SPRÁVA o zmenách rokovacieho poriadku s cieľom prispôsobiť vnútorné postupy požiadavkám zjednodušenia právnych predpisov Spoločenstva

16.4.2007 - (2005/2238(REG))

Výbor pre ústavné veci
Spravodajkyňa: Marie-Line Reynaud

Postup : 2005/2238(REG)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
A6-0143/2007
Predkladané texty :
A6-0143/2007
Rozpravy :
Prijaté texty :

NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o zmenách rokovacieho poriadku s cieľom prispôsobiť vnútorné postupy požiadavkám zjednodušenia právnym predpisom Spoločenstva

(2005/2238(REG))

Európsky parlament,

–   so zreteľom na návrh na zmeny a doplnenia rokovacieho poriadku (B6‑0582/2005),

–      so zreteľom na oznámenie Komisie Parlamentu, Rade a Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov s názvom: Presadzovanie lisabonského programu Spoločenstva: Stratégia pre zjednodušenie regulačného prostredia (KOM(2005)0535),

–      so zreteľom na závery Európskej rady z 15. a 16. júna 2006, najmä na bod 41,

–      so zreteľom na uznesenie zo 16. mája 2006 o stratégii pre zjednodušenie legislatívneho prostredia[1] ,

–      so zreteľom na uznesenie zo 16. mája o výsledku preskúmania legislatívnych návrhov v legislatívnom procese[2],

–       so zreteľom na oznámenie Komisie Rade, Európskemu parlamentu, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov s názvom: Strategické hodnotenie programu Lepšia právna regulácia v Európskej únii (KOM(2006)0689),

–       so zreteľom na články 201 a 202 rokovacieho poriadku,

–       so zreteľom na správu Výboru pre ústavné veci a stanovisko Výboru pre právne veci (A6‑0143/2007),

A.    keďže sa Parlament v uvedenom uznesení zo 16. mája 2006 o stratégii pre zjednodušenie legislatívneho prostredia (bod 21) zaviazal „k zhodnoteniu svojich interných legislatívnych postupov a techník s cieľom urýchliť konania v rámci postupu zjednodušenia, rešpektujúc postupy ustanovené primárnou legislatívou, v tomto prípade Zmluvou o ES“,

B.     keďže metódy kodifikácie a prepracovania sú najvýznamnejšími nástrojmi zjednodušenia legislatívy Spoločenstva uvedenej v novej lisabonskej stratégii, ktorej cieľom je rast a zamestnanosť v Európe,

C.    keďže rokovací poriadok obsahuje ustanovenie o kodifikácii, ktoré by malo byť zrevidované, ale neobsahuje žiadne ustanovenie o prepracovaní,

D.    keďže si Parlament želá preskúmaním a vyjasnením svojich postupov zásadne prispieť k úsiliu o zjednodušenie a podporiť Komisiu, aby predkladala viac návrhov v tejto oblasti,

E.     keďže je žiaduce, aby Rada urobila podobné kroky,

1.      sa rozhodol zmeniť a doplniť svoj rokovací poriadok v zmysle navrhovaných zmien;

2.      upozorňuje, že tieto zmeny a doplnenia nadobúdajú účinnosť v prvý deň nasledujúceho rokovania Parlamentu;

3.      poveruje svojho predsedu, aby toto rozhodnutie postúpil Rade a Komisii pre informáciu.

Platný textPozmeňujúce a doplňujúce návrhy

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1

Článok 80

1. Ak Komisia predloží Parlamentu návrh na úradnú kodifikáciu legislatívy spoločenstva, pridelí sa návrh výboru príslušnému pre právne záležitosti. Ak je isté, že návrh nevnáša žiadne vecné zmeny do platnej legislatívy spoločenstva, postupuje sa podľa článku 43.

