PRIPOROČILO ZA DRUGO OBRAVNAVO o skupnem stališču Sveta glede sprejetja Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi predpisov v zvezi z nazivnimi količinami predpakiranih proizvodov, razveljavitvi direktiv Sveta 75/106/EGS in 80/232/EGS ter spremembi direktive Sveta 76/211/EGS

16.4.2007 - (13484/1/2006 – C6‑0039/2007 – 2004/0248(COD)) - ***II

Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov
Poročevalec: Jacques Toubon

Postopek : 2004/0248(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
A6-0144/2007
Predložena besedila :
A6-0144/2007
Sprejeta besedila :

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o skupnem stališču Sveta glede sprejetja Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi predpisov v zvezi z nazivnimi količinami predpakiranih proizvodov, razveljavitvi direktiv Sveta 75/106/EGS in 80/232/EGS ter spremembi direktive Sveta 76/211/EGS

(13484/1/2006 – C6‑0039/2007 – 2004/0248(COD))

(Postopek soodločanja: druga obravnava)

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju skupnega stališča Sveta (13484/1/2006 – C6‑0039/2007),

–   ob upoštevanju svojega stališča iz prve obravnave[1] o predlogu Komisije Parlamentu in Svetu (KOM(2004)0708),

–   ob upoštevanju spremenjenega predloga Komisije (KOM(2006)0171),

–   ob upoštevanju člena 251(2) Pogodbe o ES,

–   ob upoštevanju člena 62 svojega poslovnika,

–   ob upoštevanju priporočila za drugo obravnavo Odbora za notranji trg in zaščito potrošnikov (A6‑0144/2007),

1.  odobri skupno stališče, kakor je bilo spremenjeno;

2.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji.

Skupno stališče SvetaPredlogi sprememb Parlamenta

Predlog spremembe 1

Uvodna izjava 4

(4) Varstvo potrošnikov spodbujajo direktive, ki so bile sprejete po direktivah 75/196/EGS in 80/232/EGS, še zlasti Direktiva 98/6/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. februarja 1998 o varstvu potrošnikov pri označevanju cen potrošnikom ponujenih proizvodov.

(4) Varstvo potrošnikov spodbujajo direktive, ki so bile sprejete po direktivah 75/196/EGS in 80/232/EGS, še zlasti Direktiva 98/6/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. februarja 1998 o varstvu potrošnikov pri označevanju cen potrošnikom ponujenih proizvodov. Države članice, ki tega še niso storile, bi morale razmisliti o tem, ali naj direktivo 98/6/ES na lastno pobudo prenesejo tako, da bo veljala tudi za nekatera mala podjetja, ki se ukvarjajo s prodajo na debelo.

Predlog spremembe 2

Uvodna izjava 9

(9) Ker naj bi se ohranitev obveznih nazivnih količin obravnavala kot odstopanje, bi jo bilo treba na podlagi izkušenj in zato, da se zadovoljijo potrebe potrošnikov in proizvajalcev, redno presojati. Za te sektorje bi bilo treba prilagoditi obstoječo zakonodajo Skupnosti, zlasti bi bilo treba omejiti nazivne količine Skupnosti samo na tiste, ki se najbolje prodajajo potrošnikom.

(9) Ker naj bi se ohranitev obveznih nazivnih količin obravnavala kot odstopanje – razen v sektorju vin in žganih pijač, ki ima posebne značilnosti –, bi jo bilo treba na podlagi izkušenj in zato, da se zadovoljijo potrebe potrošnikov in proizvajalcev, redno presojati. Za te sektorje lahko Komisija, ko ugotovi motnje na trgu in/ali destabilizacijo vedenja potrošnikov, zlasti najbolj ogroženih, države članice pooblasti, da podaljšajo prehodna obdobja, predvidena v členu 2(2), ter da ohranijo zlasti tiste obvezne količine, po katerih je povpraševanje največje.

 

Predlog spremembe 3

Uvodna izjava 9 A (novo)

 

(9a) Kruh je osnovno živilo, zato zanj v številnih državah članicah veljajo nacionalni predpisi glede teže in sestavin. V državah članicah, kjer je delež pakiranega kruha v vsakdanji porabi zelo velik, je razmerje med velikostjo paketa in težo kruha natančno določeno.

