Procedūra : 2006/2094(INI)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A6-0152/2007

Iesniegtie teksti :

A6-0152/2007

Debates :

PV 23/05/2007 - 15
CRE 23/05/2007 - 15

Balsojumi :

PV 24/05/2007 - 9.2
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P6_TA(2007)0213

ZIŅOJUMS     
PDF 157kWORD 104k
20.4.2007
PE 378.797v02-00 A6-0152/2007

par Eiropas Parlamenta ieteikuma projektu Padomei par stratēģijas koncepcijas izstrādāšanu cīņai pret organizēto noziedzību

(2006/2094(INI))

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja

Referents: Bill Newton Dunn

KĻŪDAS LABOJUMS/ PAPILDINĀJUMS
EIROPAS PARLAMENTA IETEIKUMA PRIEKŠLIKUMS PADOMEI
 IETEIKUMA PRIEKŠLIKUMS B6-0073/2006
 PROCEDŪRA

EIROPAS PARLAMENTA IETEIKUMA PRIEKŠLIKUMS PADOMEI

par stratēģijas koncepcijas izstrādāšanu cīņai pret organizēto noziedzību

(2006/2094(INI))

Eiropas Parlaments,

–    ņemot vērā ieteikuma priekšlikumu Padomei, kuru ALDE grupas vārdā iesniedza Bill Newton Dunn par stratēģijas koncepcijas izstrādāšanu cīņai pret organizēto noziedzību (B6-0073/2006),

–    ņemot vērā Komisijas paziņojumu Padomei un Eiropas Parlamentam „Stratēģijas koncepcijas izstrādāšana cīņai pret organizēto noziedzību” (COM(2005)0232),

–    ņemot vērā Reglamenta 114. panta 3. punktu un 90. pantu,

–    ņemot vērā Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas ziņojumu (A6‑0152/2007),

A.  tā kā nu jau 30 gadus ilgā policijas un tiesu iestāžu sadarbība, apkarojot organizēto noziedzību, ir bijusi sekmīga;

B.   tā kā ir gūti ievērojami panākumi tiesībaizsardzības un tiesu iestāžu sadarbībā (kā to apliecina dalībvalstu, Eiropola, Eurojust un Darba grupas muitu sadarbībā (CCWG) 2005. gada ziņojums) un tā kā šī sadarbība ir pamats Eiropas mēroga efektīvai politikai organizētās noziedzības apkarošanā;

C.  ar gandarījumu konstatējot, ka pūliņi, kas veicināja informācijas apmaiņu un padarīja intensīvākas apmācības iniciatīvas dienestos, kuriem jādarbojas kopīgi, ir nesuši augļus – ir palielinājusies savstarpējā uzticēšanās, kas vienmēr ir bijis lielākais šķērslis sadarbībai šajā jomā;

D.  tā kā visām ES iestādēm un aģentūrām, kas ir iesaistītas organizētās noziedzības apkarošanā, ir pilnībā jāievēro ES un citu valstu pilsoņu pilsoniskās brīvības un pamata cilvēktiesības, kā arī jāpiemēro augstākie standarti datu aizsardzības jomā;

E.   tā kā mūsdienās organizētās noziedzības apkarošana tomēr var sekmēties tikai tad, ja radikāli tiek mainītas nostādnes, lai varētu atrisināt gan iekšējās arvien sarežģītākās problēmas, gan arvien pieaugošo ārējo apdraudējumu straujākai attīstībai;

F.   it īpaši ņemot vērā organizētās noziedzības ģeogrāfisko izplatību – līdz šim nepieredzēti atvērtajā Eiropā noziedzīgie grupējumi jau ir paguvuši pilnībā likt lietā jaunās pārvietošanās, tirdzniecības un saziņas iespējas, kamēr tiesībaizsardzības iestādes vēl arvien bieži izjūt juridisku, administratīvu, pat kultūras īpatnību noteiktu slogu, kas kavē to darbību ikdienā;

G.  tā kā organizētās noziedzīgās grupas kļūst par arvien kompleksākiem un strukturētākiem uzņēmumiem, kas spēj iekļauties ekonomikas un finanšu tirgos un tos izkropļot, meklējot legālu ekonomisko vidi, kurā iepludināt nelikumīgi iegūtos ienākumus, bieži vien izmantojot sarežģītus naudas atmazgāšanas paņēmienus;

