ODPORÚČANIE DO DRUHÉHO ČÍTANIA o spoločnej pozícii prijatej Radou na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa stanovujú pravidlá pre menovité množstvá spotrebiteľsky balených výrobkov, zrušujú sa smernice Rady 75/106/EHS a 80/232/EHS, a ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 76/211/EHS

16.4.2007 - (13484/2006 – C6‑0039/2007 – 2004/0248(COD)) - ***II

Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa
Spravodajca: Jacques Toubon

Postup : 2004/0248(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
A6-0144/2007
Predkladané texty :
A6-0144/2007
Prijaté texty :

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o spoločnej pozícii prijatej Radou na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa stanovujú pravidlá pre menovité množstvá spotrebiteľsky balených výrobkov, zrušujú sa smernice Rady 75/106/EHS a 80/232/EHS, a ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 76/211/EHS

(13484/2006 – C6‑0039/2007 – 2004/0248(COD))

(Spolurozhodovací postup: druhé čítanie)

Európsky parlament,

–   so zreteľom na spoločnú pozíciu Rady (13484/2006 – C6‑0039/2007),

–   so zreteľom na svoju pozíciu v prvom čítaní[1] k návrhu Komisie pre Európsky parlament a Radu (KOM(2004)0708),

–   so zreteľom na zmenený a doplnený návrh Komisie (KOM(2006)0171),

–   so zreteľom na článok 251 ods. 2 Zmluvy o ES

–   so zreteľom na článok 62 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na odporúčanie do druhého čítania Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa (A6‑0144/2007),

1.  schvaľuje zmenenú a doplnenú spoločnú pozíciu;

2.  poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade a Komisii.

Spoločná pozícia RadyPozmeňujúce a doplňujúce návrhy Európskeho parlamentu

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1

ODÔVODNENIE 4

(4) Ochranu spotrebiteľa uľahčujú smernice, ktoré boli prijaté po smerniciach 75/106/EHS a 80/232/EHS, najmä smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/6/ES zo 16. februára 1998 o ochrane spotrebiteľa pri označovaní cien výrobkov ponúkaných spotrebiteľovi.

(4) Ochranu spotrebiteľa uľahčujú smernice, ktoré boli prijaté po smerniciach 75/106/EHS a 80/232/EHS, najmä smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/6/ES zo 16. februára 1998 o ochrane spotrebiteľa pri označovaní cien výrobkov ponúkaných spotrebiteľovi. Členské štáty, ktoré tak ešte neurobili, by mali zvážiť, či budú transponovať smernicu 98/6/ES dobrovoľne aj v niektorých oblastiach maloobchodu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2

ODÔVODNENIE 9

(9) Keďže zachovanie povinných menovitých množstiev by sa malo považovať za výnimku, malo by sa pravidelne prehodnocovať na základe skúseností a s cieľom uspokojiť potreby spotrebiteľov a výrobcov. Pre tieto odvetvia by sa mali platné právne predpisy Spoločenstva prispôsobiť najmä s cieľom obmedziť pevne stanovené menovité množstvá Spoločenstva iba na tie menovité množstvá, ktoré sa spotrebiteľom najviac predávajú.

(9) Keďže zachovanie povinných menovitých množstiev by sa malo považovať za výnimku, okrem odvetvia vína a liehovín, ktoré má špecifický charakter, malo by sa pravidelne prehodnocovať na základe skúseností a s cieľom uspokojiť potreby spotrebiteľov a výrobcov. Pre tieto odvetvia ak Komisia zistí narušenie trhu a/alebo destabilizáciu správania spotrebiteľov, najmä tých najzraniteľnejších, môže členským štátom povoliť, aby zachovali prechodné obdobie stanovené v článku 2 odseku 2 a aby najmä zachovali najviac predávané veľkosti z povinného rozsahu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3

ODÔVODNENIE 9A (nové)

 

(9a) Chlieb je základná potravina, na ktorú sa vo viacerých členských štátoch vzťahujú národné predpisy o hmotnosti a prísadách. V tých členských štátoch, v ktorých predstavuje balený chlieb veľkú časť bežnej spotreby, existuje úzky vzťah medzi veľkosťou obalu a hmotnosťou chleba.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4

ČLÁNOK 1 ODSEK 1

1. Táto smernica ustanovuje pravidlá pre menovité množstvá výrobkov balených v spotrebiteľských baleniach. Uplatňuje sa na spotrebiteľsky balené výrobky a spotrebiteľské balenia vymedzené v článku 2 smernice 76/211/EHS.

