RAKKOMANDAZZJONI GĦAT-TIENI QARI dwar il-pożizzjoni komuni tal-Kunsill fir-rigward ta'l-adozzjoni ta' direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li tistabbilixxi kwadru għall-approvazzjoni ta' vetturi bil-mutur u l-karrijiet tagħhom, u ta' sistemi, komponenti u unitajiet tekniċi separati maħsuba għal tali vetturi ("Direttiva Kwadru")

17.4.2007 - (9911/3/2006 – C6‑0040/2007 – 2003/0153(COD)) - ***II

Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur
Rapporteur: Malcolm Harbour

Proċedura : 2003/0153(COD)
Ċiklu ta' ħajja waqt sessjoni
Ċiklu relatat mad-dokument :  
A6-0145/2007
Testi mressqa :
A6-0145/2007
Testi adottati :

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar il-pożizzjoni komuni tal-Kunsill għall-adozzjoni ta' direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar li tistabbilixxi kwadru għall-approvazzjoni ta' vetturi bil-mutur u l-karrijiet tagħhom, u ta' sistemi, komponenti u unitajiet tekniċi separati maħsuba għal tali vetturi ("Direttiva Kwadru")

(9911/3/2006 – C6‑0040/2007 – 2003/0153(COD))

(Proċedura ta' kodeċiżjoni: it-tieni qari)

Il-Parlament Ewropew,

–   wara li kkunsidra l-pożizzjoni komuni tal-Kunsill (9911/3/2006 – C6‑0040/2007),

–   wara li kkunsidra l-pożizzjoni tiegħu fl-ewwel qari[1] dwar il-proposta tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill (COM(2003)0418)[2],

–   wara li kkunsidra l-proposta emendata tal-Kummissjoni (COM(2004)0738)[3],

–   wara li kkunsidra l-Artikolu 251(2) tat-Trattat KE,

–   wara li kkunsidra l-Artikolu 62 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–   wara li kkunsidra r-rakkomondazzjoni għat-tieni qari tal-Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur (A6‑0145/2007),

1.  Japprova l-pożizzjoni komuni kif emendata;

2.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-Kunsill u lill-Kummissjoni.

Pożizzjoni komuni tal-KunsillEmendi tal-Parlament

Emenda 1

Premessa 5

(5) Sabiex il-manifatturi jkunu jistgħu jadattaw għall-proċeduri armonizzati ġodda, għandu jingħata żmien biżżejjed qabel ma l-approvazzjoni tat-tip Komunitarja għall-vetturi issir obbligatorja għall-vetturi fil-kategoriji mhux M1 li jinbnew fi stadju wieħed. Tali żmien jeħtieġ ikun itwal għall-vetturi tal-kategoriji mhux M1 li jeħtieġu approvazzjoni f'diversi stadji, billi dik il-proċedura ser tinvolvi l-kostrutturi (body-builders), li jridu jiksbu biżżejjed esperjenza f'dak il-qasam sabiex il-proċeduri meħtieġa jkunu jistgħu jiġu implimentati kif suppost.

(5) Sabiex il-manifatturi jkunu jistgħu jadattaw għall-proċeduri armonizzati ġodda, għandu jingħata żmien biżżejjed qabel ma l-approvazzjoni tat-tip Komunitarja għall-vetturi issir obbligatorja għall-vetturi fil-kategoriji mhux M1 li jinbnew fi stadju wieħed. Tali żmien jeħtieġ ikun itwal għall-vetturi tal-kategoriji mhux M1 li jeħtieġu approvazzjoni f'diversi stadji, billi dik il-proċedura ser tinvolvi l-kostrutturi (body-builders), li jridu jiksbu biżżejjed esperjenza f'dak il-qasam sabiex il-proċeduri meħtieġa jkunu jistgħu jiġu implimentati kif suppost.

 

Madankollu, minħabba l-importanza tas-sikurezza għall-vetturi ta' kategorija M2 u M3, waqt il-perijodu transitorju fejn l-approvazzjoni tat-tip nazzjonali tkun għadha valida sabiex tippermetti l-manifatturi jiksbu l-esperjenza fl-approvazzjoni tat-tip ta' vettura KE, huwa meħtieġ li dawk il-vetturi jikkonformaw mar-rekwiżiti tekniċi tad-direttivi armonizzati.

 

Ġustifikazzjoni

Għax-xarabanks u għall-kowċis tal-kategorija M2 u M3 d-dati ta' intoduzzjoni ta' l-approvazzjoni tat-tip ta' vettura tal-KE jikkuntradixxu l-konsiderazzjoni preżenti minħabba li, għal dawk il-kategoriji ta' vetturi, m'huwiex previst żmien minn qabel l-applikazzjoni obbligatorja ta' l-approvazzjoni tat-tip ta' vettura tal-KE. Sabiex titneħħa din il-kontradizzjoni, u sabiex is-sikurezza ta' dawk il-vetturi tkun garantita b'applikazzjoni obbligatorja minn kmieni ta' l-istandards tas-sikurezza, huwa propost li r-rekwiżiti tekniċi armonizzati jkunu b'mandat anke matul il-perjodu transitorju li waqtu tkun permessa l-approvazzjoni tat-tip nazzjonali.

Emenda 2

Premessa 10, paragrafu 2

B'konsegwenza, ir-Regolamenti tal-Kummissjoni Ekomika għall-Ewropa tan-Nazzjonijiet Uniti (UNECE) li għalihom taderixxi l-Komunità fl-applikazzjoni ta' dik id-Deċiżjoni, u l-emendi għar-Regolamenti ta' l-UNECE li għalihom il-Komunità diġà aderixxiet għandhom ikunu inkorporati fil-proċedura Komunitarja ta' l-approvazzjoni tat-tip bħala ħtiġijiet għall-approvazzjoni tat-tip tal-KE tal-vetturi jew bħala alternattivi għal-liġi Komunitarja eżistenti. B'mod partikolari, meta l-Komunità tiddeċiedi, permezz ta' deċiżjoni tal-Kunsill, li Regolament ta' l-UNECE għandu jsir parti mill-proċedura tal-KE għall-approvazzjoni tat-tip għall-vetturi u jissostitwixxi l-liġi Komunitarja eżistenti, l-adattamenti meħtieġa għal din id-Direttiva għandhom isiru bil-proċedura regolatorja pprovduta fid-Deċiżjoni tal-Kunsill 1999/468/KE tat-28 ta' Ġunju 1999 li tistabbilixxi l-proċeduri għall-eżerċizzju tas-setgħat ta' implimentazzjoni mogħtija lill-Kummissjoni[4].

B'konsegwenza, ir-Regolamenti tal-Kummissjoni Ekomika għall-Ewropa tan-Nazzjonijiet Uniti (UNECE) li għalihom taderixxi l-Komunità fl-applikazzjoni ta' dik id-Deċiżjoni, u l-emendi għar-Regolamenti ta' l-UNECE li għalihom il-Komunità diġà aderixxiet għandhom ikunu inkorporati fil-proċedura Komunitarja ta' l-approvazzjoni tat-tip bħala ħtiġijiet għall-approvazzjoni tat-tip tal-KE tal-vetturi jew bħala alternattivi għal-liġi Komunitarja eżistenti. B'mod partikolari, meta l-Komunità tiddeċiedi, permezz ta' deċiżjoni tal-Kunsill, li Regolament ta' l-UNECE għandu jsir parti mill-proċedura tal-KE għall-approvazzjoni tat-tip għall-vetturi u jissostitwixxi l-liġi Komunitarja eżistenti, il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tagħmel l-adattamenti meħtieġa għal din id-Direttiva. Peress li dawk il-miżuri huma ta' skop ġenerali u mfassla sabiex jemendaw l-elementi mhux essenzjali ta' din id-Direttiva, jew sabiex iżidu ma' din id-Direttiva biż-żieda ta' elementi ġodda mhux essenzjali, għandhom ikunu adottati b'konformità mal-proċedura regolatorja bi skrutinju stipulata fl-Artikolu 5a tad-Deċiżjoni 1999/468/KE.

Ġustifikazzjoni

Għandha ssir referenza għall-proċedura regolatorja ġdida bi skrutinju stipulata fl-Artikolu 5a tad-Deċiżjoni tal-Kunsill 1999/468/KE, kif emendata bid-Deċiżjoni 2006/512/KE.

Emenda 3

Premessa 10 a (ġdida)

 

(10a) Għal skopijiet ta' regolamentazzjoni u simplifikazzjoni aħjar u sabiex ma jkunx jeħtieġ li l-leġiżlazzjoni Komunitarja dwar kwistjonijiet ta' speċifikazzjonijiet tekniċi tiġi emendata b'mod kostanti, għandu jkun possibbli għal din id-Direttiva jew għad-direttivi u regolamenti separati li jagħmlu referenzi għal standards u regolamenti internazzjonali eżistenti, mingħajr ma jitniżżlu fil-qafas legali Komunitarju.

Ġustifikazzjoni

Din il-premessa tappoġġja ż-żieda tal-paragrafu 4 (ġdid) fl-Artikolu 34. F'qasam ta' innovazzjoni teknika kontinwa, huwa mixtieq li tinħoloq rabta mill-qrib bejn l-evoluzzjoni ta' l-għerf tekniku u xjentifiku u l-leġiżlazzjoni sabiex ikun evitat proċess kontinwu ta' aġġornament tal-leġiżlazzjoni teknika Komunitarja.

Emenda 4

Premessa 13

(13) Dawn il-miżuri għandhom japplikaw biss għal numru limitat ta' partijiet u tagħmir, li l-lista tagħhom għandha tiġi stabbilita wara konsultazzjoni mal-partijiet interessati u l-Kumitat regolatorju msemmi f'din id-Direttiva. Tali miżuri għandhom jiżguraw li l-partijiet jew tagħmir in kwistjoni ma jxekklux is-sikurezza jew il-prestazzjoni ambjentali tal-vettura waqt li fl-istess ħin jippreservaw kemm jista' jkun il-kompetizzjoni fis-suq sekondarju (aftermarket).

