ДОКЛАД съдържащ предложение за препоръка на Европейския парламент до Съвета относно развитието на преговорите по рамковото решение за борба с расизма и ксенофобията

19.4.2007 - (2007/2067(INI))

Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи
Докладчик: Martine Roure

Процедура : 2007/2067(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
A6-0151/2007
Внесени текстове :
A6-0151/2007
Приети текстове :

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПРЕПОРЪКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ДО СЪВЕТА

относно развитието на преговорите по рамковото решение за борба с расизма и ксенофобията

(2007/2067(INI))

Европейският парламент,

 като взе предвид предложението за препоръка до Съвета, представено от Martine Roure, от името на групата PSE, относно развитието на преговорите по рамковото решение за борба с расизма и ксенофобията (B6‑0076/2007),

–  като взе предвид позицията си от 4 юли 2002 г. относно борбата с расизма и ксенофобията[1],

–  като взе предвид съвместното действие 96/443/ПВР относно мерките за борба с расизма и ксенофобията,

–  като взе предвид предложението на Комисията за рамково решение на Съвета относно борбата с расизма и ксенофобията (COM(2001)0664)[2],

–  като взе предвид предложението на Съвета от 2005 г., озаглавено "Люксембургският компромис"[3],

–  като взе предвид предложението на Съвета от януари 2007 г.[4],

–  като взе предвид Международния пакт за граждански и политически права от 16 декември 1966 г., и по-специално член 20, параграф 2 от него,

–  като взе предвид Международната конвенция за премахване на всички форми на расова дискриминация от 21 декември 1965 г.,

–   като взе предвид Допълнителния протокол към Конвенцията за киберпрестъпленията от 28 януари 2003 г. относно обявяването за престъпления на расистки и ксенофобски действия, извършени чрез информационни системи[5],

–   като взе предвид член 114, параграф 3, и член 94 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (A6-0151/2007),

A. като има предвид, че годишните доклади на Европейския център за мониторинг на расизма и ксенофобията (EUMC), неговите сравнителни доклади за престъпленията по расистки подбуди и двата неотдавнашни доклада за антисемитизма и ислямофобията показаха, че престъпленията по расистки подбуди продължават да са траен проблем в държавите-членки и че има данни за над 9 милиона лица, пострадали от престъпление по расистки подбуди през 2004 г.,

Б.  като има предвид, че 2007 година бе обявена за европейска година на равните възможности за всички и че през тази година следва да се постави особен акцент върху борбата с всички форми на дискриминация,

В.  като има предвид, че е необходимо да се поддържа баланс между зачитането на свободата на словото и борбата срещу расизма и ксенофобията,

Г.  счита, че въвеждането на наказателна политика в тази област е желателно, но трябва да се отчита факта, че в рамките на култура, основаваща се на правата и свободите, наказателното право е винаги последното средство, което следва да се използва в минимална степен; подчертава също, че законодателната политика в тази област следва да отчита надлежно всички съществуващи ценности, и по-специално конфликта между свободата на словото и правото на всяко човешко същество на еднакво зачитане и уважение,

Д. като има предвид, че свободата на словото и правото на свободно сдружаване следва да се защитават, освен ако не се упражняват за пропагандиране на прилагането на сила, насилие или омраза, или не подтикват или водят до незаконни действия, или е вероятно да водят до такива действия,

Е.  като има предвид, че въпреки обстоятелството, че всички държави-членки разполагат със законодателство в областта на борбата с расизма и ксенофобията, между тези законодателства съществуват значителни различия; като има предвид, че тези различия извеждат на преден план необходимостта от определена степен на хармонизация на европейско равнище с оглед гарантиране на ефективна борба с расизма и ксенофобията в трансграничните региони и в Европа като цяло,

Ж. като има предвид, че трябва да се води енергична борба с расизма и ксенофобията навсякъде в Европейския съюз, предимно чрез образование и безкомпромисен обществен и политически диалог, който да разобличава доводите за расизма и ксенофобията и да изолира поддръжниците им,

З.  като има предвид, че в продължение на години преговори в рамките на Съвета не беше постигнато съгласие по предложението за рамково решение,

И. като има предвид, че германското председателство ясно заяви своето намерение да възобнови преговорите по рамковото решение относно борбата с расизма и ксенофобията, вследствие на поредица от консултации, които го убедиха във волята на всички национални делегации да постигнат съгласие, и че приемането на това рамково решение е сред приоритетите на председателството,

Й. като има предвид, че понастоящем обсъжданият текст е резултат от няколкогодишни преговори и следва да съставлява отправна точка за изработване на по-добро европейско законодателство в тази област,

К. като припомня, че Европейският парламент прие становище по този въпрос на 4 юли 2002 г., като това становище обаче се основа на първоначалното предложение на Комисията от 2001 г., и че понастоящем обсъжданият в Съвета текст е плод на усърдни преговори, вследствие на които е претърпял съществени изменения; като счита, че следва да се извърши повторно допитване до Парламента въз основа на понастоящем обсъждания в Съвета текст,

Л. като припомня, че приемането на това рамково решение ще доведе до отмяна на съвместното действие 96/443/ПВР и в тази връзка не е целесъобразно рамковото решение да съдържа по-ниска степен на защита от общото действие,

1.  като отчита факта, че германското председателство е предложило на Съвета да продължи преговорите въз основа на текст, представен на 15 януари 2007 г., отправя следните препоръки към Съвета:

a)    да излъчи силно политическо послание в подкрепа на една Европа на гражданите и да гарантира висока степен на защита на основните права, като избегне трети неуспех във връзка с това предложение за рамково решение,

б)    възпитаването в мир, ненасилие и зачитане на основните права, както и диалогът между религиите и културите на равнището на ЕС да се превърнат в основни инструменти на борбата срещу расизма и ксенофобията,

в)    да гарантира, че това рамково решение ще създаде допълнителна европейска добавена стойност спрямо съвместното действие от 1996 г. и няма да се ограничава до съчетаването на различните национални позиции,

г)    съвместно с Комисията, Съветът да прилага по-активно съществуващото законодателство и разпоредбите на Договора относно борбата с дискриминацията и расизма, както и да наблюдава отблизо транспонирането и изпълнението на рамковото решение във всяка държава-членка и да докладва за резултатите на Европейския парламент; да следи за завеждането от страна на Комисията на съдебни дела за нарушение срещу онези държави-членки, които не прилагат законодателството,

д)    да признае, че някои държави-членки са обявили за престъпление отричането или очебийното омаловажаване на геноцида, престъпленията срещу човечеството или военните престъпленията,

е)    да включи в окончателния текст на рамковото решение определението за расистко и ксенофобско престъпление, което вече е включено в предложението на Комисията за рамково решение за борбата с расизма и ксенофобията[6], съгласно което „ръководенето, подкрепата или участието в действията на расистка или ксенофобска група, с намерението за подпомагане на криминалната дейност на организацията” е наказуемо като наказателно престъпление,

ж)   да определи по-ясно и точно отклоненията и възможностите за освобождаване от наказателната отговорност на някои поведения, и по-специално по отношение на поведения, насочени срещу група от лица или член на такава група на религиозна основа,

з)    да изключи от дерогациите понятието "нарушаване на обществения ред", тъй като то не се основава на точно определение на това понятие,

и)    да запази евентуалните отклонения от принципа на двойна наказателна отговорност, за да позволи осъществяването на правна взаимопомощ между държавите-членки за преследване на расистки и ксенофобски поведения и да позволи воденето на борба с трансграничните расистки движения като основна част от постигнатия компромис,

й)    да включи клауза за недопускане на отстъпление от минималните изисквания, определени в член 6 от Директива 2000/43/ЕО на Съвета от 29 юни 2000 г. относно прилагане на принципа на равно третиране на лица без разлика на расата или етническия им произход[7], и да гарантира, че прилагането на рамковото решение няма да доведе до отслабване на съществуващата закрила,

к)    да гарантира, че прилагането на рамковото решение няма да засегне никое задължение, възложено по силата на горепосочената Международна конвенция за премахване на всички форми на расова дискриминация,

л)    под егидата на Агенцията за основните права на Европейския съюз да се създаде звено за наблюдение на подобни нарушения в държавите-членки, като задачата му ще бъде да регистрира, съхранява и класифицира данни,

м)   да осигури правилното прилагане на рамковото решение, като даде възможност в доклада на Комисията да се отчете становището на Агенцията за основните права и това на заинтересованите неправителствени организации, в съответствие с модела, определен в Директива 2000/43/ЕО,

н)    да въведе изчерпателна правна уредба, която позволява борбата с дискриминацията във всички нейни форми, чрез бързото приемане на всеобхватна директива относно борбата с дискриминацията (съгласно член 13 от Договора), която да предвиди ефективни, съразмерни и възпиращи наказателноправни санкции за всички форми на дискриминация, както и административни и възпитателни санкции, като задължителното образование и полагането на обществено полезен труд, или налагането на глоби, които в случаите на обществени фигури и представители на властта да бъдат по-строги, поради това, че техния статут се счита като утежняващо вината обстоятелство,

о)    да вземе предвид факта, че между описаните в член 13 от Договора основания следва да няма йерархия, и че съответно тези форми на дискриминация заслужават в същата степен да бъдат разгледани от Съвета; да включи в обхвата на наказателната отговорност престъпления от омраза и престъпления, свързани с употребата на насилие, които се основават на тези мотиви или на комбинация от тях (множествена дискриминация),  

2.  Възлага на своя председател да предаде настоящата препоръка на Съвета и за сведение на Комисията, както и на парламентите и правителствата на държавите-членки.

2.3.2007

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПРЕПОРЪКА (B6‑0076/2007)

внесено по член 114, параграф 1 от регламента

от Martine Roure

от името на групата PSE

относно развитието на преговорите по рамковото решение за борба с расизма и ксенофобията

Европейският парламент,

–   като взе предвид своя доклад от 4 юли 2002 г.[8],

–   като взе предвид съвместното действие 96/443/ПВР относно борбата с расизма и ксенофобията,

–   като взе предвид предложението на Комисията за рамково решение на Съвета относно борбата с расизма и ксенофобията COM(2001)664[9],

–   като взе предвид член 114, параграф 1 от своя правилник,

A. като има предвид, че годишните доклади на Европейския център за мониторинг на расизма и ксенофобията (EUMC), неговите сравнителни доклади за престъпленията по расистки подбуди и двата неотдавнашни доклада за антисемитизма и ислямофобията показаха, че престъпленията по расистки подбуди продължават да са траен проблем в държавите-членки и че има данни за над 9 милиона лица, пострадали от престъпление по расистки подбуди през 2004 г.,

Б.  като има предвид, че въпреки обстоятелството, че всички държави-членки разполагат със законодателство в областта на борбата с расизма и ксенофобията, между тези законодателства съществуват значителни различия; като има предвид, че тези различия извеждат на преден план необходимостта от хармонизация на европейско равнище с оглед гарантиране на ефективна борба с расизма и ксенофобията в трансграничните региони и в Европа като цяло,

В.  като има предвид, че в продължение на години на преговори в рамките на Съвета не беше постигнато съгласие по предложението за рамково решение,

Г.  като има предвид, че германското председателство ясно заяви своето намерение да възобнови преговорите по рамковото решение относно борбата с расизма и ксенофобията, и че приемането на това предложение е сред неговите приоритети,

Д. като има предвид, че понастоящем обсъжданият текст е резултат от няколкогодишни преговори и следва да съставлява отправна точка за изработване на по-добро европейско законодателство в тази област,

Е.  като припомня, че Европейският парламент представи становището си по този въпрос на 4 юли 2002 г., като това становище обаче се основа на първоначалното предложение на Комисията от 2001 г., и следователно трябва да се извърши повторно допитване до Парламента въз основа на понастоящем обсъждания в Съвета текст,

Ж. като припомня, че приемането на това рамково решение ще доведе до отмяна на съвместното действие 96/443/ПВР и в тази връзка не е целесъобразно рамковото решение да съдържа по-ниска степен на защита от общото действие,

1.  отправя следните препоръки към Съвета:

a)    да излъчи силно политическо послание в подкрепа на една Европа на гражданите и да гарантира висока степен на защита на основните права, като приеме рамковото решение,

б)    да гарантира, че това рамково решение ще създаде допълнителна европейска добавена стойност в сравнение със съвместното действие от 1996 г.,

в) да определи по-ясно отклоненията и възможностите за допускане на изключения за някои форми на поведение,

г)    да запази възможността за отклонение от принципа на двойна наказателна отговорност, за да улесни оказването на взаимопомощ между съдебните органи на държавите-членки в преследването на расистко и ксенофобско поведение,

д)    да включи клауза за недопускане на отстъпление, за да гарантира, че прилагането на рамковото решение няма да доведе до отслабване на съществуващите форми на закрила,

е) да въведе изчерпателна правна уредба за насърчаване на борбата с расизма и ксенофобията, като даде възможност за бързото приемане на хоризонтална директива относно борбата с дискриминацията, съгласно член 13 от Договора за ЕС, и да предвиди ефективни, съразмерни и възпиращи наказателноправни санкции,

2.  Възлага на своя председател да предаде настоящата препоръка на Съвета и за сведение на Комисията, както и на парламентите и правителствата на държавите-членки.

  • [1]  ОВ C 271 E, 12.11.2003, стp 558.
  • [2]  ОВ C 75 E, 26.3.2002, стp 269.
  • [3]  Документи 8994/1/05 REV 1 DROIPEN 24; 8994/1/05 REV ADD 1 DROIPEN 24.
  • [4]  Документ 5118/07 DROIPEN 1.
  • [5]  Поредица договори на Съвета на Европа, ПДСЕ № 189.
  • [6]  COM(2001)0664.
  • [7]                ОВ L 180, 19.7.2000 г., стp. 22.
  • [8]  доклад Ceyhun - T5-363/2002, ОВ C 271 E от 12.11.2003 г., стр. 379.
  • [9]  ОВ C 75 E от 26.3.2002 г., стр. 269.

PROCÉDURE

Titre

Proposition de recommandation du Parlement européen à l'intention du Conseil sur l'évolution des négociations sur la décision-cadre concernant la lutte contre le racisme et la xénophobie

Numéro de procédure

2007/2067(INI)

Proposition(s) de recommandation de base

B6-0076/2007

 

 

Commission compétente au fond
  Date de l'annonce en séance

LIBE
26.4.2007

Date de la décision d'élaborer un rapport

20.3.2007

Commission(s) saisie(s) pour avis
  Date de l'annonce en séance

 

 

 

 

 

Avis non émis
  Date de la décision

 

 

 

 

 

Coopération renforcée
  Date de l'annonce en séance

 

Rapporteur(s)
  Date de la nomination

Martine Roure
20.3.2007

 

Rapporteur(s) remplacé(s)

 

 

Examen en commission

20.3.2007

11.4.2007

 

 

 

Date de l'adoption

11.4.2007

Résultat du vote final

+:

–:

0:

47

0

1

Membres présents au moment du vote final

Alexander Alvaro, Roberta Angelilli, Alfredo Antoniozzi, Philip Bradbourn, Mihael Brejc, Kathalijne Maria Buitenweg, Michael Cashman, Giuseppe Castiglione, Giusto Catania, Mladen Petrov Chervenyakov, Carlos Coelho, Fausto Correia, Panayiotis Demetriou, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Giovanni Claudio Fava, Kinga Gál, Patrick Gaubert, Roland Gewalt, Elly de Groen-Kouwenhoven, Adeline Hazan, Lívia Járóka, Ewa Klamt, Magda Kósáné Kovács, Stavros Lambrinidis, Jaime Mayor Oreja, Dan Mihalache, Viktória Mohácsi, Claude Moraes, Javier Moreno Sánchez, Martine Roure, Inger Segelström, Søren Bo Søndergaard, Károly Ferenc Szabó, Adina-Ioana Vălean, Ioannis Varvitsiotis, Manfred Weber

Suppléant(s) présent(s) au moment du vote final

Inés Ayala Sender, Edit Bauer, Gérard Deprez, Maria da Assunção Esteves, Luis Herrero-Tejedor, Sophia in 't Veld, Ona Juknevičienė, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Jean Lambert, Jörg Leichtfried, Marian-Jean Marinescu, Witold Tomczak

Suppléant(s) (art. 178, par. 2) présent(s) au moment du vote final

 

Date du dépôt

19.4.2007

Observations (données disponibles dans une seule langue