Postopek : 2005/2238(REG)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A6-0143/2007

Predložena besedila :

A6-0143/2007

Razprave :

Glasovanja :

PV 10/05/2007 - 7.1
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P6_TA(2007)0173

POROČILO     
PDF 175kWORD 145k
16.4.2007
PE 380.704v02-00 A6-0143/2007

o spremembah poslovnika Evropskega parlamenta za prilagoditev notranjih postopkov zahtevam po poenostavitvi zakonodaje Skupnosti

(2005/2238(REG))

Odbor za ustavne zadeve

Poročevalka: Marie-Line Reynaud

PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA
 OBRAZLOŽITEV
 MNENJE Odbora za pravne zadeve
 POSTOPEK

PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA

o spremembah poslovnika Evropskega parlamenta za prilagoditev notranjih postopkov zahtevam po poenostavitvi zakonodaje Skupnosti

(2005/2238(REG))

Evropski parlament,

–       ob upoštevanju predloga spremembe k poslovniku (B6‑0582/2005),

–      ob upoštevanju sporočila Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij z naslovom „Izvajanje Lizbonskega programa Skupnosti: Strategija za poenostavitev zakonodajnega okolja (KOM(2005)0535)",

–      ob upoštevanju sklepov Evropskega sveta 15. in 16. junija 2006, zlasti točke 41,

–      ob upoštevanju resolucije z dne 16. maja 2006 o strategiji poenostavitve zakonodajnega okolja(1),

–      ob upoštevanju resolucije z dne 16. maja 2006 o rezultatih preverjanja zakonodajnih predlogov, ki čakajo na obravnavo zakonodajalca(2),

–      ob upoštevanju sporočila Komisije Svetu, Evropskemu parlamentu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij z naslovom „Strateški pregled boljše pravne ureditve v Evropski uniji" (KOM(2006)0689),

–       ob upoštevanju členov 201 in 202 poslovnika,

–       ob upoštevanju poročila Odbora za ustavne zadeve in mnenja Odbora za pravne zadeve (A6‑0143/2007),

A.    ker se je Parlament v omenjeni resoluciji o strategiji poenostavitve zakonodajnega okolja z dne 16.5.2006 (točka 21) zavzel, „da bo razmislil o izboljšanju svojih postopkov in notranjih zakonodajnih tehnik, da bi s tem pospešil proces poenostavitve, vendar ob spoštovanju postopkov, ki jih predvideva primarno pravo, predvsem Pogodba o ES“.  

B.     ker so tehnike kodifikacije in ponovnega sprejetja eno najpomembnejših orodij za poenostavitev zakonodaje Skupnosti, ki je del nove lizbonske strategije za rast in zaposlovanje v Evropi,

C.    ker poslovnik vsebuje določbo o kodifikaciji, ki jo je treba pregledati, vendar ne vsebuje določbe o ponovnem sprejetju,

D.    ker Parlament želi s pregledom in pojasnitvijo svojih postopkov resno prispevati k prizadevanjem za poenostavitev in spodbuditi Komisijo, da v ta namen pripravi več predlogov,

E.  ker je zaželeno, da Svet sprejme podobne ukrepe,

1.  se odloči spremeniti svoj poslovnik, kot sledi;

2.  opozarja, da bodo spremembe začele veljati prvi dan naslednjega delnega zasedanja;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep posreduje Svetu in Komisiji v vednost.

Izvirno besedilo  Predlogi sprememb

Predlog spremembe 1

Člen 80

1. Kadar Komisija Parlamentu predloži predlog uradne kodifikacije zakonodaje Skupnosti, se predlog pošlje odboru, pristojnemu za pravne zadeve. Če se ugotovi, da predlog ne vsebuje vsebinskih sprememb obstoječe zakonodaje Skupnosti, se uporablja postopek iz člena 43.

1. Kadar Komisija Parlamentu predloži predlog kodifikacije zakonodaje Skupnosti, se predlog pošlje odboru, pristojnemu za pravne zadeve. Ta na podlagi načinov, dogovorjenih na medinstitucionalni ravni1, ugotovi, ali se omejuje zgolj na kodifikacijo brez vsebinskih sprememb.

2. Predsednik pristojnega odbora ali poročevalec, ki ga ta odbor imenuje, lahko sodeluje pri pregledu in reviziji predloga kodifikacije. Po potrebi lahko pristojni odbor da svoje mnenje vnaprej.

2. Odbor, ki je bil pristojen za akte za kodifikacijo, se lahko na lastno zahtevo ali na zahtevo odbora, pristojnega za pravne zadeve, zaprosi za mnenje glede primernosti kodifikacije.

3. Ne glede na določbe člena 43(3) se poenostavljeni postopek ne more uporabljati v zvezi s predlogom uradne kodifikacije, kadar temu postopku nasprotuje večina članov odbora, pristojnega za pravne zadeve, ali pristojnega odbora.

 

3. Predlogi sprememb besedila predloga niso dopustni.

 

Vendar lahko predsednik odbora, pristojnega za pravne zadeve, na zahtevo poročevalca predloži odboru v odobritev predloge sprememb, ki vsebujejo tehnične prilagoditve, pod pogojem, da so te potrebne za zagotavljanje skladnosti predloga s pravili kodifikacije in da ne vsebujejo vsebinskih sprememb predloga.

 

4. Če odbor, pristojen za pravne zadeve, ugotovi, da predlog ne vsebuje vsebinskih sprememb, ga predloži Parlamentu v odobritev.

 

Če ugotovi, da predlog vsebuje vsebinsko spremembo zakonodaje Skupnosti, predlaga Parlamentu zavrnitev predloga.

 

V obeh primerih Parlament sprejme sklep z enim samim glasovanjem brez predlogov sprememb in razprave.

 

__________________________

Medinstitucionalni sporazum z dne 20. decembra 1994, Pospešeni način dela za uradno kodifikacijo zakonodajnih besedil, točka 4, UL C 102, 4.4 1996, str. 2.

Predlog spremembe 2

Člen 80 a (novo)

 

Člen 80 a

Ponovno sprejetje pravnih aktov

1. Kadar Komisija predloži Parlamentu predlog ponovnega sprejetja zakonodaje Skupnosti, se predlog posreduje odboru, pristojnemu za pravne zadeve in pristojnemu odboru.

 

 

2. Odbor, pristojen za pravne zadeve na podlagi načinov, dogovorjenih na medinstitucionalni ravni1, ugotovi, ali predlog ne vsebuje vsebinskih sprememb, razen tistih, ki so v predlogu opredeljene kot take.

 

V okviru tega pregleda predlogi sprememb besedila predloga niso dopustni. Vendar se drugi pododstavek člena 80(3) uporablja glede na določbe, ki pri predlogu ponovnega sprejetja pravnih aktov ostajajo nespremenjene.

 

3. Če odbor, pristojen za pravne zadeve meni, da predlog ne vsebuje vsebinskih sprememb, razen tistih, ki so bile opredeljene kot take, o tem obvesti pristojni odbor.

 

V tem primeru so, poleg pogojev iz členov 150 in 151, v pristojnem odboru dopustni predlogi sprememb le, če zadevajo tiste dele predloga, ki vsebujejo spremembe.

 

Vendar lahko predloge sprememb za dele, ki ostajajo nepremenjeni, izjemoma sprejme posamično predsednik tega odbora, če meni, da to zahtevata nujna skladnost besedila ali povezanost z drugimi dopustnimi predlogi sprememb. Razloga morata biti navedena v pisni obrazložitvi predlogov sprememb.

 

4. Če odbor, pristojen za pravne zadeve meni, da predlog vsebuje vsebinske spremembe, razen tistih, ki so bile opredeljene kot take, predlaga Parlamentu zavrnitev predloga in o tem obvesti pristojni odbor.

 

V tem primeru predsednik Komisijo pozove, da predlog umakne. Če Komisija to stori, predsednik ugotovi, da je postopek brezpredmeten, in s tem seznani Svet. Če Komisija svojega predloga ne umakne, Parlament zadevo vrne pristojnemu odboru, ki jo pregleda po običajnem postopku.

 

______________________

1 Medinstitucionalni sporazum z dne 28. novembra 2001 o bolj sistematičnem ponovnem sprejemu pravnih aktov, UL C 77, 28.3.2002, str. 1.

(1)

Sprejeta besedila s tem datumom, P6_TA(2006)0205.

(2)

Sprejeta besedila s tem datumom, P6_TA(2006)0206.


OBRAZLOŽITEV

Zaradi predloga spremembe člena 80 Poslovnika, Kodifikacija, ki ga je predlagal Richard Corbett(1), je bil odbor pooblaščen, da pripravi poročilo o morebitnih spremembah poslovnika za prilagoditev notranjih postopkov zahtevam po poenostavitvi zakonodaje Skupnosti(2).

Ta ukrep se vključi v odgovor Parlamenta na zadnjo pobudo Komisije v zvezi s poenostavitvijo.(3)

Parlament se je zavzel, „da bo razmislil o izboljšanju svojih postopkov in notranjih zakonodajnih tehnik, da bi s tem pospešil proces poenostavitve, vendar ob spoštovanju postopkov, ki jih predvideva primarno pravo, predvsem pogodba o ES“.(4)  

Revidirati je treba določbe člena 80 poslovnika o kodifikaciji in tako vzpostaviti poseben postopek, ki bo drugačen od obstoječih enostavnih ali hitrih postopkov in bo hkrati ustrezal zahtevam kodifikacije in prenašal v poslovnik obveznosti, ki jih je Parlament sprejel z medinstitucionalnimi sporazumi.

Razen tega je treba v poslovnik vnesti metodo ponovnega sprejetja pravnih aktov in predvideti poseben postopek, ki bo hkrati temeljil na postopku kodifikacije.

Nenavadno je, da od formalizacije v obliki sporazuma med Komisijo, Parlamentom in Svetom leta 2001, metoda ponovnega sprejema pravnih aktov v nobenem primeru ni bila uvedena v poslovnik. Brez dvoma se to nikomur ni zdelo potrebno niti koristno. Tako se lahko postopki za njeno izvajanje, kot so bili določeni v sporazumu, v poslovniku sploh ne pojavijo, medtem ko so z materialnega stališča eden od „drugih postopkov“ v smislu poglavja 11.

Uvedba posebne določbe, namenjene ponovnemu sprejetju pravnih aktov, torej zapolnjuje to vrzel in si prizadeva, tako kot revizija člena 80 o kodifikaciji, za razjasnitev postopkov v Parlamentu in nenazadnje za spodbujanje Komisije, da izdela več predlogov za ponovno sprejetje pravnih aktov in s tem prispeva k prizadevanju po poenostavitvi prava Skupnosti.

Na ravni poslovnika je treba odgovoriti na vprašanje, ki se občasno zastavlja ob oceni predlogov za ponovno sprejetje pravnih aktov, in sicer, v kakšnem obsegu se lahko kodifikacijski del takšnega predloga spremeni s predlogi sprememb.

Poročevalec je v delovnem dokumentu najprej predlagal pet možnosti za rešitev te težave. Po mnenju poročevalca potrebi po določeni prilagodljivosti v izjemnih primerih in želji, da se postopki ne bi preveč zapletali, najbolj ustreza rešitev v odstavku 3 novega člena.

(1)

B6-0582/2005 z dne 26.10.2005.

(2)

Zapisnik zasedanja z dne 15.12.2005.

(3)

Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij z dne 25.10.2005 Izvajanje Lizbonskega programa Skupnosti: Strategija za poenostavitev zakonodajnega okolja KOM(2005)0535.

(4)

Resolucija Evropskega parlamenta o strategiji poenostavitve zakonodajnega okolja z dne 16.5.2006, A6-80/2006, točka 21.


