ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την Ευρώπη στον κόσμο - εξωτερικές πτυχές ανταγωνιστικότητας

18.4.2007 - (2006/2292(INI))

Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου
Εισηγητής: Daniel Caspary

Διαδικασία : 2006/2292(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
A6-0149/2007
Κείμενα που κατατέθηκαν :
A6-0149/2007
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την Ευρώπη στον κόσμο - εξωτερικές πτυχές ανταγωνιστικότητας

(2006/2292(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής στο Συμβούλιο, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και στην Επιτροπή των Περιφερειών με τίτλο "Η Ευρώπη στον κόσμο: η συμμετοχή της στον παγκόσμιο ανταγωνισμό. Συμβολή στη Στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση" (COM(2006)0567),

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο "Η Ευρώπη στον κόσμο: τα μέσα εμπορικής άμυνας της Ευρώπης σε μια μεταβαλλόμενη παγκόσμια οικονομία. Πράσινη Βίβλος για δημόσια διαβούλευση" (CΟΜ(2006)0763),

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 28ης Σεπτεμβρίου 2006 σχετικά με τις οικονομικές και εμπορικές πτυχές της ΕΕ με την Ινδία[1],

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 25ης Οκτωβρίου 2006 σχετικά με την ετήσια έκθεση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για δράσεις αντιντάμπιγκ, αντεπιδοτήσεων και μέτρων διασφάλισης τρίτων χωρών κατά της Κοινότητας (2004)[2],

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 4ης Απριλίου 2006 σχετικά με τον απολογισμό του Γύρου της Ντόχα μετά την Υπουργική Διάσκεψη του ΠΟΕ στο Χονγκ Κονγκ[3],

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 12ης Οκτωβρίου 2006 σχετικά με τις οικονομικές και εμπορικές σχέσεις της ΕΕ με τη Μercosur ενόψει της σύναψης Διαπεριφερειακής Συμφωνίας Σύνδεσης[4],

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 1ης Ιουνίου 2006 σχετικά με τις διατλαντικές οικονομικές σχέσεις ΕΕ-ΗΠΑ[5],

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 13ης Οκτωβρίου 2006, σχετικά με τις προοπτικές για τις εμπορικές σχέσεις μεταξύ Ευρωπαϊκή Ένωσης και Κίνας[6],

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 6ης Σεπτεμβρίου 2005, σχετικά με τη κλωστοϋφαντουργία και την ένδυση μετά το 2005[7],

–  έχοντας υπόψη το έγγραφο εργασίας της Επιτροπής που συνοδεύει την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο "Οικονομικές μεταρρυθμίσεις και ανταγωνιστικότητα: τα βασικά μηνύματα της έκθεσης για την Ευρωπαϊκή Ανταγωνιστικότητα 2006" (SEC(2006)1467),

–   έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα της Προεδρίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου των Βρυξελλών, που πραγματοποιήθηκε στις 23-24 Μαρτίου 2006[8],

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 15ης Μαρτίου 2006 σχετικά με τη συμβολή στο Εαρινό Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του 2006 όσον αφορά τη Στρατηγική της Λισαβόνας[9],

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο "ΕΕ - Κίνα: στενότερη συνεργασία, αυξανόμενες ευθύνες" και το συνοδευτικό έγγραφο εργασίας με τίτλο "Στενότερη συνεργασία, αυξανόμενες ευθύνες: έγγραφο πολιτικής για το εμπόριο και τις επενδύσεις μεταξύ ΕΕ και Κίνας: ανταγωνισμός και εταιρική σχέση"(CΟΜ(2006)0631 και 0632),

–   έχοντας υπόψη τη Δήλωση που εγκρίθηκε με συναίνεση στις 2 Δεκεμβρίου 2006 στο πλαίσιο της ετήσιας συνόδου της Κοινοβουλευτικής Διάσκεψης για τον ΠΟΕ,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 45 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων (A6‑0149/2007),

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι η εμπορική πολιτική μπορεί να συμβάλλει καθοριστικά στην προώθηση της ανάπτυξης και τη δημιουργία θέσεων εργασίας, σύμφωνα με τους στόχους της ανανεωμένης ατζέντας της Λισαβόνας,

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να θεσπίσει η ΕΕ κατάλληλη στρατηγική προκειμένου να ανταποκριθεί στις προκλήσεις της παγκοσμιοποίησης και να αντιμετωπίσει τον αυξανόμενο ανταγωνισμό σημαντικών αναδυόμενων οικονομιών διατηρώντας παράλληλα το ευρωπαϊκό μοντέλο της οικονομικής, περιφερειακής και κοινωνικής συνοχής,

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η συνεκτικότητα μεταξύ των εσωτερικών και εξωτερικών πτυχών της ανανεωμένης ατζέντας της Λισαβόνας είναι απαραίτητη για την επιτυχία της εν λόγω πρωτοβουλίας,

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εσωτερικές διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη βελτίωση τόσο της εσωτερικής όσο και της εξωτερικής ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων της ΕΕ,

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αναβολή της αναπτυξιακής ατζέντας της Ντόχα στις 24 Ιουλίου 2006, μετά από περίπου πέντε χρόνια διαπραγματεύσεων, έχει δημιουργήσει μία νέα κατάσταση βάσει της οποίας έχει καταστεί απαραίτητο για την ΕΕ να προσαρμόσει προσωρινά τις προτεραιότητές της και τα μέσα της εμπορικής πολιτικής της, διατηρώντας παράλληλα την πολυμέρεια ως κύρια προτεραιότητα της εμπορικής πολιτικής της,

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ πρέπει να χρησιμοποιεί όλα τα υπόλοιπα διαθέσιμα μέσα, κατά τρόπο που να συνάδει με την εμπορική πολιτική της,

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ είναι ήδη μία από τις πιο ανοιχτές οικονομίες στον κόσμο,

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ολοκληρωμένος χαρακτήρας της κοινής εμπορικής πολιτικής συνιστά σημαντικό πλεονέκτημα για την ΕΕ και της επιτρέπει να διαδραματίζει εξέχοντα ρόλο στο διεθνές εμπορικό σύστημα,

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο προστατευτισμός προφυλάσσει τεχνητά μη αποδοτικούς οικονομικούς τομείς από το διεθνή ανταγωνισμό, μετατοπίζει πόρους από παραγωγικότερους τομείς, αυξάνει τις τιμές και οδηγεί τελικά στην ανεργία,

Ι.   λαμβάνοντας υπόψη ότι συχνά εκφράζεται η αποδοκιμασία της κοινής γνώμης για τον αποδιοργανωτικό αντίκτυπο που έχει το άνοιγμα του εμπορίου σε ορισμένες περιοχές και ορισμένους οικονομικούς τομείς, ενώ οι θετικές επιδράσεις του στην καινοτομία, την ανταγωνιστικότητα και την απασχόληση συχνότατα παραβλέπονται,

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρόσβαση στην αγορά παρεμποδίζεται ολοένα περισσότερο από διάφορα είδη φραγμών μη δασμολογικού χαρακτήρα,

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι υψηλοί δασμοί εξακολουθούν να συνιστούν σημαντικό εμπόδιο στο εμπόριο, και ιδίως στις σχέσεις με τις σημαντικότερες αναδυόμενες οικονομίες,

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το πολυμερές εμπορικό σύστημα, που περιλαμβάνεται στον ΠΟΕ, εξακολουθεί να αποτελεί το αποτελεσματικότερο πλαίσιο για την επίτευξη δίκαιου και θεμιτού εμπορίου σε παγκόσμια βάση, διαμορφώνοντας κατάλληλους κανόνες και διασφαλίζοντας τη συμμόρφωση προς τους κανόνες αυτούς,

ΙΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ εξακολουθεί να δεσμεύεται ως προς την επιτυχία της αναπτυξιακής ατζέντας της Ντόχα και έχει ήδη επιδείξει την καλή θέλησή της με σειρά αξιόλογων προσφορών σε όλους τους τομείς των διαπραγματεύσεων,

ΙΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι θα πρέπει, κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις, να επανεξεταστεί η σύναψη διμερών και περιφερειακών συμφωνιών ελευθέρων συναλλαγών (ΣΕΣ), έχοντας ωστόσο κατά νου ότι μια υπερβολική διάδοση τέτοιων συμφωνιών θα μπορούσε να επιδράσει αρνητικά στην ενίσχυση του πολυμερούς συστήματος που προτείνεται από την ΕΕ,

ΙΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι απαραίτητο να προσδιοριστεί η ορθή ισορροπία μεταξύ πολυμερών, διμερών και πλειομερών συμφωνιών,

ΙΖ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ πρέπει να είναι προετοιμασμένη να αναλάβει την προάσπισή της, όποτε κρίνεται αναγκαίο, έναντι παραβιάσεων συμφωνημένων κανόνων προσφεύγοντας στους μηχανισμούς διευθέτησης διαφορών, και έναντι αθέμιτων εμπορικών πρακτικών με την εφαρμογή αποτελεσματικών και νόμιμων μέτρων εμπορικής άμυνας παρέχοντας άμεση αρωγή σε βιομηχανίες που έχουν υποστεί ζημία,

ΙΗ. λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν μπορεί να ασκείται αξιόπιστη και νόμιμη εμπορική πολιτική χωρίς την τελέσφορη συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου,

ΙΘ. λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι σημαντικό το Κοινοβούλιο να διαθέτει έγκαιρη πρόσβαση στα κείμενα των διαφόρων διαπραγματευτικών εντολών που έχουν δοθεί στην Επιτροπή,

Η ΕΕ στο πλαίσιο του παγκόσμιου ανταγωνισμού

1.  εκτιμά ότι η εμπορική πολιτική συνιστά απαραίτητο στοιχείο κάθε στρατηγικής στόχος της οποίας είναι η τόνωση της ανάπτυξης και η δημιουργία θέσεων εργασίας μέσω βελτίωσης της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας· συνεπώς εκφράζει ικανοποίηση για την προαναφερθείσα ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο "Η Ευρώπη στον κόσμο: η συμμετοχή της στον παγκόσμιο ανταγωνισμό"·

2.  εκτιμά ότι η ανάπτυξη του εμπορίου δεν αποτελεί αυτοσκοπό, αλλά πρέπει να αξιολογείται με βάση τον αντίκτυπό της στην οικονομική μεγέθυνση, την απασχόληση και τη βιώσιμη ανάπτυξη· τονίζει ότι η ανάλυση της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής οικονομίας δεν πρέπει να εστιάζεται μόνο σε εμπορικά αριθμητικά στοιχεία αλλά πρέπει να λαμβάνει επίσης υπόψη το μερίδιο της ευρωπαϊκής παραγωγής επί της συνολικής παγκόσμιας παραγωγής καθώς και τη συμβολή της στην ανάπτυξη του επιπέδου απασχόλησης·

3.  εκτιμά ότι η αύξηση της εξωτερικής ανταγωνιστικότητας είναι ζωτικής σημασίας, προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι της Λισαβόνας για την ανάπτυξη και την απασχόληση και να προωθηθεί σε παγκόσμιο επίπεδο η βιώσιμη ανάπτυξη· πιστεύει ότι η ΕΕ, όταν αναλαμβάνει εξωτερική δράση, πρέπει να ενθαρρύνει τις μεταρρυθμίσεις και τη διεθνή συνεργασία στον οικονομικό τομέα ούτως ώστε να δημιουργηθεί ένα ευνοϊκό επιχειρηματικό περιβάλλον· προς τον σκοπό αυτό, σκοπεύει να εργαστεί για την επίτευξη μεγαλύτερης συνεκτικότητας και συμβατότητας στις μακροοικονομικές πολιτικές της, για τη βελτίωση της νομισματικής και δημοσιονομικής ασφάλειας, της συνεργασίας σε φορολογικά ζητήματα και για την εξάλειψη του αθέμιτου φορολογικού ανταγωνισμού·

4.  θεωρεί αναγκαίο, πρώτον, να επιδιώξει μια νομισματική πολιτική βασιζόμενη στη σταθερότητα των τιμών, ώστε να μπορεί να χρηματοδοτεί την τεχνολογική πρόοδο και να υποστηρίζει τις ΜΜΕ, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να εισέλθουν σε αγορές εκτός της ευρωζώνης· δεύτερον, να καθιερώσει ευνοϊκά για τις επιχειρήσεις φορολογικά συστήματα που μπορούν να αυξήσουν τον αριθμό των νέων επιχειρήσεων και, προς τον σκοπό αυτό, να μειώσει τους φόρους που υποσκάπτουν την αποτελεσματικότητα και τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης, ειδικότερα για συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες, όπως οι γυναίκες, οι μακροχρόνια άνεργοι και οι ηλικιωμένοι· και, τρίτον, να αυξήσει τον ανταγωνισμό στην εσωτερική αγορά, δεδομένου ότι όσο μεγαλύτερος είναι ο ανταγωνισμός εντός της ΕΕ, τόσο πιο ανταγωνιστικές θα είναι οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις και εκτός ΕΕ·

