SPRÁVA o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa určuje spoločný postup schvaľovania potravinárskych prísad, enzýmov a aróm

20.4.2007 - (KOM(2006)0423 – C6‑0258/2006 – 2006/0143(COD)) - ***I

Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín
Spravodajkyňa: Åsa Westlund

Postup : 2006/0143(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
A6-0153/2007

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa určuje spoločný postup schvaľovania potravinárskych prísad, enzýmov a aróm

(KOM(2006)0423 – C6‑0258/2006 – 2006/0143(COD))

(Spolurozhodovací postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–   so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (KOM(2006)0423)[1],

–   so zreteľom na článok 251 ods. 2 a článok 95 Zmluvy o ES, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C6‑0258/2006),

–   so zreteľom na stanovisko Výboru pre právne veci k navrhovanému právnemu základu,

–   so zreteľom na články 51 a 35 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín (A6‑0153/2007),

1.  schvaľuje zmenený a doplnený návrh Komisie;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh, alebo ho nahradiť iným textom;

3.  poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade a Komisii.

Text predložený KomisiouPozmeňujúce a doplňujúce návrhy Európskeho parlamentu

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1

Odôvodnenie 2

(2) Pri vykonávaní politiky Spoločenstva je potrebné zabezpečiť vysokú úroveň ochrany ľudského života a zdravia.

(2) Pri vykonávaní politiky Spoločenstva je nevyhnutné zabezpečiť vysokú úroveň ochrany ľudského života a zdravia a životného prostredia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2

Odôvodnenie 4

(4) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. XXX/2006 z ….o potravinárskych prísadách, nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. YYY/2006 z …. o potravinárskych enzýmoch a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. ZZZ/2006 z …. o arómach a určitých potravinových prísadách s aromatickými vlastnosťami stanovujú harmonizované kritériá a požiadavky týkajúce sa posudzovania a schvaľovania týchto látok.

(4) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. XXX/2006 z ….o potravinárskych prísadách, nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. YYY/2006 z …. o potravinárskych enzýmoch a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. ZZZ/2006 z …. o arómach a určitých potravinových prísadách s aromatickými vlastnosťami stanovujú kritériá a požiadavky týkajúce sa posudzovania a schvaľovania týchto látok.

Odôvodnenie

Nie je isté, či by kritériá mali byť pre rozličné látky úplne rovnaké. Jedným z dôvodov, prečo sa nimi zaoberajú tri rozličné nariadenia, je, že existujú viaceré rozdiely, ktoré treba zohľadniť.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3

Odôvodnenie 5a (nové)

(5a) Transparentnosť pri výrobe potravín a zaobchádzaní s nimi je absolútne nevyhnutná na dosiahnutie dôvery spotrebiteľov.

Odôvodnenie

Transparentnosť je dôležitým faktorom na vytvorenie dôvery spotrebiteľov v spôsob, akým EÚ riadi otázky súvisiace s potravinami.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4

Odôvodnenie 7a (nové)

 

7a) Kritériá na udelenie povolenia uvedené v nariadeniach (ES) č. XXX/2006, (ES) č. YYY/2006 a (ES) č. ZZZ/2006 by mali byť splnené aj pre udelenie povolenia podľa tohto nariadenia.

Odôvodnenie

Táto skutočnosť je samozrejmá, ale neuvádza sa konkrétne v návrhu Komisie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5

Odôvodnenie 9

(9) V súlade s rámcom hodnotenia rizík vo veci bezpečnosti potravín určeným nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 z 28. januára 2002, ktorým sa ustanovujú všeobecné zásady a požiadavky potravinového práva, zriaďuje Európsky úrad pre bezpečnosť potravín a ustanovujú postupy v záležitostiach bezpečnosti potravín, uvedenie látok na trh možno schváliť až po vedeckom posúdení, na čo najvyššej úrovni, rizík, ktoré predstavujú pre ľudské zdravie. Po tomto posúdení, ktoré sa musí vykonať pod záštitou Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín (ďalej len „úrad“), musí nasledovať rozhodnutie o riadení rizika prijaté Komisiou v rámci regulačného postupu zabezpečujúceho úzku spoluprácu medzi Komisiou a členskými štátmi.

9) V súlade s rámcom hodnotenia rizík vo veci bezpečnosti potravín určeným nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 z 28. januára 2002, ktorým sa ustanovujú všeobecné zásady a požiadavky potravinového práva, zriaďuje Európsky úrad pre bezpečnosť potravín a ustanovujú postupy v záležitostiach bezpečnosti potravín, možno uvedenie látok na trh schváliť až po dôkladnom nezávislom vedeckom posúdení rizík, ktoré predstavujú pre ľudské zdravie. Po tomto posúdení, ktoré sa musí vykonať pod záštitou Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín (ďalej len „úrad“), musí nasledovať rozhodnutie o riadení rizika prijaté Komisiou v rámci regulačného postupu zabezpečujúceho úzku spoluprácu medzi Komisiou a členskými štátmi.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6

Odôvodnenie 10

(10) Je zrejmé, že samotné vedecké posúdenie rizík nemôže v niektorých prípadoch poskytnúť všetky informácie, na ktorých by sa malo zakladať rozhodnutie o riadení rizika, a že môžu byť zohľadnené ďalšie opodstatnené faktory, ktoré sú náležité pre skúmanú otázku.

(10) Je zrejmé, že samotné vedecké posúdenie rizík nemôže poskytnúť všetky informácie, na ktorých by sa malo zakladať rozhodnutie o riadení rizika, a že musia byť zohľadnené ďalšie opodstatnené faktory, ktoré sú relevantné pre skúmanú otázku.

