ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με το Κέρας της Αφρικής: μια περιφερειακή πολιτική εταιρική σχέση της ΕΕ για ειρήνη, ασφάλεια και ανάπτυξη

17.4.2007 - (2006/2291(INI))

Επιτροπή Ανάπτυξης
Εισηγητής: Filip Kaczmarek

Διαδικασία : 2006/2291(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
A6-0146/2007
Κείμενα που κατατέθηκαν :
A6-0146/2007
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με το Κέρας της Αφρικής: μια περιφερειακή πολιτική εταιρική σχέση της ΕΕ για ειρήνη, ασφάλεια και ανάπτυξη

(2006/2291(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–    έχοντας υπόψη την κοινοτική στρατηγική "Η ΕΕ και η Αφρική: Προς μια στρατηγική εταιρική σχέση" (ευρωπαϊκή στρατηγική για την Αφρική), η οποία εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 15ης και 16ης Δεκεμβρίου 2005[1],

–    έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση του Συμβουλίου και των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών συνερχομένων στα πλαίσια του Συμβουλίου, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Επιτροπής σχετικά με την αναπτυξιακή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης: "Η ευρωπαϊκή κοινή αντίληψη" (ευρωπαϊκή κοινή αντίληψη για την ανάπτυξη), που υπεγράφη στις 20 Δεκεμβρίου 2005[2],

–    έχοντας υπόψη τη συμφωνία εταιρικής σχέσης μεταξύ των μελών της ομάδας των κρατών της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού, αφενός, και της ευρωπαϊκής κοινότητας και των κρατών μελών αυτής, αφετέρου, που υπογράφηκε στο Κοτονού στις 23 Ιουνίου 2000[3], όπως τροποποιήθηκε από τη συμφωνία για την τροποποίηση της συμφωνίας εταιρικής σχέσης, που υπεγράφη στο Λουξεμβούργο στις 25 Ιουνίου 2005[4] (συμφωνία του Κοτονού), ιδίως το άρθρο 8 αυτής,

–    έχοντας υπόψη τη στρατηγική της ΕΕ για την καταπολέμηση της παράνομης συσσώρευσης και διακίνησης φορητών όπλων και όπλων μικρού διαμετρήματος (SALW) και των πυρομαχικών τους, η οποία εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις 15-16 Δεκεμβρίου 2005[5],

–    έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο "Στρατηγική για την Αφρική: Μια περιφερειακή πολιτική εταιρική σχέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για ειρήνη, ασφάλεια και ανάπτυξη στο Κέρας της Αφρικής" (COM(2006)0601),

–    έχοντας υπόψη τα ψηφίσματά του για το Νταρφούρ, ιδίως αυτά της 15ης Φεβρουαρίου 2007[6], της 28ης Σεπτεμβρίου 2006[7], της 6ης Απριλίου 2006[8], της 23ης Ιουνίου 2005[9] και της 16ης Σεπτεμβρίου 2004[10],

–    έχοντας υπόψη το ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ αριθ. 1706(2006)[11], όπου προτείνεται η ανάπτυξη ειρηνευτικής δύναμης 22 000 στρατιωτών για το Νταρφούρ,

–    έχοντας υπόψη την ειρηνευτική συμφωνία για το Νταρφούρ, που υπεγράφη στην Abuja της Νιγηρίας στις 5 Μαΐου 2006,

–    έχοντας υπόψη τη σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα του παιδιού, η οποία είναι δεσμευτική και εφαρμοστέα χωρίς εξαιρέσεις,

–    έχοντας υπόψη τα αποτελέσματα του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων και Εξωτερικών Σχέσεων της 12ης και 13ης Φεβρουαρίου 2007,

–    έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 6ης Ιουλίου 2006 σχετικά με τη Σομαλία[12],

–    έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα της Προεδρίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 14ης και 15ης Δεκεμβρίου 2006,

–    έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων και Εξωτερικών Σχέσεων της 5ης Μαρτίου 2007 σχετικά με το Σουδάν/Νταρφούρ,

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 6ης Απριλίου 2006 σχετικά με την αποτελεσματικότητα της βοήθειας και τη διαφθορά στις αναπτυσσόμενες χώρες[13],

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 45 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ανάπτυξης και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων (A6‑0146/2007),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, κατά τη δεύτερη σύνοδο κορυφής ΕΕ-Αφρικής, η οποία θα πραγματοποιηθεί στη Λισαβόνα το 2007, οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων πρόκειται να εγκρίνουν μια κοινή στρατηγική ΕΕ-Αφρικής, η οποία θα αποτελέσει τη δέσμευση της ΕΕ να μετατρέψει τη στρατηγική της ΕΕ για την Αφρική σε μια κοινή στρατηγική ΕΕ-Αφρικής· λαμβάνοντας υπόψη ότι, έως σήμερα, δεν έχει κληθεί να συμμετάσχει στις διαβουλεύσεις,

Β.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανακοίνωση της Επιτροπής "Στρατηγική για την Αφρική: Μια περιφερειακή πολιτική εταιρική σχέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για ειρήνη, ασφάλεια και ανάπτυξη στο Κέρας της Αφρικής" στηρίζεται στην ιδέα της διασύνδεσης των ζητημάτων της ασφάλειας και της ανάπτυξης, αναφέροντας ότι δεν μπορεί να υπάρξει ανάπτυξη χωρίς διαρκή ειρήνη και ότι δεν μπορεί να υπάρξει διαρκής ειρήνη χωρίς ανάπτυξη, και ότι περαιτέρω στόχος της είναι να προσφέρει καθοδήγηση για την κατάρτιση των εγγράφων στρατηγικής ανά χώρα και ανά περιφέρεια,

Γ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η ευρωπαϊκή στρατηγική για την Αφρική αποβλέπει στη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου, μακροπρόθεσμου πλαισίου για τις σχέσεις της ΕΕ με την αφρικανική ήπειρο, με πρωταρχικό σκοπό την επίτευξη των αναπτυξιακών στόχων της Χιλιετίας (ΑΣΧ) και την προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης, της ασφάλειας και της χρηστής διακυβέρνησης στην Αφρική,

Δ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 8 της συμφωνίας του Κοτονού προβλέπει ένα πλαίσιο διεξαγωγής πολιτικού διαλόγου για συγκεκριμένα πολιτικά ζητήματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος ή γενικής σημασίας για τα συμβαλλόμενα μέρη, όπως επίσης και ότι οι πολιτικές ευρείας βάσης για την προώθηση της ειρήνης και για την πρόληψη, διαχείριση και επίλυση βίαιων συγκρούσεων κατέχουν εξέχοντα ρόλο στον εν λόγω διάλογο,

Ε.     λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 11 της συμφωνίας του Κοτονού με τίτλο "Πολιτικές υπέρ της ειρήνης, πρόληψη και επίλυση των συγκρούσεων" ορίζει ότι τα μέρη ακολουθούν ολοκληρωμένη και συνεκτική πολιτική για την ειρήνη και για την πρόληψη και επίλυση των συγκρούσεων, με ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη περιφερειακής, υποπεριφερειακής και εθνικής ικανότητας,

Η διάσταση της ασφάλειας

ΣΤ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κέρας της Αφρικής αποτελεί μία από τις πιο ευάλωτες σε συγκρούσεις περιοχές του κόσμου, καθώς και μία από τις φτωχότερες περιοχές, χαρακτηριζόμενη από συστηματική ανασφάλεια, με αλληλοτροφοδοτούμενες συγκρούσεις και πολιτικές κρίσεις, από δυσχερείς διακρατικές σχέσεις, από ασταθή, αμφισβητούμενα, υπανάπτυκτα και ανασφαλή σύνορα και από κράτη που παρέχουν καταφύγιο, βάσεις οπισθοφυλακής, στρατιωτική υποστήριξη και διπλωματική αναγνώριση σε ομάδες που διεξάγουν πολέμους σε γειτονικά κράτη,

Ζ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι οι βαθύτερες αιτίες των συγκρούσεων είναι συνήθως οι παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η απουσία δημοκρατίας και κράτους δικαίου, η κακή διακυβέρνηση και η διαφθορά, οι εθνικές εντάσεις, η ανεπαρκής διοίκηση, το οργανωμένο έγκλημα και το εμπόριο ναρκωτικών και όπλων, η ανεξέλεγκτη και παράνομη διάδοση φορητών όπλων και ελαφρού οπλισμού, καθώς και η φτώχεια, η ανεργία και η κοινωνική, οικονομική και πολιτική αδικία και ανισότητα, η ταχεία αύξηση του πληθυσμού και η ανεπαρκής ή κακή διαχείριση ή / και εκμετάλλευση των φυσικών πόρων,

Η.     λαμβάνοντας υπόψη ότι οι συγκρούσεις στο Κέρας της Αφρικής έχουν λάβει περιφερειακές διαστάσεις με την εμπλοκή γειτονικών και άλλων χωρών, καθώς και μια ολοένα ευρύτερη διεθνή διάσταση,

Περιφερειακά δίκτυα και εξωτερικοί παράγοντες

Θ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η Διακυβερνητική Αρχή για την Ανάπτυξη (Intergovernmental Authority on Development - IGAD) αποτελεί κεντρικό παράγοντα της πολιτικής αρχιτεκτονικής και της αρχιτεκτονικής ασφαλείας και έχει πρωταρχική σημασία στην πρόληψη συγκρούσεων του Κέρατος και ότι είναι η μόνη υποπεριφερειακή οργάνωση στην οποία συμμετέχει ως μέλος η Σομαλία,

Ι.      λαμβάνοντας υπόψη ότι η Αφρικανική Ένωση (ΑΕ) αναπτύσσει ικανότητες ανάληψης ειρηνευτικών και διαμεσολαβητικών δράσεων για την επίλυση συγκρούσεων και λαμβάνοντας υπόψη ότι το ειρηνευτικό μέσο για την Αφρική αποτελεί μία από τις πιο απτές εκφράσεις της συνεργασίας της ΕΕ με την ΑΕ,

Η διάσταση της ανάπτυξης

ΙΑ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι η συνεχής αστάθεια της περιοχής υπονομεύει την πολιτική, κοινωνική και οικονομική ανάπτυξή της και αποτελεί ένα από τα βασικά εμπόδια για την επίτευξη των αναπτυξιακών στόχων της Χιλιετίας,

ΙΒ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι οι χώρες του Κέρατος της Αφρικής ανήκουν σε διαφορετικές περιφερειακές οικονομικές οργανώσεις και πρωτοβουλίες όπως η Κοινότητα της Ανατολικής Αφρικής (East Africa Community - EAC)[14], η Κοινή Αγορά της Ανατολικής και Μεσημβρινής Αφρικής (Common Market for Eastern and Southern Africa - COMESA)[15] και η Πρωτοβουλία της Λεκάνης του Νείλου (Nile Basin Initiative)[16],

ΙΓ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι τα προβλήματα της περιοχής επιδεινώνονται από τις περιφερειακές επιπτώσεις της αύξησης του πληθυσμού, της αλλαγής του κλίματος και των συναφών πιέσεων στους φυσικούς πόρους, κυρίως το πετρέλαιο, και από τις τριβές που τροφοδοτούνται από τον ανταγωνισμό για τους υδάτινους πόρους του Νείλου και το υψηλό ποσοστό νομάδων βοσκών, οι οποίοι συνδέονται κυρίως από εθνογλωσσικούς δεσμούς παρά από πολιτικά σύνορα και αποτελούν μια τις πιο περιθωριοποιημένες ομάδες της περιοχής,

ΙΔ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι οι νόσοι που σχετίζονται με τη φτώχεια, ιδίως το HIV/AIDS, η φυματίωση και η ελονοσία, αποτελούν μείζον αίτιο αλλά και συνέπεια της σοβαρής φτώχειας που επικρατεί στην περιοχή,

ΙΕ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι στις περισσότερες χώρες της περιοχής το ποσοστό των παιδιών που φοιτούν στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση δεν υπερβαίνει το 50%,

1.      εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι σε κανένα στάδιο της κατάρτισης της στρατηγικής ΕΕ-Αφρικής δεν υπήρξε η δέουσα διαβούλευση ούτε με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ούτε με τα κοινοβούλια των αφρικανικών χωρών, ούτε με την Κοινοβουλευτική Συνέλευση Ίσης Εκπροσώπησης ΑΚΕ-ΕΕ, ούτε με εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών, γεγονός που θέτει εν αμφιβόλω τη δημοκρατική νομιμότητα της κοινής δέσμευσης·

2.      υπενθυμίζει ότι για τη χάραξη μιας αειφόρου προσέγγισης για την επίτευξη διαρκούς ειρήνης στο Κέρας της Αφρικής απαιτείται ο συνδυασμός όλων των υφιστάμενων κοινοτικών μέσων και νομικών πλαισίων για την Αφρική· ζητεί την πλήρη εφαρμογή των άρθρων 8 έως 11 της συμφωνίας του Κοτονού·

Η διάσταση της ασφάλειας

3.      τονίζει ότι οι συγκρούσεις στο Κέρας της Αφρικής πρέπει να αντιμετωπιστούν μέσω ολοκληρωμένης, περιφερειακής προσέγγισης η οποία θα λαμβάνει υπόψη τις συγκρούσεις και θα επιτρέπει τη διαμόρφωση μιας σφαιρικής αντιμετώπισης της δυναμικής των περιφερειών και των συγκρουσιακών συστημάτων·

4.      είναι της γνώμης ότι η δράση της ΕΕ όσον αφορά το Κέρας της Αφρικής πρέπει να ασχολείται όχι μόνο με τα ζητήματα ασφάλειας, αλλά και με τα διαρθρωτικά αίτια των συγκρούσεων που σχετίζονται με τον κοινωνικό, πολιτικό και οικονομικό αποκλεισμό, καθώς και με την ενίσχυση της ασφάλειας και της δικαιοσύνης·

5.      τονίζει ότι, παράλληλα με την αντιμετώπιση των θεμάτων ασφαλείας και την άσκηση αντιτρομοκρατικών πολιτικών, η ΕΕ δεν θα πρέπει να παραμελεί τα ανθρώπινα δικαιώματα και το ανθρωπιστικό δίκαιο· προτρέπει τα κράτη μέλη να αποκαλύψουν και να καταγγείλουν τυχόν "διεθνείς παραδόσεις" ατόμων που συνελήφθησαν στην περιοχή ως ύποπτοι για τρομοκρατία·

6.      καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να λάβουν αποφασιστικά μέτρα για την πάταξη της ατιμωρησίας στην περιοχή, των παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των παραβιάσεων των συμφωνιών κατάπαυσης του πυρός και των επιθέσεων κατά πολιτών, μελών ειρηνευτικών δυνάμεων και εργαζόμενων σε ανθρωπιστικές οργανώσεις, και να υποστηρίξουν την ανάμιξη του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου·

7.      τονίζει ότι η μακρόπνοη ειρήνη στο Κέρας της Αφρικής θα εξαρτηθεί επίσης από τη συστράτευση της ΕΕ υπέρ της δημοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην περιοχή· καλεί την ΕΕ να καταδικάσει δημοσίως τα αυταρχικά καθεστώτα στην περιοχή αυτή· εκφράζει την έντονη ανησυχία του για το νέο κύμα καταστολής στην Αιθιοπία - χώρα όπου βρίσκεται η έδρα της Αφρικανικής Ένωσης - εις βάρος ηγετών της αντιπολίτευσης, δημοσιογράφων, ακτιβιστών υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και κανονικών ανθρώπων που σημειώθηκε μετά από τις νόθες εκλογές του 2005·

Η περιφερειακή ειρηνευτική προσέγγιση

8.      ζητεί την σταθερή παρουσία της ΕΕ στην περιοχή μέσω του διορισμού αντιπροσώπου της ΕΕ για το Κέρας της Αφρικής, ο οποίος θα αναλάβει τον συντονισμό των πρωτοβουλιών της ΕΕ για την περιοχή και θα λειτουργεί ως ο βασικός συνομιλητής της ΕΕ με όλα τα κράτη του Κέρατος της Αφρικής και θα υποβάλλει τακτικές εκθέσεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο·

9.      ενθαρρύνει την Επιτροπή και το Συμβούλιο, εκτός της αντιπροσωπείας της Επιτροπής στην Αιθιοπία, να προωθήσουν περαιτέρω την εγκατάσταση πρόσθετης αντιπροσωπείας της ΕΕ στην Αφρικανική Ένωση με έδρα στην Αιθιοπία·

10.    καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να αρχίσουν διαδικασία διαβούλευσης με τους λοιπούς παράγοντες που δραστηριοποιούνται στην περιοχή, και συγκεκριμένα τον ΟΗΕ, την ΑΕ, την IGAD, τον Αραβικό Σύνδεσμο, τις ΗΠΑ και την Κίνα, σχετικά με την πρωτοβουλία σύγκλησης διάσκεψης ευρείας συμμετοχής με θέμα την ασφάλεια, η οποία θα ασχοληθεί ταυτοχρόνως με τα ζητήματα ασφαλείας που απασχολούν όλα τα κράτη του Κέρατος της Αφρικής· επισημαίνει ότι μια τέτοια πρωτοβουλία θα πρέπει να χρησιμεύσει ως σημείο αφετηρίας για την εφαρμογή μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης στα κράτη της περιοχής·

11.    πιστεύει ακράδαντα ότι, κατά τις προσπάθειές της να αντιμετωπίσει την κρίση στην περιοχή του Κέρατος της Αφρικής, η ΕΕ θα πρέπει, κατά πρώτο και κύριο λόγο, να αναζητήσει αφρικανικές λύσεις, δηλαδή λύσεις που θα επιτευχθούν με τη συμμετοχή των υφιστάμενων περιφερειακών οργανισμών, της ΑΕ και της IGAD· τονίζει, ωστόσο, την ανάγκη ενίσχυσης των οργανισμών αυτών μέσω της οικοδόμησης ικανοτήτων και θεσμών και ιδίως μέσω του ειρηνευτικού μέσου, όσον αφορά την πρόληψη και την επίλυση των συγκρούσεων·

12.    υπενθυμίζει ότι, για τη βελτίωση της ικανότητας της Αφρικής να προλαμβάνει, να διαχειρίζεται και να επιλύει τις αφρικανικές συγκρούσεις, απαιτούνται συγκεκριμένα μέτρα για τη στήριξη της υλοποίησης της ατζέντας ειρήνης και ασφάλειας της Αφρικανικής Ένωσης, μέσω της παροχής τεχνικής στήριξης, ειδημοσύνης και βοήθειας για την οικοδόμηση θεσμών στην αφρικανική εφεδρική δύναμη και στην υπηρεσία ειρήνης και ασφάλειας της Επιτροπής της Αφρικανικής Ένωσης·

13.    υπενθυμίζει τον σημαντικό ρόλο περιφερειακών πρωτοβουλιών, όπως ο αφρικανικός μηχανισμός επιθεώρησης από ομοτίμους όσον αφορά την καταπολέμηση της διαφθοράς και την προώθηση της χρηστής διακυβέρνησης· τονίζει την ανάγκη να εφαρμοστούν οι πρωτοβουλίες αυτές από τις αφρικανικές χώρες και να παρασχεθεί τεχνική και οικονομική βοήθεια από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη για τον σκοπό αυτόν·

14.    καλεί τα κράτη μέλη να προωθήσουν ένα νομικά δεσμευτικό διεθνές μέσο για τον εντοπισμό και τη σήμανση των φορητών όπλων και των όπλων μικρού διαμετρήματος καθώς και των πυρομαχικών, και να στηρίξουν περιφερειακές πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση του παράνομου εμπορίου φορητών όπλων και όπλων μικρού διαμετρήματος, καθώς και πυρομαχικών, στις αναπτυσσόμενες χώρες·

15.    χαιρετίζει την πρωτοβουλία της UNICEF να οργανώσει Διεθνή Διάσκεψη στο Παρίσι (5 και 6 Φεβρουαρίου 2007) για τα παιδιά στρατιώτες και τονίζει την ανάγκη να τερματιστεί η παράνομη και απαράδεκτη εκμετάλλευση των παιδιών σε ένοπλες διενέξεις·

16.    τονίζει την ανάγκη εξάλειψης του λαθρεμπορίου και εξασφάλισης αυστηρότερου ελέγχου στην κυκλοφορία φορητών όπλων και όπλων μικρού διαμετρήματος, χαιρετίζει δε την έγκριση από τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών, στις 6 Δεκεμβρίου 2006, του ψηφίσματος σχετικά με τη σύναψη συνθήκης για το εμπόριο όπλων·

17.    καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να ενισχύσουν και να επεκτείνουν σε άλλες χώρες / περιφέρειες τις υφιστάμενες πρωτοβουλίες αφοπλισμού, αποστράτευσης και επανένταξης (ΑΑΕ) και μεταρρύθμισης του τομέα της ασφάλειας·

18.    τονίζει την ανάγκη προώθησης του ρόλου των εθνικών και διεθνών ΜΚΟ, των οργανώσεων που βασίζονται στις τοπικές κοινωνίες, των λαϊκών κινημάτων και άλλων μη κρατικών φορέων στην οικοδόμηση της ειρήνης και την πρόληψη των συγκρούσεων·

Η διάσταση της ανάπτυξης / Οι άξονες περιφερειακής ολοκλήρωσης

19.    τονίζει ότι ο στόχος της μείωσης της φτώχειας μέσω της επίτευξης των ΑΣΧ και της υλοποίησης της διακήρυξης της Χιλιετίας πρέπει να αναχθεί σε προτεραιότητα και να ενταχθεί με σαφήνεια σε όλες τις σχετικές κοινοτικές πολιτικές για την περιοχή, αλλά πιστεύει ότι οι ΑΣΧ δεν θα πρέπει να ιδωθούν ως τεχνικό ζήτημα που θα επιλυθεί απλώς και μόνο με τη διάθεση περισσότερων χρημάτων, χωρίς τον εντοπισμό και την αντιμετώπιση των βαθύτερων αιτιών της φτώχειας·

20.    πιστεύει ακράδαντα ότι τα κράτη του Κέρατος της Αφρικής έχουν, εκτός από κοινά προβλήματα ασφάλειας, κοινή αναπτυξιακή ατζέντα, η οποία απαιτεί την καταβολή κοινών προσπαθειών και την κινητοποίηση της πολιτικής ηγεσίας και των κοινωνιών των χωρών αυτών· τονίζει το γεγονός ότι τα ζητήματα αυτά μπορούν να αντιμετωπιστούν πλήρως μόνο μέσω κοινών δράσεων που θα λαμβάνουν υπόψη τις συγκρούσεις για την εξεύρεση κοινών λύσεων·

21.    τονίζει το γεγονός ότι η οργάνωση πρωτοβουλιών και δράσεων περιφερειακής συνεργασίας γύρω από σαφώς καθορισμένα ζητήματα κοινού ενδιαφέροντος, όπως οι ροές των προσφύγων, ο έλεγχος των συνόρων, η επισιτιστική ασφάλεια, οι φυσικοί πόροι, η ενέργεια, το περιβάλλον, η εκπαίδευση, οι υποδομές, ο έλεγχος των εξοπλισμών και η ισότητα των φύλων, θα χρησίμευε ως στέρεα βάση για έναν θετικό πολιτικό διάλογο μεταξύ των κρατών του Κέρατος της Αφρικής·

22.    προτρέπει την Επιτροπή να δώσει τη δέουσα προσοχή στις ανάγκες της περιοχής κατά την κατάρτιση όχι μόνο των εγγράφων στρατηγικής ανά περιφέρεια και ανά χώρα για τις χώρες ΑΚΕ, αλλά και των εγγράφων θεματικής στρατηγικής και των ετήσιων προγραμμάτων δράσης στο πλαίσιο του μέσου συνεργασίας για την ανάπτυξη·

23.    καλεί την Επιτροπή να προωθήσει τον καλύτερο συντονισμό μεταξύ των υπηρεσιών της και των κρατών μελών, προκειμένου να εναρμονίσει τις παρεμβάσεις σε τομείς όπως η ευρωαφρικανική εταιρική σχέση στον τομέα των υποδομών και η πρωτοβουλία της ΕΕ για τη διακυβέρνηση και να διασφαλίσει τον συντονισμό στους τομείς αυτούς με τον ΟΗΕ, τις ΗΠΑ, την Κίνα και άλλους διεθνείς φορείς·

24.    εκφράζει την ανησυχία του για τις προβλέψεις εμπειρογνωμόνων σύμφωνα με τις οποίες η Αφρική, παρότι συνεισφέρει ελάχιστα στις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, θα πληγεί τα μέγιστα από την παγκόσμια θέρμανση λόγω της υπανάπτυξής της και της φτώχειας· τονίζει την ανάγκη να υποστηρίξει η διεθνής κοινότητα την περιοχή, ούτως ώστε να βελτιωθεί η δυνατότητά της να προσαρμοστεί στις σοβαρές επιπτώσεις της αλλαγής του κλίματος·

25.    υπενθυμίζει ότι η αειφόρος διαχείριση των φυσικών πόρων, περιλαμβανομένης της εκμετάλλευσης των υδάτων, της πρόσβασης στους ενεργειακούς πόρους και της χρήσης αυτών, πρέπει να αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των αναπτυξιακών σχεδίων και των στρατηγικών για την καταπολέμηση της φτώχειας και την πρόληψη των συγκρούσεων στην περιοχή του Κέρατος της Αφρικής·

26.    είναι της γνώμης ότι απαιτείται η στήριξη της ΕΕ αφενός για το πρόγραμμα αειφόρου διαχείρισης των γαιών και απερήμωσης, μέσω του θεματικού προγράμματος για το περιβάλλον και την αειφόρο διαχείριση, αφετέρου για το χρηματοδοτικό μέσο ΑΚΕ-ΕΕ για το νερό, προκειμένου να ενισχυθεί η περιβαλλοντική προστασία των υδάτινων πόρων·

27.    καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να επιδιώξουν τον διάλογο με την Κίνα, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι η Κίνα έχει εντείνει την πολιτική και οικονομική παρουσία της στην Αφρική, πραγματοποιώντας μεγάλες επενδύσεις σε έργα υποδομών και ανάπτυξης σε χώρες όπως το Σουδάν·

28.    καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να ενθαρρύνουν την EAC, την COMESA και την Πρωτοβουλία της Λεκάνης του Νείλου να προβούν σε ανταλλαγή πληροφοριών για τους αντίστοιχους ρόλους και τις δραστηριότητές τους τόσο μεταξύ τους όσο και με τις χώρες του Κέρατος της Αφρικής και τους βασικούς παράγοντες της περιοχής· τονίζει τη θετική εμπειρία της EAC, της COMESA και της Πρωτοβουλίας της Λεκάνης του Νείλου σε τομείς όπως ο έλεγχος των συνόρων, οι προσπάθειες καταπολέμησης του εμπορίου και της διασποράς των φορητών όπλων και όπλων μικρού διαμετρήματος, η τελωνειακή ένωση της EAC, η προώθηση του εμπορίου και των επενδύσεων (COMESA) και η συνεργασία για την αειφόρο χρήση των υδάτων της Λεκάνης του Νείλου·

29.    χαιρετίζει την πρόθεση της ΕΕ να συνεργαστεί με διάφορους εταίρους για την αντιμετώπιση του ζητήματος της μετανάστευσης, των προσφύγων και των εσωτερικά εκτοπισθέντων ατόμων, καθώς και την πρόταση για παροχή πρόσθετης στήριξης στις κοινότητες και στις χώρες υποδοχής και στις σχετικές οργανώσεις που εργάζονται επιτόπου για την πρόληψη της μετανάστευσης Νότου-Νότου και των προσφυγικών κρίσεων·

30.    θεωρεί καίριας σημασίας τη συμμετοχή των τοπικών κοινοτήτων στις οικονομικές δραστηριότητες, τόσο στις αγροτικές όσο και στις αστικές περιοχές, προκειμένου να στηρίξουν την κοινωνικοοικονομική τους θέση σε κοινωνίες που έχουν εξέλθει από περιόδους συγκρούσεων·

31.    τονίζει ότι η καταπολέμηση του HIV/AIDS, της φυματίωσης και της ελονοσίας, καθώς και των παραμελημένων νόσων, πρέπει να αποτελέσει μία από τις βασικές στρατηγικές για την εξάλειψη της φτώχειας και την προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης στα κράτη του Κέρατος της Αφρικής· τονίζει ότι η κοινοτική δράση πρέπει να σχεδιαστεί κατά τρόπο που να επικεντρώνεται στις μειονεκτούσες και ευάλωτες ομάδες·

Επίπεδο χώρας

Σουδάν

32.    καλεί το Συμβούλιο, την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αναλάβουν πλήρως τις ευθύνες τους και να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να προστατεύσουν τον λαό του Νταρφούρ από την ανθρωπιστική καταστροφή που προκαλεί η συνεχιζόμενη παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός από όλες τις πλευρές και ιδίως η βία κατά του άμαχου πληθυσμού και οι επιθέσεις κατά των μη στρατιωτικών επιχειρήσεων παροχής βοήθειας·

33.    εκφράζει τη σοβαρή ανησυχία του για την εξέλιξη στο Νταρφούρ και απευθύνει έκκληση στην κυβέρνηση του Σουδάν να εμποδίσει τις βιαιοπραγίες των ανταρτών Τζαντζαβίντ· παροτρύνει τις Αρχές του Σουδάν να διευκολύνουν χωρίς άλλη καθυστέρηση την ανάπτυξη διεθνούς ειρηνευτικής δύναμης από κοινού με την Αφρικανική Ένωση και τα Ηνωμένα Έθνη στην περιοχή, και ζητεί να οριστεί η ημερομηνία έναρξης της ανάπτυξής του·

34.    αποδοκιμάζει το γεγονός ότι, σύμφωνα με πηγές του ΟΗΕ, τριάντα ΜΚΟ και όργανα του ΟΗΕ δέχθηκαν επιθέσεις ενόπλων ομάδων, ενώ το τελευταίο εξάμηνο σκοτώθηκαν δώδεκα μέλη ανθρωπιστικών οργανώσεων·

35.    καλεί όλα τα μέρη που εμπλέκονται στη σύγκρουση, να ανταποκριθούν στο καθήκον τους να σέβονται το ανθρωπιστικό δίκαιο και να διασφαλίζουν την πλήρη, ασφαλή και απρόσκοπτη πρόσβαση στο προσωπικό των ανθρωπιστικών οργανώσεων για όλα τα άτομα που έχουν ανάγκη στο Νταρφούρ, καθώς και να διασφαλίσουν τη διανομή της ανθρωπιστικής βοήθειας, ιδίως στα εκτοπισθέντα στο εσωτερικό της χώρας άτομα·

36.    ζητεί την εφαρμογή του καθεστώτος κυρώσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ μέσω στοχοθετημένων οικονομικών κυρώσεων, περιλαμβανομένης της απαγόρευσης των μετακινήσεων, του παγώματος περιουσιακών στοιχείων και της απειλής επιβολής πετρελαϊκού αποκλεισμού· ζητεί τη διάθεση εξοπλισμού για την επιβολή της ζώνης απαγόρευσης πτήσεων υπεράνω του Νταρφούρ, η οποία θεσπίστηκε από το ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ αριθ. 1591 (2005)·

37.    τονίζει πόσο σημαντική είναι η σύντομη εφαρμογή της απόφασης της κυβέρνησης του Σουδάν και του ΟΗΕ που αφορά την ανάπτυξη της μικτής δύναμης ΑΕ/ΟΗΕ για να ενισχυθεί η ασφάλεια και να βελτιωθεί η προστασία των πολιτών·

38.    προτρέπει τη διεθνή κοινότητα, ειδικά τα Ηνωμένα Έθνη, την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη της, τις Ηνωμένες Πολιτείες, την Κίνα, την Ινδία, τον Αραβικό Σύνδεσμο και την Αφρικανική Ένωση, να ξεκινήσουν ειρηνευτικές συνομιλίες για τη βελτίωση του περιεχόμενου της ειρηνευτικής συμφωνίας για το Νταρφούρ ώστε να καταστεί αποδεκτή από όλες τις πλευρές, ενισχύοντας έτσι την κυριότητά τους επί της συμφωνίας αυτής·

39.    τονίζει το γεγονός ότι η μη επίλυση της σύγκρουσης στο Νταρφούρ θα μπορούσε να έχει σοβαρές επιπτώσεις όχι μόνο στην περιοχή της Ανατολικής Αφρικής, αλλά και σε άλλες σχετικά σταθερές περιοχές της Αφρικής και συγκεκριμένα στην Κεντρική Αφρική και στην περιοχή των Μεγάλων Λιμνών·

40.    προτρέπει τη διεθνή κοινότητα να μην επικεντρωθεί στη σύγκρουση στο Νταρφούρ παραβλέποντας άλλες καταστάσεις συγκρούσεων στο Σουδάν και, ιδιαίτερα, να αναγνωρίσει τον ευάλωτο χαρακτήρα της ειρήνης στο Νότιο Σουδάν λόγω της αργής προόδου που σημειώθηκε στην εφαρμογή της Συνολικής Ειρηνευτικής Συμφωνίας (ΣΕΣ) και τον υψηλό κίνδυνο αποσταθεροποίησης εξαιτίας των εντάσεων μεταξύ Βορρά-Νότου, των διαφυλετικών συγκρούσεων και της διαδεδομένης οπλοκατοχής στην κοινωνία·

Σομαλία

41.    καταδικάζει τις ξένες επεμβάσεις στη Σομαλία και καλεί την Κυβέρνηση της Αιθιοπίας να αποσύρει τα στρατεύματά της από τη χώρα· υποστηρίζει την αποστολή εκ μέρους της Αφρικανικής Ένωσης ειρηνευτικής δύναμης στο πλαίσιο σφαιρικής πολιτικής συμφωνίας μεταξύ των εμπόλεμων παρατάξεων, η οποία θα μετουσιωθεί στο σχηματισμό κυβέρνησης εθνικής ενότητας, ικανής να επιτύχει τη συνεργασία με το τμήμα εκείνο της Ένωσης Ισλαμικών Δικαστηρίων που είναι ανοιχτό σε μια διαδικασία ειρήνευσης και συμφιλίωσης καθώς και με τους αρχηγούς φατριών που είναι απόντες από τη σημερινή κυβέρνηση·

42.    φρονεί ότι η ειρηνευτική δύναμη της ΑΕ στη Σομαλία, η AMISOM, θα έπρεπε να πλαισιωθεί από μια ευρύτερη πολιτική διαδικασία με τη στήριξη του πληθυσμού, με σαφή εντολή, ικανοποιητική ικανότητα, σαφείς στόχους και στρατηγική εξόδου·

43.    χαιρετίζει τη στήριξη που παρέχει η ΕΕ στην AMISOM, αλλά τονίζει ότι η συνδρομή της ΕΕ θα πρέπει να εξαρτάται από την έναρξη, από μέρους των αρχών της Σομαλίας, ενός πολιτικού διαλόγου με όλες τις πλευρές και μιας διαδικασίας συμφιλίωσης, αντιμετωπίζοντας άμεσα τις προκλήσεις της συμφιλίωσης, της οικοδόμησης θεσμών και της διασφάλισης της ειρήνης για τον λαό της Σομαλίας·

44.    τονίζει τον κεντρικό ρόλο του πολιτικού διαλόγου με όλες τις πλευρές που θα οδηγήσει στη συμφιλίωση και στην ανοικοδόμηση της χώρας· χαιρετίζει τη δέσμευση της μεταβατικής ομοσπονδιακής κυβέρνησης (ΜΟΚ) της Σομαλίας να συγκαλέσει μια ευρεία διάσκεψη συμφιλίωσης (Εθνικό Κογκρέσο Συμφιλίωσης), στην οποία θα συμμετέχουν φυλετικές ομάδες, θρησκευτικές κοινότητες, η κοινωνία των πολιτών, εκπρόσωποι επιχειρήσεων και πολιτικοί ηγέτες· επισημαίνει ότι ο δρόμος προς τα εμπρός περνά από τη δημιουργία αξιόπιστης κυβέρνησης ευρείας συμμετοχής·

45.    ζητεί την επανεκτίμηση του ρόλου της Διεθνούς Ομάδας Επαφής για τη Σομαλία, στην οποία μετέχουν η ΕΕ, η Ιταλία, η Σουηδία, το Ηνωμένο Βασίλειο, τα Ηνωμένα Έθνη, η Αφρικανική Ένωση, η Διακυβερνητική Αρχή για την Ανάπτυξη, ο Σύνδεσμος Αραβικών Κρατών, η Νορβηγία, οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Κένυα και η Τανζανία, και η οποία συστάθηκε τον Μάιο του 2006 ως φόρουμ συντονισμού των δραστηριοτήτων της διεθνούς κοινότητας στη Σομαλία, προκειμένου να επικεντρωθούν οι προσπάθειες σε θέματα διακυβέρνησης και δημιουργίας θεσμών, ανθρωπιστικής βοήθειας σε εκτοπισθέντες και πληθυσμούς που βρίσκονται σε ανάγκη, και στη βελτίωση της περιφερειακής σταθερότητας και ασφάλειας·

46.    καλεί τη Μεταβατική Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση της Σομαλίας να άρει την κατάσταση έκτακτης ανάγκης και να αποκαταστήσει τον πρόεδρο του κοινοβουλίου ως προϋπόθεση για την υλοποίηση της διαδικασίας εθνικής συμφιλίωσης·

47.    τονίζει την πιεστική ανάγκη να ορίσει η Μεταβατική Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση αντιπροσωπευτικές αρχές σε βασικούς δήμους, συμπεριλαμβανομένων των Mogadishu και Kismaayo, ώστε να προσφέρει πολιτική σταθερότητα και βραχυπρόθεσμη διαχείριση της ασφάλειας, και να εγκαταλείψει την ιδέα του βίαιου αφοπλισμού, ιδίως στο Mogadishu, διαπραγματευόμενη αντ’ αυτού ένα σχέδιο εθελοντικού αφοπλισμού·

48.    θεωρεί ότι το αίτημα ανεξαρτησίας της Σομάλιλαντ θα έπρεπε να εξεταστεί στο πλαίσιο της ευρύτερης ατζέντας ασφαλείας για τη Σομαλία·

Αιθιοπία

49.    καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να ασκήσουν πίεση στην κυβέρνηση της Αιθιοπίας προκειμένου να αποκαλύψει τον συνολικό αριθμό των ατόμων που κρατούνται σε ολόκληρη τη χώρα, να επιτρέψει τις επισκέψεις από τη Διεθνή Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού και να επιτρέψει την πρόσβαση όλων των κρατουμένων στις οικογένειές τους, σε δικηγόρους και σε οποιαδήποτε ιατρική φροντίδα απαιτεί η κατάσταση της υγείας τους, καθώς και να απελευθερώσει αμέσως και άνευ όρων όλους τους πολιτικούς κρατούμενους –δημοσιογράφους, συνδικαλιστές, ακτιβιστές για τα ανθρώπινα δικαιώματα και απλούς πολίτες– και να τηρήσει τις υποχρεώσεις της όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα, τις δημοκρατικές αρχές και το κράτος δικαίου·

50.    καλεί την Αιθιοπία να αποδεχτεί την οριοθέτηση και τη χάραξη των συνόρων της, όπως ορίστηκε από την επιτροπή χάραξης συνόρων του ΟΗΕ·

Ερυθραία

51.    καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να αναλάβουν δράση έναντι της κυβέρνησης της Ερυθραίας προκειμένου να ελευθερώσει όλους τους πολιτικούς κρατούμενους, να εξασφαλίσει μια ταχεία και δίκαιη δίκη για τους φυλακισμένους εναντίον των οποίων εκκρεμούν συγκεκριμένες κατηγορίες, και να αποκαλύψει τον τόπο κράτησης όλων όσων κρατούνται σε μυστικές φυλακές·

52.    ενθαρρύνει τον πρόεδρο της Ερυθραίας να διατηρεί συχνές επαφές με εκπροσώπους της ΕΕ και πρέσβεις διαφόρων κρατών μελών στην Ερυθραία·

Ουγκάντα

53.    καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να διευκολύνουν την ειρηνευτική διαδικασία στη βόρεια Ουγκάντα, γεγονός που απαιτεί από όλα τα μέρη που εμπλέκονται στη σύγκρουση, να επιδείξουν πραγματική και συνεχή δέσμευση υπέρ της ειρηνευτικής διαδικασίας, να τηρήσουν τη συμφωνία παύσης των εχθροπραξιών και να θέσουν τέρμα στην εχθρική και εμπρηστική προπαγάνδα·

54.    ζητεί την έναρξη μιας πραγματικής διαδικασίας συμφιλίωσης, στο πλαίσιο της οποίας οι υπεύθυνοι για εγκλήματα πολέμου θα αναγνωριστούν ως τέτοιοι· υπογραμμίζει τον κεντρικό ρόλο του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου στην προσαγωγή όσων κατηγορούνται για εγκλήματα πολέμου στη δικαιοσύνη· καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να στηρίξουν την εφαρμογή τοπικών διαδικασιών εναλλακτικής δικαιοσύνης και συμφιλίωσης στη Βόρεια Ουγκάντα, καθώς και μεταξύ των Βορείων και της υπόλοιπης χώρας·

o o

o

55. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή, καθώς και στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στα Ηνωμένα Έθνη, στην Αφρικανική Ένωση και στην Διακυβερνητική Αρχή για την Ανάπτυξη (IGAD).

 • [1]  15961/05 (Presse 367), 19.12.2005.
 • [2]  ΕΕ C 46 της 24.2.2006, σελ. 1.
 • [3]  ΕΕ L 317 της 15.12.2000, σελ. 3.
 • [4]  ΕΕ L 209 της 11.8.2005, σελ. 27.
 • [5]  5319/06, 13.1.2006.
 • [6]  Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2007)0052.
 • [7]  Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2006)0387.
 • [8]  Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2006)0142.
 • [9]  ΕΕ C 133 E της 8.6.2006, σελ. 96.
 • [10]  ΕΕ C 140 E της 9.6.2005, σελ. 153.
 • [11]  S/RES/1706 (2006). http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N06/484/64/PDF/N0648464.pdf?OpenElement
 • [12]  Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2006)0322.
 • [13]  Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2006)0141.
 • [14]  Τα μέλη της EAC είναι η Ουγκάντα, η Κένυα και η Τανζανία.
 • [15]  COMESA: μέλη της είναι όλες οι χώρες του Κέρατος της Αφρικής εξαιρουμένης της Σομαλίας.
 • [16]  Πρωτοβουλία της Λεκάνης του Νείλου: Αίγυπτος, Αιθιοπία, Ερυθραία, Κένυα, Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, Μπουρούντι, Ουγκάντα, Ρουάντα, Σουδάν, Τανζανία.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

I. Εισαγωγή: ποιος είναι ο σκοπός αυτής της ανακοίνωσης;

Τον Δεκέμβριο του 2005 το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ενέκρινε τη στρατηγική ΕΕ- Αφρικής με την οποία δημιουργήθηκε ένα σφαιρικό, ολοκληρωμένο και μακροπρόθεσμο πλαίσιο για τις σχέσεις της ΕΕ με την αφρικανική ήπειρο. Πρωταρχικοί στόχοι της στρατηγικής ήταν η επίτευξη των αναπτυξιακών στόχων της Χιλιετίας, η προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης, της ασφάλειας και της χρηστής διακυβέρνησης στην Αφρική.

Ως πρώτη δοκιμή για την εφαρμογή αυτής της στρατηγικής, η Επιτροπή εξέδωσε τον Νοέμβριο 2006 την ανακοίνωση με τίτλο "Στρατηγική για την Αφρική: Μια περιφερειακή πολιτική εταιρική σχέση της ΕΕ για ειρήνη, ασφάλεια και ανάπτυξη"[1], η οποία εξετάζεται στην παρούσα έκθεση.

Στόχος της ανακοίνωσης είναι η δημιουργία μιας "περιφερειακής πολιτικής εταιρικής σχέσης" με το Κέρας της Αφρικής ως βάση για μια σφαιρική προσέγγιση της πρόληψης των συγκρούσεων στην περιοχή, ακολουθώντας τη βασική παραδοχή ότι δεν μπορεί να υπάρξει ανάπτυξη χωρίς διαρκή ειρήνη και ότι δεν υπάρχει διαρκής ειρήνη χωρίς ανάπτυξη.

Η επιλογή της περιοχής αυτής για την πρώτη δοκιμή της στρατηγικής της ΕΕ για την Αφρική οφείλεται σε δύο λόγους: τη στρατηγική της σημασία για την ΕΕ και την τεράστια πολιτική και πολιτιστική πολυπλοκότητα των τριών κυρίων και αλληλένδετων συγκρούσεων στην περιοχή ( Σουδάν, Αιθιοπία-Ερυθραία και Σομαλία), για την αντιμετώπιση των οποίων η περιφερειακή προσέγγιση αποτελεί τη μόνη βιώσιμη στρατηγική ("τίποτα δεν θα λυθεί μέχρις ότου λυθούν τα πάντα").

II. Φιλόδοξη διαδικασία

Στόχος της στρατηγικής την οποία προτείνει η Επιτροπή είναι η παρουσίαση "μιας σφαιρικής προσέγγισης για την πρόληψη των συγκρούσεων στο Κέρας της Αφρικής, αντιμετωπίζοντας βραχυπρόθεσμα και μεσοπρόθεσμα τις κύριες αιτίες αστάθειας, τόσο σε εθνικό όσο και σε περιφερειακό επίπεδο, και ενισχύοντας την περιφερειακή συνεργασία".

Η περιγραφή των σύνθετων ζητημάτων ασφάλειας και ανάπτυξης της περιοχής καθώς των πιθανών επιπέδων της κοινοτικής παρέμβασης (περιφερειακό και εθνικό επίπεδο, με τη στήριξη συνοδευτικών μέτρων) αποτελεί μια βάση για την κατάρτιση ενός φάσματος συγκεκριμένων κοινοτικών προτάσεων για την περιοχή. Δύσκολα θα μπορούσε κανείς να διαφωνήσει με την επείγουσα ανάγκη θέσπισης στρατηγικών πρόληψης των συγκρούσεων, πρωτοβουλιών περιφερειακής ολοκλήρωσης και ενίσχυσης των αφρικανικών οργάνων.

Μπορεί όμως να τεθεί ένα εύλογο ερώτημα: σε μια περιοχή στην οποία οι πέντε από τις επτά χώρες βρίσκονται σε σύγκρουση με τους γείτονές τους και στην οποία οι συγκρούσεις τροφοδοτούνται αμοιβαία, όπου μια χώρα δεν έχει λειτουργούσα κυβέρνηση εδώ και περισσότερα από 15 χρόνια, όπου το ποσοστό του πληθυσμού που βρίσκεται κάτω από το όριο της φτώχειας είναι μεγαλύτερο από το 22 %, θα λειτουργήσει η έννοια της περιφερειακής εταιρικής σχέσης ως πανάκεια για τόσο πολύπλοκα αλληλένδετα προβλήματα;

Σύμφωνα με την έκθεση, αξίζει τον κόπο να δοκιμάσουμε. Πράγματι, παρά τις υστερήσεις και τα κενά της ανακοίνωσης, μερικά από τα οποία ήταν αναπόφευκτα, και τα οποία θα αντιμετωπιστούν κατάλληλα, ο εισηγητής συμφωνεί με τις τέσσερις υποθέσεις που φαίνεται να αποτελούν τη βάση της προτεινόμενης στρατηγικής:

1.  Δεν μπορεί να υπάρξει αειφόρος ανάπτυξη χωρίς μόνιμη ειρήνη (και αντιστρόφως), ούτε μόνιμη ειρήνη χωρίς ουσιαστική συμμετοχή των αφρικανικών περιφερειακών οργάνων·

2.  Για να εξευρεθούν λύσεις στις μεμονωμένες συγκρούσεις απαιτείται μια περιφερειακή προοπτική ή περιφερειακή συμφωνία·

3.  Οι πρωτοβουλίες περιφερειακής ολοκλήρωσης θα είναι επιτυχείς εφόσον αντιμετωπίζουν τις κοινές προκλήσεις και όχι απλώς τις υφιστάμενες συγκρούσεις: οι άξονες της περιφερειακής ολοκλήρωσης πρέπει να θεμελιωθούν στο νερό, την επισιτιστική ασφάλεια, την απερήμωση και όχι στα σύνορα ή στις εθνοτικές διαφορές·

4.  Η ίδια η ΕΕ μπορεί να διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο στην περιοχή. Μπορεί και πρέπει να εξαγάγει το δικό της μοντέλο περιφερειακής ολοκλήρωσης που ισούται με τη διαρκή ειρήνη.

Πέραν τούτων, ο εισηγητής έχει υπόψη του ότι η ανακοίνωση δεν είναι τίποτα περισσότερο από την έναρξη μιας διαδικασίας. Ο τελικός στόχος, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, είναι η διαμόρφωση μιας κοινοτικής περιφερειακής στρατηγικής για την περιοχή. Ταυτοχρόνως, τα κράτη μέλη της ΕΕ εφαρμόζουν τις δικές τους εξωτερικές δράσεις στο Κέρας. Για τον λόγο αυτόν, η παρούσα έκθεση απευθύνεται τόσο στα κράτη μέλη της ΕΕ όσο και στην Επιτροπή.

III. Κενά και παρανοήσεις: ο δρόμος προς τα εμπρός

Παρόλο που ο εισηγητής συμφωνεί πλήρως με τον τελικό στόχο της ανακοίνωσης και συγχαίρει την Επιτροπή για την πρωτοβουλία αυτή, θεωρεί ότι η ανακοίνωση πόρρω απέχει του να σκιαγραφεί μια πραγματική στρατηγική της ΕΕ, αλλά μοιάζει μάλλον να συγκεντρώνει και να συνδυάζει μια σειρά υφιστάμενων δραστηριοτήτων, πράγμα απαραίτητο αλλά ασφαλώς ανεπαρκές.

Στην έκθεση του ΕΚ διατυπώνονται οι εξής συστάσεις:

· Χάραξη μιας κοινής στρατηγικής ΕΕ-Αφρικής (δεν αναφέρεται στην ανακοίνωση)

Κατά τη δεύτερη σύνοδο κορυφής ΕΕ-Αφρικής, η οποία θα πραγματοποιηθεί στη Λισαβόνα το 2007, οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων πρόκειται να εγκρίνουν μια κοινή στρατηγική ΕΕ-Αφρικής. Η κοινή στρατηγική θα αντιπροσωπεύει τη δέσμευση της ΕΕ να μετατρέψει τη "μονομερώς" εγκεκριμένη στρατηγική της ΕΕ για την Αφρική σε μια κοινή δέσμευση ΕΕ-Αφρικής.

Δεν υπήρξε διαβούλευση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε κανένα στάδιο της προετοιμασίας της κοινής στρατηγικής. Έτσι, είναι δύσκολο να υποστηριχθεί ότι το έγγραφο διαθέτει την απαραίτητη δημοκρατική νομιμότητα.

· Μια προληπτική κοινοτική διπλωματική ατζέντα για την περιοχή

Η έκθεση περιλαμβάνει το αίτημα για μια διαρθρωμένη και προληπτική κοινοτική διπλωματική ατζέντα για την περιοχή, με τον διορισμό ενός ειδικού αντιπροσώπου της ΕΕ στο Κέρας της Αφρικής, στον οποίο θα ανατεθεί το έργο του συντονισμού των κοινοτικών πρωτοβουλιών στην περιοχή. Κατά τον τρόπο αυτόν, επιτυγχάνονται δύο στόχοι: αφενός αποφεύγεται η περιττή επανάληψη κοινοτικών δραστηριοτήτων, αφετέρου ορίζεται ένας βασικός συνομιλητής με όλα τα κράτη του Κέρατος της Αφρικής.

Προληπτική ατζέντα σημαίνει σαφής θέση της ΕΕ για καθεμιά από τις συγκρούσεις που μαίνονται στην περιοχή. Για τον λόγο αυτόν, η ένταξη μιας ανάλυσης και μιας δέσμης ελάχιστων στόχων για κάθε εγχώρια και περιφερειακή σύγκρουση –στοιχείο που απουσιάζει από την ανακοίνωση– συμβάλλει στη διαμόρφωση μιας σφαιρικής κοινοτικής προσέγγισης για την περιοχή.

· Πολιτικός διάλογος : άρθρο 8 της συμφωνίας εταιρικής σχέσης του Κοτονού. Πώς μπορεί η ΕΕ να αξιοποιήσει πλήρως το κείμενο

Το άρθρο 8 προβλέπει ένα πλαίσιο διεξαγωγής πολιτικού διαλόγου για συγκεκριμένα πολιτικά ζητήματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος ή γενικής σημασίας, όπως το εμπόριο όπλων, οι υπερβολικά υψηλές στρατιωτικές δαπάνες κλπ. Ορίζει επίσης ότι πρωταγωνιστικό ρόλο στον διάλογο αυτόν διαδραματίζουν οι πολιτικές ευρείας βάσης για την προώθηση της ειρήνης και την πρόληψη, τη διαχείριση και την επίλυση βίαιων συγκρούσεων. Τέλος, υπογραμμίζει την ανάγκη να λαμβάνεται πλήρως υπόψη ο στόχος της ειρήνης και της δημοκρατικής σταθερότητας κατά τον προσδιορισμό των κατά προτεραιότητα τομέων συνεργασίας.

Πώς σκοπεύουν τα κράτη μέλη να υλοποιήσουν πλήρως το πνεύμα του άρθρου 8; Το κλειδί είναι ίσως να ακολουθηθεί μια πολιτική που να συνδέει συγκεκριμένους τομείς συνεργασίας με τις επιδόσεις όσον αφορά την ειρήνη και την ασφάλεια.

· Διακυβέρνηση

Η κακή διακυβέρνηση αποτελεί σημαντικό τμήμα των κεντρικών προβλημάτων στο Κέρας της Αφρικής. Για τον λόγο αυτόν, στην έκθεση θα δοθεί ιδιαίτερη σημασία στον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, στο κράτος δικαίου και στο ζήτημα των δημοκρατικών θεσμών.

Οι απολυταρχικές, ή ακόμα και δικτατορικές, τάσεις αυξάνονται στην περιοχή. Πώς μπορούν να βελτιωθούν ουσιαστικά οι επιδόσεις των χωρών της περιοχής όσον αφορά τη διακυβέρνηση; Άμεσα όπλα για τη δράση της ΕΕ θα μπορούσε να παράσχει ο αφρικανικός μηχανισμός επιθεώρησης από ομοτίμους και η πρωτοβουλία για τη διακυβέρνηση. Εντούτοις, προβλήματα όπως η διαφθορά, η εμπορία ανθρώπων, το οργανωμένο έγκλημα και οι παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων απαιτούν μακροπρόθεσμη προσέγγιση. Ποιο είναι το καταλληλότερο μέσο για την επίτευξη απτής προόδου στο ζήτημα αυτό; Πώς μπορεί η ΕΕ να χρησιμοποιήσει κατά τον καλύτερο τρόπο την πειθώ της; Η έκθεση του ΕΚ θα πρέπει να προτείνει πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση του προβλήματος αυτού με το οποίο ελάχιστα ασχολείται η ανακοίνωση της Επιτροπής.

· Ενίσχυση των περιφερειακών οργάνων

Στις προσπάθειές της να αντιμετωπίσει την κρίση στο Κέρας, η ΕΕ θα έπρεπε, κατά πρώτο και κύριο λόγο, να αναζητήσει αφρικανικές λύσεις, μέσω των υφιστάμενων περιφερειακών οργανώσεων και συγκεκριμένα της ΑΕ και της IGAD.

Κατά τον τρόπο αυτόν, στο επίκεντρο της κοινοτικής δράσης τίθεται το ζήτημα της ενίσχυσης των οργανώσεων αυτών, η οποία θα μπορούσε να επιτευχθεί μέσω της αποτελεσματικής οικοδόμησης ικανοτήτων και θεσμών.

Η έννοια της αφρικανικής κυριότητας είναι και πρέπει να είναι ο ακρογωνιαίος λίθος όλων των πρωτοβουλιών της ΕΕ για την περιοχή. Εντούτοις, η μεταφορά της έννοιας αυτής στην πραγματικότητα απαιτεί η συνεχή προσπάθεια και από τις δύο πλευρές (ΕΕ και αφρικανική) για την επίτευξη του τελικού στόχου που είναι η παγίωση της έννοιας αυτής στη δυναμική των σχέσεων ΕΕ- Αφρικής.

· Προς μια αφρικανική αρχιτεκτονική ειρήνης και ασφάλειας: μια εφεδρική δύναμη της Αφρικανικής Ένωσης

Στον πυρήνα της έννοιας βρίσκεται η ενίσχυση της ικανότητας της Αφρικής να προλαμβάνει, να διαχειρίζεται και να επιλύει τις αφρικανικές συγκρούσεις. Θα μπορούσαν να ληφθούν συγκεκριμένα μέτρα με τη στήριξη της υλοποίησης της ατζέντας ειρήνης και ασφάλειας της Αφρικανικής Ένωσης και με την παροχή βοήθειας στην αφρικανική εφεδρική δύναμη και την υπηρεσία ειρήνης και ασφάλειας της επιτροπής της Αφρικανικής Ένωσης.

· Διάσκεψη ευρείας συμμετοχής για την ασφάλεια στην περιοχή

Πρόκειται για πρωτοβουλία που είναι καταρχήν θετική, παρόλο που χρειάζεται προσεκτική επεξεργασία. Θα επιτρέψει μια προσέγγιση που θα προχωρεί πέρα από τα υφιστάμενα περιφερειακά όργανα.

Η έκθεση του ΕΚ θα πρέπει να απαντά στο ερώτημα: Πώς μπορεί η ΕΕ να εξασφαλίσει ότι όλοι οι ενδιαφερόμενοι θα πάρουν την πρωτοβουλία στα σοβαρά και θα έχει "απτά" αποτελέσματα; Η επιτυχία στην περίπτωση αυτή δεν μπορεί να οριστεί με απόλυτους όρους. Οι προσπάθειες πρέπει να κατευθύνονται κυρίως προς μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης μεταξύ όλων των ενδιαφερομένων φορέων.

Οι ανησυχίες όσον αφορά την ασφάλεια μπορούν να αντιμετωπιστούν καλύτερα αν συνδέονται με τομείς συμφερόντων και κοινών προβλημάτων.

•   Αφοπλισμός, αποστράτευση και επανένταξη (ΑΑΕ)

Οι υπάρχουσες πρωτοβουλίες αφοπλισμού, αποστράτευσης και επανένταξης (Σομάλιλαντ, μερικές άλλες περιφέρειες της Σομαλίας και Ερυθραία) θα πρέπει να ενισχυθούν και να επεκταθούν σε άλλες χώρες / περιφέρειες.

· Άξονες περιφερειακής ολοκλήρωσης:

Η έκθεση του ΕΚ συνιστά τον προσδιορισμό μιας μικρής δέσμης ζητημάτων κοινού ενδιαφέροντος (νερό, επισιτιστική ασφάλεια, απερήμωση, ενέργεια) και την επένδυση πόρων για τη δημιουργία περιφερειακών υποδομών στήριξης της περιφερειακής ολοκλήρωσης σε μακροχρόνια βάση, που θα επέτρεπε τη συστηματική αντιμετώπιση των εν λόγω ζητημάτων. Όλα τα ζητήματα αυτά πρέπει να τεθούν υψηλά στην ατζέντα ασφάλειας και ανάπτυξης του Κέρατος. Επισημαίνει πως είναι σημαντικό να αποφευχθούν τα ευχολόγια και η δημιουργία οργάνων με περιορισμένες αρμοδιότητες αλλά, όπου αυτό είναι δυνατόν, να χρησιμοποιηθούν υπάρχουσες πρωτοβουλίες.

Πρέπει να υπογραμμιστεί η αναπτυξιακή προοπτική: πρέπει να ενταχθεί σε αυτούς τους τομείς δραστηριότητας η επίτευξη των αναπτυξιακών στόχων της Χιλιετίας, καθώς και ο σημαντικός ρόλος της κοινωνίας των πολιτών.

 • [1]  Το γεωγραφικό πεδίο εφαρμογής της, όπως ορίζεται στην ανακοίνωση, εκτείνεται στο Κέρας της Αφρικής (Αιθιοπία, Ερυθραία, Κένυα, Ουγκάντα, Σομαλία, Σουδάν, Τζιμπουτί).

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ (1.3.2007)

προς την Επιτροπή Ανάπτυξης

σχετικά με το Κέρας της Αφρικής: Μια περιφερειακή πολιτική εταιρική σχέση της ΕΕ για ειρήνη, ασφάλεια και ανάπτυξη
(2006/2291(INI))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Miguel Portas

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Ανάπτυξης, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1.  υπογραμμίζει την υποχρέωση των χωρών της περιοχής να σέβονται τα ανθρώπινα δικαιώματα που απορρέουν από τη Συμφωνία του Κοτονού καθώς και από την Παγκόσμια Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου·

2.  υπογραμμίζει τη σημασία να εξασφαλιστεί η αποτελεσματική προστασία των προσφύγων και των ατόμων που μετακινούνται στο εσωτερικό της χώρας τους, ιδίως των γυναικών και των παιδιών·

3.  χαιρετίζει την πρωτοβουλία της UNICEF να οργανώσει Διεθνή Διάσκεψη στο Παρίσι (5 και 6 Φεβρουαρίου 2007) για τα παιδιά στρατιώτες και τονίζει την ανάγκη να τερματιστεί η παράνομη και απαράδεκτη εκμετάλλευση των παιδιών σε ένοπλες διενέξεις·

4.  τονίζει ότι η προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και η αναζήτηση σφαιρικών λύσεων ύστερα από διαπραγμάτευση μεταξύ όλων των παραγόντων της περιοχής αποτελεί την προτεραιότητα της ΕΕ· τονίζει τον σημαντικό σχετικό ρόλο της κοινωνίας των πολιτών και των μη κυβερνητικών εκπροσώπων· καλεί όλες τις ένοπλες ομάδες να σέβονται τα ανθρώπινα δικαιώματα και να απέχουν κάθε επίθεσης κατά πολιτών, συμπεριλαμβανομένης της σεξουαλικής βίας κατά των γυναικών·

5.  επιμένει ότι η μακρόπνοη αποκατάσταση της ειρήνης στο Κέρας της Αφρικής είναι εφικτή μόνο με τη συστράτευση όλων των εμπλεκόμενων μερών· τονίζει την ανάγκη στήριξης του διαλόγου μεταξύ των αντιμαχόμενων μερών στην περιοχής και κατά περίπτωση με μέρη εκτός της περιοχής, ιδίως στο Νταρφούρ και τη Σομαλία, καθώς και μεταξύ της Ερυθραίας και της Αιθιοπίας·

6.  τονίζει ότι η μακρόπνοη ειρήνη στο Κέρας της Αφρικής θα εξαρτηθεί επίσης από τη συστράτευση της ΕΕ υπέρ της δημοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην περιοχή· καλεί την ΕΕ να καταδικάσει δημοσίως τα αυταρχικά καθεστώτα στην περιοχή αυτή· εκφράζει την έντονη ανησυχία του για την καταπίεση στην Αιθιοπία – έδρα της Αφρικανικής Ένωσης – ηγετών της αντιπολίτευσης, δημοσιογράφων, ακτιβιστών υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και κανονικών ανθρώπων, η οποία σημειώθηκε μετά τις νόθες εκλογές του 2005·

7.  τονίζει την ανάγκη επείγουσας και σαφώς προσδιορισμένης στρατηγικής για την εδραίωση της ασφάλειας στην περιοχή, γεγονός που συνιστά προϋπόθεση και απαραίτητο όρο για την επίτευξη των Αναπτυξιακών Στόχων της Χιλιετίας·

8.  διαπιστώνει την αυξανόμενη επιρροή της Κίνας στην περιοχή και καλεί την Επιτροπή να δρομολογήσει διάλογο υψηλού επίπεδου όσον αφορά την αναπτυξιακή συνεργασία και να καταβάλει προσπάθεια για το συντονισμό των στρατηγικών απέναντι στις διενέξεις που συνεχίζονται στην περιοχή·

9.  εκφράζει την ανησυχία του για τις προβλέψεις εμπειρογνωμόνων σύμφωνα με τις οποίες η Αφρική, παρότι συνεισφέρει ελάχιστα στις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, θα πληγεί τα μέγιστα από την παγκόσμια θέρμανση λόγω της υπανάπτυξής της και της φτώχειας· τονίζει την ανάγκη να υποστηρίξει η διεθνής κοινότητα την περιοχή, ούτως ώστε να βελτιωθεί η δυνατότητά της να προσαρμοστεί στις σοβαρές επιπτώσεις της αλλαγής του κλίματος·

10. τονίζει την ανάγκη εξάλειψης του λαθρεμπορίου και εξασφάλισης καλύτερου ελέγχου στην κυκλοφορία ελαφρού οπλισμού, ενώ χαιρετίζει την έγκριση από τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών, στις 6 Δεκεμβρίου 2006, του ψηφίσματος για την εκπόνηση συνθήκης για το εμπόριο όπλων·

11. εκφράζει τη σοβαρή ανησυχία του για την εξέλιξη στο Νταρφούρ και απευθύνει έκκληση στην Κυβέρνηση του Σουδάν να εμποδίσει τους αντάρτες Τζαντζαβίντ να προβαίνουν σε βιαιοπραγίες· παροτρύνει τις Αρχές του Σουδάν να διευκολύνουν χωρίς άλλη καθυστέρηση την ανάπτυξη διεθνούς ειρηνευτικής δύναμης της Αφρικανικής Ένωσης και των Ηνωμένων Εθνών, και ζητεί να οριστεί η ημερομηνία έναρξης της ανάπτυξης·

12. αποδοκιμάζει το γεγονός ότι, σύμφωνα με πηγές του ΟΗΕ, 30 χώροι ΜΚΟ και του ΟΗΕ υπέστησαν άμεσες επιθέσεις ενόπλων ομάδων, ενώ σκοτώθηκαν το τελευταίο εξάμηνο δώδεκα μέλη ανθρωπιστικών οργανώσεων·

13. τονίζει πόσο σημαντική είναι η σύντομη εφαρμογή της απόφασης της κυβέρνησης του Σουδάν και του ΟΗΕ που αφορά την ανάπτυξη της μικτής δύναμης ΑΕ/ΟΗΕ για να ενισχυθεί η ασφάλεια και να βελτιωθεί η προστασία των πολιτών·

14. καταδικάζει τις ξένες επεμβάσεις στη Σομαλία και καλεί την Κυβέρνηση της Αιθιοπίας να αποσύρει τα στρατεύματά της από τη χώρα· υποστηρίζει την αποστολή εκ μέρους της Αφρικανικής Ένωσης ειρηνευτικής δύναμης στο πλαίσιο σφαιρικής πολιτικής συμφωνίας μεταξύ των εμπόλεμων παρατάξεων με τη σύσταση κυβέρνησης εθνικής ενότητας, ικανής να επιτύχει τη συνεργασία με το τμήμα εκείνο της Ένωσης Ισλαμικών Δικαστηρίων που είναι ανοικτό σε μια διαδικασία ειρήνευσης και συμφιλίωσης, καθώς και με τους αρχηγούς φατριών που είναι απόντες από τη σημερινή κυβέρνηση·

15. καλεί τη Μεταβατική Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση της Σομαλίας να άρει την κατάσταση έκτακτης ανάγκης και να αποκαταστήσει τον πρόεδρο του κοινοβουλίου ως προϋπόθεση για την υλοποίηση της διαδικασίας εθνικής συμφιλίωσης·

16. τονίζει την πιεστική ανάγκη να ορίσει η Μεταβατική Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση αντιπροσωπευτικές αρχές σε βασικούς δήμους, συμπεριλαμβανομένων των Mogadishu και Kismaayo, ούτως ώστε να προσφέρει πολιτική σταθερότητα και βραχυπρόθεσμη διαχείριση της ασφάλειας, και να εγκαταλείψει την ιδέα του βίαιου αφοπλισμού, ιδίως στο Mogadishu, διαπραγματευόμενη αντ’ αυτού ένα σχέδιο εθελοντικού αφοπλισμού·

17. τονίζει την ανάγκη καλύτερου συντονισμού των πολιτικών και της βοήθειας της ΕΕ με τα κράτη μέλη, τόσο σε επίπεδο εσωτερικών διαδικασιών στην Ευρώπη, όσο και με στενότερο συντονισμό των δραστηριοτήτων επί τόπου, μέσω της αντιπροσωπείας της Επιτροπής (ή από ένα κράτος μέλος που θα αναλάβει την "κύρια πρωτοβουλία")· τονίζει την ανάγκη απόλυτου συντονισμού της ΕΕ, των κρατών μελών της και σχετικών διεθνών παραγόντων προς επίτευξη εναρμονισμένης προσέγγισης·

18. καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να αναπτύξουν και να διατηρήσουν την αποτελεσματική χρησιμοποίηση υφιστάμενων μέσων της ΕΕ που αποσκοπούν στη βελτίωση του διαλόγου μεταξύ της ΕΕ και των περιφερειακών αρχών.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος

Το Κέρας της Αφρικής: μια περιφερειακή πολιτική εταιρική σχέση της ΕΕ για ειρήνη, ασφάλεια και ανάπτυξη

Αριθ. διαδικασίας

2006/2291(INI)]

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

DEVE

Γνωμοδοτική(ές) επιτροπή(ές)
  ημερ. αναγγελίας στην Ολομέλεια

AFET
14.12.2006

Ενισχυμένη συνεργασία – Ημερ. αναγγελίας στην Ολομέλεια

 

Εισηγητής(ές)
  Ημερομηνία ορισμού

Miguel Portas
28.11.2006

Εισηγητής(ές) που αντικαταστάθηκε(καν)

 

Εξέταση στην επιτροπή

30.1.2006

27.2.2006

 

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

27.2.2006

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

17

0

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Παναγιώτης Μπεγλίτης, Véronique De Keyser, Hanna Foltyn-Kubicka, Bronisław Geremek, Ana Maria Gomes, Jana Hybášková, Ιωάννης Κασουλίδης, Eugen Mihăescu, Pasqualina Napoletano, Jacek Saryusz-Wolski, István Szent-Iványi, Inese Vaidere

Αναπληρωτής(ές) παρών(όντες) κατά την τελική ψηφοφορία

Alexandra Dobolyi, Milan Horáček, Jaromír Kohlíček, Erik Meijer, Miguel Portas

Αναπληρωτής(ές) (άρθρο 178, παρ. 2) παρών(όντες) κατά την τελική ψηφοφορία

 

Παρατηρήσεις (πληροφορίες που διατίθενται σε μία μόνον γλώσσα)

...

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος

Το Κέρας της Αφρικής: μια περιφερειακή πολιτική εταιρική σχέση της ΕΕ για ειρήνη, ασφάλεια και ανάπτυξη

Αριθ. διαδικασίας

2006/2291(INI)

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας
Ημερομηνία αναγγελίας στην ολομέλεια της έγκρισης εκπόνησης

DEVE
14.12.2006

Γνωμοδοτική(ές) επιτροπή(ες)
Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

AFET
14.12.2006

INTA
14.12.2006

 

 

 

Αποφάσισε να μη γνωμοδοτήσει
  Ημερομηνία της απόφασης

INTA
22.11.2006

 

 

 

 

Ενισχυμένη συνεργασία
  Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

 

 

 

 

 

Εισηγητής(ές)
  Ημερομηνία ορισμού

Filip Kaczmarek
3.10.2006

 

Εισηγητής(ές) που αντικαταστάθηκε(καν)

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

18.12.2006

27.2.2006

 

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

11.4.2007

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+ :

- :

0 :

23

0

1

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Margrete Auken, Margrietus van den Berg, Josep Borrell Fontelles, Thierry Cornillet, Koenraad Dillen, Fernando Fernández Martín, Romana Jordan Cizelj, Maria Martens, Gay Mitchell, Miguel Portas, Horst Posdorf, Toomas Savi, Pierre Schapira, Frithjof Schmidt, Luis Yañez-Barnuevo García, Anna Záborská, Mauro Zani

Αναπληρωτής(ές) παρών(όντες) κατά την τελική ψηφοφορία

John Bowis, Milan Gaľa, Alain Hutchinson, Jan Jerzy Kułakowski, Miguel Angel Martínez Martínez, Μανώλης Μαυρομμάτης, Anne Van Lancker

Αναπληρωτής(ές) (άρθρο 178, παρ. 2) παρών(όντες) κατά την τελική ψηφοφορία

 

Ημερομηνία κατάθεσης

17.4.2007

 

Παρατηρήσεις (πληροφορίες που διατίθενται σε μία μόνον γλώσσα)