1. Táto smernica ustanovuje pravidlá pre menovité množstvá výrobkov balených v spotrebiteľských baleniach. Uplatňuje sa na spotrebiteľsky balené výrobky a spotrebiteľské balenia vymedzené v článku 2 smernice 76/211/EHS. Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia článku 2, sa táto smernica netýka baleného chleba, na ktorý sa budú naďalej vzťahovať národné pravidlá o menovitých množstvách.

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh sa snaží zaistiť, aby bol pre spotrebiteľov aj naďalej dostupný ich známy, miestny výrobok.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5

ČLÁNOK 2 ODSEK 2 PODODSEK 2

Členské štáty, ktoré v súčasnosti predpisujú povinné menovité množstvá pre biely cukor, ich môžu naďalej predpisovať najdlhšie do …**.

________________

** 72 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto smernice..

vypúšťa sa

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6

ČLÁNOK 3

Členské štáty zabezpečia, aby sa výrobky uvedené v bode 2 prílohy, ktoré sú balené v spotrebiteľských baleniach v intervaloch uvedených v bode 1 prílohy, uvádzali na trh len vtedy, ak sú v spotrebiteľských baleniach v menovitých množstvách uvedených v bode 1 prílohy.

Členské štáty zabezpečia, aby sa výrobky uvedené v bode 2 prílohy, ktoré sú balené v spotrebiteľských baleniach v intervaloch uvedených v bodoch 1 a 1a prílohy, uvádzali na trh len vtedy, ak sú v spotrebiteľských baleniach v menovitých množstvách uvedených v bodoch 1 a 1a prílohy.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7

ČLÁNOK 9 ODSEK 3

3. Komisia sleduje uplatňovanie článku 2 ods. 2 na základe vlastných zistení a správ dotknutých členských štátov.

3. Komisia sleduje uplatňovanie článku 2 ods. 2 na základe vlastných zistení a správ dotknutých členských štátov. Komisia sleduje najmä vývoj na trhu po transpozícii a v zmysle výsledkov takéhoto monitoringu zváži uplatnenie opatrení v nadväznosti na túto smernicu tým, že zachová záväzné veľkosti obalov na výrobky uvedené v článku 2 odseuk 2.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8

PRÍLOHA BOD 1A (nový)

1 A. Výrobky predávané na váhu (množstvo v gramoch)

Biely cukor

V intervale 250 g -1 500 g len týchto 5 hmotností: 250 — 500 — 750 — 1000 — 1500 g

Balený chlieb

V intervale 400 g — 1 000 g len tieto 2 hmotnosti: 400 — 800 g

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9

PRÍLOHA BOD 2 položka 6A (nová)

Biely cukor

Cukor definovaný v sekcii A bodoch 1, 2 a 3 prílohy smernice Rady 2001/111/ES z 20. decembra 2001 o niektorých druhoch cukru určených pre ľudskú výživu1.

________________________

1          Ú. V. ES L 10 z 12.1.2002, s. 53.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10

PRÍLOHA BOD 2 (DEFINÍCIE) položka 6B (nová)

Balený chlieb

'Standard British Loaf'

DÔVODOVÁ SPRÁVA

Tento text technického vzhľadu sa v skutočnosti týka výrobkov širokej spotreby a tým každodenného života spotrebiteľov v Únii. Našou povinnosťou je nájsť správnu rovnováhu medzi voľným pohybom tovaru, ochranou spotrebiteľov a ustálením výrobných nákladov, čo umožní príslušným MSP zostať konkurencieschopnými.

Keďže mnou navrhované PDN týkajúce sa spoločnej pozície Rady by umožnili členským štátom včas ochrániť záujmy spotrebiteľov a najmä tých najzraniteľnejších, spravodajca je ochotný prijať kľúčovú zásadu, o ktorú sa opiera spoločná pozícia: členské štáty uplatňujúce povinné veľkosti pre mlieko, cestoviny, maslo a kávu môžu počas prechodného obdobia v tom naďalej pokračovať, až kým nedôjde k úplnej deregulácii veľkostí balenia týchto produktov. Rada sa očividne snažila o kompromisnú pozíciu v súvislosti s kategorickým odmietnutím Komisie zachovať akúkoľvek povinnú veľkosť okrem vín a liehovín.

Spravodajca by chcel, aby Rada išla ďalej a priblížila sa ešte bližšie k našej pozícii založenej na reálnej situácii v distribúcii a spotrebe.