Odôvodnenie

Aj iné opodstatnené faktory týkajúce sa tejto problematiky – otázky bezpečnosti v súvislosti so zdravím spotrebiteľov, primeraná technologická potreba, prínosy a výhody pre spotrebiteľa – musia byť v každom prípade zohľadnené.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7

Odôvodnenie 11

(11) S cieľom nepretržite informovať prevádzkovateľov v príslušných odvetviach a verejnosť o platných povoleniach, musia byť schválené látky uvedené na zozname Spoločenstva, ktorý zostavuje, spravuje a uverejňuje Komisia.

(11) S cieľom nepretržite informovať prevádzkovateľov v príslušných odvetviach a verejnosť o platných povoleniach, je nevyhnutné zahrnúť schválené látky do zoznamu Spoločenstva, ktorý zostavuje, spravuje a uverejňuje Komisia.

Odôvodnenie

Spotrebitelia a priemyselné odvetvia musia byť schopné predpokladať, že látky a použitia, ktoré nie sú zahrnuté do zoznamu Spoločenstva, nie sú povolené.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8

Odôvodnenie 13

(13) Jednotný postup schvaľovania látok musí spĺňať požiadavky transparentnosti a informovanosti verejnosti, pričom musí žiadateľovi zaručiť právo na zachovanie dôvernosti niektorých informácií.

(13) Jednotný postup schvaľovania látok musí spĺňať požiadavky transparentnosti a informovanosti verejnosti, pričom musí žiadateľovi v odôvodnených prípadoch a z uvedených dôvodov zaručiť právo na zachovanie dôvernosti niektorých informácií.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9

Odôvodnenie 16

(16) V snahe o účinnosť a zjednodušenie právnych predpisov je potrebné zo strednodobého hľadiska preskúmať, či by bolo vhodné rozšíriť rozsah pôsobnosti spoločného postupu na ďalšie predpisy existujúce v potravinárskej oblasti.

(16) V snahe o účinnosť a zjednodušenie právnych predpisov je potrebné zo strednodobého hľadiska preskúmať a poradiť sa so všetkými zúčastnenými stranami, či by bolo vhodné rozšíriť rozsah pôsobnosti spoločného postupu na ďalšie predpisy existujúce v potravinárskej oblasti.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10

Odôvodnenie 18

(18) Je potrebné prijať opatrenia nevyhnutné na implementáciu tohto nariadenia v súlade s rozhodnutím Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon vykonávacích právomocí prenesených na Komisiu9.

(18) Je potrebné prijať opatrenia nevyhnutné na implementáciu tohto nariadenia v súlade s rozhodnutím Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon vykonávacích právomocí prenesených na Komisiu9. Komisia by sa pri príprave opatrení, ktoré sa predkladajú výboru uvedenému v spomínanom rozhodnutí, mala poradiť podľa potreby so zúčastnenými stranami.

9 Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23.

9 Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23. Rozhodnutie zmenené a doplnené rozhodnutím 2006/512/ES (Ú. v. EÚ L 200, 22.7.2006, s. 11).

Odôvodnenie

Aby sa zabezpečila maximálna transparentnosť a otvorenosť, mali by sa uviesť konkrétne ustanovenia umožňujúce neformálne konzultácie so zúčastnenými stranami pred prijatím akéhokoľvek rozhodnutia v rámci SCoFCAH (Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11

Článok 1 odsek 1

1. Toto nariadenie určuje jednotný postup posudzovania a schvaľovania (ďalej len „jednotný postup“) potravinárskych prísad, potravinárskych enzýmov, potravinárskych aróm a východiskových materiálov pre potravinárske arómy používaných alebo určených na použitie v potravinách alebo na potravinách (ďalej len „látky“), ktoré podporuje voľný pohyb týchto látok v Spoločenstve.

1. Toto nariadenie určuje jednotný postup posudzovania a schvaľovania (ďalej len „jednotný postup“) potravinárskych prísad, potravinárskych enzýmov, potravinárskych aróm a východiskových materiálov pre potravinárske arómy používaných alebo určených na použitie v potravinách alebo na potravinách (ďalej len „látky“), ktorý podporuje lepšiu ochranu spotrebiteľa a verejné zdravie a voľný pohyb potravín v Spoločenstve.

Odôvodnenie

Hlavným cieľom tohto právneho predpisu je prispieť k voľnému pohybu potravín v Spoločenstve.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12

Článok 1 odsek 1 pododsek 1a (nový)

 

Toto nariadenie sa nevzťahuje na výrobky povolené na základe nariadenia (ES) č. 2065/2003 Európskeho parlamentu a Rady z 10. novembra 2003 o údenárskych arómach používaných alebo určených na použitie v potravinách alebo na potravinách1.

 

¹ Ú. v. EÚ L 309, 26. 11. 2003, s. 1.

Odôvodnenie

Údenárske arómy sú dostatočne a primerane upravené v nariadení (ES) č. 2065/2003. Ich výslovné vyňatie z pôsobnosti tohto nariadenia prispeje k jasnejším právnym predpisom.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 13

Článok 2 odsek 1

1. V rámci právnych predpisov pre jednotlivé potravinárske odvetvia sú látky, ktorých uvedenie na trh v Spoločenstve je povolené, uvedené na zozname, ktorého obsah určujú uvedené právne predpisy (ďalej len „zoznam Spoločenstva“). Zoznam Spoločenstva aktualizuje Komisia. Uverejňuje sa v Úradnom vestníku Európskej únie.