5.  είναι πεπεισμένο ότι το κοινωνικό μοντέλο που εξακολουθεί να αποτελεί τη βάση των ευρωπαϊκών εργασιακών σχέσεων έχει επιτρέψει στην ΕΕ να διατηρήσει υψηλό βαθμό παγκόσμιας ανταγωνιστικότητας έναντι των κύριων ανταγωνιστών της· εκτιμά ότι η μεγαλύτερη πρόκληση που αντιμετωπίζει η ΕΕ είναι να προασπίσει τη λειτουργία αυτού του κοινωνικού μοντέλου, παρά τις πιέσεις που υφίσταται στις ολοένα και περισσότερο ανταγωνιστικές παγκόσμιες αγορές για περαιτέρω μείωση του κοινωνικού και περιβαλλοντικού κόστους παραγωγής·

6.  πιστεύει ότι τα πλεονεκτήματα ενός ανοικτού εμπορικού συστήματος αντισταθμίζουν τον πιθανό αποδιοργανωτικό του αντίκτυπο· εκτιμά, συνεπώς, ότι η ΕΕ θα πρέπει να εξακολουθήσει να προσπαθεί για την ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς, να εξακολουθήσει να προωθεί την αυξημένη παγκόσμια ελευθέρωση και το ελεύθερο και δίκαιο εμπόριο και να αντιστέκεται στον προστατευτισμό·

7.  πιστεύει ότι τα οφέλη της ελευθέρωσης τα αποκομίζουν ως επί το πλείστον οι χώρες που αίρουν φραγμούς δασμολογικού και μη δασμολογικού χαρακτήρα και ανοίγουν τις αγορές τους· θεωρεί, ως εκ τούτου, ότι η ικανότητα της ΕΕ να αυξήσει την ανταγωνιστικότητά της εξαρτάται από το κατά πόσον είναι σε θέση να αντιμετωπίσει όλους τους φραγμούς που επιβάλλονται στο εμπόριο σε παγκόσμιο επίπεδο, να εγγυηθεί την ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς και να ανοίξει τις αγορές της σε τρίτες χώρες·

8.  συμφωνεί με τη στρατηγική της Επιτροπής να επηρεάσει θετικά τη διαδικασία παγκοσμιοποίησης και να διαχειριστεί τους κινδύνους·

9.  θεωρεί λυπηρό οι πολίτες της ΕΕ να εξομοιώνουν την παγκοσμιοποίηση με τη μειωμένη ευρωπαϊκή παραγωγή και την απώλεια θέσεων εργασίας· τονίζει την ανάγκη η ΕΕ να υιοθετήσει μια κατάλληλη στρατηγική για την εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων που απαιτούνται, προκειμένου να μπορέσει να επωφεληθεί των πλεονεκτημάτων της παγκοσμιοποίησης, δίνοντας με τον τρόπο αυτό ώθηση στην παραγωγή και στην απασχόληση·

10. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ενημερώνουν καλύτερα τους ευρωπαίους πολίτες για όλες τις πτυχές της παγκοσμιοποίησης και τα συγκεκριμένα οφέλη που προκύπτουν από τη συμμετοχή της ΕΕ στο διεθνές εμπορικό σύστημα·

11. θεωρεί ότι οι έννοιες που στηρίζουν την δια βίου μάθηση είναι χρήσιμα εργαλεία αλλά ανεπαρκής απάντηση σε προγραμματισμένες αλλαγές στις παγκόσμιες παραγωγικές δομές· ζητεί η εφαρμογή της νέας παγκόσμιας στρατηγικής ανταγωνιστικότητας της ΕΕ να εξαρτάται από την πρόοδο στην υλοποίηση της ατζέντας της Λισαβόνας η οποία πρέπει να προσανατολιστεί εκ νέου, προκειμένου να αντιμετωπιστούν καλύτερα οι θεμιτοί φόβοι των ευρωπαίων πολιτών που δεν θα είναι σε θέση να προσαρμοσθούν στην αλλαγή·

12. πιστεύει ότι ο αυξημένος ανταγωνισμός θα πρέπει να παροτρύνει την ΕΕ να ενισχύσει τις προσπάθειές της στην εκπαίδευση, καθώς και στην έρευνα και την ανάπτυξη, προκειμένου να διατηρήσει τη θέση της στις παγκόσμιες αγορές καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής εξειδίκευσης και να βελτιώσει τη θέση της μέσω της δημιουργίας νέων συγκριτικών πλεονεκτημάτων·

13. πιστεύει ότι είναι απαραίτητο να υποστηριχθεί η ομαλή ενσωμάτωση άκρως καινοτόμων ευρωπαϊκών εταιρειών υψηλής τεχνολογίας στο παγκόσμιο εμπορικό περιβάλλον·

14. τονίζει τη στρατηγική ανάγκη να διατηρήσει η ΕΕ, παρά τις εξωτερικές ανταγωνιστικές πιέσεις, μια επαρκώς ευρεία και διαφοροποιημένη βιομηχανική βάση· θεωρεί, ως εκ τούτου, ότι το άνοιγμα του εμπορίου θα πρέπει να συνοδεύεται και να είναι συνεπές με στέρεες βιομηχανικές πολιτικές τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό επίπεδο·

15. επιμένει ότι ο στυλοβάτης της οικονομικής επιτυχίας της ΕΕ είναι η δραστηριότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεών της στις οποίες, μέσω βελτίωσης της πρόσβασης σε ευκαιρίες για έρευνα και ανάπτυξη, πρέπει να παρέχεται η δυνατότητα να διασφαλίσουν την παραγωγή προϊόντων υψηλής ποιότητας στο υψηλότερο σημείο της αλυσίδας αξιών·

16. υπενθυμίζει ότι η ΕΕ αποτελεί ήδη μία από τις πλέον ανοιχτές οικονομίες στον κόσμο και ότι έχει σε μεγάλο βαθμό συνεισφέρει και επωφεληθεί από τη σημαντική επέκταση του παγκόσμιου εμπορίου τα τελευταία πενήντα χρόνια·

17. θεωρεί, ωστόσο, ότι η απόδοση της ΕΕ σε σχέση με τις ήδη αναπτυγμένες και αναδυόμενες οικονομίες επηρεάζεται αρνητικά από την έλλειψη αμοιβαιότητας στους όρους πρόσβασης στην αγορά, καθώς και από τον ανεπαρκή βαθμό συμμόρφωσης προς τους συμφωνηθέντες εμπορικούς κανόνες και τη διάδοση αθέμιτων εμπορικών πρακτικών·

18. τονίζει ότι πολλές χώρες στον κόσμο, συμπεριλαμβανομένων σημαντικών αναδυόμενων οικονομιών, διατηρούν μεγάλους φραγμούς δασμολογικού και μη δασμολογικού χαρακτήρα στις εξαγωγές της ΕΕ· πιστεύει ότι η άρση ή η σημαντική μείωση των εν λόγω φραγμών θα πρέπει να συνιστά μια από τις βασικές προτεραιότητες της εμπορικής πολιτικής της ΕΕ·

19. συμφωνεί με την Επιτροπή ότι το παγκόσμιο εμπορικό σύστημα δεν αποτελεί πλέον μονοπώλιο των χωρών του ΟΟΣΑ· συνιστά, εντούτοις, τη συμπερίληψη χωρών όπως το Μεξικό στον κατάλογο των χωρών τις οποίες η Επιτροπή θεωρεί ως αναδυόμενες· υπενθυμίζει ότι σε αναδυόμενες χώρες όπως η Κίνα, η Βραζιλία, η Ινδία και το Μεξικό αντιστοιχεί ήδη άνω του 18 % των παγκόσμιων εμπορικών ροών·

20. απευθύνει έκκληση ώστε οι εξωτερικές πολιτικές της ΕΕ να διασφαλίζουν τη δίκαιη οικονομική ανάπτυξη μεταξύ των χωρών εταίρων, να καταπολεμούν το κοινωνικό ντάμπινγκ και να προωθούν τη συμμόρφωση προς την κοινωνική νομοθεσία και τις διατάξεις σχετικά με τα πρότυπα αξιοπρεπούς απασχόλησης τα οποία, όπως προτείνονται από τη ΔΟΕ, εγγυώνται ένα αξιοπρεπές εισόδημα για τους εργαζόμενους και τις οικογένειές τους, το δικαίωμα στην ασφάλεια και την υγεία στην εργασία και το δικαίωμα κοινωνικής ασφάλισης, καθώς και συνδικαλιστικές ελευθερίες·

21. τονίζει ότι η ΕΕ έχει συμφέρον να συνεχίσει και να εντείνει τις διμερείς διαπραγματεύσεις με τους πλέον ανεπτυγμένους εμπορικούς εταίρους της, υπό την προϋπόθεση ότι τούτο δεν θα οδηγήσει στην υποβάθμιση των ευρωπαϊκών προτύπων για το περιβάλλον και για την υγεία και θα τηρείται η Σύμβαση της UΝΕSCΟ της 20ής Οκτωβρίου 2005 για την Προστασία και την Προώθηση της Πολιτιστικής Πολυφωνίας·

Ο ΠΟΕ

22. εκτιμά ότι το πολυμερές εμπορικό σύστημα που περιλαμβάνει ο ΠΟΕ εξακολουθεί να αποτελεί το αποτελεσματικότερο πλαίσιο για την επίτευξη του ελεύθερου εμπορίου σε παγκόσμια βάση· εκτιμά, ωστόσο, ότι το σύστημα του ΠΟΕ θα πρέπει να μεταρρυθμιστεί σε κάποιο βαθμό, προκειμένου να αυξηθεί η διαφάνεια και η αποτελεσματικότητά του· επικροτεί την επανάληψη των επίσημων διαπραγματεύσεων για την αναπτυξιακή ατζέντα της Ντόχα και επαναλαμβάνει την έντονη υποστήριξή του για την επιτυχή ολοκλήρωση των εν λόγω διαπραγματεύσεων·

23. εκτιμά ότι η επίτευξη μιας φιλόδοξης και ισορροπημένης έκβασης των διαπραγματεύσεων της αναπτυξιακής ατζέντας της Ντόχα είναι καθοριστικής σπουδαιότητας για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις και πρέπει να θεωρείται ως προτεραιότητα από τους διαπραγματευτές της ΕΕ·

24. επισημαίνει ότι ο Γύρος της Ντόχα είναι ένας αναπτυξιακός γύρος, και ότι, συνεπώς, η νέα εμπορική ατζέντα της ΕΕ πρέπει να αντικατοπτρίζει τους αναπτυξιακούς στόχους·

25. θεωρεί απαραίτητη την ουσιαστική μεταρρύθμιση της θεσμικής διάρθρωσης και της διαδικασίας λήψης αποφάσεων του ΠΟΕ για τη βελτίωση της λειτουργίας του και την αντιμετώπιση των προκλήσεων ενός σταθερά αυξανόμενου αριθμού μελών· καλεί την Επιτροπή να συμβάλει ενεργά στον παγκόσμιο προβληματισμό για αυτό το θέμα και να εκπονήσει εποικοδομητικές προτάσεις·

26. πιστεύει ότι η προώθηση από την ΕΕ βασικών πολυμερών κανόνων για την πολιτική ανταγωνισμού και η ενίσχυση της διεθνούς συνεργασίας στον τομέα αυτό, θα καταστήσει τις αγορές πιο ανοιχτές, ισορροπημένες και αποδοτικές·

Διμερείς και περιφερειακές συμφωνίες ελευθέρων συναλλαγών

27. υπογραμμίζει ότι ο ΠΟΕ είναι το καταλληλότερο φόρουμ για τη διασφάλιση της δίκαιης κατανομής των οφελών που προκύπτουν από την αυξημένη παγκοσμιοποίηση· εκτιμά, συνεπώς, ότι η επίτευξη μιας φιλόδοξης, προσανατολισμένης στην ανάπτυξη έκβασης των διαπραγματεύσεων της αναπτυξιακής ατζέντας της Ντόχα πρέπει να αποτελεί την πρώτη προτεραιότητα της ΕΕ· φρονεί ότι οι διμερείς και περιφερειακές συμφωνίες ελευθέρων συναλλαγών δεν συνιστούν τη βέλτιστη λύση· υπενθυμίζει ότι τέτοιους είδους συμφωνίες οδηγούν στην αλλαγή του ρου του εμπορίου, συχνά δεν είναι σταθμισμένες, συντελούν στη δημιουργία διακρίσεων στις διεθνείς εμπορικές σχέσεις, και έχουν την τάση να περιορίζουν το επίπεδο δεσμεύσεων των χωρών που συμμετέχουν στον ΠΟΕ·

28. πιστεύει ότι οι νέες διμερείς ή περιφερειακές πρωτοβουλίες ελευθέρων συναλλαγών θα πρέπει να αναπτύσσονται μόνον όταν απαιτείται να βελτιωθεί η ανταγωνιστική θέση των εξαγωγέων της ΕΕ σε σημαντικές αγορές εξωτερικού, ιδίως σε περιπτώσεις κατά τις οποίες άλλοι σημαντικοί εμπορικοί εταίροι έχουν ήδη συνάψει ή είναι στο στάδιο διαπραγμάτευσης τέτοιου είδους συμφωνιών με τις εν λόγω χώρες ή περιοχές· απαιτεί πλήρη διαφάνεια από την Επιτροπή σχετικά με τα κριτήρια που εφαρμόζονται για την επιλογή νέων εταίρων ΣΕΣ και επιμένει ότι πρέπει να διεξαχθούν ολοκληρωμένες οικονομικές και αειφόρες εκτιμήσεις επιπτώσεων, με τη συμμετοχή όλων των ενδιαφερόμενων, και ότι τα αποτελέσματά τους πρέπει να δημοσιοποιούνται·

29. εκτιμά ότι όλες οι νέες ΣΕΣ που συνάπτονται από την ΕΕ πρέπει να είναι συμβατές με τον ΠΟΕ, συνεκτικές, φιλόδοξες, να οδηγούν σε πραγματικά αμοιβαία πρόσβαση στην αγορά και επίσης να εξασφαλίζουν την εκτεταμένη ελευθέρωση υπηρεσιών και επενδύσεων, υπερβαίνοντας τόσο τις ισχύουσες πολυμερείς δεσμεύσεις όσο και εκείνες που αναμένονται να προκύψουν από την επιτυχή έκβαση της αναπτυξιακής ατζέντας της Ντόχα·

30. εκτιμά ότι, κατά τη διαπραγμάτευση των Σ Ε Σ, η Επιτροπή πρέπει να λαμβάνει υπόψη τους κινδύνους αποκλεισμού των μικρότερων και ασθενέστερων εμπορικών εταίρων από τα κέρδη του διεθνούς εμπορίου, και ως εκ τούτου επιμένει ότι τα συμφέροντά τους πρέπει να λαμβάνονται υπόψη καθ’ όλη τη διάρκεια της διαπραγματευτικής διαδικασίας·

31. καλεί το Συμβούλιο να κάνει διάκριση μεταξύ των αναδυόμενων οικονομιών και των αναπτυσσόμενων χωρών κατά τη διατύπωση διαπραγματευτικών εντολών ΣΕΣ ή συμφωνιών σύνδεσης, και να μεριμνήσει ώστε στις διαπραγματεύσεις με τις αναπτυσσόμενες χώρες να επικρατήσει ένας προσανατολισμός που θα εστιάζεται στις ανάγκες τους για ανάπτυξη·

32. είναι πεπεισμένο ότι όλες οι μελλοντικές ΣΕΣ πρέπει να διαθέτουν σύγχρονο χαρακτήρα και να περιλαμβάνουν τα πρότυπα που έχουν ενσωματωθεί στις θεμελιώδεις Συμβάσεις της ΔΟΕ·

33. απαιτεί να περιλαμβάνουν όλες οι νέες ΣΕΣ που συνάπτονται από την ΕΕ μηχανισμούς που θα επιτρέπουν την αναστολή, είτε εξ ολοκλήρου είτε εν μέρει, της εφαρμογής τους όταν πιστοποιείται η μη εκπλήρωση των υποχρεώσεων ΣΕΣ από τα λοιπά μέρη· θεωρεί ότι η Επιτροπή θα πρέπει να συμφωνεί να ενεργοποιεί τέτοιου είδους μηχανισμούς οποτεδήποτε καλείται να το πράξει με ψήφισμα του Κοινοβουλίου·

34. καλεί την Επιτροπή να διαπραγματευθεί, με ομόφρονα μέλη του ΠΟΕ, κοινές βασικές διατάξεις για ΣΕΣ σχετικά λ.χ. με τους προτιμησιακούς κανόνες προέλευσης με στόχο την επίτευξη μεγαλύτερης συνεκτικότητας μεταξύ αυτού του είδους των συμφωνιών και την απλούστερη χρήση τους προς όφελος των οικονομικών παραγόντων·

Πολυμερείς/ τομεακές διαπραγματεύσεις

35. καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να εξετάσουν επίσης την αξία των πολυμερών/τομεακών διαπραγματεύσεων σε ορισμένες περιπτώσεις, σύμφωνα με τα παραδείγματα της συμφωνίας περί εμπορίου πολιτικών αεροσκαφών, της συμφωνίας για τις δημόσιες προμήθειες και της συμφωνίας για τις τεχνολογίες της πληροφορίας·

Γενική προσέγγιση σε εμπορικές διαπραγματεύσεις

36. υποστηρίζει επίμονα ότι οποιεσδήποτε παραχωρήσεις της ΕΕ στους διαπραγματευόμενους εταίρους της θα πρέπει, εκτός σαφώς αιτιολογημένων περιπτώσεων για λόγους αναπτυξιακών προβληματισμών, να αντισταθμίζονται με παραχωρήσεις από τις εν λόγω χώρες·

37. εφιστά την προσοχή στη στρατηγική σημασία και τον πολυλειτουργικό χαρακτήρα της γεωργίας στην ΕΕ· τονίζει ότι η γεωργία δεν πρέπει να είναι ο μόνος τομέας στον οποίο η ΕΕ προβαίνει σε υποχωρήσεις κατά την διάρκεια των εμπορικών διαπραγματεύσεων και ότι η εμπορική πολιτική πρέπει να συνεχίσει να συμμορφώνεται προς τις βασικές προσεγγίσεις που υπαγορεύονται στο πλαίσιο αρκετών διαδοχικών μεταρρυθμίσεων της κοινής γεωργικής πολιτικής·

38. υπενθυμίζει ότι η ΕΕ, ως η μεγαλύτερη ενιαία αγορά αγαθών και υπηρεσιών στον κόσμο, είναι ιδιαίτερα ελκυστική στα μάτια των εξαγωγέων όλου του κόσμου· εφιστά την προσοχή στη σημαντική επιρροή που αποκτούν με τον τρόπο αυτό οι διαπραγματεύσεις της ΕΕ, τόσο στο πολυμερές πλαίσιο όσο και στο διμερές και περιφερειακό πλαίσιο·

39. θεωρεί ότι η εφαρμογή θεμιτών εμπορικών πολιτικών από την ΕΕ και όλους τους εμπορικούς της εταίρους θα πρέπει προοδευτικά να δίδει μεγαλύτερη έμφαση στη διεθνή αναγνώριση των ελάχιστων περιβαλλοντικών προτύπων που διαμορφώνουν ίσους όρους ανταγωνισμού μεταξύ όλων των εταίρων·

40. επισημαίνει τον κίνδυνο της υπερβολικής επιβάρυνσης των εμπορικών διαπραγματεύσεων, σε πολυμερές, διμερές ή περιφερειακό επίπεδο, με ζητήματα που δεν σχετίζονται άμεσα με το διεθνές εμπόριο και τα οποία θα μπορούσαν να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικότερα σε άλλα πλαίσια·

Διατλαντικές σχέσεις

41. επικαλείται το προαναφερθέν ψήφισμά του σχετικά με τις διατλαντικές οικονομικές σχέσεις ΕΕ-ΗΠΑ και επαναλαμβάνει το αίτημά του υπέρ μιας νέας συμφωνίας εταιρικής σχέσης ΕΕ-ΗΠΑ με στόχο την εξάλειψη ή τη σημαντική μείωση όλων των σημαντικών φραγμών στο εμπόριο και τις επενδύσεις με ιδιαίτερη προσοχή στην κανονιστική συνεργασία· θεωρεί ότι μία τέτοια συμφωνία θα επιφέρει σημαντικά οφέλη και στις δύο οικονομίες· επικροτεί τη συμπερίληψη του σημαντικού αυτού ζητήματος μεταξύ των προτεραιοτήτων της γερμανικής Προεδρίας του Συμβουλίου·

42. η ενίσχυση των διατλαντικών οικονομικών σχέσεων πρέπει να προχωρήσει βάσει της συμμόρφωσης προς τους περιβαλλοντικούς κανόνες και τους κανόνες δημόσιας υγείας της ΕΕ, και δεν πρέπει να διακυβεύει την ανεξαρτησία της πολιτικής ανταγωνισμού της και των κανόνων της για την προστασία των δημόσιων υπηρεσιών και της πολιτιστικής πολυμορφίας·

43. συνιστά τη συγκέντρωση αξιόπιστων δεδομένων τα οποία θα μπορούν να αποδείξουν ότι η ολοκλήρωση των οικονομικών αγορών της ΕΕ και των ΗΠΑ είναι ιδιαίτερα σημαντική για τις οικονομίες και τις κοινωνίες του Μεξικού και του Καναδά· εφιστά την προσοχή στο γεγονός ότι οι ξένες άμεσες επενδύσεις στο Μεξικό διοχετεύονται αρκετά συχνά μέσω ευρωπαϊκών θυγατρικών που λειτουργούν στις ΗΠΑ, γεγονός το οποίο εξηγεί για ποιον λόγο οι εν λόγω δραστηριότητες δεν αντικατοπτρίζονται πράγματι στα δεδομένα ΕΕ-Μεξικού·

Κίνα

44. παραπέμπει στο προαναφερθέν ψήφισμά του σχετικά με τις προοπτικές των εμπορικών σχέσεων μεταξύ της ΕΕ και της Κίνας· θεωρεί την Κίνα ως σαφές παράδειγμα των θετικών επιπτώσεων της ελευθερίας του εμπορίου και της ενεργού συμμετοχής στις παγκόσμιες και ανταγωνιστικές αγορές από την άποψη της οικονομικής ανάπτυξης και ευημερίας· έχει επίγνωση των σημαντικών κοινωνικών και περιβαλλοντικών προκλήσεων που αντιμετωπίζει η εν λόγω χώρα· επιμένει ότι η Κίνα πρέπει να συμμορφωθεί προς όλες τις υποχρεώσεις της στον ΠΟΕ, όπως η προστασία των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας· επικροτεί την προαναφερθείσα ανακοίνωση της Επιτροπής και το έγγραφο εργασίας ΕΕ-Κίνα και στηρίζει τις προσπάθειες της Επιτροπής για τον καθορισμό μιας κατάλληλης στρατηγικής με σκοπό την αντιμετώπιση όλων των πτυχών των σχέσεων μεταξύ ΕΕ και Κίνας·

45. εκτιμά ότι η ανάπτυξη οικονομικών και εμπορικών σχέσεων με την Κίνα πρέπει να συμβαδίζει με έναν πολιτικό διάλογο ο οποίος θα περιλαμβάνει τις ευθύνες αμφότερων των εταίρων στον περιβαλλοντικό και κοινωνικό τομέα· τονίζει ότι οι οικονομικές και εμπορικές σχέσεις μεταξύ της ΕΕ και της Κίνας πρέπει να βασίζονται στον σεβασμό δίκαιων και αμερόληπτων εμπορικών κανόνων και στην εφαρμογή των κανόνων του ΠΟΕ·

46. εκτιμά ότι η ανεπαρκής προστασία των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ΕΕ στις διμερείς της σχέσεις με τις κινεζικές αρχές· καλεί συνεπώς την Επιτροπή να εντείνει τις προσπάθειές της προκειμένου να πείσει την Κίνα να σεβαστεί πλήρως τις συμφωνίες TRIP και να βελτιώσει την επιβολή των δικαστικών αποφάσεων·

