JELENTÉS az eljárási szabályzat azon módosításairól, amelyek révén a belső eljárások a közösségi szabályozás egyszerűsítésének követelményeihez igazíthatók

  16.4.2007 - (2005/2238(REG))

  Alkotmányügyi Bizottság
  Előadó: Marie-Line Reynaud

  Eljárás : 2005/2238(REG)
  A dokumentum állapota a plenáris ülésen
  Válasszon egy dokumentumot :  
  A6-0143/2007
  Előterjesztett szövegek :
  A6-0143/2007
  Viták :
  Elfogadott szövegek :

  AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

  az eljárási szabályzat azon módosításairól, amelyek révén a belső eljárások a közösségi szabályozás egyszerűsítésének követelményeihez igazíthatók

  (2005/2238(REG))

  Az Európai Parlament,

  –   tekintettel az eljárási szabályzatának módosítására irányuló javaslatra (B6-0582/2005),

  –   tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez, a Tanácshoz, a Gazdasági és Szociális Bizottsághoz és a Régiók Bizottságához intézett, „A Közösség lisszaboni programjának végrehajtása: a szabályozási környezet egyszerűsítésére irányuló stratégiáról” című közleményére (COM(2005)0535),

  –   tekintettel az Európai Tanács 2006. június 15–16-i brüsszeli ülésén megfogalmazott következtetésekre, különösen azok 41. pontjára,

  –   tekintettel a szabályozási környezet egyszerűsítésére irányuló stratégiáról szóló, 2006. május 16-i állásfoglalására[1],

  –   tekintettel a jogalkotó előtt lévő jogalkotási javaslatok vizsgálatának eredményéről szóló, 2006. május 16-i állásfoglalására[2],

  –   tekintettel a Bizottságnak a Tanácshoz, az Európai Parlamenthez, a Gazdasági és Szociális Bizottsághoz és a Régiók Bizottságához intézett, „Az Európai Unión belüli jobb szabályozás stratégiai felülvizsgálata” című közleményére (COM(2006)0689),

  –   tekintettel eljárási szabályzata 201. és 202. cikkére,

  –   tekintettel a Alkotmányügyi Bizottság jelentésére és a Jogi Bizottság véleményére (A6‑0143/2007),

  A. mivel a Parlament fent említett, a szabályozási környezet egyszerűsítésére irányuló stratégiáról szóló, 2006. május 16-i állásfoglalásában (21. pont) elkötelezte magát arra, „hogy dolgozzon saját belső jogalkotási eljárásainak és technikáinak javításán az egyszerűsítés ügyének felgyorsítása érdekében, tiszteletben tartva az elsődleges jog, nevezetesen az Európai Közösséget létrehozó szerződés által meghatározott eljárásokat”,

  B.  mivel az egységes szerkezetbe foglalást és az átdolgozást a közösségi jog egyszerűsítésére szolgáló legfontosabb eszközök között tartjuk számon, mely egyszerűsítés az európai növekedés és foglalkoztatás élénkítését célzó új lisszaboni stratégia keretébe illeszkedik,

  C. mivel az eljárási szabályzat tartalmaz egy egységes szerkezetbe foglalásról szóló rendelkezést, amely megérett a felülvizsgálatra, nem tartalmaz azonban rendelkezést az átdolgozás vonatkozásában,

  D. mivel a Parlament eljárásainak felülvizsgálata és egyértelművé tétele révén érdemben hozzá kíván járulni az egyszerűsítési törekvésekhez, és arra bíztatja a Bizottságot, hogy több ilyen irányú javaslatot terjesszen elő,

  E.  mivel szükséges volna, hogy a Tanács is elindítson egy hasonló folyamatot,

  1.  úgy határoz, hogy az alábbi módon módosítja eljárási szabályzatát;

  2.  emlékeztet arra, hogy e módosítások a következő üléshét első napján lépnek hatályba;

  3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot tájékoztatás céljából a Tanácsnak és a Bizottságnak.

