AJÁNLÁS MÁSODIK OLVASATRA a Tanács közös álláspontjáról az előrecsomagolt termékek névleges mennyiségére vonatkozó szabályok megállapításáról, a 75/106/EGK és a 80/232/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről, valamint a 76/211/EGK tanácsi irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadása tekintetében

16.4.2007 - (13484/1/2006 – C6‑0039/2007 – 2004/0248(COD)) - ***II

Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság
Előadó: Jacques Toubon

Eljárás : 2004/0248(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
A6-0144/2007
Előterjesztett szövegek :
A6-0144/2007
Elfogadott szövegek :

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a Tanács közös álláspontjáról az előrecsomagolt termékek névleges mennyiségére vonatkozó szabályok megállapításáról, a 75/106/EGK és a 80/232/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről, valamint a 76/211/EGK tanácsi irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadása tekintetében

(13484/1/2006 – C6‑0039/2007 – 2004/0248(COD))

(Együttdöntési eljárás: második olvasat)

Az Európai Parlament,

–   tekintettel a Tanács közös álláspontjára (13484/1/2006 – C6‑0039/2007),

–   tekintettel a Bizottság által a Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatra (COM(2004)0708) vonatkozó első olvasatbeli álláspontjára[1],

–   tekintettel a Bizottság módosított javaslatára (COM(2006)0171),

–   tekintettel az EK-Szerződés 251. cikkének (2) bekezdésére,

–   tekintettel eljárási szabályzata 62. cikkére,

–   tekintettel a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság második olvasatra adott ajánlására (A6–0144/2007),

1.  jóváhagyja a közös álláspontot, annak módosított formájában;

2.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak.

A Tanács közös álláspontjaA Parlament módosításai

Módosítás: 1

(4) PREAMBULUMBEKEZDÉS

(4) A fogyasztóvédelmet több, a 75/106/EGK és a 80/232/EGK irányelv hatályba lépését követően elfogadott irányelv segíti elő, így különösen a fogyasztók számára kínált termékek árának feltüntetésével kapcsolatos fogyasztóvédelemről szóló, 1998. február 16-i 98/6/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv is.

(4) A fogyasztóvédelmet több, a 75/106/EGK és a 80/232/EGK irányelv hatályba lépését követően elfogadott irányelv segíti elő, így különösen a fogyasztók számára kínált termékek árának feltüntetésével kapcsolatos fogyasztóvédelemről szóló, 1998. február 16-i 98/6/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv is. Azoknak a tagállamoknak, amelyek eddig még nem tették meg, fontolóra kellene venniük a 98/6/EK irányelv végrehajtásának önkéntes kiterjesztését a kiskereskedelmi vállalkozásokra is.

Módosítás: 2

(9) PREAMBULUMBEKEZDÉS

(9) Mivel a kötelező névleges mennyiségek fenntartása eltérésnek tekintendő, ezeket a tapasztalat fényében és a fogyasztók, valamint a termelők szükségleteinek kielégítése céljából rendszeres időközönként felül kell vizsgálni. Ezen ágazatok esetében a meglévő közösségi jogszabályokat ki kell igazítani, különösen úgy, hogy a közösségi névleges mennyiségeket csak a fogyasztók számára legnagyobb mennyiségben értékesített termékek vonatkozásában rögzítsék.

(9) Mivel a kötelező névleges mennyiségek fenntartása az egyedi jellemzőket mutató bor- és szeszesital-ágazat kivételével eltérésnek tekintendő, ezeket a tapasztalat fényében és a fogyasztók, valamint a termelők szükségleteinek kielégítése céljából rendszeres időközönként felül kell vizsgálni. Ezen ágazatok esetében, amikor a Bizottság piaci zavart és/vagy a fogyasztói magatartás bizonytalanná válását állapítja meg, különösen a legkiszolgáltatottabb fogyasztók esetében, engedélyezheti a tagállamok számára a 2. cikk (2) bekezdésében említett átmeneti időszakok, és különösen a leginkább fogyasztott termékek kötelező kiszereléseinek fenntartását.

Módosítás: 3

(9A) PREAMBULUMBEKEZDÉS (új)

 

(9a) A kenyér olyan alapvető élelmiszer, amelyre a súly és az összetevők szempontjából számos tagállamban nemzeti szabályok vonatkoznak. Azokban a tagállamokban, ahol az előrecsomagolt kenyér a szokásos fogyasztás jelentős hányadát teszi ki, szoros összefüggés van a csomag mérete és súlya között.

Módosítás: 4

1. CIKK (1) BEKEZDÉS

(1) Ez az irányelv meghatározza az előrecsomagolt termékekre vonatkozó névleges mennyiségek szabályait. Ezt az irányelvet a 76/211/EGK irányelv 2. cikkében meghatározott előrecsomagolt termékekre és az előrecsomagolásra kell alkalmazni.

