DOPORUČENÍ PRO DRUHÉ ČTENÍ ke společnému postoji Rady k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se stanoví pravidla pro jmenovitá množství výrobků v hotovém balení, zrušují směrnice Rady 75/106/EHS a 80/232/EHS a mění směrnice Rady 76/211/EHS

16. 4. 2007 - (13484/1/2006 – C6‑0039/2007 –2004/0248 (COD)) - ***II

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů
Zpravodaj: Jacques Toubon
Vysvětlivky k označení legislativních postupů

Postup : 2004/0248(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
A6-0144/2007
Předložené texty :
A6-0144/2007
Přijaté texty :

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o společném postoji Rady k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se stanoví pravidla pro jmenovitá množství výrobků v hotovém balení, zrušují směrnice Rady 75/106/EHS a 80/232/EHS a mění směrnice Rady 76/211/EHS

(13484/1/2006 – C6‑0039/2007 –2004/0248 (COD))

(Postup spolurozhodování: druhé čtení)

Evropský parlament,

–   s ohledem na společný postoj Rady (13484/1/2006 – C6‑0039/2007),

–   s ohledem na stanovisko v prvním čtení[1] k návrhu Komise předloženému Evropskému parlamentu a Radě (KOM(2004)0708)

–   s ohledem na pozměněný návrh Komise (KOM(2006)0171),

–   s ohledem na čl. 251 odst. 2 Smlouvy o ES,

–   s ohledem na článek 62 jednacího řádu,

–   s ohledem na doporučení pro druhé čtení dané Výborem pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů (A6‑0144/2007),

1.  schvaluje pozměněný společný postoj;

2.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi.

Společný postoj RadyPozměňovací návrhy Parlamentu

Pozměňovací návrh 1

BOD ODŮVODNĚNÍ 4

(4) Ochranu spotřebitele usnadňují směrnice, které byly přijaty po směrnicích 75/106/EHS a 80/232/EHS, zejména směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/6/ES ze dne 16. února 1998 o ochraně spotřebitelů při označování cen výrobků nabízených spotřebiteli

(4) Ochranu spotřebitele usnadňují směrnice, které byly přijaty po směrnicích 75/106/EHS a 80/232/EHS, zejména směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/6/ES ze dne 16. února 1998 o ochraně spotřebitelů při označování cen výrobků nabízených spotřebiteli.

Členské státy, jež tak dosud neučinily, by měly zvážit dobrovolné provedení směrnice 98/6/ES rovněž pro některé drobné maloobchodní podniky.

Pozměňovací návrh 2

BOD ODŮVODNĚNÍ 9

(9) Protože zachování povinných jmenovitých množství by mělo být považováno za odchylku, mělo by být pravidelně přehodnocováno na základě získaných zkušeností a za účelem uspokojení potřeb spotřebitelů a výrobců. Pro tato odvětví by měly být stávající právní předpisy Společenství upraveny, zejména s cílem omezit stanovená jmenovitá množství Společenství pouze na jmenovitá množství, která jsou spotřebitelům prodávána nejvíce.

(9) Protože zachování povinných jmenovitých množství by mělo být považováno za odchylku, s výjimkou odvětví vín a lihovin, která se vyznačují zvláštními rysy, mělo by být pravidelně přehodnocováno na základě získaných zkušeností a za účelem uspokojení potřeb spotřebitelů a výrobců. Pro tato odvětví, pokud Komise zjistí narušení trhu a / nebo destabilizaci chování spotřebitelů, zejména spotřebitelů vyžadujících zvláštní ochranu, může povolit členským státům, aby zachovaly přechodná období uvedená v čl. 2 odst. 2 a zachovaly zejména rozsah nejprodávanějších povinných velikosti.

Pozměňovací návrh 3

BOD ODŮVODNĚNÍ 9a (nový)

 

(9a) Chléb je základní potravina, která v mnohých státech podléhá vnitrostátním nařízením ohledně hmotnosti a přísad. V členských státech, ve kterých se chléb v hotovém balení ve vysoké míře podílí na běžné spotřebě, existují úzké vzájemné vztahy mezi velikostí balení a hmotností chleba.

Pozměňovací návrh 4

ČL. 1 ODST. 1

1. Tato směrnice stanoví pravidla pro jmenovitá množství výrobků v hotovém balení. Vztahuje se na výrobky v hotovém balení a hotová balení definované v článku 2 směrnice 76/211/EHS.