1. V rámci právnych predpisov pre jednotlivé potravinárske odvetvia sú látky, ktorých uvedenie na trh v Spoločenstve je povolené, uvedené na zozname, ktorého obsah určujú uvedené právne predpisy (ďalej len „zoznam Spoločenstva“). Zoznam Spoločenstva sa aktualizuje nariadením Európskeho parlamentu a Rady. Uverejňuje sa v Úradnom vestníku Európskej únie.

Odôvodnenie

Väčšina úprav a aktualizácií zoznamu Spoločenstva sú predmetom kontroverzných diskusií v Európskom parlamente aj v Rade. Hoci by sa dohoda často dala dosiahnuť v prvom čítaní, rozhodnutie by sa nemalo ponechať na Komisii a komitologickom postupe.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 14

Článok 2 odsek 1 pododsek 1a (nový)

 

Látky uvedené na zozname Spoločenstva môžu používať všetci prevádzkovatelia potravinárskych podnikov v súlade s podmienkami, ktoré sa na ne vzťahujú, a za predpokladu, že ich použitie nie je obmedzené podľa článku 12 ods. 6 písm. a).

Odôvodnenie

Zaradenie určitej látky na zoznam Spoločenstva si vyžaduje rozsiahle toxikologické štúdie. Je pochopiteľné, že zodpovední výrobcovia vykonávajúci tieto štúdie, ktorí do tohto procesu vkladajú značné finančné prostriedky, očakávajú aspoň nejaký čas prospech z výhod vyplývajúcich z udelenia povolenia (pozri pozmeňujúci a doplňujúci návrh 60, ktorý predkladá Horst Schnellhardt).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 15

Článok 3 odsek 2 pododsek 2

Pokiaľ však ide o aktualizácie uvedené v článku 2 ods. 2 písm. b) a písm. c), Komisia požiada úrad o stanovisko, iba ak by tieto aktualizácie mohli mať vplyv na verejné zdravie.

Pokiaľ však ide o aktualizácie uvedené v článku 2 ods. 2 písm. b) a písm. c), Komisia požiada úrad o stanovisko, iba ak by tieto aktualizácie mohli mať vplyv na ľudské zdravie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 16

Článok 3 odsek 3

3. Jednotný postup sa končí prijatím nariadenia Komisie, ktorým sa vykonáva aktualizácia v súlade s článkom 7.

3. Jednotný postup sa končí prijatím nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa vykonáva aktualizácia.

Odôvodnenie

Jednotný postup sa má zakladať na spolurozhodovacom postupe. Zmeny a aktualizície zoznamu Spoločenstva sú často predmetom kontroverzných diskusií v Európskom parlamente aj v Rade, rozhodnutie by sa preto nemalo ponechať na Komisii a komitologickom postupe.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 17

Článok 3 odsek 3a (nový)

3a. Všetky schválenia použitia potravinárskych prísad, enzýmov a aróm sa pravidelne prehodnocujú.

Odôvodnenie

Je dôležité, aby bolo používanie látok v potravinách v súlade s najnovšími vedeckými poznatkami. Pre určité skupiny spotrebiteľov je tiež dôležité, aby sa nepoužívané látky a neaktuálne spôsoby použitia zo zoznamu vymazali.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 18

Článok 3 odsek 4 pododsek 1

4. Odchylne od odseku 3 môže Komisia ukončiť jednotný postup v ktorejkoľvej etape postupu a upustiť od vykonania plánovanej aktualizácie, pokiaľ usúdi, že takáto aktualizácia nie je odôvodnená. V prípade potreby zohľadní stanovisko úradu, každé náležité ustanovenie právnych predpisov Spoločenstva a ďalšie opodstatnené faktory užitočné pre skúmanú otázku.

4. Odchylne od odseku 3 môže Komisia ukončiť jednotný postup v ktorejkoľvej etape postupu a upustiť od vykonania plánovanej aktualizácie, pokým nebol návrh nariadenia predložený Európskemu parlamentu a Rade, ak usúdi, že takáto aktualizácia nie je odôvodnená. V prípade potreby zohľadní stanovisko úradu, každé náležité ustanovenie právnych predpisov Spoločenstva a ďalšie opodstatnené faktory užitočné pre skúmanú otázku.

Odôvodnenie

Jednotný postup sa má zakladať na spolurozhodovacom postupe. Zmeny a aktualizície zoznamu Spoločenstva sú často predmetom kontroverzných diskusií v Európskom parlamente aj v Rade, rozhodnutie by sa preto nemalo ponechať na Komisii a komitologickom postupe.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 19

Článok 3 odsek 4 pododsek 2

V takom prípade, a ak je to potrebné, Komisia informuje priamo žiadateľa a vo svojom liste uvedie dôvody, pre ktoré usudzuje, že aktualizácia nie je odôvodnená.

V takom prípade Komisia uverejní svoje rozhodnutie v súlade s ustanoveniami článku 12, informuje priamo žiadateľa a vo svojom liste uvedie dôvody, pre ktoré usudzuje, že aktualizácia nie je odôvodnená.

Odôvodnenie

Aj rozhodnutia o tom, že sa neprijme žiadne rozhodnutie, sa musia uverejňovať. Transparentnosť je dôležitým faktorom na vytvorenie dôvery spotrebiteľov v spôsob, akým EÚ riadi otázky súvisiace s potravinami.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 20

Článok 4 odsek 1

1. Ak je Komisii adresovaná žiadosť, ktorej predmetom je aktualizácia zoznamu Spoločenstva, Komisia:

1. Ak je Komisii adresovaná žiadosť, ktorej predmetom je aktualizácia zoznamu Spoločenstva, Komisia:

a) zašle žiadateľovi písomné potvrdenie prijatia do štrnástich pracovných dní odo dňa prijatia žiadosti;

a) zašle žiadateľovi písomné potvrdenie prijatia do štrnástich pracovných dní odo dňa prijatia žiadosti;

b) ak je to potrebné, odovzdá žiadosť úradu a požiada ho o stanovisko.

b) odovzdá žiadosť úradu a požiada ho o stanovisko.

Komisia sprístupní žiadosť členským štátom.

Komisia sprístupní žiadosť Európskemu parlamentu, členským štátom a zúčastneným stranám.

Odôvodnenie

Väčšina úprav a aktualizácií zoznamu Spoločenstva je predmetom kontroverzných diskusií v Európskom parlamente aj v Rade. Hoci by sa dohoda často dala dosiahnuť v prvom čítaní, rozhodnutie by sa nemalo ponechať na Komisii a komitologickom postupe.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 21

Článok 4 odsek 2

2. Pokiaľ Komisia začne konanie na vlastný podnet, informuje o tom členské štáty a v prípade potreby požiada úrad o stanovisko.

2. Pokiaľ Komisia začne konanie na vlastný podnet, informuje o tom členské štáty, túto skutočnosť uverejní a v prípade potreby požiada úrad o stanovisko.

Odôvodnenie

Transparentnosť je dôležitým faktorom na vytvorenie dôvery spotrebiteľov v spôsob, akým EÚ riadi otázky súvisiace s potravinami.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 22

Článok 5 odsek 1

1. Úrad predloží svoje stanovisko v lehote šiestich mesiacov od prijatia platnej žiadosti.

1. Úrad predloží svoje stanovisko v lehote deviatich mesiacov od prijatia platnej žiadosti.

Odôvodnenie

Vzhľadom na zdroje, ktoré má k dispozícii EFSA (Európsky úrad pre bezpečnosť potravín), a na štandardy kvality, ktoré sa v prípade stanoviska EFSA vyžadujú, je krátky čas uvedený v návrhu Komisie nevhodný.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 23

Článok 5 odsek 2

2. Úrad oznámi svoje stanovisko Komisii a členským štátom a v prípade potreby žiadateľovi.

2. Úrad oznámi svoje stanovisko Komisii a členským štátom a žiadateľovi. Stanovisko sa tiež uverejní v súlade s ustanoveniami článku 12.

Odôvodnenie

Žiadateľ musí byť VŽDY informovaný a stanovisko EFSA sa musí uverejňovať.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 24

Článok 6 odsek 1

1. V riadne odôvodnených prípadoch, keď úrad požaduje od žiadateľa doplňujúce informácie, môže sa lehota uvedená v článku 5 ods. 1 predĺžiť. Po porade so žiadateľom úrad stanoví lehotu, v ktorej majú byť tieto informácie poskytnuté, a informuje Komisiu o potrebnej dodatočnej lehote. Ak Komisia v lehote ôsmich pracovných dní od oznámenia informácie úradom nevznesie námietku, lehota uvedená v článku 5 ods. 1 sa automaticky predĺži o dodatočnú lehotu.

1. Ak úrad požaduje od žiadateľa doplňujúce informácie, môže sa lehota uvedená v článku 5 ods. 1 predĺžiť. Po porade so žiadateľom úrad stanoví lehotu, v ktorej majú byť tieto informácie poskytnuté, a informuje Komisiu o potrebnej dodatočnej lehote. Ak Komisia v lehote ôsmich pracovných dní od oznámenia informácie úradom nevznesie námietku, lehota uvedená v článku 5 ods. 1 sa automaticky predĺži o dodatočnú lehotu.

Odôvodnenie

V prípade, že žiadosť neobsahuje všetky údaje, ktoré potrebuje úrad pri posúdení rizikovosti danej látky, predĺži sa príslušná časová lehota, aby bolo možné rizikovosť skutočne vyhodnotiť.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 25

Článok 6 odsek 3

3. Pokiaľ žiadateľ predloží doplňujúce informácie z vlastnej iniciatívy, predloží ich úradu a Komisii. V tomto prípade úrad predloží svoje stanovisko v pôvodnej lehote.

3. Pokiaľ žiadateľ predloží doplňujúce informácie z vlastnej iniciatívy, predloží ich úradu a Komisii V tomto prípade úrad predloží svoje stanovisko v pôvodnej lehote, okrem prípadov, ak existujú mimoriadne dôvody na predĺženie tejto lehoty.

Odôvodnenie

Nesmie existovať žiadna motivácia na to, aby žiadateľ predkladal doplňujúce informácie po uplynutí lehoty. Bez vyššie uvedeného doplnenia by takýto negatívny podnet existoval.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 26

Článok 7

Komisia do deviatich mesiacov od vydania stanoviska úradom predloží výboru uvedenému v článku 14 ods. 1 návrh nariadenia, ktorým sa aktualizuje zoznam Spoločenstva, zohľadňujúci stanovisko úradu, každé náležité ustanovenie právnych predpisov Spoločenstva a ďalšie opodstatnené faktory užitočné pre skúmanú otázku.

Komisia do šiestich mesiacov od vydania stanoviska úradom predloží Európskemu parlamentu a Rade návrh nariadenia, ktorým sa aktualizuje zoznam Spoločenstva, zohľadňujúci stanovisko úradu, každé náležité ustanovenie právnych predpisov Spoločenstva a ďalšie opodstatnené faktory užitočné pre skúmanú otázku.

 

Komisia svoj návrh odôvodní a vysvetlí úvahy, na ktorých sa tento návrh zakladá.