(1) Ez az irányelv meghatározza az előrecsomagolt termékekre vonatkozó névleges mennyiségek szabályait. Ezt az irányelvet a 76/211/EGK irányelv 2. cikkében meghatározott előrecsomagolt termékekre és az előrecsomagolásra kell alkalmazni. A 2. cikk rendelkezéseinek sérelme nélkül az irányelv nem vonatkozik az előrecsomagolt kenyérre, amelyre továbbra is a névleges mennyiségekről szóló nemzeti szabályok vonatkoznak.

Indokolás

A módosítás célja, hogy a fogyasztók továbbra is hozzájussanak az ismerős, helyben készült termékekhez.

Módosítás: 5

2. CIKK (2) BEKEZDÉS MÁSODIK ALBEKEZDÉS

Azok a tagállamok, amelyek jelenleg kötelező névleges mennyiségeket írnak elő a fehércukorra vonatkozóan, …**-ig folytathatják ezt a gyakorlatot.

________________

** HL: Kérjük, illesszék be a következő határidőt: Ezen irányelv hatálybalépését követően 72 hónappal.

törölve

Módosítás: 6

3. CIKK

A tagállamok gondoskodnak arról, hogy a melléklet 2. pontjában felsorolt és a melléklet 1. pontjában felsorolt értéktartományokban előre csomagolva kiszerelt termékek csak akkor kerüljenek forgalomba, ha azokat a melléklet 1. pontjában felsorolt névleges mennyiségekben csomagolták előre.

A tagállamok gondoskodnak arról, hogy a melléklet 2. pontjában felsorolt és a melléklet 1. és 1a. pontjában felsorolt értéktartományokban előre csomagolva kiszerelt termékek csak akkor kerüljenek forgalomba, ha azokat a melléklet 1. és 1a. pontjában felsorolt névleges mennyiségekben csomagolták előre.

Módosítás: 7

9. CIKK (3) BEKEZDÉS

(3) A Bizottság saját megállapításai és a tagállamok által benyújtott jelentések alapján felügyeli a 2. cikk (2) bekezdésének alkalmazását.

(3) A Bizottság saját megállapításai és a tagállamok által benyújtott jelentések alapján felügyeli a 2. cikk (2) bekezdésének alkalmazását. A Bizottság főleg az átültetés utáni piaci fejleményeket figyeli meg, és a megfigyelés eredményeinek fényében fontolóra veszi nyomon követő intézkedések alkalmazását az irányelv kapcsán a 2. cikk (2) bekezdésében említett áruk kötelező kiszereléseinek fenntartása mellett.

Módosítás: 8

MELLÉKLET, 1A. PONT (új)

1A. Súlyra értékesített termékek (mennyiség grammban)

Fehér cukor

250 g és 1 500 g között csak a következő 4 kiszerelés:
250 –500 –750 –1 000 – 1 500 g

Előre csomagolt kenyér

400 g és 1 000 g között csak a következő 2 kiszerelés:
400 – 800 g

Módosítás: 9

MELLÉKLET, 2. PONT, 6a. bejegyzés (új)

Fehér cukor

Az emberi fogyasztásra szánt egyes cukorfajtákról szóló 2001. december 20-i 2001/111/EK tanácsi irányelv A melléklete (1), (2) és (3) bekezdésében meghatározott cukrok1.

________________________

1 HL L 10., 2002.1.12., 53. o.

Módosítás: 10

MELLÉKLET, 2. PONT, (TERMÉKMEGHATÁROZÁSOK) 6b. bejegyzés (új)

Előre csomagolt kenyér

„Standard British Loaf”

  • [1]  Elfogadott szövegek 2006. február.2., P6_TA0036.

INDOKOLÁS

Ez a látszólag technikai jellegű szöveg valójában valamennyi alapvető fogyasztási cikkre kiterjed, így kihat az Unió fogyasztóinak mindennapi életére. Meg kell találnunk az egyensúlyt a termékek szabad mozgása, a fogyasztók védelme és a termelési árak olyan szintű fenntartása között, amellyel az érintett kkv-k még versenyképesek maradnak.

Amennyiben a Tanács közös álláspontjához javasolt módosításaim lehetővé teszik a tagállamok számára, hogy megvédjék a fogyasztók, és különösen a kiszolgáltatott fogyasztók érdekeit, előadójuk kész elfogadni a közös álláspont alapelvét: a tejre, tésztákra, vajra és kávéra kötelező kiszereléseket alkalmazó tagállamok egy átmeneti időszak alatt továbbra is alkalmazhatnak ilyeneket, mielőtt megszüntetnék az ilyen jellegű szabályozást e termékek vonatkozásában. A Tanács nyilvánvalóan kompromisszumos álláspontra törekedett a borok és szeszes italok kivételével a kötelező kiszerelések valamennyi formájának fenntartását rendíthetetlenül elutasító bizottsági állásponttal szemben.

Előadójuk mindenképpen azt szerette volna, ha a Tanács sokkal messzebbre megy és jobban közelít a mi álláspontunkhoz, amely a valós forgalmazói és fogyasztási szokásokon alapul.

