RECOMANDARE PENTRU A DOUA LECTURĂ privind poziţia comună a Consiliului în vederea adoptării directivei Parlamentului European şi a Consiliului de stabilire a normelor privind cantităţile nominale ale produselor preambalate, de abrogare a Directivelor 75/106/CEE şi 80/232/CEE ale Consiliului şi de modificare a Directivei 76/211/CEE a Consiliului

16.4.2007 - (13484/1/2006 – C6‑0039/2007 – 2004/0248(COD)) - ***II

Comisia pentru piaţa internă şi protecţia consumatorilor
Raportor: Jacques Toubon

Procedură : 2004/0248(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
A6-0144/2007

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

privind poziţia comună a Consiliului în vederea adoptării directivei Parlamentului European şi a Consiliului de stabilire a normelor privind cantităţile nominale ale produselor preambalate, de abrogare a Directivelor 75/106/CEE şi 80/232/CEE ale Consiliului şi de modificare a Directivei 76/211/CEE a Consiliului

(13484/1/2006 – C6‑0039/2007 – 2004/0248(COD))

(Procedura de codecizie: a doua lectură)

Parlamentul European,

–   având în vedere poziţia comună a Consiliului (13484/1/2006 – C6‑0039/2007),

–   având în vedere poziţia sa în primă lectură[1] referitoare la propunerea Comisiei înaintată Parlamentului European şi Consiliului (COM(2004)0708),

–   având în vedere propunerea modificată a Comisiei (COM(2006)0171),

–   având în vedere articolul 251 alineatul (2) din Tratatul CE,

–   având în vedere articolul 62 din Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere recomandarea pentru a doua lectură a Comisiei pentru piaţa internă şi protecţia consumatorilor (A6‑0144/2007),

1.  aprobă poziţia comună astfel cum a fost modificată;

2.  încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite Consiliului şi Comisiei poziţia Parlamentului.

Poziţia comună a ConsiliuluiAmendamentele Parlamentului

Amendamentul 1

CONSIDERENTUL 4

(4) Protecţia consumatorilor este facilitată de directivele adoptate ulterior adoptării Directivelor 75/106/CEE şi 80/232/CEE, în special de Directiva 98/6/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 16 februarie 1998 privind protecţia consumatorului prin indicarea preţurilor produselor oferite consumatorilor.

(4) Protecţia consumatorilor este facilitată de directivele adoptate ulterior adoptării Directivelor 75/106/CEE şi 80/232/CEE, în special de Directiva 98/6/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 16 februarie 1998 privind protecţia consumatorului prin indicarea preţurilor produselor oferite consumatorilor. Statele membre care nu au făcut încă acest lucru ar trebui să decidă cu privire la transpunerea Directivei 98/6/CE în mod voluntar şi firmelor de vânzare cu amănuntul.

Amendamentul 2

CONSIDERENTUL 9

(9) Deoarece menţinerea unor cantităţi nominale obligatorii ar trebui privită ca o derogare, aceasta ar trebui reevaluată periodic, ţinând cont de experienţa dobândită şi pentru a satisface nevoile consumatorilor şi ale producătorilor. Pentru aceste sectoare, legislaţia comunitară existentă ar trebui adaptată, în special pentru a limita cantităţile nominale comunitare fixate la cele vândute cel mai des consumatorilor.

(9) Deoarece menţinerea unor cantităţi nominale obligatorii ar trebui privită ca o derogare, cu excepţia sectorului vinurilor şi băuturilor alcoolice care prezintă caracteristici specifice, aceasta ar trebui reevaluată periodic, ţinând cont de experienţa dobândită şi pentru a satisface nevoile consumatorilor şi ale producătorilor. Pentru aceste sectoare, în momentul în care Comisia constată o perturbare a pieţei şi/sau o destabilizare a comportamentului consumatorilor, în special al celor mai vulnerabili, aceasta poate autoriza statele membre să permită menţinerea termenelor tranzitorii prevăzute la articolul 2 alineatul (2) şi, în special, menţinerea formatelor din seria obligatorie ale produselor de larg consum.

