RECOMANDARE PENTRU A DOUA LECTURĂ referitoare la poziţia comună a Consiliului în vederea adoptării deciziei Parlamentului European şi a Consiliului de stabilire, pentru perioada 2007-2013, a unui program specific de prevenire şi combatere a violenţei împotriva copiilor, a tinerilor şi a femeilor şi de protejare a victimelor şi a grupurilor de risc (Programul Daphne III) în cadrul programului general „Drepturi fundamentale şi justiţie”

18.4.2007 - (16367/1/2006 – C6‑0089/2007 –2005/0037A (COD)) - ***II

Comisia pentru drepturile femeii şi egalitatea între sexe
Raportor: Lissy Gröner

Procedură : 2005/0037A(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
A6-0147/2007

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

privind poziţia comună a Consiliului în vederea adoptării deciziei Parlamentului European şi a Consiliului de stabilire, pentru perioada 2007-2013, a unui program specific de prevenire şi combatere a violenţei împotriva copiilor, a tinerilor şi a femeilor şi de protejare a victimelor şi a grupurilor de risc (Programul Daphne III) în cadrul programului general „Drepturi fundamentale şi justiţie”

(16367/1/2006 – C6‑0089/2007 –2005/0037A (COD))

(Procedura de codecizie: a doua lectură)

Parlamentul European,

–   având în vedere poziţia comună a Consiliului (16367/1/2006 – C6‑0089/2007),

–   având în vedere poziţia sa în primă lectură[1] referitoare la propunerea Comisiei înaintată Parlamentului European şi Consiliului (COM(2005)0122)[2] şi la propunerea modificată (COM(2006)0230)[3],

–   având în vedere articolul 251 alineatul (2) din Tratatul CE,

–   având în vedere articolul 67 din Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere recomandarea pentru a doua lectură a Comisiei pentru drepturile femeii şi egalitatea între genuri (A6‑0147/2007),

1.  aprobă poziţia comună;

2.  constată că actul este adoptat în conformitate cu poziţia comună;

3.  încredinţează Preşedintelui sarcina de a semna actul împreună cu Preşedintele Consiliului, în conformitate cu articolul 254 alineatul (1) din Tratatul CE;

4.  încredinţează Secretarului General sarcina de a semna actul, după ce s-a verificat îndeplinirea corespunzătoare a tuturor procedurilor, şi de a asigura, în acord cu Secretarul General al Consiliului, publicarea sa în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene;

5.  încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite Consiliului şi Comisiei poziţia Parlamentului.

EXPLANATORY STATEMENT

The DAPHNE programme is a specific programme to prevent and combat violence against children, young people and women and to protect victims and groups at risk, which has successfully operated since its establishment on 24 January 2000[1]. On 21 April 2004 it entered its second phase[2], and this decision is to establish a third phase of the programme.

On 13 April 2005, the Commission submitted to the Parliament and the Council a Proposal for a decision of the European Parliament and of the Council establishing for the period 2007-2013 the specific programme "Fight against violence (Daphne) and drugs prevention and information" as part of the General programme "Fundamental Rights and Justice", on the basis of Article 152 of the EC Treaty[3]. Combining both drugs prevention and information and the fight against violence in a single programme gave rise to objections, and requests to treat those matters separately were made in letters to Vice-President Frattini by the Committee on Women's Rights and Gender Equality and by the Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs on 23 September 2005, by the rapporteur on 18 October 2005, as well as in the opinion of the European Economic and Social Committee on 19 January 2006[4].

The Commission submitted its amended proposal for a decision of the European Parliament and of the Council establishing for the period 2007-2013 the specific programme "Fight against violence (Daphne)" as part of the General programme "Fundamental Rights and Justice" on 30 May 2006[5].

The Parliament delivered its opinion at first reading on 5 September 2006, adopting 53 amendments to the Commission proposal[6].

From the end of September 2006 to mid-November 2006, a number of informal meetings between the Rapporteur and shadow Rapporteurs, the Presidency in office and the representatives of the Commission took place. The Council common position was agreed on the basis of informal tripartite negotiations, and the draft text was submitted to the Committee on Women's Rights and Gender Equality on 20 November 2006. In its letter of 23 November 2006, the Committee on Women's Rights and Gender Equality stated that if the text, subject to legal-linguistic verification, were adopted as the Council's common position, the committee would recommend that the Parliament approve the text without amendment.

On 1 December 2006, the Council expressed its political agreement on a draft common position. In accordance with Article 251 of the Treaty, the Council unanimously adopted its common position on 5 March 2007[7].

In its Common Position, the Council accepted 32 of the Parliaments amendments:7 amendments in full, 17 in principle or in part, and a compromise was reached on 8 amendments. The Council did not accept 21 of the Parliament's amendments. Other changes made by the Council were agreed upon in the informal tripartite negotiations.

As part of the compromise it was agreed that a joint statement would be made by Parliament and the Council inviting the Commission to consider the possibility of an initiative for a European Year to combat violence against children, young people and women[8].

In adopting its common position, the Council acknowledged the success of the DAPHNE programme — and gave its unanimous support to the continuation of the programme for a third phase, from 2007 until the end of 2013. The Council has accepted the main objectives both in the European Parliament's amendments and the Commission proposal. The budget increase to EUR 116 850 000,- (as compared to EUR 50 000 000,- for a five year period for Daphne II and 20 000 000,- for a four year period of Daphne I) reflects the recognition of the importance and the achievements of the programme.

In the process of the negotiations with the Council and the Commission on the common position, Parliament succeeded in defending a number of its amendments aiming at improving of the transparency of the programme, reducing the bureaucracy, and thus alleviating access to the programme for NGOs, and providing services to assist them in the preparation of the project proposals. Among other things, the Parliament has ensured that the highly successful helpdesk service will continue, and that a think-tank providing expert advice is to be set up. On the issue of the European Year to combat violence, the compromise of making a separate joint statement was achieved.

The negotiated compromise agreement enjoys the support of the Rapporteur and shadow Rapporteurs, and therefore the Rapporteur proposes the adoption of the Council common position without amendment.

PROCEDURĂ

Titlu

Program specific: lupta împotriva violenţei (Daphne) (2007-2013)

Referinţe

16367/1/2006 - C6-0089/2007 - 2005/0037A(COD)

Data primei lecturi a PE

5.9.2006                     T6-0333/2006

Propunerea Comisiei

COM(2006)0230 -

Data anunţului în plen a primirii poziţiei comune

15.3.2007

Comisia competentă în fond

       Data anunţului în plen

FEMM

15.3.2007

Avize care nu au fost emise

       Data deciziei

BUDG

6.3.2006

 

 

 

Raportor(i)

       Data numirii

Lissy Gröner

20.3.2007

 

 

Data adoptării

12.4.2007

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

16

0

1

Membri titulari prezenţi la votul final

Katerina Batzeli, Hiltrud Breyer, Věra Flasarová, Nicole Fontaine, Lissy Gröner, Esther Herranz García, Lívia Járóka, Piia-Noora Kauppi, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Urszula Krupa, Pia Elda Locatelli, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Christa Prets, Eva-Britt Svensson, Anna Záborská

Membri supleanţi prezenţi la votul final

Gabriela Creţu, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg