POROČILO s predlogom priporočila Evropskega parlamenta Svetu o napredku pri pogajanjih glede okvirnega sklepa o boju proti rasizmu in ksenofobiji

19.4.2007 - (2007/2067(INI))

Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve
Poročevalka: Martine Roure

Postopek : 2007/2067(INI)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
A6-0151/2007
Predložena besedila :
A6-0151/2007
Sprejeta besedila :

PREDLOG PRIPOROČILA EVROPSKEGA PARLAMENTA SVETU

o predlogu priporočila Evropskega parlamenta Svetu o napredku pri pogajanjih glede okvirnega sklepa o boju proti rasizmu in ksenofobiji

(2007/2067(INI))

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju predloga priporočila Svetu, ki ga vlaga Martine Roure v imenu skupine PSE o napredku pri pogajanjih glede okvirnega sklepa o boju proti rasizmu in ksenofobiji (B6‑0076/2007),

–   ob upoštevanju svojega mnenja, ki ga je o boju proti rasizmu in ksenofobiji predstavil 4. julija 2002[1],

–   ob upoštevanju skupnega ukrepa 96/443/PNZ o boju proti rasizmu in ksenofobiji,

–   ob upoštevanju okvirnega sklepa Sveta o boju proti rasizmu in ksenofobiji Komisije (KOM(2001)0664)[2],

–   ob upoštevanju predloga Sveta iz leta 2005, imenovanega luksemburški kompromis[3],

–   ob upoštevanju predloga Sveta iz januarja 2007[4],

–   ob upoštevanju Mednarodnega pakta o državljanskih in političnih pravicah z dne 16. decembra 1966, zlasti člena 20(2),

–   ob upoštevanju Mednarodne konvencije o odpravi vseh oblik rasne diskriminacije z dne 21. decembra 1965,

–   ob upoštevanju dodatnega protokola h konvenciji o boju proti računalniškemu kriminalu z dne 28. januarja 2003 o kaznivosti dejanj rasističnega in ksenofobičnega značaja, zagrešenih preko računalniških sistemov[5],

–   ob upoštevanju členov 114(3) in 94 Poslovnika,

–   ob upoštevanju poročila Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve (A6‑0151/2007),

A. ker so letna poročila Evropskega centra za spremljanje rasizma in ksenofobije (EUMC), njegova primerjalna poročila o rasističnih zločinih in obe nedavni poročili o antisemitizmu in islamofobiji pokazala, da so rasistična kazniva dejanja stalno prisotna v vseh državah članicah; ker se ocenjuje, da je bilo leta 2004 več kot 9 milijonov ljudi žrtev rasističnih zločinov,

B.  ker je bilo leto 2007 razglašeno za evropsko leto enakih možnosti za vse in je prav, da se v tem letu posebni poudarek nameni boju proti vsem oblikam diskriminacije,

C. ker je treba ohraniti ravnovesje med spoštovanjem svobode izražanja ter bojem proti rasizmu in ksenofobiji,

D. ker je na tem področju zaželeno oblikovanje kriminalitetne politike, pri čemer pa je treba upoštevati dejstvo, da je v kulturi, ki temelji na pravicah in svoboščinah, kazensko pravo vedno zadnja možnost; ker meni tudi, da mora zakonodajna politika na tem področju upoštevati vse vrednote in zlasti navzkrižje med svobodo izražanja ter pravico vsakega človeka do enakega obravnavanja in spoštovanja,

E.  ker je treba svobodo izražanja in združevanja zaščititi, razen če se zlorablja za podpiranje uporabe sile, nasilja ali sovraštva, če je namenjena spodbujanju ali povečanju števila nezakonitih dejanj ali če bo najverjetneje povečala število teh dejanj,

F.  ker kljub dejstvu, da imajo vse države članice zakonodajo na področju boja proti rasizmu in ksenofobiji, obstajajo med njimi pomembne razlike; ker ta razhajanja poudarjajo potrebo po usklajevanju na evropski ravni, da se tako zagotovijo učinkoviti ukrepi za boj proti čezmejnemu rasizmu in ksenofobiji po vsej Evropi,

G. ker se je treba proti rasizmu in ksenofobiji odločno boriti v vsej EU, v prvi vrsti z izobraževanjem ter stalnim navajanjem socialnih in političnih argumentov, ki bodo razkrinkali pravi obraz propagatorjev in jih osamili,

