VERSLAG over wijziging van het Reglement van het Europees Parlement tot aanpassing van de interne procedures wegens vereisten in verband met de vereenvoudiging van de communautaire wetgeving

16.4.2007 - (2005/2238(REG))

Commissie constitutionele zaken
Rapporteur: Marie-Line Reynaud

Procedure : 2005/2238(REG)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus :  
A6-0143/2007
Ingediende teksten :
A6-0143/2007
Debatten :
Aangenomen teksten :

ONTWERPBESLUIT VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over wijziging van het Reglement van het Europees Parlement tot aanpassing van de interne procedures wegens vereisten in verband met de vereenvoudiging van de communautaire wetgeving

(2005/2238(REG))

Het Europees Parlement,

–   gezien het voorstel tot wijziging van zijn Reglement (B6‑0582/2005),

–   gezien de mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de regio's, getiteld "Uitvoering van het Lissabon-programma van de Gemeenschap: een strategie voor de vereenvoudiging van de regelgeving" (COM(2005)0535),

–   gezien de conclusies van de Europese Raad van 15 en 16 juni 2006, inzonderheid punt 41,

–   onder verwijzing naar zijn resolutie van 16 mei 2006 over een strategie voor de vereenvoudiging van de regelgeving[1],

–   onder verwijzing naar zijn resolutie van 16 mei 2006 over het resultaat van de screening van wetgevingsvoorstellen die bij de wetgever hangende zijn[2],

–   gezien de mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de regio's, getiteld "Betere regelgeving in de Europese Unie: een strategische evaluatie" (COM(2006)0689),

–   gelet op de artikelen 201 en 202 van zijn Reglement,

–   gezien het verslag van de Commissie constitutionele zaken en het advies van de Commissie juridische zaken (A6‑0143/2007),

A. overwegende dat het Parlement in voornoemde resolutie van 16 mei 2006 over een strategie voor de vereenvoudiging van de regelgeving in paragraaf 21 heeft toegezegd "na te denken over verbetering van zijn eigen procedures en interne wetgevende technieken om de vereenvoudigingen te bespoedigen, met inachtneming van de procedures die door het primair recht voorgeschreven zijn, in dit geval het EG-Verdrag",

B.  overwegende dat de codificatie- en herschikkingstechnieken tot de belangrijkste instrumenten behoren om de communautaire wetgeving te vereenvoudigen in het kader van de nieuwe Lissabon-strategie ter bevordering van economische groei en werkgelegenheid,

C. overwegende dat het Reglement een bepaling bevat inzake codificatie die moet worden herzien, maar geen enkele bepaling inzake herschikking,

D. overwegende dat het Parlement door een herziening en verduidelijking van zijn procedures serieus wil bijdragen aan de vereenvoudigingsinspanningen en de Commissie wil aanmoedigen meer voorstellen in die richting te doen,

E.  overwegende dat het wenselijk is dat de Raad soortgelijke stappen zet,

1.  besluit onderstaande wijziging in zijn Reglement op te nemen;

2.  wijst erop dat deze wijzigingen op de eerste dag van de eerstvolgende vergaderperiode in werking treden;

3.  verzoekt zijn Voorzitter dit besluit ter informatie te doen toekomen aan de Raad en de Commissie.

Bestaande tekstAmendementen

Amendement 1

Artikel 80

1. Wanneer een voorstel van de Commissie houdende officiële codificatie van de communautaire wetgeving aan het Parlement wordt voorgelegd, wordt het verwezen naar de voor juridische zaken bevoegde commissie. Wanneer blijkt dat met het voorstel geen inhoudelijke wijziging wordt aangebracht in de bestaande communautaire wetgeving, is de procedure overeenkomstig artikel 43 van toepassing.

1. Wanneer een voorstel van de Commissie houdende codificatie van de communautaire wetgeving aan het Parlement wordt voorgelegd, wordt het verwezen naar de voor juridische zaken bevoegde commissie. Deze commissie gaat na, volgens op interinstitutioneel niveau1 overeengekomen modaliteiten, of het voorstel zich beperkt tot louter codificatie zonder inhoudelijke wijziging.