Előadójuk ezért javasolja az alábbi módosításokat:

Az Európai Parlament követeljen erőteljes felülvizsgálati záradékot. A közös álláspont 9. cikkének (1) bekezdése említést tesz egy bizottsági jelentésről és a 2. cikk (2) bekezdésében említett termékek helyzetének nyomon követéséről, amit a 9. cikk (3) bekezdésének megfelelően kell foganatosítani. Második olvasatban előadójuk ragaszkodik ahhoz, hogy a Bizottság jelentése egy valódi felülvizsgálati vagy inkább védzáradék alapja legyen az alapvető fogyasztási cikkek vonatkozásában azért, hogy a Bizottság piaci zavar vagy a fogyasztási szokások bizonytalanná válásának megállapítása esetén engedélyezhesse a tagállamok számára a 2. cikk (2) bekezdésében előirányzott határidő újbóli meghosszabbítását és e termékek vonatkozásában a leginkább fogyasztott termékek kötelező kiszereléseinek fenntartását a Bizottság megfelelő módosító javaslatára várva.

Nem tudjuk elfogadni, hogy e kiszerelések vonatkozásában az átmeneti időszak végén akkor is érvényesüljön a dereguláció, ha nyilvánvaló piaci zavar érzékelhető.

Ezenkívül előadójuk fontosnak tartja, hogy erősödjön a kapcsolat ezen irányelv és a fogyasztók számára kínált termékek árának feltüntetésével kapcsolatos fogyasztóvédelemről szóló irányelv (1998/6/EK) között. A Bizottság az 1998. évi irányelvre támaszkodva igazolja a csomagolási méretek deregularizálásának szükségességét. Márpedig jelenleg a fogyasztók – és különösen a legkiszolgáltatottabb fogyasztók – nem részesülnek kellő védelemben, nem kapnak kellő tájékoztatást az egységár létezéséről, és arról, hogy ez a kötelezettség csak a nagy áruházakra alkalmazandó, a kiskereskedőkre nem. Csak két tagállam, Franciaország és Finnország alkalmazza az egységárakat a kiskereskedőkre is. Bátorítanunk kell tehát a tagállamokat, hogy az egységár feltüntetésére vonatkozó követelményt terjesszék ki a kereskedelem valamennyi formájára.

Ezenkívül a Bizottság által a cukorirányelvről (2001/111/EK) szóló egyeztetés során vállalt kötelezettségek értelmében és tisztában lévén azzal, hogy milyen zavart okozna a dereguláció ezen ágazat számára, az előadó a fehér cukor vonatkozásában fenn kívánja tartani a kötelező méretek skáláját, és a közös állásponttal szemben nem korlátozná azok fenntartását 6 éves átmeneti időszakra.

Végül a brit előre csomagolt kenyeret (loaf) gyártók és brit kollégái kérésére az előadó úgy véli, hogy fenn kell tartani a méretskálát e különleges és hagyományos brit kenyértípus vonatkozásában.

ELJÁRÁS

Cím

Előrecsomagolt termékek névleges mennyiségére vonatkozó szabályok

Hivatkozások

13484/1/2006 - C6-0039/2007 - 2004/0248(COD)

Az EP 1. olvasatának dátuma - P szám

2.2.2006                     T6-0036/2006

A Bizottság javaslata

COM(2004)0708 - C6-0160/2004

A Bizottság módosított javaslata

COM(2006)0171

A közös álláspont kézhezvétele ülésen történő bejelentésének időpontja

18.1.2007

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

IMCO

18.1.2007

Előadó(k)

       A kijelölés dátuma

Jacques Toubon

23.1.2007

 

 

Vizsgálat a bizottságban

1.3.2007

20.3.2007

 

 

Az elfogadás dátuma

12.4.2007

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

34

3

0

A zárószavazáson jelen lévő képviselők

Georgi Bliznashki, Charlotte Cederschiöld, Gabriela Creţu, Rosa Díez González, Martin Dimitrov, Janelly Fourtou, Evelyne Gebhardt, Małgorzata Handzlik, Malcolm Harbour, Edit Herczog, Pierre Jonckheer, Alexander Lambsdorff, Kurt Lechner, Toine Manders, Arlene McCarthy, Bill Newton Dunn, Guido Podestà, Karin Riis-Jørgensen, Giovanni Rivera, Zuzana Roithová, Heide Rühle, Leopold Józef Rutowicz, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Ovidiu Ioan Silaghi, Alexander Stubb, Eva-Britt Svensson, Marianne Thyssen, Jacques Toubon, Bernadette Vergnaud, Barbara Weiler

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok)

Wolfgang Bulfon, Jean-Claude Fruteau, Manuel Medina Ortega, Søren Bo Søndergaard, Gary Titley, Anja Weisgerber

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok) (178. cikk (2) bekezdés)

Struan Stevenson, Reinhard Rack