy týkající se technických úprav, pokud jsou tyto úpravy nezbytné pro zajištění souladu návrhu s pravidly kodifikace a naznamenají žádnou věcnou změnu návrhu.

 

4. Pokud se výbor příslušný pro právní záležitosti domnívá, že návrh neobsahuje žádnou věcnou změnu, předloží jej Parlamentu ke schválení.

 

Pokud se domnívá, že návrh obsahuje věcnou změnu právních předpisů Společenství, navrhne Parlamentu, aby návrh zamítl.

 

V obou případech se Parlament vyjádří jediným hlasováním, bez pozměňovacích návrhů a bez rozpravy.

 

__________________________

1 Interinstitucionální dohoda ze dne 20. prosince 1994, Zrychlená pracovní metoda pro úřední kodifikaci právních předpisů, bod 4., Úř. věst. C 102, 4.4.1996, s. 2.

Pozměňovací návrh 2

Článek 80a (nový)

 

Článek 80a

Přepracování

 

1. Jestliže je návrh Komise na úřední přepracování právních předpisů Společenství předložen Parlamentu, bude postoupen výboru příslušnému pro právní záležitosti a příslušnému výboru.

 

2. Výbor příslušný pro právní záležitosti jej přezkoumá podle postupů dohodnutých na interinstitucionální úrovni1 s cílem ověřit, že návrh neobsahuje žádnou věcnou změnu kromě těch, které v něm byly jako takové označeny.

V rámci tohoto přezkoumání jsou nepřípustné pozměňovací návrhy k textu návrhu. Přesto se použije čl. 80 odst. 3 druhý pododstavec, pokud jde o ustanovení, která zůstala v návrhu na přepracování nezměněna.

 

3. Pokud se výbor příslušný pro právní záležitosti domnívá, že návrh neobsahuje žádnou věcnou změnu kromě těch, které v něm byly jako takové označeny, informuje o tom příslušný výbor.

 

V tomto případě, kromě podmínek stanovených v článcích 150 a 151, jsou v příslušném výboru přijatelné pouze pozměňovací návrhy týkající se částí návrhu obsahujících změny.

 

Přesto však mohou být pozměňovací návrhy částí, které zůstaly nezměněny, výjimečně a pro každý případ zvlášť, přijaty předsedou tohoto výboru, pokud se domnívá, že to vyžadují naléhavé důvody vnitřní koherence textu nebo spojitosti s jinými přijatelnými pozměňovacími návrhy. Tyto důvody musí být uvedeny v písemném odůvodnění pozměňovacích návrhů.

 

4. Pokud se výbor příslušný pro právní záležitosti domnívá, že návrh znamená jiné věcné změny než ty, které byly jako takové označeny, navrhne Parlamentu, aby návrh zamítl, a informuje o tom příslušný výbor.

 

V tomto případě předseda vyzve Komisi, aby vzala svůj návrh zpět. Pokud Komise vezme svůj návrh zpět, předseda prohlásí postup za bezpředmětný a informuje o tom Radu. Pokud Komise svůj návrh zpět nevezme, zašle jej Parlament zpět příslušnému výboru, a ten jej projedná podle obvyklého postupu.

 

______________________

1 Interinstitucionální dohoda ze dne 28. listopadu 2001 o systematičtějším využívání metody přepracování právních aktů, Úř. věst. C 77, 28.3.2002, s. 1.

VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

V návaznosti na návrh na změnu článku 80 nařízení týkajícího se kodifikace, který předložil pan Corbett[1], bylo našemu výboru povoleno vypracovat zprávu o případných změnách nařízení, jejichž cílem je přizpůsobit vnitřní postupy Parlamentu požadavkům zjednodušení právních předpisů Společenství[2].

Tento postup je součástí odpovědi Parlamentu na poslední iniciativu Komise v oblasti zjednodušení[3].

Parlament se zavázal „zvážit zlepšení svých postupů a svých vnitřních legislativních technik s cílem urychlit záležitosti „zjednodušení“ a zároveň respektovat postupy, které předpokládá primární právo, v tomto případě Smlouva o ES“.[4]

Je nutné revidovat ustanovení jednacího řádu o kodifikaci, článek 80, a nastolit konkrétní postup, který bude odlišný od existujících zjednodušených nebo urychlených postupů, a to s cílem vyhovět vlastním požadavkům kodifikace a zároveň převzít do jednacího řádu závazky, které Parlament přijal prostřednictvím interinstitucionálních dohod.