  Hatályos szövegMódosítások

  Módosítás: 1

  80. cikk

  (1) Amennyiben a Bizottság a közösségi jogszabályok hivatalos egységes szerkezetbe foglalására irányuló javaslatot nyújt be a Parlamentnek, a javaslatot a jogi ügyekben illetékes bizottsághoz utalják. Amennyiben megbizonyosodtak arról, hogy a javaslat nem vonja maga után a létező közösségi jogszabályok semmilyen lényeges változtatását, a 43. cikkben megállapított eljárást alkalmazzák.

  (1) Amennyiben a Bizottság a közösségi jogszabályok hivatalos egységes szerkezetbe foglalására irányuló javaslatot nyújt be a Parlamentnek, a javaslatot a jogi ügyekben illetékes bizottsághoz utalják. E bizottság az intézményközi szinten elfogadott szabályok szerint1 megvizsgálja a javaslatot annak ellenőrzése érdekében, hogy az valóban csupán egységes szerkezetbe foglalásra irányul-e, érdemi módosítás nélkül.

  (2) Az illetékes bizottság elnöke vagy e bizottság által kijelölt előadó részt vehet a hivatalos egységes szerkezetbe foglalásra szánt javaslat vizsgálatában és kidolgozásában. Adott esetben az illetékes bizottság előzetesen véleményt nyilváníthat.

  (2) Az egységes szerkezetbe foglalás tárgyát képező ügyekben illetékes bizottság saját vagy a jogi ügyekben illetékes bizottság kérésére véleményt adhat az egységes szerkezetbe foglalás célszerűségéről.

  (3) A 43. cikk (3) bekezdésének rendelkezésétől eltérően az egyszerűsített eljárás a hivatalos egységes szerkezetbe foglalásra irányuló javaslat esetén nem alkalmazható, amennyiben ezt az eljárást a jogi ügyekben illetékes bizottság vagy az illetékes bizottság tagjainak többsége ellenzi.

   

  (3) A javaslat szövegéhez nem lehet módosításokat beterjeszteni.

   

  Az előadó kérésére azonban a jogi ügyekben illetékes bizottság elnöke jóváhagyásra benyújthatja bizottságához a technikai kiigazításokra vonatkozó módosításokat, azzal a feltétellel, hogy e kiigazítások szükségesek annak biztosításához, hogy a javaslat megfeleljen az egységes szerkezetbe foglalás szabályainak, és egyáltalán nem módosítják tartalmilag a javaslatot.

   

  (4) Amennyiben a jogi ügyekben illetékes bizottság úgy véli, hogy a javaslat nem von maga után érdemi változtatást, a javaslatot továbbítja a Parlamentnek jóváhagyásra.

   

  Amennyiben a bizottság úgy véli, hogy a javaslat a közösségi jog érdemi változtatását vonja maga után, a javaslat elutasítását javasolja a Parlamentnek.

   

  A Parlament mindkét esetben egyetlen szavazással, módosítások és vita nélkül határoz.

   

  __________________________

  1 Az 1994. december 20-i, a jogszabályszövegek hivatalos egységes szerkezetbe foglalásának gyorsított munkamódszeréről szóló intézményközi megállapodás, 4. pont, HL C 102., 1996.4.4., 2. o.

  Módosítás: 2

  80a. cikk (új)

   

  80a. cikk

  Átdolgozás

  (1) Amennyiben a Bizottság a közösségi jogszabályok átdolgozására irányuló javaslatot nyújt be a Parlamentnek, a javaslatot a jogi ügyekben illetékes bizottsághoz és az illetékes bizottsághoz utalják.

   

   

  (2) A jogi ügyekben illetékes bizottság az intézményközi szinten elfogadott szabályok szerint1 megvizsgálja, hogy a javaslat nem tartalmaz-e az ekként megjelöltektől eltérő más érdemi változtatásokat is.