2. De voorzitter van de ten principale bevoegde commissie of de door deze commissie benoemde rapporteur kan deelnemen aan de behandeling en uitwerking van het voorstel inzake codificatie. De terzake bevoegde commissie brengt in voorkomend geval vooraf advies uit.

2. De commissie die ten principale bevoegd was voor de wetteksten die het voorwerp van de codificatie vormen, kan op eigen verzoek of op verzoek van de voor juridische zaken bevoegde commissie worden gevraagd advies uit te brengen over de wenselijkheid van de codificatie.

3. In afwijking van het in artikel 43, lid 3 bepaalde mag de vereenvoudigde procedure over een voorstel tot officiële codificatie niet worden gevolgd, indien hiertegen bezwaar wordt gemaakt door de meerderheid van de leden van de voor juridische zaken bevoegde commissie of van de terzake bevoegde commissie.

3. Amendementen op de tekst van het voorstel zijn niet ontvankelijk.

De voorzitter van de voor juridische zaken bevoegde commissie kan evenwel aan deze commissie amendementen ter goedkeuring voorleggen die betrekking hebben op technische aanpassingen, mits die aanpassingen nodig zijn om het voorstel in overeenstemming te brengen met de codificatieregels en geen enkele inhoudelijke wijziging in het voorstel aanbrengen.

 

4. Als de voor juridische zaken bevoegde commissie van oordeel is dat met het voorstel geen enkele inhoudelijke wijziging wordt aangebracht, legt zij het voorstel ter goedkeuring aan het Parlement voor.

 

Indien deze commissie vaststelt dat de bestaande communautaire wetgeving door het voorstel inhoudelijk wordt gewijzigd, stelt zij het Parlement voor het voorstel te verwerpen.

 

In beide gevallen spreekt het Parlement zich uit bij enkele stemming, zonder amendementen en zonder debat.

_____________

Punt 4 van het Interinstitutioneel Akkoord van 20 december 1994 voor een versnelde werkmethode voor de officiële codificatie van wetteksten, PB C 102 van 4.4.1996, blz. 2.

Amendement 2

Artikel 80 bis (nieuw)

 

Artikel 80 bis

 

Herschikking

 

1. Wanneer een voorstel van de Commissie tot herschikking van de communautaire wetgeving aan het Parlement wordt voorgelegd, wordt het verwezen naar de voor juridische zaken bevoegde commissie en naar de ten principale bevoegde commissie.

2. De voor juridische zaken bevoegde commissie gaat na, volgens op interinstitutioneel niveau1 overeengekomen modaliteiten, of het voorstel geen andere inhoudelijke wijzigingen bevat dan die welke als zodanig zijn aangegeven.

In het kader van dit onderzoek zijn amendementen op de tekst van het voorstel niet ontvankelijk. Artikel 80, lid 3, tweede alinea is evenwel van toepassing waar het gaat om bepalingen die in het herschikkingsvoorstel ongewijzigd zijn gebleven.

 

3. Als de voor juridische zaken bevoegde commissie van oordeel is dat het voorstel geen andere inhoudelijke wijzigingen bevat dan die welke als zodanig zijn aangegeven, stelt zij de ten principale bevoegde commissie hiervan op de hoogte.

In dat geval zijn, onverminderd de in de artikelen 150 en 151 vastgelegde voorwaarden, alleen de in de bevoegde commissie ingediende amendementen ontvankelijk die betrekking hebben op onderdelen van het voorstel die wijzigingen bevatten.

 

Amendementen op ongewijzigd gebleven onderdelen kunnen evenwel in uitzonderlijke en individuele gevallen door de voorzitter van deze commissie worden toegelaten, als deze van oordeel is dat daarvoor dwingende redenen bestaan in verband met de interne coherentie van de tekst of de samenhang met andere ontvankelijke amendementen. Deze redenen moeten in een schriftelijke motivering bij de amendementen worden genoemd.