Kromě toho je vhodné zahrnout do jednacího řádu metodu přepracování tím, že bude rovněž stanoven konkrétní postup založený na postupu „kodifikace“.

Je zvláštní, že od formalizace v podobě dohody mezi Komisí, Parlamentem a Radou v roce 2001[5] nedošlo k zahrnutí možností přepracování právních předpisů do jednacího řádu. Nepochybně to nebylo považováno za nezbytné nebo ani za užitečné. Proto způsoby provádění přepracování, které byly v dohodě stanoveny, se neobjevují v jednacím řádu, ačkoli z materiálního hlediska představují jeden z „dalších postupů“ ve smyslu jeho kapitoly 11.

Začlenění zvláštního ustanovení týkajícího se přepracování proto odstraňuje tento nedostatek a usiluje stejně jako revize článku 80 o kodifikaci, o vyjasnění postupů Parlamentu a v neposlední řadě o doporučení Komisi, aby vypracovala více návrhů přepracování a přispěla tak k úsilí o zjednodušení práva Společenství.

Musíme na úrovni jednacího řádu dát odpověď na otázku, která se někdy objevuje při posuzování návrhů na přepracování právních předpisů, to znamená, do jaké míry lze kodifikační část takového návrhu měnit pozměňovacími návrhy.

Zpravodajka nejprve navrhla v podobě pracovního dokumentu pět možností, jejichž cílem je tento problém vyřešit. Řešení uvedené v odstavci 3 nového článku se zpravodajce jeví jako nejlépe odpovídající jak nutnosti určité flexibility ve výjimečných situacích, tak úsilí nekomplikovat příliš postupy.

26. 10. 2005

NÁVRH ZMĚNY JEDNACÍHO ŘÁDU EVROPSKÉHO PARLAMENTU

B6‑0582/2005

který v souladu s článkem 202 jednacího řádu

předložil Richard Corbett

Změna článku 80

Kodifikace

Stávající zněníPozměňovací návrhy Parlamentu

Pozměňovací návrh 1

Článek 80

1. Pokud je Parlamentu předložen návrh Komise na úřední kodifikaci práva Společenství, postoupí jej výboru příslušnému pro právní záležitosti. Pokud se zjistí, že návrh nezpůsobí žádné zásadní změny dosavadního práva Společenství, postupuje se podle článku 43.

1. Pokud je Parlamentu předložen návrh Komise na úřední kodifikaci či zjednodušení práva Společenství, postoupí jej výboru příslušnému pro právní záležitosti. Pokud se zjistí, že návrh nezpůsobí žádné zásadní změny dosavadního práva Společenství, postupuje se podle článku 43.

2. Předseda příslušného výboru nebo zpravodaj jmenovaný tímto výborem se mohou účastnit posuzování a revize návrhu na kodifikaci. Příslušný výbor může v případě potřeby zaujmout stanovisko předem.

2. Předseda příslušného výboru nebo zpravodaj jmenovaný tímto výborem se mohou účastnit posuzování a revize návrhu na kodifikaci či zjednodušení. Příslušný výbor může v případě potřeby zaujmout stanovisko předem.

3. Bez ohledu na ustanovení čl. 43 odst. 3 nelze použít zjednodušený postup v případě návrhu na úřední kodifikaci, pokud se proti tomuto postupu vysloví většina členů výboru příslušného pro právní záležitosti nebo příslušného výboru.

3. Bez ohledu na ustanovení čl. 43 odst. 3 nelze použít zjednodušený postup v případě návrhu na úřední kodifikaci či zjednodušení, pokud se proti tomuto postupu vysloví většina členů výboru příslušného pro právní záležitosti nebo příslušného výboru.