   

  E vizsgálat keretében a javaslat szövegéhez nem lehet módosításokat beterjeszteni. Az átdolgozási javaslatban változatlanul maradt rendelkezéseket illetően azonban alkalmazni kell a 80. cikk (3) bekezdésének második albekezdését.

   

  (3) Amennyiben a jogi ügyekben illetékes bizottság úgy véli, hogy a javaslat nem tartalmaz az ekként megjelöltektől eltérő más érdemi változtatásokat, tájékoztatja arról az illetékes bizottságot.

   

  Ebben az esetben a 150. és a 151. cikkben támasztott feltételeken kívül az illetékes bizottság keretében csak azokat a módosításokat lehet elfogadni, amelyek a javaslat módosításokat tartalmazó részeire vonatkoznak.

   

  A változatlanul maradt részekre vonatkozó módosításokat azonban kivételes és eseti jelleggel e bizottság elnöke elfogadhatja, ha úgy véli, hogy a szöveg belső koherenciája vagy más elfogadható módosításokhoz való kapcsolódás kényszere folytán erre szükség van. Ezen okoknak szerepelniük kell a módosításokhoz fűzött írásos indokolásban.

   

  (4) Amennyiben a jogi ügyekben illetékes bizottság úgy véli, hogy a javaslat az ekként megjelölteken kívül más érdemi változtatással járó módosításokat is tartalmaz, a javaslat elutasítását javasolja a Parlamentnek, és tájékoztatja erről az illetékes bizottságot.

   

  Ebben az esetben az elnök felkéri a Bizottságot javaslata visszavonására. Ha a Bizottság visszavonja a javaslatát, az elnök megállapítja, hogy az eljárás tárgytalanná vált, és tájékoztatja erről a Tanácsot. Ha a Bizottság nem vonja vissza a javaslatát, a Parlament visszaküldi azt az illetékes bizottságnak, amely azt a rendes eljárás szerint megvizsgálja.

   

  ______________________

  1 A jogi aktusok strukturáltabb átdolgozási technikáiról szóló, 2001. november 28-i intézményközi megállapodás, HL C 77., 2002.3.28., 1. o.

  INDOKOLÁS

  Azt követően, hogy Corbett úr[1] javaslatot tett az eljárási szabályzat 80. cikkének (egységes szerkezetbe foglalás) módosítására, bizottságunk engedélyt kapott rá, hogy jelentést készítsen az eljárási szabályzat esetleges olyan módosításairól, amelyek révén a Parlament belső eljárásai a közösségi szabályozás egyszerűsítésének követelményeihez igazíthatók[2].

  Ez az eljárás illeszkedik ahhoz a válaszhoz, amit a Parlament adott a Bizottság legutóbbi egyszerűsítési kezdeményezésére.[3]

  A Parlament elkötelezte magát arra, „hogy dolgozzon saját belső jogalkotási eljárásainak és technikáinak javításán az egyszerűsítés ügyének felgyorsítása érdekében, tiszteletben tartva az elsődleges jog, nevezetesen az EK-szerződés által meghatározott eljárásokat”.[4]

  Felül kell vizsgálni az eljárási szabályzat „Egységes szerkezetbe foglalás” című 80. cikkét, egy olyan, az egyszerűsített és a gyorsított eljárástól eltérő különleges eljárás bevezetésével, amely megfelel az egységes szerkezetbe foglalás követelményeinek, és ugyanakkor beemeli az eljárási szabályzatba a Parlament által az intézményközi megállapodások keretében vállalt kötelezettségeket.

  Be kell vezetni az eljárási szabályzat keretében az átdolgozás technikáját, méghozzá egy, az egységes szerkezetbe foglalási eljárásra alapuló külön eljárás révén.