Predlog spremembe 4

Člen 1, odstavek 1

1. Ta direktiva določa pravila o nazivnih količinah za izdelke, ki so predpakirani. Uporablja se za predpakirane proizvode in embalažo, kakor so opredeljeni v členu 2 Direktive 76/211/EGS.

1. Ta direktiva določa pravila o nazivnih količinah za izdelke, ki so predpakirani. Uporablja se za predpakirane proizvode in embalažo, kakor so opredeljeni v členu 2 Direktive 76/211/EGS. Brez poseganja v določbe člena 2 se ne uporablja za predpakirani kruh, za katerega še naprej veljajo nacionalni predpisi o nazivnih količinah.

Obrazložitev

S tem predlogom spremembe naj bi potrošnikom omogočili, da bodo lahko še najprej kupovali znane domače izdelke.

Predlog spremembe 5

Člen 2, odstavek 2, pododstavek 2

Države članice, ki trenutno predpisujejo obvezne nazivne količine za beli sladkor, lahko s tem nadaljujejo do…. **

____________

** UL: prosim vstaviti datum 72 mesecev po dnevu začetka veljavnosti te direktive.

črtano

Predlog spremembe 6

Člen 3

Države članice zagotovijo, da se proizvodi, navedeni v točki 2 Priloge in predpakirani v razponu, navedenem v točki 1 Priloge, dajo v promet samo, če so predpakirani v nazivnih količinah, navedenih v točki 1 Priloge.

Države članice zagotovijo, da se proizvodi, navedeni v točki 2 priloge in predpakirani v razponu, navedenem v točkah 1 in 1a priloge, dajo v promet samo, če so predpakirani v nazivnih količinah, navedenih v točkah 1 in 1a priloge.

Predlog spremembe 7

Člen 9, odstavek 3

3. Komisija spremlja uporabo člena 2(2) na osnovi lastnih ugotovitev in poročil zadevnih držav članic.

3. Komisija spremlja uporabo člena 2(2) na osnovi lastnih ugotovitev in poročil zadevnih držav članic. Komisija še zlasti spremlja dogajanje na trgu po prenosu direktive in ob upoštevanju rezultatov takšnega spremljanja razmisli o uvedbi nadaljnjih ukrepov, pri čemer ohrani obvezne velikosti pakiranja za blago iz člena 2(2).

Predlog spremembe 8

Priloga, točka 1 A (novo)

1A. Proizvodi, ki se prodajajo glede na težo (količina v gramih)

beli sladkor

v razponu od 250 g do 1500 g, samo v naslednjih petih količinah: 250 – 500 – 750 – 1000 – 1500 g

predpakirani kruh

v razponu od 400 g do 1000 g, samo v naslednjih dveh količinah: 400 – 800 g

Predlog spremembe 9

Priloga, točka 2, vnos 6 A (novo)

beli sladkor

Sladkor, kakor je opredeljen v točkah 1, 2 in 3 oddelka A priloge k direktivi 2001/111/ES Sveta z dne 20. decembra 2001 o nekaterih sladkorjih, namenjenih za prehrano ljudi.1

________________________

1UL L 10, 12.1.2002, str. 53.

Predlog spremembe 10

Priloga, točka 2 (opredelitve), vnos 6 B (novo)

predpakirani kruh

britanski predpakirani kruh (Standard British Loaf)

OBRAZLOŽITEV

To navidez tehnično besedilo dejansko zadeva vse proizvode široke porabe in torej vsakdanje življenje potrošnikov Unije. Najti je treba pravo ravnotežje med prostim pretokom blaga, varstvom potrošnikov in stroški proizvodnje, ki malim in srednjim podjetjem omogočajo, da ostanejo konkurenčna.

Ker naj bi predlogi sprememb k skupnemu stališču Sveta državam članicam omogočili dolgoročno varstvo interesa potrošnikov, zlasti ogroženih, je poročevalec pripravljen sprejeti ključno načelo, na katerem temelji skupno stališče: države članice, ki uporabljajo obvezne količine za mleko, testenine, maslo in kavo, lahko te ohranijo v prehodnem obdobju, preden začnejo uvajati popolno deregulacijo količin pakiranja teh proizvodov. Svet si je izrecno prizadeval za kompromisno stališče, medtem ko je Komisija v celoti zavrnila obvezne količine, razen za vino in žgane pijače.

Vendar bi si poročevalec želel, da bi se Svet še bolj približal našemu stališču, ki temelji na dejanskih razmerah distribucije in potrošnje.

