ΕΚΘΕΣΗ που περιέχει πρόταση σύστασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προς το Συμβούλιο σχετικά με την πορεία των διαπραγματεύσεων για την απόφαση πλαίσιο όσον αφορά την καταπολέμηση του ρατσισμού και της ξενοφοβίας

19.4.2007 - (2007/2067(INI))

Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων
Εισηγήτρια: Martine Roure

Διαδικασία : 2007/2067(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
A6-0151/2007
Κείμενα που κατατέθηκαν :
A6-0151/2007
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

σχετικά με την πορεία των διαπραγματεύσεων για την απόφαση πλαίσιο όσον αφορά την καταπολέμηση του ρατσισμού και της ξενοφοβίας

(2007/2067(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την πρόταση σύστασης προς το Συμβούλιο που υπέβαλε η Martine Roure εξ ονόματος της Σοσιαλιστικής Ομάδας σχετικά με την πορεία των διαπραγματεύσεων για την απόφαση πλαίσιο όσον αφορά την καταπολέμηση του ρατσισμού και της ξενοφοβίας (B6‑0076/2007),

–   έχοντας υπόψη τη θέση του, της 4ης Ιουλίου 2002, για την καταπολέμηση του ρατσισμού και της ξενοφοβίας[1],

–   έχοντας υπόψη την κοινή δράση 96/443/ΔΕΥ σχετικά με την καταπολέμηση του ρατσισμού και της ξενοφοβίας,

–   έχοντας υπόψη την πρόταση απόφασης πλαισίου του Συμβουλίου για την καταπολέμηση του ρατσισμού και της ξενοφοβίας, υποβληθείσα από την Επιτροπή (COM(2001)0664)[2],

–   έχοντας υπόψη την πρόταση του Συμβουλίου του 2005 με τίτλο «Συμβιβασμός του Λουξεμβούργου»[3]3 ,

–   έχοντας υπόψη την πρόταση του Συμβουλίου τον Ιανουάριο 2007[4]4,

–   έχοντας υπόψη το διεθνές Σύμφωνο περί αστικών και πολιτικών δικαιωμάτων της 16ης Δεκεμβρίου 1966, και ιδίως το άρθρο 20, παράγραφος 2, αυτού,

–   έχοντας υπόψη τη διεθνή σύμβαση για την εξάλειψη κάθε μορφής φυλετικών διακρίσεων της 21ης Δεκεμβρίου 1965,

–   έχοντας υπόψη το πρόσθετο πρωτόκολλο της Σύμβασης για το έγκλημα στον κυβερνοχώρο της 28ης Ιανουαρίου 2003, σχετικά με την ποινικοποίηση πράξεων ρατσιστικής και ξενοφοβικής φύσης, οι οποίες διαπράττονται μέσω της χρήσης συστημάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών[5]5,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 114, παράγραφος 3, και το άρθρο 94 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (A6‑0151/2007),

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ετήσιες εκθέσεις του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου των Φαινομένων Ρατσισμού και Ξενοφοβίας (EUMC), οι συγκριτικές εκθέσεις του σχετικά με τα εγκλήματα ρατσισμού και οι δύο πρόσφατες εκθέσεις σχετικά με τον αντισημιτισμό και την ισλαμοφοβία, κατέδειξαν ότι τα ρατσιστικά εγκλήματα αποτελούν ένα επίμονο και διαρκές πρόβλημα στο σύνολο των κρατών μελών· ότι, σύμφωνα με εκτιμήσεις, περισσότερα από 9 εκατομμύρια άτομα υπήρξαν θύματα ρατσιστικού εγκλήματος το 2004,

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το έτος 2007 ανακηρύχθηκε Ευρωπαϊκό Έτος Ίσων Ευκαιριών για Όλους και ότι κρίνεται σκόπιμο κατά τη διάρκεια του έτους αυτού να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στην καταπολέμηση κάθε μορφής διακρίσεων,

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι αναγκαίο να διατηρηθεί η ισορροπία μεταξύ της ελευθερίας της έκφρασης και της καταπολέμησης του ρατσισμού και της ξενοφοβίας,

Δ.  εκτιμώντας ότι, ακόμη και αν η ύπαρξη ποινικής πολιτικής στον τομέα αυτό είναι επιβεβλημένη, πρέπει να λαμβάνει υπόψη το γεγονός ότι, σε έναν πολιτισμό που βασίζεται στα δικαιώματα και τις ελευθερίες, η ποινική νομοθεσία αποτελεί πάντα τον έσχατο και ύστατο μέσο προσφυγής· επισημαίνοντας επίσης ότι η νομοθετική πολιτική στον τομέα αυτό πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις διακυβευόμενες αξίες και, ειδικότερα, τη σύγκρουση μεταξύ της ελευθερίας έκφρασης και του δικαιώματος κάθε ανθρώπου για ίση μεταχείριση και σεβασμό,

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ελευθερία της έκφρασης και του συνεταιρίζεσθαι πρέπει να προστατεύεται εκτός και αν αυτή χρησιμοποιείται για την υποστήριξη της χρήσης καταναγκασμού, βίας ή μίσους, όταν αποσκοπεί στην παρακίνηση ή στην πρόκληση παράνομων πράξεων ή είναι πιθανόν να προκαλέσει τέτοιου είδους πράξεις,

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, μολονότι όλα τα κράτη μέλη διαθέτουν νομοθεσία για την καταπολέμηση του ρατσισμού και της ξενοφοβίας, υφίστανται σοβαρές αποκλίσεις μεταξύ των νομοθεσιών αυτών και ότι αυτή η ποικιλομορφία καταδεικνύει την ανάγκη εναρμόνισης, ως ένα βαθμό, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, προκειμένου να διασφαλισθεί αποτελεσματικά η καταπολέμηση του ρατσισμού και της ξενοφοβίας σε διασυνοριακό επίπεδο και στην Ευρώπη γενικότερα,

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ρατσισμός και η ξενοφοβία πρέπει να καταπολεμηθούν αποφασιστικά σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, κατά κύριο λόγο και κατά προτεραιότητα μέσω της εκπαίδευσης και του ανένδοτου κοινωνικού και πολιτικού λόγου που θα απογυμνώνει τα υπέρ αυτών επιχειρήματα και θα απομονώνει τους υποστηρικτές τους,

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι παρά τις πολυετείς διαπραγματεύσεις στο Συμβούλιο, δεν έχει ακόμα επιτευχθεί καμία συμφωνία επί της εν λόγω πρότασης για απόφαση πλαίσιο,

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η γερμανική Προεδρία εξέφρασε την πρόθεσή της να επαναλάβει τις διαπραγματεύσεις για την απόφαση πλαίσιο σχετικά με την καταπολέμηση του ρατσισμού και της ξενοφοβίας κατόπιν μιας σειράς διαβουλεύσεων κατά τις οποίες επείσθη για τη βούληση όλων των εθνικών αντιπροσωπειών να καταλήξουν σε συμφωνία, και ότι η λήψη της εν λόγω απόφασης πλαισίου αποτελεί προτεραιότητα της προεδρίας της,

Ι.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το κείμενο που συζητείται σήμερα είναι ο καρπός πολυετών διαπραγματεύσεων και θα πρέπει να αποτελέσει την αφετηρία για τη θέσπιση μιας επαρκέστερης ευρωπαϊκής νομοθεσίας σε αυτόν τον τομέα,

Ζ.  υπενθυμίζοντας ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε τη θέση του στις 4 Ιουλίου 2002, ότι η εν λόγω θέση βασιζόταν ωστόσο στην αρχική πρόταση της Επιτροπής του 2001 και ότι το κείμενο που συζητείται σήμερα στο Συμβούλιο αποτελεί προϊόν επίπονων διαπραγματεύσεων και, κατά συνέπεια, έχει υποστεί ουσιαστικές αλλαγές· κρίνοντας ως εκ τούτου ότι το Κοινοβούλιο πρέπει να κληθεί να γνωμοδοτήσει εκ νέου επί τη βάσει του κειμένου που συζητείται σήμερα στο Συμβούλιο,

ΙΒ. υπενθυμίζοντας ότι η έκδοση της εν λόγω απόφασης πλαισίου θα έχει ως συνέπεια την κατάργηση της κοινής δράσης 96/443/ΔΕΥ και ότι θα πρέπει, συνεπώς, να μην υστερεί έναντι αυτής,

1.  έχοντας υπόψη το γεγονός ότι η γερμανική Προεδρία πρότεινε στο Συμβούλιο να συνεχίσει τις διαπραγματεύσεις βάσει ενός κειμένου που υποβλήθηκε στις 15 Ιανουαρίου 2007, απευθύνει στο Συμβούλιο τις ακόλουθες συστάσεις:

α)    να εκπέμψει ηχηρό πολιτικό μήνυμα υπέρ μιας Ευρώπης των πολιτών και να διασφαλίσει την αυξημένη προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων, αποφεύγοντας μια τρίτη αποτυχία όσον αφορά την εν λόγω πρόταση για απόφαση πλαίσιο,

β)    να καταστήσει την παιδεία υπέρ της ειρήνης, της μη βίας και του σεβασμού των θεμελιωδών δικαιωμάτων και του διαλόγου μεταξύ των θρησκειών και των πολιτισμικών ιδιωμάτων σε επίπεδο ΕΕ, τα βασικά μέσα καταπολέμησης του ρατσισμού και της ξενοφοβίας,

γ)    να διασφαλίσει ότι η εν λόγω απόφαση πλαίσιο θα προσδώσει ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία σε σχέση με την κοινή δράση του 1996 και δεν θα περιοριστεί στον συνδυασμό των διαφόρων εθνικών θέσεων,

δ)    να εφαρμόσει, από κοινού με την Επιτροπή, με αποφασιστικότερο τρόπο την υφιστάμενη νομοθεσία και τις διατάξεις της Συνθήκης κατά των διακρίσεων και του ρατσισμού, καθώς επίσης να παρακολουθήσουν ενδελεχώς τη μεταφορά στην εθνική νομοθεσία και την εφαρμογή της απόφασης πλαισίου σε κάθε κράτος μέλος και να υποβάλουν έκθεση προς το Κοινοβούλιο· να μεριμνήσει ώστε η Επιτροπή να κινήσει διαδικασίες επί παραβάσει εις βάρος των κρατών μελών που δεν θα εφαρμόσουν τη νομοθεσία,

ε)    να αναγνωρίσει το γεγονός ότι ορισμένα κράτη μέλη έχουν ποινικοποιήσει την άρνηση ή τον κατάφωρο ευτελισμό της γενοκτονίας, των εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας ή των εγκλημάτων πολέμου,

στ)  να συμπεριλάβει, στο τελικό κείμενο της απόφασης πλαισίου, τον ορισμό του ρατσιστικού και ξενοφοβικού αδικήματος που έχει ήδη προβλεφθεί στην πρόταση απόφασης πλαισίου της Επιτροπής για την καταπολέμηση του ρατσισμού και της ξενοφοβίας[6], σύμφωνα με τον οποίο «η διεύθυνση, υποστήριξη ή συμμετοχή στις δραστηριότητες ρατσιστικής ή ξενόφοβης ομάδας, με σκοπό τη συμβολή στις εγκληματικές δραστηριότητες της οργάνωσης» τιμωρούνται ως ποινικά αδικήματα,

ζ)    να καθορίσει με αυστηρότερο και σαφέστερο τρόπο τις παρεκκλίσεις και τις δυνατότητες εξαίρεσης ορισμένων συμπεριφορών από την ποινική ευθύνη, ιδίως όσον αφορά τις συμπεριφορές που στρέφονται κατά μιας ομάδας ατόμων ή ενός μέλους μιας τέτοιας ομάδας που προσδιορίζεται με βάση τη θρησκεία της,

η)    να αποκλείσει από τις εξαιρέσεις την έννοια της διατάραξης της δημόσιας τάξης, διότι δεν βασίζεται σε ακριβή ορισμό της έννοιας αυτής,

θ)    να διατηρήσει την πιθανή εξαίρεση από την αρχή της διπλής ποινικοποίησης προκειμένου να καταστεί δυνατή η αμοιβαία δικαστική συνδρομή μεταξύ των κρατών μελών για τη δίωξη ρατσιστικών και ξενοφοβικών συμπεριφορών και η καταπολέμηση των διασυνοριακών ρατσιστικών κινημάτων ως ουσιαστικό μέρος της επιτευχθείσας συμβιβαστικής λύσης,

ι)     να συμπεριλάβει μια ρήτρα μη υποβάθμισης όπως αυτή που περιλαμβάνεται στο άρθρο 6 της οδηγίας 2000/43/ΕΚ του Συμβουλίου της 29ης Ιουνίου 2000 περί εφαρμογής της αρχής της ίσης μεταχείρισης προσώπων ασχέτως φυλετικής ή εθνοτικής τους καταγωγής[7], και τούτο προκειμένου να διασφαλισθεί ότι η εφαρμογή της απόφασης-πλαισίου δεν θα οδηγήσει σε εξασθένηση των υφιστάμενων μέσων προστασίας,

ια)   να προβλέψει ώστε η εφαρμογή της απόφασης πλαισίου να μην προσβάλει καμία υποχρέωση δυνάμει της προαναφερθείσας διεθνούς σύμβασης για την εξάλειψη κάθε μορφής φυλετικών διακρίσεων,

ιβ)   να συστήσει, υπό την αιγίδα της Υπηρεσίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ομάδα με σκοπό την παρακολούθηση παρεμφερών αδικημάτων στα κράτη μέλη, τα καθήκοντα της οποίας θα είναι η συλλογή, η διατήρηση και η ταξινόμηση δεδομένων,

ιγ)   να διασφαλίσει την ορθή εφαρμογή της απόφασης πλαισίου επιτρέποντας στην έκθεση της Επιτροπής να λάβει υπόψη τη γνώμη του Οργανισμού θεμελιωδών δικαιωμάτων και των ενδιαφερόμενων μη κυβερνητικών οργανώσεων, σύμφωνα με το πρότυπο που καθορίζεται στην οδηγία 2000/43/ΕΚ,

ιδ)  να θεσπίσει πλήρες νομικό πλαίσιο που θα επιτρέπει την καταπολέμηση κάθε μορφής διακρίσεων μέσω της ταχείας έγκρισης γενικής οδηγίας για την καταπολέμηση των διακρίσεων (σύμφωνα με το άρθρο 13 της Συνθήκης) και το οποίο θα προβλέπει αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές ποινικές κυρώσεις για όλες τις μορφές διακρίσεων, καθώς και διοικητικές κυρώσεις, επανορθωτικές κυρώσεις, όπως η υποχρεωτική παιδεία και η κοινωνική υπηρεσία, ή πρόστιμα, οι οποίες, στην περίπτωση των δημοσίων προσώπων και των εκπροσώπων των αρχών, θα πρέπει να είναι αυστηρότερες δεδομένου ότι το αξίωμά τους πρέπει να θεωρείται ως επιβαρυντικός παράγοντας,

ιε)  να λάβει υπόψη το γεγονός ότι δεν θα πρέπει να γίνει ιεράρχηση μεταξύ των λόγων από τους οποίους απορρέουν οι διακρίσεις, όπως αναφέρονται στη Συνθήκη, και ότι πρέπει να τύχουν εξίσου της προσοχής του Συμβουλίου· να συμπεριλάβει στο πεδίο εφαρμογής της ποινικής ευθύνης τα εγκλήματα μίσους και τις βιαιοπραγίες που απορρέουν από έναν ή περισσότερους από τους λόγους αυτούς (πολλαπλή διάκριση)·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα σύσταση στο Συμβούλιο και, για ενημέρωση, στην Επιτροπή, καθώς και στα κοινοβούλια και στις κυβερνήσεις των κρατών μελών.

  • [1]  ΕΕ C 271 E της 12.11.2003, σ. 558.
  • [2]  ΕΕ C 75 E της 26.3.2002, σ. 269.
  • [3] 3 Έγγραφα 8994/1/05 REV 1 DROIPEN 24· 8994/1/05 REV ADD 1 DROIPEN 24.
  • [4] 4 Έγγραφο 5118/07 DROIPEN 1.
  • [5] 5 Σειρά συνθηκών του Συμβουλίου της Ευρώπης, STCE αριθ. 189.
  • [6]  COM(2001)0664.
  • [7]  ΕΕ L 180 της 19.7.2000, σελ. 22.

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΣΤΑΣΗΣ (B6‑0076/2007) (2.3.2007)

σύμφωνα με το άρθρο 114, παράγραφος 1, του Κανονισμού

της Martine Roure

εξ ονόματος της Ομάδας PSE

σχετικά με την πορεία των διαπραγματεύσεων για την απόφαση πλαίσιο που αφορά την καταπολέμηση του ρατσισμού και της ξενοφοβίας

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την έκθεσή του της 4ης Ιουλίου 2002[1],

–   έχοντας υπόψη την κοινή δράση 96/443/ΔΕΥ για την καταπολέμηση του ρατσισμού και της ξενοφοβίας,

–   έχοντας υπόψη την πρόταση απόφασης πλαίσιο του Συμβουλίου σχετικά με την καταπολέμηση του ρατσισμού και της ξενοφοβίας της Επιτροπής CΟΜ(2001)664[2],

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 114, παράγραφος 1, του Κανονισμού του,

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ετήσιες εκθέσεις του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου των Φαινομένων Ρατσισμού και Ξενοφοβίας (EUMC), οι συγκριτικές εκθέσεις του σχετικά με τα εγκλήματα ρατσισμού και οι δύο πρόσφατες εκθέσεις για τον αντισημιτισμό και την ισλαμοφοβία έδειξαν ότι τα εγκλήματα ρατσισμού αποτελούν διαρκές και επίμονο πρόβλημα σε όλα τα κράτη μέλη. Εκτιμάται ότι περισσότερο από 9 εκατ. άτομα υπήρξαν θύματα κάποιου εγκλήματος ρατσισμού το 2004,

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μολονότι όλα τα κράτη μέλη διαθέτουν νομοθεσία για την καταπολέμηση του ρατσισμού και της ξενοφοβίας, υπάρχουν σημαντικές αποκλίσεις μεταξύ των νομοθεσιών αυτών. Η ποικιλία αυτή αναδεικνύει την ανάγκη μιας ευρωπαϊκής εναρμόνισης, προκειμένου να διασφαλιστεί η αποτελεσματική καταπολέμηση του ρατσισμού και της ξενοφοβίας, της διασυνοριακής αλλά και γενικότερα της ευρωπαϊκής,

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι παρά τις πολυετείς διαπραγματεύσεις στο Συμβούλιο, καμιά συμφωνία δεν έχει ακόμη εξευρεθεί σχετικά με την εν λόγω πρόταση απόφασης πλαίσιο,

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Γερμανική Προεδρία έκανε γνωστή την πρόθεσή της για επανάληψη των διαπραγματεύσεων σχετικά με την απόφαση πλαίσιο για την καταπολέμηση του ρατσισμού και ότι η έγκριση της εν λόγω απόφασης πλαίσιο αποτελεί προτεραιότητα της Προεδρίας της,

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το κείμενο που συζητείται σήμερα είναι καρπός πολυετών διαπραγματεύσεων και πρέπει να αποτελέσει την αφετηρία για τη θέσπιση μιας επαρκέστερης ευρωπαϊκής νομοθεσίας στον τομέα αυτό,

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε τη γνωμοδότησή του στις 4 Ιουλίου 2002, ότι η γνωμοδότηση αυτή στηριζόταν στην αρχική πρόταση της Επιτροπής του 2001 και ότι θα πρέπει επομένως το Κοινοβούλιο να κληθεί εκ νέου να γνωμοδοτήσει με βάση το κείμενο που συζητείται σήμερα στο Συμβούλιο,

Ζ.  υπενθυμίζοντας ότι η έγκριση της εν λόγω απόφασης πλαίσιο θα έχει ως συνέπεια την κατάργηση της κοινής δράσης 96/443/ΔΕΥ και ότι θα πρέπει τουλάχιστον να μην υστερεί από αυτήν,

1.  απευθύνει στο Συμβούλιο τις ακόλουθες συστάσεις:

α)    να αποστείλει ένα ισχυρό πολιτικό μήνυμα υπέρ μιας Ευρώπης των πολιτών και να εξασφαλίσει μια αυξημένη προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων με την έγκριση της εν λόγω απόφασης πλαίσιο,

β)    να εξασφαλίσει ότι αυτή η απόφαση πλαίσιο θα αποδώσει μια ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία σε σύγκριση με την κοινή δράση του 1996,

γ)    να προσδιορίσει σαφέστερα τις εξαιρέσεις και τις δυνατότητες μη ποινικοποίησης ορισμένων συμπεριφορών,