Κανονιστικά ζητήματα

47. τονίζει την αυξανόμενη σπουδαιότητα των κανονιστικών ζητημάτων στο διεθνές εμπόριο· ζητεί να υπάρχει μεγαλύτερη συνοχή μεταξύ των κανόνων και πρακτικών της ΕΕ και εκείνων των σημαντικότερων εμπορικών μας εταίρων· υπογραμμίζει ότι αυτό δεν πρέπει να έχει ως αποτέλεσμα μία φθίνουσα εναρμόνιση των κανόνων και κανονισμών η οποία θα έπληττε την εμπιστοσύνη των πολιτών όσον αφορά την υγεία, την ασφάλεια και το περιβάλλον· τονίζει ότι θα πρέπει αντιθέτως να εντείνουν τις προσπάθειες, προκειμένου να διασφαλιστεί η αναγνώριση και η επιβολή αμφοτέρων από τους σημαντικούς εμπορικούς εταίρους της ΕΕ·

48. ζητεί από την Επιτροπή να αξιολογεί συστηματικά τον αντίκτυπο των εσωτερικών πολιτικών και ρυθμίσεων της ΕΕ στη διεθνή ανταγωνιστικότητα και να δίδει προτίμηση στις προτάσεις της, στις δυνατότητες που παρέχονται μέσω πολιτικής και ρυθμιστικών μέτρων οι οποίες έχουν λιγότερες πιθανότητες να επιδρούν δυσμενώς στην ανταγωνιστική θέση επιχειρήσεων της ΕΕ εντός και εκτός Ευρώπης·

49. τονίζει, στο πλαίσιο του ΠΟΕ και των διμερών συμφωνιών ελεύθερων συναλλαγών, τη σημασία που έχει η επίσπευση της άρσης των εμπορικών φραγμών μη δασμολογικού χαρακτήρα και η εναρμόνιση των τεχνικών κανόνων, ιδίως μέσω της εφαρμογής της αρχής αμοιβαίας αναγνώρισης·

50. θεωρεί ότι ο αποτελεσματικότερος τρόπος αποφυγής ρυθμιστικών αποκλίσεων, που προκαλούν τη δημιουργία εμπορικών φραγμών, έγκειται στη χάραξη παγκόσμιων κανόνων και προτύπων· ενθαρρύνει την Επιτροπή να συμμετάσχει ενεργά στο έργο όλων των αρμοδίων διεθνών οργανισμών και των φορέων τυποποίησης·

51. υποστηρίζει την πολυμερή και διμερή κανονιστική συνεργασία με τις σημαντικότερες χώρες εταίρους, εφόσον τούτο δεν προκαλεί αδικαιολόγητες διακρίσεις σε βάρος άλλων και δεν επιτρέπει στους εν λόγω εταίρους να παρεμβαίνουν αδικαιολόγητα στην εσωτερική διαδικασία λήψεως αποφάσεων της ΕΕ·

Προστασία των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας

52. καλεί την Επιτροπή να συνεχίσει τις προσπάθειές της στους τομείς της έρευνας, της ανάπτυξης και της καινοτομίας· επισημαίνει ότι ο σεβασμός των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και η προστασία των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας βρίσκονται στο επίκεντρο της εξωτερικής ανταγωνιστικότητας της ΕΕ, και πιστεύει ότι η ΕΕ θα πρέπει εν προκειμένω να υιοθετήσει μια αποφασιστικότερη στάση στην προσέγγισή της έναντι τρίτων χωρών·

53. τονίζει ότι η απομίμηση και η πειρατεία έχουν ως αποτέλεσμα την απώλεια θέσεων εργασίας, υπονομεύουν την καινοτομία και στερούν φορολογικά έσοδα από τις κυβερνήσεις· τονίζει ότι η επαρκής προστασία των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και η αποτελεσματική επιβολή τους συνιστούν τον θεμέλιο λίθο της παγκόσμιας οικονομίας·

54. θεωρεί ότι η δέουσα προστασία των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας από τους κύριους εμπορικούς εταίρους της ΕΕ συνιστά απαραίτητη απαίτηση για τη διατήρηση και τη βελτίωση της εξωτερικής ανταγωνιστικότητας της ΕΕ·

55. επικροτεί τη δέσμευση της Επιτροπής να ενισχύσει τις διατάξεις για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στις διεθνείς εμπορικές συμφωνίες, καθώς και την επιβολή των υφιστάμενων δεσμεύσεων·

56. επιμένει οι σημαντικοί εμπορικοί εταίροι της ΕΕ, όπως η Κίνα και η Ρωσία, να επιβάλουν τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας σύμφωνα με τις υποχρεώσεις του ΠΟΕ/TRIPS·

57. τονίζει ότι η ευρωπαϊκή πολιτική δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας έναντι των αναπτυσσόμενων και μεσαίου εισοδήματος χωρών δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τις υποχρεώσεις των συμφωνιών TRIP, αλλά θα πρέπει αντίθετα να ενθαρρύνει τη χρήση των ευελιξιών των TRIP·

58. εκτιμά ότι η τήρηση των κανόνων για την προστασία των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και η απόδειξη της αποτελεσματικής επιβολής τους μέσω κατάλληλων νομικών και διοικητικών μέσων θα πρέπει να αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση προσχώρησης στον ΠΟΕ·

59. καλεί το Συμβούλιο να εγκρίνει την πρόταση για κανονισμό του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2005 σχετικά με την αναγραφή της χώρας καταγωγής σε ορισμένα προϊόντα που εισάγονται από τρίτες χώρες όπως υποστηρίχθηκε από το Κοινοβούλιο στο ψήφισμά του της 6ης Ιουλίου 2006 σχετικά με τη σήμανση καταγωγής[10]·

Στρατηγική πρόσβασης στην αγορά

60. επικροτεί την απόφαση της Επιτροπής να αναθεωρήσει τη στρατηγική πρόσβασης στην αγορά και προσβλέπει στην έγκριση της σχετικής ανακοίνωσής της το 2007· καλεί την Επιτροπή να περιλαμβάνει ενεργά το Κοινοβούλιο στην παρούσα πρωτοβουλία·

61. εμμένει στην ανάγκη επικέντρωσης ειδικά σε φραγμούς μη δασμολογικού χαρακτήρα οι οποίοι, με την προοδευτική μείωση ή εξάλειψη των δασμών, τείνουν να καταστούν τα κύρια εμπόδια του διεθνούς εμπορίου· εφιστά την προσοχή στη μεγάλη ποικιλία, τεχνική πολυπλοκότητα και πολιτική ευαισθησία των φραγμών μη δασμολογικού χαρακτήρα, γεγονός που δυσχεραίνει την αντιμετώπισή τους, και καλεί την Επιτροπή να διαθέσει επαρκείς πόρους σε αυτό το απαιτητικό καθήκον·

62. εφιστά την προσοχή στον σοβαρό κίνδυνο να καταστούν τα μέτρα που συνδέονται με την ασφάλεια οι κύριοι φραγμοί μη δασμολογικού χαρακτήρα του 21ου αιώνα· καλεί όλες τις χώρες να αντιμετωπίσουν τις θεμιτές ανησυχίες τους περί ασφάλειας μέσω μέτρων που θα περιορίζουν το εμπόριο στο ελάχιστο δυνατόν και να συνεργαστούν μεταξύ τους –πολυμερώς, πλειομερώς ή διμερώς– για την επιδίωξη του εν λόγω στόχου·

63. καλεί τις αντιπροσωπείες της Επιτροπής, τις πρεσβείες των κρατών μελών και τους φορείς προώθησης του εμπορίου, τα εμπορικά επιμελητήρια και άλλους δημόσιους και ιδιωτικούς οργανισμούς που εκπροσωπούν τα ευρωπαϊκά οικονομικά συμφέροντα στο εξωτερικό να συντονίσουν καλύτερα τη δράση τους για την προώθηση των ευρωπαϊκών προϊόντων και υπηρεσιών, το άνοιγμα των αγορών και την αύξηση των επενδυτικών ροών·

Υπηρεσίες

64. υπενθυμίζει το αυξανόμενο μερίδιο των υπηρεσιών στην παγκόσμια οικονομική απόδοση και στο ΑΕγχΠ της ΕΕ· εφιστά την προσοχή στο υψηλό επίπεδο εξωτερικής ανταγωνιστικότητας των ευρωπαίων παρόχων υπηρεσιών· καλεί την Επιτροπή να επιδιώξει, σε όλες τις εμπορικές διαπραγματεύσεις, τόσο την προοδευτική όσο και την αμοιβαία ελευθέρωση των υπηρεσιών καθώς και μια πολιτική μεγαλύτερης τυποποίησης και τη διαφάνεια και την προβλεψιμότητα των κανόνων και ρυθμίσεων που αφορούν τον εν λόγω τομέα, προκειμένου ο υψηλά ανταγωνιστικός ευρωπαϊκός τομέας υπηρεσιών να μπορεί να λειτουργήσει περισσότερα ελεύθερα σε τρίτες χώρες· επισημαίνει ωστόσο ότι αυτό δεν θα πρέπει να οδηγήσει σε προσφορές ούτες σε αιτήσεις στον τομέα δημόσιων υπηρεσιών·

65. πιστεύει ότι πρέπει να υπάρξει διάκριση μεταξύ των εμπορικών και των δημόσιων υπηρεσιών· τονίζει την ανάγκη να κρατηθούν οι δημόσιες υπηρεσίες εκτός όλων των διαπραγματεύσεων, ιδίως στην περίπτωση των δημόσιων υπηρεσιών που καλύπτουν βασικές ανάγκες των ανθρώπων και παρέχουν πρόσβαση σε απαραίτητα "δημόσια αγαθά" όπως η υγεία, η εκπαίδευση, το πόσιμο νερό και η ενέργεια, και όσων διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη διατήρηση της πολιτιστικής πολυμορφίας, όπως οι οπτικοακουστικές υπηρεσίες·

66. εμμένει στην ανάγκη να διασφαλιστεί ότι οι ΛΑΧ εταίροι διατηρούν έναν χώρο πολιτικής προκειμένου να είναι σε θέση να ρυθμίσουν υπηρεσίες που είναι σημαντικές για την ανάπτυξή τους·

67. υποστηρίζει ότι η ΕΕ πρέπει να προωθήσει τη διάδοση και αναγνώριση των διεθνών λογιστικών και ελεγκτικών προτύπων και πρακτικών, έτσι ώστε να εξασφαλίσει την αύξηση της σταθερότητας και της διαφάνειας των αγορών και να διασφαλισθεί ότι οι επιχειρηματίες θα επωφελούνται μεγαλύτερης βεβαιότητας και θα ενημερώνονται καλύτερα σε ό,τι αφορά τις δραστηριότητές τους εκτός της ΕΕ·

68. υποστηρίζει ειδικότερα ότι προκειμένου να αυξηθεί η εξωτερική ανταγωνιστικότητά της, η ΕΕ πρέπει να λάβει μέτρα στο πλαίσιο της εμπορικής της πολιτικής για να ενισχύσει την ασφάλεια των ηλεκτρονικών συναλλαγών και του εμπορίου και να βελτιώσει την προστασία των δεδομένων·

69. πιστεύει ότι το άνοιγμα της αγοράς στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών και η διευκόλυνση των κινήσεων κεφαλαίων πρέπει να συμβαδίζουν με την επίτευξη μεγαλύτερης διαφάνειας και με βελτιώσεις των μέτρων για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, της οικονομικής υποστήριξης της τρομοκρατίας και της φορολογικής απάτης, ειδικά δε όταν εμπλέκονται εξωχώρια χρηματοπιστωτικά κέντρα·

Πρώτες ύλες και ενέργεια

70. θεωρεί ότι οι πρώτες ύλες, και ιδίως οι ενεργειακοί πόροι, αξίζουν ειδικής μεταχείρισης στη νέα εμπορική ατζέντα της ΕΕ·

71. εκτιμά, βάσει της ανάγκης για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής μέσω περισσότερων αειφόρων εμπορικών προτύπων, ότι η πρόσβαση και η χρήση της ενέργειας και των πόρων αποτελεί ζήτημα πολυμερούς διακανονισμού που δεν πρέπει να υπονομεύεται από διμερείς εμπορικές συμφωνίες οι οποίες ανταγωνίζονται για ευνοϊκότερους όρους πρόσβασης·

Δημόσιες προμήθειες

72. θεωρεί ότι το μεγάλο επίπεδο του ανοίγματος των αγορών δημοσίων προμηθειών της ΕΕ σε όλα τα κυβερνητικά επίπεδα δεν συνοδεύεται με την ανάλογη πρόσβαση προμηθευτών της ΕΕ, ιδίως ΜΜΕ, στις ξένες αγορές δημοσίων προμηθειών στον τομέα των προϊόντων, των υπηρεσιών και των κατασκευών και ότι η Επιτροπή θα πρέπει να εργαστεί προς την κατεύθυνση της αμοιβαίας πρόσβασης σε σχέση με τις αναπτυγμένες και αναδυόμενες οικονομίες στον σημαντικό αυτό οικονομικό τομέα· συμφωνεί ότι μπορεί να εξετάζεται κατ' εξαίρεση το ενδεχόμενο επιβολής στοχοθετημένων περιορισμών στην πρόσβαση σε μέρη της αγοράς δημοσίων προμηθειών της ΕΕ με στόχο την ενθάρρυνση της αμοιβαιότητας, αλλά ωστόσο αντιτίθεται επίμονα σε κάθε προσπάθεια κλεισίματος της αγοράς αυτής για προστατευτικούς σκοπούς·

73. καλεί την Επιτροπή να εξασφαλίσει συγκεκριμένες δεσμεύσεις από τους λοιπούς μετέχοντες στη συμφωνία δημόσιων προμηθειών του ΠΟΕ στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης αναδιαπραγμάτευσης της εν λόγω συμφωνίας·

74. τονίζει ωστόσο την ανάγκη υψηλότερου επιπέδου διαφάνειας και ζητεί από την Επιτροπή να μην προβάλει υπερβολικές απαιτήσεις στον τομέα των δημόσιων προμηθειών, ειδικά στον τομέα των δημόσιων υπηρεσιών κοινής ωφελείας, οπουδήποτε αυτές δημιουργούν δυσκολίες στους λιγότερο αναπτυγμένους εταίρους·

75. λαμβάνει γνώση της πρωτοβουλίας ορισμένων κρατών μελών με στόχο την εξισορρόπηση της συμφωνίας για τις δημόσιες προμήθειες υπέρ των ΜΜΕ· συνιστά ως εκ τούτου στην Επιτροπή και στο Συμβούλιο να επιμένουν για τη συμπερίληψη στη συμφωνία για τις δημόσιες προμήθειες, η οποία επαναδιαπραγματεύεται στον ΠΟΕ, ρήτρας που θα επιτρέπει στην ΕΕ να δίνει προτίμηση στις ΜΜΕ κατά την ανάθεση δημόσιων συμβάσεων, κατά το πρότυπο εκείνων που έχουν ήδη εφαρμόσει άλλα μεγάλα κράτη που συμμετέχουν σ' αυτή τη συμφωνία, όπως οι ΗΠΑ και η Ιαπωνία·

76. θεωρεί ότι οι δημόσιες προμήθειες πρέπει επίσης να αποτελούν μέρος όλων των διμερών και περιφερειακών εμπορικών διαπραγματεύσεων που αρχίζει η ΕΕ, με στόχο το άνοιγμα των αγορών δημοσίων προμηθειών σε ισορροπημένη βάση·

Σεβασμός των κανόνων

77. τονίζει την ανάγκη να εξασφαλιστεί η πλήρης συμμόρφωση εκ μέρους των εμπορικών εταίρων της ΕΕ προς τους κανόνες και τις υποχρεώσεις που απορρέουν είτε από τη συμμετοχή τους στον ΠΟΕ ή από διμερείς ή περιφερειακές συμφωνίες με την ΕΕ· τονίζει την καθοριστική σπουδαιότητα του μηχανισμού διευθέτησης διαφορών του ΠΟΕ για την αξιοπιστία και την αποτελεσματικότητα του πολυμερούς εμπορικού συστήματος· προτρέπει την Επιτροπή να ενεργοποιεί το μηχανισμό αυτό κάθε φορά που η μη τήρησή του από άλλα μέλη επιδρά δυσμενώς στα εμπορικά συμφέροντα της ΕΕ και δεν μπορεί να εξευρεθεί διαπραγματευόμενη λύση σε εύλογο χρονικό διάστημα·

Μέσα εμπορικής άμυνας

78. πιστεύει ότι η αναζήτηση της μεγαλύτερης ελευθέρωσης του εμπορίου υποχρεώνει την ΕΕ να διατηρεί τη δυνατότητα αυτοπροστασίας της έναντι αθέμιτων εμπορικών πρακτικών· θεωρεί συνεπώς τα μέσα εμπορικής άμυνας ως απαραίτητο στοιχείο της στρατηγικής εξωτερικής ανταγωνιστικότητας της ΕΕ·

79. λαμβάνει, με προσοχή, γνώση της πρωτοβουλίας της Επιτροπής να μετάσχει σε συνεκτική αναθεώρηση των μέσων εμπορικής άμυνας και στη διεξαγωγή διαδικασίας δημόσιας διαβούλευσης με βάση την προαναφερθείσα ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με την Πράσινη Βίβλο για δημόσια διαβούλευση·

80. υπενθυμίζει ότι, όπως επισημαίνεται στη συνοπτική έκθεση της Επιτροπής για την "Αξιολόγηση των κοινοτικών μέσων εμπορικής άμυνας" που εκπονήθηκε από τη Mayer, Brown, Rowe & Maw LLP και υποβλήθηκε τον Δεκέμβριο του 2005, η εν λόγω μελέτη κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το το ισχύον καθεστώς είναι εξίσου λογικό και επαρκές ώστε να καλύπτει τα συμφέροντα όλων των ομάδων των συμβαλλόμενων μερών, και ως εκ τούτου υποστηρίζει την άποψη ότι δεν υπάρχει προφανής ή επείγουσα ανάγκη αναθεώρησης ή μεταβολής των υφιστάμενων κοινοτικών μέσων εμπορικής άμυνας·

81. υπενθυμίζει ότι διεξάγονται επί τους παρόντος διαπραγματεύσεις σχετικά με πολυμερή συστήματα κανόνων που διέπουν τα μέσα εμπορικής άμυνας στο πλαίσιο της αναπτυξιακής ατζέντας της Ντόχα· επικροτεί τις εν λόγω διαπραγματεύσεις, εκφράζει όμως λύπη για την αμερικανική αντίθεση στις μεταρρυθμίσεις στο πλαίσιο του ΠΟΕ για τα μέσα εμπορικής άμυνας· πιστεύει ότι η παγκόσμια κλιμάκωση στη χρήση των μέσων εμπορικής άμυνας, ιδίως από τις βιομηχανικά προηγμένες χώρες, απαιτεί νέους και αυστηρότερους κανόνες σε επίπεδο ΠΟΕ, έτσι ώστε να διασφαλιστεί η συνέχιση του ελεύθερου και δίκαιου παγκόσμιου εμπορίου·

82. επικροτεί την ιδέα για την προσαρμογή των εν λόγω μέσων στις νέες πραγματικότητες της παγκόσμιας οικονομίας, αλλά προειδοποιεί για τον κίνδυνο του μονομερούς αφοπλισμού της ΕΕ σε βαθμό που να μην είναι σε θέση να αντικρούσει αθέμιτες εμπορικές πρακτικές σε ένα διεθνές πλαίσιο που χαρακτηρίζεται από τη διάδοση τέτοιων πρακτικών και την εντατική, και συχνά καταχρηστική, εφαρμογή μέτρων εμπορικής άμυνας από τρίτες χώρες κατά των εισαγωγών από την ΕΕ·

83. υποστηρίζει τις προσπάθειες της Επιτροπής για την παρακολούθηση της εφαρμογής μέτρων εμπορικής άμυνας τρίτων χωρών κατά των εισαγωγών της ΕΕ, να αντιδρά σε πιθανές καταχρήσεις και να παρέχει κατάλληλη συνδρομή στις θιγόμενες επιχειρήσεις·

Τελωνεία

84. τονίζει τη σημασία της τελωνειακής νομοθεσίας και των τελωνειακών διαδικασιών για την ορθή εφαρμογή των μέτρων εμπορικής πολιτικής· πιστεύει ότι πρέπει να επιτευχθεί μια κατάλληλη ισορροπία στον ορισμό και την εφαρμογή των εν λόγω κανόνων και διαδικασιών μεταξύ του αποτελεσματικού ελέγχου και της διευκόλυνσης των εμπορικών ροών·

85. υπενθυμίζει ότι οι υπερβολικά περίπλοκες και επαχθείς διαδικασίες εισαγωγών που εφαρμόζονται σε πολλές χώρες στον κόσμο συχνά συνεπάγονται σημαντικό κόστος συναλλαγών για τους εξαγωγείς της ΕΕ και αποτελούν σημαντικούς φραγμούς για το εμπόριο· υποστηρίζει συνεπώς τις προσπάθειες της Επιτροπής να αντιμετωπίσει αυτό το θέμα τόσο στο πολυμερές πλαίσιο των διαπραγματεύσεων για την αναπτυξιακή ατζέντα της Ντόχα σχετικά με τη διευκόλυνση των συναλλαγών όσο και μέσω διμερών και περιφερειακών διαπραγματεύσεων·

86. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εξετάσουν σοβαρά την ιδέα θέσπισης μιας ενιαίας τελωνειακής υπηρεσίας της ΕΕ για αποτελεσματικότερη εφαρμογή των τελωνειακών κανόνων και διαδικασιών σε ολόκληρο το τελωνειακό έδαφος της ΕΕ·

Τιμές συναλλάγματος

87. παρατηρεί ότι οι τιμές συναλλάγματος αποτελούν μείζονα παράγοντα ανάπτυξης του διεθνούς εμπορίου· καλεί την Επιτροπή να υποβάλει συγκεκριμένες προτάσεις σχετικά με τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται όταν οι τιμές συναλλάγματος είναι τέτοιες που μπορούν να υποσκάψουν την ανταγωνιστικότητα της ΕΕ και να εξετάσει τη δυνατότητα έγκρισης τέτοιων μέτρων κατά την επικείμενη αναθεώρηση των μέσων εμπορικής άμυνας της ΕΕ·

Θεσμικά θέματα

88. πιστεύει ότι η αξιοπιστία και η αποτελεσματικότητα της κοινής εμπορικής πολιτικής ως μέσο ανταγωνιστικότητας της ΕΕ επηρεάζονται δυσμενώς από την έλλειψη νομιμότητας της εν λόγω πολιτικής η οποία προκύπτει από την ανεπαρκή συμμετοχή του Κοινοβουλίου·

89. αποδοκιμάζει το γεγονός ότι σημαντική εμπορική νομοθεσία, όπως αυτή που αφορά τα μέσα εμπορικής άμυνας, παραμένει εκτός του πεδίου εφαρμογής της διαδικασίας συναπόφασης και ότι εξακολουθεί να υφίσταται αβεβαιότητα όσον αφορά την εφαρμοσιμότητα της διαδικασίας σύμφωνης γνώμης σε σχέση με τις ΣΕΣ· καλεί τα κράτη μέλη να διορθώσουν επειγόντως αυτήν την απογοητευτική κατάσταση προβαίνοντας στις απαραίτητες θεσμικές μεταρρυθμίσεις και, ειδικότερα, θέτοντας σε ισχύ τις διατάξεις του σχεδίου Συνθήκης για τη θέσπιση Συντάγματος της Ευρώπης που αφορούν το διεθνές εμπόριο·

90. καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να το τηρούν πλήρως ενήμερο και να το περιλαμβάνουν σε όλες τις νέες πρωτοβουλίες που αναλαμβάνονται ως συνέχεια στην ανακοίνωση σχετικά με την Ευρώπη στον κόσμο·

0

0 0

91. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, και στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών, στις προσχωρούσες χώρες και στις υποψήφιες προς ένταξη χώρες.

 • [1]  Εγκριθέντα κείμενα, Ρ6_ΤΑ(2006)0388.
 • [2]  Εγκριθέντα κείμενα, Ρ6_ΤΑ(2006)0450
 • [3]  ΕΕ 293Ε της 2.12.2006, σελ. 155.
 • [4]  Εγκριθέντα κείμενα, Ρ6_ΤΑ(2006)0419
 • [5]  ΕΕ C 293Ε της 8.12.2006, σελ. 235.
 • [6]  ΕΕ C 233Ε, 28.9.2006, σελ. 103
 • [7]  ΕΕ C 193Ε, 17.8.2006, σελ. 110
 • [8]  Έγγραφο του Συμβουλίου 7775/1/06
 • [9]  ΕΕ C 291Ε της 30.11.2006, σελ. 321.
 • [10]  Εγκριθέντα κείμενα, P6_TA(2006)0325.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Το 2007 σηματοδοτεί την 50ή επέτειο της υπογραφής των Συνθηκών της Ρώμης. Η Τελωνειακή Ένωση και η Κοινή Αγορά συνιστούν, από τότε, πυλώνες της ευρωπαϊκής διαδικασίας ενοποίησης. Ταυτόχρονα θεσπίστηκε επίσης η κοινή εμπορική πολιτική. Από τότε, η αρχή ελεύθερων και ανοιχτών αγορών με δίκαιους όρους ανταγωνισμού έχει βαρύνουσα σημασία για τις εσωτερικές και εξωτερικές πολιτικές της Ένωσης. Τα θέματα και οι προτεραιότητες που εξετάζει η Επιτροπή στην ανακοίνωσή της "Η Ευρώπη στον κόσμο: η συμμετοχή της στον παγκόσμιο ανταγωνισμό"[1] θα προσδιορίζουν την εμπορική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα επόμενα χρόνια.

Διασφάλιση της ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης

Διαμόρφωση της παγκοσμιοποίησης με γνώμονα την ανθρώπινη διάσταση και σωστή ενημέρωση για την παγκοσμιοποίηση

Η διαδικτύωση της παγκόσμιας οικονομίας αφορά ιδιαίτερα την Ευρωπαϊκή Ένωση ως μεγαλύτερης στον κόσμο εσωτερικής αγοράς. Δεν υπάρχει άλλη οικονομία στον κόσμο που εξαρτάται περισσότερο από τις εξαγωγές. Περίπου το 20% των θέσεων εργασίας στην Ένωση εξαρτώνται από τις εξαγωγές[2]. Η πείρα απέδειξε ότι οι χώρες με τη μεγαλύτερη συμμετοχή στο διεθνές εμπόριο αντλούν επίσης τα μεγαλύτερα οφέλη. Ωστόσο, η παγκοσμιοποίηση συνδέεται περισσότερο με τη μετεγκατάσταση θέσεων εργασίας[3]. Οι ανησυχίες αυτές πρέπει να εισακουστούν και η ευρωπαϊκή πολιτική πρέπει να είναι σε θέση να δίνει στα θέματα αυτά πειστικές απαντήσεις. Οι άνθρωποι δεν πρέπει να έχουν το συναίσθημα ότι η παγκοσμιοποίηση στρέφεται εναντίον τους και ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν υποστηρίζει επαρκώς τα συμφέροντά τους, διότι πρόκειται ακριβώς για το αντίθετο!

Εφαρμογή της Ατζέντας της Λισαβόνας

Η ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης απειλείται στις ημέρες μας περισσότερο από ποτέ άλλοτε από τις προσπάθειες των ανταγωνιστών μας. Με την αναθεωρημένη Ατζέντα της Λισαβόνας του 2005 η Ένωση έθεσε τους ορθούς στόχους για να μπορεί να αντιμετωπίζει επιτυχώς το διεθνή ανταγωνισμό. Η προσέγγιση της Επιτροπής για τη δημιουργία μεγαλύτερης συνοχής μεταξύ εξωτερικών και εσωτερικών πολιτικών συνιστά επιτακτική ανάγκη. Με γνώμονα αυτή την αυτοδέσμευση θα κρίνουμε την τακτική της Επιτροπής.

Διατήρηση ανοικτών αγορών και κατίσχυση των συμφερόντων της Ευρώπης

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ανοίξει τις αγορές της περισσότερο από κάθε άλλο οικονομικό χώρο και έχει επωφεληθεί σε μεγάλο βαθμό από την τακτική αυτή. Ωστόσο, το διεθνές εμπορικό σύστημα χαρακτηρίζεται σήμερα από το γεγονός ότι το άνοιγμα αυτό δεν εφαρμόζεται παντού. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει, σύμφωνα με την αρχή της αμοιβαιότητας, να παρακινήσει τους εμπορικούς της εταίρους να ανοίξουν περισσότερο τις αγορές τους. Άλλωστε, τούτο θα έχει πλεονεκτήματα για όλα τα συμβαλλόμενα μέρη. Η επιτυχία της ευρωπαϊκής εσωτερικής αγοράς βασίζεται επίσης στην επιβολή δίκαιων κανόνων ανταγωνισμού. Στο πλαίσιο της μελλοντικής εμπορικής πολιτικής, θα πρέπει να ενταχθεί και να εφαρμοστεί επίσης η αρχή του δίκαιου και ελεύθερου ανταγωνισμού σε παγκόσμιο πλαίσιο.

Καθορισμός των ορθών προτεραιοτήτων στο εξωτερικό

Παροχή προτεραιότητας στο πολυμερές παγκόσμιο εμπορικό σύστημα

Η εμπορική επιτυχία της ευρωπαϊκής ενοποίησης πιστοποιεί τα πλεονεκτήματα μιας τελωνειακής ένωσης και μιας εσωτερικής αγοράς. Η ίδια ακριβώς πεποίθηση πρέπει να καθοδηγεί την Ευρωπαϊκή Ένωση στις προσπάθειες που καταβάλλει σε παγκόσμιο επίπεδο για την κατάργηση των τελωνείων και τη δημιουργία ίσων όρων ανταγωνισμού. Τον καλύτερο προς το παρόν διαθέσιμο μηχανισμό προς το σκοπό αυτό παρέχει ο ΠΟΕ. Κατά συνέπεια, η επιτυχής περάτωση των σημερινών διαπραγματεύσεων για το παγκόσμιο εμπόριο (Γύρος της Ντόχα) είναι προς το πρωταρχικό συμφέρον των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και των άλλων κρατών μελών του ΠΟΕ.

Εν συνεχεία πρέπει να εξεταστούν τα ζητήματα της Υπουργικής Διάσκεψης του ΠΟΕ που διεξήχθη το 1996 στη Σιγκαπούρη, δηλαδή το εμπόριο και οι επενδύσεις, το εμπόριο και η πολιτική ανταγωνισμού, οι δημόσιες συμβάσεις και η διευκόλυνση των συναλλαγών.

Οι διαρθρωτικές αδυναμίες του ΠΟΕ είναι ολοένα και πιο ορατές. Για το λόγο αυτό, η μεταρρύθμιση του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου θα πρέπει να αρχίσει αμέσως μετά την περάτωση του Γύρου της Ντόχα.

Το όραμα μιας παγκόσμιας εσωτερικής αγοράς ενδέχεται να μην υλοποιηθεί βραχυπρόθεσμα, αλλά θα πρέπει να συνιστά ένα ιδιαίτερα βραχυπρόθεσμο υπόδειγμα μιας παγκόσμιας τάξης.

Διμερείς συμφωνίες ελευθέρων συναλλαγών που δεν εξασθενούν αλλά συμπληρώνουν το σύστημα του ΠΟΕ

Παρά τις δυσχέρειες του πολυμερούς συστήματος, οι διμερείς συμφωνίες ελευθέρων συναλλαγών δεν συνιστούν ισότιμη εναλλακτική λύση, αλλά αποτελούν πάντα τη δεύτερη καλύτερη δυνατότητα. Οι συμφωνίες ελευθέρων συναλλαγών παρουσιάζουν τα ακόλουθα μειονεκτήματα:

- λόγω του μεγάλου αριθμού διαφορετικών συμφωνιών (το επονομαζόμενο "πιάτο με σπαγγέτι") αυξάνεται αισθητά το κόστος συναλλαγών για τις εθνικές οικονομίες και τις επιχειρήσεις δεδομένου ότι πρέπει να προσαρμόζονται σε διαφορετικές ρυθμίσεις. Ιδιαίτερα οι μικρομεσαίες εθνικές οικονομίες και επιχειρήσεις επιβαρύνονται με υψηλές δαπάνες για τη συμμετοχή στο διεθνές εμπόριο.

- η ύπαρξη πολλών και διαφορετικών συμφωνιών βελτιώνει την αμοιβαία πρόσβαση στην αγορά των συμβαλλομένων κρατών, αλλά συντελεί μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα στην εξασθένιση του πολυμερούς εμπορικού συστήματος δεδομένου ότι μειώνονται τα κίνητρα για κάθε μεμονωμένη χώρα να διατηρήσουν μια γενικότερα ευκολότερη πρόσβαση στην αγορά (διάβρωση των προτιμήσεων).

- οι αναπτυσσόμενες χώρες είναι πιθανόν σε μειονεκτική θέση διότι ως συμβαλλόμενα μέρη καθίστανται λιγότερο ελκυστικές.

Σε περίπτωση διαρκούς στασιμότητας ή περιορισμένης προόδου στο πολυμερές σύστημα, η Ευρωπαϊκή Ένωση αντιμετωπίζει ένα δίλημμα. Μπορεί να εξυπηρετήσει τα βραχυπρόθεσμα συμφέροντά της μέσω διμερών συμφωνιών ελευθέρων συναλλαγών. Τούτο ωστόσο θα συνεπαγόταν την εξασθένιση της πολυμερούς προσέγγισης. Αφετέρου, μπορεί να παραιτηθεί από τη διαπραγμάτευση και τη σύναψη διμερών συμφωνιών ελευθέρων συναλλαγών. Τούτο θα συνεπαγόταν βραχυπρόθεσμα μειονεκτήματα, αλλά, μακροπρόθεσμα, θα ενίσχυε τον ΠΟΕ, και θα εξυπηρετούσε καλύτερα σε μόνιμη βάση τα συμφέροντα της Ένωσης.

Μια λύση θα μπορούσε να συνίσταται στην ακόλουθη αντενεργό αλλά φιλόδοξη προσέγγιση: με τον τρόπο αυτό θα έπρεπε να αποτελέσουν αντικέιμενο διαπραγμάτευσης και να συναφθούν μόνο συμφωνίες ελευθέρων συναλλαγών με τα κράτη ή τις ομάδες κρατών στις οποίες οι ανταγωνιστές μας έχουν ήδη διαπραγματευθεί ή συνάψει δικές τους συμφωνίες ελευθέρων συναλλαγών και, κατά συνέπεια, οι επιχειρήσεις της ΕΕ απειλούνται με ανταγωνιστικά μειονεκτήματα. Ταυτόχρονα, οι εν λόγω συμφωνίες ελευθέρων συναλλαγών θα πρέπει να καλύπτουν τομείς τα πρότυπα των οποίων υπερβαίνουν τα αντίστοιχα του ΠΟΕ και, συνεπώς, δημιουργούν νέες δυνατότητες για την περαιτέρω εξέλιξη του ΠΟΕ. Η συμβατότητα με τους συναφείς κανόνες του ΠΟΕ πρέπει να αποτελεί προϋπόθεση για τη σύναψη διμερών συμφωνιών ελευθέρων συναλλαγών. Στο πλαίσιο αυτό, πρέπει επίσης να αναζητούνται δυνατότητες για να υπαχθούν οι περισσότερες δυνατές διατάξεις των διμερών συμφωνιών στα πρότυπα που προβλέπουν πολυμερείς συμφωνίες. Προς το σκοπό αυτό, ενδείκνυται, λ.χ. ο τομέας των κανόνων προέλευσης.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να μετέχει στην ανάθεση της εντολής και την παρακολούθηση των διαπραγματεύσεων. Σε περίπτωση που τα συμβαλλόμενα μέρη δεν πληρούν τις αναληφθείσες υποχρεώσεις, πρέπει να προβλέπεται στις συμφωνίες η αναστολή της ισχύος της Συνθήκης ή ορισμένων τμημάτων της κατόπιν πρωτοβουλίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Καλύτερη υποστήριξη των ευρωπαϊκών θέσεων

Τόσο στο πολυμερές σύστημα όσο και στις διμερείς διαπραγματεύσεις είναι μελλοντικά ολοένα σημαντικότερο να υποστηρίζονται αποτελεσματικά τα ευρωπαϊκά συμφέροντα. Για το λόγο αυτό, πρέπει εκ των προτέρων να καθοριστούν σαφείς στόχοι από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, και κατά τη διεξαγωγή των διαπραγματεύσεων πρέπει επίσης να λαμβάνεται μέριμνα ούτως ώστε να αντιστοιχούν ισότιμες παραχωρήσεις στις προσφορές μας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, που εξακολουθεί σήμερα να αποτελεί το μεγαλύτερο οικονομικό σύνδεσμο στον κόσμο, πρέπει να επαγρυπνεί περισσότερο ούτως ώστε να μην αποποιείται των συμφερόντων της χωρίς συγκρίσιμες παραχωρήσεις από τους ανταγωνιστές της.