Pokiaľ návrh nariadenia nie je v súlade so stanoviskom úradu, Komisia poskytne vysvetlenie tohto nesúladu.

Pokiaľ návrh nariadenia nie je v súlade so stanoviskom úradu, Komisia poskytne dôvody svojho rozhodnutia.

Nariadenie sa prijíma v súlade s postupom uvedeným v článku 14 ods. 2.

 

Odôvodnenie

Väčšina úprav a aktualizácií zoznamu Spoločenstva je predmetom kontroverzných diskusií v Európskom parlamente aj v Rade. Hoci by sa dohoda často dala dosiahnuť v prvom čítaní, rozhodnutie by sa nemalo ponechať na Komisii a komitologickom postupe.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 27

Článok 8 odsek 1

1. V prípade, ak Komisia požaduje od žiadateľa doplňujúce informácie o aspektoch týkajúcich sa riadenia rizík, určí po dohode so žiadateľom lehotu, v ktorej je potrebné tieto informácie predložiť. V tomto prípade sa môže lehota uvedená v článku 7 zodpovedajúcim spôsobom predĺžiť.

1. V prípade, ak Komisia požaduje od žiadateľa doplňujúce informácie o aspektoch týkajúcich sa riadenia rizík, určí po dohode so žiadateľom lehotu, v ktorej je potrebné tieto informácie predložiť. V tomto prípade môže Komisia lehotu uvedenú v článku 7 predĺžiť a informuje o tom členské štáty.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 28

Článok 10

Komisia môže predĺžiť lehoty uvedené v článku 5 ods. 1 a v článku 7 na vlastný podnet alebo v prípade potreby na žiadosť úradu, pokiaľ to odôvodňuje charakter žiadosti bez toho, aby bol dotknutý príslušný článok 6 ods. 1 a článok 8 ods. 1. V tomto prípade, ak je to potrebné, Komisia informuje žiadateľa o tomto predĺžení, ako aj o jeho dôvodoch.

Komisia môže predĺžiť lehoty uvedené v článku 5 ods. 1 a v článku 7 na vlastný podnet alebo v prípade potreby na žiadosť úradu, pokiaľ to odôvodňuje charakter žiadosti bez toho, aby bol dotknutý príslušný článok 6 ods. 1 a článok 8 ods. 1. V tomto prípade Komisia informuje žiadateľa a členské štáty o tomto predĺžení, ako aj o jeho dôvodoch.

Odôvodnenie

Žiadateľ má byť vždy informovaný o akomkoľvek predĺžení lehôt. Takisto majú byť informované aj členské štáty.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 29

Článok 11 odsek 1a (nový)

 

Komisia zabezpečí transparentnosť postupu schvaľovania tým, že uverejní všetky žiadosti a sprístupní verejnosti všetky relevantné materiály k danej otázke.

Odôvodnenie

Transparentnosť je dôležitým faktorom na vytvorenie dôvery spotrebiteľov v spôsob, akým EÚ riadi otázky súvisiace s potravinami.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 30

Článok 12 odsek 1 pododsek 1

1. Spomedzi informácií, ktoré poskytuje žiadateľ, môžu byť predmetom dôverného spracovania tie, ktorých uverejnenie by mohlo významne poškodiť jeho postavenie v rámci hospodárskej súťaže.

1. Informácie, ktoré poskytuje žiadateľ, môžu byť predmetom dôverného spracovania len vtedy, ak by ich uverejnenie mohlo významne poškodiť jeho postavenie v rámci hospodárskej súťaže.

Odôvodnenie

Transparentnosť je dôležitým faktorom na vytvorenie dôvery spotrebiteľov v spôsob, akým EÚ riadi otázky súvisiace s potravinami. V niektorých prípadoch však môže byť dôverné spracovanie informácií opodstatnené.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 31

Článok 12 odsek 1 pododsek 2 uvádzacia veta

V žiadnom prípade sa za dôverné nepokladajú tieto informácie:

V žiadnom prípade sa za dôverné nemôžu nikdy pokladať tieto informácie:

Odôvodnenie

Transparentnosť je dôležitým faktorom na vytvorenie dôvery spotrebiteľov v spôsob, akým EÚ riadi otázky súvisiace s potravinami. V niektorých prípadoch však môže byť dôverné spracovanie informácií opodstatnené.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 32

Článok 12 odsek 3

3. Komisia určí, ktoré informácie môžu zostať dôverné, a informuje o tom žiadateľa.

3. Komisia určí, ktoré informácie môžu zostať dôverné, a informuje o tom žiadateľa a členské štáty.

Odôvodnenie

Aj členské štáty majú byť informované.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 33

Článok 12 odsek 6a (nový)

 

Vedecké údaje a ostatné informácie uvedené žiadateľom sa nesmú využiť v prospech iného žiadateľa počas piatich rokov od dátumu vydania povolenia, pokiaľ sa iný žiadateľ na použití týchto údajov a informácií a príslušnom zdieľaní nákladov s predchádzajúcim žiadateľom nedohodol, ak

 

a) boli vedecké údaje a ostané informácie ustanovené za údaje s vlastníckym právom predchádzajúcim žiadateľom pri podaní jeho žiadosti; a

 

b) predchádzajúci žiadateľ mal výlučné referenčné práva k údajom s vlastníckym právom v čase podania jeho žiadosti; a

 

c) potravinárska prísada nemohla byť povolená bez poskytnutia údajov s vlastníckym právom predchádzajúcim žiadateľom.