  Érdekes módon az tapasztalható, hogy mióta a Bizottság, a Parlament és a Tanács 2001-ben megállapodás formájában hivatalossá tette[5], az átdolgozás semmilyen formában nem jelent meg az eljárási szabályzatban. Bizonyára nem találták azt szükségesnek vagy hasznosnak. Ennélfogva az átdolgozás megállapodásban rögzített technikája nem jelenik meg az eljárási szabályzatban, holott a 11. fejezet értelmében ennek az „egyéb” eljárások közé kell tartoznia.

  Az átdolgozásról szóló külön rendelkezés bevezetése tehát pótolja ezt a hiányosságot, és az egységes szerkezetbe foglalásról szóló 80. cikk felülvizsgálatához hasonlóan a Parlament eljárásainak világosabbá tételére irányul, illetve nem utolsó sorban arra ösztönzi a Bizottságot, hogy több átdolgozási javaslatot dolgozzon ki, hozzájárulva ezáltal a közösségi jog egyszerűsítését célzó erőfeszítésekhez.

  Az eljárási szabályzat szintjén kell választ adnunk az átdolgozási javaslatok vizsgálatakor olykor felmerülő kérdésre, vagyis hogy a javaslat egységes szerkezetbe foglalásra irányuló részét milyen mértékben módosíthatják a módosítások. Az előadó elsőként öt lehetőséget javasolt a probléma megoldására egy munkadokumentum formájában. Az előadó szerint az új cikk (3) bekezdésében szereplő megoldás adja a legjobb választ egyrészt abból a szempontból, hogy az egyedi helyzetek kezelésben bizonyos mértékű rugalmasságot tesz lehetővé, másrészt nem bonyolítja túl az eljárást.

  • [1]  B6-0582/2005, 2005.10.26
  • [2]  a 2005.12.15-i plenáris ülés jegyzőkönyve
  • [3]  A Bizottság 2005. ontóber 10-i közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának: „A Közösség lisszaboni programjának végrehajtása:
   a szabályozási környezet egyszerűsítésére irányuló stratégiáról” COM(2005) 535 végleges
  • [4]  Az Európai Parlament 2006. május 16-i állásfoglalása a szabályozási környezet egyszerűsítésére irányuló stratégiáról, A6-80/2006, 21. pont
  • [5]  A jogi aktusok strukturáltabb átdolgozási technikáiról szóló, 2001. november 28-i intézményközi megállapodás, HL C 77, 2002.3.28, 1. o.

  JAVASLATOK AZ EURÓPAI PARLAMENT ELJÁRÁSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRA (B6‑0582/2005) (26.10.2005)

  az Eljárási Szabályzat 202. cikke alapján

  előterjesztette: Richard Corbett

  a 80. cikk módosítása

  Egységes szerkezetbe foglalás

  Hatályos szövegMódosítások

  Módosítás 1

  80. cikk

  (1) Amennyiben a Bizottság a közösségi jogszabályok hivatalos egységes szerkezetbe foglalására irányuló javaslatot nyújt be a Parlamentnek, a javaslatot a jogi ügyekben illetékes bizottsághoz utalják. Amennyiben megbizonyosodtak arról, hogy a javaslat nem vonja maga után a létező közösségi jogszabályok semmilyen lényeges változtatását, a 43. cikkben megállapított eljárást alkalmazzák.

   

  (2) Az illetékes bizottság elnöke vagy e bizottság által kijelölt előadó részt vehet a hivatalos egységes szerkezetbe foglalásra szánt javaslat vizsgálatában és felülvizsgálatában. Adott esetben az illetékes bizottság előzetesen véleményt nyilváníthat.


  (3) A 43. cikk (3) bekezdésének rendelkezésétől eltérően az egyszerűsített eljárás a hivatalos egységes szerkezetbe foglalásra irányuló javaslat esetén nem alkalmazható, amennyiben ezt az eljárást a jogi ügyekben illetékes bizottság vagy tagjainak többsége ellenzi.

  (1) Amennyiben a Bizottság a közösségi jogszabályok hivatalos egységes szerkezetbe foglalására vagy egyszerűsítésére irányuló javaslatot nyújt be a Parlamentnek, a javaslatot a jogi ügyekben illetékes bizottsághoz utalják. Amennyiben megbizonyosodtak arról, hogy a javaslat nem vonja maga után a létező közösségi jogszabályok semmilyen lényeges változtatását, a 43. cikkben megállapított eljárást alkalmazzák.

  (2) Az illetékes bizottság elnöke vagy e bizottság által kijelölt előadó részt vehet a hivatalos egységes szerkezetbe foglalásra vagy egyszerűsítésére szánt javaslat vizsgálatában és felülvizsgálatában. Adott esetben az illetékes bizottság előzetesen véleményt nyilváníthat.

  (3) A 43. cikk (3) bekezdésének rendelkezésétől eltérően az egyszerűsített eljárás a hivatalos egységes szerkezetbe foglalásra vagy egyszerűsítésére irányuló javaslat esetén nem alkalmazható, amennyiben ezt az eljárást a jogi ügyekben illetékes bizottság vagy tagjainak többsége ellenzi.

  Or. en

  VÉLEMÉNY a Jogi Bizottság részéről (21.12.2006)

  az Alkotmányügyi Bizottság részére

  az eljárási szabályzat azon módosításairól, amelyek révén a belső eljárások a közösségi szabályozás egyszerűsítésének követelményeihez igazíthatók
  (2005/2238(REG))

  A vélemény előadója: Bert Doorn

  RÖVID INDOKOLÁS

  Az előadó összességében egyetért az illetékes bizottság előadójának megközelítésével. Az Európai Parlament egyik legfontosabb kötelezettsége, hogy eljárásai és belső jogalkotási technikái javítása révén felgyorsítsa az egyszerűsítéssel kapcsolatos ügyek feldolgozását.

  E törekvések azonban nem csorbíthatják az elsődleges jogban meghatározott eljárásokat, különös tekintettel az együttdöntési eljárásra, mivel az EU döntéshozatali folyamataihoz való demokratikus hozzájárulása révén a Parlament itt kapja a legfontosabb szerepet. Ez röviden azt jelenti, hogy a Parlament belső eljárásaihoz fűzött valamennyi módosításnak összhangban kell állnia az alapszerződések vonatkozó rendelkezéseivel.

  A vélemény előadója ezért az eljárási szabályzat bizonyos módosításait javasolja, annak biztosítása érdekében, hogy az egyszerűsítés céljai kellően hihetők és könnyen megvalósíthatók legyenek.

  Az egyszerűsítési folyamat kapcsán valamennyi érdekelt fél által vállalt kötelezettségek fényében szükségesnek tűnik a 80. cikk módosítása az egységes szerkezetbe foglalás jóváhagyására vonatkozó mechanizmus egyszerűsítése érdekében. A módosított 80. cikk lehetőséget nyújt a Jogi Bizottságnak arra, hogy az egységes szerkezetbe foglalásra irányuló javaslat hatályát megvizsgálja, és amennyiben az nem tartalmaz lényegi változtatásokat, közvetlenül a plenáris üléshez továbbítsa. Amennyiben a javaslat lényegi változtatásokat tartalmaz, a bizottság javasolni fogja az Európai Bizottság javaslatának elutasítását.

  Új, 80a. cikket kellene bevezetni, amely rendelkezne a jogalkotási szövegek átdolgozására irányuló egyedi eljárásról. Amint az már a szabályozási környezet egyszerűsítésére irányuló stratégiáról szóló európai parlamenti állásfoglalásban is megfogalmazásra került, az átdolgozás, illetve az egységes szerkezetbe foglalás jelentik a közösségi vívmányok egyszerűsítésének egyik legfontosabb eszközét, és ezért a lehető legszélesebb körben kellene ezeket alkalmazni.