Η εμπορική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να προσανατολίζεται στους δικούς της στόχους και δεν επιτρέπεται να επηρεάζεται από άνευ αντικειμένου πολιτικές εκτιμήσεις. Τα νόμιμα συμφέροντα άλλων τομέων πολιτικής πρέπει να εξετάζονται σε ειδικές διαπραγματεύσεις τα αποτελέσματα των οποίων μπορούν εν συνεχεία να συγκεφαλαιώνονται με αποτελέσματα διαπραγματεύσεων της εμπορικής πολιτικής. Η ομηρεία της εμπορικής πολιτικής στην προσπάθεια κατίσχυσης άλλων πολιτικών σε βάρος των ευρωπαϊκών εμπορικών συμφερόντων πρέπει να απορρίπτεται.

Βελτίωση της νομοθεσίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και παγκόσμιο πλαίσιο

Η διαδικασία της καλύτερης νομοθεσίας και του περιορισμού του κανονιστικού μηχανισμού που ξεκίνησε στο πλαίσιο της ατζέντας της Λισαβόνας θα μπορούσε να βελτιώσει, σε περίπτωση επιτυχούς εφαρμογής της και τη διεθνή ανταγωνιστικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο πλαίσιο αυτό πρέπει επιτέλους να λαμβάνεται μεγαλύτερη μέριμνα για τη συνοχή μεταξύ εσωτερικών και εξωτερικών πολιτικών. Η πείρα έχει δείξει ότι σε περίπτωση συμφωνίας ως προς ευρωπαϊκά πρότυπα τα πρότυπα αυτά αποτελούν συχνά μοντέλο αναφοράς για λύσεις που δίνονται από τους εμπορικούς εταίρους μας. Για το λόγο αυτό, υπό το πρίσμα επίσης της διεθνούς ανταγωνιστικότητας, απαιτείται η συνεκτικότερη δυνατή συμφωνία σχετικά με τα ευρωπαϊκά πρότυπα. Κατά τη δημιουργία ευρωπαϊκών ρυθμίσεων και προτύπων πρέπει να λαμβάνονται πάντοτε υπόψη οι επιπτώσεις στην ανταγωνιστικότητα σε διεθνές επίπεδο. Πρέπει επίσης να εξετάζεται πάντοτε εκ των προτέρων ποια πρότυπα ισχύουν στους εμπορικούς εταίρους της Ένωσης και κατά πόσον είναι εφικτή η υιοθέτηση δοκιμασμένων πρακτικών ή η εξεύρεση συμβατής ευρωπαϊκής λύσης. Τα παγκόσμια πρότυπα πρέπει κατά προτίμηση να καθορίζονται δια της πολυμερούς οδού και τουλάχιστον σε πλουραλιστικό επίπεδο.

Αποτελεσματική προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας

Σύμφωνα με εκτιμήσεις, οι απομιμήσεις προϊόντων προκαλούν ζημίες ύψους έως και 659 δισ. ευρώ, δηλαδή 5-9% του παγκόσμιου εμπορίου[4]. Οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις πλήττονται ιδιαίτερα. Για το λόγο αυτό ενδείκνυται τόσο σε πολυμερές όσο και διμερές επίπεδο η συνεπής κατοχύρωση και κυρίως η εφαρμογή των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη πρέπει, ωστόσο, να εντατικοποιήσουν τις προσπάθειές τους.

Εξασφάλιση καλύτερης πρόσβασης στην αγορά για τις επιχειρήσεις της Ένωσης

Η Ευρωπαϊκή Ένωση διαθέτει μια από τις πλέον ανοιχτές αγορές σε παγκόσμια κλίμακα. Δυστυχώς, οι επιχειρήσεις της Ένωσης αντιμετωπίζουν συχνά τόσο δασμολογικούς όσο και, ολοένα περισσότερο, μη δασμολογικούς εμπορικούς φραγμούς. Ενώ σε προηγούμενους εμπορικούς γύρους προείχαν περισσότερα μέτρα για την εξάλειψη των δασμολογικών φραγμών, τώρα πλέον πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη σπουδαιότητα στους εμπορικούς φραγμούς μη δασμολογικού χαρακτήρα.

Μετά τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου 2001, έχουν θεσπισθεί πολλά μέτρα για την ασφάλεια, τα οποία συνεπάγονται συχνά μεγάλες επιβαρύνσεις για τις εν λόγω επιχειρήσεις και αναχαιτίζουν τις εμπορικές ροές. Υπό το πρίσμα αυτό, πρέπει να επιτευχθεί νέα αναλογικότητα η οποία θα εξασφαλίζει την ισορροπία μεταξύ των προβληματισμών ασφάλειας και των εμπορικών συμφερόντων. Οι εν λόγω διατάξεις ασφάλειας δεν πρέπει να μετατραπούν σε εμπορικούς φραγμούς μη δασμολογικού χαρακτήρα του 21ου αιώνα.

Άνοιγμα των αγορών στον τομέα των δημοσίων προμηθειών

Παρά το σχετικό άνοιγμά της στον τομέα των αγορών δημόσιων προμηθειών, η Ένωση απολαύει ειδικού καθεστώτος σε διεθνές επίπεδο. Προκειμένου να επιτευχθεί αμοιβαίο άνοιγμα της αγοράς εκ μέρους των εμπορικών εταίρων πρέπει να εντατικοποιηθούν οι διαπραγματεύσεις. Στο πλαίσιο αυτό, δεν υπάρχει άλλη εναλλακτική λύση από τη στρατηγική της Επιτροπής που συνίσταται στο να επισημαίνει ότι επιβάλλονται ενδεχομένως αμοιβαίοι περιορισμοί ως προς την πρόσβαση. Πρέπει ωστόσο να αποφευχθούν υπερβολικές απαιτήσεις οι οποίες θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν καταχρηστικά όσον αφορά το κλείσιμο αγορών κρατικών προμηθειών στην Ευρώπη για προστατευτικούς λόγους. Στόχος πρέπει να είναι το άνοιγμα της αγοράς άλλων οικονομιών.

Διατήρηση της αποτελεσματικότητας των μέσων εμπορικής προστασίας

Στο πλαίσιο της αυξανόμενης ελευθέρωσης, είναι απαραίτητο για την Ευρωπαϊκή Ένωση να προασπίζεται βραχυπρόθεσμα και αποτελεσματικά των συμφερόντων της έναντι αθέμιτων εμπορικών πρακτικών. Τα μέσα εμπορικής προστασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν αποδείξει την αξία τους στην καταπολέμηση του ντάμπιγκ και ορισμένων επιδοτήσεων. Πρέπει να γίνει σαφής διάκρισης μεταξύ του ντάμπιγκ που ζημιώνει τον ανταγωνισμό, του μονοπωλιακού ντάμπιγκ και συμβατών με τον ανταγωνισμό μορφών του ντάμπιγκ των τιμών. Μόνο το ντάμπιγκ που ζημιώνει τον ανταγωνισμό θα πρέπει να καταπολεμείται με μέτρα αντιντάμπιγκ. Σε περίπτωση που πιστοποιείται μια τέτοια πρακτική και προκαλείται ζημία σε ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, πρέπει να τεθούν βραχυπρόθεσμα σε εφαρμογή αποτελεσματικά μέτρα για την αποτροπή στρεβλώσεων στην αγορά. Σε επίπεδο ΠΟΕ διεξάγονται επί του παρόντος διαπραγματεύσεις σχετικά με τα μέσα εμπορικής προστασίας, αλλά η διαδικασία εξέτασης που έχει κινηθεί σύμφωνα με τη σχετική Πράσινη Βίβλο[5] διεξάγεται συνεπώς σε σχετικά ακατάλληλη χρονική περίοδο. Πρέπει κυρίως να ασχοληθούμε με τη μεταρρύθμιση των διαδικασιών και να έχουμε ως στόχο την αντικειμενική αξιολόγηση και λήψη αποφάσεων απαλλαγμένων κατά το δυνατό από πολιτικές εκτιμήσεις. Δεδομένου ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, σε σύγκριση με τους ανταγωνιστές μας, διαθέτει συγκριτικά ελεύθερους μηχανισμούς εμπορικής άμυνας, θα πρέπει να μην επιχειρηθεί η χαλαρότερη διατύπωση των διατάξεων εφαρμογής.

Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου

Η εμπορική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης ασκεί εκτεταμένη επιρροή στη ζωή των πολιτών. Για το λόγο αυτό απαιτείται η μεγαλύτερη συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την ενίσχυση της δημοκρατικής νομιμότητας των αποφάσεων.

Τα σημαντικά ζητήματα, όπως είναι οι εμπορικές συμφωνίες, που έχουν αντίκτυπο στις εσωτερικές πολιτικές ή στις ρυθμίσεις στον τομέα των μέσων εμπορικής άμυνας, πρέπει να ενσωματωθούν στη διαδικασία συναπόφασης όπως ακριβώς προβλέπεται στο σχέδιο της Συνθήκης για τη θέσπιση Συντάγματος για την Ευρώπη.

b

 • [1]  CΟΜ(2006)0567
 • [2]  Πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
 • [3]  Πρβλ. Ευρωβαρόμετρο 64, Φθινόπωρο 2005.
 • [4]  Wildemann Horst και al., Plagiatschutz - Handlungsspielräume der produzierenden Industrie gegen Produktipiraterie, Μόναχο, 1η έκδοση., 2007, σελ. 2
 • [5]  "Τα μέσα εμπορικής άμυνας της Ευρώπης σε μια μεταβαλλόμενη παγκόσμια οικονομία" CΟΜ(2006)0763.

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων (22.3.2007)

προς την Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου


σχετικά με την Ευρώπη στον κόσμο - εξωτερικές πτυχές ανταγωνιστικότητας(2006/2292(INI))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Benoît Hamon

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων καλεί την Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1.  εκτιμά ότι η ανάπτυξη του εμπορίου δεν αποτελεί αυτοσκοπό, αλλά πρέπει να αξιολογείται με βάση τον αντίκτυπό της στην οικονομική μεγέθυνση, την απασχόληση και τη βιώσιμη ανάπτυξη· τονίζει ότι η ανάλυση της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής οικονομίας δεν πρέπει να εστιάζεται μόνο σε εμπορικά αριθμητικά στοιχεία αλλά πρέπει να λαμβάνει επίσης υπόψη το μερίδιο της ευρωπαϊκής παραγωγής επί της συνολικής παγκόσμιας παραγωγής καθώς και τη συμβολή της στην ανάπτυξη του επιπέδου απασχόλησης·

2.  εκτιμά ότι η αύξηση της εξωτερικής ανταγωνιστικότητας είναι ζωτικής σημασίας, προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι της Λισαβώνας και να προωθηθεί σε παγκόσμιο επίπεδο η βιώσιμη ανάπτυξη και η απασχόληση· πιστεύει ότι η ΕΕ, όταν αναλαμβάνει εξωτερική δράση, πρέπει να ενθαρρύνει τις μεταρρυθμίσεις και τη διεθνή συνεργασία στον οικονομικό τομέα ούτως, ώστε να δημιουργηθεί ένα ευνοϊκό περιβάλλον· προς τον σκοπό αυτό, σκοπεύει να εργαστεί για την επίτευξη μεγαλύτερης συνεκτικότητας και συμβατότητας στις μακροοικονομικές πολιτικές της, για τη βελτίωση της νομισματικής και δημοσιονομικής ασφάλειας, της συνεργασίας σε φορολογικά ζητήματα και για την εξάλειψη του αθέμιτου φορολογικού ανταγωνισμού·

3.  θεωρεί λυπηρό οι πολίτες της ΕΕ να εξομοιώνουν την παγκοσμιοποίηση με τη μειωμένη ευρωπαϊκή παραγωγή και την απώλεια θέσεων εργασίας· τονίζει την ανάγκη η ΕΕ να υιοθετήσει μια κατάλληλη στρατηγική για την εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων που απαιτούνται, προκειμένου να μπορέσει να επωφεληθεί των πλεονεκτημάτων της παγκοσμιοποίησης, δίνοντας με τον τρόπο αυτό ώθηση στην παραγωγή και στην απασχόληση·