1. Tato směrnice stanoví pravidla pro jmenovitá množství výrobků v hotovém balení. Vztahuje se na výrobky v hotovém balení a hotová balení definované v článku 2 směrnice 76/211/EHS. Aniž jsou dotčena ustanovení článku 2, nevztahuje se na chléb v hotovém balení, pro něž nadále platí vnitrostátní pravidla o jmenovitých množstvích.

Odůvodnění

Cílem pozměňovacího návrhu je zajistit, aby byl spotřebitelům i nadále dostupný jejich důvěrně známý místně vyráběný produkt

Pozměňovací návrh 5

ČL. 2 ODST. 2 PODODSTAVEC 2

Členské státy, které v současné době stanoví povinná jmenovitá množství pro bílý cukr, mohou tyto požadavky zachovat do ...**.

________________

** Pro Úř. věst.: 72 měsíců po dni vstupu této směrnice v platnost.

 

vypouští se

Pozměňovací návrh 6

ČLÁNEK 3

Členské státy zajistí, aby byly výrobky uvedené v bodě 2 přílohy, které jsou v hotovém balení v rozpětích uvedených v bodě 1 přílohy, uváděny na trh, pouze pokud jsou hotově zabaleny ve jmenovitých množstvích uvedených v bodě 1 přílohy.

Členské státy zajistí, aby byly výrobky uvedené v bodě 2 přílohy, které jsou v hotovém balení v rozpětích uvedených v bodech 1 a 1a přílohy, uváděny na trh, pouze pokud jsou hotově zabaleny ve jmenovitých množstvích uvedených v bodech 1 a 1a přílohy.

Pozměňovací návrh 7

ČL. 9 ODST. 3

3. Komise sleduje uplatňování čl. 2 odst. 2 na základě svých vlastních zjištění a zpráv dotyčných členských států.

3. Komise sleduje uplatňování čl. 2 odst. 2 na základě svých vlastních zjištění a zpráv dotyčných členských států. Konkrétněji bude Komise sledovat vývoj trhu po provedení ve vnitrostátním právu a zváží s ohledem na výsledky tohoto sledování, zda přijme k této směrnici následná opatření, tak aby zůstaly zachovány povinné velikosti balení pro zboží uvedené v čl. 2 odst. 2.

Pozměňovací návrh 8

PŘÍLOHA BOD 1A (nový)

1 A. Výrobky prodávané na váhu (množství v gramech)

Bílý cukr

V rozpětí 250 g – 1 500 g pouze těchto 5 velikostí: 250 —500 —750 —1 000 – 1 500 g

Balený chléb

V rozpětí 400 g – 1000 g pouze tyto 2 velikosti: 400 -- 800 g

Pozměňovací návrh 9

PŘÍLOHA BOD 2 POLOŽKA 6A (nová)

Bílý cukr

Cukr definovaný v oddílu A, bodech 1, 2 a 3 přílohy směrnice Rady 2001/111/ES ze dne 20. prosince 2001 o některých druzích cukru určených k lidské spotřebě1.

________________________

1          Úř. věst. L 10, 12.1.2002, s. 53.

Pozměňovací návrh 10

PŘÍLOHA BOD 2 (DEFINICE) POLOŽKA 6B (nová)

Balený chléb

„Standard British Loaf“

VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Tento zjevně technický text se týká ve skutečnosti veškerých výrobků široké spotřeby, a tedy každodenního života spotřebitelů v Unii. Musíme nalézt správnou rovnováhu mezi volným pohybem zboží, ochranou spotřebitelů a zachováním odpovídajících výrobních nákladů, které umožní malým a středním podnikům, kterých se to týká, zachovat si konkurenceschopnost.

Váš zpravodaj je připraven, do té míry, do níž by pozměňovací návrhy, jež navrhuje ke společnému postoji Rady, umožnily členským státům chránit včas zájmy spotřebitelů, a zejména spotřebitelů vyžadujících zvláštní ochranu, akceptovat klíčový princip, z kterého vychází společný postoj: členské státy, které budou uplatňovat povinné velikosti pro mléko, těstoviny, máslo a kávu tak mohou v přechodném období nadále činit, dokud nepřistoupí k úplné deregulaci velikosti obalů těchto produktů. Rada zjevně hledala kompromisní postoj vůči Komisi, která tvrdošíjně odmítala zachovat jakoukoli povinnou velikost, s výjimkou vín a lihovin.

Váš zpravodaj by nicméně přivítal, kdyby Rada šla mnohem dále a více se přiblížila k našemu postoji, který vychází z reálné situace v oblasti distribuce a spotřeby.

