ΣΥΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ σχετικά με την κοινή θέση του Συμβουλίου ενόψει της έγκρισης της απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τη θέσπιση, για την περίοδο 2007-2013, του ειδικού προγράμματος για την πρόληψη και καταπολέμηση της βίας κατά των παιδιών, νέων και γυναικών και την προστασία των θυμάτων και των ομάδων υψηλού κινδύνου (πρόγραμμα Daphne ΙΙΙ) ως μέρος του γενικού προγράμματος «Θεμελιώδη δικαιώματα και δικαιοσύνη»

18.4.2007 - (16367/1/2006 – C6‑0089/2007 – 2005/0037A(COD)) - ***II

Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων
Εισηγήτρια: Lissy Gröner

Διαδικασία : 2005/0037A(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
A6-0147/2007
Κείμενα που κατατέθηκαν :
A6-0147/2007
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την κοινή θέση του Συμβουλίου ενόψει της έγκρισης της απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τη θέσπιση, για την περίοδο 2007-2013, του ειδικού προγράμματος για την πρόληψη και καταπολέμηση της βίας κατά των παιδιών, νέων και γυναικών και την προστασία των θυμάτων και των ομάδων υψηλού κινδύνου (πρόγραμμα Daphne ΙΙΙ) ως μέρος του γενικού προγράμματος «Θεμελιώδη δικαιώματα και δικαιοσύνη»

(16367/1/2006 – C6‑0089/2007 – 2005/0037A(COD))

(Διαδικασία συναπόφασης: δεύτερη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την κοινή θέση του Συμβουλίου (16367/1/2006 – C6‑0089/2007),

–   έχοντας υπόψη τη θέση του κατά την πρώτη ανάγνωση[1] σχετικά με την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2005)0122))[2], και την τροποποιημένη πρόταση (COM(2006)0230)[3],

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 251, παράγραφος 2, της Συνθήκης ΕΚ

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 67 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη τη σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων (A6‑0147/2007),

1.  εγκρίνει την κοινή θέση·

2.  διαπιστώνει ότι η πράξη εκδόθηκε σύμφωνα με την κοινή θέση·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να υπογράψει την πράξη, μαζί με την Πρόεδρο του Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 254, παράγραφος 1, της Συνθήκης ΕΚ·

4.  αναθέτει στον Γενικό Γραμματέα του να υπογράψει την πράξη, αφού προηγουμένως ελεγχθεί ότι όλες οι διαδικασίες έχουν δεόντως ολοκληρωθεί, και να προβεί, σε συμφωνία με τον Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου, στη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

5.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

 • [1]  Κείμενα που εγκρίθηκαν στις 5.9.2006, P6_TA(2006)0333.
 • [2]  Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην ΕΕ.
 • [3]  Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην ΕΕ.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Το πρόγραμμα Daphne είναι ένα ειδικό πρόγραμμα για την πρόληψη και καταπολέμηση της βίας κατά των παιδιών, νέων και γυναικών και την προστασία των θυμάτων και των ομάδων υψηλού κινδύνου, το οποίο έχει λειτουργήσει επιτυχώς από της θεσπίσεώς του στις 24 Ιανουαρίου 2000[1]. Στις 21 Απριλίου 2004, το εν λόγω πρόγραμμα εισήλθε στη δεύτερη φάση του[2] και με την παρούσα απόφαση ξεκινά η τρίτη φάση του προγράμματος.

Στις 13 Απριλίου 2005 η Επιτροπή υπέβαλε στο Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που θεσπίζει, για την περίοδο 2007-2013 το ειδικό πρόγραμμα «Καταπολέμηση της βίας (Δάφνη) και πρόληψη των ναρκωτικών και σχετική ενημέρωση» στο πλαίσιο του γενικού προγράμματος «Θεμελιώδη δικαιώματα και δικαιοσύνη», βάσει του άρθρου 152 της Συνθήκης ΕΚ[3]. Ο συνδυασμός την πρόληψης των ναρκωτικών και της σχετικής ενημέρωσης με την καταπολέμηση της βίας σε ένα ενιαίο πρόγραμμα προκάλεσε αντιρρήσεις, απαιτήσεις δε να εξετασθούν τα ζητήματα αυτά χωριστά προβλήθηκαν σε επιστολές προς τον αντιπρόεδρο Frattini από την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων στις 23 Σεπτεμβρίου 2005, από την εισηγήτρια στις 18 Οκτωβρίου 2005 καθώς και στη γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής στις 19 Ιανουαρίου 2006[4].

Στις 30 Μαΐου η Επιτροπή υπέβαλε την τροποποιημένη πρόταση για απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση, για την περίοδο 2007-2013, του ειδικού προγράμματος «Καταπολέμηση της βίας (Daphne)» στο πλαίσιο του γενικού προγράμματος «Θεμελιώδη δικαιώματα και δικαιοσύνη»[5].

Το Κοινοβούλιο εξέδωσε τη γνώμη του σε πρώτη ανάγνωση στις 5 Σεπτεμβρίου 2006 και ενέκρινε 53 τροπολογίες στην πρόταση της Επιτροπής[6]

Από τα τέλη του Σεπτεμβρίου 2006 έως τα μέσα Νοεμβρίου 2006, πραγματοποιήθηκε σειρά ανεπίσημων συναντήσεων ανάμεσα στην εισηγήτρια και τους σκιώδεις εισηγητές, την Προεδρία και τους εκπροσώπους της Επιτροπής. Η κοινή θέση του Συμβουλίου συμφωνήθηκε βάσει ανεπίσημων τριμερών διαπραγματεύσεων και το σχέδιο του κειμένου υποβλήθηκε στην Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων στις 20 Νοεμβρίου 2006. Στην επιστολή της στις 23 Νοεμβρίου 2006, η Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων δήλωσε πως εάν το κείμενο, αφού ελεγχθεί από νομική και γλωσσική άποψη, υιοθετηθεί ως κοινή θέση του Συμβουλίου, η επιτροπή θα προτείνει να εγκρίνει το Κοινοβούλιο το κείμενο χωρίς τροποποίηση.

Την 1η Δεκεμβρίου 2006, το Συμβούλιο δήλωσε την πολιτική συμφωνία του για ένα σχέδιο κοινής θέσης. Σύμφωνα με το άρθρο 251 της Συνθήκης, το Συμβούλιο ενέκρινε ομόφωνα την κοινή του θέση στις 5 Μαρτίου 2007[7].

Στην κοινή του θέση το Συμβούλιο έκανε δεκτές 32 από τις τροπολογίες του Κοινοβουλίου: 7 τροπολογίες πλήρως, 17 κατ' αρχήν ή εν μέρει, και επετεύχθη συμβιβασμός σε 8 τροπολογίες. Το Συμβούλιο δεν έκανε δεκτές 21 από τις τροπολογίες του Κοινοβουλίου. Άλλες αλλαγές που επέφερε το Συμβούλιο έγιναν δεκτές στις ανεπίσημες τριμερείς διαπραγματεύσεις.

Ως μέρος του συμβιβασμού συμφωνήθηκε να προβούν σε κοινή δήλωση το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο όπου θα καλούν την Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο πρωτοβουλίας για ένα Ευρωπαϊκό Έτος για την καταπολέμηση της βίας κατά των παιδιών, νέων και γυναικών[8].

Κατά την έγκριση της κοινής θέσης του, το Συμβούλιο παραδέχθηκε την επιτυχία του προγράμματος DAPHNE - και δήλωσε ομόφωνα πως υποστηρίζει τη συνέχιση του προγράμματος σε μια τρίτη φάση, από το 2007 έως το τέλος του 2013. Το Συμβούλιο έκανε δεκτούς του κύριους στόχους τόσο στις τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όσο και στην πρόταση της Επιτροπής. Η αύξηση του προϋπολογισμού σε 116 850 000 ευρώ, - (συγκριτικά με τα 50 000 000 ευρώ για μια πενταετή περίοδο για το Daphne II και 20 000 000 για μια τετραετή περίοδο του Daphne I) αντικατοπτρίζει την αναγνώριση της σπουδαιότητας και των επιτευγμάτων του προγράμματος.

Κατά τις διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο και την Επιτροπή για την κοινή θέση, το Κοινοβούλιο κατάφερε να υποστηρίξει αρκετές από τις τροπολογίες του που στόχευαν στη μεγαλύτερη διαφάνεια του προγράμματος, τη μείωση της γραφειοκρατίας, με αποτέλεσμα να μπορούν να έχουν ευκολότερη πρόσβαση στο πρόγραμμα οι ΜΚΟ και τους παρέχονται οι υπηρεσίες που χρειάζονται κατά την προετοιμασία των προτάσεών τους για σχέδια. Μεταξύ άλλων, το Κοινοβούλιο διαβεβαίωσε πως θα συνεχισθεί η παροχή της ιδιαίτερα επιτυχημένης υπηρεσίας άμεσης ηλεκτρονικής βοήθειας (helpdesk), και πως θα συσταθεί ένα εργαστήριο ιδεών που θα παρέχει γνωματεύσεις ειδικών. Σ' ό, τι αφορά το θέμα του Ευρωπαϊκού Έτους για την καταπολέμηση της βίας, επετεύχθη ο συμβιβασμός για ξεχωριστή κοινή δήλωση.

Η διαπραγματευθείσα συμβιβαστική συμφωνία τυγχάνει της στήριξης της εισηγήτριας και των σκιωδών εισηγητών, και ως εκ τούτου η εισηγήτρια προτείνει την έγκριση της κοινής θέσης του Συμβουλίου χωρίς τροποποίηση.

 • [1]  ΕΕ L 34, της 9.2.2000, σελ. 1.
 • [2]  ΕΕ L 143, της 30.4.2004, σελ. 1.
 • [3]  COM (2005) 0122
 • [4]  ΕΕ L 069 της 21.3.2006, σελ. 1.
 • [5]  COM (2006) 0230.
 • [6]  Κείμενα που εγκρίθηκαν, Ρ6_ΤΑ (2006)0333.
 • [7]  Κοινή θέση 16367/1/2006.
 • [8]  Προσθήκη 6483/007

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος

Ειδικό πρόγραμμα «Καταπολέμηση της βίας (Δάφνη)» (2007-2013)

Έγγραφα αναφοράς

16367/1/2006 - C6-0089/2007 - 2005/0037A(COD)

Ημερομ. 1ης ανάγνωσης του ΕΚ – Αριθ. P

5.9.2006                     T6-0333/2006

Πρόταση της Επιτροπής

COM(2006)0230 -

Ημερομηνία αναγγελίας στην ολομέλεια της παραλαβής της κοινής θέσης

15.3.2007

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

FEMM

15.3.2007

Αποφάσισε να μη γνωμοδοτήσει

       Ημερομηνία της απόφασης

BUDG

6.3.2006

 

 

 

Εισηγητής(ές)

       Ημερομηνία ορισμού

Lissy Gröner

20.3.2007

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

12.4.2007

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

16

0

1

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Κατερίνα Μπατζελή, Hiltrud Breyer, Věra Flasarová, Nicole Fontaine, Lissy Gröner, Esther Herranz García, Lívia Járóka, Piia-Noora Kauppi, Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου, Urszula Krupa, Pia Elda Locatelli, Μαρία Παναγιωτοπούλου-ΚασσιώτουChrista Prets, Eva-Britt Svensson, Anna Záborská

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Gabriela Creţu, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Ημερομηνία κατάθεσης

18.4.2007