  Ennek megfelelően, az új, 80a. cikk felhatalmazást nyújt a Jogi Bizottságnak arra, hogy valamennyi átdolgozásra irányuló javaslatot megvizsgálja. Minden egyes javaslatot az illetékes bizottsághoz utalnak vizsgálatra, amely a Jogi Bizottság vizsgálatának eredményétől függően különleges módosító hatáskörökkel bír majd.

  MÓDOSÍTÁSOK

  A Jogi Bizottság felhívja az Alkotmányügyi Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy jelentésébe foglalja bele a következő módosításokat:

  Jelenlegi szövegA Parlament módosításai

  Módosítás: 1

  80. cikk (1) bekezdés

  1. Amennyiben a Bizottság a közösségi jogszabályok hivatalos egységes szerkezetbe foglalására irányuló javaslatot nyújt be a Parlamentnek, a javaslatot a jogi ügyekben illetékes bizottsághoz utalják. Amennyiben megbizonyosodtak arról, hogy a javaslat nem vonja maga után a létező közösségi jogszabályok semmilyen lényeges változtatását, a 43. cikkben megállapított eljárást alkalmazzák.

  1. Amennyiben a Bizottság a közösségi jogszabályok hivatalos egységes szerkezetbe foglalására irányuló javaslatot nyújt be a Parlamentnek, a javaslatot a jogi ügyekben illetékes bizottsághoz utalják. Ez utóbbi megvizsgálja a javaslatot, hogy megbizonyosodjon arról, hogy csupán egységes szerkezetbe foglalásról van szó, amely nem tartalmaz lényegi változtatásokat.

  Indokolás

  E módosítás célja, hogy az egyértelműbb szövegezés és a szigorúbb eljárás révén a jogi ügyekben illetékes bizottságon belül egyszerűsítse az egységes szerkezetbe foglalásra irányuló javaslatok feldolgozását, mivel a 43. cikkre való utalás törlése lehetővé teszi a túl bonyolult eljárás elkerülését bizottsági szinten, és ugyanakkor nem érinti a plenáris ülés jelenlegi előjogait. Ennek eredményeképpen az eljárás Jogi Bizottságban zajló első része egyszerűbbé és hatékonyabbá válik.

  Módosítás: 2

  80. cikk (2) bekezdés

  2. Az illetékes bizottság elnöke vagy e bizottság által kijelölt előadó részt vehet a hivatalos egységes szerkezetbe foglalásra szánt javaslat vizsgálatában és felülvizsgálatában. Adott esetben az illetékes bizottság előzetesen véleményt nyilváníthat.

  2. A jogi ügyekben illetékes bizottság kikérheti a vizsgálat lefolytatásában illetékes bizottság véleményét.

  Indokolás

  A javasolt módosítás a Jogi Bizottság azon lehetőségére vonatkozik, hogy az egységes szerkezetbe foglalásra szánt javaslat vizsgálata során az értékelés részeként kikérheti az illetékes bizottság véleményét. A módosítás tükrözi a jelenleg alkalmazott gyakorlatot, és legalább az illetékes bizottság számára lehetőséget biztosít, hogy felkérés esetén véleménye révén beavatkozhasson. Ennek eredményeképpen a Jogi Bizottságban zajló eljárás első része egyszerűbbé és szigorúbbá válik.

  Módosítás: 3

  80. cikk (3) bekezdés

  3. A 43. cikk (3) bekezdésének rendelkezésétől eltérően az egyszerűsített eljárás a hivatalos egységes szerkezetbe foglalásra irányuló javaslat esetén nem alkalmazható, amennyiben ezt az eljárást a jogi ügyekben illetékes bizottság vagy tagjainak többsége ellenzi.

  3. Amennyiben a jogi ügyekben illetékes bizottság úgy ítéli meg, hogy a javaslat nem tartalmaz a közösségi jogszabályokat lényegileg módosító változtatásokat, a javaslatot egyhangú szavazással történő jóváhagyásra a Parlamenthez utalja, mivel a javaslat szövegéthez nem fogadhatók el módosítások.