 

(13) Dawn il-miżuri għandhom japplikaw biss għal numru limitat ta' partijiet jew tagħmir. Il-lista ta' partijiet jew tagħmir bħal dawn u tar-rekwiżiti sussegwenti għandha tiġi stabbilita wara konsultazzjoni mal-partijiet interessati u l-Kumitat regolatorju msemmi f'din id-Direttiva. Filwaqt li tfassal il-lista, il-Kummissjoni għandha tikkonsulta lill-partijiet interessati kollha fuq il-bażi ta' rapport u tagħmel minn kollox biex ikun hemm bilanċ ġust bejn ir-rekwiżiti għat-titjib tas-sikurezza fit-toroq u l-ħarsien ambjentali, kif ukoll l-interessi tal-konsumaturi, tal-manifatturi u tad-distributuri fil-preservazzjoni tal-kompetizzjoni fis-suq sekondarju ('aftermarket').

Ġustifikazzjoni

Għandha tkun żgurata t-trasparenza tal-proċess regolatorju tal-Kumitat kollu kemm hu, u mhux biss tat-tfassil tal-lista tal-partijiet, skond ir-rakkomandazzjonijiet tal-grupp ta' livell għoli CARS 21 dwar ir-Regolamentazzjoni Aħjar.

Emenda 5

Premessa 14

(14) Il-lista tal-partijiet u t-tagħmir, is-sistemi essenzjali konċernati kif ukoll il-miżuri ta' ttestjar u implimentazzjoni għandhom jiġu determinati skond il-proċedura msemmija fl-Artikolu 37 (2) ta' din id-Direttiva.

(14) Il-lista tal-partijiet u t-tagħmir, is-sistemi essenzjali konċernati kif ukoll il-miżuri ta' ttestjar u implimentazzjoni għandhom jiġu determinati skond il-proċedura msemmija fl-Artikolu 40 (2) ta' din id-Direttiva. Peress li dawk il-miżuri huma ta' skop ġenerali u mfassla sabiex jemendaw l-elementi mhux essenzjali ta' din id-Direttiva, jew sabiex iżidu ma' din id-Direttiva biż-żieda ta' elementi ġodda mhux essenzjali, għandhom ikunu adottati b'konformità mal-proċedura regolatorja bi skrutinju stipulata fl-Artikolu 5a tad-Deċiżjoni 1999/468/KE.

Ġustifikazzjoni

Għandha ssir referenza għall-proċedura regolatorja ġdida bi skrutinju stipulata fl-Artikolu 5a tad-Direttiva tal-Kunsill 1999/468/KE, kif emendata bid-deċiżjoni 2006/512/KE.

Emenda 6

Premessa 17 a (ġdida)

 

(17a) Huwa daqstant importanti li l-manifatturi jagħmlu l-informazzjoni faċilment disponibbli għal operaturi indipendenti biex ikunu żgurati l-manutenzjoni u t-tiswija ta' vetturi f'suq kompetittiv għal kollox.

Dawn ir-rekwiżiti ta' informazzjoni s'issa kienu inkorporati fil-leġiżlazzjoni Komunitarja u b'mod partikulari fil-proposta għal regolament dwar l-approvazzjoni tat-tip għal vetturi bil-mutur fir-rigward ta' l-emissjonijiet (Euro 5 u 6) u dwar l-aċċess għal informazzjoni dwar it-tiswija u l-manutenzjoni ta' vetturi (COM(2005)0683) fuq il-bażi li l-Kummissjoni tirrevedi, mhux aktar tard minn 4 snin wara d-data tad-dħul fis-seħħ ta' dak ir-Regolament, l-effettività ta' dawn l-artikoli u konsegwentement tista' tqis jekk ikunx xieraq li tikkonsolida d-dispożizzjonijiet kollha li jirregolaw l-aċċess għall-informazzjoni dwar it-tiswija u l-manutenzjoni ta' vetturi f'din id-Direttiva.

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda għandha l-għan li tagħmel il-Premessa 17a (ġdida) konsistenti mat-tqegħid tal-kliem fir-Regolament Euro 5.

Emenda 7

Premessa 18

(18) Bl-għan tas-simplifikazzjoni u t-tħaffif tal-proċedura, miżuri li jimplimentaw id-Direttivi jew ir-Regolamenti separati kif ukoll miżuri għall-adattament ta' l-Annessi ta' din id-Direttiva u d-Direttivi jew ir-Regolamenti separati, b'mod partikolari għall-iżvilupp ta' l-għarfien xjentifiku u tekniku għandhom jiġu adottati skond id-Deċiżjoni 1999/468/KE.

(18) Bl-għan tas-simplifikazzjoni u t-tħaffif tal-proċedura, miżuri li jimplimentaw id-Direttivi jew ir-Regolamenti separati kif ukoll miżuri għall-adattament ta' l-Annessi ta' din id-Direttiva u d-Direttivi jew ir-Regolamenti separati, b'mod partikolari għall-iżvilupp ta' l-għarfien xjentifiku u tekniku għandhom jiġu adottati skond id-Deċiżjoni 1999/468/KE. Peress li dawk il-miżuri huma ta' skop ġenerali u mfassla sabiex jemendaw l-elementi mhux essenzjali ta' din id-Direttiva, jew sabiex iżidu magħha biż-żieda ta' elementi ġodda mhux essenzjali, għandhom ikunu adottati b'konformità mal-proċedura regolatorja bi skrutinju stipulata fl-Artikolu 5a tad-Deċiżjoni 1999/468/KE. L-istess proċedura għandha tapplika għal adattamenti għall-approvazzjoni tat-tip ta' vetturi maħsuba għal persuni b'diżabilità.

Ġustifikazzjoni

Għandha tingħata l-possibiltà li jiġu emendati d-Direttiva ta' Qafas u d-direttivi u r-regolamenti separati permezz tal-kumitoloġija sabiex tkun permessa l-approvazzjoni ta' vetturi adattati għall-ħtiġijiet ta' persuni b'diżabilitajiet. Għandha ssir referenza għall-proċedura regolatorja ġdida bi skrutinju stipulata fl-Artikolu 5a tad-Deċiżjoni tal-Kunsill 1999/468/KE; kif emendata bid-deċiżjoni 2006/512/KE.

Emenda 8

Premessa 19

(19) L-esperjenza turi li jista' jkollhom jittieħdu mingħajr dewmien miżuri xierqa bil-ħsieb li tiġi żgurata protezzjoni aħjar għal dawk li jużaw it-toroq, fejn ġew identifikati nuqqasijiet fil-leġislazzjoni eżistenti. Għal tali każijiet urġenti, l-emendi meħtieġa għad-Direttivi jew ir-Regolamenti separati għandhom jiġu adottati skond id-Deċiżjoni 1999/468/KE.

(19) L-esperjenza turi li jista' jkollhom jittieħdu mingħajr dewmien miżuri xierqa bil-ħsieb li tiġi żgurata protezzjoni aħjar għal dawk li jużaw it-toroq, fejn ġew identifikati nuqqasijiet fil-leġiżlazzjoni eżistenti. Għal tali każijiet urġenti, l-emendi meħtieġa għad-Direttivi jew ir-Regolamenti separati għandhom jiġu adottati skond id-Deċiżjoni 1999/468/KE. Peress li dawk il-miżuri huma ta' skop ġenerali u mfassla sabiex jemendaw l-elementi mhux essenzjali tad-direttivi jew tar-regolamenti separati jew sabiex iżidu magħhom biż-żieda ta' elementi ġodda mhux essenzjali, għandhom ikunu adottati b'konformità mal-proċedura regolatorja bi skrutinju stipulata fl-Artikolu 5a tad-Deċiżjoni 1999/468/KE.

Ġustifikazzjoni

Għandha ssir referenza għall-proċedura regolatorja ġdida bi skrutinju stipulata fl-Artikolu 5a tad-Deċiżjoni tal-Kunsill 1999/468/KE, kif emendata bid-Deċiżjoni 2006/512/KE.

Emenda 9

Premessa 23 a (ġdida)

 

(23a) Ir-rekwiżiti ta' din id-Direttiva ta' Qafas huma skond il-prinċipji mniżżlin fil-Pjan ta' azzjoni li jdaħħal Strateġija għal aktar azzjoni koordinata biex ikun issimplifikat l-ambjent regolatorju (COM(2002)0278).

Huwa ta' importanza partikulari li miżuri futuri proposti fuq il-bażi ta' din id-Direttiva jew proċeduri li se jkunu implimentati għall-applikazzjoni tagħha għandhom ikunu konformi ma' dawn il-prinċipji, li reġgħu tfakkru fil-komunikazzjoni tal-Kummissjoni dwar Qafas Regolatorju Kompetittiv tal-Karozzi għas-Seklu 21 (COM(2007)0022).

Ġustifikazzjoni

Huwa xieraq li l-parti ewlenija tar-regolament tal-karozzi titfassal fil-kuntest usa' ta' l-approċċ integrat imħaddan mill-Kummissjoni, mill-Parlament u mill-Kunsill.

Emenda 10

Artikolu 2, Paragrafu 3

3. L-approvazzjoni tat-tip jew l-approvazzjoni individwali taħt din id-Direttiva hija fakultattiva għall-vetturi li ġejjin:

3. L-approvazzjoni tat-tip jew l-approvazzjoni individwali taħt din id-Direttiva hija fakultattiva għall-vetturi li ġejjin:

(a) vetturi mfassla u mibnija għall-użu prinċipalment f'siti ta' kostruzzjoni jew f'barrieri, u faċilitajiet ta' portijiet jew ajruporti;

(a) vetturi mfassla u mibnija għall-użu prinċipalment f'siti ta' kostruzzjoni jew f'barrieri, u faċilitajiet ta' portijiet jew ajruporti;

(b) vetturi mfassla u mibnija għall-użu mill-forzi armati, mid-difiża ċivili, mis-servizzi tat-tifi tan-nar u mill-forzi responsabbli għaż-żamma ta' l-ordni pubbliku;

(b) vetturi mfassla u mibnija għall-użu mill-forzi armati, mid-difiża ċivili, mis-servizzi tat-tifi tan-nar u mill-forzi responsabbli għaż-żamma ta' l-ordni pubbliku; u

(c) makkinarju mobbli.