2. Predseda gestorského výboru alebo spravodajca určený výborom sa môže zúčastniť preskúmania a revízie návrhu na kodifikáciu. Ak je to potrebné, môže gestorský výbor svoje stanovisko poskytnúť vopred.

1. Ak Komisia predloží Parlamentu návrh na kodifikáciu právnych predpisov Spoločenstva, pridelí sa návrh výboru príslušnému pre právne záležitosti. Tento výbor ho posúdi podľa podmienok dohodnutých na medziinštitucionálnej1 úrovni s cieľom overiť, že sa návrh obmedzuje na zjednodušenú kodifikáciu bez vecných zmien.

 

3. Bez ohľadu na ustanovenia čl. 43 ods. 3 sa zjednodušený postup nesmie použiť pri návrhu na úradnú kodifikáciu, ak s týmto postupom nesúhlasí väčšina členov výboru príslušného pre právne záležitosti alebo gestorského výboru.

2. Výbor, ktorý bol gestorským výborom pre akty, ktoré sú predmetom kodifikácie, môže byť na svoju žiadosť alebo na žiadosť výboru príslušného pre právne záležitosti požiadaný o stanovisko k vhodnosti kodifikácie.

 

3. Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k zneniu návrhu sú neprípustné.

Na žiadosť spravodajcu však môže predseda výboru príslušného pre právne záležitosti predložiť tomuto výboru na schválenie pozmeňujúce a doplňujúce návrhy týkajúce sa technických úprav, a to v prípade, že sú tieto úpravy potrebné na zabezpečenie súladu návrhu s pravidlami kodifikácie a nevnášajú žiadne vecné zmeny do návrhu.

 

4. Ak výbor príslušný pre právne záležitosti dospeje k záveru, že návrh nevnáša žiadne vecné zmeny, predloží ho Parlamentu na schválenie.

 

Ak dospeje k záveru, že návrh vnáša vecné zmeny do právnych predpisov Spoločenstva, navrhne Parlamentu zamietnutie návrhu.

 

V obidvoch prípadoch sa Parlament vyjadruje v jedinom hlasovaní bez možnosti predkladať pozmeňujúce a doplňujúce návrhy a uskutočniť rozpravu.

 

__________________________

1 Medziinštitucionálna dohoda z 20. decembra 1994, Zrýchlená pracovná metóda pre úradnú kodifikáciu právnych textov, bod 4., Ú. v. ES C 102, 4.4.1996, s. 2.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2

Článok 80a (nový)

 

Článok 80a

Prepracovanie

 

1. Ak Komisia predloží Parlamentu návrh na prepracovanie právnych predpisov Spoločenstva, pridelí sa návrh výboru príslušnému pre právne záležitosti a gestorskému výboru.

 

 

2. Výbor príslušný pre právne záležitosti ho posúdi podľa podmienok dohodnutých na medziinštitucionálnej1 úrovni s cieľom overiť, že návrh nevnáša žiadne iné vecné zmeny ako tie, ktoré v ňom boli takto označené

 

V rámci tohto preskúmania sú pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k zneniu návrhu neprípustné. Článok 80 ods. 3 druhý pododsek sa však uplatní pri ustanoveniach, ktoré v návrhu na prepracovanie zostávajú bez zmeny.

 

 

3. Ak výbor príslušný pre právne záležitosti dospeje k záveru, že návrh nevnáša žiadne iné vecné zmeny ako tie, ktoré v ňom boli takto označené, oznámi to gestorskému výboru.

 

V tomto prípade, okrem podmienok stanovených v článkoch 150 a 151, sú v gestorskom výbore prípustné pozmeňujúce a doplňujúce návrhy len vtedy, ak sa týkajú častí návrhu, ktoré obsahujú zmeny.

 

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k častiam, ktoré zostávajú bez zmien, však môžu byť prijaté za výnimočných okolností a v jednotlivých prípadoch predsedom príslušného výboru, ak dospeje k záveru, že je to potrebné z naliehavého dôvodu vnútornej koherencie textu alebo z dôvodu súvislosti s ostatnými prípustnými pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi.

Tieto dôvody musia byť uvedené v písomnom odôvodnení k pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom.

 

4. Ak výbor príslušný pre právne záležitosti dospeje k záveru, že návrh vnáša iné vecné zmeny ako tie, ktoré v ňom boli takto označené, navrhne Parlamentu zamietnutie návrhu a v tomto zmysle informuje gestorský výbor.

 

Predseda v tom prípade požiada Komisiu, aby vzala späť svoj návrh. Ak Komisia vezme späť svoj návrh, predseda vyhlási postup za bezpredmetný a v tomto zmysle informuje Radu. Ak Komisia návrh nevezme späť, Parlament vráti vec späť gestorskému výboru, ktorý ho posúdi podľa bežného postupu.

 

______________________

1 Medziinštitucionálna dohoda z 28. novembra 2001 o systematickejšom používaní techniky prepracovania právnych aktov , Ú. v. ES C 77, 28.3.2002, s. 1.

DÔVODOVÁ SPRÁVA

V nadväznosti na návrh na zmenu a doplnenie článku 80 rokovacieho poriadku o kodifikácii, ktorý predložil pán Corbett[1], dostal náš výbor povolenie na vypracovanie správy o prípadných zmenách rokovacieho poriadku s cieľom prispôsobiť vnútorné postupy Parlamentu požiadavkám zjednodušenia právnych predpisov Spoločenstva.[2]

Tento postup je reakciou Parlamentu na poslednú iniciatívu Komisie v oblasti zjednodušenia.[3]

Parlament sa zaviazal „k zhodnoteniu svojich interných legislatívnych postupov a techník s cieľom urýchliť konania v rámci postupu zjednodušenia, rešpektujúc postupy ustanovené primárnou legislatívou, v tomto prípade Zmluvou o ES“.[4]

Je potrebné revidovať ustanovenia rokovacieho poriadku o kodifikácii, článok 80 a stanoviť konkrétny postup, ktorý bude odlišný od už existujúcich zjednodušených alebo zrýchlených postupov s cieľom vyhovieť požiadavke kodifikácie a zároveň transponovať do rokovacieho poriadku záväzky, ktoré Parlament prijal v medziinštitucionálnych dohodách.

Okrem toho je vhodné zahrnúť do rokovacieho poriadku techniku prepracovania tak, že bude stanovený konkrétny postup založený na postupe kodifikácie.

Je zvláštne, že od formalizácie v podobe dohody medzi Komisiou, Parlamentom a Radou v roku 2001[5] nebolo prepracovanie zahrnuté do rokovacieho poriadku. Nesporne to nebolo považované za potrebné alebo užitočné. Spôsoby vykonania techniky prepracovania, ktoré boli v dohode stanovené, sa nevyskytujú v rokovacom poriadku, hoci z materiálneho hľadiska predstavujú jeden z „iných postupov“ v zmysle kapitoly 11 rokovacieho poriadku.

Začlenenie osobitného ustanovenia o prepracovaní preto odstraňuje tento nedostatok a usiluje sa, spolu s revíziou článku 80 o kodifikácii, o vyjasnenie postupov Parlamentu a v neposlednom rade o povzbudenie Komisie k vypracovaniu viacerých návrhov na prepracovanie, čím by sa prispelo k úsiliu o zjednodušenie práva Spoločenstva.

V rámci rokovacieho poriadku musíme odpovedať na otázku, ktorá sa niekedy naskytá pri posudzovaní návrhov na prepracovanie, do akej miery môže byť kodifikačná časť takéhoto návrhu pozmenená pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi.

