RAPORT privind modificările ce trebuie aduse Regulamentului de procedură al Parlamentului European pentru adaptarea procedurilor interne la cerinţele de simplificare a legislaţiei comunitare

16.4.2007 - (2005/2238(REG))

Comisia pentru afaceri constituţionale
Raportor: Marie-Line Reynaud
PR_REG

Procedură : 2005/2238(REG)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
A6-0143/2007
Texte depuse :
A6-0143/2007
Dezbateri :
Texte adoptate :

PROPUNERE DE DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

privind modificările ce trebuie aduse Regulamentului de procedură al Parlamentului European pentru adaptarea procedurilor interne la cerinţele de simplificare a legislaţiei comunitare

[2005/2238(REG)]

Parlamentul European,

–      având în vedere propunerea de modificare a Regulamentului său de procedură (B6-0582/2005),

–      având în vedere comunicarea Comisiei adresată Parlamentului European, Consiliul, Comitetului Economic şi Social European şi Comitetului Regiunilor şi intitulată: „Punerea în aplicare a programului comunitar de la Lisabona: o strategie de simplificare a cadrului de reglementare [COM(2005)0535]”,

–      având în vedere concluziile Consiliului European din 15-16 iunie 2006, în special punctul 41,

–      având în vedere rezoluţia sa din 16 mai 2006 privind o strategie de simplificare a cadrului de reglementare[1],

–      având în vedere rezoluţia sa din 16 mai 2006 privind rezultatele examinării propunerilor legislative în instanţă în faţa legislatorului[2],

–      având în vedere comunicarea Comisiei adresată Consiliului, Parlamentului European, Comitetului Economic şi Social European şi Comitetului Regiunilor, intitulată: „Examinarea strategică a programului «O mai bună legiferare» în Uniunea Europeană” [COM(2006)0689],

–      având în vedere articolele 201 şi 202 din Regulamentul său de procedură,

–      având în vedere raportul Comisie pentru afaceri constituţionale şi avizul Comisiei pentru afaceri juridice (A6‑0143/2006),

A.    întrucât Parlamentul s-a angajat, în rezoluţia sa din 16 mai 2006, menţionată mai sus, privind o strategie de simplificare a cadrului de reglementare (punctul 21), „să reflecteze la îmbunătăţirea procedurilor sale şi a tehnicilor sale legislative interne în vederea accelerării dosarelor de «simplificare», respectând, în acelaşi timp, procedurile prevăzute de legislaţia primară, în special Tratatul CE”;

B.     întrucât tehnicile de codificare şi de reformare se numără printre instrumentele cele mai importante de simplificare a legislaţiei comunitare, care face parte din strategia de la Lisabona pentru creşterea economică şi ocuparea forţei de muncă;

C.    întrucât Regulamentul său de procedură conţine o dispoziţie referitoare la codificare, care merită revizuită, dar nu conţine nicio dispoziţiei referitoare la reformare;

D.    întrucât Parlamentul doreşte, printr-o reexaminare şi clarificare a procedurilor sale, să contribuie din plin la eforturile de simplificare şi să încurajeze Comisia să facă mai multe propuneri în acest sens;

E.     întrucât este de dorit ca Consiliul să întreprindă o acţiune similară,

1.     hotărăşte să aducă Regulamentului său de procedură următoarele modificări;

2.     reaminteşte că aceste modificări intră în vigoare în prima zi a următoarei perioade de sesiune;

3.     încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite prezenta decizie, spre informare, Consiliului şi Comisiei.

Text în vigoareAmendamente

Amendamentul 1

Articolul 80

(1) În cazul în care Comisia sesizează Parlamentul cu o propunere privind codificarea oficială a legislaţiei comunitare, propunerea se trimite la comisia competentă pentru chestiunile juridice. În cazul în care se dovedeşte că propunerea nu implică nicio modificare de fond a legislaţiei comunitare, se aplică procedura prevăzută la articolul 43.

(1) În cazul în care Comisia sesizează Parlamentul cu o propunere privind codificarea legislaţiei comunitare, propunerea se trimite la comisia competentă pentru chestiunile juridice. Aceasta o examinează în conformitate cu modalităţile stabilite la nivel interinstituţional1 pentru a se asigura că nu este decât o simplă codificare, ce nu implică nicio modificare de fond.[3].

 

(2) Preşedintele comisiei competente în fond sau raportorul desemnat de aceasta pot participa la examinarea şi elaborarea propunerii de codificare. Dacă este necesar, comisia competentă în fond poate să-şi dea, în prealabil, avizul.

(2) Comisia care a fost competentă în fond pentru chestiunile care fac obiectul codificării poate, la cererea sa sau a comisiei competente pentru chestiunile juridice, să emită un aviz privind oportunitatea codificării.

(3) Prin derogare de la dispoziţiile prevăzute la articolul 43 alineatul (3), procedura simplificată nu se poate aplica în cazul unei propuneri de codificare oficiale, în cazul în care majoritatea membrilor comisiei competente pentru chestiunile juridice sau ai comisiei competente în fond se opun.

(3) Amendamentele la textul propunerii sunt inadmisibile.

 

Totuşi, la cererea raportorului, preşedintele comisiei competente pentru chestiunile juridice poate supune aprobării acesteia amendamentele referitoare la adaptări tehnice, cu condiţia ca aceste adaptări să fie necesare pentru asigurarea conformităţii propunerii cu regulile de codificare şi să nu implice nicio modificare de fond a propunerii

 

(4) Dacă comisia competentă pentru chestiunile juridice consideră că propunerea nu implică nicio modificare de fond, aceasta o supune Parlamentului spre aprobare.

 

Dacă aceasta consideră că propunerea implică o modificare de fond a legislaţiei comunitare, propune Parlamentului respingerea propunerii.

 

În ambele cazuri, Parlamentul se exprimă prin vot unic, fără amendamente şi fără dezbatere.

 

__________________________

1 Acordul interinstituţional din 20 decembrie 1994, Metoda de lucru accelerată pentru codificarea oficială a textelor legislative, punctul 4, JO C 102, 4.4.1996, p.2..

Amendamentul 2

Articolul 80a (nou)

 

Articolul 80a

Reformare

 

(1) În cazul în care Comisia sesizează Parlamentul cu o propunere privind reformarea legislaţiei comunitare, propunerea se trimite comisiei competente pentru chestiunile juridice şi comisiei competente în fond.

 

(2) Comisia competentă pentru chestiunile juridice o examinează în conformitate cu modalităţile convenite la nivel interinstituţional[4] pentru a se asigura că aceasta nu implică nicio modificare de fond în afara celor care au fost identificate ca atare.

 

În cadrul acestei examinări, amendamentele la textul propunerii sunt inadmisibile. Totuşi, în ceea ce priveşte dispoziţiile care au rămas neschimbate în propunerea de reformare, se aplică articolul 80 alineatul (3) al doilea paragraf.

 

(3) În cazul în care comisia competentă pentru chestiunile juridice consideră că propunerea nu implică nicio modificare de fond în afara celor identificate ca atare, aceasta informează comisia competentă în fond cu privire la acest lucru.

 

În acest caz, în afara condiţiilor stabilite la articolele 150 şi 151, în cadrul comisiei competente în fond sunt admisibile doar amendamentele referitoare la acele părţi din propunere care conţin modificări.

 

Totuşi, amendamentele la părţile care au rămas neschimbate pot fi admise cu titlu excepţional şi, după caz, de către preşedintele acestei comisii dacă acesta consideră că, din motive imperative de coerenţă internă a textului sau de conexitate cu alte amendamente, acest lucru este necesar. Aceste motive trebuie să figureze într-o justificare scrisă a amendamentelor.

 

(4) În cazul în care comisia competentă pentru chestiunile juridice consideră că propunerea implică modificări de fond în afara celor care au fost identificate ca atare, aceasta propune Parlamentului respingerea propunerii şi informează comisia competentă în fond cu privire la acest lucru.

 

În acest caz, preşedintele invită Comisia să-şi retragă propunerea. În cazul în care Comisia îşi retrage propunerea, Preşedintele constată că procedura a devenit fără obiect şi informează Consiliul cu privire la acest lucru. În cazul în care Comisia nu îşi retrage propunerea, Parlamentul o retrimite comisiei competente în fond, care o examinează în conformitate cu procedura normală.