  Indokolás

  A 43. az „egyszerűsített eljárás” és a 131. cikk a „módosítás és vita nélküli eljárás” (plenáris ülés) keretében lehetőséget ad a javaslatra irányuló módosítások előterjesztésének engedélyezésére. Ez a lehetőség azonban ellentétes az egységes szerkezetbe foglalás tartalmával, és nem egyeztethető össze az e tárgyban kötött intézményközi megállapodással, nevezetesen annak 6. pontjával, amelyből látható, hogy a Parlament és a Tanács kész elkötelezni magát amellett, hogy nem nyújtanak be módosítást egy egységes szerkezetbe foglalásra irányuló javaslathoz.

  Módosítás: 4

  80. cikk (3a) bekezdés (új)

   

  3a. Amennyiben a jogi ügyekben illetékes bizottság úgy ítéli meg, hogy a javaslat a közösségi jogszabályokat lényegileg módosító változtatásokat tartalmaz, akkor a javaslat elutasítását kezdeményezi.

  Indokolás

  Az elutasítás ésszerűbb megoldásnak tűnik, mint a rendes eljárásra történő áttérés. Valójában, ha az Európai Bizottság javaslatában nem tartotta tiszteletben az egységes szerkezetbe foglalás szabályait, az egyszerűsítési stratégia keretében következetesebbnek tűnik, ha a Bizottság visszakapja a javaslatot újbóli megfontolásra (javasolható helyette például egy átdolgozott szöveg), a Parlament munkaterhelésének növelése helyett.

  Módosítás: 5

  80a. cikk (új)

   

  80a. cikk

  Átdolgozás

   

  1. Ha a Bizottság a közösségi jogszabályok hivatalos átdolgozására irányuló javaslatot nyújt be a Parlamentnek, azt a jogi ügyekben illetékes bizottsághoz utalják, amely megvizsgálja a javaslatot. A közösségi jogszabályok hivatalos átdolgozására irányuló javaslat olyan, már létező jogi aktusok lényegi módosítását jelentő, egységes szöveget tartalmazó jogi aktus jóváhagyására irányuló javaslat, amely egyben azokat a rendelkezéseket is egységes szerkezetbe foglalja, amelyeket változatlanul kívántak hagyni. Az új jogi aktus a korábbiak helyébe lép, és hatályon kívül helyezi azokat.

   

  2. Amennyiben a jogi ügyekben illetékes bizottság úgy ítéli meg, hogy a javaslat nem tartalmaz a közösségi jogszabályokat lényegileg módosító változtatásokat, kivéve azokat, amelyeket a javaslatban egyértelműen ilyenként azonosítottak, tájékoztatja az elnököt, aki a 40. cikknek megfelelően a javaslatot az illetékes bizottsághoz utalja a jogalkotási javaslatokra vonatkozó szokásos eljárás szerinti vizsgálatra. Ebben az esetben, a 150. és 151. cikkben meghatározott feltételek szerint, a javaslathoz fűzött módosítások csak akkor fogadhatók el, ha azok a lényegi változtatásokat tartalmazó részekre vonatkoznak. Ezért nem fogadhatók el azokra a rendelkezésekre vonatkozó módosítások, amelyeket változatlanul kívántak hagyni.

   

  3. Ennek ellenére az illetékes bizottság elnöke elfogadhat a képviselők által egyénileg benyújtott ilyen módosításokat, ha a javaslatban szereplő lényeges változtatások miatt a szöveg koherenciája ezt objektív okokból úgy kívánja. A plenáris üléseken is ugyanezt a szabályt kell értelemszerűen alkalmazni.