 

4. Als de voor juridische zaken bevoegde commissie van oordeel is dat het voorstel andere inhoudelijke wijzigingen bevat dan die welke als zodanig zijn aangegeven, stelt zij het Parlement voor het voorstel te verwerpen, en stelt zij de ten principale bevoegde commissie hiervan op de hoogte.

In dat geval geeft de Voorzitter de Commissie in overweging het voorstel in te trekken. Wanneer de Commissie haar voorstel intrekt, stelt de Voorzitter vast dat de procedure geen doel meer dient, en stelt hij de Raad op de hoogte. Wanneer de Commissie haar voorstel niet intrekt, verwijst de Voorzitter het terug naar de ten principale bevoegde commissie, die het volgens de gebruikelijke procedure behandelt.

___________

1 Interinstitutioneel Akkoord van 28 november 2001 over een systematischer gebruik van de herschikking van besluiten, PB C 77 van 28.3.2002, blz. 1.

TOELICHTING

Naar aanleiding van een voorstel tot wijziging van artikel 80 van het Reglement (codificatie), ingediend door de heer Corbett[1], heeft onze commissie toestemming gekregen een verslag op te stellen over de eventuele wijzigingen van het Reglement die erop gericht zijn de interne procedures van het Parlement aan te passen aan de eisen van de vereenvoudiging van de communautaire wetgeving[2].

Deze stap past in het kader van het antwoord van het Parlement op het laatste initiatief van de Commissie inzake vereenvoudiging[3].

Het Parlement heeft toegezegd "na te denken over verbetering van zijn eigen procedures en interne wetgevende technieken om de vereenvoudigingen te bespoedigen, met inachtneming van de procedures die door het primair recht voorgeschreven zijn, in dit geval het EG-Verdrag"[4].

Het is noodzakelijk de bepaling in het Reglement over codificatie, artikel 80, te herzien door een specifieke procedure in te stellen die verschilt van de bestaande vereenvoudigde of versnelde procedures. Dit om tegelijkertijd aan de eisen van de codificatie zelf te voldoen en om de verplichtingen die het Parlement via interinstitutionele akkoorden heeft aanvaard in het Reglement op te nemen.

Bovendien moet in het Reglement ook de techniek van de herschikking worden opgenomen door te voorzien in een eveneens specifieke procedure naar het model van de 'codificatieprocedure'.

Het is opmerkelijk dat sinds de formalisering in een akkoord tussen de Commissie, het Parlement en de Raad in 2001[5], herschikking nooit in het Reglement is opgenomen. Waarschijnlijk werd dit niet als noodzakelijk of zelfs nuttig beschouwd. De voorwaarden voor de uitvoering van herschikking zoals die zijn vastgesteld in het akkoord, komen niet voor in het Reglement hoewel deze vanuit materieel oogpunt een van de 'andere procedures' vormen in de zin van hoofdstuk 11.

De invoering van een bepaling die specifiek gewijd is aan herschikking voorziet dus in deze leemte en beoogt, net als de herziening van artikel 80 over codificatie, de procedures van het Parlement te verduidelijken en, 'last but not least', de Commissie aan te moedigen meer herschikkingsvoorstellen uit te werken en aldus bij te dragen aan de vereenvoudiging van het communautair recht.

Wij moeten op Reglementsniveau antwoord kunnen geven op de vraag die zich soms opwerpt bij de behandeling van herschikkingsvoorstellen, namelijk in welke mate het codificerende gedeelte van een dergelijk voorstel kan worden gewijzigd door amendementen.

In een eerder werkdocument heeft de rapporteur vijf opties aangedragen om dit probleem op te lossen. De oplossing die is aangehouden in lid 3 van het nieuwe artikel lijkt de rapporteur het best te beantwoorden aan de noodzaak tot een zekere flexibiliteit in uitzonderlijke situaties en de wens om de procedures niet onnodig te compliceren.

  • [1]  B6-0582/2005 van 26.10.2005.
  • [2]  Notulen van de plenaire vergadering van 15.12.2005.
  • [3]  Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de regio's van 25.10.2005, 'Uitvoering van het Lissabon-programma van de Gemeenschap: een strategie voor de vereenvoudiging van de regelgeving' COM(2005)0535 def..
  • [4]  Resolutie van het Europees Parlement van 16.5.2006 over een strategie voor de vereenvoudiging van de regelgeving (A6-0080/2006, paragraaf 21).
  • [5]  Interinstitutioneel akkoord van 28 november 2001 over een systematischer gebruik van de herschikking van besluiten, PB 77 van 28.3.2002, p. 1.

VOORSTEL TOT WIJZIGING VAN HET REGLEMENT VAN HET EUROPEES PARLEMENT (B6-0582/2005) (26.10.2005)

Bestaande tekstAmendementen

Amendement 1

Artikel 80

1.   Wanneer een voorstel van de Commissie houdende officiële codificatie van de communautaire wetgeving aan het Parlement wordt voorgelegd, wordt het verwezen naar de voor juridische zaken bevoegde commissie. Wanneer blijkt dat met het voorstel geen inhoudelijke wijziging wordt aangebracht in de bestaande communautaire wetgeving, is de procedure overeenkomstig artikel 43 van toepassing.

1.   Wanneer een voorstel van de Commissie houdende officiële codificatie of vereenvoudiging van de communautaire wetgeving aan het Parlement wordt voorgelegd, wordt het verwezen naar de voor juridische zaken bevoegde commissie. Wanneer blijkt dat met het voorstel geen inhoudelijke wijziging wordt aangebracht in de bestaande communautaire wetgeving, is de procedure overeenkomstig artikel 43 van toepassing.

2. De voorzitter van de ten principale bevoegde commissie of de door deze commissie benoemde rapporteur kan deelnemen aan de behandeling en uitwerking van het voorstel inzake codificatie. De terzake bevoegde commissie brengt in voorkomend geval vooraf advies uit.  

2. De voorzitter van de ten principale bevoegde commissie of de door deze commissie benoemde rapporteur kan deelnemen aan de behandeling en uitwerking van het voorstel inzake codificatie of vereenvoudiging. De terzake bevoegde commissie brengt in voorkomend geval vooraf advies uit.

3.  In afwijking van het in artikel 43, lid 3 bepaalde mag de vereenvoudigde procedure over een voorstel tot officiële codificatie niet worden gevolgd, indien hiertegen bezwaar wordt gemaakt door de meerderheid van de leden van de voor juridische zaken bevoegde commissie of van de terzake bevoegde commissie.

 3. In afwijking van het in artikel 43, lid 3 bepaalde mag de vereenvoudigde procedure over een voorstel tot officiële codificatie of vereenvoudiging niet worden gevolgd, indien hiertegen bezwaar wordt gemaakt door de meerderheid van de leden van de voor juridische zaken bevoegde commissie of van de terzake bevoegde commissie.

ADVIES van de Commissie juridische zaken (21.12.2006)

aan de Commissie constitutionele zaken


inzake wijziging van het Reglement van het Europees Parlement tot aanpassing van de interne procedures wegens vereisten in verband met de vereenvoudiging van de communautaire wetgeving
(2005/2238(REG))

Rapporteur voor advies: Bert Doorn

BEKNOPTE MOTIVERING

De rapporteur voor advies is het over het geheel genomen eens met de benadering van de rapporteur van de ten principale bevoegde commissie. Het is een van de primaire verplichtingen van het Europees Parlement dat het zijn procedures en interne wetgevingsprocedures verbetert om dossiers inzake vereenvoudiging van wetgeving sneller te kunnen verwerken.

Dit werk mag echter geen afbreuk doen aan de in het primaire recht verankerde procedures, met name de medebeslissingsprocedure, waarin de rol van het Parlement van het grootste belang is door de democratische bijdrage die het levert aan het besluitvormingsproces van de EU. Kortom, elke wijziging in de interne procedures van het Parlement moet in overeenstemming zijn met de relevante Verdragsbepalingen.

De rapporteur voor advies stelt daarom bepaalde wijzigingen in het Reglement voor die in aanmerking genomen moeten worden, wil men bereiken dat de doelstellingen op het gebied van vereenvoudiging voldoende geloofwaardig en haalbaar zijn.