Iz tega razloga poročevalec vlaga naslednje predloge sprememb.

Evropski parlament mora zahtevati strogo klavzulo o pregledu. Člen 9(1) skupnega stališča omenja poročilo Komisije in spremljanje stanja proizvodov iz člena 2(2), ki ga bo morala izvajati v skladu s členom 9(3). Poročevalec v drugi obravnavi zlasti vztraja, naj bo poročilo Komisije podlaga za resnično klavzulo o pregledu ali celo zaščitno klavzulo za te osnovne življenjske potrebščine, saj bi lahko tako Komisija, če bi ugotovila nevarnost motenj na trgu ali destabilizacije vedenja potrošnikov, pooblastila države članice, da znova podaljšajo rok, predviden v členu 2(2), in ohranijo zlasti tiste obvezne količine pakiranja, po katerih je povpraševanje največje, dokler Komisija ne pripravi ustreznega predloga o pregledu.

Ni namreč mogoče dopustiti, da bi se te količine po preteku prehodnega obdobja deregulirale, če bodo ugotovljene očitne motnje na trgu.

Poleg tega želi poročevalec vzpostaviti močnejšo povezavo med to direktivo in direktivo o označevanju cen (1998/6/ES). Komisija dereguliranje količin pakiranja upravičuje s sklicevanjem na direktivo iz leta 1998, vendar potrošniki, zlasti bolj ogroženi, niso dovolj zavarovani, saj niso dovolj dobro obveščeni o obstoju cen na enoto in o tem, da ta obveznost ne bo veljala za male trgovce, v nasprotju s hipermarketi. Le v dveh državah članicah, v Franciji in na Finskem, morajo mali trgovci označevati cene na enoto. Zato je treba države članice spodbuditi, da označevanje cen na enoto zahtevajo od vseh trgovcev.

V skladu z obveznostmi, ki jih je prevzela Komisija med spravnim postopkom o direktivi o sladkorju (2001/111/ES), in zavedajoč se posledic deregulacije za ta sektor se poročevalec zavzema za ohranitev obsega obveznih količin za beli sladkor in nasprotuje omejitvi na prehodno obdobje šestih let, kot predvideva skupno stališče.

Na zahtevo britanskih proizvajalcev pakiranega kruha (štruc) in kolegov iz Združenega kraljestva se zavzema za ohranitev obsega za to zelo posebno in tradicionalno vrsto kruha, ki je priljubljena v Združenem kraljestvu.

POSTOPEK

Naslov

Predpisi o nazivnih količinah za predpakirane proizvode

Referenčni dokumenti

13484/1/2006 - C6-0039/2007 - 2004/0248(COD)

Datum 1. obravnave EP – št. P

2.2.2006                     T6-0036/2006

Predlog Komisije

KOM(2004)0708 - C6-0160/2004

Spremenjeni predlog Komisije

KOM(2006)0171

Datum razglasitve prejetja skupnega stališča na zasedanju

18.1.2007

Pristojni odbor

       Datum razglasitve na zasedanju

IMCO

18.1.2007

Poročevalec/-ka

       Datum imenovanja

Jacques Toubon

23.1.2007

 

 

Obravnava v odboru

1.3.2007

20.3.2007

 

 

Datum sprejetja

12.4.2007

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

34

3

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Georgi Bliznashki, Charlotte Cederschiöld, Gabriela Creţu, Rosa Díez González, Martin Dimitrov, Janelly Fourtou, Evelyne Gebhardt, Małgorzata Handzlik, Malcolm Harbour, Edit Herczog, Pierre Jonckheer, Alexander Lambsdorff, Kurt Lechner, Toine Manders, Arlene McCarthy, Bill Newton Dunn, Guido Podestà, Karin Riis-Jørgensen, Giovanni Rivera, Zuzana Roithová, Heide Rühle, Leopold Józef Rutowicz, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Ovidiu Ioan Silaghi, Alexander Stubb, Eva-Britt Svensson, Marianne Thyssen, Jacques Toubon, Bernadette Vergnaud, Barbara Weiler

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Wolfgang Bulfon, Jean-Claude Fruteau, Manuel Medina Ortega, Søren Bo Søndergaard, Gary Titley, Anja Weisgerber

Namestniki (člen 178(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Struan Stevenson, Reinhard Rack

Datum predložitve

16.4.2007