(c) makkinarju mobbli,

 

b'mod li dawn il-vetturi jistgħu jikkonformaw mar-rekwiżiti ta' din id-Direttiva. Dawn l-approvazzjonijiet mhux obbligatorji huma bla ħsara għall-applikazzjoni tad-Direttiva 2006/42/KE.

Emenda 11

Artikolu 3, punt 30

30) 'awtorità kompetenti' fl-Artikolu 42 tfisser jew l-awtorità ta' l-approvazzjoni jew li tistabbilixxi, jew korp ta' akkreditazzjoni li jaġixxi f'isimha;

30) 'awtorità kompetenti' fl-Artikolu 42 tfisser jew l-awtorità ta' l-approvazzjoni jew awtorità maħtura, jew korp ta' akkreditazzjoni li jaġixxi f'isimha rispettivament;

Ġustifikazzjoni

Din il-korrezzjoni żgħira tikkjarifika liema huma l-awtoritajiet fl-Istati Membri li għandhom is-setgħa jevalwaw il-ħiliet tas-servizzi tekniċi.

Emenda 12

Artikolu 9, paragrafu 2, subparagrafu 1 a (ġdid)

 

L-approvazzjoni tat-tip f'numru ta' stadji għandha tapplika wkoll għal vetturi kompluti li huma rranġati jew modifikati minn manifattur ieħor.

Ġustifikazzjoni

Billi hemm opinjonijiet differenti fost l-Istati Membri dwar kif għandha ssir l-approvazzjoni tat-tip ta' vetturi li jiġu modifikati minn manifattur ieħor qabel l-ewwel reġistrazzjoni tagħhom, l-emenda hija maħsuba biex ikun iċċarat li vetturi rranġati jew modifikati għandha ssirilhom l-approvazzjoni tat-tip skond il-proċedura f'numru ta' stadji. Bħala konsegwenza, mhux it-testijiet kollha jridu jerġgħu jsiru fuq il-vetturi rranġati jew modifikati iżda dawk biss li huma affettwati mill-modifiki.

Emenda 13

Artikolu 20, paragrafu 1

1. L-Istati Membri jistgħu, wara applikazzjoni mill-manifattur, jagħtu approvazzjoni tat-tip tal-KE fir-rigward ta' tip ta' sistema, komponent jew unità teknika separata li tinkorpora teknoloġiji jew kunċetti li mhumiex kompatibbli ma' att regolatorju wieħed jew aktar elenkati fl-Anness IV Parti I, soġġett għall-għoti ta' awtorizzazzjoni mill-Kummissjoni skond il-proċedura msemmija fl-Artikolu 40(2).

1. L-Istati Membri jistgħu, wara applikazzjoni mill-manifattur, jagħtu approvazzjoni tat-tip tal-KE fir-rigward ta' tip ta' sistema, komponent jew unità teknika separata li tinkorpora teknoloġiji jew kunċetti li mhumiex kompatibbli ma' att regolatorju wieħed jew aktar elenkati fl-Anness IV Parti I, soġġett għall-għoti ta' awtorizzazzjoni mill-Kummissjoni skond il-proċedura msemmija fl-Artikolu 40(2a).

Ġustifikazzjoni

Il-proċedura regolatorja stipulata fl-Artikoli 5 u 7 tad-Deċiżjoni 1999/468/KE għandha tintuża għall-adozzjoni ta' deċiżjonijiet individwali mill-Kummissjoni (bil-kuntrarju ta' miżuri ta' skop ġenerali, li għalihom hija prevista l-proċedura regolatorja bi skrutinju stipulata fl-Artikolu 5a ta' dik id-Deċiżjoni).

Emenda 14

Artikolu 20, paragrafu 4, subparagrafu 1

Il-Kummissjoni għandha tiddeċiedi, skond il-proċedura msemmija fl-Artikolu 40(2), jekk tippermettix lill-Istat Membru jagħti approvazzjoni tat-tip tal-KE fir-rigward ta' dak it-tip ta' vettura jew le.

Il-Kummissjoni għandha tiddeċiedi, skond il-proċedura msemmija fl-Artikolu 40(2a), jekk tippermettix lill-Istat Membru jagħti approvazzjoni tat-tip tal-KE fir-rigward ta' dak it-tip ta' vettura jew le.

Ġustifikazzjoni

Il-proċedura regolatorja stipulata fl-Artikoli 5 u 7 tad-Deċiżjoni 1999/468/KE għandha tintuża għall-adozzjoni ta' deċiżjonijiet individwali mill-Kummissjoni (bil-kuntrarju ta' miżuri ta' skop ġenerali, li għalihom hija prevista l-proċedura regolatorja bi skrutinju stipulata fl-Artikolu 5a ta' dik id-Deċiżjoni).

Emenda 15

Artikolu 21, paragrafu 2, subparagrafu 2

Jekk il-passi meħtieġa biex jiġu adattati l-atti regolatorji ma jkunux ittieħdu, il-validità ta' eżenzjoni tista' tiġi estiża, fuq talba ta' l-Istat Membru li ħareġ l-approvazzjoni, b'deċiżjoni oħra adottata skond il-proċedura msemmija fl-Artikolu 40(2).

Jekk il-passi meħtieġa biex jiġu adattati l-atti regolatorji ma jkunux ittieħdu, il-validità ta' eżenzjoni tista' tiġi estiża, fuq talba ta' l-Istat Membru li ħareġ l-approvazzjoni, b'deċiżjoni oħra adottata skond il-proċedura msemmija fl-Artikolu 40(2a).

Ġustifikazzjoni

Il-proċedura regolatorja stipulata fl-Artikoli 5 u 7 tad-Deċiżjoni 1999/468/KE għandha tintuża għall-adozzjoni ta' deċiżjonijiet individwali mill-Kummissjoni (bil-kuntrarju ta' miżuri ta' skop ġenerali, li għalihom hija prevista l-proċedura regolatorja bi skrutinju stipulata fl-Artikolu 5a ta' dik id-Deċiżjoni).

Emenda 16

Artikolu 30, paragrafu 1

1. Jekk Stat Membru li ħareġ approvazzjoni tat-tip tal-KE jsib li vetturi, sistemi, komponenti jew unitajiet tekniċi separati ġodda akkumpanjati b'ċertifikat ta' konformità jew li għandhom fuqhom marka ta' approvazzjoni ma jikkonformawx mat-tip li jkun approva, għandu jieħu l-miżuri meħtieġa, inkluż l-irtirar ta' l-approvazzjoni tat-tip, biex jiżgura li l-vetturi, is-sistemi, il-komponenti jew l-unitajiet tekniċi separati tal-produzzjoni, skond il-każ, jinġiebu f'konformità mat-tip approvat. L-awtorità ta' l-approvazzjoni ta' dak l-Istat Membru għandha tavża lill-awtoritajiet ta' approvazzjoni ta' l-Istati Membri l-oħra dwar il-miżuri meħuda.

1. Jekk Stat Membru li ħareġ approvazzjoni tat-tip tal-KE jsib li vetturi, sistemi, komponenti jew unitajiet tekniċi separati ġodda akkumpanjati b'ċertifikat ta' konformità jew li għandhom fuqhom marka ta' approvazzjoni ma jikkonformawx mat-tip li jkun approva, għandu jieħu l-miżuri meħtieġa, anke, meta meħtieġ, l-irtirar ta' l-approvazzjoni tat-tip, biex jiżgura li l-vetturi, is-sistemi, il-komponenti jew l-unitajiet tekniċi separati tal-produzzjoni, skond il-każ, jinġiebu f'konformità mat-tip approvat. L-awtorità ta' l-approvazzjoni ta' dak l-Istat Membru għandha tavża lill-awtoritajiet ta' approvazzjoni ta' l-Istati Membri l-oħra dwar il-miżuri meħuda.

Ġustifikazzjoni

Din iż-żieda hi meħtieġa biex awtoritajiet ta' l-approvazzjoni tat-tip jingħataw il-flessibiltà li jieħdu azzjoni xierqa kif jidhrilhom li jkun il-każ.

Emenda 17

Artikolu 31, titolu

Partijiet u tagħmir li jippreżenta riskju sinifikanti
għall-funzjonament korrett ta' sistemi essenzjali

Il-bejgħ u d-dħul fis-servizz ta' partijiet jew tagħmir li jistgħu jippreżentaw riskju sinifikanti għall-funzjonament korrett ta' sistemi essenzjali

Emenda 18

Artikolu 31, paragrafu 1

1. Stati Membri għandhom jevitaw il-bejgħ, l-offerta għall-bejgħ jew id-dħul fis-servizz ta' partijiet jew tagħmir, li jistgħu jippreżentaw riskju sinifikanti għall-funzjonament korrett ta' sistemi li huma essenzjali għas-sigurtà tal-vettura jew għall-prestazzjoni ambjentali tagħha, sakemm ma jkunux ġew awtorizzati minn awtorità ta' l-approvazzjoni skond il-paragrafi 4 sa 6 ta' hawn taħt.

1. Stati Membri għandhom jippermettu l-bejgħ, l-offerta għall-bejgħ jew id-dħul fis-servizz ta' partijiet jew tagħmir, li jistgħu jippreżentaw riskju sinifikanti għall-funzjonament korrett ta' sistemi li huma essenzjali għas-sigurtà tal-vettura jew għall-prestazzjoni ambjentali tagħha, biss jekk dawk il-partijiet jew tagħmir ġew awtorizzati minn awtorità ta' l-approvazzjoni skond il-paragrafi 4 sa 7 ta' hawn taħt.

