RAPORT referitor la propunerea de directivă a Consiliului de modificare a Directivei 92/84/EEC privind apropierea ratelor accizelor la alcool şi băuturi alcoolice

18.4.2007 - (COM(2006)0486 – C6-0319/2006 –2006/0165 (COD)) - *

Comisia pentru afaceri economice şi monetare
Raportor: Astrid Lulling

Procedură : 2006/0165(CNS)
Stadiile documentului în şedinţă

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitor la propunerea de directivă a Consiliului de modificare a Directivei 92/84/EEC privind apropierea ratelor accizelor la alcool şi băuturi alcoolice

(COM(2006) 0486 – C6-0319/2006 –2006/0165 (COD))

(Procedura de consultare)

Parlamentul European,

–   având în vedere propunerea Comisiei prezentată Consiliului (COM(2006) 0486)[1],

–   având în vedere articolul 93 din Tratatul CE, în temeiul căruia a fost consultat de către Consiliu (C6-0319/2006),

–   având în vedere articolul 51 din Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri economice şi monetare (A6 0148/2007),

1.  aprobă propunerea Comisiei astfel cum a fost modificată;

2.  invită Comisia să îşi modifice propunerea în consecinţă, în conformitate cu articolul 250 alineatul (2) din Tratatul CE;

3.  invită Consiliul să informeze Parlamentul în cazul în care intenţionează să se îndepărteze de la textul aprobat de acesta;

4.  solicită Consiliului să îl consulte din nou, în cazul în care intenţionează să modifice în mod substanţial propunerea Comisiei;

5.  încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite Consiliului şi Comisiei poziţia Parlamentului.

Text propus de ComisieAmendamentele Parlamentului

Amendamentul 1

CONSIDERENTUL 4

(4) Aceste consultaţii au condus la întocmirea unui al doilea raport al Comisiei1, prezentat în 26 mai 2004. Raportul a conchis că este necesară o mai mare convergenţă a ratelor accizelor în diferitele state membre, pentru a asigura o funcţionare corectă a pieţei interne, în special în perspectiva posibilităţii apariţiei fenomenelor de denaturare a concurenţei şi de fraudă;

eliminat

 

 

Amendamentul 2

CONSIDERENTUL 4A (nou)

 

(4a) Modul cel mai eficient prin care se poate ajunge la convergenţa ratelor accizelor la băuturile alcoolizate este concurenţa fiscală, iar cel mai bun mod de a încuraja acest lucru rezidă în libera circulaţie, fără restricţii, facilitată chiar, a acestor produse în cadrul frontierelor interne ale Uniunii Europene, taxele fiind plătite doar la punctul de vânzare.

Justificare

La concurrence fiscale est une bonne chose pour le consommateur et pour l'économie de l'Union européenne: elle ne peut être réalité que si le marché unique est en mesure d'agir pleinement et librement, conformément à la volonté des traités fondateurs. C'est là un des droits fondamentaux que nos citoyens attendent.

Amendamentul 3

CONSIDERENTUL 5

(5) În această sens, este necesar să se compenseze scăderea valorii reale a ratelor minime ale accizelor la alcool şi băuturi alcoolice. Prin urmare, ratele minime trebuie să fie ridicate în funcţie de rata inflaţiei.

eliminat

Amendamentul 4

CONSIDERENTUL 6

(6) În vederea reducerii dificultăţilor cu care s-ar putea confrunta statele membre care vor trebui să crească substanţial rata accizelor la nivel naţional pentru a respecta noua rată minimă, este necesar să se prevadă perioade de tranziţie.

eliminat

Amendamentul 5

Considerentul 7

(7) Este necesar de asemenea să se obţină o procedură normală de revizuire mai flexibilă şi mai puţin oneroasă şi să se modifice frecvenţa cu care se aplică procedura. Intervalul actual de doi ani este prea scurt pentru a permite o evaluare adecvată a modificărilor legislative din statele membre. Revizuirile trebuie să aibă loc la fiecare patru ani.

eliminat

Amendamentul 6

CONSIDERENTUL 7A (nou)

 

(7a) Fixarea ratelor minime ale accizelor la alcool şi băuturi alcoolice prin Directiva 92/84/CEE nu a condus la apropierea acestor rate între statele membre.

Amendamentul 7

CONSIDERENTUL 7B (nou)

 

(7b) O astfel de apropiere ar putea fi realizată numai prin stabilirea atât a unor rate minime, cât şi a unor rate maxime în cadrul unui cod de conduită instituit pentru a ajuta statele membre să-şi aducă accizele la un nivel comun, în conformitate cu principiul subsidiarităţii.