Spravodajkyňa najprv v podobe pracovného dokumentu navrhla päť možností riešenia tohto problému. Riešenie uvedené v odseku 4 nového článku považuje spravodajkyňa za najlepšie, vzhľadom na to, že zodpovedá potrebe určitej flexibility vo výnimočných situáciách, ako aj úsiliu nekomplikovať príliš postupy a zároveň rešpektovať zvyčajné právomoci predsedu výboru a predsedu plenárnej schôdze.

  • [1]  B6-0582/2005 z 26.10.2005
  • [2]  Zápisnica z plenárnej schôdze konanej dňa 15.12.2005
  • [3]  Oznámenie Komisie Parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov z 25.10.2005 pod názvom: „Presadzovanie lisabonského programu Spoločenstva: Stratégia pre zjednodušenie regulačného prostredia“ KOM(2005) 535 konečné znenie
  • [4]  Uznesenie Európskeho parlamentu zo 16. mája 2006 o stratégii pre zjednodušenie regulačného prostredia, A6-80/2006, bod 21. 
  • [5]  Medziinštitucionálnej dohoda z 28. novembra 2001 o systematickejšom používaní techniky prepracovania právnych aktov, Ú.v. C 77 z 28.3.2002, s.1

NÁVRH NA ZMENU A DOPLNENIE ROKOVACIEHO PORIADKU EURÓPSKEHO PARLAMENTU (B6-0582/2005) (26.10.2005)

ktorý v súlade s článkom 202 rokovacieho poriadku predkladá

Richard Corbett

Zmena a doplnenie článku 80

Kodifikácia

Znenie platného textuPozmeňujúce a doplňujúce návrhy

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1

Článok 80

1. Ak Komisia predloží Parlamentu návrh na úradnú kodifikáciu legislatívy spoločenstva, pridelí sa návrh výboru príslušnému pre právne záležitosti. Ak je isté, že návrh nevnáša žiadne vecné zmeny do platnej legislatívy spoločenstva, postupuje sa podľa článku 43.

 

1. Ak Komisia predloží Parlamentu návrh na kodifikáciu alebo zjednodušenie právnych predpisov Spoločenstva, pridelí sa návrh výboru príslušnému pre právne záležitosti. Ak je isté, že návrh nevnáša žiadne vecné zmeny do platnej legislatívy spoločenstva, postupuje sa podľa článku 43.

2. Predseda gestorského výboru alebo spravodajca určený výborom sa môže zúčastniť preskúmania a revízie návrhu na kodifikáciu. Ak je to potrebné, môže gestorský výbor svoje stanovisko poskytnúť vopred.

2. Predseda gestorského výboru alebo spravodajca určený výborom sa môže zúčastniť preskúmania a revízie návrhu na kodifikáciu alebo zjednodušenie. Ak je to potrebné, môže gestorský výbor svoje stanovisko poskytnúť vopred.

3. Bez ohľadu na ustanovenia čl. 43 ods. 3 sa zjednodušený postup nesmie použiť pri návrhu na úradnú kodifikáciu, ak s týmto postupom nesúhlasí väčšina členov výboru príslušného pre právne záležitosti alebo gestorského výboru.

3. Bez ohľadu na ustanovenia čl. 43 ods. 3 sa zjednodušený postup nesmie použiť pri návrhu na úradnú kodifikáciu alebo zjednodušenie, ak s týmto postupom nesúhlasí väčšina členov výboru príslušného pre právne záležitosti alebo gestorského výboru.

STANOVISKO Výboru pre právne veci (21.12.2006)

pre Výbor pre ústavné veci

o zmenách rokovacieho poriadku s cieľom prispôsobiť vnútorné postupy požiadavkám zjednodušenia právnych predpisov Spoločenstva
(2005/2238 (REG))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Bert Doorn

STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko celkovo súhlasí s prístupom spravodajcu gestorského výboru. Jednou zo základných povinností Európskeho parlamentu je zlepšovať svoje postupy a vnútorné legislatívne techniky s cieľom urýchliť spracovanie prípadov zjednodušenia.