H.  ker kljub večletnim pogajanjem v Svetu še vedno ni prišlo do sporazuma glede predloga okvirnega sklepa,

I.   ker je nemško predsedstvo izrazilo namero o ponovnem pogajanju o okvirnem sklepu, ki zadeva boj proti rasizmu in ksenofobiji, kar je storilo po nizu posvetovanj, med katerimi je dobilo prepričljiva zagotovila o pripravljenosti vseh nacionalnih delegacij za sporazum, in ker je sprejetje tega okvirnega sklepa ena izmed prednostnih nalog nemškega predsedstva,

J.   ker je besedilo, o katerem se trenutno razpravlja, plod večletnih pogajanj in mora predstavljati izhodiščno točko za oblikovanje okrepljene evropske zakonodaje na tem področju,

K.  ker je Evropski parlament sprejel svoje stališče 4. julija 2002; ker je to stališče temeljilo na prvotnem predlogu Komisije iz leta 2001 in je besedilo, o katerem sedaj razpravlja Svet, plod dolgotrajnih pogajanj, kar pomeni, da se je bistveno spremenilo; ker zaradi tega meni, da mora Parlament v okviru postopku posvetovanja ponovno obravnavati besedilo, o katerem sedaj razpravlja Svet,

L.  ker bo sprejetje tega okvirnega sklepa imelo za posledico razveljavitev skupnega ukrepa 96/443/PNZ in je posledično treba zagotoviti, da njegova vsebina presega vsebino skupnega ukrepa,

1.  glede na dejstvo, da je nemško predsedstvo Svetu predlagalo, da s pogajanji nadaljuje na osnovi besedila, ki je bilo predloženo 15. januarja 2007, na Svet naslavlja naslednja priporočila:

a)    treba je dati odločen politični signal za Evropo državljanov, zagotoviti visoko stopnjo zaščite temeljnih pravic in preprečiti, da bi predlog okvirnega sklepa še tretjič doživel neuspeh,

b)    treba je zagotoviti, da bo boj proti rasizmu in ksenofobiji temeljil v prvi vrsti na izobraževanju za mir, nenasilju in spoštovanju temeljnih pravic ter na medverskem in večkulturnem dialogu na ravni EU,

c)    zagotoviti je treba, da okvirni sklep v primerjavi s skupnim ukrepom iz leta 1996 ponudi dodano evropsko vrednost in se ne omeji na spajanje različnih nacionalnih stališč,

d)    treba je, da Komisija in Svet dejavnejše uporabljata veljavno protidiskriminacijsko in protirasistično zakonodajo ter določbe Pogodbe, natančno spremljata prenos in izvajanje okvirnega sklepa v vsaki državi članici ter o ugotovitvah poročata Evropskemu parlamentu; Komisija mora začeti postopke za ugotavljanje kršitev proti tistim državam članicam, ki ne izvajajo zakonodaje,

e)    treba je priznati, da so nekatere države članice kot kaznivo dejanje razglasile zanikanje ali očitno banaliziranje zločinov, zločinov proti človeštvu ali vojnih zločinom,

f)     treba je, da končno besedilo okvirnega sklepa vsebuje opredelitev kaznivega ravnanja rasističnega in ksenofobičnega značaja, ki je že predvidena v predlogu Komisije glede okvirnega sklepa o boju proti rasizmu in ksenofobiji[6], in bi omogočila, da se „usmerjanje in podpiranje dejavnosti rasističnih ali ksenofobičnih skupin ter sodelovanje v teh dejavnostih z namenom prispevanja k organizaciji kriminalnih dejavnosti“ obravnava kot kaznivo dejanje,

g)    treba je natančneje in jasneje opredeliti odstopanja in možnosti za to, da se določeno obnašanje izključi iz kazenske odgovornosti, zlasti kar zadeva obnašanje, naperjeno proti določeni skupini ljudi ali njenim članom, ki se opredeljujejo glede na svojo vero,

h)    iz odstopanj je treba izključiti pojem kršenja javnega reda in miru, ker ne temelji na natančni definiciji tega pojma,

i)     treba je ohraniti možna odstopanja od načela dvojne kaznivosti, da se tako omogoči medsebojna pravna pomoč med državami članicami za pregon rasističnih in ksenofobičnih oblik obnašanja lahko in je državam članicam kot osrednji del kompromisa omogočeno, da se spopadejo s čezmejnimi rasističnimi gibanji,

j)     treba je vključiti klavzulo o prepovedi poslabšanja položaja, kot jo vsebuje člen 6 direktive Sveta 2000/43/ES z dne 29. junija 2000 o izvajanju načela enakega obravnavanja oseb ne glede na raso ali narodnost[7], to pa zato, da bi izvajanje okvirnega sklepa ne imelo za posledico znižanje ravni obstoječe zaščite,