Z tohoto důvodu navrhuje váš zpravodaj následující pozměňovací návrhy:

Evropský parlament musí požadovat výraznou doložku o přezkumu. Čl. 9 odst. 1 společného postoje se zmiňuje o zprávě Komise i o sledování situace výrobků podle čl. 2 odst. 2, které by mělo být prováděno podle čl. 9 odst. 3. Ve druhém čtení váš zpravodaj zejména trvá na tom, aby zpráva Komise byla základem pro skutečnou doložku o přezkumu či dokonce ochrannou doložku pro tyto výrobky základní potřeby, aby umožnily Komisi, pokud zjistí, že existuje riziko narušení trhu nebo destabilizace spotřebních praktik, povolit členským státům, aby dále prodloužily lhůty uvedené v čl. 2 odst. 2, zachovaly zejména nejprodávanější povinné jmenovité velikosti a vyčkaly na vhodný návrh Komise na přezkum.

Nemůžeme akceptovat, aby byly na konci přechodného období tyto velikosti fakticky uvolněny, pokud bychom pociťovali, že dochází k narušením trhu.

Váš zpravodaj se ostatně snaží vytvořit silnější pouto mezi touto směrnicí a směrnicí o „označování cen (1998/6/ES)“. Komise odůvodňuje nezbytnost uvolnit velikosti balení a opírá se přitom o směrnici z roku 1998. V současnosti však spotřebitelé, a zejména spotřebitelé vyžadující zvláštní ochranu, nejsou dostatečně chráněni, pokud nejsou dostatečně informování o existenci jednotkových cen a protože se tato povinnost nevztahuje na drobné prodejce v protikladu k velkým obchodním řetězcům. Pouze dva členské státy, Francie a Finsko, uplatňují jednotkové ceny na drobné prodejce. Musíme tedy povzbudit členské státy, aby se pokusily rozšířit povinnost jednotkových cen na veškeré druhy prodeje.

Kromě toho, v souladu se závazky, které přijala Komise v průběhu dohodovacího řízení o směrnici o cukru (2001/111/ES) a vědom si otřesů, které by vyvolala deregulace v tomto odvětví, chce zpravodaj zachovat rozsah povinných velikostí pro bílý cukr a neomezit přechodné období na 6 let, jak to předpokládá společný postoj.

Nakonec, na žádost britských producentů baleného chleba (loaf) a jejich kolegů ze Spojeného království se považuje za nezbytné zachovat rozsah pro tento velmi specifický, tradiční a ve Spojeném království oblíbený chléb.

POSTUP

Název

Pravidla pro jmenovitá množství výrobků v hotovém balení

Referenční údaje

13484/1/2006 - C6-0039/2007 - 2004/0248(COD)

Datum prvního čtení EP – P číslo

2.2.2006                     T6-0036/2006

Návrh Komise

KOM(2004)0708 - C6-0160/2004

Pozměněný návrh Komise

KOM(2006)0171

Datum, kdy bylo na zasedání oznámeno obdržení společného postoje

18.1.2007

Příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

IMCO

18.1.2007

Zpravodaj(ové)

       Datum jmenování

Jacques Toubon

23.1.2007

 

 

Projednání ve výboru

1.3.2007

20.3.2007

 

 

Datum přijetí

12.4.2007

 

 

 

Výsledek závěrečného hlasování

+:

–:

0:

34

3

0

Členové přítomní při závěrečném hlasování

Georgi Bliznashki, Charlotte Cederschiöld, Gabriela Creţu, Rosa Díez González, Martin Dimitrov, Janelly Fourtou, Evelyne Gebhardt, Małgorzata Handzlik, Malcolm Harbour, Edit Herczog, Pierre Jonckheer, Alexander Lambsdorff, Kurt Lechner, Toine Manders, Arlene McCarthy, Bill Newton Dunn, Guido Podestà, Karin Riis-Jørgensen, Giovanni Rivera, Zuzana Roithová, Heide Rühle, Leopold Józef Rutowicz, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Ovidiu Ioan Silaghi, Alexander Stubb, Eva-Britt Svensson, Marianne Thyssen, Jacques Toubon, Bernadette Vergnaud, Barbara Weiler

Náhradník(ci) přítomný(í) při závěrečném hlasování

Wolfgang Bulfon, Jean-Claude Fruteau, Manuel Medina Ortega, Søren Bo Søndergaard, Gary Titley, Anja Weisgerber

Náhradník(ci) (čl. 178 odst. 2) přítomný(í) při závěrečném hlasování

Struan Stevenson, Reinhard Rack