 

______________________

1 Acordul interinstituţional din 28 noiembrie 2001 privind utilizarea mai structurată a tehnicii de reformare a actelor legislative, JO C 77, 28.3.2002, p. 1.

EXPUNERE DE MOTIVE

Suite à une proposition de modification de l'article 80 du règlement, Codification, faite par Monsieur Corbett[1], notre commission a été autorisée à élaborer un rapport sur les modifications éventuelles du règlement visant à adapter les procédures internes du Parlement aux exigences de la simplification de la législation communautaire[2].

Cette démarche s'inscrit dans le cadre de la réponse du Parlement à la dernière initiative de la Commission en matière de simplification.[3]

Le Parlement s'est engagé "à réfléchir à l'amélioration de ses procédures et de ses techniques législatives internes, afin d'accélérer les dossiers de "simplification", tout en respectant les procédures prévues par le droit primaire, en l'espèce le traité CE".[4]

Il est nécessaire de réviser la disposition du règlement sur la codification, l'article 80, en instituant une procédure spécifique et différente des procédures simplifiées ou accélérées existantes, à la fois pour répondre aux exigences propres de la codification et pour transposer dans le règlement des obligations que le Parlement a acceptées à travers des accords interinstitutionnels.

Il convient en outre d'introduire dans le règlement la technique de la refonte en prévoyant une procédure également spécifique et basée sur la procédure "codification".

Il est curieux de constater que depuis sa formalisation sous forme d'un accord entre la Commission, le Parlement et le Conseil en 2001, la refonte n'a à aucun moment été introduite dans le règlement. Ceci n'a sans doute pas été considéré comme nécessaire ou même utile. Ainsi, les modalités de l'exercice de la technique de refonte telles qu'elles ont été fixées dans l'accord n'apparaissent pas dans le règlement alors qu'elles constituent du point de vue matériel une des "autres procédures" au sens de son chapitre 11.

L'introduction d'une disposition spécifique consacrée à la refonte comble donc cette lacune et tend, tout comme la révision de l'article 80 sur la codification, à clarifier les procédures du Parlement et, "last but not least", à encourager la Commission à élaborer davantage de propositions de refonte, contribuant ainsi aux efforts de simplification du droit communautaire.

Nous devons donner au niveau du règlement une réponse à la question qui se pose parfois lors de l'examen de propositions de refonte, qui est de savoir dans quelle mesure la partie codificatrice d'une telle proposition est susceptible d'être modifiée par des amendements.

Votre rapporteur a dans un premier temps proposé, sous forme d'un document de travail, cinq options visant à résoudre ce problème. La solution retenue au paragraphe 4 du nouvel article apparaît à votre Rapporteur comme répondant le mieux à la fois à la nécessité d'une certaine flexibilité dans des situations exceptionnelles et à la volonté de ne pas compliquer excessivement les procédures tout en respectant les attributions classiques du président de commission et du Président en séance plénière.

  • [1]  B6-0582/2005 du 26.10.2005
  • [2]  PV de la plénière du 15.12.2005
  • [3]  Communication de la Commission au Parlement Européen, au Conseil, au Comité économique et Social Européen et au Comité des Régions du 25.10.2005, "Mettre en œuvre le programme communautaire de Lisbonne: une stratégie de simplification de l'environnement réglementaire" COM(2005) 535 final
  • [4]  Résolution du Parlement européen sur une stratégie de simplification de l'environnement réglementaire du 16.5.2006, A6-80/2006, point 21. 

PROPUNERE DE MODIFICARE A REGULAMENTULUI PARLAMENTULUI EUROPEAN (B6‑0582/2005) (26.10.2005)

déposée conformément à l'article 202 du règlement

par Richard Corbett

Modification de l'article 80

Codification

Texte en vigueurAmendements

Amendement 1

Article 80

1. Lorsque le Parlement est saisi d'une proposition de la Commission portant codification officielle de la législation communautaire, cette proposition est renvoyée à la commission compétente pour les questions juridiques. S'il s'avère que la proposition n'implique aucune modification de fond de la législation communautaire en vigueur, la procédure prévue à l'article 43 est d'application.