Or. en

  • [1]  B6-0582/2005 ze dne 26.10. 2005
  • [2]  Zápis z plenárního zasedání ze dne 15.12. 2005
  • [3]  Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů ze dne 25.10.2005 „Provádění lisabonského programu Společenství: Strategie pro zjednodušení právního prostředí“ KOM(2005) 535 v konečném znění
  • [4]  Usnesení Evropského parlamentu o strategii pro zjednodušení právního prostředí ze dne 16.5.2006, A6-80//2006, bod 21
  • [5]  Interinstitucionální dohoda ze dne 28. listopadu 2001 o strukturnějším přístupu k metodě přepracování právních aktů, Úř. věst. C 77, 28.3.2002, s. 1

STANOVISKO VÝBORU PRO PRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI (21. 12. 2006)

pro Výbor pro ústavní záležitosti

o případných změnách jednacího řádu Evropského parlamentu, jejichž cílem je přizpůsobit vnitřní postupy požadavkům zjednodušení právních předpisů Společenství
(2005/2238(REG))

Navrhovatel: Bert Doorn

STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Navrhovatel celkem souhlasí s postojem zpravodaje příslušného výboru. Jednou ze základních povinností Evropského parlamentu je zdokonalení způsobu práce a interních legislativních postupů za účelem rychlejšího zpracování agendy související se zjednodušováním právních předpisů Společenství.

Tato snaha však nesmí zlehčovat postupy stanovené primárním právem, zejména postup spolurozhodování, při němž je úloha Parlamentu nesmírně důležitá vzhledem k jeho demokratickému přínosu v rámci rozhodovacího procesu EU. To stručně řečeno znamená, že všechny změny interních postupů Parlamentu musejí odpovídat příslušným ustanovením Smluv.

Navrhovatel proto navrhuje určité změny jednacího řádu, které je potřeba zvážit s cílem zajistit dostatečnou důvěryhodnost cílů zjednodušení právních předpisů a jejich snadnou uskutečnitelnost.

Aby bylo možné zracionalizovat mechanizmus schvalování kodifikace s ohledem na závazky všech příslušných zainteresovaných stran vzhledem k postupu zjednodušování právních předpisů, je podle všeho nutné pozměnit článek 80. Změna článku 80 umožní Výboru pro právní záležitosti prozkoumat působnost kodifikačního návrhu a v případě, že neobsahuje závažné změny, jej předat přímo plenárnímu zasedání. Pokud závažné změny obsahuje, výbor navrhne zamítnutí takového návrhu.

S cílem vytvořit specifický postup pro případy přepracování legislativních textů by se měl poté vytvořit nový článek 80a. Jak už bylo uvedeno v usnesení EP o strategii ohledně zjednodušení regulačního prostředí, je přepracování vedle kodifikace jedním ze základních prostředků zjednodušování acquis communautaire a mělo by se používat co nejvíce.

Nový článek 80a proto umožní Výboru pro právní záležitosti prozkoumat všechny návrhy na přepracování textů. Každý návrh bude předán k projednání příslušnému výboru, který bude mít zvláštní pravomoci s ohledem na změny tohoto návrhu podle výsledku projednání věci ve Výboru pro právní záležitosti.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro právní záležitosti vyzývá Výbor pro ústavní záležitosti jako příslušný výbor, aby do své zprávy začlenil tyto pozměňovací návrhy:

Stávající zněníPozměňovací návrhy Parlamentu

Pozměňovací návrh 1

Čl. 80 odst. 1

1. Pokud je Parlamentu předložen návrh Komise na úřední kodifikaci práva Společenství, postoupí jej výboru příslušnému pro právní záležitosti. Pokud se zjistí, že návrh nezpůsobí žádné zásadní změny dosavadního práva Společenství, postupuje se podle článku 43.

1. Pokud je Parlamentu předložen návrh Komise na úřední kodifikaci práva Společenství, postoupí jej výboru příslušnému pro právní záležitosti. Tento výbor jej projedná, aby zjistil, zda se jedná o prostou kodifikaci, která neobsahuje žádné věcné změny.

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh má za cíl zjednodušit zpracování kodifikačních návrhů v rámci výboru odpovědného za právní záležitosti pomocí jasněji formulovaného textu a přísnějšího postupu, protože vypuštění odkazu na článek 43 povede k vyloučení zbytečně komplikovaného postupu na úrovni výboru, zároveň však nedojde ke změně stávajících pravomocí plenárního zasedání. V důsledku toho se první fáze postupu, která se odehrává v rámci Výboru pro právní záležitosti, zjednoduší a zefektivní.