k)    treba je predvideti, da izvajanje okvirnega sklepa ne bo negativno vplivalo na nobeno izmed obvez, ki jih nalaga zgoraj navedena Mednarodna konvencija o odpravi vseh oblik rasne diskriminacije,

l)     pri Agenciji Evropske unije za temeljne pravice je treba ustanoviti opazovalno skupino, ki bo v državah članicah spremljala podobne oblike kaznivega ravnanja, njena naloga pa bo evidentiranje, hramba in razvrstitev podatkov,

m)   treba je poskrbeti za dobro izvajanje okvirnega sklepa, da bo v poročilo Komisije lahko vključeno mnenje Agencije za temeljne pravice in ustreznih nevladnih organizacij, kot to določa model, ki ga prinaša direktiva 2000/43/ES,

n)    treba je oblikovati celovit zakonodajni okvir za preprečevanje vseh oblik diskriminacije, za kar je potrebno hitro sprejetje izčrpne direktive o boju proti diskriminaciji (v skladu s členom 13 pogodbe), s katero bi morale biti za vse oblike diskriminacije predvidene učinkovite, sorazmerne in odvračilne kazenske, upravne in rehabilitacijske sankcije (denimo obvezno izobraževanje in javna služba) ali denarne kazni, ki bi v primeru javnih osebnosti in predstavnikov oblasti morale biti strožje, saj bi bilo treba njihov položaj obravnavati kot oteževalno okoliščino,

o)    treba je upoštevati dejstvo, da ne bi smelo biti hierarhije med razlogi za diskriminacijo, naštetimi v členu 13 pogodbe, in da si zaradi tega te oblike diskriminacije zaslužijo enako pozornost Sveta; med kazensko odgovornost je treba vključiti zločine iz sovraštva in nasilne zločine iz teh razlogov ali kombinacijo teh razlogov (raznovrstna diskriminacija),

2.  naroči svojemu predsedniku, naj to priporočilo posreduje Svetu in v vednost Komisiji ter parlamentom in vladam držav članic.

  • [1]  UL C 271 E z dne 12.11.2003, str 558.
  • [2]  UL C 75 E z dne 26.3.2002, str 269.
  • [3]  Dokumenti 8994/1/05 REV 1 DROIPEN 24; 8994/1/05 REV ADD 1 DROIPEN 24.
  • [4]  Dokument 5118/07 DROIPEN 1.
  • [5]  Niz pogodb Sveta Evrope, STCE št. 189.
  • [6]  KOM(2001)0664.
  • [7]  UL L 180, 19.7.2000, str. 22.

PREDLOG PRIPOROČILA (B6‑0076/2007) (2.3.2007)

ki ga v skladu s členom 114(1) Poslovnika predlaga

Martine Roure

v imenu skupine PSE

o napredku pri pogajanjih glede okvirnega sklepa o boju proti rasizmu in ksenofobiji

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju svojega poročila z dne 4. julija 2002[1],

–   ob upoštevanju skupnega ukrepa 96/443/PNZ o boju proti rasizmu in ksenofobiji,

–   ob upoštevanju predloga okvirnega sklepa Sveta o boju proti rasizmu in ksenofobiji, ki ga je predstavila Komisija (KOM(2001)0664)[2],

–   ob upoštevanju člena 114(1) svojega poslovnika,

A. ker so letna poročila Evropskega centra za spremljanje rasizma in ksenofobije (EUMC), njegova primerjalna poročila o rasističnih zločinih in dve nedavni poročili o antisemitizmu in islamofobiji pokazala, da so rasistični zločini trdovratna in stalna težava v vseh državah članicah, in ker se ocenjuje, da je bilo v letu 2004 več kot 9 milijonov ljudi žrtev rasističnih zločinov,

B.  ker kljub dejstvu, da imajo vse države članice zakonodajo na področju boja proti rasizmu in ksenofobiji, obstajajo med njimi pomembne razlike, in ker ta razhajanja poudarjajo potrebo po usklajevanju na evropski ravni, da se tako zagotovijo učinkoviti ukrepi za boj proti čezmejnemu rasizmu in ksenofobiji po vsej Evropi,

C. ker kljub večletnim pogajanjem v Svetu še ni prišlo do sporazuma glede predloga okvirnega sklepa,

D. ker je nemško predsedstvo izrazilo namero o ponovnem pogajanju o okvirnem sklepu, ki zadeva boj proti rasizmu, in ker je njegovo sprejetje ena izmed prednostnih nalog predsedstva,

E.  ker je besedilo, o katerem se trenutno razpravlja, plod večletnih pogajanj in mora predstavljati izhodiščno točko za oblikovanje okrepljene evropske zakonodaje na tem področju,

F.  ker je Evropski parlament sprejel svoje mnenje 4. julija 2002, in ker je to mnenje temeljilo na prvotnem predlogu Komisije iz leta 2001, je primerno, da se Parlament ponovno prosi za mnenje na podlagi besedila o katerem se trenutno razpravlja v Svetu,

G.  opozarja, da bo sprejetje tega okvirnega sklepa imelo za posledice razveljavitev skupnega ukrepa 96/443/PNZ in da je posledično treba zagotoviti, da njegova vsebina presega vsebino skupnega ukrepa,

1.  daje Svetu naslednja priporočila:

a)    dati močno politično sporočilo v prid Evrope državljanov in zagotoviti visoko stopnjo zaščite temeljnih pravic s sprejetjem tega okvirnega sklepa,

b)    zagotoviti, da ta okvirni sklep doprinese evropsko dodano vrednost v odnosu do skupnega ukrepa iz leta 1996,

c)    jasneje opredeliti odstopanja in možnost za izključitev nekaterih oblik obnašanja iz kazenske odgovornosti,

d)    obdržati možna odstopanja od načela dvojne kaznivosti, da se tako omogoči medsebojno pravno pomoč med državami članicami za pregon rasističnih in ksenofobih oblik obnašanja,

e)    vključiti klavzulo o prepovedi poslabšanja položaja, da tako izvajaje okvirnega sklepa ne bo vodilo k znižanju ravni obstoječe zaščite,

f)     oblikovati popoln zakonodajni okvir za spodbujanje boja proti rasizmu in ksenofobiji, da se tako omogoči hitro sprejetje horizontalne direktive o boju proti diskriminaciji v skladu s členom 3 pogodbe o ES, in predvideti učinkovite, sorazmerne in svarilne kazenske sankcije;

2.  naroči svojemu predsedniku, naj to priporočilo posreduje Svetu in v vednost Komisiji ter parlamentom in vladam držav članic.

  • [1]  Poročilo Ceyhun – T5-363/2002, UL C 271 E z dne 12.11.2003, str 379.
  • [2]  UL C 75 E, 26.3.2002, str. 269.

POSTOPEK

Naslov

Predlog priporočila Evropskega parlamenta Svetu o napredku pri pogajanjih glede okvirnega sklepa o boju proti rasizmu in ksenofobiji

Št. postopka

2007/2067(INI)

Obravnavani predlog(-i) priporočila

B6-0076/2007

 

 

Pristojni odbor
  Datum razglasitve na zasedanju

LIBE
26.4.2007

Datum odločitve za pripravo poročila

20.3.2007

Odbori, zaprošeni za mnenje
  Datum razglasitve na zasedanju

 

 

 

 

 

Odbori, ki niso dali mnenja
  Datum sklepa

 

 

 

 

 

Okrepljeno sodelovanje
  Datum razglasitve na zasedanju

 

Poročevalec/-ka
  Datum imenovanja

Martine Roure
20.3.2007

 

Nadomeščeni/-a poročevalec/-ka

 

 

Obravnava v odboru

20.3.2007

11.4.2007

 

 

 

Datum sprejetja

11.4.2007

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

47

0

1

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Alexander Alvaro, Roberta Angelilli, Alfredo Antoniozzi, Philip Bradbourn, Mihael Brejc, Kathalijne Maria Buitenweg, Michael Cashman, Giuseppe Castiglione, Giusto Catania, Mladen Petrov Chervenyakov, Carlos Coelho, Fausto Correia, Panayiotis Demetriou, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Giovanni Claudio Fava, Kinga Gál, Patrick Gaubert, Roland Gewalt, Elly de Groen-Kouwenhoven, Adeline Hazan, Lívia Járóka, Ewa Klamt, Magda Kósáné Kovács, Stavros Lambrinidis, Jaime Mayor Oreja, Dan Mihalache, Viktória Mohácsi, Claude Moraes, Javier Moreno Sánchez, Martine Roure, Inger Segelström, Søren Bo Søndergaard, Károly Ferenc Szabó, Adina-Ioana Vălean, Ioannis Varvitsiotis, Manfred Weber

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Inés Ayala Sender, Edit Bauer, Gérard Deprez, Maria da Assunção Esteves, Luis Herrero-Tejedor, Sophia in 't Veld, Ona Juknevičienė, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Jean Lambert, Jörg Leichtfried, Marian-Jean Marinescu, Witold Tomczak

Namestniki (člen 178(2)), navzoči pri končnem glasovanju

 

Datum predložitve

19.4.2007

Pripombe (na voljo samo v enem jeziku)

...