Justificare

On s'accorde pour affirmer que l'on n'est pas parvenu, en quinze ans, à la convergence des taux d'accises répercutés dans les prix à la consommation. La raison, ce n'est pas la revalorisation des taux minimaux, mais le niveau extrêmement élevé de la taxation, en augmentation même, dans divers États membres. Pour réaliser l'objectif de convergence des taux de taxation et pour parvenir à une distorsion concomitante relativement faible dans le marché intérieur, un accord général est indispensable pour demander aux États membres qui taxent lourdement de baisser leurs taux d'accises.

Amendamentul 8

CONSIDERENTUL 7C (nou)

 

(7c) Statele membre care doresc să crească rata minimă a accizelor, de exemplu pentru a lua în considerare inflaţia, pot face acest lucru.

Amendamentul 9

CONSIDERENTUL 7D (nou)

(7d) Anumite state membre au fixat ratele accizelor la alcool şi băuturi alcoolice la niveluri de peste zece ori mai mari decât ratele minime, chiar dacă acestea din urmă erau adaptate inflaţiei.

Amendamentul 10

CONSIDERENTUL 7E (nou)

 

(7e) Nivelurile minime curente ale accizelor stimulează în mod considerabil economia subterană, în special în cele două noi state membre, Bulgaria şi România.

Justificare

Le PIB par tête est très variable dans l'Union européenne. Il en résulte que les niveaux minimaux d'accises ont des incidences différentes dans différents États membres et font peser un fardeau beaucoup plus lourd sur les consommateurs de pays comme la Bulgarie et la Roumanie: l'augmentation de l'activité économique souterraine en est la conséquence logique.

Amendamentul 11

CONSIDERENTUL 7F (nou)

(7f) Statele membre care se tem de denaturarea concurenţei de pe piaţa unică, ca urmare a dezvoltării comerţului transfrontalier dintre ele şi statele membre vecine care practică rate ale accizelor mai puţin ridicate, pot reduce ratele proprii ale accizelor.

Amendamentul 12

CONSIDERENTUL 7G (nou)

(7g) Este de competenţa statelor membre să îşi fixeze propriile rate ale accizelor şi nu este necesar ca acestea să stabilească ratele minime atât timp cât nu există rate maxime.

Amendamentul 13

CONSIDERENTUL 8

(8) Prin urmare, Directiva 92/84/EEC se modifică în consecinţă.

(8) Prin urmare, Directiva 92/84/EEC se abrogă în totalitate,

Amendamentul 14

ARTICOLUL 1
Articolul 1, articolul 3 alineatul (1) primul paragraf, articolele 4, 6 şi 8 (Directiva 92/84/CEE)

Directiva 92/84/CEE se modifică după cum urmează:

 

Articolul 1, articolul 3 alineatul (1) primul paragraf, articolele 4, 6 şi 8 din Directiva 92/84/CEE se abrogă.

1) Articolul 1 se înlocuieşte cu următorul text:

„Articolul 1

Până la data de 1 ianuarie 2008, statele membre aplică rate minime ale accizelor în conformitate cu normele prevăzute în această directivă.”

 

2) La articolul 3 alineatul (1), primul paragraf se înlocuieşte cu următorul text:

„De la 1 ianuarie 2008, rata minimă a accizei pentru alcool şi alcoolul conţinut în băuturi, altele decât cele menţionate la articolele 4, 5 şi 6, se stabileşte la 720 de euro pentru un hectolitru de alcool pur.”

 

3) Articolul 1 se înlocuieşte cu următorul text:

„Articolul 4

De la 1 ianuarie 2008, rata minimă a accizei pentru produse intermediare se stabileşte la 59 de euro pentru un hectolitru de produs.”

 

4) Articolul 6 se înlocuieşte cu următorul text:

„Articolul 6

De la 1 ianuarie 2008, accizele la bere se stabilesc la unul dintre următoarele niveluri minime, prin raportare la produsul finit:

 

a) 0,98 euro pe hectolitru/grad Plato;

 

b) 2,45 euro pe hectolitru/grad de alcool.”