1. Lorsque le Parlement est saisi d'une proposition de la Commission portant codification ou simplification officielle de la législation communautaire, cette proposition est renvoyée à la commission compétente pour les questions juridiques. S'il s'avère que la proposition n'implique aucune modification de fond de la législation communautaire en vigueur, la procédure prévue à l'article 43 est d'application.

2. Le président de la commission compétente au fond ou le rapporteur désigné par celle-ci peuvent participer à l'examen et à l'élaboration de la proposition de codification. La commission compétente au fond peut, le cas échéant, donner au préalable son avis.

2. Le président de la commission compétente au fond ou le rapporteur désigné par celle-ci peuvent participer à l'examen et à l'élaboration de la proposition de codification ou de simplification. La commission compétente au fond peut, le cas échéant, donner au préalable son avis.

3. Par dérogation aux dispositions visées à l'article 43, paragraphe 3, la procédure simplifiée ne peut être appliquée à une proposition de codification officielle en cas d'opposition de la majorité des membres de la commission compétente pour les questions juridiques ou de la commission compétente au fond.

3. Par dérogation aux dispositions visées à l'article 43, paragraphe 3, la procédure simplifiée ne peut être appliquée à une proposition de codification ou de simplification officielle en cas d'opposition de la majorité des membres de la commission compétente pour les questions juridiques ou de la commission compétente au fond.

Or. en

AVIZ al Comisiei pentru afaceri juridice (21.12.2006)

destinat Comisiei pentru afaceri constituţionale

referitor la Regulamentul de procedură al Parlamentului European privind modificările ce trebuie aduse Regulamentului de procedură al Parlamentului European pentru adaptarea procedurilor interne la cerinţele de simplificare a legislaţiei comunitare

(2005/2238(REG))

Raportor pentru aviz: Bert Doorn

SHORT JUSTIFICATION

Your draftsman agrees on the whole with the approach taken by the rapporteur of the committee responsible. One of the primary obligations of the European Parliament is to improve its procedures and its internal legislative techniques in order to speed up the processing of simplification dossiers.

Nevertheless, this effort must not detract from the procedures laid down in primary law, especially the codecision procedure where the role of Parliament is of the highest importance owing to its democratic contribution to the decision-making process of the EU. In short, this means that any amendments to Parliament's internal procedures must comply with the relevant provisions of the Treaties.

Your draftsman suggests, therefore, certain modifications of the Rules of Procedure which should be taken into consideration with a view to ensuring that the goals of simplification are sufficiently credible and easy to be attained.

Revision of Rule 80 seems necessary in order to streamline the mechanism for the adoption of codifications in the light of the commitments entered into by all relevant stakeholders with regard to the simplification process. The amended Rule 80 will enable the Committee on Legal Affairs to examine the scope of a codification proposal and refer it directly to the Plenary if it does not contain any substantive changes. If it does, the Committee will propose the rejection of the Commission proposal.

A new Rule 80a should then be introduced in order to provide a specific procedure for recasting legislative texts. As already stated in the EP Resolution on a Strategy for simplification of the regulatory environment, recasting is, along with codification, one of the primary means of simplifying the acquis communautaire and should be used as widely as possible.

New Rule 80a will therefore empower the Committee on Legal Affairs to examine any recasting proposals. Each proposal will be referred to the committee responsible for consideration, which will enjoy special amending powers depending on the outcome of the Legal Affairs Committee's examination.

AMENDAMENTE

Comisia pentru afaceri juridice recomandă Comisiei pentru afaceri constituţionale, competentă în fond, să includă în raportul său următoarele amendamente:

Text în vigoareAmendamentele Parlamentului

Amendamentul 1

Articolul 80 alineatul (1)

(1) În cazul în care Comisia sesizează Parlamentul cu o propunere privind codificarea oficială a legislaţiei comunitare, propunerea se trimite la comisia competentă pentru chestiunile juridice. În cazul în care se dovedeşte că propunerea nu implică nicio modificare de fond a legislaţiei comunitare, se aplică procedura prevăzută la articolul 43.

(1) În cazul în care Comisia sesizează Parlamentul cu o propunere privind codificarea oficială a legislaţiei comunitare, propunerea se trimite la comisia competentă pentru chestiunile juridice. Aceasta o examinează pentru a se asigura că nu este decât o simplă codificare, ce nu implică nicio modificare de fond.