δ)    να διατηρήσει τη δυνατότητα εξαίρεσης από την αρχή της διπλής ποινικοποίησης, προκειμένου να καθίσταται δυνατή η δικαστική αλληλοβοήθεια μεταξύ των κρατών μελών για την δίωξη ρατσιστικών και ξενόφοβων συμπεριφορών,

ε)    να ενσωματώσει ρήτρα μη υποβάθμισης, προκειμένου να μεριμνά ώστε η εφαρμογή της απόφασης πλαίσιο να μην έχει ως αποτέλεσμα την εξασθένιση της υφιστάμενης προστασίας,

στ)  να θεσπίσει πλήρες νομικό πλαίσιο για την καταπολέμηση του ρατσισμού και της ξενοφοβίας που θα επιτρέπει την ταχεία έγκριση οριζόντιας οδηγίας για την καταπολέμηση των διακρίσεων σύμφωνα με το άρθρο 13 ΣΕΚ και θα προβλέπει ουσιαστικές, ανάλογες και αποτρεπτικές ποινικές κυρώσεις·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα σύσταση στο Συμβούλιο και, για ενημέρωση, στην Επιτροπή, καθώς και στα κοινοβούλια και τις κυβερνήσεις των κρατών μελών.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος

Πρόταση σύστασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προς το Συμβούλιο σχετικά με την πορεία των διαπραγματεύσεων για την απόφαση πλαίσιο όσον αφορά την καταπολέμηση του ρατσισμού και της ξενοφοβίας

Αριθ. διαδικασίας

2007/2067(INI)

Βασική/ές πρόταση(εις) σύστασης

B6-0076/2007

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας
Ημερομηνία αναγγελίας στην ολομέλεια

LIBE
26.4.2007

Ημερομηνία της απόφασης για την εκπόνηση έκθεσης

20.3.2007

Γνωμοδοτική(ές) επιτροπή (ές)
  Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

 

Αποφάσισε/αν να μη γνωμοδοτήσει/ουν
  Ημερομηνία της απόφασης

 

Ενισχυμένη συνεργασία
  Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

 

Εισηγητής(ές)
  Ημερομηνία ορισμού

Martine Roure
20.3.2007

 

Εισηγητής(ές) που αντικαταστάθηκε(καν)

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

20.3.2007

11.4.2007

 

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

11.4.2007

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+ :

- :

0 :

47

0

1

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Alexander Alvaro, Roberta Angelilli, Alfredo Antoniozzi, Philip Bradbourn, Mihael Brejc, Kathalijne Maria Buitenweg, Michael Cashman, Giuseppe Castiglione, Giusto Catania, Mladen Petrov Chervenyakov, Carlos Coelho, Fausto Correia, Παναγιώτης Δημητρίου, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Giovanni Claudio Fava, Kinga Gál, Patrick Gaubert, Roland Gewalt, Elly de Groen-Kouwenhoven, Adeline Hazan, Lívia Járóka, Ewa Klamt, Magda Kósáné Kovács, Σταύρος Λαμπρινίδης, Jaime Mayor Oreja, Dan Mihalache, Viktória Mohácsi, Claude Moraes, Javier Moreno Sánchez, Martine Roure, Inger Segelström, Søren Bo Søndergaard, Károly Ferenc Szabó, Adina-Ioana Vălean,Ιωάννης Βαρβιτσιώτης, Manfred Weber

Αναπληρωτής(ές) παρών(όντες) κατά την τελική ψηφοφορία

Inés Ayala Sender, Edit Bauer, Gérard Deprez, Maria da Assunção Esteves, Luis Herrero-Tejedor, Sophia in 't Veld, Ona Juknevičienė, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Jean Lambert, Jörg Leichtfried, Marian-Jean Marinescu, Witold Tomczak

Αναπληρωτής(ές) (άρθρο 178, παρ. 2) παρών(όντες) κατά την τελική ψηφοφορία

 

Ημερομηνία κατάθεσης

19.4.2007

 

Παρατηρήσεις (πληροφορίες που διατίθενται σε μία μόνον γλώσσα)

 

  • [1]  Έκθεση Ceyhum - Τ5-363/2002, ΕΕ C 271 Ε της 12.11.2003, σ. 379
  • [2]  ΕΕ C 75 Ε, της 26.3.2002, σ. 269