 

5) Se introduce articolul 7a după cum urmează:

„Articolul 7a

Prin derogare de la prevederile articolului 1, statele membre care la data de 31 decembrie 2007 aplică o rată a accizelor care necesită o creştere de 10% sau mai mult pentru a atinge ratele minime prevăzute la articolele 3, 4 şi 6, pot amâna aplicarea ratei minime a accizelor până la 1 ianuarie 2009. În cazurile în care este necesară o creştere de 20% sau mai mult, aplicarea ratelor minime ale accizelor poate fi amânată până la 1 ianuarie 2010.”

 

6) Articolul 8 se înlocuieşte cu următorul text:

„Articolul 8

La fiecare patru ani, şi pentru prima dată cel mai târziu la 31 decembrie 2010, Comisia analizează ratele accizelor prevăzute în prezenta directivă. Atunci când este cazul, Comisia adoptă un raport sau o propunere. Consiliul, hotărând în conformitate cu articolul 93 din tratat, adoptă măsurile necesare.”

 

Justificare

Les États membres à niveau moins élevé de taux d'accises exprimés en EUR ne font qu'un avec les États dont le PIB par tête est inférieur au PIB moyen et où le niveau des salaires est à la traîne. De surcroît, il y a lieu de faire remarquer que ces pays en phase de rattrapage sont obligés de rejoindre la zone euro dès qu'ils sont déclarés aptes. L'accession à la zone euro imposant la longue persistance d'un taux d'inflation peu élevé, toute hausse des droits d'accises doit être effectuée sans empêcher la politique anti-inflationniste de maintenir la tendance à la baisse de l'IPC.

Amendamentul 15

ARTICOLUL 1A (nou)

 

Articolul 1a

 

Codul de conduită

 

Pe baza unei propuneri a Comisiei, statele membre adoptă, până la 31 decembrie 2009, un Cod de conduită în cadrul căruia acele state membre care percep accize al căror nivel depăşeşte media UE ar trebui să ia măsuri pentru îngheţarea accizelor şi reducerea lor treptată, în funcţie de evoluţia propriilor cicluri economice.

 

Statele membre care percep accize al căror nivel este sub media UE nu ar trebui să îşi reducă nivelul accizelor în temeiul măsurilor în vigoare la 1 ianuarie 2007, ci ar trebui să aibă în vedere majorarea nivelului accizelor cu o valoare corespunzătoare, în funcţie de evoluţia propriilor cicluri economice.

 

Prima examinare a punerii în aplicare a Codului de conduită se efectuează în al patrulea an de la adoptarea acestuia.

Justificare

Voir celle de l'amendement 14.

Amendamentul 16

ARTICOLUL 2

Articolul 2

Transpunerea

1. Statele membre adoptă şi pun în aplicare actele cu putere de lege şi actele administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive înainte de 31 decembrie 2007. Ele comunică imediat Comisiei aceste dispoziţii, precum şi un tabel de corespondenţă între aceste dispoziţii şi prezenta directivă.

Atunci când statele membre adoptă aceste dispoziţii, acestea conţin o trimitere la prezenta directivă sau sunt însoţite de o asemenea trimitere la data publicării lor oficiale. Statele membre stabilesc modalitatea de efectuare a acestei trimiteri.

eliminat

2. Comisiei îi sunt comunicate de către statele membre textele principalelor dispoziţii de drept intern pe care le adoptă în domeniul reglementat de prezenta directivă.

 

  • [1]  Nepublicată încă în Jurnalul Oficial.

EXPUNERE DE MOTIVE

1. Le contexte législatif

Le 8 septembre 2006 la Commission européenne a adopté une proposition de directive pour modifier la Directive 92/84/CEE concernant le rapprochement des taux d’accises sur l’alcool et les boissons alcoolisées[1].

Cette proposition a pour but un relèvement des taux minimaux soi-disant pour tenir compte de l'inflation et pour éviter une diminution de la valeur réelle des taux en maintenant le niveau décidé par le Conseil en 1992. Ayant pour base les statistiques de l’Eurostat concernant le taux annuel de variation des IPCH (indices des prix à la consommation harmonisés), la Commission a calculé que le taux d’inflation totale entre 1993 et 2006 était de l´ordre de 31%.

Produit

Taux exprimé en

Taux minimum actuel

Taux minimum proposé

Vin

Hl

0 €

0 €

Bière

Hl degré Plato

ou

Hl degré alcool

0,748 €

ou

1,87 €

0,98 €

ou

2,45 €

Produits intermédiaires

Hl

45 €

59 €

Alcool

Hl d’alcool pur

550 €

720 €

Cette augmentation des taux minimaux de la bière, des alcools purs et des produits intermédiaires concernerait 9 des 27 Etats membres qui devraient augmenter leurs taux d'accises respectifs. Les Etats membres concernés sont la Lettonie, Malte, la République Tchèque, l'Allemagne, le Luxembourg, la Lituanie, l'Espagne, la Roumanie et la Bulgarie. Les autres Etats membres appliquent déjà des taux qui se trouvent au-dessus des taux minimaux.