Justification

This amendment aims at simplifying the processing of codification proposals within the committee responsible for legal affairs, by means of a clearer text and a stricter procedure, for deleting any reference to Rule 43 would avoid needless complexity at the committee level and, at the same time, would leave the present prerogatives of the plenary unchanged. As a result, the first phase of the procedure, which will take place within the Committee on Legal Affairs, will be simpler and more effective.

Amendamentul 2

Articolul 80 alineatul (2)

(2) Preşedintele comisiei competente sau raportorul desemnat de aceasta pot participa la examinarea şi elaborarea propunerii de codificare. Dacă este necesar, comisia competentă poate să-şi dea, în prealabil, avizul.

(2) Comisia competentă pentru chestiunile juridice poate solicita comisiei consultate, competentă în fond, să emită un aviz.

Justification

The proposed change concerns the possibility for the Committee on Legal Affairs to ask the committee responsible for an opinion as an element of assessment while examining the proposal for codification. This amendment reflects the practice currently followed and, in any case, would let the committee responsible intervene by means of an opinion, if requested. As a result, the first phase of the procedure, to be followed within the Committee on Legal Affairs, will be simpler and stricter.

Amendamentul 3

Articolul 80 alineatul (3)

(3) Prin derogare de la dispoziţiile prevăzute la articolul 43 alineatul (3), procedura simplificată nu se poate aplica în cazul unei propuneri de codificare oficiale în cazul în care majoritatea membrilor comisiei competente pentru chestiunile juridice sau ai comisiei competente în fond se opun.

(3) În cazul în care comisia competentă pentru chestiunile juridice ajunge la concluzia că propunerea nu aduce modificări de fond legislaţiei comunitare, ea o supune aprobării Parlamentului prin vot unic, la textul propunerii nefiind admisibil niciun amendament.

Justification

Rules 43 and 131, which deal with the 'simplified procedure' and the 'procedure in plenary without amendment and debate' respectively, contain provisions enabling the proposal to be open to amendment. Any such possibility is, however, at variance with the whole concept of codification, and incompatible with the existing interinstitutional agreement on the subject, and in particular paragraph 6 thereof, from which it can be deduced that the intention of Parliament and the Council is to commit themselves not to make any substantive changes to codification proposals.

Amendamentul 4

Articolul 80 alineatul (3a) (nou)

(3a) În cazul în care comisia competentă pentru chestiuni juridice ajunge la concluzia că propunerea nu aduce modificări de substanţă legislaţiei comunitare, ea propune respingerea propunerii.

Justification

Rejecting the proposal would appear to be a more sensible solution than reverting to the normal procedure. If the Commission proposal fails to comply with the codification rules, surely it is more logical, in the context of simplification, to refer the proposal back to the Commission and ask it to 'rethink' its proposal (for example, by replacing it with a recasting proposal) than to burden the Parliament with additional work.

Amendamentul 5

Articolul 80a (nou)

 

Articolul 80a

Reformare

 

(1) Atunci când Comisia înaintează Parlamentului o propunere de reformare oficială a legislaţiei comunitare, aceasta se trimite spre examinare comisiei competente pentru chestiunile juridice. O propunere de reformare oficială a legislaţiei comunitare înseamnă o propunere de adoptare a unui act juridic sub forma unui text unic ce cuprinde modificări de fond la acte juridice existente şi codifică, de asemenea, dispoziţii care rămân neschimbate. Noul act juridic înlocuieşte şi abrogă actele anterioare.

 

(2) În cazul în care comisia competentă pentru chestiunile juridice ajunge la concluzia că propunerea nu aduce modificări de fond legislaţiei comunitare, în afară de cele stabilite în mod clar în textul propunerii, comisia informează Preşedintele care, în conformitate cu articolul 40, trimite propunerea respectivă comisiei competente spre examinare în cadrul procedurii normale aplicabile examinării propunerilor legislative. În acest caz, şi în condiţiile stabilite la articolele 150 şi 151, amendamente la propunerea respectivă sunt admisibile numai în cazul în care acestea se referă la acele părţi care conţin modificări de fond. Amendamentele care se referă la dispoziţiile care rămân neschimbate nu sunt, prin urmare, admisibile.