MNENJE Odbora za pravne zadeve (21.12.2006)

za Odbor za ustavne zadeve

o členih Poslovnika EP: sprejem notranjih postopkov za primere poenostavitve zakonodaje Skupnosti

(2005/2238(REG))

Pripravljavec mnenja: Bert Doorn

KRATKA OBRAZLOŽITEV

Pripravljavec mnenja se v celoti strinja s pristopom poročevalca pristojnega odbora. Ena glavnih nalog Evropskega parlamenta je izboljšava postopkov in notranjih zakonodajnih metod, da bi pospešil obdelavo dokumentov za poenostavitev.

To prizadevanje pa ne sme odstopati od postopkov, določenih v primarni zakonodaji, zlasti postopka soodločanja, kjer ima Parlament glavno vlogo zaradi svojega demokratičnega prispevka k načinu sprejemanja odločitev v EU. To pomeni, da mora biti vsak predlog spremembe notranjih postopkov Parlamenta v skladu z ustreznimi določbami pogodb.

Pripravljavec mnenja zato priporoča nekatere spremembe poslovnika, o katerih je treba razmisliti, da bodo cilji poenostavitve dovolj verodostojni in lahko dosegljivi.

Sprememba člena 80 je potrebna zaradi poenostavitve mehanizma sprejemanja kodifikacije v smislu obveznosti, ki jih prevzemajo vse zainteresirane strani z namenom poenostavitve postopka. Spremenjeni člen 80 bo Odboru za pravne zadeve omogočil, da preuči obseg uporabe predloga kodifikacije in ga naslovi neposredno na plenarno zasedanje, če ne vsebuje znatnih sprememb. Če pa jih, odbor obvesti predsednika, ki zadevni predlog naslovi na odbor, pristojen za pregled.

Sprejeti bi bilo treba tudi nov člen 80a, ki bo zagotavljal poseben postopek preoblikovanja zakonodajnih besedil. Kot je navedeno v resoluciji EP o strategiji poenostavitve zakonodajnega okolja, je preoblikovanje skupaj s kodifikacijo eno glavnih sredstev za poenostavitev pravnega reda Skupnosti in bi ga bilo treba uporabljati v čim večjem obsegu.

Novi člen 80a bo pooblastil Odbor za pravne zadeve, da bo pregledal vse predloge za preoblikovanje. Predlogi bodo naslovljeni na odbor, pristojen za pregled, ki bo imel različna pooblastila za spremembe, odvisno od izida pregleda Odbora za pravne zadeve.

predlogi sprememb

Odbor za pravne zadeve poziva Odbor za ustavne zadeve kot pristojni odbor, da v svoje poročilo vključi naslednje predloge sprememb:

Veljavno besedilo  Predlogi sprememb Parlamenta

Predlog spremembe 1

Člen 80, odstavek 1

1. Kadar Komisija Parlamentu predloži predlog uradne kodifikacije zakonodaje Skupnosti, se predlog pošlje odboru, pristojnemu za pravne zadeve. Če se ugotovi, da predlog ne vsebuje vsebinskih sprememb obstoječe zakonodaje Skupnosti, se uporablja postopek iz člena 43.

1. Kadar Komisija Parlamentu predloži predlog uradne kodifikacije zakonodaje Skupnosti, se predlog pošlje odboru, pristojnemu za pravne zadeve. Odbor predlog pregleda, da se prepriča, da gre zgolj za kodifikacijo, ki ne vsebuje vsebinskih sprememb.

Obrazložitev

Namen tega predloga spremembe je poenostavitev obravnave predlogov kodifikacije v odboru, pristojnem za pravne zadeve, in sicer z jasnejšim besedilom in doslednejšim postopkom ter črtanjem vseh sklicev na člen 43, s čimer se bo mogoče izogniti nepotrebnim zapletom na ravni odbora, obstoječa pooblastila na plenarnih zasedanjih pa bodo ostala nespremenjena. Prva faza postopka, ki bo potekala v Odboru za pravne zadeve, bo zato preprostejša in učinkovitejša.

Predlog spremembe 2

Člen 80, odstavek 2

2. Predsednik pristojnega odbora ali poročevalec, ki ga ta odbor imenuje, lahko sodeluje pri pregledu in reviziji predloga kodifikacije. Po potrebi lahko pristojni odbor da svoje mnenje vnaprej.

2. Odbor, pristojen za pravne zadeve, lahko pristojni odbor zaprosi za mnenje.

Obrazložitev

Predlagana sprememba se nanaša na možnost Odbora za pravne zadeve, da pristojni odbor zaprosi za mnenje, ki je sestavni del ocene v okviru pregleda predloga kodifikacije. Predlog spremembe je v skladu s trenutno prakso in bi pristojnemu odboru dopuščal, da posreduje mnenje, če se ga od njega zahteva. Prva faza postopka, ki se mora izvesti v Odboru za pravne zadeve, bo zato preprostejša in doslednejša.

Predlog spremembe 3

Člen 80, odstavek 3

3. Ne glede na določbe člena 43(3) se poenostavljeni postopek ne more uporabljati v zvezi s predlogom uradne kodifikacije, kadar temu postopku nasprotuje večina članov odbora, pristojnega za pravne zadeve, ali pristojnega odbora.

3. Če odbor, pristojen za pravne zadeve, ugotovi, da predlog ne vsebuje nobene vsebinske spremembe zakonodaje Skupnosti, ga predloži Parlamentu v odobritev z enim samim glasovanjem, pri čemer so predlogi sprememb besedila predloga nedopustni.

Obrazložitev

Člena 43 in 131, ki se nanašata na poenostavljeni postopek in postopek na plenarnem zasedanju brez predlogov sprememb in razprave, vsebujeta določbe, ki omogočajo, da se vložijo predlogi sprememb. Takšna možnost ni v skladu s konceptom kodifikacije in je nezdružljiva z obstoječim medinstitucionalnim sporazumom o tej temi, zlasti z odstavkom 6 tega sporazuma, iz katerega izhaja, da se Parlament in Svet zavezujeta, da ne bosta vsebinsko spreminjala predlogov za kodifikacijo.

Predlog spremembe 4

Člen 80, odstavek 3 a (novo)

3a. Če odbor, pristojen za pravne zadeve, ugotovi, da predlog vsebuje vsebinske spremembe zakonodaje Skupnosti, predlaga njegovo zavrnitev.

Obrazložitev

Zavrnitev predloga je ustreznejša rešitev kot uporaba običajnega postopka. Če predlog Komisije ne ustreza pravilom za kodifikacijo, ga je v luči poenostavitve bolj smiselno vrniti Komisiji s priporočilom, naj ga znova pretehta (na primer nadomesti s predlogom za preoblikovanje), namesto da se Parlament obremeni z dodatnim delom.

Predlog spremembe 5

Člen 80 a (novo)

 

Člen 80a

Preoblikovanje

 

1. Kadar Komisija Parlamentu predloži predlog uradnega preoblikovanja zakonodaje Skupnosti, se predlog pošlje odboru, pristojnemu za pravne zadeve, ki ga pregleda. Predlog uradnega preoblikovanja zakonodaje Skupnosti je predlog o sprejetju pravnega akta, ki vsebuje besedilo z vsebinskimi spremembami obstoječih pravnih aktov in ki hkrati kodificira tiste določbe teh pravnih aktov, ki ostajajo nespremenjene. Novi pravni akt nadomesti in razveljavi prejšnje akte.

 

2. Če odbor, pristojen za pravne zadeve, ugotovi, da predlog ne vsebuje vsebinskih sprememb zakonodaje Skupnosti, razen tistih, ki so v njem jasno navedene, obvesti predsednika, ki zadevni predlog v skladu s členom 40 pošlje v pregled pristojnemu odboru, ki ga pregleda po običajnem postopku za zakonodajne predloge. V tem primeru in v skladu s pogoji iz členov 150 in 151 so predlogi sprememb dopustni samo, če zadevajo tiste dele predloga, ki vsebujejo vsebinske spremembe. Predlogi sprememb določb, ki ostajajo nespremenjene, so tako nedopustni.