Certains Etats membres, comme le Royaume Uni, l'Irlande, la Finlande et la Suède appliquent des taux nettement supérieurs aux taux minimaux. En ce qui concerne la bière par exemple, les taux appliqués se situent au-delà des 15€ par hectolitre par degré d'alcool du produit fini comparé au taux minimal de 1,87€ qui passerait à 2,45€ suite à la proposition de la Commission.

2. Les arguments de la Commission européenne

Un des arguments principaux avancés par le Conseil et la Commission pour l'augmentation des taux minimaux d'accises sur l'alcool et les boissons alcoolisées est la réduction des distorsions de concurrence et la promotion du marché unique. Or, l'impact d'une telle augmentation des taux minimaux serait minime car les divergences entre Etats membres resteraient conséquentes.

Un autre argument avancé est la lutte contre les distorsions de concurrence, liées directement aux taux divergents entre Etats membres voisins. L'impact d'une augmentation des taux minimaux n'y changerait rien. Par exemple, le niveau du commerce transfrontalier entre le Royaume-Uni et la France, entre la Finlande et l'Estonie ne sera pas affecté par une hausse des taux minimaux, étant donné que ces pays ne sont pas concernés.

L'augmentation des taux minimaux pourrait avoir un impact sur le commerce transfrontalier entre l'Allemagne et la Suède d'un côté et le Danemark de l'autre, mais cet impact serait lui-aussi minime, étant donné que même après augmentation des taux en Allemagne, les taux suédois seraient toujours sept fois supérieurs et les taux danois seraient trois fois supérieurs aux taux allemands.

3. La position du Rapporteur

Force est de constater que la Directive 92/84/CEE qui a fixé des taux minimaux n'a pas abouti en 15 ans au rapprochement des taux d'accises sur l'alcool et les boissons alcooliques, bien au contraire.

Ainsi, l'accise pour un litre de bière à 5% vol. est de 0,09€ en République tchèque et à Malte et de 1,43€ en Finlande. Pour 70cl de vin tranquille à 15% vol. max. il faut payer 0,02€ en France et 1,91€ en Irlande. Pour 70cl de vin mousseux à 15% vol. max. l'accise est de 0,06€ en France et de 3,82€ en Irlande. Pour 70cl d'un produit intermédiaire à 22% vol. max. il faut payer 0,31€ en Grèce et 4,94€ en Finlande. Enfin pour 70cl de spiritueux à 40% vol. Chypre taxe 1,68€ et la Suède 15,41€.

Si les Etats membres qui appliquent encore maintenant les taux minimaux fixés en 1992 avaient voulu les relever, soit pour éviter une diminution de la valeur réelle de ces taux, soit pour augmenter leurs recettes fiscales, ils auraient pu le faire, et ils sont toujours libres de le faire.

Si tel n'a pas été le cas pour certains Etats membres, il faut en conclure que les Etats membres en question, dont trois anciens et six nouveaux, ont des raisons valables pour agir ainsi, qu'il y a lieu de respecter.

Les Etats membres qui ont fixé les taux d'accises en question à des niveaux nettement supérieurs aux taux minimaux et qui se plaignent d'un commerce transfrontalier grandissant ne devraient pas ignorer que l'augmentation du commerce transfrontalier par la libre circulation des marchandises est un des objectifs du marché unique. La concurrence fiscale est parfaitement légitime dans le marché unique.

Il n'y a pas lieu de conclure à une distorsion de concurrence résultant des taux différents dans la mesure où les Etats membres sont libres de fixer le niveau de ces taux.

Les taux minimaux fixés en 1992 et pratiqués par une minorité des Etats membres actuels n'ont pas empêché les autres Etats membres de creuser par des augmentations répétées de leurs taux le fossé entre les taux actuellement pratiqués par les 27 Etats membres.

Fixer des taux minimaux n'a donc plus de raison d'être. Il faut abolir la législation communautaire en la matière.