Amendamentul 3

CONSIDERENTUL 9A (nou)

 

(9a) Pâinea este un aliment de bază care, în multe dintre statele membre, face obiectul unor prevederi naţionale în ceea ce priveşte greutatea şi ingredientele. În statele membre în care pâinea preambalată reprezintă o parte importantă a consumului obişnuit, există o legătură strânsă între mărimea ambalajului şi greutatea pâinii.

Amendement 4

ARTICLE 1, PARAGRAPH 1

(1) Prezenta directivă stabileşte normele privind cantităţile nominale ale produselor preambalate. Aceasta se aplică produselor preambalate şi ambalajelor, astfel cum sunt definite la articolul 2 din Directiva 76/211/CEE.

(1) Prezenta directivă stabileşte normele privind cantităţile nominale ale produselor preambalate. Aceasta se aplică produselor preambalate şi ambalajelor, astfel cum sunt definite la articolul 2 din Directiva 76/211/CEE. Fără a aduce atingere dispoziţiilor de la articolul 2, aceasta nu se aplică pâinii preambalate pentru care dispoziţiilor naţionale referitoare la cantităţile nominale se aplică în continuare.

Justification

This amendment seeks to ensure that consumers continue to have availability of their familiar, locally produced product.

Amendamentul 5

ARTICOLUL 2 ALINEATUL (2) AL DOILEA PARAGRAF

Statele membre care prevăd în prezent cantităţi nominale obligatorii pentru zahărul alb pot continua să o facă până la .... **

____________

** JO: Introduceţi data la 72 de luni de la intrarea în vigoare a prezentei directive.

eliminat

Amendamentul 6

ARTICOLUL 3

Statele membre se asigură că produsele enumerate la punctul 2 din anexă şi prezentate în ambalaje în intervalele enumerate la punctul 1 din anexă sunt introduse pe piaţă numai în cazul în care sunt preambalate în cantităţile nominale enumerate la punctul 1 din anexă.

Statele membre se asigură că produsele enumerate la punctul 2 din anexă şi prezentate în ambalaje în intervalele enumerate la punctele 1 şi 1a din anexă sunt introduse pe piaţă numai în cazul în care sunt preambalate în cantităţile nominale enumerate la punctele 1 şi 1a din anexă.

Amendamentul 7

ARTICOLUL 9 ALINEATUL (3)

(3) Comisia monitorizează aplicarea articolului 2 alineatul (2) pe baza propriilor constatări şi pe baza rapoartelor statelor membre respective.

(3) Comisia monitorizează aplicarea articolului 2 alineatul (2) pe baza propriilor constatări şi pe baza rapoartelor statelor membre respective. În special, Comisia examinează evoluţiile pieţei şi, după transpunerea şi, în lumina rezultatelor acestor examinări, prevede aplicarea unor măsuri de urmărire a prezentei directive, menţinând mărimea ambalajelor obligatorii pentru produsele menţionate la articolul 2 alineatul (2).

Amendamentul 8

ANEXĂ PUNCTUL 1 A (nou)

Produse vândute la kilogram (cantităţi în grame)

Zahăr alb

Între 250 g – 1500 g, doar următoarele 5 formate: 250 – 500 – 750 – 1 000 – 1 500 g

Pâine

preambalată

Între 400 g - 1000 g, doar următoarele 2 formate: 400 – 800 g

Amendamentul 9

ANEXĂ PUNCTUL 2 PUNCTUL 6A (nou)

Zahăr alb

Zahărul astfel cum este definit în Secţiunea A punctele 1, 2 şi 3 din anexa la Directiva 2001/111/CE a Consiliului din 20 decembrie 2001 privind anumite tipuri de zahăr destinate alimentaţiei umane1.

________________________

1JO L 10, 12.1.2002, p. 53.

Amendamentul 10

ANEXĂ PUNCTUL 2 (DEFINIŢII) PUNCTUL 6A (nou)

Pâine preambalată

„Standard British Loaf”

EXPUNERE DE MOTIVE

This seemingly technical proposal concerns in fact all staple goods and hence the daily lives of consumers in the Union. We need to find the right balance between the free movement of goods, consumer protection and maintaining production costs at levels that allow the SMEs concerned to remain competitive.

Given that the amendments which I am proposing to the Council common position would allow Member States to safeguard the consumer interest in the long term, particularly that of vulnerable consumers, your rapporteur is ready to accept the key principle underpinning the common position: the Member States applying mandatory sizes for milk, pasta, butter and coffee may continue to do so during a transitional period before proceeding to full deregulation of the packaging sizes for these products. The Council has clearly sought a compromise position as against the Commission's outright refusal to maintain any type of mandatory size, except for wines and spirits.

However, your rapporteur would have liked to see the Council go much further and move closer to our position which is based on the realities of the retailing and consumer sectors.

This being so, your rapporteur proposes the following amendments:

Parliament must demand a tough review clause. Article 9(1) of the common position refers to a Commission report and the monitoring of the situation of the products mentioned in Article 2(2) which it will be required to carry out in accordance with Article 9(3). On second reading, your rapporteur is particularly insistent that the Commission report should be the basis for a genuine review clause or even safeguard clause for these staple products so as to allow the Commission, where it ascertains a risk of market disturbance or destabilisation of consumer habits, to authorise the Member States to extend once again the deadlines specified in Article 2(2) and to maintain in particular the most sold mandatory range sizes for each of these products pending an appropriate revision proposal from the Commission.

We cannot accept these sizes actually being deregulated at the end of the transitional period if an evident disturbance of the market is detected.

In addition, your rapporteur wishes to create a stronger link between this directive and the price indication directive (1998/6/CE). The Commission justifies the need for deregulation of packaging sizes by reference to the 1998 directive. However, at the present time, consumers and, in particular, vulnerable consumers, do not benefit from adequate protection because they are not sufficiently informed about the existence of unit pricing and because this requirement will not apply to small retailers as it does to the large supermarkets. Only two Member States, France and Finland, apply unit pricing to small retailers. We therefore need to encourage the Member States to extend the unit pricing requirement to all types of retail outlet.

Furthermore, in keeping with the undertakings given by the Commission during the conciliation on the sugar directive (2001/111/EC) and mindful of the upheaval that deregulation would entail for this sector, your rapporteur wishes to maintain a range of mandatory sizes for white sugar and not be confined to a transitional period of 6 years as envisaged in the common position.

Lastly, at the request of the British manufacturers of prepacked bread (in loaf form) and of his colleagues from the UK, he believes it is essential to maintain a range for this very particular and traditional type of bread that is popular in the UK.

PROCEDURĂ

Titlu

Norme privind cantităţile nominale pentru produsele preambalate

Referinţe

13484/1/2006 - C6-0039/2007 - 2004/0248(COD)

Data primei lecturi a PE - Numărul P

2.2.2006                     T6-0036/2006

Propunerea Comisiei

COM(2004)0708 - C6-0160/2004

Propunerea modificată a Comisiei

COM(2006)0171

Data anunţului în plen a primirii poziţiei comune

18.1.2007

Comisia competentă în fond

Data anunţului în plen

IMCO

18.1.2007

Raportor(i)

Data numirii

Jacques Toubon

23.1.2007

 

 

Examinare în comisie

1.3.2007

20.3.2007

 

 

Data adoptării

12.4.2007

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

34

3

0

Membri titulari prezenţi la votul final

Georgi Bliznashki, Charlotte Cederschiöld, Gabriela Creţu, Rosa Díez González, Martin Dimitrov, Janelly Fourtou, Evelyne Gebhardt, Małgorzata Handzlik, Malcolm Harbour, Edit Herczog, Pierre Jonckheer, Alexander Lambsdorff, Kurt Lechner, Toine Manders, Arlene McCarthy, Bill Newton Dunn, Guido Podestà, Karin Riis-Jørgensen, Giovanni Rivera, Zuzana Roithová, Heide Rühle, Leopold Józef Rutowicz, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Ovidiu Ioan Silaghi, Alexander Stubb, Eva-Britt Svensson, Marianne Thyssen, Jacques Toubon, Bernadette Vergnaud, Barbara Weiler

Membri supleanţi prezenţi la votul final

Wolfgang Bulfon, Jean-Claude Fruteau, Manuel Medina Ortega, Søren Bo Søndergaard, Gary Titley, Anja Weisgerber

Membri supleanţi (articolul 178 alineatul (2)) prezenţi la votul final

Struan Stevenson, Reinhard Rack