H.  tā kā uzņēmumu dibināšana un/vai iegāde, kas bieži vien notiek ar fiktīvu uzņēmumu starpniecību jomās, kurās apritē ir milzīgas naudas summas, ir viens no organizēto noziedzīgo grupu galvenajiem instrumentiem;

I.    tā kā nepietiek tikai ar represīviem pasākumiem, lai apkarotu organizēto noziedzību  tiem paralēli ir jāveic rūpīga šīs parādības izplatības analīze, kā arī jāanalizē mafijas veida organizāciju spēja nostiprināties tieši tādās jomās, kurās ir vājāka sociālā struktūra;

J.    tā kā organizētās noziedzības apkarošana ir jāpapildina ar pētījumiem par kapitāla uzkrāšanas spēju un par legālas un nelegālas ekonomiskās darbības saikni globālā līmenī, vēršoties pret organizētās noziedzības iekļaušanos valsts pārvaldē un pret sadarbības nostiprināšanos ar iestādēm, masu organizācijām un politiķiem;

K.  tā kā organizētā noziedzība darbojas, panākot implicītu piekrišanu un nostiprinot noteiktas teritorijas kontroli ar nelegālu darbību palīdzību;

L.   tā kā organizētā noziedzība teroristiskām organizācijām dod iespēju uzsākt nelegālu tirdzniecību, izmantojot kanālus, ko tā parasti izmanto savām vajadzībām, tādējādi ļaujot gūt nelegālus ienākumus, ko ir iespējams ieguldīt teroristiskās darbībās;

M.  tā kā šajā cīņā ar laiku un telpu organizētās noziedzības apkarošanā noteikti jāapvieno tās rīcībā esošie līdzekļi un metodes ar prasmi iepriekš paredzēt notikumus, un šī prasme galvenokārt ir atkarīga no lietpratīgas un maksimāli plašas izlūkdatu potenciālo resursu izmantošanas;

N.  tā kā vienīgi proaktīva politika ļaus gan apturēt reāli eksistējošo dažādu noziedzīgu grupējumu ārkārtīgi izsmalcināto sadarbību, gan ar tādas preventīvas politikas palīdzību, kura iesaista jaunus spēkus, taču pilnībā ievēro pamattiesības, novērst galvenos draudus, kas šo noziedzīgo grupējumu dēļ slīgst pār mūsu sabiedrībām;

O.  tā kā ir visnotaļ nepieciešams uzlabot zināšanas par noziedzību un tajās dalīties ar visām noziedzības apkarošanā iesaistītajām pusēm;

P.   tā kā sabiedriskā doma, kuras rīcībā parasti nav pietiekamas informācijas, ir viens no priekšnosacījumiem, lai vidējā un ilgā termiņā gūtu panākumus šajā cīņā;

Q.  tā kā Kopienas rīcībā esošie līdzekļi, proti, Eiropols un Eurojust, varēs pilnā mērā darboties tikai tad, kad tiem tiks dota iespēja darboties patiesi autonomi; tā kā tādējādi tiem ir steidzami jāpiešķir līdzekļi, kas tiem ļautu darboties brīvāk nekā tagad, un vienlaikus jānodrošina atbilstīga parlamentārā kontrole, kas ļautu izvērtēt to darbības noderīgumu un patieso pievienoto vērtību drošības jomā, kā arī to, vai pilnībā tiek ievērotas pamattiesības, kuras ietvertas Eiropas Savienības Pamattiesību hartā;

R.   ar gandarījumu atzīst, ka līdz ar šogad Eiropola veikto organizētās noziedzības draudu novērtējumu (OCTA)(1) dalībvalstu rīcībā ir dokuments, kas ietver dinamisku analīzi un atvieglo stratēģisko prioritāšu noteikšanu un ka šim pirmajam solim ir jābūt kā pamudinājumam Padomei turpināt atbilstīgi strukturēt noziedzības apkarošanas jomas pagaidām nesaskaņotos aspektus, tostarp padziļinot iekšējās drošības nodrošināšanas koncepciju, ko uzsāka Austrijas prezidentūra, un funkcionāli attīstot savstarpējas savietojamības principu; šiem abiem elementiem, ko papildina tiesībaizsardzības metodes, kuras balstās izlūkdienestu sniegtajās ziņās (ILLE ), jāveicina jaunu sinerģiju attīstīšana un nevajadzīgas konkurences novēršana starp analītiskajiem dienestiem un/vai tiesībaizsardzības iestādēm stratēģiskā, taktiskā un funkcionālā līmenī;

1.   iesniedz Padomei šādus ieteikumus:

(a)  prasa, lai Padome aicina dalībvalstis ratificēt Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvenciju pret transnacionālo organizēto noziedzību un tās protokolus par personu un migrantu tirdzniecību, kā arī piemērot šos juridiskos instrumentus;

(b)  neatlaidīgi mudināt dalībvalstis vienmēr atbalstīt apmācības un apmaiņas programmas, kas paredzētas kompetentajiem dienestiem un iestādēm, kuras iesaistītas organizētās noziedzības apkarošanā, un aicina tās piešķirt programmām – saskaņā ar finanšu plāniem un attiecīgo vispārējo programmu, kā arī saskaņā ar septītās Pētniecības un attīstības pamatprogrammas drošībai atvēlēto finansējuma daļu – pietiekamus budžeta līdzekļus, lai nodrošinātu to darbības patiesu efektivitāti, un nodrošināt, lai pārējām dalībvalstīm arī būtu pieejama labākā prakse;

(c)  atgādina, ka policijas un tiesu iestāžu sadarbības instrumentu pastiprināšana mūsdienās notiek, pielāgojot iekšējās struktūras tādējādi, lai tās atbilstu trim mērķiem: procedūru modelēšanai, informācijas kanālu nevainojamai darbībai un zināšanu uzlabošanai par organizēto noziedzību;

(d)  aicina Padomi ar mērķi panākt Eiropas līmenī veikto pasākumu lielāku efektivitāti, nodrošināt, lai dalībvalstis, cieši sadarbojoties, tuvina savu krimināllikumu normas, īpašu uzmanību pievēršot konceptu un nodarījumu definīcijām organizētās noziedzības un terorisma jomās, kā arī tuvināt kriminālprocesus, pilnībā saglabājot procesuālās garantijas;

(e)  ierosina izteikt aicinājumu dalībvalstīm, lai tās, tiklīdz tas ir iespējams, vienmēr izmanto īpašas izmeklēšanas tehnikas un veicina kopēju izmeklēšanas grupu (Joint Investigation Teams) izveidošanu, kas noteikta Padomes 2002. gada 13. jūnija pamatlēmumā par kopējām izmeklēšanas grupām(2), — lēmuma saturu lielā mērā ir pārņēmušas dalībvalstis(3) —, un sistemātiski integrēt praktiskās sadarbības aspektus dažādās „labākās prakses” rokasgrāmatās, kurās sniegtas attiecīgo dienestu operatīvās darbības pamatnostādnes;

(f)   pievērš Padomes un dalībvalstu uzmanību faktam, ka ir nepieciešams pieņemt noteikumus saistībā ar organizēto noziedzību un terorismu, lai jo īpaši aizsargātu Eiropas Savienības tiesisko kārtību un finansiālās intereses;

(g)  turklāt uzsver, ka Padome ir neatlaidīgi jāmudina panākt, lai noziedzības apkarošanā iesaistīto pušu savstarpējo informācijas kanālu darbība būtu arvien nevainojamāka, un tāpēc ir ievērojami jāpilnveido tiesību akti konkrētās jomās, piemēram, gan attiecībā uz pierādījumu iegūšanu un pieļaujamību vai saistībā ar finansiāla rakstura informāciju, kas vajadzīga, lai identificētu un pēc tam neitralizētu noziedzīgā darbībā gūtu peļņu, gan attiecībā uz principiāliem jautājumiem, kuri vēl nav līdz galam atrisināti, piemēram, par naudas līdzekļiem, kas ir skaidri jādefinē un kam jāparedz drošības pasākumi personas datu aizsardzībai trešā pīlāra darbības jomā; ar šādu mērķi mudina Padomi steidzami pieņemt pamatlēmumu datu aizsardzībai trešajā pīlārā, rūpīgi ņemot vērā Eiropas Parlamenta gandrīz vienbalsīgi pieņemto atzinumu;

(h)  konstatē, ka gan dalībvalstis, gan Eiropas iestādes var lūgt jaundibināto Pamattiesību aģentūru paust savu viedokli, lai aizsargātu Pamattiesību hartā noteiktās tiesības, kā arī lai izmeklētu lietas, kas ir radušās, sadarbojoties tieslietu un iekšlietu jomā; turklāt, aicina Padomi, ja nepieciešams, īpaši atsaucoties uz Līguma par Eiropas Savienību 7. pantu, izmantot šo iespēju un aicināt to darīt arī dalībvalstis;

(i)   aicina Padomi vērst dalībvalstu uzmanību uz nepieciešamību stiprināt izmeklēšanas stratēģijas un nodrošināt efektīvu organizētās noziedzības apkarošanu, sistemātiski par mērķi izraugoties nelegāli iegūtos ekonomiskos un finanšu resursus;

(j)   aicina Padomi saistībā ar Komisijas rīcības plānu par statistiku (COM(2006)437) atbalstīt dalībvalstu pūliņus zināšanu uzlabošanai par noziedzību, pamatojoties uz kopējiem indikatoriem izstrādājot dinamisku satvaru statistikas instrumentiem un tos apvienojot vienotā tīklā (līdzīgi kā tas ir īstenots attiecībā uz OCTA), lai izplatītie izlūkdati ne tikai precīzi atspoguļotu pašreizējo situāciju organizētās noziedzības jomā, bet būtu salīdzināmi un arī piedāvātu konkrētajā vietā strādājošajiem operatīvajiem dienestiem saprotamu un viegli transponējamu stratēģiju un ieteikumus rīcībai;

(k)  prasa, lai Padome panāk patiesu Eiropolam un Eurojust nepieciešamo autonomiju, piešķirot iniciatīvas pilnvaras to kompetences jomās, lai tie ne tikai koordinētu, bet Eiropas mērogā virzītu cīņu pret organizēto noziedzību, rūpīgi ņemot vērā nepieciešamību uzturēt atbilstīgus sakarus ar kompetentajām valsts iestādēm, netraucējot šo iestāžu darbību un nejaucot līdzsvaru, un nedarot divreiz to pašu darbu; precizē, ka šādai pilnvaru paplašināšanai nepieciešama patiesa parlamentāra kontrole, kuru spēj pienācīgi veikt tikai Eiropas Parlaments, jo tam ir gan leģitimitāte, gan spēja efektīvi nodrošināt šādu kontroli;

(l)   aicina Padomi apsvērt to, ka profilakses jomā nevajag atstāt novārtā nevienu iespēju, jo šim jautājumam jāpievērš īpaša uzmanība, sevišķi atbalstot iniciatīvas, kas paredzētas ne tikai noziedzīgo nodarījumu upuru, bet arī liecinieku efektīvai aizsardzībai, lai piekļūtu tiem informācijas avotiem, kuri bieži vien ir spiesti klusēt, jo izjūt pastāvīgu šantāžu un bailes no kriminālo organizāciju puses;

(m) iesaka sarīkot plašu diskusiju Eiropas mērogā par to, vai ir pamatoti piešķirt īpašu statusu personām, kuras sadarbojas ar tiesībaizsardzības iestādēm, un kā tas atbilst mūsu kopējām vērtībām cilvēktiesību ievērošanas un personas cieņas neaizskaramības jomā, lai optimālo informācijas ievākšanas procedūru varētu balstīt uz iepriekš noteikta un visiem pieņemama juridiska pamata;

(n)  tā kā Parlaments ir pārliecināts, ka vidējā un ilgā termiņā sabiedriskās domas atbalsts ir viens no priekšnoteikumiem organizētās noziedzības sekmīgai apkarošanai, prasa, lai Padome izsaka aicinājumu dalībvalstīm veltīt lielas pūles sabiedrības informēšanā par panākumiem, kas gūti, veiksmīgi sadarbojoties tiesībaizsardzības un tiesu iestādēm, un īpaši pieminēt Kopienas līdzekļu un struktūru ieguldījumu, lai sabiedrībā veicinātu izpratni par Eiropas Savienības izteikto iniciatīvu pievienoto vērtību šajā visiem pilsoņiem tik nozīmīgajā jomā;

(o)  iesaka visnotaļ ņemt vērā secinājumus, kas izriet no Eirobarometra regulāri veiktajiem pētījumiem (piemēram, 2006. gada martā tika veikts pētījums par organizēto noziedzību un korupciju(4)), kuru uzdevums ir noskaidrot Eiropas pilsoņu domas par ES lomu šajā jomā un kādus uzlabojumus viņi gaida Eiropas līmenī;

(p)  tāpēc prasa, lai, atsaucoties uz Balto grāmatu par komunikācijas politiku2, Padome palīdz izstrādāt nopietnu, plašai sabiedrībai paredzētu stratēģiju šādas informācijas kampaņas sagatavošanai un īstenošanai, kurā varētu cieši piesaistīt Eiropas Noziedzības novēršanas tīklu (UCPN), ja tam piešķir plašākas pilnvaras3;

(q)  prasa, lai dalībvalstis it īpaši vietējā līmenī atbalsta programmas sabiedrības informētības uzlabošanai par cilvēku – galvenokārt sieviešu un bērnu – tirdzniecību seksuālai izmantošanai vai piespiedu darbam;

(r)  neatlaidīgi prasa, lai Eiropas politika organizētās noziedzības apkarošanā būtu proaktīva, īstenojot sadarbības nolīgumus ar trešajām valstīm, tajā pašā laikā nosakot stingru satvaru, tostarp saistošas garantijas attiecībā uz pamattiesībām; tāpēc uzsver, ka OCTA skaidri iezīmē darbības virzienus, lietpratīgi norādot to kriminālo grupējumu darbības jomas un nodibinātos sakarus, kuru ģeogrāfisko izcelsmi bija iespējams noteikt;

(s)  ņemot vērā to, ka dažu ES pierobežas valstu varas iestādes vēl arvien nav īpaši imūnas pret noziedzību, iesaka izstrādāt īpašu pieeju, kas balstīta jaunā pārredzamības un pretkorupcijas iniciatīvā, kuras uzdevums ir strukturēt mūsu attiecības ar trešām valstīm un it īpaši ar ES kaimiņvalstīm;

(t)   iesaka, lai Padome mudina dalībvalstis īpaši neatlaidīgi uzraudzīt iespējamo teroristu organizāciju saikni ar organizētām noziedzīgām grupām, īpaši saistībā ar naudas atmazgāšanu un terorisma finansēšanu;

(u)  aicina turklāt Padomi ņemt vērā ES terorisma apkarošanas koordinatora būtisko nozīmi, jo viņš ir atbildīgs par terorisma apkarošanas instrumentiem un izlūkošanas darbību, kā arī par dalībvalstu policijas un drošības dienestu sniegtās informācijas koordināciju un apkopošanu;

(v)  aicina Padomes prezidentūru turpināt un intensificēt Austrijas prezidentūras laikā sāktās diskusijas, lai izstrādātu īstu "Iekšējās drošības arhitektūru";

(w) aicina Padomi prioritārā kārtā veikt pasākumus, lai pārtvertu naudas atmazgāšanas rezultātā radušos kapitālu un lai konfiscētu līdzekļus, kuru avots ir noziedzīga un mafijas veida darbība;

(x)  aicina Padomi mudināt tās valstis, kuras vēl to nav izdarījušas, parakstīt un ratificēt Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvenciju pret transnacionālo organizēto noziedzību (Palermo konvenciju) un ratificēt Apvienoto Nāciju Organizācijas Pretkorupcijas konvenciju;

(y)  aicina Padomi atbalstīt dalībvalstīs, īpaši tajos reģionos, kur kultūras un sociālā vide visspēcīgāk ietekmē organizēto noziedzību, tādus projektus izglītošanai par tiesību ievērošanu, kas tiktu īstenoti gan skolās, gan rajonos, kuros pastāv īpaši lielas problēmas, ar mērķi apkarot organizēto noziedzību ar liela apjoma izglītošanas kampaņas palīdzību;

(z)  aicina Padomi uzraudzīt tādu vēlēto iestāžu administratīvo un valsts pārvaldes darbību valsts, reģionālā un vietējā līmenī, kuru locekļi ir politiķi, kas ir bijuši apsūdzēti par saistību ar noziedzīgu vai mafijas veida darbību;

2.   uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo ieteikumu Padomei un informēšanas nolūkā Komisijai.

(1)

Organised Crime Threat Assessment” ir pieejams vietnē http://www.Europol.eu.int/publications/OCTA/OCTA2006.pdf.

(2)

OV L 162, 20.6.2002., 1. lpp.

(3)

Skatīt Komisijas ziņojumu par Padomes 2002. gada 13. jūnija Pamatlēmuma par kopējām izmeklēšanas grupām tiesisku transponēšanu (COM(2004) 858 galīgā redakcija).

(4)

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_245_

2http://ec.europa.eu/communication_white_paper/doc/white

3 www.eucpn.org : http://www.eucpn.org/keydocs/l_15320010608en00010003.pdf


IETEIKUMA PRIEKŠLIKUMS B6-0073/2006 (19.1.2006)

saskaņā ar Reglamenta 114. panta 1. punktu

iesniedza Bill Newton Dunn ALDE grupas vārdā

par stratēģijas koncepcijas izstrādāšanu cīņai pret organizēto noziedzību

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā Komisijas paziņojumu Padomei un Eiropas Parlamentam par stratēģijas koncepcijas izstrādāšanu cīņai pret organizēto noziedzību,

–   ņemot vērā Reglamenta 114. panta 1. punktu,

A. tā kā ir nepieciešams izstrādāt jaunu stratēģijas koncepciju cīņai pret organizēto noziedzību ES līmenī, sadarbojoties tādām Savienības struktūrām kā Eiropols, Eurojust, Eiropas Policijas akadēmija un policijas vadības operatīvie spēki;

B.  tā kā vairākas gan normatīva, gan nenormatīva rakstura iniciatīvas, kuras veicina organizētās noziedzības profilaksi un apkarošanu, tika apstiprinātas ES līmenī, kad tika izveidota brīvības, drošības un tiesiskuma telpa;

1.  iesniedz Padomei šādus ieteikumus:

a)  ratificēt un īstenot juridiskos instrumentus, kas attiecas uz Eiropolu un Eurojust, lai pastiprinātu cīņu pret organizēto noziedzību;

b)  izveidot pilnīgu un saskaņotu sistēmu tiesībaizsardzības iestāžu sadarbībai cīņā pret organizēto noziedzību;

c)  tuvināt tiesību aktus, lai pilnībā tiktu savstarpēji atzīti tiesas nolēmumi krimināllietās;

d)  atbalstīt daudzpusēju stratēģiju izstrādi, lai cīnītos pret organizēto noziedzību;

2.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo ieteikumu Padomei un informēšanas nolūkā Komisijai un Eiropadomei.


PROCEDŪRA

Virsraksts

Eiropas Parlamenta ieteikuma projekts Padomei par stratēģijas koncepcijas izstrādāšanu cīņai pret organizēto noziedzību

Procedūras Nr.

2006/2094(INI)

Izskatītie ieteikumu priekšlikumi

B6-0073/2006

 

 

Komiteja, kas atbildīga par jautājumu
  Datums, kad paziņoja plenārsēdē

LIBE
27.4.2006

Datums, kad nolēma sagatavot ziņojumu


4.10.2005

Komiteja(-s), kurai(-ām) ir lūgts sniegt atzinumu
  Datums, kad paziņoja plenārsēdē

 

 

 

 

 

Atzinumu nav sniegusi
  Lēmuma datums

 

 

 

 

 

Ciešāka sadarbība
  Datums, kad paziņoja plenārsēdē

 

Referents(-e/-i/-es)
  Iecelšanas datums

Bill Newton Dunn
4.10.2005

 

Aizstātais(-ā/-ie/-ās) referents(-e/-i/-es)

 

 

Izskatīšana komitejā

12.9.2006

19.12.2006

27.2.2007

21.3.2007

11.4.2007

Pieņemšanas datums

11.4.2007

Galīgā balsojuma rezultāti

+

-

0

46

1

0

Deputāti, kas bija klāt galīgajā balsojumā

Alexander Alvaro, Alfredo Antoniozzi, Philip Bradbourn, Mihael Brejc, Kathalijne Maria Buitenweg, Michael Cashman, Giuseppe Castiglione, Giusto Catania, Mladen Petrov Chervenyakov, Carlos Coelho, Fausto Correia, Panayiotis Demetriou, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Claudio Fava, Kinga Gál, Patrick Gaubert, Roland Gewalt, Elly de Groen-Kouwenhoven, Adeline Hazan, Lívia Járóka, Ewa Klamt, Magda Kósáné Kovács, Stavros Lambrinidis, Dan Mihalache, Viktória Mohácsi, Claude Moraes, Javier Moreno Sánchez, Martine Roure, Inger Segelström, Søren Bo Søndergaard, Károly Ferenc Szabó, Adina-Ioana Vălean, Ioannis Varvitsiotis, Manfred Weber

Aizstājējs(-i), kas bija klāt galīgajā balsojumā

Inés Ayala Sender, Edit Bauer, Simon Busuttil, Gérard Deprez, Maria da Assunção Esteves, Luis Herrero-Tejedor, Sophia in 't Veld, Ona Juknevičienė, Jean Lambert, Jörg Leichtfried, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Marian-Jean Marinescu, Witold Tomczak

Aizstājējs(-i) (178. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsojumā

 

Iesniegšanas datums

20.4.2007

 

Piezīmes (šī informācija pieejama tikai vienā valodā)

 

Juridisks paziņojums - Privātuma politika