Herziening van artikel 80 lijkt geboden om het mechanisme voor goedkeuring van codificaties te stroomlijnen in het licht van de verplichtingen die alle relevante partijen zijn aangegaan met betrekking tot het proces van vereenvoudiging van wetgeving. Het gewijzigde artikel 80 zal de Commissie juridische zaken in staat stellen het toepassingsgebied van een codificatievoorstel onder de loep te nemen en het rechtstreeks naar de plenaire vergadering te verwijzen als het geen inhoudelijke wijzigingen bevat. Als dat wel het geval is, zal de Commissie juridische zaken voorstellen het voorstel van de Commissie te verwerpen.

Dan moet er een nieuw artikel 80 bis worden ingevoegd met een speciale procedure voor de herschikking van wetgevingsteksten. Zoals het EP al heeft aangegeven in zijn resolutie over een strategie voor de vereenvoudiging van de regelgeving, is herschikking naast codificatie een van de primaire methoden ter vereenvoudiging van het acquis communautaire en dient op zo groot mogelijke schaal te worden toegepast.

Het nieuwe artikel 80 bis zal de Commissie juridische zaken dus machtigen tot het behandelen van eventuele herschikkingsvoorstellen. Elk voorstel zal ter behandeling worden verwezen naar de bevoegde commissie, die al naar gelang het resultaat van de toetsing door de Commissie juridische zaken over speciale wijzigingsbevoegdheden zal beschikken.

AMENDEMENTEN

De Commissie juridische zaken verzoekt de ten principale bevoegde Commissie constitutionele zaken onderstaande amendementen in haar verslag op te nemen:

Huidige tekstAmendementen van het Parlement

Amendement 1

Artikel 80, lid 1

1. Wanneer een voorstel van de Commissie houdende officiële codificatie van de communautaire wetgeving aan het Parlement wordt voorgelegd, wordt het verwezen naar de voor juridische zaken bevoegde commissie. Wanneer blijkt dat met het voorstel geen inhoudelijke wijziging wordt aangebracht in de bestaande communautaire wetgeving, is de procedure overeenkomstig artikel 43 van toepassing.

1. Wanneer een voorstel van de Commissie houdende officiële codificatie van de communautaire wetgeving aan het Parlement wordt voorgelegd, wordt het verwezen naar de voor juridische zaken bevoegde commissie. Deze behandelt het voorstel om zich ervan te vergewissen dat het uitsluitend een codificatie behelst die geen materiële wijzigingen bevat.

Motivering

Dit amendement beoogt een vereenvoudiging van de behandeling van codificatievoorstellen in de voor juridische zaken bevoegde commissie door middel van een duidelijker tekst en een aangescherpte procedure. Door de verwijzing naar artikel 43 te schrappen, wordt namelijk een onnodig complexe situatie op commissieniveau vermeden, terwijl de bestaande prerogatieven van de plenaire vergadering ongewijzigd blijven. Daardoor wordt de eerste fase in de procedure, die zich in de Commissie juridische zaken afspeelt, eenvoudiger en doeltreffender.

Amendement 2

Artikel 80, lid 2

2. De voorzitter van de ten principale bevoegde commissie of de door deze commissie benoemde rapporteur kan deelnemen aan de behandeling en uitwerking van het voorstel inzake codificatie. De terzake bevoegde commissie brengt in voorkomend geval vooraf advies uit.

2. De voor juridische zaken bevoegde commissie kan de terzake bevoegde commissie om een advies verzoeken.

Motivering

De voorgestelde wijziging houdt in dat de Commissie juridische zaken de terzake bevoegde commissie om een advies kan vragen dat als inschatting van laatstgenoemde commissie wordt meegenomen bij de behandeling van het codificatievoorstel. Dit is de thans gevolgde praktijk en biedt de terzake bevoegde commissie in elk geval de mogelijkheid zich desgevraagd in een advies uit te spreken. Daardoor wordt de eerste fase in de procedure, die zich in de Commissie juridische zaken afspeelt, eenvoudiger en helderder.

Amendement 3

Artikel 80, lid 3

3. In afwijking van het in artikel 43, lid 3 bepaalde mag de vereenvoudigde procedure over een voorstel tot officiële codificatie niet worden gevolgd, indien hiertegen bezwaar wordt gemaakt door de meerderheid van de leden van de voor juridische zaken bevoegde commissie of van de terzake bevoegde commissie.

3. Indien de voor juridische zaken bevoegde commissie tot de conclusie komt dat het voorstel geen materiële wijzigingen op communautaire wetgeving bevat, legt zij het voor aan het Parlement ter goedkeuring in één enkele stemming aangezien amendementen op de tekst van het voorstel niet ontvankelijk zijn.

Motivering

In de artikelen 43 en 131, respectievelijk in het kader van de "vereenvoudigde procedure" en van de "procedure ter plenaire vergadering zonder amendementen en zonder debat", wordt voorzien in de mogelijkheid dat amendementen op het voorstel worden ingediend.

Deze mogelijkheid is evenwel strijdig met het begrip codificatie zelf en met het interinstitutioneel akkoord, inzonderheid punt 6, waaruit kan worden afgeleid dat het Parlement en de Raad zich hebben bereid verklaard om geen inhoudelijke wijzigingen aan te brengen in een codificatievoorstel.

Amendement 4

Artikel 80, lid 3 bis (nieuw)

3 bis. Indien de voor juridische zaken bevoegde commissie tot de conclusie komt dat het voorstel wel materiële wijzigingen op communautaire wetgeving bevat, stelt zij voor het voorstel te verwerpen.

Motivering

Verwerping lijkt meer voor de hand te liggen dan de overgang naar een normale procedure. Want als de Europese Commissie zich in haar voorstel niet houdt aan de codificatieregels, dan is het in het kader van een vereenvoudigingsstrategie logischer om dit voorstel terug te verwijzen en de Commissie te vragen "haar tekst te herzien" (bijvoorbeeld door een herschikkingsvoorstel in te dienen) om de werklast van het Parlement niet te vergroten.

Amendement 5

Artikel 80 bis (nieuw)

Artikel 80 bis

 

1. Wanneer een voorstel van de Commissie houdende officiële herschikking van de communautaire wetgeving aan het Parlement wordt voorgelegd, wordt het verwezen naar de voor juridische zaken bevoegde commissie, die het voorstel behandelt. Onder een voorstel houdende officiële herschikking van de communautaire wetgeving wordt verstaan een voorstel voor de aanneming van een rechtsbesluit bestaande uit één enkele tekst waarmee materiële wijzigingen worden aangebracht in bestaande rechtsbesluiten en tegelijkertijd de daarin opgenomen bepalingen waarvan het de bedoeling is dat zij ongewijzigd blijven, worden gecodificeerd. De vorige besluiten worden door het nieuwe besluit vervangen en ingetrokken.

 

2. Indien de voor juridische zaken bevoegde commissie tot de conclusie komt dat het voorstel geen andere materiële wijzigingen op communautaire wetgeving bevat dan die welke in het voorstel zelf duidelijk als zodanig zijn aangegeven, stelt zij de Voorzitter hiervan in kennis, die overeenkomstig artikel 40 het voorstel in kwestie ter behandeling naar de terzake bevoegde commissie verwijst, zodat het volgens de normale procedure voor wetgevingsvoorstellen kan worden behandeld. In dit geval zijn overeenkomstig de in de artikelen 150 en 151 vermelde voorwaarden amendementen op het voorstel alleen ontvankelijk als zij betrekking hebben op de delen van het voorstel die materiële wijzigingen bevatten. Amendementen op bepalingen waarvan het de bedoeling is dat zij ongewijzigd blijven, zijn derhalve niet ontvankelijk.

 

3. De voorzitter van de terzake bevoegde commissie kan evenwel dergelijke amendementen, wanneer zij door individuele leden worden ingediend, ontvankelijk verklaren als deze op grond van de samenhang tussen de tekst en de materiële wijzigingen in het voorstel objectief gezien noodzakelijk zijn. Dezelfde bepaling geldt mutatis mutandis voor plenaire vergaderingen.

 

4. Indien de voor juridische zaken bevoegde commissie tot de conclusie komt dat het voorstel andere materiële wijzigingen op communautaire wetgeving bevat dan die welke in het voorstel zelf duidelijk als zodanig zijn aangegeven, stelt zij voor het voorstel te verwerpen.

Motivering

Verwerping lijkt meer voor de hand te liggen dan de overgang naar een normale procedure. Want als de Europese Commissie zich in haar voorstel niet houdt aan de herschikkingsregels, dan is het in het kader van een vereenvoudigingsstrategie logischer om dit voorstel terug te verwijzen en de Commissie te vragen "haar tekst te herzien" (bijvoorbeeld door een adequaat herschikkingsvoorstel in te dienen) om de werklast van het Parlement niet te vergroten.

PROCEDURE

Titel

Wijziging van het Reglement van het Europees Parlement tot aanpassing van de interne procedures wegens vereisten in verband met de vereenvoudiging van de communautaire wetgeving

Document- en procedurenummers

2005/2238(REG)

Commissie ten principale

AFCO

Advies uitgebracht door
  Datum bekendmaking

JURI
16.3.2006

Nauwere samenwerking – datum bekendmaking

 

Rapporteur voor advies
  Datum benoeming

Bert Doorn
30.1.2006

Vervangen rapporteur voor advies

 

Behandeling in de commissie

3.10.2006

20.12.2006

 

 

 

Datum goedkeuring

20.12.2006

Uitslag eindstemming

+:

-:

0:

20

0

0

Bij de eindstemming aanwezige leden

Maria Berger, Rosa Díez González, Bert Doorn, Monica Frassoni, Giuseppe Gargani, Klaus-Heiner Lehne, Katalin Lévai, Hans-Peter Mayer, Achille Occhetto, Aloyzas Sakalas, Diana Wallis, Rainer Wieland, Jaroslav Zvěřina, Tadeusz Zwiefka

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervanger(s)

Nicole Fontaine, Jean-Paul Gauzès, Malcolm Harbour, Wolf Klinz, Kurt Lechner, Toine Manders, Manuel Medina Ortega, Alexander Radwan

Bij de eindstemming aanwezige plaatsvervanger(s) (art. 178, lid 2)

 

Opmerkingen (slechts in één taal beschikbaar)

...

PROCEDURE

Titel

Wijziging van het Reglement van het Europees Parlement tot aanpassing van de interne procedures wegens vereisten in verband met de vereenvoudiging van de communautaire wetgeving

Procedurenummer

2005/2238(REG)

Basiswijzigingsvoorstel(len)

B6-0582/2005

Commissie ten principale

Datum bekendmaking

AFCO
15.12.2005

Datum besluit opstelling verslag

Datum bekendmaking toestemming

 

 

 

 

Medeadviserende commissie(s)       Datum bekendmaking

JURI
16.3.2006

 

 

 

Geen advies

Datum besluit

 

 

 

 

 

Rapporteur(s)
  Datum benoeming

Marie-Line Reynaud
24.1.2006

 

Vervangen rapporteur(s)

 

Behandeling in de commissie

4.10.2006

22.1.2007

28.2.2007

 

 

Datum goedkeuring

10.4.2007

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

20
0
*

Bij de eindstemming aanwezige leden

Enrique Barón Crespo, Richard Corbett, Jean-Luc Dehaene, Andrew Duff, Maria da Assunção Esteves, Ingo Friedrich, Bronisław Geremek, Anneli Jäätteenmäki, Timothy Kirkhope, Jo Leinen, Íñigo Méndez de Vigo, Rihards Pīks, Marie-Line Reynaud, Adrian Severin, Riccardo Ventre

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervanger(s)

Elmar Brok, Carlos Carnero González, Klaus Hänsch, Jacek Protasiewicz, Mauro Zani

Bij de eindstemming aanwezige plaatsvervanger(s) (art. 178, lid 2)

Datum indiening 

16.4.2007

 

Opmerkingen (slechts in één taal beschikbaar)

...