ODPORÚČANIE DO DRUHÉHO ČÍTANIA o spoločnej pozícii prijatej Radou na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa zriaďuje rámec pre typové schválenie motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel, systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre tieto vozidlá („rámcová smernica“)

17. 4. 2007 - (9911/3/2006 – C6‑0040/2007 – 2003/0153(KOD)) - ***II

Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa
Spravodajca: Malcolm Harbour

Postup : 2003/0153(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
A6-0145/2007
Predkladané texty :
A6-0145/2007
Prijaté texty :

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o spoločnej pozícii prijatej Radou na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa zriaďuje rámec pre typové schválenie motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel, systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre tieto vozidlá („rámcová smernica“)

(9911/3/06 – C6‑0040/2007 – 2003/0153(COD))

(Spolurozhodovací postup: druhé čítanie)

Európsky parlament,

–   so zreteľom na spoločnú pozíciu Rady (9911/3/06 – C6‑0040/2007),

–   so zreteľom na svoju pozíciu v prvom čítaní[1] k návrhu Komisie pre Európsky parlament a Radu [KOM(2003)0418][2],

–   so zreteľom na zmenený návrh Komisie [KOM(2004)0738][3],

–   so zreteľom na článok 251 ods. 2 Zmluvy o ES,

–   so zreteľom na článok 62 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na odporúčanie do druhého čítania Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa (A6‑0145/2007),

1.  schvaľuje zmenenú a doplnenú spoločnú pozíciu;

2.  poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade a Komisii.

Spoločná pozícia RadyPozmeňujúce a doplňujúce návrhy Európskeho parlamentu

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1

Odôvodnenie 5

5) S cieľom umožniť výrobcom prispôsobiť nové zosúladené postupy by sa mala umožniť dostatočná doba prípravy pred tým, než sa typové schválenie Spoločenstva stane povinným pre vozidlá, ktoré patria do inej kategórie než M1, ale ktoré sú vyrobené v jednom stupni. Dlhšia doba prípravy je potrebná pre vozidlá inej kategórie než M1, ktoré si vyžadujú viacstupňové schválenie, pretože tento postup sa bude vzťahovať na výrobcov karosérií, ktorí budú musieť nadobudnúť dostatočné skúsenosti v tejto oblasti, aby sa nevyhnutné postupy mohli riadne vykonávať.

5) S cieľom umožniť výrobcom prispôsobiť nové zosúladené postupy by sa mala umožniť dostatočná doba prípravy pred tým, než sa typové schválenie Spoločenstva stane povinným pre vozidlá, ktoré patria do inej kategórie než M1, ale ktoré sú vyrobené v jednom stupni. Dlhšia doba prípravy je potrebná pre vozidlá inej kategórie než M1, ktoré si vyžadujú viacstupňové schválenie, pretože tento postup sa bude vzťahovať na výrobcov karosérií, ktorí budú musieť nadobudnúť dostatočné skúsenosti v tejto oblasti, aby sa nevyhnutné postupy mohli riadne vykonávať.

 

Pretože bezpečnosť vozidiel kategórie M2 a M3 je dôležitá, počas prechodného obdobia, keď národné typové schválenie je stále platné, aby mohli výrobcovia získať skúsenosti s typovým schválením ES vozidla, je potrebné, aby tieto vozidlá spĺňali technické požiadavky harmonizovaných smerníc.

Odôvodnenie

Pre autobusy a autokary kategórie M2 a M3 sú dátumy zavedenia typového schválenia ES vozidla v rozpore so súčasnou úvahou, pretože pre tieto kategórie vozidiel sa neplánuje prípravné obdobie pred povinným uplatňovaním typového schválenia ES. Aby sa odstránilo toto protirečenie a aby sa zaistila bezpečnosť týchto vozidiel včasným povinným uplatňovaním bezpečnostných noriem, navrhuje sa zaviesť povinné dodržiavanie harmonizovaných technických požiadaviek tiež počas prechodného obdobia, keď je povolené národné typové schválenie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2

Odôvodnenie 10 odsek 2

V dôsledku toho predpisy Európskej hospodárskej komisie Organizácie spojených národov (EHK OSN), ku ktorým Spoločenstvo pri uplatňovaní tohto rozhodnutia pristúpi, a zmeny a doplnenia predpisov EHK OSN, ku ktorým Spoločenstvo už pristúpilo, by sa mali zahrnúť do postupu typového schválenia Spoločenstva ako požiadavky na typové schválenie ES alebo ako alternatívne riešenia k existujúcim právnym predpisom Spoločenstva. Ak Spoločenstvo rozhodnutím Rady rozhodne, že predpis EHK OSN sa stane súčasťou celého postupu typového schválenia ES vozidla a nahradí existujúce právo Spoločenstva, je potrebné najmä vykonať nevyhnutné úpravy tejto smernice regulačným postupom uvedeným v rozhodnutí Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon vykonávacích právomocí prenesených na Komisiu.

V dôsledku toho predpisy Európskej hospodárskej komisie Organizácie Spojených národov (EHK OSN), ku ktorým Spoločenstvo pri uplatňovaní tohto rozhodnutia pristúpi, a zmeny a doplnenia predpisov EHK OSN, ku ktorým Spoločenstvo už pristúpilo, by sa mali zahrnúť do postupu typového schválenia Spoločenstva ako požiadavky na typové schválenie ES alebo ako alternatívne riešenia k existujúcim právnym predpisom Spoločenstva. Ak Spoločenstvo rozhodnutím Rady rozhodne, že predpis EHK OSN sa stane súčasťou celého postupu typového schválenia ES vozidla a nahradí existujúce právo Spoločenstva, Komisia by mala byť splnomocnená vykonať nevyhnutné úpravy tejto smernice. Keďže tieto opatrenia majú všeobecný rozsah pôsobnosti a ich cieľom je zmeniť a doplniť nepodstatné prvky tejto smernice, alebo ju doplniť pridaním nových nepodstatných prvkov, musia byť prijaté v súlade s regulačným postupom s kontrolou ustanoveným v článku 5a rozhodnutia 1999/468/ES.1

Odôvodnenie

Mal by sa uviesť odkaz na nový regulačný postup s kontrolou stanovený v článku 5a rozhodnutia Rady 1999/468/ES a zmenený a doplnený rozhodnutím 2006/512/ES.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3

Odôvodnenie 10a (nové)

 

10a) Na účely lepšej právnej regulácie a zjednodušenia a s cieľom zamedziť nutnosti neustálej aktualizácie existujúcich právnych predpisov Spoločenstva o otázkach technických špecifikácií by v tejto smernici alebo samostatných smerniciach a nariadeniach by malo byť možné uvádzať odkazy na existujúce medzinárodné normy a predpisy bez toho, aby sa opakovali v právnom rámci Spoločenstva.

Odôvodnenie

Týmto odôvodnením sa podporuje pridanie nového odseku 4 v článku 34. V oblasti neustálej technickej inovácie je potrebné vytvárať úzke prepojenie medzi rozvojom technických a vedeckých poznatkoví a právnymi predpismi s cieľom zamedziť neprestajnému procesu aktualizácie technických právnych predpisov Spoločenstva.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4

Odôvodnenie 13

13) Tieto opatrenia by sa mali uplatňovať len na obmedzený počet častí a vybavení, ktorých zoznam by sa mal vypracovať po porade so zainteresovanými stranami a s regulačným výborom uvedeným v tejto smernici. Tieto opatrenia by mali zabezpečiť, aby predmetné časti alebo vybavenie neznižovali bezpečnostné a environmentálne vlastnosti vozidla a zároveň aby tam, kde to bude možné, zachovávali hospodársku súťaž po uvedení vozidiel na trh.

13) Tieto opatrenia by sa mali uplatňovať len na obmedzený počet častí alebo vybavení. Zoznam takýchto častí alebo vybavení a následné požiadavky by sa mali vypracovať po porade so zainteresovanými stranami a s regulačným výborom uvedeným v tejto smernici. Pri vypracovávaní zoznamu by Komisia mala konzultovať so zainteresovanými stranami na základe správy a usilovať sa o spravodlivú rovnováhu medzi požiadavkami na zlepšenie bezpečnosti na cestách a ochranu životného prostredia, ako aj záujmami spotrebiteľov, výrobcov a distribútorov pri zachovaní hospodárskej súťaže po uvedení vozidiel na trh.

Odôvodnenie

V súlade s odporúčaniami skupiny na vysokej úrovni CARS 21 o lepšej právnej úprave by sa mala zabezpečiť transparentnosť celého postupu regulačného výboru, nielen vypracovanie zoznamu častí.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5

Odôvodnenie 14

14) Zoznam častí a vybavení, príslušných dôležitých systémov ako aj skúšobných a vykonávacích opatrení by sa mal určiť v súlade s postupom uvedeným v článku 40 ods. 2 tejto smernice.

14) Zoznam častí a vybavení, príslušných dôležitých systémov, ako aj skúšobných a vykonávacích opatrení by sa mal určiť v súlade s postupom uvedeným v článku 40 ods. 2 tejto smernice. Keďže tieto opatrenia majú všeobecný rozsah pôsobnosti a ich cieľom je zmeniť a doplniť nepodstatné prvky tejto smernice, alebo ju doplniť pridaním nových nepodstatných prvkov, musia byť prijaté v súlade s regulačným postupom s kontrolou ustanoveným v článku 5a rozhodnutia 1999/468/ES.

Odôvodnenie

Mal by sa uviesť odkaz na nový regulačný postup s kontrolou stanovený v článku 5a smernice Rady 1999/468/ES a zmenený a doplnený rozhodnutím 2006/512/ES.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6

Odôvodnenie 17a (nové)

 

17a) Rovnako dôležité je, aby výrobcovia poskytli nezávislým prevádzkovateľom jednoduchý prístup k informáciám s cieľom zabezpečiť servis a opravu vozidiel na plne konkurenčnom trhu.

Tieto požiadavky týkajúce sa informácií boli doteraz zahrnuté do právnych predpisov Spoločenstva a najmä do návrhu nariadenia o homologizácii motorových vozidiel so zreteľom na emisie (Euro 5 a 6) a o prístupe k informáciám o opravách a údržbe vozidiel [KOM(2005)0683] na základe toho, že Komisia najneskôr 4 roky po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia preskúma účinnosť týchto článkov a následne môže zvážiť, či by bolo vhodné konsolidovať všetky ustanovenia upravujúce prístup k informáciám o oprave a údržbe vozidiel v rámci tejto smernice.

Odôvodnenie

Cieľom toho pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu je zmeniť odôvodnenie 17a (nové) tak, aby bolo v súlade so znením nariadenia Euro 5.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7

Odôvodnenie 18

18) S cieľom zjednodušiť a urýchliť postup by sa mali prijať opatrenia na vykonávanie jednotlivých smerníc alebo nariadení, ako aj opatrenia na prispôsobenie príloh k tejto smernici, najmä rozvoju vedecko-technických poznatkov a jednotlivé smernice alebo nariadenia v súlade s rozhodnutím 1999/468/ES.

18) S cieľom zjednodušiť a urýchliť postup by sa mali prijať opatrenia na vykonávanie jednotlivých smerníc alebo nariadení, ako aj opatrenia na prispôsobenie príloh k tejto smernici a jednotlivým smerniciam alebo nariadeniam najmä rozvoju vedecko-technických poznatkov v súlade s rozhodnutím 1999/468/ES. Keďže tieto opatrenia majú všeobecný rozsah pôsobnosti a ich cieľom je zmeniť a doplniť nepodstatné prvky tejto smernice alebo jednotlivých smerníc alebo nariadení, alebo ich doplniť pridaním nových nepodstatných prvkov, musia byť prijaté v súlade s regulačným postupom s kontrolou ustanoveným v článku 5a rozhodnutia 1999/468/ES. Ten istý postup by sa mal uplatňovať na úpravy potrebné na typové schválenie vozidiel určených pre osoby so zdravotným postihnutím.

Odôvodnenie

Mala by sa stanoviť možnosť zmeniť a doplniť rámcovú smernicu a samostatné smernice a nariadenia prostredníctvom komitológie s cieľom umožniť schválenie vozidiel prispôsobených potrebám osôb so zdravotným postihnutím. Mal by sa uviesť odkaz na nový regulačný postup s kontrolou uvedený v článku 5a rozhodnutia Rady 1999/468/ES a  zmenený a doplnený rozhodnutím 2006/512/EC.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8

Odôvodnenie 19

19) Skúsenosti ukazujú, že ak sa zistili nedostatky v existujúcich právnych predpisoch, mali by sa bezodkladne prijať primerané opatrenia na účely zabezpečenia lepšej ochrany účastníkov cestnej premávky. V súlade so smernicou 1999/468/ES by sa mali pre takéto naliehavé prípady schváliť nevyhnutné zmeny a doplnenia jednotlivých smerníc alebo nariadení.

19) Skúsenosti ukazujú, že ak sa zistili nedostatky v existujúcich právnych predpisoch, mali by sa bezodkladne prijať primerané opatrenia na účely zabezpečenia lepšej ochrany účastníkov cestnej premávky. V súlade so smernicou 1999/468/ES by sa mali pre takéto naliehavé prípady schváliť nevyhnutné zmeny a doplnenia jednotlivých smerníc alebo nariadení. Keďže tieto opatrenia majú všeobecný rozsah pôsobnosti a ich cieľom je zmeniť a doplniť nepodstatné prvky jednotlivých smerníc alebo nariadení, alebo ich doplniť pridaním nových nepodstatných prvkov, musia byť prijaté v súlade s regulačným postupom s kontrolou ustanoveným v článku 5a rozhodnutia 1999/468/ES.

Odôvodnenie

Mal by sa uviesť odkaz na nový regulačný postup s kontrolou stanovený v článku 5a rozhodnutia Rady 1999/468/ES a zmenený a doplnený rozhodnutím 2006/512/ES.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9

Odôvodnenie 23a (nové)

 

23a) Požiadavky tejto rámcovej smernice sú v súlade so zásadami stanovenými v akčnom pláne, ktorým sa zavádza stratégia pre ďalšiu koordinovanú akciu na zjednodušenie regulačného rámca [KOM(2002)0278].

Je osobitne dôležité, aby budúce opatrenia navrhované na základe tejto smernice alebo postupy, ktoré sa majú vykonávať pri jej uplatňovaní, boli v súlade s týmito zásadami, na ktoré sa odkazuje v oznámení Komisie o konkurenčnom regulačnom rámci pre automobilový priemysel pre 21. storočie [KOM(2007)0022].

Odôvodnenie

V súvislosti s kľúčovou časťou nariadenia pre automobilový priemysel je vhodné umiestniť ju do širšieho kontextu integrovaného prístupu podporovaného zo strany Komisie, Parlamentu a Rady.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10

Článok 2 odsek 3

3. Typové schválenie alebo jednotlivé schválenie podľa tejto smernice je nepovinné pre tieto vozidlá:

3. Typové schválenie alebo jednotlivé schválenie podľa tejto smernice je nepovinné pre tieto vozidlá:

a) vozidlá navrhnuté a vyrobené na použitie predovšetkým na staveniskách alebo v kameňolomoch, prístavoch alebo letiskových zariadeniach;

a) vozidlá navrhnuté a vyrobené na použitie predovšetkým na staveniskách alebo v kameňolomoch, prístavoch alebo letiskových zariadeniach;

b) vozidlá navrhnuté a vyrobené na použitie v ozbrojených silách, civilnej obrane, požiarnej službe a v útvaroch zodpovedných za udržiavanie verejného poriadku;

b) vozidlá navrhnuté a vyrobené na použitie v ozbrojených silách, civilnej obrane, požiarnej službe a v útvaroch zodpovedných za udržiavanie verejného poriadku; a

c) pracovné stroje samohybné;

c) pracovné stroje samohybné;

 

v rozsahu, v akom sú tieto stroje schopné spĺňať požiadavky tejto smernice. Takéto podmienené schválenia nemajú vplyv na uplatňovanie smernice 2006/42/ES.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11

Článok 3 bod 30

30) „príslušný orgán“ v článku 42 je schvaľovací alebo určujúci orgán alebo akreditačný orgán, ktorý koná v ich mene;

30) „príslušný orgán“ v článku 42 je schvaľovací orgán alebo určujúci orgán alebo akreditačný orgán, ktorý koná v ich mene;

Odôvodnenie

Táto drobná zmena objasňuje, ktoré orgány v členských štátoch sú splnomocnené hodnotiť kvalifikáciu technických služieb.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12

Článok 9 odsek 2 pododsek 1a (nový)

 

Viacstupňové typové schválenie sa uplatňuje aj na nové vozidlá zmenené alebo upravené iným výrobcom.

Odôvodnenie

Keďže jednotlivé členské štáty majú rozdielny názor na to, akým spôsobom sa má vykonávať typové schválenie vozidiel, ktoré upravil iný výrobca pred ich prvou registráciou, cieľom tohto pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu je objasniť, že typové schválenie zmenených alebo upravených vozidiel sa musí vykonávať v súlade s viacstupňovým postupom. Preto netreba opakovať všetky skúšky zmenených a upravených vozidiel, ale len tie, ktorých sa úpravy dotkli.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 13

Článok 20 odsek 1

1. Členské štáty môžu na žiadosť výrobcu udeliť typové schválenie ES s ohľadom na typ systému komponentu alebo samostatnej technickej jednotky, ktoré používajú technológie alebo koncepcie, ktoré nie sú zlučiteľné s jedným alebo s viacerými regulačnými aktmi uvedenými v prílohe IV časti I za predpokladu, že Komisia udelila povolenie v súlade s postupom uvedeným v článku 40 ods. 2.

1. Členské štáty môžu na žiadosť výrobcu udeliť typové schválenie ES s ohľadom na typ systému komponentu alebo samostatnej technickej jednotky, ktoré používajú technológie alebo koncepcie, ktoré nie sú zlučiteľné s jedným alebo s viacerými regulačnými aktmi uvedenými v prílohe IV časti I za predpokladu, že Komisia udelila povolenie v súlade s postupom uvedeným v článku 40 ods. 2a.

Odôvodnenie

Na účely prijatia jednotlivých rozhodnutí Komisiou by sa mal dodržiavať regulačný postup stanovený v článkoch 5 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES (na rozdiel od opatrení všeobecného rozsahu pôsobnosti, pre ktoré sa predpokladá regulačný postup s kontrolou stanovený v článku 5a tohto rozhodnutia).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 14

Článok 20 odsek 4 pododsek 1

Komisia v súlade s postupom uvedeným v článku 40 ods. 2 rozhodne o tom, či povolí alebo nepovolí členskému štátu udeliť typové schválenie ES s ohľadom na tento typ vozidla.

Komisia v súlade s postupom uvedeným v článku 40 ods. 2a rozhodne o tom, či povolí alebo nepovolí členskému štátu udeliť typové schválenie ES s ohľadom na tento typ vozidla.

Odôvodnenie

Na účely prijatia jednotlivých rozhodnutí Komisiou by sa mal dodržiavať regulačný postup stanovený v článkoch 5 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES (na rozdiel od opatrení všeobecného rozsahu pôsobnosti, pre ktoré sa predpokladá regulačný postup s kontrolou stanovený v článku 5a tohto rozhodnutia).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 15

Článok 21 odsek 2 pododsek 2

Pokiaľ neboli prijaté potrebné opatrenia na prispôsobenie regulačného aktu, môže sa na žiadosť členského štátu, ktorý vydal schválenie, ďalším rozhodnutím prijatým v súlade s postupom uvedeným v článku 40 ods. 2 predĺžiť doba platnosti výnimky.

Pokiaľ neboli prijaté potrebné opatrenia na prispôsobenie regulačných aktov, môže sa na žiadosť členského štátu, ktorý vydal schválenie, ďalším rozhodnutím prijatým v súlade s postupom uvedeným v článku 40 ods. 2a predĺžiť doba platnosti výnimky.

Odôvodnenie

Na účely prijatia jednotlivých rozhodnutí Komisiou by sa mal dodržiavať regulačný postup stanovený v článkoch 5 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES (na rozdiel od opatrení všeobecného rozsahu pôsobnosti, pre ktoré sa predpokladá regulačný postup s kontrolou stanovený v článku 5a tohto rozhodnutia).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 16

Článok 30 odsek 1

1. Ak členský štát, ktorý udelil typové schválenie ES, zistí, že nové vozidlá, systémy, komponenty alebo samostatné technické jednotky, ktoré majú osvedčenie o zhode alebo značku schválenia, sa nezhodujú s typom, ktorý schválil, vykoná nevyhnutné opatrenia vrátane odobratia typového schválenia na zabezpečenie zhody vyrábaného vozidla, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky so schváleným typom. Schvaľovací orgán takéhoto členského štátu upozorní ostatné členské štáty na vykonané opatrenia.

1. Ak členský štát, ktorý udelil typové schválenie ES, zistí, že nové vozidlá, systémy, komponenty alebo samostatné technické jednotky, ktoré majú osvedčenie o zhode alebo značku schválenia, sa nezhodujú s typom, ktorý schválil, vykoná nevyhnutné opatrenia v prípade potreby aj vrátane odobratia typového schválenia na zabezpečenie zhody vyrábaného vozidla, systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky so schváleným typom. Schvaľovací orgán takéhoto členského štátu upozorní schvaľovacie orgány ostatných členských štátov na vykonané opatrenia.

Odôvodnenie

Cieľom tohto pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu je poskytnúť orgánom udeľujúcim typové schválenie pružnosť pri prijímaní primeraných opatrení.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 17

Článok 31 názov

Časti a vybavenie, ktoré predstavujú značné nebezpečenstvo pre správne fungovanie dôležitých systémov

Predaj a uvedenie do prevádzky v premávke častí alebo vybavenia, ktoré môžu predstavovať značné nebezpečenstvo pre správne fungovanie dôležitých systémov

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 18

Článok 31 odsek 1

1. Členské štáty zabránia predaju, ponuke na predaj alebo uvedeniu do prevádzky v premávke častí alebo vybavenia, ktoré predstavujú vážne nebezpečenstvo pre správne fungovanie systémov dôležitých pre bezpečnosť vozidla alebo jeho environmentálne vlastnosti, pokiaľ na to schvaľovací orgán nedal povolenie v súlade s odsekmi 4 až 6.

1. Členské štáty povolia predaj, ponuku na predaj alebo uvedenie do prevádzky v premávke častí alebo vybavenia, ktoré predstavujú vážne nebezpečenstvo pre správne fungovanie systémov dôležitých pre bezpečnosť vozidla alebo jeho environmentálne vlastnosti iba v prípade, že tieto časti alebo vybavenie boli povolené schvaľovacím orgánom v súlade s odsekmi 4 až 7.

Zoznam takýchto časti alebo vybavenia sa uvedie v prílohe XIII v súlade s postupom uvedeným v článku 40 ods. 2 pri zohľadnení informácií o:

1a. Časti alebo vybavenie podliehajúce povoleniu v súlade s odsekom 1 sa zaradia do zoznamu uvedeného v prílohe XIII v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 40 ods. 2.

 

Takéto rozhodnutie sa zakladá na hodnotení vplyvu a usiluje sa o primeranú rovnováhu medzi týmito prvkami:

- závažnosti rizika pre bezpečnostne alebo environmentálne vlastnosti vozidiel vybavených posudzovanými časťami alebo vybavením; a

a) existenciou závažného rizika pre bezpečnostné alebo environmentálne vlastnosti vozidiel vybavených posudzovanými časťami alebo vybavením a

- vplyve uloženia možnej požiadavky na povolenie na časti alebo vybavenie podľa tohto článku na spotrebiteľov a výrobcov po uvedení na trh.

b) vplyvom uloženia možnej požiadavky na povolenie na časti alebo vybavenie podľa tohto článku na spotrebiteľov a výrobcov po uvedení na trh.

Odôvodnenie

Cieľom tohto pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu je jasnejšie stanoviť postup zostavovania zoznamu, ktorý treba dodržiavať, a cieľov, ktoré sa majú dosiahnuť.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 19

Článok 31 odsek 2

2. Odsek 1 sa neuplatňuje na pôvodné časti a vybavenie a na časti alebo vybavenie, ktoré sú typovo schválené v súlade s ustanoveniami jedného z regulačných aktov uvedených v zozname v prílohe IV okrem prípadu, keď sa schválenie vzťahuje na iné aspekty, než tie, ktoré sú uvedené v odseku 1. Ustanovenia na určenie týchto častí a vybavenia po ich uvedení na trh sa však podľa potreby môžu prijať v súlade s postupom uvedeným v článku 40 ods. 2.

2. Odsek 1 sa neuplatňuje na pôvodné časti alebo vybavenie, na ktoré sa vzťahuje typové schválenie systému vo vzťahu k vozidlu a na časti alebo vybavenie, ktoré sú typovo schválené v súlade s ustanoveniami jedného z regulačných aktov uvedených v zozname v prílohe IV okrem prípadu, keď sa tieto schválenia vzťahujú na iné aspekty než tie, ktoré sú uvedené v odseku 1. Odsek 1 sa nevzťahuje na časti alebo vybavenie výhradne vyrobené pre pretekárske vozidlá, ktoré nie sú určené na používanie na verejných komunikáciách. Ak časti alebo vybavenie, ktoré sú zahrnuté do prílohy XIII, sú určené na pretekárske účely a na použitie na ceste, môžu byť tieto časti alebo vybavenie predávané alebo ponúkané na predaj verejnosti na použitie v cestných vozidlách, ak spĺňajú požiadavky tohto článku. Ustanovenia na určenie týchto častí alebo vybavenia po ich uvedení na trh sa podľa potreby môžu prijať v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 40 ods. 2.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 20

Článok 31 odsek 3

3. Zoznam uvedený v odseku 1 sa môže aktualizovať a v súlade s článkom 40 ods. 2 sa v nevyhnutnom rozsahu ustanoví vzor a systém číslovania osvedčenia uvedeného v odseku 4, ako aj aspekty týkajúce sa postupu, požiadaviek, označovania, balenia a primeraných skúšok. Požiadavky sa môžu zakladať na regulačných aktoch uvedených v prílohe IV alebo môžu pozostávať z porovnania časti alebo vybavenia s vlastnosťami pôvodného vozidla prípadne niektorej z jeho častí. V týchto prípadoch musia požiadavky zabezpečiť, aby časti alebo vybavenie nezhoršili fungovanie systémov dôležitých pre bezpečnosť vozidla alebo jeho environmentálne vlastnosti.

3. Postup a požiadavky schvaľovacieho postupu uvedené v odseku 1 a zabezpečenie následnej aktualizácie zoznamu sa ustanoví v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 40 ods. 2 po konzultácii so zainteresovanými stranami. Tieto požiadavky zahŕňajú predpisy týkajúce sa bezpečnosti, ochrany životného prostredia a v prípade potreby i skúšobných noriem. Môžu sa zakladať na regulačných aktoch uvedených v prílohe IV, môžu byť vypracované v súlade s príslušným stavom bezpečnosti, environmentálnou a skúšobnou technológiou alebo, ak to nie je uskutočniteľné, môžu pozostávať z porovnania časti alebo vybavenia s environmentálnymi a bezpečnostnými vlastnosťami pôvodného vozidla prípadne niektorej z jeho častí.

Odôvodnenie

Objasňuje prípadné požiadavky týkajúce sa schvaľovania častí, ktoré patria do tejto kategórie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 21

Článok 31 odsek 4a (nový)

 

4a. Každá časť alebo vybavenie povolené v rámci uplatňovania tohto článku sa primerane označí.

Požiadavky na označovanie a balenie, ako aj vzor a systém číslovania osvedčenia uvedeného v odseku 4 sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeného v článku 40 ods. 2.

Odôvodnenie

Označovanie povolených častí je nevyhnutné na informovanie spotrebiteľov a pre trhový dozor. Z textu Rady jasne nevyplýva, či sa musia povolené časti označiť povinne.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 22

Článok 31 odsek 8

8. Tento článok sa neuplatňuje pred ustanovením zoznamu uvedeného v odseku 1. Na uvedenie údajov alebo skupinu údajov do tohto zoznamu sa stanoví prechodné obdobie, počas ktorého sa pozastaví zákaz uvedený v odseku 1 s cieľom umožniť výrobcovi časti alebo vybavenia, aby mohol požiadať o povolenie a získať ho. Zároveň sa v prípade potreby môže určiť dátum, pred ktorým sa vylúčia z uplatňovania tohto článku časti alebo vybavenie určené na typovo schválené vozidlá.

8. Tento článok sa neuplatňuje na časť alebo vybavenie pred ich uvedením na zozname v prílohe XIII. Na uvedenie údajov alebo skupinu údajov v prílohe XIII sa stanoví primerané prechodné obdobie s cieľom umožniť výrobcovi časti alebo vybavenia, aby mohol požiadať o povolenie a získať ho. Zároveň sa v prípade potreby môže určiť dátum, pred ktorým sa vylúčia z uplatňovania tohto článku časti alebo vybavenie určené na typovo schválené vozidlá.

Odôvodnenie

Upravené znenie s cieľom zabezpečiť súlad so zmenami v článku 31 ods. 1.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 23

Článok 31 odsek 9

9. Dovtedy, kým sa neprijme rozhodnutie o tom, či sa musí alebo nemusí časť alebo vybavenie zahrnúť do zoznamu uvedeného v ods. 1, si môžu členské štáty ponechať vnútroštátne predpisy o častiach alebo vybavení, ktoré môžu ovplyvniť správne fungovanie systémov dôležitých pre bezpečnosť vozidla alebo pre jeho environmentálne vlastnosti.

9. Dovtedy, kým sa neprijme rozhodnutie o tom, či sa musí alebo nemusí časť alebo vybavenie zahrnúť do zoznamu uvedeného v ods. 1, si môžu členské štáty ponechať vnútroštátne predpisy o častiach alebo vybavení, ktoré môžu predstavovať závažné riziko pre správne fungovanie systémov dôležitých pre bezpečnosť vozidla alebo pre jeho environmentálne vlastnosti.

Po prijatí kladného alebo záporného rozhodnutia prestanú platiť vnútroštátne ustanovenia o predmetných častiach alebo vybavení.

Po prijatí takéhoto rozhodnutia prestanú platiť vnútroštátne ustanovenia o predmetných častiach alebo vybavení.

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh objasňuje podmienky, za ktorých budú vnútroštátne požiadavky naďalej platné.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 24

Článok 31 odsek 9a (nový)

 

9a. Odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto smernice neprijmú členské štáty nové ustanovenia o častiach a vybavení, ktoré môžu ovplyvniť správne fungovanie systémov nevyhnutných pre bezpečnosť vozidla alebo jeho environmentálne vlastnosti.

Odôvodnenie

Cieľom tohto pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu je zabrániť nejasnostiam po nadobudnutí účinnosti článku 31.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 25

Článok 34 odsek 3a (nový)

 

3a. V tejto smernici alebo v jednotlivých smerniciach alebo nariadeniach možno uviesť priame odkazy na medzinárodné normy a predpisy bez toho, aby sa opakovali v právnom rámci Spoločenstva.

Odôvodnenie

V záujme zjednodušenia je potrebné, aby sa v smernici alebo nariadení uvádzali krížové odkazy na technické požiadavky zahrnuté napríklad v nariadení EHK OSN. V prípade potreby môžu takéto odkazy automaticky zahŕňať najnovšie pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k takémuto nariadeniu. Túto zásadu možno uplatňovať aj na krížové odkazy na medzinárodné normy, ako napríklad CEN, ISO, atď.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 26

Článok 39 odsek 2

2. Zmeny a doplnenia k prílohám k tejto smernici alebo k ustanoveniam samostatných smerníc alebo nariadení uvedených v prílohe IV časti I, ktoré je potrebné prispôsobiť rozvoju vedecko-technických poznatkov, sa prijímajú v súlade s postupom uvedeným v článku 40 ods. 2.

2. Zmeny a doplnenia k prílohám k tejto smernici alebo k ustanoveniam samostatných smerníc alebo nariadení uvedených v prílohe IV časti I, ktoré je potrebné prispôsobiť rozvoju vedecko-technických poznatkov alebo konkrétnym potrebám osôb so zdravotným postihnutím, sa prijímajú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 40 ods. 2.

Odôvodnenie

Cieľom tohto pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu je splnomocniť Komisiu na prijatie potrebných úprav právnych predpisov Spoločenstva v záujme uľahčenia typového schválenia vozidiel, ktoré boli podrobené osobitným technickým úpravám pre osoby so zdravotným postihnutím.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 27

Článok 39 odsek 3

3. Zmeny a doplnenia k tejto smernici, ktoré sú potrebné na uplatňovanie systému typového schválenia ES na vozidlá, ktoré sú vybavene iným ako spaľovacím motorom, a na stanovenie technických požiadaviek pre malé série vozidiel, vozidiel schválených podľa individuálneho schvaľovacieho postupu a vozidiel na osobitné účely sa prijímajú v súlade s postupom uvedeným v článku 40 ods. 2.

3. Zmeny a doplnenia k tejto smernici, ktoré sú potrebné na stanovenie technických požiadaviek pre malé série vozidiel, vozidiel schválených podľa individuálneho schvaľovacieho postupu a vozidiel na osobitné účely, sa prijímajú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 40 ods. 2.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 28

Článok 39 odsek 7a (nový)

 

7a. Prílohy k tejto smernici možno zmeniť a doplniť prostredníctvom nariadení.

Odôvodnenie

V záujme zjednodušenia, ktoré je jedným zo základných prvkov zlepšovania „právnej regulácie“, je potrebné zabezpečiť, aby sa technické hľadiská, na ktoré sa vzťahujú prílohy rámcovej smernice, mohli priamo uplatňovať v členských štátoch, čím by sa zamedzilo zbytočným oneskoreniam.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 29

Článok 40 odsek 2

2. V prípade odkazu na tento odsek sa uplatňujú články 5 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES so zreteľom na ustanovenia jeho článku 8.

 

Obdobie uvedené v článku 5 ods. 6 rozhodnutia 1999/468/ES sa stanovuje na tri mesiace.

2. V prípade odkazu na tento odsek sa uplatňuje článok 5a odseky 1 až 4 a článok 7 rozhodnutia 1999/468/ES so zreteľom na ustanovenia jeho článku 8.

 

2a. Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňujú sa články 5 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES so zreteľom na jeho článok 8.

Odôvodnenie

Mal by sa uviesť odkaz na nový regulačný postup s kontrolou stanovený v článku 5a rozhodnutia Rady 1999/468/ES a zmenený a doplnený rozhodnutím 2006/512/ES. Zdá sa, že medzi inštitúciami existuje dohoda o tom, že v článku 5 ods. 6 už nie je potrebné uvádzať lehotu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 30

Článok 45 odsek 3a (nový)

 

3a. Na žiadosť výrobcu a do dátumov určených v poznámke pod čiarou 1 prílohy XIX členské štáty naďalej poskytujú národné typové schválenie ako alternatívu typového schválenia ES vozidla pre vozidlo kategórie M2 a M3 za podmienky, že vozidlá, ich systémy, komponenty a samostatné technické jednotky sú typovo schválené v súlade s regulačnými aktmi uvedenými v časti I prílohy IV k tejto smernici.

Odôvodnenie

Takéto ustanovenie umožní skoršie uplatňovanie regulačných aktov na povinnom základe a súčasne odľahčí administratívnu záťaž výrobcov pri zmene zo systému národného typového schvaľovania vozidiel na systém typového schvaľovania ES vozidiel.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 31

Článok 45 odsek 4

4. Pokiaľ ide o motorové vozidla, odseky 1, 2 a 3 sa uplatňujú iba na vozidla vybavené spaľovacím motorom. Na účely týchto ustanovení sa hybridné elektrické vozidlá považujú za vozidlá vybavené spaľovacím motorom.

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Vypustenie tohto odseku umožní typové schválenie vozidiel využívajúcich iné technológie ako spaľovacie motory, napríklad vozidiel na palivové články a i.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 32

Článok 46

Členské štáty určia sankcie, ktoré sa uplatňujú na porušenie ustanovení tejto smernice a regulačných aktov uvedených v prílohe IV časti I a prijmú všetky potrebné opatrenia na ich vykonávanie. Určené sankcie musia byť účinné, primerané a odrádzajúce. Členské štáty oznámia tieto ustanovenia Komisii najneskôr ...* a čo najskôr jej oznámia akékoľvek ich nasledujúce zmeny.

Členské štáty určia sankcie, ktoré sa uplatňujú na porušenie ustanovení tejto smernice a najmä zákazov obsiahnutých v článku 3 alebo z neho vyplývajúcich a regulačných aktov uvedených v prílohe IV časti I a prijmú všetky potrebné opatrenia na ich vykonávanie. Určené sankcie musia byť účinné, primerané a odrádzajúce. Členské štáty oznámia tieto ustanovenia Komisii najneskôr ... * a čo najskôr jej oznámia akékoľvek ich nasledujúce zmeny.

Odôvodnenie

Jednoduchšie znenie v súlade so zmeneným článkom 31 ods. 1.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 33

Príloha II oddiel A bod 5

5. „Vozidlá na špeciálne účely“ sú vozidlá kategórie M, N alebo O určené na prepravu osôb alebo tovaru a na vykonávanie špeciálnej funkcie, pre ktorú je potrebná špeciálna úprava karosérie a/alebo špeciálne vybavenie.

5. „Vozidlá na špeciálne účely“ sú vozidlá určené na vykonávanie funkcie, ktorá si vyžaduje špeciálnu úpravu karosérie a/alebo špeciálne vybavenie. Do tejto kategórie patria vozidlá na prepravu osôb na invalidnom vozíku.

Odôvodnenie

Cieľom tohto pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu je zahrnúť do „kategórie vozidiel na osobitné účely“ vozidlá, ktoré sú konštruované alebo upravené tak, aby zodpovedali potrebám používateľov invalidných vozíkov. Takto bude možné stanoviť konkrétne technické ustanovenia pre typové schválenie takýchto vozidiel na úrovni Spoločenstva. Okrem toho došlo k zjednodušeniu definície.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 34

Príloha II oddiel A bod 5 bod 5.4a (nový)

 

5.4a. „Vozidlá na prepravu osôb na invalidnom vozíku“ sú vozidlá kategórie M1 osobitne konštruované alebo upravené tak, aby zodpovedali potrebám jednej alebo viacerých osôb sediacich počas jazdy na svojom invalidnom vozíku.

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh jasne vymedzuje pojem vozidlo upravené na účely prepravy používateľov invalidných vozíkov sediacich na ich vlastnom invalidnom vozíku. Toto vymedzenie pojmu umožní spolu s novým doplnkom k prílohe XI stanoviť na úrovni Spoločenstva konkrétne technické ustanovenia pre typové schválenie takýchto vozidiel.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 35

Príloha II oddiel C bod 5 zarážka SGa (nová)

 

— SGa Vozidlo na prepravu osôb na invalidnom vozíku (Pozri prílohu II oddiel A bod 5.4a.)

Odôvodnenie

PDN súvisí s vymedzením pojmu novo zaradeným do prílohy II oddielu A bodu 5.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 36

Príloha IV časť I bod 31 stĺpec 1

31. Bezpečnostné pásy

31. Bezpečnostné pásy a zadržiavacie systémy

Odôvodnenie

Cieľom PDN je zabezpečiť súlad so zavedením novej povinnosti typového schválenia detských zadržiavacích systémov podľa smernice 77/541/EHS.

Tento PDN by sa mal tiež vzťahovať na: prílohu IV časť I doplnok bod 31 – prílohu IV časť II bod 31 – prílohu VI doplnok bod 31 – prílohu XI doplnok 1 bod 31 – prílohu XI doplnok 2 bod 31 – prílohu XI doplnok 3 bod 31 – prílohu XI doplnok 4 bod 31.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 37

Príloha V doplnok 2 odsek 10.1 a odsek 10.2 uvádzacia veta a písmeno a)

10.1. Príslušný orgán musí bez zbytočného odkladu prijať rozhodnutie o tom, či udeliť, potvrdiť alebo rozšíriť poverenie na základe správ alebo akýchkoľvek iných príslušných informácií.

10.1. Schvaľovací orgán musí bez zbytočného odkladu prijať rozhodnutie o tom, či udeliť, potvrdiť alebo rozšíriť poverenie na základe správ alebo akýchkoľvek iných príslušných informácií.

10.2. Príslušný orgán musí poskytnúť technickej službe osvedčenie. Osvedčenie musí uvádzať:

10.2. Schvaľovací orgán musí poskytnúť technickej službe osvedčenie. Osvedčenie musí uvádzať:

a) totožnosť a logo príslušného orgánu;

a) totožnosť a logo schvaľovacieho orgánu;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 38

Príloha VII bod 1 oddiel 1 zarážky 19 a 34

 

19 pre Rumunsko;

 

34 pre Bulharsko;

Odôvodnenie

PDN súvisí s rozšírením Európskej únie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 39

Príloha VII doplnok bod 1.1. zarážky 19 a 34

 

19 pre Rumunsko

 

34 pre Bulharsko

Odôvodnenie

PDN súvisí s rozšírením Európskej únie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 40

Príloha IX časť I strana 2 bod 47 riadky 1 a 7

Belgicko: ... | Česká republika: ...

Belgicko: ..| Bulharsko: ..| Česká republika:..

Poľsko: ... | Portugalsko: ...

Poľsko: ... | Portugalsko: ..| Rumunsko: ..

Odôvodnenie

PDN súvisí s rozšírením Európskej únie.

Tento PDN by sa mal uplatňovať na dokončené alebo dokončované vozidlá kategórie M1, M2 a M3; kategórie N1, N2 a N3 a na kategórie O1, O2, O3 a O4.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 41

Príloha IX časť II strana 2 bod 47 riadky 1 a 7

Belgicko: ... | Česká republika: ...

Belgicko: ..| Bulharsko: ..| Česká republika:..

Poľsko: ... | Portugalsko: ...

Poľsko: ... | Portugalsko: ..| Rumunsko: ..

Odôvodnenie

PDN súvisí s rozšírením Európskej únie.

Tento PDN by sa mal uplatňovať na nedokončené vozidlá kategórie M1, M2 a M3; kategórie N1, N2 a N3 a na kategórie O1, O2, O3 a O4.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 42

Príloha XI doplnok 2a (nový)

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh Európskeho parlamentu

Doplnok 2a

Vozidlá na prepravu osôb na invalidnom vozíku

Bod

Predmet

Odkaz na regulačný akt

M1

1

Hladiny zvuku

70/157/EHS

X

2

Emisie

70/220/EHS

G + W1

3

Palivové nádrže/zadné ochranné zariadenie

70/221/EHS

X + W2

4

Miesto pre zadnú evidenčnú tabuľku

70/222/EHS

X

5

Ovládacia sila

70/311/EHS

X

6

Zámky a závesy dverí

70/387/EHS

X

7

Zvukový výstražný signál

70/388/EHS

X

8

Zariadenia pre nepriamy výhľad

2003/97/EHS

X

9

Brzdenie

71/320/EHS

X

10

Rádiové odrušenie

72/245/EHS

X

11

Dym vznetových motorov

72/306/EHS

X

12

Vnútorné vybavenie

74/60/EHS

X

13

Zariadenie proti krádeži a imobilizér

74/61/EHS

X

14

Bezpečnostný mech. riadenia

74/297/EHS

X

15

Pevnosť sedadiel

74/408/EHS

X + W3

16

Vonkajšie výčnelky

74/483/EHS

X + W4

17

Rýchlomer a spätný chod

75/443/EHS

X

18

Štítky (povinne)

76/114/EHS

X

19

Kotvové úchytky bezpečnostných pásov

76/115/EHS

X + W5

20

Montáž zariadení pre osvetlenie a svetelnú signalizáciu

76/756/EHS

X

21

Odrazky

76/757/EHS

X

22

Doplnkové obrysové, predné-bočné obrysové, zadné-bočné obrysové, brzdové svetla, denné svetlá, bočné obrysové svetlá

76/758/EHS

X

23

Smerovky

76/759/EHS

X

24

Svetlá osvetľujúce zadnú evidenčnú tabuľku

76/760/EHS

X

25

Svetlomety (vrátane žiaroviek)

76/761/EHS

X

26

Predné hmlové svetlomety

76/762/EHS

X

27

Ťažné háky

77/389/EHS

X

28

Zadné hmlové svetlomety

77/538/EHS

X

29

Spätné svetlomety

77/539/EHS

X

30

Parkovacie svetlá

77/540/EHS

X

31

Bezpečnostné pásy

77/541/EHS

X + W6

32

Výhľad dopredu

77/649/EHS

X

33

Označenie ovládačov

78/316/EHS

X

34

Odmrazovanie/odhmlievanie

78/317/EHS

X

35

Ostrekovanie/stieranie

78/318/EHS

X

36 

Systémy vykurovania

2001/56/ES 

37

Kryty kolies

78/549/EHS

X

39

Emisie CO2 /spotreba paliva

80/1268/EHS

X + W7

40

Výkon motora

80/1269/EHS

X

41

Emisie vznetových motorov

2005/55/ES

X

44

Hmotnosti a rozmery

92/21/EHS

X + W8

45

Bezpečnostné sklá

92/22/EHS

X

46

Pneumatiky

92/23/EHS

X

50

Spojovacie zariadenia

94/20/ES

X

53

Predný náraz

96/79/ES

X + W9

54

Bočný náraz

96/27/ES

X + W10

58

Ochrana chodcov

2003/102/ES

X

59

Recyklovateľnosť

2005/64/ES

N/A

60

Systémy prednej ochrany

2005/66/ES

X

61

Klimatizačné systémy

2006/40/ES

X

Odôvodnenie

PDN stanovuje zoznam rozhodnutí, ktoré sa majú uplatniť na typovo schválené vozidlá skonštruované alebo prerobené na účely prepravy užívateľov invalidných vozíkov sediacich na svojich vlastných invalidných vozíkoch. Zoznam sa vzťahuje nielen na vozidlá, ktoré sú na takéto účely postavené, ale aj na prestavané vozidlá, ktoré prešli typovým schválením ES vozidla. V prvom prípade sa uplatňuje „bežný“ postup typového schválenia, zatiaľ čo v druhom prípade sa uplatňuje „viacstupňový“ režim schvaľovania. V oboch prípadoch písmeno „X“ znamená, že sa nepovoľuje výnimka z uplatňovania platných právnych predpisov Spoločenstva, zatiaľ čo písmeno „W“ predstavuje odkaz na osobitné ustanovenia. Písmeno „G“ znamená požiadavky podľa kategórie základného/nedokončeného vozidla.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 43

Príloha XI „Význam písmen“ po písmene V

 

W1 Požiadavky musia byť splnené, ale je povolená zmena výfukového systému bez ďalšej skúšky za predpokladu, že zmena neovplyvní zariadenia na reguláciu emisií vrátane (prípadných) filtrov. U upraveného vozidla sa nevyžaduje žiadna nová skúška vyparovania pod podmienkou, že zariadenia na reguláciu vyparovania sú zachované tak, ako ich namontoval výrobca na základné vozidlo.

Typové schválenie ES vydané pre najreprezentatívnejšie základné vozidlo zostáva v platnosti bez ohľadu na zmenu referenčnej hmotnosti.

 

W2 Požiadavky musia byť splnené, ale je povolená zmena priebehu, dĺžky tankovacieho potrubia, palivových hadíc a palivového odparovacieho potrubia. Povoľuje sa premiestnenie pôvodnej palivovej nádrže.

 

W3 Miesto pre invalidný vozík sa považuje za miesto na sedenie. Pre každý invalidný vozík je vymedzený dostatočný priestor. Pozdĺžna rovina osobitného priestoru je rovnobežná s pozdĺžnou rovinou vozidla.

 

Majiteľovi vozidla sa sprístupnia primerané informácie o tom, že invalidný vozík používaný ako sedadlo vo vozidle musí byť schopný odolať silám, ktoré sú prenášané upevňovacím mechanizmom, počas rôznych podmienok jazdy.

Sedadlá vo vozidle možno vhodným spôsobom upraviť pod podmienkou, že ich kotvové úchytky, mechanizmy a hlavové opierky zaručujú rovnakú úroveň výkonu, ako stanovuje smernica.

 

W4 V prípade pomôcok pre nastupovanie v pokojnej polohe sa vyžaduje dodržiavanie ustanovení smernice.

 

W5 Každé miesto pre invalidný vozík je vybavené integrovaným zadržiavacím systémom, ktorý sa skladá zo zadržiavacieho systému pre invalidný vozík a zo zadržiavacieho systému pre užívateľa invalidného vozíka.

 

Kotvové úchytky pre zadržiavacie systémy musia byť odolné voči silám tak, ako sa stanovuje v smernici 76/115/EHS a v norme ISO 10542-1: 2001.

 

Popruhové tkaniny a pevné časti určené na zabezpečenie invalidného vozíka (upevňovacie mechanizmy) spĺňajú požiadavky smernice 77/541/EHS a príslušnej časti normy ISO 10542.

 

Skúšky vykonáva technická služba, ktorá je poverená vykonávaním skúšky a kontroly v súlade s vyššie uvedenými smernicami. Tieto kritéria sú obsiahnuté v týchto smerniciach. Skúšky sa vykonávajú so vzorkovým invalidným vozíkom popísaným v norme ISO 10542.

 

W6 Ak je kvôli prestavbe nutné umiestniť kotvové body pre bezpečnostné pásy mimo tolerancie stanovenej v bode 2.7.8.1. prílohy I smernice 77/541/EHS, technická služba preverí, či zmena zhoršuje stav alebo nie. Ak nastalo zhoršenie stavu, skúška sa vykoná podľa prílohy VII smernice 77/541/EHS. Nie je potrebné vydať rozšírenie typového schválenia ES.

W7 Nie je potrebné uskutočniť nové meranie emisií CO2, ak sa podľa ustanovení bodu W1 nemusia vykonať nové skúšky emisií zadného výfuku.

 

W8 Na účely výpočtu sa predpokladá, že hmotnosť invalidného vozíka vrátane užívateľa je 100 kg. Hmotnosť sa sústreďuje do bodu H trojrozmerného stroja.

Technická služba by tiež mala posúdiť možnosť použitia elektrického invalidného vozíka, ktorého hmotnosť vrátane užívateľa sa odhaduje na 250 kg. Každé obmedzenie pre pasažiera, ktoré vyplýva z použitia elektrického invalidného vozíka (vozíkov), sa zaznamená v osvedčení o typovom schválení a príslušné upozornenie sa začlení do osvedčenia o zhode.

 

W9 U upraveného vozidla sa nevyžaduje nová skúška pod podmienkou, že predná časť podvozku umiestnená pred bodom R vodiča nie je ovplyvnená prestavbou vozidla a žiadna časť dodatočného zadržiavacieho systému (airbagy) nebola odstránená alebo deaktivovaná.

 

W10 U upraveného vozidla sa nevyžaduje nová skúška pod podmienkou, že bočné spevnenia neboli zmenené a žiadna časť dodatočného zadržiavacieho systému (airbagy) nebola odstránená alebo deaktivovaná.

Odôvodnenie

PDN poskytuje usmernenie pre typovo schválené vozidlá skonštruované alebo upravené na účely prepravy užívateľov invalidných vozíkov sediacich vo svojich vlastných invalidných vozíkoch. Tento PDN dopĺňa úvod nového doplnku 2 a prílohy XI.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 44

Príloha XIX riadok 6

Spoločná pozícia Rady

Nedokončené a dokončené vozidlá kategórie M2, M3

18 mesiacov od nadobudnutia účinnosti

18 mesiacov od nadobudnutia účinnosti

30 mesiacov od nadobudnutia účinnosti

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh Európskeho parlamentu

Nedokončené a dokončené vozidlá kategórie M2, M3

18 mesiacov od nadobudnutia účinnosti

18 mesiacov od nadobudnutia účinnosti1

36 mesiacov od nadobudnutia účinnosti

1 Na účely uplatňovania článku 45 ods. 3a sa tieto dátumy posúvajú o 12 mesiacov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 45

Príloha XIX riadok 9

Spoločná pozícia Rady

Dokončované vozidlá kategórie M2, M3

18 mesiacov od nadobudnutia účinnosti

36 mesiacov od nadobudnutia účinnosti

60 mesiacov od nadobudnutia účinnosti

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh Európskeho parlamentu

Dokončované vozidlá kategórie M2, M3

18 mesiacov od nadobudnutia účinnosti

30 mesiacov od nadobudnutia účinnosti1

48 mesiacov od nadobudnutia účinnosti

1 Na účely uplatňovania článku 45 ods. 3a sa tieto dátumy posúvajú o 12 mesiacov.

  • [1]  Ú. v. C 097, 22.4.2004, str. 137-370.
  • [2]  Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.
  • [3]  Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.

DÔVODOVÁ SPRÁVA

Návrh rámcovej smernice spája veľký počet jednotlivých typových schválení – preto taký rozsah technických príloh – a  predstavuje dôležitý pokrok pri dobudovaní jednotného trhu. Z historického hľadiska je prekvapujúce, že pri tak vysokej miere harmonizácie právnych predpisov vnútorný trh ešte nedisponuje plne zjednoteným postupom typového schválenia, ktorý by výrobcom všetkých typov vozidiel a prípojných vozidiel umožnil plne využiť jeho výhody. Zatiaľ čo osobné autá profitovali z jednotného typového schválenia mnoho rokov, tento návrh po prvýkrát prináša plnú harmonizáciu schvaľovacích postupov skúšobnej certifikácie. Návrh tiež do postupu typového schválenia plne zaraďuje smernicu o autobusoch, výsledkom čoho je zdokonalenie bezpečnostných noriem pre autobusy, a upravuje zapracovanie príslušných predpisov Hospodárskej komisie OSN pre Európu do celkového postupu typového označenia.

Pri prvom čítaní v Parlamente vo februári 2004 bolo hlavnou otázkou zjednodušenie postupu v prípade vozidiel s malým objemom. Rada teraz navrhuje hodnoty vyššie ako v pôvodnom návrhu Komisie, ale nedosahujúce úroveň pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov Parlamentu v prvom čítaní. V tejto súvislosti spravodajca kompromisne navrhuje súhlasiť s pozíciou Rady.

Druhá základná otázka, ktorou sa Parlament zaoberal v prvom čítaní, sa týkala poskytovania technických údajov. Túto otázku teraz riešila Komisia vo svojom návrhu EURO-5 a podporilo ju stanovisko Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa, ktoré vypracovala pani Weisgerber (2005/0282(COD)). Na základe toho spravodajca neodporúča opätovné predloženie týchto pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov, ale navrhuje stručný krížový odkaz v bode odôvodnenia na rozhodnutie EURO-5.

Po prvé, návrh odporúčania aktualizuje smernicu s ohľadom na ďalšie rozšírenie (pristúpenie Bulharska a Rumunska) a predkladá pozmeňujúce a doplňujúce návrhy potrebné na uvedenie smernice do súladu s rozhodnutím o komitológii z roku 2006[1], ktoré v nevyhnutných prípadoch zavádza nový postup „Regulačného výboru s kontrolou“. Dodatočná transparentnosť, ktorú ponúka rozhodnutie o komitológii, sa považuje za mimoriadne dôležitú pre aktualizáciu opatrení v tomto návrhu.

Po druhé, návrh odporúčania sa týka dôležitej kategórie vozidiel upravených pre osoby s postihnutím (vozidlá na prepravu osôb na invalidnom vozíku), ktoré neboli riadne zohľadnené kategóriách vozidiel na špeciálne účely na základe objemu výroby osobných automobilov alebo dodávok. Za technickej pomoci útvarov Komisie sa navrhuje nová technická príloha a zodpovedajúci článok, ktorý týmto vozidlám umožní profitovať z vnútorného trhu. Takto možno upraviť schválenie takýchto špecializovaných vozidiel spôsobom obdobným schvaľovaciemu postupu v prípade sanitných vozidiel a pohrebných vozidiel.

Zmenený návrh Komisie obsahuje úplne nové ustanovenie o schvaľovaní náhradných častí (článok 31), pretože časti a zariadenie predávané nezávislými výrobcami by mohli predstavovať značné riziko pre riadne fungovanie bezpečnostných systémov a systémov ochrany životného prostredia vo vodidle. Komisia v súlade s tým vložila ustanovenie (ktoré vyplynulo z paralelnej diskusie o ochrane dizajnu takzvaných presne zodpovedajúcich častí) s cieľom zabezpečiť, aby nezávislá výroba týchto špeciálne určených častí dodržiavala technické parametre potrebné na celkovú bezpečnú prevádzku vozidla.

Je dôležité, aby rámcová smernica vyvažovala záujmy spotrebiteľov a výrobcov a súčasne zachovávala hospodársku súťaž na následnom trhu. Spravodajca je presvedčený, že Komisia poskytla dobrý rámec, ale predkladá pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, aby postupy boli jasnejšie, účinnejšie a transparentnejšie a aby boli v súlade s postupom lepšej právnej úpravy.

V tejto súvislosti bude mať uplatnenie postupu komitológie zásadný význam, pretože postup bude zodpovedať za rozhodnutie o tom, aké časti budú zaradené do akej kategórie pre celoeurópske typové schválenie. Bude dôležité zabezpečiť, aby sa rozhodnutia, ktoré sa prijmú, zameriavali na dosiahnutie spravodlivej rovnováhy medzi záujmami bezpečnosti, životného prostredia, spotrebiteľov a výrobcov.

Celkovo spravodajca vyjadruje tomuto návrhu výraznú podporu a domnieva sa, že návrh dopĺňa acquis v oblasti vnútorného trhu o veľmi dôležitom hospodárskom odvetví.

  • [1]  Rozhodnutie Rady zo 17. júla 2006, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 1999/468/ES, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon vykonávacích právomocí prenesených na Komisiu, uverejnené v Ú. v. EÚ L 200, 22.7.2006.

POSTUP

Názov

Automobilový priemysel: harmonizovaná homologizácia vozidiel, prípojných vozidiel a systémov (prepracovaná smernica)

Referenčné čísla

09911/3/2006 - C6-0040/2007 - 2003/0153(COD)

Dátum prvého čítania v EP – Číslo P

11.2.2004                     T5-0087/2004

Návrh Komisie

COM(2003)0418 - C5-0320/2003

Zmenený návrh Komisie

COM(2004)0738

Dátum prijatia spoločnej pozície oznámenej na schôdzi

18.1.2007

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

IMCO

18.1.2007

Spravodajca

       dátum menovania

Malcolm Harbour

31.8.2004

 

 

Prerokovanie vo výbore

23.1.2007

28.2.2007

20.3.2007

 

Dátum prijatia

12.4.2007

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

39

0

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Georgi Bliznashki, Charlotte Cederschiöld, Gabriela Creţu, Rosa Díez González, Martin Dimitrov, Janelly Fourtou, Evelyne Gebhardt, Małgorzata Handzlik, Malcolm Harbour, Edit Herczog, Pierre Jonckheer, Alexander Lambsdorff, Kurt Lechner, Toine Manders, Arlene McCarthy, Bill Newton Dunn, Guido Podestà, Karin Riis-Jørgensen, Giovanni Rivera, Zuzana Roithová, Heide Rühle, Leopold Józef Rutowicz, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Ovidiu Ioan Silaghi, Alexander Stubb, Eva-Britt Svensson, Marianne Thyssen, Jacques Toubon, Bernadette Vergnaud, Barbara Weiler

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Wolfgang Bulfon, Jean-Claude Fruteau, Othmar Karas, Manuel Medina Ortega, Søren Bo Søndergaard, Gary Titley, Anja Weisgerber

Náhradníci (čl. 178 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Struan Stevenson