Pranešimas - A6-0151/2007Pranešimas
A6-0151/2007

PRANEŠIMAS su pasiūlymu dėl Europos Parlamento rekomendacijos Tarybai dėl derybų dėl pamatinio sprendimo dėl kovos su rasizmu ir ksenofobija eigos

19.4.2007 - (2007/2067(INI))

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas
Pranešėja: Martine Roure

Procedūra : 2007/2067(INI)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
A6-0151/2007
Pateikti tekstai :
A6-0151/2007
Priimti tekstai :

PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REKOMENDACIJOS TARYBAI

dėl derybų dėl pamatinio sprendimo dėl kovos su rasizmu ir ksenofobija eigos
(2007/2067(INI))

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į pasiūlymą dėl rekomendacijos Tarybai, kurią pateikė Martine Roure PSE frakcijos vardu dėl derybų dėl pamatinio sprendimo dėl kovos su rasizmu ir ksenofobija eigos (B6-0076/2007),

–   atsižvelgdamas į savo 2002 m. liepos 4 d. poziciją dėl kovos su rasizmu ir ksenofobija[1],

–   atsižvelgdamas į Bendruosius veiksmus 96/443/TVR dėl veiksmų kovojant su rasizmu ir ksenofobija,

–   atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą dėl Tarybos pamatinio sprendimo dėl kovos su rasizmu ir ksenofobija (COM(2001)0664)[2],

–   atsižvelgdamas į 2005 m. Tarybos sprendimą „Liuksemburgo kompromisas“[3],

–   atsižvelgdamas į 2007 m. sausio mėn. Tarybos pasiūlymą[4],

–   atsižvelgdamas į 1966 m. gruodžio 16 d. Tarptautinį pilietinių ir politinių teisių paktą, ypač į jo 20 straipsnio 2 dalį,

–   atsižvelgdamas į 1965 m gruodžio 21 d. Tarptautinę konvenciją dėl visų formų rasinės diskriminacijos panaikinimo,

–   atsižvelgdamas į 2003 m sausio 28 d. Konvencijos dėl elektroninių nusikaltimų papildomą protokolą dėl rasistinio ir ksenofobinio pobūdžio veikų, padarytų naudojantis kompiuterinėmis sistemomis, kriminalizavimo[5],

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 114 straipsnio 3 dalį ir 94 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto pranešimą (A6-0151/2007),

A. kadangi Europos rasizmo ir ksenofobijos kontrolės centro (angl. EUMC) metiniai pranešimai, jo lyginamosios rasistinių nusikaltimų ataskaitos ir du naujausi pranešimai apie antisemitizmą ir islamofobiją parodė, kad rasistiniai nusikaltimai yra aktuali ir akivaizdi problema visose valstybėse narėse; manoma, kad 2004 m daugiau kaip 9 milijonai žmonių buvo rasistinių nusikaltimų aukos,

B.  kadangi 2007 m. buvo paskelbti Europos lygių galimybių visiems metais ir kadangi šiais metais reikia skirti ypatingą dėmesį kovai su visų formų diskriminacija,

C. kadangi būtina išlaikyti pusiausvyrą tarp pagarbos žodžio laisvei ir kovos prieš rasizmą ir ksenofobiją,

D. kadangi šioje srityje pageidautina imtis baudžiamosios politikos, tačiau reikia atsižvelgti į tai, kad kultūroje, pagrįstoje teisėmis ir laisvėmis, baudžiamoji teisė visada yra paskutinė priemonė, kurią reikia naudoti kuo mažiau; taip pat pabrėžia, kad teisėkūros politika šioje srityje turi būti vertinama atsižvelgiant į visas vertybes, kurioms gresia pavojus, ypač atsižvelgiant į konfliktą tarp žodžio laisvės ir kiekvieno žmogaus teisės būti gerbiamam bei teisės, kad su juo būtų elgiamasi kaip su kitais,

E.  kadangi reikia apsaugoti žodžio ir susivienijimų laisvę, išskyrus tuos atvejus, kai ja naudojamasi siekiant skatinti naudoti jėgą, smurtą ar neapykantą, ketinant inicijuoti ar kurstyti neteisėtus veiksmus arba jeigu ji gali paskatinti tokius veiksmus,

F.  kadangi, nors visos valstybės narės yra priėmusios teisės aktus, kuriais siekiama kovoti su rasizmu ir ksenofobija, jie labai skiriasi; kad šie skirtumai parodo, jog siekiant veiksmingiau kovoti su rasizmu ir ksenofobija tarpvalstybiniu ir Europos mastu labai svarbu teisės aktus iki tam tikro laipsnio derinti Europos mastu,

G. kadangi su rasizmu ir ksenofobija turi būti aktyviai kovojama visoje Europos Sąjungoje, pirmiausia pasitelkiant švietimą ir pasitelkiant nuolat kartojamą socialinę bei politinę argumentaciją, kuria siekiama izoliuoti šių idėjų platintojus ir atskleisti jų argumentus;

H. kadangi vis dar nepasiektas susitarimas dėl šio pasiūlymo dėl pamatinio sprendimo, nors derybos Taryboje jau vyksta kelerius metus,

I.   kadangi ES pirmininkaujanti Vokietija po keleto konsultacijų su nacionalinėmis delegacijomis įsitikino jų noru pasiekti susitarimą ir išreiškė ketinimą tęsti diskusijas dėl pamatinio sprendimo dėl kovos su rasizmu ir ksenofobija ir kadangi šio pamatinio sprendimo priėmimas yra Vokietijos pirmininkavimo prioritetas,

J.   kadangi tekstas, dėl kurio diskutuojama šiuo metu, yra daugelį metų trukusių derybų rezultatas, turi būti laikomas išeities tašku priimant labiau pagrįstus šios srities Europos teisės aktus,

K. kadangi Europos Parlamentas priėmė savo poziciją 2002 metų liepos 4 d., tačiau ši pozicija rėmėsi pirminiu 2001 m. Komisijos pasiūlymu, ir kadangi tekstas, dėl kurio diskutuojama Taryboje šiuo metu, yra sunkių derybų rezultatas ir todėl labai pasikeitė; todėl mano, kad reikia dar kartą konsultuotis su Parlamentu dėl teksto, kuris šiuo metu svarstomas Taryboje,

L.  kadangi priėmus šį pamatinį sprendimą bus panaikinti Bendrieji veiksmai 96/443/TVR ir kadangi svarbu, kad pamatinis sprendimas būtų ne mažiau svarbus nei Bendrieji veiksmai,

I.   kadangi ES pirmininkaujanti Vokietija pasiūlė Tarybai tęsti derybas dėl 2007 m. sausio 15 d. pasiūlyto teksto, teikia Tarybai šias rekomendacijas:

a)    parodyti politinį ryžtą kuriant piliečių Europą ir užtikrinti sustiprintą pagrindinių teisių apsaugą, išvengiant trečią kartą patirti nesėkmę rengiant šį pasiūlymą dėl pamatinio sprendimo,

b)    užtikrinti, kad su terorizmu ir ksenofobija būtų kovojama pasitelkiant į taiką, smurto atsisakymą ir pagarbą pagrindinėms teisėms orientuotą švietimą, skatinant skirtingų tikėjimų ir kultūrų dialogą ES lygmeniu,

c)    užtikrinti, kad šis pamatinis sprendimas būtų naudingas Europai, atsižvelgiant į 1996 m Bendruosius veiksmus, ir numatytų daugiau nei skirtingų nacionalinių pozicijų derinimą,

d)    Komisija ir Taryba turėtų aktyviau taikyti esamus prieš diskriminaciją ir prieš rasizmą nukreiptus teisės aktus ir sutarčių nuostatas, taip pat atidžiai stebėti būsimo pamatinio sprendimo perkėlimą ir įgyvendinimą kiekvienoje valstybėje narėje bei informuoti apie tai Europos Parlamentą; pasirūpinti, kad Komisija pradėtų teismo bylas prieš tas valstybes nares, kurios neįgyvendina šių teisės aktų,

e)    pripažinti, kad kai kuriose valstybėse narėse skiriamos baudžiamosios sankcijos už genocido, nusikaltimų žmonijai ar karo nusikaltimų neigimą ar akivaizdų jų menkinimą;

f)     į galutinį pamatinio sprendimo tekstą įtraukti rasistinių ir ksenofobinių baudžiamųjų nusižengimų apibrėžimą, kuris jau įtrauktas į Komisijos pasiūlymą dėl pamatinio sprendimo dėl kovos su rasizmu ir ksenofobija[6] , pagal kurį būtų galima bausti už „vadovavimą rasistinei ar ksenofobinei veiklai, jos rėmimą ar dalyvavimą tokioje veikloje siekiant prisidėti prie organizacijos kriminalinės veiklos“,

g)    griežčiau ir aiškiau apibrėžti išimtinius atvejus ir galimybę už kai kuriuos veiksmus netraukti baudžiamojon atsakomybėn, ypač jei šiais veiksmais siekiama pakenkti žmonių grupei ar tos grupės nariui dėl religinių pažiūrų,

h)    išbraukti iš leidžiančių nukrypti nuostatų sąrašo viešosios tvarkos trikdymo sąvoką, nes ji neatitinka šios koncepcijos tikslaus apibrėžimo,

i)     išsaugoti galimybę nukrypti nuo dvigubo baudžiamumo principo, kad būtų galima užtikrinti valstybių narių teismų tarpusavio pagalbą patraukiant baudžiamojon atsakomybėn už rasistinius ir ksenofobinius veiksmus bei kovojant su tarpvalstybiniais rasistiniais judėjimais, ir tai būtų svarbiausias pasiekto kompromiso rezultatas,

j)     vadovaujantis 2000 m. birželio 29 d. Tarybos direktyvos 2000/43/EB, įgyvendinančios vienodo požiūrio principą asmenims nepriklausomai nuo jų rasės arba etninės priklausomybės, 6 straipsniu[7], įtraukti atžangos neleistinumo sąlygą, kad priėmus pamatinį sprendimą nesusilpnėtų esama apsauga,

k)    užtikrinti, kad pamatinio sprendimo priėmimas nesušvelnintų nė vieno reikalavimo, nustatyto anksčiau minėtoje 1965 m. gruodžio 21 d. Tarptautinėje konvencijoje dėl visų formų rasinės diskriminacijos panaikinimo,

l)     Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūroje reikėtų įsteigti panašių baudžiamųjų nusižengimų stebėjimo visose valstybėse narėse skyrių, kurio užduotis būtų registruoti, kaupti ir klasifikuoti duomenis,

m)   užtikrinti gerą pamatinio sprendimo įgyvendinimą atsižvelgiant į Direktyvoje 2000/43/EB pateiktą modelį, pagal kurį leidžiama atsižvelgti į Pagrindinių teisių agentūros ir atitinkamų nevyriausybinių organizacijų nuomonę ruošiant Komisijos ataskaitą,

n)    pateikti išsamų teisinį pagrindą kovai su visų formų diskriminacija, leidžiantį greičiau priimti išsamią direktyvą, skirtą kovai su diskriminacija (remiantis 13 Sutarties straipsniu), kurioje būtų numatytos veiksmingos, proporcingos ir atgrasančios baudžiamosios sankcijos už visų formų diskriminaciją ir administracinės sankcijos, perauklėjamosios sankcijos, kaip pvz. privalomas ugdymas ir viešieji darbai ar baudos, kurios turėtų būti griežtesnės visuomenės veikėjams ir institucijų atstovams, nes jų statusas turėtų būti laikomas sunkinančia aplinkybe;

o)    atsižvelgti į tai, kad neturi būti nustatyta 13 Sutarties straipsnyje išvardytų diskriminavimo priežasčių hierarchija ir todėl šioms diskriminacijos formoms Taryba turi skirti vienodą dėmesį; įtraukti į baudžiamosios atsakomybės taikymo sritį neapykantos nusikaltimus ir smurtinius nusikaltimus, pagrįstus šiomis priežastimis ar šių priežasčių deriniu (įvairialypė diskriminacija);

2.  paveda Pirmininkui perduoti šią rekomendaciją Tarybai ir, informavimo tikslu, Komisijai bei valstybių narių parlamentams ir vyriausybėms.

  • [1] OL C 271 E, 2003 11 12, p 558
  • [2] OL C 75 E, 2002 3 26, p 269.
  • [3]  8994/1/05 REV 1 DROIPEN 24; 8994/1/05 REV ADD 1 DROIPEN 24 dokumentai.
  • [4]  5118/07 DROIPEN 1 dokumentas.
  • [5]  Europos Tarybos sutarčių serija, STCE Nr. 189.
  • [6]  COM(2001)0664.
  • [7]  OL L 180, 2000 7 19, p. 22.

PASŪLYMAS DĖL REKOMENDACIJOS (B6‑0076/2007) (2.3.2007)

pagal Darbo tvarkos taisyklių 114 straipsnio 1 dalį

pateikė: Martine Roure

PSE frakcijos vardu

dėl derybų dėl pamatinio sprendimo dėl kovos su rasizmu ir ksenofobija eigos

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į savo 2002 m. liepos 4 d. pranešimą[1],

–   atsižvelgdamas į Bendruosius veiksmus 96/443/TVR dėl veiksmų kovojant su rasizmu ir ksenofobija,

–   atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą dėl Tarybos pamatinio sprendimo dėl kovos su rasizmu ir ksenofobija COM(2001)664[2],

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 114 straipsnio 1 dalį,

A. kadangi Europos rasizmo ir ksenofobijos kontrolės centro (angl. EUMC) metiniai pranešimai, jo lyginamosios rasistinių nusikaltimų ataskaitos ir du naujausi pranešimai apie antisemitizmą ir islamofobiją parodė, kad rasistiniai nusikaltimai yra aktuali ir akivaizdi problema visose valstybėse narėse; manoma, kad 2004 m. daugiau kaip 9 milijonai žmonių buvo rasistinių nusikaltimų aukos,

B.  kadangi, nors visos valstybės narės yra priėmusios teisės aktus, kuriais siekiama kovoti su rasizmu ir ksenofobija, jie labai skiriasi, kad šie skirtumai parodo, jog būtina derinti Europos teisės aktus siekiant užtikrinti veiksmingą kovą su rasizmu ir ksenofobija tarpvalstybiniu ir Europos mastu,

C. kadangi vis dar nepasiektas susitarimas dėl šio pasiūlymo dėl pamatinio sprendimo, nors derybos Taryboje jau vyksta kelerius metus,

D. kadangi ES pirmininkaujanti Vokietija išreiškė ketinimą tęsti diskusijas dėl pamatinio sprendimo dėl kovos su rasizmu, ir kadangi šio pamatinio sprendimo priėmimas yra Vokietijos pirmininkavimo prioritetas

E.  kadangi tekstas, dėl kurio diskutuojama šiuo metu, yra daugelį metų trukusių derybų rezultatas ir turi būti laikomas išeities tašku priimant labiau pagrįstus šios srities Europos teisės aktus,

F.  kadangi Europos Parlamentas priėmė savo nuomonę 2002 m. liepos 4 d. tačiau ši nuomonė rėmėsi pirminiu 2001 m. Komisijos pasiūlymu ir todėl reikia dar kartą konsultuotis su Parlamentu dėl teksto, kuris šiuo metu svarstomas Taryboje,

G. kadangi priėmus šį pamatinį sprendimą bus panaikinti Bendrieji veiksmai 96/443/TVR ir kadangi svarbu, kad pamatinis sprendimas būtų ne mažiau svarbus nei Bendrieji veiksmai,