Dans cet ordre d'idées il y a lieu de relever que les recettes provenant des accises et des taxes à la consommation représentent en moyenne 2,7% du PIB dans l'UE des 25. Les accises sur les produits pétroliers et le tabac et, dans certains Etats membres, sur l'énergie constituent la plus grande partie de ce pourcentage. Dans les Etats membres qui appliquent des taux d'accises sur les boissons alcoolisées aux alentours des taux minimaux, le revenu fiscal généré ne constitue qu'une infime partie de ce pourcentage.

Dans le cas de l'Allemagne, le revenu fiscal de l’accise sur la bière en 2002 était de €808,99 millions, le revenu fiscal de l’accise sur les cigarettes était de €13346,42 millions, à savoir de plus de €13 milliards. Le revenu fiscal généré par l’accise sur l'essence sans plomb était de €22,7 milliards. Donc, les accises sur les produits alcoolisés rapportent relativement peu au fisc quand on les compare aux revenus fiscaux générés par les accises sur le tabac et les produits pétroliers.

Enfin, lorsqu'on tient en compte les coûts bureaucratiques et administratifs associés à la collecte des accises, les revenus générés par les accises sur les alcools permettent dans la plupart des cas tout juste de couvrir ces coûts et le revenu net est minime, voir inexistant dans les Etats membres qui pratiquent les taux minimaux. Pourquoi leur imposer des taux minimaux alors qu'ils sont libres de fixer des taux plus élevés selon leurs nécessités budgétaires?

4. Les conclusions

L'existence des taux minimaux n'a eu en 15 ans aucun effet sur le rapprochement des taux d'accises sur l'alcool et les boissons alcoolisées et ne contribue en rien à une solution de soi-disant distorsions de concurrence. L'augmentation du commerce transfrontalier ne résulte pas des taux minimaux mais des taux excessifs des Etats membres nordiques.

La Commission met en avant l'effet minimum de sa proposition d'augmentation des taux minimaux d'accises sur les boissons alcoolisées sur les prix finaux. Elle oublie que toute augmentation des taux minimaux se répercutera sur les prix finaux par les effets multiplicateurs (TVA et marges de profit) et aurait donc un effet inflationniste, surtout dans les nouveaux Etats membres, qui à juste titre s'y opposent.

Ni le consommateur, ni les producteurs ne tireront aucun profit d'une telle mesure. Les choses étant ce qu'elles sont, les taux minimaux d'accises sur l'alcool et les boissons alcoolisées ont perdu leur raison d'être. On peut donc les abolir, ce qui n'empêchera pas les Etats membres de maintenir les taux actuels ou même de les augmenter sous leur propre responsabilité.PROCEDURĂ

Titlu

Apropierea ratelor accizelor la alcool şi băuturi alcoolice

Referinţe

COM(2006)0486 - C6-0319/2006 - 2006/0165(CNS)

Data consultării PE

26.9.2006

Comisia competentă în fond
  Data anunţului în plen

ECON

28.9.2006

Comisia (comisiile) sesizată(e) pentru avizare
  Data anunţului în plen

ENVI

28.9.2006

AGRI

28.9.2006

 

 

Avize care nu au fost emise
  Data deciziei

ENVI

3.10.2006

AGRI

3.10.2006

 

 

Raportor(i)
  Data numirii

Astrid Lulling

25.9.2006

 

 

Examinare în comisie

24.1.2007

28.2.2007

27.3.2007

 

Data adoptării

11.4.2007

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

19

15

2

Membri titulari prezenţi la votul final

Zsolt László Becsey, Pervenche Berès, Udo Bullmann, David Casa, Manuel António dos Santos, Jonathan Evans, Elisa Ferreira, José Manuel García-Margallo y Marfil, Jean-Paul Gauzès, Robert Goebbels, Donata Gottardi, Gunnar Hökmark, Karsten Friedrich Hoppenstedt, Sophia in ‘t Veld, Othmar Karas, Christoph Konrad, Astrid Lulling, Gay Mitchell, Cristobal Montoro Romero, Lapo Pistelli, Joop Post, John Purvis, Alexander Radwan, Dariusz Rosati, Heide Rühle, Antolín Sánchez Presedo, Olle Schmidt, Lydia Shouleva, Peter Skinner, Margarita Starkevičiūtė, Ivo Strejček, Ieke van den Burg

Membri supleanţi prezenţi la votul final

Jorgo Chatzimarkakis, Pilar del Castillo Vera, Harald Ettl, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Thomas Mann, Maria Petre, Gianni Pittella

Membri supleanţi (articolul 178 alineatul (2)) prezenţi la votul final

Gianluca Susta, Martin Dimitrov