Pozměňovací návrh 2

Čl. 80 odst. 2

2. Předseda příslušného výboru nebo zpravodaj jmenovaný tímto výborem se mohou účastnit posuzování a revize návrhu na kodifikaci. Příslušný výbor může v případě potřeby zaujmout stanovisko předem.

2. Výbor příslušný pro právní záležitosti může požádat výbor odpovědný za projednání návrhu o stanovisko.

Odůvodnění

Navrhovaná změna se týká toho, že Výbor pro právní záležitosti bude mít možnosti požádat příslušný výbor o stanovisko, které bude tvořit součást hodnocení při zkoumání návrhu na kodifikaci právních předpisů. Tento pozměňovací návrh odráží stávající praxi a v každém případě umožní odpovědnému výboru, aby zasáhl prostřednictvím svého stanoviska, bude-li o to požádán. V důsledku toho se první fáze postupu, která se odvíjí v rámci Výboru pro právní záležitosti, zjednoduší a zpřísní.

Pozměňovací návrh 3

Čl. 80 odst. 3

3. Bez ohledu na ustanovení čl. 43 odst. 3 nelze použít zjednodušený postup v případě návrhu na úřední kodifikaci, pokud se proti tomuto postupu vysloví většina členů výboru příslušného pro právní záležitosti nebo příslušného výboru.

3. Pokud výbor příslušný pro právní záležitosti dospěje k závěru, že návrh neobsahuje věcné změny právních předpisů Společenství, postoupí jej Parlamentu ke schválení na základě jediného hlasování. Pozměňovací návrhy ke znění návrhu jsou nepřípustné.

Odůvodnění

Články 43 a 131 v rámci „zjednodušeného postupu“ resp. „postupu v plénu bez pozměňovacích návrhů a rozpravy“ obsahují ustanovení, která povolují předkládání pozměňovacích návrhů k návrhu. Tato možnost je však v rozporu se samotným smyslem kodifikace a je neslučitelná s interinstitucionální dohodou existující v této záležitosti, zejména s jejím bodem 6, který je možné vyložit tak, že Parlament a Rada se chtěly zavázat, že návrh kodifikace nebudou věcným způsobem měnit.

Pozměňovací návrh 4

Čl. 80 odst. 3a (nový)

 

3a. Pokud výbor příslušný pro právní záležitosti dospěje k závěru, že návrh obsahuje věcné změny právních předpisů Společenství, navrhne, aby byl zamítnut.

Odůvodnění

Zdá se, že zamítnutí návrhu je vhodnějším řešením než návrat ke standardnímu postupu. Jestliže Evropská komise ve svém návrhu nedodržela pravidla kodifikace, v rámci strategie zjednodušení je logičtější jí návrh vrátit a požádat ji o změnu textu (Komise například může namísto kodifikovaného znění navrhnout přepracované znění) a nepřidávat práci Parlamentu.

Pozměňovací návrh 5

Článek 80a (nový)

 

Článek 80a

 

1. Jestliže je návrh Komise na úřední přepracování právních předpisů Společenství předložen Parlamentu, bude postoupen výboru příslušnému pro právní záležitosti, aby jej projednal. Návrh na úřední přepracování právních předpisů Společenství představuje návrh na schválení legislativního aktu, který se skládá z jednoho textu, jenž obsahuje věcné změny stávajících právních aktů a zároveň kodifikuje ta ustanovení, která mají zůstat nezměněna. Nový právní akt nahrazuje a ruší dřívější akty.

 

2. Pokud výbor příslušný pro právní záležitosti dospěje k závěru, že návrh neobsahuje věcné změny právních předpisů Společenství kromě těch, které jsou v samotném návrhu jasně označeny jako věcné změny, bude o tom informovat předsedu, který v souladu s článkem 40 předmětný návrh předá výboru příslušnému k jeho projednání, aby jej bylo možno projednat postupem obvyklým pro legislativní návrhy. V tomto případě a za podmínek stanovených v čl. 150 a 151 jsou pozměňovací návrhy přípustné, pouze pokud se týkají částí návrhu, které obsahují věcné změny. Pozměňovací návrhy k ustanovení, která mají zůstat beze změny, jsou proto nepřípustné.

 

3. Předseda výboru příslušného k projednání návrhu může nicméně povolit předložení těchto návrhů, pokud je předkládají jednotliví poslanci a pokud to vyžadují objektivní důvody v zájmu zajištění souladu mezi textem a věcnými změnami obsaženými v návrhu. Stejné pravidlo platí obdobně pro plenární zasedání.

 

4. Pokud výbor příslušný pro právní záležitosti dospěje k závěru, že návrh obsahuje další věcné změny kromě těch, které jsou v samotném návrhu jasně označeny jako věcné, navrhne, aby byl zamítnut.

Odůvodnění

Zdá se, že zamítnutí návrhu je vhodnějším řešením než návrat ke standardnímu postupu. Jestliže Evropská komise ve svém návrhu nedodržela pravidla kodifikace, v rámci strategie zjednodušení je logičtější jí návrh vrátit a požádat ji o změnu textu (Komise například může namísto kodifikovaného znění navrhnout řádné přepracované znění) a nepřidávat práci Parlamentu.

POSTUP

Název

Případné změny jednacího řádu Evropského parlamentu, jejichž cílem je přizpůsobit vnitřní postupy požadavkům zjednodušení právních předpisů Společenství

Referenční údaje

2005/2238(REG)

Příslušný výbor

AFCO

Výbor, který zaujal stanovisko

Datum oznámení na zasedání

JURI
16.3.2006

Navrhovatel
Datum jmenování

Bernt Doorn
30.1.2006

Projednání ve výboru

3.10.2006

20.12.2006

 

 

 

Datum přijetí

20.12.2006

Výsledek závěrečného hlasování

+:

–:

0:

20

0

0

Členové přítomní při závěrečném hlasování

Maria Berger, Rosa Díez González, Bert Doorn, Monica Frassoni, Giuseppe Gargani, Klaus-Heiner Lehne, Katalin Lévai, Hans-Peter Mayer, Achille Occhetto, Aloyzas Sakalas, Diana Wallis, Rainer Wieland, Jaroslav Zvěřina a Tadeusz Zwiefka

Náhradníci přítomní při závěrečném hlasování

Nicole Fontaine, Jean-Paul Gauzès, Malcolm Harbour, Wolf Klinz, Kurt Lechner, Toine Manders, Manuel Medina Ortega a Alexander Radwan

POSTUP

Název

Případné změny jednacího řádu Evropského parlamentu, jejichž cílem je přizpůsobit vnitřní postupy požadavkům zjednodušení právních předpisů Společenství

Číslo postupu

2005/238(REG)

Návrh(y) změny(změn), na kterém(kterých) je zpráva založena

B6‑0582/2005

 

 

Příslušný výbor

Datum oznámení na zasedání

AFCO
15.12.2005

Výbor(y) požádaný(é) o stanovisko

Datum oznámení na zasedání

JURI
16.3.2006

 

 

 

 

Zpravodaj(ové)

Datum jmenování

Marie-Line Reynaud

24.1.2006

 

Projednání ve výboru

4.10.2006

22.1.2007

28.2.2007

 

 

Datum přijetí

10.4.2007

Výsledek závěrečného hlasování

+: 20

–: 0

0: 0

 

 

 

Členové přítomní při závěrečném hlasování

Enrique Barón Crespo, Richard Corbett, Jean-Luc Dehaene, Andrew Duff, Maria da Assunção Esteves, Ingo Friedrich, Bronisław Geremek, Anneli Jäätteenmäki, Timothy Kirkhope, Jo Leinen, Íñigo Méndez de Vigo, Rihards Pīks, Marie-Line Reynaud, Adrian Severin, Riccardo Ventre

Náhradník(ci) přítomný(í) při závěrečném hlasování

Elmar Brok, Carlos Carnero González, Klaus Hänsch, Jacek Protasiewicz, Mauro Zani

Náhradník(ci) (čl. 178 odst. 2) přítomný(í) při závěrečném hlasování

 

Datum předložení

16.4.2007

Poznámky (údaje, které jsou k dispozici jen v jednom jazyce)

...