   

  4. Amennyiben a jogi ügyekben illetékes bizottság úgy ítéli meg, hogy a javaslat az egyértelműen lényegi módosításként azonosítottakon kívül további lényegi változtatásokat is tartalmaz, a javaslat elutasítását kezdeményezi.

  Indokolás

  Az elutasítás ésszerűbb megoldásnak tűnik, mint a rendes eljárásra történő áttérés. Valójában, ha az Európai Bizottság javaslatában nem tartotta tiszteletben az átdolgozás szabályait, az egyszerűsítési stratégia keretében következetesebbnek tűnik, ha a Bizottság visszakapja a javaslatot újbóli megfontolásra (javasolható helyette például egy megfelelő átdolgozott szöveg), a Parlament munkaterhelésének növelése helyett.

  ELJÁRÁS

  Cím

  Az eljárási szabályzat azon módosításai, amelyek révén a belső eljárások a közösségi szabályozás egyszerűsítésének követelményeihez igazíthatók

  Hivatkozások

  2005/2238(REG)

  Illetékes bizottság

  AFCO

  Véleményt nyilvánított
    A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

  JURI
  16.3.2006

  Megerősített együttműködés – a plenáris ülésen való bejelentés dátuma

   

  A vélemény előadója
    A kijelölés dátuma

  Bert Doorn
  30.1.2006

  A vélemény korábbi előadója

   

  Vizsgálat a bizottságban

  3.10.2006

  20.12.2006

   

   

   

  Az elfogadás dátuma

  20.12.2006

  A zárószavazás eredménye

  +:

  –:

  0:

  20

  0

  0

  A zárószavazáson jelen lévő képviselők

  Maria Berger, Rosa Díez González, Bert Doorn, Monica Frassoni, Giuseppe Gargani, Klaus-Heiner Lehne, Katalin Lévai, Hans-Peter Mayer, Achille Occhetto, Aloyzas Sakalas, Diana Wallis, Rainer Wieland, Jaroslav Zvěřina, Tadeusz Zwiefka

  A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok)

  Nicole Fontaine, Jean-Paul Gauzès, Malcolm Harbour, Wolf Klinz, Kurt Lechner, Toine Manders, Manuel Medina Ortega, Alexander Radwan

  ELJÁRÁS

  Cím

  Az eljárási szabályzat azon módosításai, amelyek révén a belső eljárások a közösségi szabályozás egyszerűsítésének követelményeihez igazíthatók

  Eljárás száma

  2005/238(REG)

  Alapként használt módosító javaslatok

  B6‑0582/2005

   

   

  Illetékes bizottság
    A plenáris ülésen való bejelentés
    dátuma

  AFCO
  15.12.2005

   

   

   

   

  Véleménynyilvánításra felkért bizottság(ok)
    A plenáris ülésen való bejelentés
    dátuma

  JURI
  16.3.2006

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Előadó(k)
    A kijelölés dátuma

  Marie-Line Reynaud

  24.1.2006

   

  Vizsgálat a bizottságban

  4.10.2006

  22.1.2007

  28.2.2007

   

   

  Az elfogadás dátuma

  10.4.2007

  A zárószavazás eredménye

  +:

  –:

  0:

  20

  0

  0

  A zárószavazáson jelen lévő képviselők

  Enrique Barón Crespo, Richard Corbett, Jean-Luc Dehaene, Andrew Duff, Maria da Assunção Esteves, Ingo Friedrich, Bronisław Geremek, Anneli Jäätteenmäki, Timothy Kirkhope, Jo Leinen, Íñigo Méndez de Vigo, Rihards Pīks, Marie-Line Reynaud, Adrian Severin, Riccardo Ventre

  A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok)

  Elmar Brok, Carlos Carnero González, Klaus Hänsch, Jacek Protasiewicz, Mauro Zani

  A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok) (178. cikk (2) bekezdés)

   

  Benyújtás dátuma

  16.4.2007

  Megjegyzések (egy nyelven állnak rendelkezésre)

  ...