Lista ta' tali partijiet jew tagħmir għandha tiġi stabbilita fl-Anness XIII skond il-proċedura msemmija fl-Artikolu 40(2), b'kont meħud ta' l-informazzjoni disponibbli dwar:

1a. Partijiet jew tagħmir suġġett għall-awtorizzazzjoni skond l-1 paragrafu għandhom jiddaħħlu fil-lista kif stabbilita fl-Anness XIII skond il-proċedura regolatorja bi skrutinju msemmija fl-Artikolu 40(2).

 

Deċiżjoni bħal din għandha tkun ibbażata fuq evalwazzjoni ta' l-impatt u tagħmel minn kollox biex ikun hemm bilanċ ġust bejn l-elementi li ġejjin:

- is-serjetà tar-riskju għas-sikurezza jew għall-prestazzjoni ambjentali ta' vetturi mgħammra b'partijiet u tagħmir taħt konsiderazzjoni; u

a) l-eżistenza ta' riskju serju għas-sikurezza jew għall-prestazzjoni ambjentali ta' vetturi mgħammra bil-partijiet jew it-tagħmir taħt konsiderazzjoni; u

- l-effett fuq konsumaturi u manifatturi fis-segwitu għas-suq ta' l-impożizzjoni taħt dan l-Artikolu ta' rekwiżit għal awtorizzazzjoni possibbli fuq partijiet u tagħmir.

b) l-effett fuq konsumaturi u manifatturi fis-segwitu għas-suq ta' l-impożizzjoni taħt dan l-Artikolu ta' rekwiżit għal awtorizzazzjoni possibbli fuq partijiet jew tagħmir.

Ġustifikazzjoni

Dikjarazzjoni iktar ċara tal-proċedura ta' elenkar li għandha tintuża u ta' l-objettivi li għandhom jintlaħqu.

Emenda 19

Artikolu 31, Paragrafu 2

2. Il- paragrafu 1 m'għandux japplika għal partijiet u tagħmir oriġinali u għal partijiet jew tagħmir li għandhom l-approvazzjoni tat-tip skond id-dispożizzjonijiet ta' wieħed mill-atti regolatorji elenkati fl-Anness IV, ħlief fejn l-approvazzjoni tirrelata ma' aspetti oħra ħlief dawk koperti fil- paragrafu 1. Madankollu, dispożizzjonijiet biex jiġu identifikati tali partijiet u tagħmir meta mpoġġija fis-suq jistgħu, fejn xieraq, jiġu adottati skond il-proċedura msemmija fl-Artikolu 40(2).

2. Il-paragrafu 1 m'għandux japplika għal partijiet jew tagħmir oriġinali li huma koperti b'sistema ta' approvazzjoni tat-tip fir-rigward ta' vettura u għal partijiet jew tagħmir li għandhom l-approvazzjoni tat-tip skond id-dispożizzjonijiet ta' wieħed mill-atti regolatorji elenkati fl-Anness IV, ħlief fejn dawk l-approvazzjonijiet jikkonċernaw aspetti oħra ħlief dawk koperti fil-paragrafu 1. Il-paragrafu 1 m'għandux japplika għall-partijiet jew għal tagħmir prodott esklussivament għall-vetturi tat-tlielaq mhux intenzjonati għall-użu fuq it-toroq pubbliċi. Jekk partijiet jew tagħmir inklużi fl-Anness XII ikollhom użu doppju għat-tlielaq u għal fuq it-triq, dawn il-partijiet jew dan it-tagħmir ma jistax jinbiegħ jew jiġi offrut għall-bejgħ lill-pubbliku ġenerali għall-użu fit-vetturi ta' fuq it-triq sakemm ikunu jaqblu mar-rekwiżiti ta' dan l-Artikolu. Dispożizzjonijiet biex jiġu identifikati tali partijiet jew tagħmir meta mpoġġija fis-suq jistgħu, fejn xieraq, jiġu adottati skond il-proċedura regolatorja bi skrutinju msemmija fl-Artikolu 40(2).

Emenda 20

Artikolu 31, Paragrafu 3

3. Il-lista msemmija fil-paragrafu 1 tista' tiġi aġġornata u, sa fejn ikun meħtieġ, il-mudell u s-sistema ta' numerazzjoni taċ-ċertifikat imsemmi fil-paragrafu 4 kif ukoll aspetti relatati mal-proċedura, il-ħtiġijiet, l-immarkar, l-ippakkjar u t-testijiet approprjati għandhom jiġu stabbiliti skond il-proċedura msemmija fl-Artikolu 40(2). Il-ħtiġijiet jistgħu jkunu bbażati fuq l-atti regolatorji elenkati fl-Anness IV jew jistgħu jikkonsistu fi tqabbil tal-parti jew tagħmir mal-prestazzjoni tal-vettura oriġinali, jew kwalunkwe parti tagħha, kif xieraq. F'dawn il-każijiet, il-ħtiġijiet iridu jiżguraw li l-partijiet jew tagħmir ma jkunux ta' dannu għall-funzjonament ta' dawk is-sistemi li huma essenzjali għas-sikurezza tal-vettura jew għall-prestazzjoni ambjentali tagħha.

3. Il-proċedura u r-rekwiżiti tal-proċess ta' awtorizzazzjoni mesemmija fil-paragrafu 1, u dispożizzjoni għall-aġġornament sussegwenti tal-lista, għandhom jiġu stabbiliti skond il-proċedura regolatorja bi skrutinju msemmija fl-Artikolu 40(2) wara konsultazzjoni mal-partijiet interessati. Dawk ir-rekwiżiti għandhom jinkludu preskrizzjonijiet għas-sikurezza, għall-ħarsien ambjentali, u, meta meħtieġ, għall-istandards ta' ttestjar. Jistgħu jkunu bbażati fuq l-atti regolatorji elenkati fl-Anness IV jew jistgħu jkunu żviluppati skond l-istat rilevanti tas-sikurezza, jew tat-teknoloġija ambjentali u ta' l-ittestjar, jew, jekk dan ma jkunx fattibbli, jistgħu jikkonsistu fi tqabbil tal-parti jew tagħmir mal-prestazzjoni ambjentali jew ta' sikurezza tal-vettura oriġinali, jew kwalunkwe parti tagħha, kif xieraq.

Ġustifikazzjoni

Jikkjarifika r-rekwiżiti potenzjali għall-approvazzjoni tal-partijiet f'din il-kategorija.

Emenda 21

Artikolu 31, paragrafu 4 a (ġdid)

 

4a. Kull parti jew biċċa tagħmir awtorizzata fl-applikazzjoni ta' dan l-Artikolu għandha tkun immarkata kif xieraq.

Rekwiżiti ta' mmarkar u ta' ppakkjar kif ukoll il-mudell u s-sistema ta' nnumerar taċ-ċertifikat imsemmi fil-paragrafu 4 għandhom jiġu adottati skond il-proċedura regolatorja bi skrutinju msemmija fl-Artikolu 40(2).

Ġustifikazzjoni

L-immarkar ta' partijiet awtorizzati huwa essenzjali għall-informazzjoni tal-konsumaturi u għall-kontroll tas-suq. It-test tal-Kunsill m'huwiex ċar dwar jekk partijiet awtorizzati jridux jiġu mmarkati bilfors.

Emenda 22

Artikolu 31, Paragrafu 8

8. Dan l-Artikolu m'għandux ikun applikabbli qabel ma tkun ġiet stabbilita l-lista msemmija fil-paragrafu 1. Għal kwalunkwe annotazzjoni jew grupp ta' annotazzjonijiet f'dik il-lista għandu jiġi ffissat perijodu transitorju raġonevoli li matulu l-projbizzjoni msemmija fil-paragrafu 1 għandha tiġi sospiża sabiex tippermetti lill-manifattur tal-parti jew tat-tagħmir japplika għal u jikseb awtorizzazzjoni. Fl-istess waqt għandha tiġi ffissata data, fejn xieraq, biex teskludi l-partijiet u t-tagħmir iddisinjat għal vetturi li għandhom approvazzjoni tat-tip qabel dik id-data mill-applikazzjoni ta' dan l-Artikolu.

8. Dan l-Artikolu m'għandux japplika għal parti jew biċċa tagħmir qabel ma tiġi elenkata fl-Anness XIII. Għal kwalunkwe annotazzjoni jew grupp ta' annotazzjonijiet fl-Anness XIII għandu jiġi ffissat perijodu transitorju raġonevoli li jippermetti lill-manifattur tal-parti jew tat-tagħmir japplika għal u jikseb awtorizzazzjoni. Fl-istess waqt għandha tiġi ffissata data, fejn xieraq, biex teskludi l-partijiet u t-tagħmir iddisinjat għal vetturi li għandhom approvazzjoni tat-tip qabel dik id-data mill-applikazzjoni ta' dan l-Artikolu.

Ġustifikazzjoni

Il-kliem użat ġie mmodifikat skond il-bidliet fl-Artikolu 31(1).

Emenda 23

Artikolu 31, Paragrafu 9

9. Sakemm deċiżjoni dwar jekk parti jew tagħmir għandhiex tiġi inkluża fil-lista msemmija fil-paragrafu 1 għadha ma tteħditx, l-Istati Membri jistgħu jżommu dispożizzjonijiet nazzjonali li għandhom x'jaqsmu mal-partijiet u mat-tagħmir li jistgħu jaffettwaw il-funzjonament korrett ta' sistemi li huma essenzjali għas-sikurezza tal-vettura jew għall-prestazzjoni ambjentali tagħha.

9. Sakemm deċiżjoni dwar jekk parti jew tagħmir għandhiex tiġi inkluża fil-lista msemmija fil-paragrafu 1 għadha ma tteħditx, l-Istati Membri jistgħu jżommu dispożizzjonijiet nazzjonali li għandhom x'jaqsmu mal-partijiet jew mat-tagħmir li jistgħu jkunu ta' riskju sinifikanti għall-funzjonament korrett ta' sistemi li huma essenzjali għas-sikurezza tal-vettura jew għall-prestazzjoni ambjentali tagħha.

La darba tkun ittieħdet deċiżjoni pożittiva jew negattiva, id-dispożizzjonijiet nazzjonali li għandhom x'jaqsmu mal-partijiet jew mat-tagħmir in kwistjoni għandhom jieqfu milli jibqgħu validi.

La darba tkun ittieħdet deċiżjoni bħal din, id-dispożizzjonijiet nazzjonali li għandhom x'jaqsmu mal-partijiet jew mat-tagħmir in kwistjoni m'għandhomx jibqgħu validi.

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tiċċara l-kundizzjonijiet li bihom rekwiżiti nazzjonali jibqgħu validi.

Emenda 24

Artikolu 31, paragrafu 9 a (ġdid)

 

9a. Sa mid-data tad-dħul fis-seħħ ta' din id-Direttiva, l-Istati Membri m'għandhomx jadottaw dispożizzjonijiet ġodda dwar partijiet u tagħmir li jistgħu jaffettwaw il-funzjonament korrett ta' sistemi li huma essenzjali għas-sikurezza tal-vettura jew għar-rendiment ambjentali tagħha.

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda saret biex ma jkunx hemm sitwazzjoni ta' konfużjoni wara d-dħul fis-seħħ ta' l-Artikolu 31.

Emenda 24

Artikolu 31, paragrafu 9 a (ġdid)

 

9a.Sa mid-data tad-dħul fis-seħħ ta' din id-Direttiva, l-Istati Membri m'għandhomx jadottaw dispożizzjonijiet ġodda dwar partijiet u tagħmir li jistgħu jaffettwaw il-funzjonament korrett ta' sistemi li huma essenzjali għas-sikurezza tal-vettura jew għar-rendiment ambjentali tagħha.

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda saret biex ma jkunx hemm sitwazzjoni ta' konfużjoni wara d-dħul fis-seħħ ta' l-Artikolu 31.

Emenda 25

Artikolu 34, paragrafu 3 a (ġdid)

 

3a. Jistgħu jsiru referenzi diretti f'din id-Direttiva jew fid-direttivi jew fir-regolamenti separati għal standards u regolamenti internazzjonali mingħajr ma jitniżżlu fil-qafas legali Komunitarju.

Ġustifikazzjoni

Fl-interess tas-simplifikazzjoni, huwa mixtieq li referenzi inkroċjati jistgħu jsiru f'direttiva jew f'regolament għal rekwiżiti tekniċi inklużi pereżempju f'regolament UNECE. Meta xieraq, referenzi bħal dawn jistgħu jinkludu awtomatikament, l-aħħar emendi għal regolament bħal dan. Dan il-prinċipju jista' jkun applikat ukoll għal referenza inkroċjata għal standards internazzjonali bħas-CEN, l-ISO, eċċ.

Emenda 26

Artikolu 39, paragrafu 2

2. Emendi għall-Annessi għal din id-Direttiva jew għad-dispożizzjonijiet tad-direttivi jew ir-regolamenti separati elenkati fl-Anness IV, Parti I, li huma meħtieġa biex tadattahom għall-iżvilupp ta' għarfien xjentifiku u tekniku għandhom jiġu adottati skond il-proċedura msemmija fl-Artikolu 40(2).

2. Emendi għall-Annessi għal din id-Direttiva jew għad-dispożizzjonijiet tad-direttivi jew ir-regolamenti separati elenkati fl-Anness IV, Parti I, li huma meħtieġa biex tadattahom għall-iżvilupp ta' għarfien xjentifiku u tekniku jew għall-ħtiġijiet partikulari ta' persuni b'diżabilità għandhom jiġu adottati skond il-proċedura regolatorja bi skrutinju msemmija fl-Artikolu 40(2).

Ġustifikazzjoni

L-għan ta' din l-emenda huwa li tagħti s-setgħa lill-Kummissjoni biex tadotta l-adattamenti meħtieġa għal-leġiżlazzjoni Komunitarja sabiex titħaffef l-approvazzjoni tat-tip ta' vetturi li sarulhom il-modifiki tekniċi speċifiċi għal persuni b'diżabilità.

Emenda 27

Artikolu 39, Paragrafu 3

3. Emendi għal din id-Direttiva li huma meħtieġa biex tiġi applikata s-sistema ta' approvazzjoni tat-tip tal-KE għal vetturi oħra għajr dawk mgħammra b'magna ta' kombustjoni interna u biex jiġu stabbiliti ħtiġijiet tekniċi għal vetturi ta' serje żgħira, vetturi approvati taħt proċedura ta' approvazzjoni individwali u vetturi bi skopijiet speċjali għandhom jiġu adottati skond il-proċedura msemmija fl-Artikolu 40(2).

3. Emendi għal din id-Direttiva li huma meħtieġa biex tiġi applikata s-sistema ta' approvazzjoni tat-tip tal-KE għal vetturi oħra għajr dawk mgħammra b'magna ta' kombustjoni interna u biex jiġu stabbiliti ħtiġijiet tekniċi għal vetturi ta' serje żgħira, vetturi approvati taħt proċedura ta' approvazzjoni individwali u vetturi bi skopijiet speċjali għandhom jiġu adottati skond il-proċedura regolatorja bi skrutinju msemmija fl-Artikolu 40(2).

Emenda 28

Artikolu 39, paragrafu 7 a (ġdid)

 

7a. L-annessi għal din id-Direttiva jistgħu jiġu emendati permezz ta' regolamenti.

Ġustifikazzjoni

Fl-interess tas-simplifikazzjoni, li hija waħda mill-pedamenti tar-"Regolamentazzjoni Aħjar", huwa mixtieq li l-aspetti tekniċi koperti mill-annessi tad-Direttiva ta' Qafas jistgħu japplikaw direttament fl-Istati Membri, biex b'hekk ikun evitat dewmien mhux meħtieġ.

Emenda 29

Artikolu 40, paragrafu 2

2. Meta ssir referenza għal dan il-paragrafu, għandhom japplikaw l-Artikoli 5 u 7 tad-Deċiżjoni 1999/468/KE, waqt li jittieħed kont tad-dispożizzjonijiet ta' l-Artikolu 8 tagħha.

Il-perijodu msemmi fl-Artikolu 5(6) tad-Deċiżjoni 1999/468/KE għandu jkun ta' tliet xhur.

2. Meta ssir referenza għal dan il-paragrafu, għandhom japplikaw l-Artikolu 5a(1) sa (4), u l-Artikolu 7 tad-Deċiżjoni 1999/468/KE, waqt li jittieħed kont tad-dispożizzjonijiet ta' l-Artikolu 8 tagħha.

 

2a. Meta ssir referenza għal dan il-paragrafu, għandhom japplikaw l-Artikoli 5 u 7 tad-Deċiżjoni 1999/468/KE, waqt li jittieħed kont ta’ l-Artikolu 8 tagħha.

Ġustifikazzjoni

Għandha ssir referenza għall-proċedura regolatorja ġdida bi skrutinju stipulata fl-Artikolu 5a tad-Deċiżjoni tal-Kunsill 1999/468/KE, kif emendata bid-Deċiżjoni 2006/512/KE. Jidher li hemm qbil bejn l-istituzzjonijiet li l-indikazzjoni tal-perjodu fl-Artikolu 5 (6) m'għadhiex meħtieġa.

Emenda 30

Artikolu 45, paragrafu 3 a (ġdid)

 

3a. Fuq talba tal-manifattur, u sad-dati speċifikati fin-nota tal-qiegħ 1 ta' l-Anness XIX, l-Istati Membri jistgħu għandhom jibqgħu jagħtu approvazzjoni tat-tip nazzjonali bħala alternattiva għall-approvazzjoni tat-tip tal-KE, għall-kategoriji tal-vetturi M2 or M3 bil-kundizzjoni li l-vetturi, is-sistemi, il-komponenti u l-unitajiet tekniċi separati tagħhom, ingħataw l-approvazzjoni tat-tip b'konformità ma' l-atti regolatorji elenkati fil-Parti I ta' l-Anness IV ta' din id-Direttiva.

Ġustifikazzjoni

Dispożizzjoni bħal din tippermetti applikazzjoni aktar malajr ta' l-atti regolatorji fuq bażi obbligatorja, u fl-istess ħin tħaffef il-piż amministrattiv fuq il-manifatturi fil-qalba mis-sistemi ta' approvazzjonijiet nazzjonali ta' vetturi għas-sistema ta' approvazzjoni tat-tip KE.

Emenda 31

Artikolu 45, paragrafu 4

4. Għal dak li jirrigwarda vetturi bil-mutur, il-paragrafi 1, 2 u 3 għandhom japplikaw biss għal vetturi mgħammra b'magna ta' kombustjoni interna. Għall-finijiet ta' dawn id-dispożizzjonijiet, vetturi elettriċi ibridi għandhom jitqiesu li huma mgħammra b'magna ta' kombustjoni interna.

imħassar

Ġustifikazzjoni

It-tħassir tal-paragrafu jippermetti l-approvazzjoni tat-tip ta' vetturi li jużaw teknoloġiji oħra u mhux magni tal-kombustjoni interni, eż. vetturi li jaħdmu bl-elettriku li jipproduċu huma stess ('fuel cell vehicles') eċċ.

Ġustifikazzjoni

Emenda 32

Artikolu 46

L-Istati Membri għandhom jiddeterminaw il-penali applikabbli għal ksur tad-dispożizzjonijiet ta' din id-Direttiva u ta' l-atti regolatorji elenkati fl-Anness IV parti I u għandhom jieħdu l-miżuri kollha neċessarji għall-implimentazzjoni tagħhom. Il-pieni determinati għandhom ikunu effettivi, proporzjonali u dissważivi. L-Istati Membri għandhom jinnotifikaw dawn id-dispożizzjonijiet lill-Kummissjoni mhux aktar tard minn ...* u għandhom jinnotifikaw kwalunkwe modifika sussegwenti għalihom malajr kemm jista' jkun.

L-Istati Membri għandhom jiddeterminaw il-penali applikabbli għal ksur tad-dispożizzjonijiet ta' din id-Direttiva, u b'mod partikolari tal-projbizzjonijiet stipulati jew li jirriżultaw mill-Artikolu 31, u ta' l-atti regolatorji elenkati fl-Anness IV parti I u għandhom jieħdu l-miżuri kollha neċessarji għall-implimentazzjoni tagħhom. Il-pieni determinati għandhom ikunu effettivi, proporzjonali u dissważivi. L-Istati Membri għandhom jinnotifikaw dawn id-dispożizzjonijiet lill-Kummissjoni mhux aktar tard minn ... * u għandhom jinnotifikaw kwalunkwe modifika sussegwenti għalihom malajr kemm jista' jkun.

Ġustifikazzjoni

Abbozzar aktar sempliċi konsistenti ma' l-Artikolu 31 (1) immodifikat.

Emenda 33

Anness II, taqsima A, punt 5

5. "Vettura bi skop speċjali" tfisser vettura tal-kategorija M, N jew O għat-trasport ta' passiġġieri jew merkanzija u għat-twettiq ta' funzjoni speċjali li għaliha huma meħtieġa arranġamenti tal-body speċjali u/jew tagħmir speċjali.

5. "Vettura bi skop speċjali" tfisser vettura maħsuba għat-twettiq ta' funzjoni li teħtieġ arranġamenti tal-body speċjali u/jew tagħmir speċjali. Din il-kategorija tinkludi vetturi aċċessibbli għas-siġġijiet tar-roti.

Ġustifikazzjoni

L-għan ta' din l-emenda huwa li vetturi li jinbnew jew li jittranġaw biex jakkomodaw lil min juża s-siġġu tar-roti, jiġu inklużi fil-'kategorija ta' vettura bi skopijiet speċjali'. Għalhekk ikun possibbli li jitfasslu dispożizzjonijiet tekniċi speċifiċi għall-approvazzjoni tat-tip ta' vetturi bħal dawn fil-livell Komunitarju. Barra minn hekk, id-definizzjoni ġiet issimplifikata.

Emenda 34

Anness II, taqsima A, punt 5, punt 5.4 a (ġdid)

 

5.4a. "Vettura aċċessibli għal min juża s-siġġu tar-roti" tfisser vettura tal-kategorija M1 mibnija jew konvertita speċifikament sabiex takkomoda persuna waħda jew iktar bil-qegħda fis-siġġu tar-roti tagħhom stess matul il-vjaġġ.

 

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tipprovdi definizzjoni ċara ta' vettura rranġata għal skopijiet ta' trasport ta' min juża s-siġġu tar-roti bilqiegħda fis-siġġu tar-roti tiegħu stess. Din id-definizzjoni flimkien ma' l-Appendiċi ġdida għall-Anness XI jippermettu li dispożizzjonijiet tekniċi speċifiċi għall-approvazzjoni tat-tip ta' vetturi bħal dawn jiġu stipulati fil-livell Komunitarju.

Emenda 35

Anness II, taqsima C, punt 5, inċiż SGH a (ġdid)

 

SGa Vettura aċċessibbli għas-siġġijiet tar-roti (Ara l-Anness II, taqsima A, punt 5.4a.)

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda hija marbuta mad-definizzjoni ġdida inkluża fl-Anness II, taqsima A, punt 5.

Emenda 36

Anness IV, Parti I, punt 31, kolonna 1

31. Ċinturi tas-sigurtà

31. Ċinturi tas-sigurtà u sistemi ta' żamma

Ġustifikazzjoni

L-għan ta' din l-emenda huwa li tkun żgurata l-konsistenza billi jiddaħħal obbligu ġdid biex sistemi ta' żamma għat-tfal issirilhom l-approvazzjoni tat-tip skond id-Direttiva 77/541/KEE.

Din l-emenda għandha tapplika wkoll għal: Anness IV, Parti I, Appendiċi, punt 31 - Anness IV, Parti II, punt 31 - Anness VI, Appendiċi, punt 31 - Anness XI, Appendiċi 1, punt 31 - Anness XI, Appendiċi 2, punt 31 - Anness XI, Appendiċi 3, punt 31 - Anness XI, Appendiċi 4, punt 31

Emenda 37

Annes V, appendiċi 2, paragrafu 10.1 u paragrafu 10.2, introduzzjoni u punt (a)

10.1L-awtorità kompetenti għandha, mingħajr dewmien mhux dovut, tieħu d-deċiżjoni dwar jekk tagħtix, tikkonfermax jew testendix l-għażla abbażi tar-rapport(i) u kwalunkwe informazzjoni oħra rilevanti.

10.1. L-awtorità li tapprova għandha, mingħajr dewmien mhux dovut, tieħu d-deċiżjoni dwar jekk tagħtix, tikkonfermax, jew testendix in-nomina ta' servizz tekniku fuq il-bażi ta' rapport(i) u kwalunkwe informazzjoni rilevanti oħra.

10.2. L-awtorità kompetenti għandha tipprovdi ċertifikat lis-servizz tekniku. Iċ-ċertifikat għandu jidentifika dan li ġej:

10.2. L-awtorità li tapprova għandha tipprovdi ċertifikat lis-servizz tekniku. Dan iċ-ċertifikat għandu jidentifika dan li ġej:

a) l-identità u l-logo ta' l-awtorità kompetenti;

a) l-identità u l-logo ta' l-awtorità li tapprova;

Emenda 38

Anness VII, punt 1, Taqsima 1, inċiżi 19 u 34

 

19 għar-Rumanija

 

34 għall-Bulgarija

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda hija marbuta mat-tkabbir ta' l-Unjoni Ewropea.

Emenda 39

Anness VII, Appendiċi, punt 1.1, inċiżi 19 u 34

 

19 għar-Rumanija

 

34 għall-Bulgarija

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda hija marbuta mat-tkabbir ta' l-Unjoni Ewropea.

Emenda 40

Anness IX, Parti I, Naħa 2, punt 47, fillieri 1 u 7

Belġju: ... | Repubblika Ċeka: ...

Il-Belġju: ..| Il-Bulgarija: ..| Ir-Repubblika Ċeka:..

Polonja: ... | Portugall: ...

Il-Polonja: ... | Il-Portugall: ..| Ir-Rumanija: ..

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda hija marbuta mat-tkabbir ta' l-Unjoni Ewropea.

Din l-emenda għandha tapplika għal vetturi kompleti jew ikkompletati tal-kategorija M1, tal-kategoriji M2 u M3; tal-kategoriji N1, N2 u N3 u għall-kategoriji O1, O2, O3 u O4.

Emenda 41

Anness IX, Parti II, Naħa 2, punt 47, fillieri 1 u 7

Belġju: ... | Repubblika Ċeka: ...

Il-Belġju: ..| Il-Bulgarija: ..| Ir-Repubblika Ċeka:..

Polonja: ... | Portugall: ...

Il-Polonja: ... | Il-Portugall: ..| Ir-Rumanija: ..

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda hija marbuta mat-tkabbir ta' l-Unjoni Ewropea.

Din l-emenda għandha tapplika għal vetturi inkompleti tal-kategorija M1, tal-kategoriji M2 u M3; tal-kategoriji N1, N2 u N3 u għall-kategoriji O1, O2, O3 u O4.

Emenda 42

Anness XI, Appendiċi 2 a (ġdid)

Emendi mill-Parlament

Appendiċi 2a

Vetturi Aċċessibbli għas-Siġġijiet tar-Roti

Punt

Suġġett

Referenza ta' l-att regolatorju

M1

1

Livelli ta' ħoss

70/157/KEE

X

2

Emissjonijiet

70/220/KEE

G + W1

3

Tankijiet tal-fjuwil/tagħmir ta' protezzjoni fuq wara

70/221/KEE

X + W2

4

Spazju għall-pjanċa ta' reġistrazzjoni fuq wara

70/222/KEE

X

5

Sforz għall-immanuvrar

70/311/KEE

X

6

Qfieli u ċappetti tal-bibien

70/387/KEE

X

7

Twissija li tinstema'

70/388/KEE

X

8

Tagħmir ta' viżjoni indiretta

2003/97/KEE

X

9

Ibbrejkjar

71/320/KEE

X

10

Tneħħija ta' interferenza minn frekwenzi tar-radju

72/245/KEE

X

11

Duħħan tad-diżil

72/306/KEE

X

12

Tagħmir ta' ġewwa

74/60/KEE

X

13

Tagħmir kontra s-serq u immobilizzatur

74/61/KEE

X

14

Stering protettiv

74/297/KEE

X

15

Saħħa tas-sedili

74/408/KEE

X + W3

16

Projezzjoni fuq barra

74/483/KEE

X + W4

17

Strument li juri l-veloċità u ger tar-rivers

75/443/KEE

X

18

Pjanċi (statutarji)

76/114/KEE

X

19

Irbit taċ-ċinturi ta' sigurtà

76/115/KEE

X + W5

20

Installazzjoni ta' dwal u tagħmir ta' dwal li jindikaw id-direzzjoni

76/756/KEE

X

21

Rifletturi fid-dwal ta' wara

76/757/KEE

X

22

Fanali tal-ġenb fuq quddiem, fanali ta' quddiem (ġenb), fanali ta' wara (ġenb), fanali tal-waqfien, fanali fil-ġenb li jindikaw id-direzzjoni, fanali ta' quddiem li jintużaw mal-ġurnata

76/758/KEE

X

23

Indikaturi tad-direzzjoni

76/759/KEE

X

24

Fanali tal-pjanċa ta' reġistrazzjoni fuq wara

76/760/KEE

X

25

Fanali ta' quddiem (inklużi l-bozoz)

76/761/KEE

X

26

Fanali taċ-ċpar fuq quddiem

76/762/KEE

X

27

Ġanċi għall-irmonkar

77/389/KEE

X

28

Fanali taċ-ċpar fuq wara

77/538/KEE

X

29

Fanali tar-rivers

77/539/KEE

X

30

Fanali ta' l-ipparkjar

77/540/KEE

X

31

Ċinturi tas-sigurtà u sistemi ta' żamma

77/541/KEE

X + W6

32

Medda ta' viżibilità ta' quddiem

77/649/KEE

X

33

Identifikazzjoni tal-kontrolli

78/316/KEE

X

34

Apparat għat-tneħħija tas-silġ/taċ-ċpar

78/317/KEE

X

35

Apparat għall-ħasil u t-tindif tal-windskrin

78/318/KEE

X

36 

Sistemi ta' tisħin

2001/56/EC 

X

37

Pjanċi għall-protezzjoni tar-roti

78/549/KEE

X

39

Emmissjonijiet ta' CO2 /konsum ta' fjuwil

 

80/1268/EEC

X + W7

40

Saħħa tal-magna

80/1269/KEE

X

41

Emissjonijiet ta' diżil

2005/55/EC 

X

44

Mases u dimensjonijiet

92/21/KEE

X + W8

45

Ħġieġ ta' sikurezza

92/22/KEE

X

46

Tajers

92/23/KEE

X

50

Apparat għall-igganċjar ta' żewġ xafts (couplings)

94/20/EC 

X

53

Impatt frontali

96/79/EC 

X + W9

54

Impatt mill-ġenb

96/27/EC 

X + W10

58

Protezzjoni għal min ikun bil-mixi

2003/102/EC 

X

59

Riċiklibilità

2005/64/EC 

N/A

60

Sistema ta' protezzjoni frontali

2005/66/EC 

X

61

Sistemi ta' kondizzjonament ta' l-arja

2006/40/EC 

X

Ġustifikazzjoni

The amendment provides for a list of decisions to be applied for type-approving vehicles constructed or converted for the purposes of transporting wheel-chair users seated in their own wheel-chairs. The list applies not only for vehicles constructed for such purposes but also for converted vehicles which have been subject to an EC vehicle type-approval. In the first case, the ‘normal’ type-approval regime applies whilst in the latter, the ‘multi-stage’ approval regime is applicable. In both cases, a letter ‘X’ means that no exemption to the Community legislation in force is permitted while a letter ‘W’ provides for a reference to specific provisions; 'G' means requirements according to the category of the base/incomplete vehicle.

Emenda 43

L-Anness XI, "Tifsira ta' l-Ittri", wara l-ittra V

 

W1 irid ikun hemm konformità mar-rekwiżiti, iżda modifika tas-sistema ta' l-egżost hija permessa mingħajr il-ħtieġa ta' aktar testijiet sakemm it-tagħmir għall-kontroll ta' l-emissjonijiet inklużi filtri ta' materja partikula (jekk hemm) m'huwiex affettwat. M'għandux ikun meħtieġ test ta' evaporazzjoni ġdid fuq il-vettura modifikata sakemm it-tagħmir għall-kontroll ta' l-evaporazzjoni jinżammu kif imqiegħda mill-manifattur tal-vettura oriġinali.

Approvazzjoni tat-tip tal-KE maħruġa lill-vettura oriġinali l-aktar rappreżentattiva tibqa' valida irrispettivament minn bidla fil-massa ta' referenza.

 

W2 Irid ikun hemm konformità mar-rekwiżiti, iżda modifika tar-'routing', tat-tul tat-tubi tar-riforniment, tal-pajpijiet tal-fjuwil u tal-pajpijiet tal-gass tal-fjuwil hija permessa. Huwa permess li t-tank tal-fjuwil oriġinali jitqiegħed f'post differenti.

 

W3 Post għal siġġu tar-roti jitqies bħala post bilqiegħda. Għandu jiġi pprovdut biżżejjed spazju għal kull siġġu tar-roti. Il-pjan lonġitudinali ta' l-erja speċjali għandu jkun parallel għall-pjan lonġitudinali tal-vettura.

 

 

Għandu jkun hemm tagħrif xieraq disponibbli għal sid il-vettura li siġġu tar-roti li jintuża bħala post bilqiegħda fil-vettura irid ikun kapaċi jiflaħ għall-forzi trażmessi mill-mekkaniżmu ta' rbit 'l isfel waqt il-kundizzjonijiet ta' sewqan varji.

Jistgħu jsiru adattamenti varji għas-sedili tal-vettura sakemm l-irbit, il-mekkaniżmi u r-riffieda tar-ras tagħhom jiggarantixxu l-istess livell ta' rendiment stipulat fid-Direttiva.

 

W4 Għajnuniet biex wieħed jirkeb għandhom ikunu konformi mad-Direttiva meta m'humiex qed jintużaw.

 

W5 Kull post għal siġġu tar-roti għandu jkun mgħammar b'sistema ta' żamma integrata li tikkonsisti f'sistema ta' żamma għas-siġġu tar-roti u sistema ta' żamma għal min juża s-siġġu tar-roti.

 

Irbit għal sistemi ta' żamma għandu jiflaħ għall-forzi kif stipulat fid-Direttiva 76/115/KEE u fl-Istandard ISO 10542-1: 2001.

 

Strixxi b'saħħithom u ħardwer maħsubin biex iżommu s-siġġu tar-roti f'postu (mekkaniżmi ta' rbit 'l isfel) għandhom jissodisfaw ir-rekwiżiti tad-Direttiva 77/541/KEE u tal-parti rilevanti ta' l-Istandard ISO 10542.

 

It-testijiet għandhom isiru mis-servizz tekniku inkarigat mill-ittestjar u l-iċċekkjar skond id-Direttivi msemmija hawn fuq. Il-kriterji huma dawk inklużi f'dawn id-Direttivi. It-testijiet għandhom isiru bis-siġġu tar-roti li jintuża għat-testijiet deskritt fl-Istandard ISO 10542.

 

W6 Meta, minħabba l-bidla, punti ta' rbit għaċ-ċinturi ta' sigurtà jridu jaqbżu t-tolleranza stipulata fil-punt 2.7.8.1 ta' l-Anness I għad-Direttiva 77/541/KEE, is-servizz tekniku għandu jiċċekkja jekk il-bidla tikkostitwixxix l-agħar każ jew le. Jekk huwa hekk, it-test stipulat fl-Anness VII għad-Direttiva 77/541/KEE għandu jsir. M'għandhiex għalfejn tinħareġ estensjoni għall-approvazzjoni tat-tip tal-KE.

W7 Kejl ġdid marbut ma' l-emissjonijiet ta' CO2 ma jridx isir meta, fl-applikazzjoni tad-dispożizzjonijiet taħt W1, ma jridux isiru testijiet ġodda fir-rigward emissjonijiet mill-pajp ta' l-egżost.

 

W8 Għal skopijiet ta' kalkolu, wieħed għandu jassumi li l-massa tas-siġġu tar-roti inkluża l-massa ta' min qed jużah hija ta' 100kg. Il-massa għandha tkun ikkonċentrata fil-punt H tal-magna tridimensjonali.

Is-servizz tekniku għandu jqis ukoll il-possibiltà li juża siġġijiet tar-roti ta' l-elettriku, li wieħed jassumi li l-massa tagħhom, inkluża l-massa ta' min jużahom, hija ta' 250kg. Kwalunkwe limitazzjoni fil-kapaċità tal-passiġġier li ġejja mill-użu ta' siġġijiet tar-roti ta' l-elettriku għandhom ikunu rreġistrati fiċ-ċertifikat ta' approvazzjoni tat-tip u spjega ta' dan għandha tkun inkluża fiċ-ċertifikat ta' konformità.

 

W9 M'għandux ikun meħtieġ test ġdid fuq il-vettura modifikata sakemm il-parti ta' quddiem tax-xażi li qiegħda quddiem il-punt R tas-sewwieq m'hijiex affetwata minn dak li tranġa fil-vettura u l-ebda parti tas-sistema ta' żamma supplimentari ('airbag(s)) ma tneħħiet jew ma ġiet diżattivata.

 

W10 M'għandux ikun meħtieġ test ġdid fuq il-vettura modifikata sakemm ir-rinforzi tal-ġnub ma nbidlux u l-ebda parti mis-sistema ta' żamma supplimentari ('air bag(s)') tal-ġnub ma tneħħiet jew ma ġiet diżattivata.

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tagħti gwida ċara għall-approvazzjoni tat-tip ta' vetturi mibnija jew irranġati għal skopijiet ta' trasport ta' min juża s-siġġu tar-roti bilqiegħda fis-siġġu tar-roti tiegħu stess. Din l-emenda tikkompleta l-introduzzjoni ta' l-Appendiċi ġdida 2 a għall-Anness XI.

Emenda 44

Anness XIX, ringiela 6

Pożizzjoni Komuni tal-Kunsill

Vetturi mhux kompluti u kompluti tal-kategoriji, M2, M3

18-il xahar wara d-dħul fis-seħħ

18 xahar wara d-dħul fis-seħħ

30 xahar wara d-dħul fis-seħħ

Emenda mill-Parlament

Vetturi mhux kompluti u kompluti tal-kategorija

M2, M3

18-il xahar wara d-dħul fis-seħħ

18-il xahar wara d-dħul fis-seħħ1

36 xahar wara d-dħul fis-seħħ

1 Sabiex jiġi applikat l-Artikolu 45(3a), din id-data ġiet posposta bi 12-il xahar.

Emenda 45

Anness XIX, ringiela 9

Pożizzjoni Komuni tal-Kunsill

Vetturi kkompletati tal-kategoriji M2, M3

18-il xahar wara d-dħul fis-seħħ

36 xahar wara d-dħul fis-seħħ

60 xahar wara d-dħul fis-seħħ

Emenda mill-Parlament

Vetturi kkompletati tal-kategoriji M2, M3 

18-il xahar wara d-dħul fis-seħħ

30 xahar wara d-dħul fis-seħħ1

48 xahar wara d-dħul fis-seħħ

1 Sabiex jiġi applikat l-Artikolu 45(3a), din id-data ġiet posposta bi 12-il xahar.

  • [1]  ĠU C 097, 22.4.2004, p. 137-370.
  • [2]  Għadha mhux ippubblikata fil-ĠU.
  • [3]  Għadha mhux ippubblikata fil-ĠU.
  • [4]               ĠU L 184, 17.7.1999, p. 23. Deċiżjoni kif emendata bid-Deċiżjoni 2006/512/KE (ĠU L 200. 22.7.2006, p. 11).

NOTA SPJEGATTIVA

Il-proposta hija Direttiva ta' Qafas li tgħaqqad numru kbir ta' Approvazzjonijiet tat-tip individwali - u dan jispjega l-estent ta' l-annessi tekniċi - u tirrappreżenta avvanz importanti fl-ikkompletar tas-Suq Wieħed. Meta jitqies f'kuntest storiku, hija ħaġa ta' l-għaġeb li - b'livell estensiv tant ta' leġiżlazzjoni armonizzata - is-Suq Intern għad m'għandux proċedura ta' approvazzjoni tat-tip integrata għalkollox li tippermetti lill-manifatturi tat-tipi kollha ta' vetturi u trejlers li japprofittaw minnu bis-sħiħ. Filwaqt li karrozzi tal-passiġġieri bbenefikaw minn approvazzjoni tat-tip waħda għal ħafna snin, din il-proposta l-ewwelnett iġġib armonizzazzjoni sħiħa tal-proċeduri ta' approvazzjoni ta' ċertifikazzjoni tat-test. Il-proposta ddaħħal ukoll bis-sħiħ id-direttiva dwar il-karrozzi tal-linja fil-proċedura ta' approvazzjoni tat-tip, u dan jirriżulta fi standards ta' sikurezza mtejba għal karrozzi tal-linja, u tinkludi dispożizzjonijiet għall-inkorporazzjoni tar-regolamenti UNECE rilevanti fil-proċedura globali ta' Approvazzjoni tat-Tip.

Fl-Ewwel Qari tal-Parlament, adottat fi Frar 2004, il-kwistjoni ewlenija kienet is-simplifikar tal-proċedura għal vetturi b'volum żgħir. Il-Kunsill issa jipproponi figuri li huma ogħla minn dawk fil-proposta oriġinali tal-Kummissjoni, iżda m'humiex daqs dawk fl-emendi fl-Ewwel Qari tal-Parlament. Ir-Rapporteur jipproponi li tkun aċċettata, fi spirtu ta' kompromess, il-pożizzjoni tal-Kunsill f'dan ir-rigward.

It-tieni kwistjoni ewlenija indirizzata mill-Parlament fl-Ewwel Qari kienet dwar il-ħruġ ta' informazzjoni teknika. Din issa kienet ittrattata mill-Kummissjoni fil-proposta EURO-5 tagħha u kienet appoġġjata mill-Opinjoni tal-Kumitat għas-Suq Intern imfassla mis-Sra Weisgerber (2005/0282(COD)). Fuq dik il-bażi r-Rapporteur ma jirrakkomandax li dawn l-emendi jerġgħu jitressqu iżda jipproponi premessa qasira ta' referenza inkroċjata għad-deċiżjoni Euro-5.

L-ewwelnett, l-abbozz ta' rakkomandazzjoni jaġġorna d-Direttiva fir-rigward l-aħħar tkabbir (l-adeżjoni tal-Bulgarija u r-Rumanija) u jressaq l-emendi meħtieġa biex id-Direttiva tkun skond id-Deċiżjoni dwar il-Kumitoloġija ta' l-2006[1], li ddaħħal il-proċedura ġdida ta' 'Kumitat regolatorju bi skrutinju' kulfejn hija meħtieġa. It-trasparenza addizzjonali offruta mid-deċiżjoni ta' kumitoloġija titqies ta' importanza partikulari għall-aġġornament ta' miżuri f'din il-proposta.

It-tieni, l-abbozz ta' rakkomandazzjoni jkopri kategorija importanti ta' vetturi modifikati għal persuni b'diżabilità (vetturi aċċessibbli għas-siġġijiet tar-roti), li ma kinitx rikonoxxuta sew fil-kategoriji ta' vetturi bi skop speċjali bbażati fuq karrozzi jew vannijiet ta' volum kbir. Bl-assistenza teknika tas-servizzi tal-Kummissjoni, qed ikunu proposti Anness Tekniku ġdid u artikolu korrispondenti, li jippermettu li jibbenefikaw mis-Suq Intern. B'dan il-mod, jistgħu isiru dispożizzjonijiet għall-approvazzjoni ta' vetturi speċjalizzati bħal dawn, simili għall-approvazzjoni tat-tip għal ambulanzi jew karrozzi tal-mejtin.

Il-Proposta Modifikata tal-Kunsill fiha dispożizzjoni ġdida għalkollox dwar l-awtorizzazzjoni ta' partijiet li jistgħu jinbidlu (artikolu 31), billi partijiet u tagħmir mibjugħin minn produtturi indipendenti jistgħu potenzjalment ikunu ta' riskju sinifikanti għall-funzjonament tajjeb tas-sikurezza ta' vettura u għal sistemi ambjentali. Għaldaqstant, il-Kummissjoni żiedet dispożizzjoni (ġejja mid-diskussjoni parallela dwar il-protezzjoni tad-disinn għal partijiet 'li jridu jaqblu') sabiex ikun żgurat li l-produzzjoni indipendenti ta' dawn il-partijiet identifikati speċifikament tkun konformi mal-parametri tekniċi meħtieġa għall-operazzjoni sikura globali tal-vettura.

Huwa importanti li d-Direttiva ta' Qafas tibbilanċja l-interessi tal-konsumatur u tal-produttur filwaqt li żżomm il-kompetizzjoni fis-suq sekondarju. Ir-Rapporteur jemmen li l-Kummissjoni pprovdiet qafas sod, iżda jipproponi emendi sabiex il-proċess isir aktar ċar, aktar trasparenti u konformi mal-prattika tar-regolamentazzjoni aħjar.

F'dan il-kuntest, it-tħaddim tal-proċedura ta' kumitoloġija se jkun kritiku, bħalma se jkun responsabbli għad-deċiżjoni dwar liema partijiet se jkunu inklużi f'liema kategorija għal Approvazzjoni tat-Tip pan-Ewropea. Ikun importanti li jiġi żgurat li deċiżjonijiet li se jittieħdu jagħmlu minn kollox biex jintlaħaq bilanċ ġust bejn l-interessi tas-sikurezza, ta' l-ambjent, tal-konsumaturi u tal-manifatturi.

Kollox ma' kollox, ir-Rapporteur jappoġġja din il-proposta ħafna u jqis li tikkompleta l-acquis tas-Suq Intern għal settur ekonomiku importanti ħafna.

  • [1]  Deċiżjoni tal-Kunsill tas-17 ta' Lulju 2006 li temenda d-Deċiżjoni 1999/468/KE li tistipula l-proċeduri għall-eżerċizzju tas-setgħat ta' implimentazzjoni mogħtija lill-Kummissjoni, ippubblikata fil-ĠU L 200 tat-22.07.2006

PROĊEDURA

Titolu

L-industrija tal-karozzi: approvazzjoni armonizzata ta' vetturi bil-mutur, tal-karrijiet tagħhom u ta' sistemi maħsuba għal tali vetturi (direttiva riformulata)

Referenzi

09911/3/2006 - C6-0040/2007 - 2003/0153(COD)

Data ta' l-ewwel qari tal-Parlament
– Numru P

11.2.2004                     T5-0087/2004

Proposta tal-Kummissjoni

COM(2003)0418 - C5-0320/2003

Proposta ġdida tal-Kummissjoni

COM(2004)0738

Data tat-tħabbir fis-seduta plenarja tal-komunikazzjoni tal-pożizzjoni komuni

18.1.2007

Kumitat responsabbli

Data tat-tħabbir fis-seduta plenarja

IMCO

18.1.2007

Rapporteur(s)

Data tal-ħatra

Malcolm Harbour

31.8.2004

 

 

Eżami fil-kumitat

23.1.2007

28.2.2007

20.3.2007

 

Data ta' l-adozzjoni

12.4.2007

 

 

 

Riżultat tal-votazzjoni finali

+:

–:

0:

39

0

0

Membri preżenti għall-votazzjoni finali

Georgi Bliznashki, Charlotte Cederschiöld, Gabriela Creţu, Rosa Díez González, Martin Dimitrov, Janelly Fourtou, Evelyne Gebhardt, Małgorzata Handzlik, Malcolm Harbour, Edit Herczog, Pierre Jonckheer, Alexander Lambsdorff, Kurt Lechner, Toine Manders, Arlene McCarthy, Bill Newton Dunn, Guido Podestà, Karin Riis-Jørgensen, Giovanni Rivera, Zuzana Roithová, Heide Rühle, Leopold Józef Rutowicz, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Ovidiu Ioan Silaghi, Alexander Stubb, Eva-Britt Svensson, Marianne Thyssen, Jacques Toubon, Bernadette Vergnaud, Barbara Weiler

Sostitut(i) preżenti għall-votazzjoni finali

Wolfgang Bulfon, Jean-Claude Fruteau, Othmar Karas, Manuel Medina Ortega, Søren Bo Søndergaard, Gary Titley, Anja Weisgerber

Sostitut(i) skond l-Artikolu 178(2) preżenti għall-votazzjoni finali

Struan Stevenson