Toto úsilie však nesmie mať nepriaznivý vplyv na postupy stanovené v primárnom práve, najmä na spolurozhodovací postup, v súvislosti s ktorým zastáva Parlament mimoriadne dôležitú úlohu vzhľadom na svoj demokratický prínos k rozhodovaciemu procesu v EÚ. V skratke to znamená, že všetky pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k vnútorným postupom Parlamentu musia spĺňať príslušné ustanovenia zmlúv.

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko preto navrhuje určité úpravy rokovacieho poriadku, ktoré by sa mali zohľadniť, ak sa má zabezpečiť, aby ciele zjednodušenia boli dostatočne dôveryhodné a ľahko dosiahnuteľné.

Revízia článku 80 sa javí potrebná v záujme zefektívnenia mechanizmu na prijímanie kodifikácií v kontexte záväzkov prijatých všetkými príslušnými stranami s ohľadom na proces zjednodušenia. Zmenený a doplnený článok 80 umožní Výboru pre právne veci preskúmať rozsah pôsobnosti návrhu kodifikácie a postúpiť ho priamo plénu, ak návrh neobsahuje žiadne vecné zmeny. Ak takéto zmeny obsahuje, výbor navrhne zamietnutie návrhu Komisie.

Následne by sa mal zaviesť nový článok 80a s cieľom stanoviť osobitný postup prepracovania legislatívnych textov. Ako sa uvádza už v uznesení EP o stratégii zjednodušenia regulačného prostredia, prepracovanie je spolu s kodifikáciou jedným zo základných prostriedkov zjednodušenia acquis communautaire a malo by sa využívať v čo najväčšej miere.

Nový článok 80a preto oprávňuje Výbor pre právne veci, aby preskúmal každý návrh na prepracovanie. Každý návrh sa postúpi zodpovednému výboru na posúdenie, ktorý bude v závislosti od výsledkov hodnotenia Výboru pre právne veci uplatňovať osobitné právomoci v oblasti zmien a doplnení.

POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre právne veci vyzýva Výbor pre ústavné veci, aby ako gestorský výbor zaradil do svojej správy tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

Súčasný textPozmeňujúce a doplňujúce návrhy Európskeho parlamentu

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1

Článok 80 odsek 1

1. Ak Komisia predloží Parlamentu návrh na úradnú kodifikáciu legislatívy spoločenstva, pridelí sa návrh výboru príslušnému pre právne záležitosti. Ak je isté, že návrh nevnáša žiadne vecné zmeny do platnej legislatívy spoločenstva, postupuje sa podľa článku 43.

1. Ak Komisia predloží Parlamentu návrh na úradnú kodifikáciu právnych predpisov Spoločenstva, pridelí sa návrh výboru zodpovednému za právne veci. Tento výbor ho preskúma, aby zistil, či ide len o kodifikáciu, ktorá nezahŕňa žiadne vecné zmeny.

Odôvodnenie

Cieľom tohto pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu je zjednodušiť spracúvanie návrhov na kodifikáciu vo výbore zodpovednom za právne veci prostredníctvom jasnejšieho textu a prísnejšieho postupu, pretože vypustením akéhokoľvek odkazu na článok 43 by sa predišlo zbytočným komplikáciám na úrovni výboru a zároveň by súčasné výhradné práva pléna zostali nezmenené. Týmto bude prvé štádium postupu, ktoré prebehne vo Výbore pre právne veci, jednoduchšia a účinnejšia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2

Článok 80 odsek 2

2. Predseda gestorského výboru alebo spravodajca určený výborom sa môže zúčastniť preskúmania a revízie návrhu na kodifikáciu. Ak je to potrebné, môže gestorský výbor svoje stanovisko poskytnúť vopred.