 

3. Predsednik pristojnega odbora lahko kljub temu dopusti take predloge sprememb, kadar jih vložijo posamezni poslanci, če tako zahtevajo objektivni razlogi skladnosti besedila, za katerega se predlagajo vsebinske spremembe. Isto pravilo se smiselno uporablja na plenarnih zasedanjih.

 

4. Če odbor, pristojen za pravne zadeve, ugotovi, da predlog vsebuje še druge vsebinske spremembe, ne samo tistih, jasno navedenih v predlogu, predlaga njegovo zavrnitev.

Obrazložitev

Zavrnitev predloga je ustreznejša rešitev kot uporaba običajnega postopka. Če predlog Komisije ne ustreza pravilom za kodifikacijo, ga je v luči poenostavitve bolj smiselno vrniti Komisiji s priporočilom, naj ga znova pretehta (na primer nadomesti s predlogom za preoblikovanje), namesto da se Parlament obremeni z dodatnim delom.

POSTOPEK

Naslov

Členi Poslovnika EP: sprejem notranjih postopkov za primere poenostavitve zakonodaje Skupnosti

Referenčni dokumenti

2005/2238(REG))

Pristojni odbor

AFCO

Mnenje pripravil
  Datum razglasitve na zasedanju

JURI
16.3.2006

Okrepljeno sodelovanje – datum razglasitve na zasedanju

 

Pripravljavec(-ka) mnenja
  Datum imenovanja

Bert Doorn
30.1.2006

Nadomeščeni(-a) pripravljavec(-ka) mnenja

 

Obravnava v odboru

3.10.2006

20.12.2006

 

 

 

Datum sprejetja

20.12.2006

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

20

0

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Maria Berger, Rosa Díez González, Bert Doorn, Monica Frassoni, Giuseppe Gargani, Klaus-Heiner Lehne, Katalin Lévai, Hans-Peter Mayer, Achille Occhetto, Aloyzas Sakalas, Diana Wallis, Rainer Wieland, Jaroslav Zvěřina, Tadeusz Zwiefka

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Nicole Fontaine, Jean-Paul Gauzès, Malcolm Harbour, Wolf Klinz, Kurt Lechner, Toine Manders, Manuel Medina Ortega, Alexander Radwan

Namestniki (člen 178(2)), navzoči pri končnem glasovanju

 

Pripombe (na voljo samo v enem jeziku)

...


POSTOPEK

Naslov

Spremembe poslovnika Evropskega parlamenta za prilagoditev notranjih postopkov zahtevam po poenostavitvi zakonodaje Skupnosti

Št. postopka

2005/238(REG)

Obravnavani predlogi sprememb

B6‑0582/2005

 

 

Pristojni odbor
  Datum razglasitve na zasedanju

AFCO
15.12.2005

Odbori, zaprošeni za mnenje
  Datum razglasitve na zasedanju

JURI
16.3.2006

 

 

 

 

Poročevalec/-ka
  Datum imenovanja

Marie-Line Reynaud

24.1.2006

 

Obravnava v odboru

4.10.2006

22.1.2007

28.2.2007

 

 

Datum sprejetja

10.4.2007

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

20

0

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Enrique Barón Crespo, Richard Corbett, Jean-Luc Dehaene, Andrew Duff, Maria da Assunção Esteves, Ingo Friedrich, Bronisław Geremek, Anneli Jäätteenmäki, Timothy Kirkhope, Jo Leinen, Íñigo Méndez de Vigo, Rihards Pīks, Marie-Line Reynaud, Adrian Severin, Riccardo Ventre

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Elmar Brok, Carlos Carnero González, Klaus Hänsch, Jacek Protasiewicz, Mauro Zani

Namestniki (člen 178(2)), navzoči pri končnem glasovanju

 

Datum predložitve

16.4.2007

Pripombe (na voljo samo v enem jeziku)

...

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov