SPRAWOZDANIE zawierające projekt zalecenia Parlamentu Europejskiego dla Rady w sprawie postępów w negocjacjach dotyczących decyzji ramowej w sprawie zwalczania rasizmu i ksenofobii

19.4.2007 - (2007/2067(INI))

Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych
Sprawozdawczyni: Martine Roure

Procedura : 2007/2067(INI)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
A6-0151/2007
Teksty złożone :
A6-0151/2007
Teksty przyjęte :

PROJEKT ZALECENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO DLA RADY

w sprawie postępów w negocjacjach dotyczących decyzji ramowej w sprawie zwalczania rasizmu i ksenofobii

(2007/2067(INI))

Parlament Europejski,

–   uwzględniając projekt zalecenia dla Rady w sprawie postępów w negocjacjach dotyczących decyzji ramowej w sprawie zwalczania rasizmu i ksenofobii (B6‑0076/2007), który złożyła Martine Roure w imieniu grupy politycznej PSE,

–   uwzględniając swoje stanowisko z dnia 4 lipca 2002 r. w sprawie zwalczania rasizmu i ksenofobii[1],

–   uwzględniając wspólne działanie (96/443/WSiSW) dotyczące działania w celu zwalczania rasizmu i ksenofobii,

–   uwzględniając wniosek dotyczący decyzji ramowej Rady w sprawie zwalczania rasizmu i ksenofobii przedstawiony przez Komisję (COM(2001)0664)[2],

–   uwzględniając wniosek Rady z 2005 r. nazwany „kompromisem luksemburskim”[3],

–   uwzględniając wniosek Rady ze stycznia 2007 r.[4],

–   uwzględniając Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych z dnia 16 grudnia 1966 r., a zwłaszcza art. 20 ust. 2,

–   uwzględniając Międzynarodową Konwencję w sprawie Likwidacji Wszelkich Form Dyskryminacji Rasowej z dnia 21 grudnia 1965 r.,

–   uwzględniając Protokół dodatkowy do Konwencji o cyberprzestępczości z dnia 28 stycznia 2003 r. dotyczący karania czynów o charakterze rasistowskim i ksenofobicznym, popełnianych przy użyciu systemów komputerowych[5],

–   uwzględniając art. 114 ust. 3 oraz art. 94 Regulaminu,

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (A6‑0151/2007),

A.  mając na uwadze, że sprawozdania roczne Europejskiego Centrum Monitorowania Rasizmu i Ksenofobii, jego raporty porównawcze na temat przestępstw na tle rasistowskim oraz dwa niedawno opublikowane raporty na temat antysemityzmu i islamofobii wykazały, że przestępstwa na tle rasistowskim są nadal utrzymującym się i niezmiennym problemem we wszystkich państwach członkowskich; szacuje się, że ponad 9 mln osób padło ofiarą przestępstwa na tle rasistowskim w 2004 r.,

B.  mając na uwadze, że rok 2007 został ogłoszony Europejskim Rokiem Równych Szans dla Wszystkich oraz że w trakcie tego roku należy położyć szczególny nacisk na zwalczanie wszelkich form dyskryminacji,

C.  mając na uwadze, że konieczne jest utrzymanie równowagi między przestrzeganiem swobody wypowiedzi a walką z rasizmem i ksenofobią,

D.  mając na uwadze fakt, że mimo iż polityka kryminalna jest w tej dziedzinie wskazana, musi ona brać pod uwagę fakt, że w kulturze opartej na wolności i prawach uciekanie się do prawa karnego stanowi zawsze ostateczne i stosowane jak najrzadziej rozwiązanie, uważając też, że polityka legislacyjna w tej dziedzinie musi należycie uwzględniać wszystkie wartości, o których mowa, w szczególności konflikt między wolnością słowa a prawem każdej osoby ludzkiej do równego traktowania i szacunku;

E.  mając na uwadze, że powinno się chronić swobodę wypowiedzi oraz swobodę stowarzyszania się, chyba że są one wykorzystywane do szerzenia użycia siły, przemocy lub nienawiści, mają za cel nakłanianie do bezprawnych czynów lub ich popełniania lub z dużym prawdopodobieństwem mogą stać się przyczyną dokonania takich czynów,

F.  mając na uwadze, że pomimo iż wszystkie państwa członkowskie dysponują przepisami prawnymi w celu zwalczania rasizmu i ksenofobii, istnieje pomiędzy nimi wiele istotnych rozbieżności; rozbieżności te wskazują na wyraźną potrzebę ujednolicenia do pewnego stopnia przepisów na poziomie europejskim, aby zapewnić skuteczne zwalczanie rasizmu i ksenofobii zarówno na szczeblu transgranicznym, jak i ogólnoeuropejskim,

G.  mając na uwadze, że trzeba zdecydowanie zwalczać rasizm i ksenofobię w całej Unii Europejskiej, przede wszystkim poprzez edukację oraz niesłabnący społeczny i polityczny dyskurs demaskujący argumenty na poparcie rasizmu i ksenofobii oraz izolujący jego zwolenników,

H.  mając na uwadze, że pomimo wieloletnich negocjacji w Radzie nie osiągnięto do tej pory porozumienia w sprawie wspomnianego wniosku dotyczącego propozycji ramowej,

I.  mając na uwadze, że niemiecka prezydencja wyraziła zamiar wznowienia negocjacji dotyczących decyzji ramowej w sprawie zwalczania rasizmu i ksenofobii w następstwie szeregu konsultacji, z których wyniosła przekonanie, że wszystkie delegacje krajowe pragną osiągnięcia porozumienia, oraz mając na uwadze, że przyjęcie tej decyzji stanowi jeden z jej priorytetów,

J.  mając na uwadze, że tekst, nad którym obecnie toczy się debata, jest owocem wieloletnich negocjacji i powinien stanowić punkt wyjścia do wdrożenia obszerniejszych przepisów unijnych w tej dziedzinie,

K.  mając na uwadze, że Parlament Europejski przyjął swoje stanowisko dnia 4 lipca 2002 r., lecz dotyczyło ono pierwotnego wniosku Komisji z 2001 r., oraz że tekst, nad którym obecnie toczy się debata w Radzie, jest owocem żmudnych negocjacji i – co za tym idzie – uległ zasadniczym zmianom; uznając w związku z tym, że należy ponownie zasięgnąć opinii Parlamentu w oparciu o tekst, nad którym toczy się obecnie debata w Radzie,

L.  przypominając, że przyjęcie decyzji ramowej pociągnie za sobą uchylenie wspólnego działania 96/443/WSiSW i że w związku z tym decyzja ta nie powinna odbiegać od wspomnianego działania,

1.   mając na względzie, że prezydencja niemiecka zaproponowała Radzie, by kontynuowała ona negocjacje w oparciu o tekst przedłożony dnia 15 stycznia 2007 r., występuje do Rady z następującymi zaleceniami:

a)  wyrażenie zdecydowanego politycznego poparcia dla Europy obywateli oraz zapewnienie ścisłej ochrony praw podstawowych poprzez uniknięcie trzeciego z kolei niepowodzenia związanego ze wspomnianym projektem decyzji ramowej,

b)  zapewnienie zwalczania rasizmu i ksenofobii głównie poprzez edukację na rzecz pokoju, zaniechania przemocy, przestrzegania praw podstawowych oraz poprzez międzyreligijny i międzykulturowy dialog na poziomie Unii Europejskiej,

c)  zapewnienie, by decyzja ramowa wniosła europejską wartość dodaną w stosunku do wspólnego działania z 1996 r. i nie ograniczyła się tylko do połączenia różnych stanowisk państw członkowskich,

d)  aktywniejsze stosowanie, wspólnie z Komisją, istniejącego prawodawstwa oraz postanowień traktatu chroniących przed dyskryminacją i rasizmem, jak również ścisłe monitorowanie przyszłej transpozycji i wdrażania decyzji ramowej przez poszczególne państwa członkowskie oraz informowanie o nich Parlamentu Europejskiego; monitorowanie wszczynania przez Komisję postępowania o naruszenie przeciwko tym państwom członkowskim, które nie wdrożą tego prawodawstwa,

e)  uznanie, że niektóre państwa członkowskie uznały za przestępstwo zaprzeczanie ludobójstwu, zbrodniom przeciwko ludzkości oraz zbrodniom wojennym, jak również ich rażące banalizowanie,

f)  dodanie w tekście końcowym decyzji ramowej definicji wykroczenia o charakterze rasistowskim i ksenofobicznym, która jest już zawarta we wniosku decyzji ramowej Komisji w sprawie zwalczania rasizmu i ksenofobii[6], zgodnie z którą „prowadzenie, wspieranie lub branie udziału w działalności grupy rasistowskiej lub ksenofobicznej z zamiarem przyczynienia się do działalności kryminalnej tej organizacji” jest ścigane jako przestępstwo,

g)  ściślejsze i jaśniejsze określenie odstępstw i możliwości wyłączenia niektórych zachowań spod odpowiedzialności karnej, zwłaszcza jeśli chodzi o zachowania skierowane przeciwko grupie osób lub przeciwko członkowi takiej grupy ze względu na religię,

h)  wyłączenie z odstępstw pojęcia zakłócenia porządku publicznego, gdyż nie opiera się ono na dokładnej definicji tego pojęcia,

i)  utrzymanie możliwości odstępstwa od zasady podwójnej karalności czynu, będącej zasadniczą częścią osiągniętego kompromisu, aby umożliwić wzajemną pomoc prawną między państwami członkowskimi w ściganiu zachowań rasistowskich i ksenofobicznych oraz umożliwić zwalczanie transgranicznych ruchów rasistowskich,

j)  dodanie takiej klauzuli o zachowaniu poziomu ochrony, jak ta zawarta w art. 6 dyrektywy Rady 2000/43/WE z dnia 29 czerwca 2000 r. wprowadzającej w życie zasadę równego traktowania osób bez względu na pochodzenie rasowe lub etniczne[7], by wdrożenie decyzji ramowej nie spowodowało zmniejszenia istniejącej ochrony,

k)  zapewnienie, by wdrożenie decyzji ramowej nie uniemożliwiło wywiązywania się ze zobowiązań nałożonych wspomnianą wyżej Międzynarodową Konwencją w sprawie Likwidacji Wszelkich Form Dyskryminacji Rasowej,

l)  powołanie pod egidą Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej jednostki zajmującej się monitorowaniem podobnych wykroczeń w państwach członkowskich, której zadaniem byłoby rejestrowanie, przechowywanie i klasyfikowanie odnośnych danych,

m)  zapewnienie prawidłowego wdrożenia decyzji ramowej, umożliwiając jednocześnie Komisji uwzględnienie w sprawozdaniu opinii Agencji Praw Podstawowych oraz zainteresowanych organizacji pozarządowych zgodnie ze wzorcem ustalonym w dyrektywie 2000/43/WE,

n)  ustanowienie wszechstronnych ram prawnych na rzecz zwalczania wszelkich form rasizmu i ksenofobii poprzez umożliwienie szybkiego przyjęcia szeroko zakrojonej dyrektywy w sprawie zwalczania dyskryminacji (zgodnie z art. 13 traktatu), która powinna przewidywać skuteczne, proporcjonalne i odstraszające sankcje karne stosowane wobec wszelkich form dyskryminacji, a także sankcje administracyjne, kary z zakresu resocjalizacji – takie jak obowiązkowa edukacja lub prace społeczne – oraz grzywny, które powinny być surowsze w przypadku osób publicznych i przedstawicieli władz, ponieważ ich status powinien być uznany za okoliczność zaostrzającą,

o)  uwzględniednie faktu, że nie powinno być hierarchii pomiędzy przyczynami dyskryminacji wymienionymi w art. 13 traktatu i w związku z tym przykładanie przez Radę takiej samej wagi do wszystkich tych rodzajów dyskryminacji; objęcie zakresem odpowiedzialności karnej przestępstw na tle nienawiści oraz brutalnych przestępstw wynikających ze wspomnianych przyczyn lub ich kombinacji (dyskryminacja wieloraka),

2.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszego zalecenia Radzie oraz przedstawienia go do wglądu Komisji, jak również parlamentom i rządom państw członkowskich.

  • [1]  Dz.U. C 271 E z 12.11.2003, str. 558.
  • [2]  Dz.U. C 75 E z 26.3.2002, str. 269.
  • [3]  Dokumenty 8994/1/05 REV 1 DROIPEN 24, 8994/1/05 REV ADD 1 DROIPEN 24
  • [4]  Dokument 5118/07 DROIPEN 1
  • [5]  Rada Europy, Seria traktatów europejskich, nr 189.
  • [6]  COM(2001)0664.
  • [7]  Dz.U. L 180 z 19.7.2000, str. 22.

PROJEKT ZALECENIA DLA RADY (B6‑0076/2007) (2.3.2007)

zgodnie z art. 114 ust. 1 Regulaminu

złożyła Martine Roure

w imieniu grupy politycznej PSE

w sprawie postępów w negocjacjach dotyczących decyzji ramowej w sprawie zwalczania rasizmu i ksenofobii

Parlament Europejski,

–   uwzględniając sprawozdanie z dnia 4 lipca 2002[1],

–   uwzględniając wspólne działanie (96/443/WSiSW) dotyczące działania w celu zwalczania rasizmu i ksenofobii,

–   uwzględniając wniosek dotyczący decyzji ramowej Rady w sprawie zwalczania rasizmu i ksenofobii przedstawiony przez Komisję COM(2001)664[2],

–   uwzględniając art. 114 ust. 1 Regulaminu,

A. mając na uwadze, że sprawozdania roczne Europejskiego Centrum Monitorowania Rasizmu i Ksenofobii, jego raporty porównawcze na temat przestępstw na tle rasistowskim oraz dwa niedawno opublikowane raporty na temat antysemityzmu i islamofobii wykazały, że przestępstwa na tle rasistowskim są nadal utrzymującym się i niezmiennym problemem we wszystkich państwach członkowskich oraz że szacuje się, że ponad 9 mln osób padło ofiarą przestępstwa na tle rasistowskim w 2004 r.,

B.  mając na uwadze, że pomimo iż wszystkie państwa członkowskie dysponują przepisami prawnymi w celu zwalczania rasizmu i ksenofobii, istnieje pomiędzy nimi wiele istotnych rozbieżności, które wskazują na wyraźną potrzebę ujednolicenia przepisów na poziomie europejskim, aby zapewnić skuteczne zwalczanie rasizmu i ksenofobii na szczeblu transgranicznym, jak i ogólnoeuropejskim,

C. H. mając na uwadze, że pomimo wieloletnich negocjacji w Radzie nie osiągnięto do tej pory porozumienia w sprawie wspomnianego wniosku dotyczącego propozycji ramowej,

D. mając na uwadze, że niemiecka prezydencja wyraziła zamiar wznowienia negocjacji dotyczących decyzji ramowej w sprawie zwalczania rasizmu i ksenofobii oraz że przyjęcie tej decyzji stanowi jeden z jej priorytetów,

E.  mając na uwadze, że tekst, nad którym toczy się obecnie debata, jest owocem wieloletnich negocjacji i powinien stanowić punkt wyjścia do wdrożenia obszerniejszych przepisów unijnych w tej dziedzinie,

F.  mając na uwadze, że Parlament Europejski przyjął swoje stanowisko dnia 4 lipca 2002 r., które jednak dotyczyło pierwotnego wniosku Komisji z 2001 r. oraz że w związku z tym należy ponownie zasięgnąć opinii Parlamentu w oparciu o tekst, nad którym toczy się obecnie debata w Radzie,

G. przypominając, że przyjęcie decyzji ramowej pociągnie za sobą uchylenie wspólnego działania 96/443/WSiSW i że w związku z tym decyzja ta nie powinna odbiegać od wspomnianego działania,

1.  występuje do Rady z następującymi zaleceniami:

a)    wyrażenie zdecydowanego politycznego poparcia dla Europy obywateli oraz zapewnienie ścisłej ochrony praw podstawowych poprzez przyjęcie decyzji ramowej,

b)    zapewnienie, by decyzja ramowa wniosła europejską wartość dodaną w stosunku do wspólnego działania z 1996 r.,

c)    dokładniejsze określenie odstępstw i możliwości wyłączenia niektórych zachowań spod odpowiedzialności karnej,

d)    utrzymanie możliwości odstępstwa od zasady podwójnej karalności czynu, aby umożliwić wzajemną pomoc prawną między państwami członkowskimi w ściganiu zachowań rasistowskich i ksenofobicznych,

e)    włączenie klauzuli o zachowaniu poziomu ochrony w celu zapewnienia, by wdrożenie decyzji ramowej nie spowodowało zmniejszenia istniejącej ochrony,

f)     ustanowienie ścisłych ram prawnych na rzecz zwalczania rasizmu i ksenofobii poprzez umożliwienie szybkiego przyjęcia dyrektywy horyzontalnej w sprawie zwalczania dyskryminacji zgodnie z art. 13 TWE, przewidującej skuteczne, proporcjonalne i odstraszające sankcje karne,

2.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszego zalecenia Radzie oraz przedstawienia go do wglądu Komisji, jak również parlamentom i rządom państw członkowskich.

  • [1]  Sprawozdanie Ceyhun - T5-363/2002, Dz.U. C 271 E z 12.11.2003, str. 379.
  • [2]  Dz.U. C 75 E z 26.3.2002, str. 269.

PROCEDURA

Tytuł

Projekt zalecenia Parlamentu Europejskiego dla Rady w sprawie postępów w negocjacjach dotyczących decyzji ramowej w sprawie zwalczania rasizmu i ksenofobii

Numer procedury

2007/2067(INI)

Projekt(y) zalecenia podstawowego

B6-0076/2007

 

 

Komisja przedmiotowo właściwa
  Data ogłoszenia na posiedzeniu

LIBE
26.4.2007

Data podjęcia decyzji o sporządzeniu sprawozdania

20.3.2007

Komisja(e) wyznaczona(e) do wydania opinii
  Data ogłoszenia na posiedzeniu

 

 

 

 

 

Opinia niewydana
  Data wydania decyzji

 

 

 

 

 

Ściślejsza współpraca
  Data ogłoszenia na posiedzeniu

 

Sprawozdawca(y)
  Data powołania

Martine Roure
20.3.2007

 

Poprzedni sprawozdawca(y)

 

 

Rozpatrzenie w komisji

20.3.2007

11.4.2007

 

 

 

Data przyjęcia

11.4.2007

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

47

0

1

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Alexander Alvaro, Roberta Angelilli, Alfredo Antoniozzi, Philip Bradbourn, Mihael Brejc, Kathalijne Maria Buitenweg, Michael Cashman, Giuseppe Castiglione, Giusto Catania, Mladen Petrov Chervenyakov, Carlos Coelho, Fausto Correia, Panayiotis Demetriou, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Giovanni Claudio Fava, Kinga Gál, Patrick Gaubert, Roland Gewalt, Elly de Groen-Kouwenhoven, Adeline Hazan, Lívia Járóka, Ewa Klamt, Magda Kósáné Kovács, Stavros Lambrinidis, Jaime Mayor Oreja, Dan Mihalache, Viktória Mohácsi, Claude Moraes, Javier Moreno Sánchez, Martine Roure, Inger Segelström, Søren Bo Søndergaard, Károly Ferenc Szabó, Adina-Ioana Vălean, Ioannis Varvitsiotis, Manfred Weber

Zastępca(y) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Inés Ayala Sender, Edit Bauer, Gérard Deprez, Maria da Assunção Esteves, Luis Herrero-Tejedor, Sophia in 't Veld, Ona Juknevičienė, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Jean Lambert, Jörg Leichtfried, Marian-Jean Marinescu, Witold Tomczak

Zastępca(y) (art. 178 ust. 2) obecny(i) podczas głosowania końcowego

 

Data złożenia

19.4.2007

Uwagi (dane dostępne tylko w jednym języku)