2. Výbor zodpovedný za právne veci môže požiadať gestorský výbor, zodpovedný za posúdenie, o stanovisko.

Odôvodnenie

Navrhovaná zmena sa týka možnosti Výboru pre právne veci požiadať gestorský výbor o stanovisko ako súčasť hodnotenia v rámci preskúmania návrhu na kodifikáciu. Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh odráža v súčasnosti uplatňovanú prax a v prípade potreby by gestorskému výboru každopádne dovolil zasiahnuť prostredníctvom stanoviska. Týmto bude prvá fáza postupu, ktorá má prebehnúť vo Výbore pre právne veci, jednoduchšia a prísnejšia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3

Článok 80 odsek 3

3. Bez ohľadu na ustanovenia čl. 43 ods. 3 sa zjednodušený postup nesmie použiť pri návrhu na úradnú kodifikáciu, ak s týmto postupom nesúhlasí väčšina členov výboru príslušného pre právne záležitosti alebo gestorského výboru.

3. Ak výbor zodpovedný za právne veci usúdi, že návrh neobsahuje žiadne vecné zmeny právnych predpisov Spoločenstva, predloží ho Parlamentu na schválenie v jedinom hlasovaní, pri ktorom nie sú prípustné žiadne pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k zneniu návrhu.

Odôvodnenie

Články 43 a 131, ktoré sa týkajú zjednodušeného postupu a rokovania v pléne bez pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov a bez rozpravy, obsahujú ustanovenia umožňujúce predkladať pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k návrhu. Táto možnosť je však v rozpore s celkovou koncepciou kodifikácie a nie je zlučiteľná s existujúcou medziinštitucionálnou dohodou v danej veci, a najmä jej odsekom 6, z ktorého možno vyvodiť, že Parlament a Rada majú v úmysle zaviazať sa k tomu, že neprijmú žiadne vecné zmeny kodifikačných návrhov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4

Článok 80 odsek 3a (nový)

3a. Ak výbor zodpovedný za právne veci usúdi, že návrh obsahuje vecné zmeny právnych predpisov Spoločenstva, navrhne, aby bol návrh zamietnutý.

Odôvodnenie

Zamietnutie návrhu by bolo v porovnaní s bežným postupom zrejme vhodnejším riešením. Ak návrh Komisie nespĺňa kodifikačné pravidlá, určite je logickejšie s ohľadom na zjednodušenie postupu vrátiť návrh späť Komisii a požiadať ju skôr o opätovné posúdenie návrhu (Komisia môže napríklad namiesto kodifikovaného znenia navrhnúť prepracované znenie) ako pridať prácu Parlamentu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5

Článok 80a (nový)

Článok 80 a

Prepracované znenie

 

1. Pri predkladaní návrhu Komisie na oficiálne prepracovanie právnych predpisov Spoločenstva Parlamentu sa návrh pridelí výboru zodpovednému za právne veci, ktorý ho preskúma. Návrh na oficiálne prepracovanie právnych predpisov Spoločenstva znamená návrh na prijatie právneho aktu pozostávajúceho z jediného znenia, ktoré zahŕňa vecné zmeny platných právnych aktov a zároveň kodifikuje tie ich ustanovenia, ktoré majú ostať nezmenené. Nový právny akt nahrádza a zrušuje predchádzajúce akty.

 

2. Ak výbor zodpovedný za právne veci usúdi, že návrh neobsahuje žiadne vecné zmeny právnych predpisov Spoločenstva okrem tých, ktoré sú ako také jasne identifikované v samotnom návrhu, výbor informuje predsedu, ktorý v súlade s článkom 40 postúpi predmetný návrh gestorskému výboru na posúdenie s cieľom zabezpečiť jeho preskúmanie v rámci bežného postupu pre legislatívne návrhy. V tomto prípade a v rámci podmienok stanovených v článkoch 150 a 151 sú pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k návrhu prípustné iba v prípade, že sa týkajú tých častí návrhu, ktoré obsahujú vecné zmeny. Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy ustanovení, ktoré majú zostať nezmenené, sú preto neprípustné.

 

3. Predseda gestorského výboru však môže takéto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy prijať pri ich predkladaní jednotlivými poslancami, ak si to vyžiadajú objektívne dôvody zlučiteľnosti textu s vecnými zmenami vykonanými prostredníctvom návrhu. To isté pravidlo sa uplatňuje mutatis mutandis na plenárnych schôdzach.

 

4. Ak výbor zodpovedný za právne veci usúdi, že návrh obsahuje vecné zmeny okrem tých, ktoré sú ako také jasne identifikované v samotnom návrhu, navrhne, aby bol návrh zamietnutý.

Odôvodnenie

Zamietnutie návrhu by pravdepodobne bolo rozumnejšie riešenie ako opätovný návrat k bežnému postupu. Ak návrh Komisie nespĺňa kodifikačné pravidlá, určite je logickejšie s ohľadom na zjednodušenie postupu vrátiť návrh späť Komisii a požiadať ju skôr o opätovné posúdenie návrhu (Komisia môže napríklad namiesto kodifikovaného znenia navrhnúť riadne prepracované znenie) ako pridať prácu Parlamentu.

POSTUP

Názov

Zmeny rokovacieho poriadku s cieľom prispôsobiť vnútorné postupy požiadavkám zjednodušenia právnych predpisov Spoločenstva

Číslo postupu

2005/2238(REG))

Gestorský výbor

AFCO

Výbor, ktorý predložil stanovisko
  dátum oznámenia na schôdzi

JURI
16.3.2006

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko
  dátum menovania

Bert Doorn

30.1.2006

Prerokovanie vo výbore

3.10.2006

20.12.2006

 

 

 

Dátum prijatia

20.12.2006

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

20

0

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Maria Berger, Rosa Díez González, Bert Doorn, Monica Frassoni, Giuseppe Gargani, Klaus-Heiner Lehne, Katalin Lévai, Hans-Peter Mayer, Achille Occhetto, Aloyzas Sakalas, Diana Wallis, Rainer Wieland, Jaroslav Zvěřina, Tadeusz Zwiefka

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Nicole Fontaine, Jean-Paul Gauzès, Malcolm Harbour, Wolf Klinz, Kurt Lechner, Toine Manders, Manuel Medina Ortega, Alexander Radwan

POSTUP

Názov

Zmeny rokovacieho poriadku s cieľom prispôsobiť vnútorné postupy požiadavkám zjednodušenia právnych predpisov Spoločenstva

Číslo postupu

2005/238(REG)

Návrh na zmenu základu

B6‑0582/2005

 

 

Gestorský výbor
  dátum oznámenia na schôdzi

AFCO
15.12.2005

Výbor požiadaný o stanovisko
  dátum oznámenia na schôdzi

JURI
16.3.2006

 

 

 

 

Spravodajkyňa
  dátum menovania

Marie-Line Reynaud

24.1.2006

 

Prerokovanie vo výbore

4.10.2006

22.1.2007

28.2.2007

 

 

Dátum prijatia

10.4.2007

Výsledok záverečného hlasovania

+: 20

–: 0

0: 0

 

 

 

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Enrique Barón Crespo, Richard Corbett, Jean-Luc Dehaene, Andrew Duff, Maria da Assunção Esteves, Ingo Friedrich, Bronisław Geremek, Anneli Jäätteenmäki, Timothy Kirkhope, Jo Leinen, Íñigo Méndez de Vigo, Rihards Pīks, Marie-Line Reynaud, Adrian Severin, Riccardo Ventre

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Elmar Brok, Carlos Carnero González, Klaus Hänsch, Jacek Protasiewicz, Mauro Zani

Náhradníci (čl. 178 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

 

Dátum predloženia

16.4.2007

Poznámky (údaje, ktoré sú k dispozícii iba v jednej jazykovej verzii)

...