Z tohto dôvodu spravodajca predkladá tieto PDN:

Európsky parlament musí požadovať prísnu doložku o preskúmaní. Článok 9 odsek 1 spoločnej pozície hovorí o správe Komisie a monitorovaní situácie produktov uvedených v článku 2 odseku 2. Monitorovanie vy mala vykonávať v súlade s článkom 9 odsekom 3. Počas druhého čítania váš spravodajca trvá najmä na tom, aby správa Komisie slúžila ako podklad pre skutočnú doložku o preskúmaní alebo tiež o zachovaní pre tieto základné potraviny s cieľom umožniť Komisii, aby v prípade, že objavila riziko narušenia trhu alebo destabilizácie spotrebiteľských zvyklostí povolila členským štátom opätovne predĺžiť lehotu stanovenú v článku 2 odsek 2 a zachovať najmä najpoužívanejšie veľkosti z povinného rozsahu pre každý z týchto produktov dovtedy, kým Komisia nenavrhne primeranú revíziu.

Nemôžeme súhlasiť s tým, že tieto veľkosti budú skutočne deregulované na konci prechodného obdobia, ak došlo k očividnému narušeniu trhu.

Okrem toho sa váš spravodajca snaží nájsť užšie spojenie tejto smernice so smernicou o označovaní cien (1998/6/ES). Komisia odôvodňuje potrebu deregulácie veľkostí balenia odvolávaním sa na smernicu z roku 1998. V súčasnosti spotrebitelia a najmä zraniteľní spotrebitelia nie sú dostatočne chránení, keďže nie sú dobre informovaní o existencii ceny za mernú jednotku a na rozdiel od veľkých obchodných domov maloobchodníci túto povinnosť nemajú. Iba dva členské štáty, Francúzsko a Fínsko, vyžadujú jednotkové ceny od maloobchodníkov. Je potrebné nabádať členské štáty, aby povinnosť oznamovania jednotkových cien zaviedli pri všetkých druhoch predaja.

Okrem toho, v súlade so záväzkom, ktorý Komisia prijala počas zmierovacieho konania týkajúceho sa smernice o cukre (2001/111/ES) a keďže si je vedomý rozruchu, ktorý by deregulácia spôsobila v tomto odvetví, spravodajca chce zachovať rozsah povinných veľkostí pre biely cukor a neobmedziť sa na šesťročné prechodné obdobie stanovené v spoločnej pozícii.

Na základe žiadosti britských výrobcov baleného chleba (loaf) a svojich kolegov zo Spojeného kráľovstva považuje za nevyhnutné zachovať rozsah pre tento v Spojenom kráľovstve populárny, veľmi osobitý tradičný druh chleba.

POSTUP

Názov

Pravidlá o nominálnych množstvách výrobkov v spotrebiteľských baleniach

Referenčné čísla

13484/1/2006 - C6-0039/2007 - 2004/0248(COD)

Dátum prvého čítania EP– Číslo P

2.2.2006                     T6-0036/2006

Návrh Komisie

KOM(2004)0708 - C6-0160/2004

Zmenený návrh Komisie

KOM(2006)0171

Dátum oznámenia prijatia spoločnej pozície na schôdzi

18.1.2007

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

IMCO

18.1.2007

Spravodajca

       dátum menovania

Jacques Toubon

23.1.2007

 

 

Prerokovanie vo výbore

1.3.2007

20.3.2007

 

 

Dátum prijatia

12.4.2007

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

34

3

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Georgi Bliznashki, Charlotte Cederschiöld, Gabriela Creţu, Rosa Díez González, Martin Dimitrov, Janelly Fourtou, Evelyne Gebhardt, Małgorzata Handzlik, Malcolm Harbour, Edit Herczog, Pierre Jonckheer, Alexander Lambsdorff, Kurt Lechner, Toine Manders, Arlene McCarthy, Bill Newton Dunn, Guido Podestà, Karin Riis-Jørgensen, Giovanni Rivera, Zuzana Roithová, Heide Rühle, Leopold Józef Rutowicz, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Ovidiu Ioan Silaghi, Alexander Stubb, Eva-Britt Svensson, Marianne Thyssen, Jacques Toubon, Bernadette Vergnaud, Barbara Weiler

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Wolfgang Bulfon, Jean-Claude Fruteau, Manuel Medina Ortega, Søren Bo Søndergaard, Gary Titley, Anja Weisgerber

Náhradníci (čl. 178 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Struan Stevenson, Reinhard Rack