 

(3) Cu toate acestea, preşedintele comisiei competente în fond poate admite astfel de amendamente, în cazul în care sunt depuse individual de deputaţi, dacă acest lucru se impune din motive obiective de coerenţă a textului cu modificările de fond aduse de propunerea respectivă. Aceeaşi regulă se aplică mutatis mutandis în şedinţele plenare.

 

(4) În cazul în care comisia competentă pentru chestiunile juridice ajunge la concluzia că propunerea nu aduce modificări de fond legislaţiei comunitare, în afară de cele stabilite în mod clar în textul propunerii, ea propune respingerea propunerii.

Justification

Rejecting the proposal would appear to be a more sensible solution than reverting to the normal procedure. If the Commission proposal fails to comply with the codification rules, surely it is more logical, in the context of simplification, to refer the proposal back to the Commission and ask it to 'rethink' its proposal (for example, by replacing it with a proper recasting proposal) than to burden the Parliament with additional work.

PROCEDURĂ

Titlu

Modificările ce trebuie aduse Regulamentului de procedură al Parlamentului European pentru adaptarea procedurilor interne la cerinţele de simplificare a legislaţiei comunitare

Referinţe

2005/2238(REG))

Comisia competentă în fond

AFCO

Aviz emis de către              
  Data anunţului în plen

JURI
16.3.2006

Cooperare consolidată - data anunţului în plen

 

Raportor pentru aviz :       

        Data numirii

Bert Doorn
30.1.2006

Raportorul pentru aviz substituit

 

Examinare în comisie

3.10.2006

20.12.2006

 

 

 

Data adoptării

20.12.2006

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

20

0

0

Membri titulari prezenţi la votul final

Maria Berger, Rosa Díez González, Bert Doorn, Monica Frassoni, Giuseppe Gargani, Klaus-Heiner Lehne, Katalin Lévai, Hans-Peter Mayer, Achille Occhetto, Aloyzas Sakalas, Diana Wallis, Rainer Wieland, Jaroslav Zvěřina, Tadeusz Zwiefka

Membri supleanţi prezenţi la votul final

Nicole Fontaine, Jean-Paul Gauzès, Malcolm Harbour, Wolf Klinz, Kurt Lechner, Toine Manders, Manuel Medina Ortega, Alexander Radwan

Membri supleanţi (articolul 178 alineatul (2)) prezenţi la votul final

 

Observaţii (date disponibile într-o singură limbă)

...

PROCEDURĂ

Titlu

Modificările ce trebuie aduse Regulamentului de procedură al Parlamentului European pentru adaptarea procedurilor interne la cerinţele de simplificare a legislaţiei comunitare

Numărul procedurii

2005/238(REG)

Propunere(i) de modificare de bază

B6‑0582/2005

 

 

Comisia competentă în fond             

       Data anunţului în plen

AFCO
15.12.2005

Data deciziei de întocmire a unui raport

 

Data anunţării în plen a autorizării

 

Comisia (comisiile) sesizată(e) pentru avizare  

      Data anunţului în plen

JURI
16.3.2006

 

 

 

 

Avize care nu au fost emise
  Data deciziei

 

 

 

 

 

Raportor(i)           

      Data numirii

Marie-Line Reynaud

24.1.2006

 

Raportor(i) substituit (substituiţi)

4.10.2006

22.1.2007

28.2.2007

 

 

Examinare în comisie

10.4.2007

Data adoptării

+: 20

–: 0

0: 0

 

 

 

Rezultatul votului final

Enrique Barón Crespo, Richard Corbett, Jean-Luc Dehaene, Andrew Duff, Maria da Assunção Esteves, Ingo Friedrich, Bronisław Geremek, Anneli Jäätteenmäki, Timothy Kirkhope, Jo Leinen, Íñigo Méndez de Vigo, Rihards Pīks, Marie-Line Reynaud, Adrian Severin, Riccardo Ventre

Membri titulari prezenţi la votul final

Elmar Brok, Carlos Carnero González, Klaus Hänsch, Jacek Protasiewicz, Mauro Zani

Membri supleanţi prezenţi la votul final

 

Membri supleanţi (articolul 178 alineatul (2)) prezenţi la votul final

16.4.2007

Data depunerii

...

Observaţii (date disponibile într-o singură limbă)