4.  θεωρεί αναγκαίο, πρώτον, να επιδιώξει μια νομισματική πολιτική βασιζόμενη στη σταθερότητα των τιμών, ώστε να μπορεί να χρηματοδοτεί την τεχνολογική πρόοδο και να υποστηρίζει τις ΜΜΕ, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να εισέλθουν σε αγορές εκτός της ευρωζώνης· δεύτερον, να καθιερώσει ευνοϊκά για τις επιχειρήσεις φορολογικά συστήματα που μπορούν να αυξήσουν τον αριθμό των νέων επιχειρήσεων και, προς τον σκοπό αυτό, να μειώσει τους φόρους που υποσκάπτουν την αποτελεσματικότητα και τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης, ειδικότερα για συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες, όπως οι γυναίκες, οι μακροχρόνια άνεργοι και οι ηλικιωμένοι· και, τρίτον, να αυξήσει τον ανταγωνισμό στην εσωτερική αγορά, δεδομένου ότι όσο μεγαλύτερος είναι ο ανταγωνισμός εντός της ΕΕ, τόσο πιο ανταγωνιστικές θα είναι οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις και εκτός ΕΕ·

5.  παρατηρεί ότι οι τιμές συναλλάγματος αποτελούν μείζονα παράγοντα ανάπτυξης του διεθνούς εμπορίου· καλεί την Επιτροπή να υποβάλει συγκεκριμένες προτάσεις σχετικά με τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται όταν οι τιμές συναλλάγματος είναι τέτοιες που μπορούν να υποσκάψουν την ανταγωνιστικότητα της ΕΕ και να εξετάσει τη δυνατότητα έγκρισης τέτοιων μέτρων κατά την επικείμενη αναθεώρηση των μέσων εμπορικής άμυνας της ΕΕ·

6.  σημειώνει με ενδιαφέρον ότι η Επιτροπή είναι πρόθυμη να εξασφαλίσει ότι θα λαμβάνεται υπόψη ο αντίκτυπος του εμπορίου στο περιβάλλον· θεωρεί ότι τούτο πρέπει να γίνει αφενός μεν μέσω της διεξαγωγής μελετών που θα εξετάζουν τον αντίκτυπο του εμπορίου στο περιβάλλον και στο κλίμα, αφετέρου δε μέσω της λήψεως των επιβαλλόμενων διορθωτικών μέτρων, συμπεριλαμβανομένων νέων φορολογικών μέτρων, σύμφωνα με τις συστάσεις της Ομάδας Υψηλού Επιπέδου για την Ανταγωνιστικότητα, την Ενέργεια και το Περιβάλλον·

7.  σημειώνει ότι η Επιτροπή σκοπεύει να λάβει υπόψη το γεγονός ότι οι αλυσίδες εφοδιασμού και παραγωγής έχουν πλέον αλλάξει και τροφοδοτούνται περισσότερο από το εξωτερικό· εκτιμά ότι προτεραιότητα της εμπορικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να είναι η αύξηση των θέσεων απασχόλησης και η δημιουργία προστιθεμένης αξίας·

8.  τονίζει ότι η οικονομική επιτυχία της ΕΕ στηρίζεται στη δραστηριοποίηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ), οι οποίες παράγουν στο εσωτερικό της ΕΕ και στις οποίες πρέπει να δοθεί η δυνατότητα να διατηρήσουν την υψηλού επιπέδου παραγωγή στο ανώτατο σημείο της αλυσίδας αξιών·

9.  είναι πεπεισμένο ότι το κοινωνικό μοντέλο που εξακολουθεί να αποτελεί τη βάση των ευρωπαϊκών εργασιακών σχέσεων έχει επιτρέψει στην ΕΕ να διατηρήσει υψηλό βαθμό παγκόσμιας ανταγωνιστικότητας έναντι των κύριων ανταγωνιστών της· εκτιμά ότι η μεγαλύτερη πρόκληση που αντιμετωπίζει η ΕΕ είναι να προασπίσει τη λειτουργία αυτού του κοινωνικού μοντέλου, παρά τις πιέσεις που υφίσταται στις ολοένα και περισσότερο ανταγωνιστικές παγκόσμιες αγορές για περαιτέρω μείωση του κοινωνικού και περιβαλλοντικού κόστους παραγωγής·

10. ζητεί ανάληψη δράσης για καταπολέμηση του προστατευτισμού και επιβεβαιώνει τη σημασία της επιτυχούς ολοκλήρωσης των διαπραγματεύσεων για την αντζέντα της Ντόχα για την ανάπτυξη· επιπλέον, τονίζει ότι η ΕΕ έχει συμφέρον να συνεχίσει και να εντείνει τις διμερείς διαπραγματεύσεις με τους πλέον ανεπτυγμένους εμπορικούς εταίρους της, υπό την προϋπόθεση ότι τούτο δεν θα οδηγήσει στην υποβάθμιση των ευρωπαϊκών προτύπων για το περιβάλλον και για την υγεία και θα τηρείται η Σύμβαση της UΝΕSCΟ για την Προστασία και την Προώθηση της Πολιτιστικής Πολυφωνίας· ιδιαίτερα, εκφράζει την ικανοποίησή του, στο πλαίσιο αυτό, για τη σχεδιαζόμενη δρομολόγηση μίας νέας διατλαντικής οικονομικής εταιρικής σχέσης·

11. θεωρεί ουσιώδες η έκκληση της Επιτροπής για μεγαλύτερη «κανονιστική σύγκλιση» με τους εμπορικούς εταίρους να μην οδηγήσει στην υποβάθμιση των ευρωπαϊκών προτύπων· αντιθέτως, επιμένει ότι πρέπει μέσω του εμπορίου να διαδοθούν περισσότερο από ό,τι σήμερα τα ευρωπαϊκά πρότυπα, ιδιαίτερα υπό το φώς των πρόσφατων διατλαντικών εξελίξεων, (εξαγορά χρηματιστηρίων, ΙFRS…)ּ

12. πιστεύει ότι πρέπει να γίνεται διάκριση μεταξύ εμπορικών υπηρεσιών και υπηρεσιών κοινής ωφέλειας και υπηρεσιών γενικού οικονομικού συμφέροντος· τονίζει την αναγκαιότητα να παραμείνουν οι υπηρεσίες κοινής ωφέλειας εκτός του πεδίου εφαρμογής των διαπραγματεύσεων, ιδιαίτερα δε οι υπηρεσίες για την ικανοποίηση των βασικών αναγκών, οι οποίες επιτρέπουν την πρόσβαση σε βασικά δημόσια αγαθά, όπως η υγεία, η παιδεία, η ύδρευση και η ενέργεια, καθώς και οι υπηρεσίες που αποτελούν κεντρικό στοιχείο για την πολιτιστική πολυμορφία, όπως οι οπτικοακουστικές υπηρεσίες·

13. πιστεύει ότι η προώθηση από την ΕΕ βασικών πολυμερών κανόνων για την πολιτική ανταγωνισμού και η ενίσχυση της διεθνούς συνεργασίας στον τομέα αυτό, θα καταστήσει τις αγορές πιο ανοιχτές, ισορροπημένες και αποδοτικές·

14. υποστηρίζει ότι η ΕΕ οφείλει να προωθήσει τη διάδοση και αναγνώριση των διεθνών λογιστικών και ελεγκτικών προτύπων και πρακτικών, έτσι ώστε να εξασφαλίσει την αύξηση της σταθερότητας και της διαφάνειας των αγορών προκειμένου να διασφαλισθεί ότι οι επιχειρηματίες θα επωφελούνται μεγαλύτερης βεβαιότητας και θα ενημερώνονται καλύτερα σ'ό,τι αφορά τις δραστηριότητές τους εκτός της ΕΕ·

15. υποστηρίζει ότι προκειμένου η ΕΕ να αναπτύξει μια οικονομία που θα βασίζεται στη γνώση, πρέπει η καλή θέληση και τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας να προστατεύονται επαρκώς, ενώ η παραποίηση και η πειρατεία πρέπει να παταχθούν· εκτιμά, ως εκ τούτου, ότι οι εν λόγω στόχοι πρέπει να ενσωματωθούν στην εμπορική πολιτική της Ευρώπης·

16. υποστηρίζει ειδικότερα ότι προκειμένου να αυξηθεί η εξωτερική ανταγωνιστικότητά της, η ΕΕ πρέπει να λάβει μέτρα στο πλαίσιο της εμπορικής της πολιτικής για να ενισχύσει την ασφάλεια των ηλεκτρονικών συναλλαγών και του εμπορίου και να βελτιώσει την προστασία των δεδομένων·

17. πιστεύει ότι το άνοιγμα της αγοράς στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών και η διευκόλυνση των κινήσεων κεφαλαίων πρέπει να συμβαδίζουν με την επίτευξη μεγαλύτερης διαφάνειας και με βελτιώσεις των μέτρων για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, της οικονομικής υποστήριξης της τρομοκρατίας και της φορολογικής απάτης, ειδικά δε όταν εμπλέκονται εξωχώρια χρηματοπιστωτικά κέντρα.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος

Η Ευρώπη στον κόσμο - εξωτερικές πτυχές ανταγωνιστικότητας

Αριθμός διαδικασίας

2006/2292(INI)]

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

INTA

Γνωμοδότηση της
  Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

ECON
14.12.2006

Ενισχυμένη συνεργασία - Ημερομηνία αναγγελίας στην ολομέλεια

 

Συντάκτης(κτρια) γνωμοδότησης
  Ημερομηνία ορισμού

Benoît Hamon
14.11.2006

Συντάκτης(κτρια) γνωμοδότησης που αντικαταστάθηκε/καν

 

 

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

28.2.2007

20.3.2007

 

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

21.3.2007

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

-:

0:

38

0

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Pervenche Berès, Sharon Bowles, Udo Bullmann, Ieke van den Burg, José Manuel García-Margallo y Marfil, Jean-Paul Gauzès, Donata Gottardi, Benoît Hamon, Gunnar Hökmark, Sophia in 't Veld, Othmar Karas, Piia-Noora Kauppi, Wolf Klinz, Guntars Krasts, Kurt Joachim Lauk, Andrea Losco, Astrid Lulling, Gay Mitchell, Cristobal Montoro Romero, Joseph Muscat, Lapo Pistelli, John Purvis, Alexander Radwan, Bernhard Rapkay, Dariusz Rosati, Heide Rühle, Eoin Ryan, Antolín Sánchez Presedo, Manuel António dos Santos, Lydia Shouleva, Margarita Starkevičiūtė, Sahra Wagenknecht

Αναπληρωτής(ές) παρών(όντες) κατά την τελική ψηφοφορία

Katerina Batzeli, Werner Langen, Janusz Onyszkiewicz, Gianni Pittella, Andreas Schwab, Lars Wohlin

Αναπληρωτής(ές) (άρθρο 178, παρ. 2) παρών(όντες) κατά την τελική ψηφοφορία

 

Παρατηρήσεις (πληροφορίες που διατίθενται σε μία μόνον γλώσσα)

...

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος

Η Ευρώπη στον κόσμο - εξωτερικές πτυχές ανταγωνιστικότητας

Αριθ. διαδικασίας

2006/2292(INI)

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας
Ημερομηνία αναγγελίας στην ολομέλεια της έγκρισης εκπόνησης

INTA
14.12.2006

Γνωμοδοτική(ές) επιτροπή(ες)
Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

ECON

14.12.2006

ITRE
14.12.2006

 

 

 

Αποφάσισε να μη γνωμοδοτήσει
  Ημερομηνία της απόφασης

ITRE
7.3.2007

 

 

 

 

Ενισχυμένη συνεργασία
  Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

 

 

 

 

 

Εισηγητής(ές)
  Ημερομηνία ορισμού

Daniel Caspary
11.9.2006

 

Εισηγητής(ές) που αντικαταστάθηκε(καν)

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

27.2.2007

21.3.2007

 

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

11.4.2007

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+ :

- :

0 :

16

7

5

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Kader Arif, Daniel Caspary, Carlos Carnero González, Christofer Fjellner, Béla Glattfelder, Eduard Raul Hellvig, Jacky Henin, Ģirts Valdis Kristovskis, Caroline Lucas, Erika Mann, Helmuth Markov, Cristiana Muscardini, Γεώργιος Παπαστάμκος, Tokia Saïfi, Peter Šťastný, Robert Sturdy, Gianluca Susta, Daniel Varela Suanzes-Carpegna, Corien Wortmann-Kool

Αναπληρωτής(ές) παρών(όντες) κατά την τελική ψηφοφορία

Παναγιώτης Μπεγλίτης, Margrietus van den Berg, Elisa Ferreira, Vasco Graça Moura, Pia Elda Locatelli, Ivo Strejček

Αναπληρωτής(ές) (άρθρο 178, παρ. 2) παρών(όντες) κατά την τελική ψηφοφορία

Emanuel Jardim Fernandes, Anne Ferreira, Markus Pieper

Ημερομηνία κατάθεσης

18.4.2007

 

Παρατηρήσεις (πληροφορίες που διατίθενται σε μία μόνον γλώσσα)