1.  rekomenduoja Tarybai:

a)    parodyti politinį ryžtą kuriant piliečių Europą ir priimant šį pamatinį sprendimą užtikrinti patikimą pagrindinių teisių apsaugą,

b)    užtikrinti, kad šis pamatinis sprendimas būtų naudingas Europai, atsižvelgiant į 1996 m Bendruosius veiksmus

c)    aiškiau apibrėžti išimtinius atvejus ir galimybę už kai kuriuos veiksmus netraukti baudžiamojon atsakomybėn,

d)    išsaugoti galimybę nukrypti nuo dvigubo baudžiamumo principo, kad būtų galima užtikrinti valstybių narių teismų tarpusavio pagalbą patraukiant baudžiamojon atsakomybėn už rasistinius ir ksenofobinius veiksmus

e)    įtraukti atžangos neleistinumo sąlygą, užtikrinančią, kad priėmus pamatinį sprendimą nesusilpnėtų esama apsauga,

f)     pateikti išsamų teisinį pagrindą kovai su rasizmu ir ksenofobija, leidžiantį greičiau priimti išsamią direktyvą, skirtą kovai su diskriminacija remiantis EB sutarties 13 straipsniu ir numatančią veiksmingas proporcingas ir atgrasančias baudžiamąsias priemones;

2.  paveda Pirmininkui perduoti šią rekomendaciją Tarybai ir, informavimo tikslu, Komisijai bei valstybių narių parlamentams ir vyriausybėms.

  • [1]  Ceyhun pranešimas - T5-363/2002, OL C 271 E, 2003 11 12, p. 379.
  • [2]  OL C 75 E, 2002 03 26, p. 269

PROCEDŪRA

Pavadinimas

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento rekomendacijos Tarybai dėl derybų dėl pamatinio sprendimo dėl kovos su rasizmu ir ksenofobija eigos

Procedūros numeris

2007/2067(INI)

Pasiūlymas (-ai) dėl pagrindinės rekomendacijos

B6-0076/2007

 

 

Atsakingas komitetas
  Paskelbimo plenariniame posėdyje data

LIBE
26.4.2007

Nutarimo rengti projektą plenariniame posėdyje data

20.3.2007

Nuomonę teikiantis (-ys) komitetas (-ai)
  Paskelbimo plenariniame posėdyje data

 

 

 

 

 

Nuomonė nepareikšta
  Nutarimo data

 

 

 

 

 

Glaudesnis bendradarbiavimas
  Paskelbimo plenariniame posėdyje data

 

Pranešėjas (-ai)

  Paskyrimo data

Martine Roure
20.3.2007

 

Pakeistas(-i) pranešėjas(-ai)

 

 

Svarstymas komitete

20.3.2007

11.4.2007

 

 

 

Priėmimo data

11.4.2007

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

47

0

1

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Alexander Alvaro, Roberta Angelilli, Alfredo Antoniozzi, Philip Bradbourn, Mihael Brejc, Kathalijne Maria Buitenweg, Michael Cashman, Giuseppe Castiglione, Giusto Catania, Mladen Petrov Chervenyakov, Carlos Coelho, Fausto Correia, Panayiotis Demetriou, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Giovanni Claudio Fava, Kinga Gál, Patrick Gaubert, Roland Gewalt, Elly de Groen-Kouwenhoven, Adeline Hazan, Lívia Járóka, Ewa Klamt, Magda Kósáné Kovács, Stavros Lambrinidis, Jaime Mayor Oreja, Dan Mihalache, Viktória Mohácsi, Claude Moraes, Javier Moreno Sánchez, Martine Roure, Inger Segelström, Søren Bo Søndergaard, Károly Ferenc Szabó, Adina-Ioana Vălean, Ioannis Varvitsiotis, Manfred Weber

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai)

Inés Ayala Sender, Edit Bauer, Gérard Deprez, Maria da Assunção Esteves, Luis Herrero-Tejedor, Sophia in 't Veld, Ona Juknevičienė, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Jean Lambert, Jörg Leichtfried, Marian-Jean Marinescu, Witold Tomczak

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai) (178 straipsnio 2 dalis)

 

Pateikimo data

19.4.2007

Pastabos (pateikiamos tik viena kalba)