Odôvodnenie

Zaradenie určitej látky na zoznam Spoločenstva si vyžaduje rozsiahle toxikologické štúdie. Je pochopiteľné, že zodpovední výrobcovia vykonávajúci tieto štúdie, ktorí do tohto procesu vkladajú značné finančné prostriedky, očakávajú aspoň nejaký čas prospech z výhod vyplývajúcich z udelenia povolenia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 34

Článok 14 odsek 2a (nový)

 

2a. Pri odvolávaní sa na tento odsek sa uplatňuje článok 5a odseky 1 až 4 a článok 7 rozhodnutia 1999/468/ES so zreteľom na ustanovenia článku 8 tohto rozhodnutia.

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh je potrebný na zosúladenie textu s ustanoveniami nového rozhodnutia o komitológii.

 • [1]  Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.

DÔVODOVÁ SPRÁVA

Environmentálne hľadiská

V súlade s Cardiffským procesom musia byť environmentálne aspekty začlenené do všetkých právnych predpisov EÚ.

Pri týchto právnych predpisoch je to obzvlášť rozhodujúce, pretože to, čo človek konzumuje, nezostáva v ľudskom tele, ale sa rozptyľuje v prírodnom prostredí a stáva sa súčasťou prírodného kolobehu. Pri rozhodovaní o tom, či bude povolenie udelené alebo nie, by sa preto mali brať do úvahy negatívne vplyvy na životné prostredie. Z tohto dôvodu by základom tohto nariadenia mal byť tiež článok 175 Zmluvy o založení Európskych spoločenstiev.

Transparentnosť

Ak majú mať spotrebitelia dôveru v spôsob, akým Európska únia riadi otázky týkajúce sa potravín, rozhodujúcim faktorom je transparentnosť. Preto musí Komisia zabezpečiť transparentnosť procesu schvaľovania tým, že uverejní všetky žiadosti a sprístupní verejnosti všetok relevantný materiál týkajúci sa danej veci. Výrobcovia žiadajúci o povolenie musia byť o otázkach spojených s ich žiadosťou vždy priamo informovaní.

Komisia by mala byť schopná bez problémov vysvetliť úvahy, na ktorých sa zakladá jej rozhodnutie. Takéto transparentné vysvetlenie by malo byť prínosom pre spotrebiteľov, priemysel a orgány členských štátov. Komisia by mala preto vždy zverejniť svoje návrhy rozhodnutí, zdôvodniť svoj návrh a vysvetliť úvahy, na ktorých sa zakladá jej rozhodnutie.

Rozhodnutie o neprijatí rozhodnutia by malo byť tiež zverejnené.

Komisia takisto vysvetlí pozadie konečného rozhodnutia v prípadoch, kedy sa prijaté nariadenie odchyľuje od pôvodného návrhu Komisie Stálemu výboru pre potravinový reťazec a zdravotný stav zvierat.

Potravinová bezpečnosť

Vzhľadom na zdroje, ktoré má Európsky úrad pre potravinovú bezpečnosť k dispozícii, a na normy kvality vyžadované od stanoviska tohto úradu, nie je šesť mesiacov, ako navrhla Komisia, dostatočná lehota na vypracovanie stanoviska k žiadosti.

So zreteľom na potravinovú bezpečnosť sa preto navrhuje, aby bola táto lehota predĺžená tak, aby mal Európsky úrad pre potravinovú bezpečnosť na predloženie stanoviska deväť mesiacov.

Je dôležité, aby bolo použitie látok v potravinách v súlade s najnovším vedeckým výskumom.

Takisto je pre isté skupiny spotrebiteľov dôležité, aby sa vyradili zo zoznamu látky a použitia, ktoré už nie sú aktuálne. Všetky povolenia na použitie potravinárskych prísad, enzýmov a aróm musia byť pravidelne revidované.

Nový komitologický postup

K návrhu Komisie sa podľa nového komitologického postupu navrhuje viacero zmien a doplnení.

STANOVISKO VÝBORU PRE PRÁVNE VECI K PRÁVNEMU ZÁKLADU

22.3.2007

Vážený pán

Miroslav Ouzký

predseda

Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín

BRUSEL

Vec:         Stanovisko k právnemu základu návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa určuje spoločný postup schvaľovania potravinárskych prísad, enzýmov a aróm (KOM(2006)0423) – C6‑0258/2006 – 2006/0143(COD))[1]

Vážený pán predseda,

listom z 28. februára 2007 ste žiadali Výbor pre právne veci v súlade s článkom 35 ods. 2 rokovacieho poriadku, aby posúdil, či je právny základ uvedeného návrhu Komisie platný a primeraný.

Výbor preskúmal uvedenú vec na schôdzi, ktorá sa konala 20. marca 2007.

Hlavná spravodajkyňa výboru, pani Westlund, navrhuje zmeniť právny základ návrhu z článku 95 na článok 95 spolu s článkom 175 Zmluvy o ES.

Právny základ

Všetky právne akty Spoločenstva musia vychádzať z právneho základu ustanoveného v zmluve (alebo v inom právnom akte, kde je účelom predmetného aktu vykonanie iného aktu). Právny základ definuje právomoci Spoločenstva ratione materiae a upresňuje spôsob výkonu danej právomoci, t. j. legislatívny nástroj alebo nástroje, ktoré sa môžu využiť, a postup rozhodovania.

Vzhľadom na dôsledky právneho základu je jeho výber mimoriadne dôležitý najmä pre Parlament, pretože určuje mieru jeho prípadnej účasti a právomoci v legislatívnom procese.

Podľa Súdneho dvora nie je výber právneho základu subjektívny, ale „musí byť založený na objektívnych faktoroch, ktoré môžu byť súdne preskúmané“[2], ako napríklad účel a obsah predmetného opatrenia[3]. Rozhodujúcim faktorom by mal byť hlavný cieľ opatrenia.[4]

Podľa judikatúry Súdneho dvora je všeobecný článok zmluvy dostatočným právnym základom aj vtedy, ak je druhoradým cieľom predmetného opatrenia dosiahnutie cieľa uvedeného v špecifickom článku zmluvy[5].

Ak sú ale ciele ochrany ľudského zdravia a vytvárania a fungovania vnútorného trhu neoddeliteľne prepojené bez toho, aby bol jeden z nich vzhľadom na ostatné sekundárny alebo nepriamy, mali by byť použité obidva právne základy, vzhľadom na to, že v článku 95 aj článku 175 ods. 1[6] je stanovený ten istý postup rozhodovania (spolurozhodovanie).

Hlavný výbor navrhuje, aby bol právnym základom návrhu nariadenia článok 175[7] spolu s článkom 95[8] Zmluvy o ES. Článok 175 ods. 1 sa odvoláva na ciele článku 174[9], a to najmä na:

— udržiavanie, ochranu a zlepšovanie kvality životného prostredia,

— ochranu ľudského zdravia,

— rozvážne a racionálne využívanie prírodných zdrojov,

— podporu opatrení na medzinárodnej úrovni pri riešení regionálnych alebo celosvetových problémov životného prostredia.

Cieľ a obsah návrhu nariadenia a posúdenie jeho právneho základu

Článok 1 stanovuje nasledovné:

„1.    Toto nariadenie určuje jednotný postup posudzovania a schvaľovania (ďalej len „jednotný postup“) potravinárskych prísad, potravinárskych enzýmov, potravinárskych aróm a východiskových materiálov pre potravinárske arómy používaných alebo určených na použitie v potravinách alebo na potravinách (ďalej len „látky“), ktoré podporuje voľný pohyb týchto látok v Spoločenstve.

2.      Jednotný postup určuje procedurálne podmienky, ktorými sa riadi aktualizácia zoznamov látok, ktorých uvedenie na trh je v Spoločenstve schvaľované podľa nariadení (ES) č. XXX/2006, (ES) č. YYY/2006 a (ES) č. ZZZ/2006 (ďalej len „právne predpisy pre jednotlivé potravinárske odvetvia“).

3.      Kritériá, podľa ktorých môžu byť látky zahrnuté do zoznamu Spoločenstva ustanoveného v článku 2, obsah nariadenia uvedeného v článku 7 a v prípade potreby prechodné ustanovenia týkajúce sa prebiehajúcich postupov určujú právne predpisy pre jednotlivé potravinárske odvetvia.“

Odôvodnenia 1, 2 a 3 sú nasledovné:

„(1)   Voľný pohyb bezpečných a zdravých potravín je základným aspektom vnútorného trhu a významne prispieva k zdraviu a blahu občanov a k ich ekonomickým a sociálnym záujmom.

(2)    Pri vykonávaní politiky Spoločenstva je potrebné zabezpečiť vysokú úroveň ochrany ľudského života a zdravia.

(3)    V záujme ochrany ľudského zdravia musí byť používanie prísad, enzýmov a aróm v ľudskej výžive podriadené posudzovaniu ich neškodnosti pred tým, ako sa uvedú na trh Spoločenstva.“

Obsah návrhu nariadenia možno zhrnúť nasledovne:

Kapitola I: Všeobecné zásady

Jednotný postup je ustanovený na posudzovanie a schválenie prísad, enzýmov a aróm. Tento postup je zostavený tak, aby bol jednoduchý, rýchly a účinný, pričom dodržiava zásady dobrej správy a právnej istoty. Zameriava sa na aktualizáciu zoznamu povolených látok na základe kritérií stanovených v právnych predpisoch pre jednotlivé odvetvia, ktorý je Komisia povinná vypracovať a viesť.

Kapitola II: Jednotný postup

Podľa navrhovaného postupu majú byť žiadosti, ktorých predmetom je aktualizácia, adresované priamo Komisii bez toho, aby boli najskôr určené vnútroštátnemu orgánu.

Komisia postúpi žiadosť úradu a členským štátom a požiada o stanovisko úrad, ktorý ho musí vydať v lehote šiestich mesiacov.

S cieľom zabezpečiť záväznosť aktualizačných opatrení stanovuje návrh pre ich prijatie právnu formu nariadenia v súlade s komitologickým postupom.

Pri aktualizácii zoznamu v rámci tohto návrhu nariadenia je potrebné zohľadniť všetky ostatné relevantné legitímne faktory. Pri začatí rozhodovacieho procesu tak Komisia, ako aj správca rizík, môže navrhnúť opatrenie odchyľujúce sa od výsledkov hodnotenia rizík realizovaného pod záštitou úradu. V podobných prípadoch je Komisia povinná odôvodniť túto odchýlku. Je to v súlade so všeobecnými zásadami pre analýzu rizík z Codex Alimentarius.

Kapitola III: Rôzne ustanovenia

S cieľom zohľadniť špecifiká všetkých právnych predpisov pre jednotlivé potravinárske odvetvia tento návrh oprávňuje Komisiu určiť po porade s úradom rôzne podrobnosti postupu a v prípade zložitých a citlivých žiadostí poskytuje určitú pružnosť.

Všetky údaje, ktoré nie sú dôverné, by mali byť sprístupnené verejnosti.

Ak sa členské štáty alebo Komisia domnievajú, že niektorá látka schválená v súlade s týmto návrhom predstavuje závažné riziko pre zdravie ľudí, zvierat alebo životné prostredie, návrh stanovuje povinnosť prijať mimoriadne opatrenia.

Podľa dôvodovej správy „V rámci úsilia, ktoré sa vyvíja v snahe zlepšiť právne predpisy Spoločenstva na základe konceptu „z farmy na stôl“, Komisia v bielej knihe o bezpečnosti potravín oznámila svoj zámer aktualizovať a doplniť súčasné právne predpisy týkajúce sa prísad a aróm, ako aj ustanoviť osobitné ustanovenia o enzýmoch (akcie 11 a 13 bielej knihy).

Cieľom tohto návrhu je zabezpečiť správne fungovanie vnútorného trhu, pričom sa zabezpečí vysoká úroveň ochrany ľudského života a zdravia, pokiaľ ide o potravinárske prísady, enzýmy a arómy.

Z tohto dôvodu je cieľom návrhu ustanoviť jednotný centralizovaný, účinný, praktický a transparentný schvaľovací postup založený na hodnotení rizík, ktoré vykonáva Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (ďalej len „úrad“) a na riadení rizík, do ktorých Komisia a členské štáty zasahujú v rámci konania regulačného výboru. Na základe vedeckých hodnotení úradu sa Komisia poveruje vypracovať, viesť a aktualizovať druhový pozitívny zoznam pre každú kategóriu príslušných látok. Zahrnutie látky do jedného z týchto zoznamov znamená, že jej používanie je všeobecne povolené všetkým prevádzkovateľom pôsobiacim na trhu Spoločenstva.“

Komisia odôvodňuje uplatnenie článku 95 nasledovne: „Cieľom tohto návrhu je zlepšiť podmienky fungovania vnútorného trhu, pretože výrobky schválené v súlade s navrhovaným postupom sa môžu používať v celom Spoločenstve. Plánované nariadenie prinesie harmonizáciu právnych ustanovení členských štátov o používaní potravinárskych prísad, enzýmov a aróm vo forme pozitívneho zoznamu schválených látok, ktorý by Komisia mala vypracovať na základe uvedeného nariadenia.“

Posúdenie

Na základe tejto analýzy cieľa a obsahu návrhu nariadenia sa rozhodlo, že ciele ochrany ľudského zdravia a vytvárania a fungovania vnútorného trhu sú neoddeliteľne prepojené bez toho, aby bol jeden z nich sekundárny alebo nepriamy vzhľadom na druhý. Ciele návrhu sú zjavne spojené s ochranou ľudského zdravia, ako aj určené na zlepšenie fungovania vnútorného trhu.

Z toho dôvodu sa rozhodlo, že právnym základom by mal byť článok 95 a článok 175 Zmluvy o ES.

Záver

Výbor pre právne veci preto na schôdzi, ktorá sa konala 20. marca 2007, jednomyseľne[10] rozhodol Vám odporučiť, aby bol právnym základom návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa určuje spoločný postup schvaľovania potravinárskych prísad, enzýmov a aróm, článok 95 a článok 175 Zmluvy o ES.

S úctou,

Giuseppe Gargani

 • [1]  Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.
 • [2]  Vec 45/86 Komisia/Rada [1987] s. 1439, ods. 5.
 • [3]  Vec C-300/89 Komisia/Rada [1991] s. I-287, ods. 10.
 • [4]  Vec C-377/98 Holandsko/Európsky parlament a Rada [2001] s. I-7079, ods. 27.
 • [5]  Vec C-377/98 Holandsko/Európsky parlament a Rada [2001] s. I-7079, ods. 27 – 28; vec C-491/01 British American Tobacco (Investments) a Imperial Tobacco [2002] s. I-11453, ods. 93 – 94.
 • [6]  Vec C-165/87 Komisia/Rada [1988] s. 5545, ods. 11.
 • [7]  Článok 175 ods. 1
  1. Rada v súlade s postupom uvedeným v článku 251 a po porade s Hospodárskym a sociálnym výborom a Výborom regiónov rozhodne o postupoch, ktoré má Spoločenstvo prijať na dosiahnutie cieľov uvedených v článku 174.
 • [8]  Článok 95
  1. Odlišne od článku 94 sa nasledujúce ustanovenia použijú na dosiahnutie cieľov uvedených v článku 14, pokiaľ táto zmluva neustanoví inak. Rada v súlade s postupom uvedeným v článku 251 a po porade s Hospodárskym a sociálnym výborom prijíma opatrenia na aproximáciu ustanovení zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení členských štátov, ktoré smerujú k vytváraniu a fungovaniu vnútorného trhu.
  2. Odsek 1 sa nevzťahuje na fiškálne ustanovenia, na ustanovenia, ktoré sa týkajú voľného pohybu osôb, ani na tie, ktoré sa týkajú práv a záujmov zamestnancov.
  3. Komisia vo svojich návrhoch podľa odseku 1, ktoré sa týkajú zdravia, bezpečnosti, ochrany životného prostredia a ochrany spotrebiteľa, berie za základ vysokú úroveň takejto ochrany, prihliadajúc najmä na vývoj vychádzajúci z nových vedeckých poznatkov. V rámci svojich príslušných právomocí sa tento cieľ usiluje dosiahnuť aj Európsky parlament a Rada.
  4. Ak po prijatí zosúlaďovacích opatrení Radou alebo Komisiou členský štát, z dôležitých dôvodov uvedených v článku 30 alebo týkajúcich sa ochrany životného alebo pracovného prostredia, považuje za nevyhnutné zachovať vnútroštátne ustanovenia, upovedomí o nich Komisiu a uvedie dôvody ich zachovania.
  5. Okrem toho, bez toho, aby bol dotknutý odsek 4, ak po prijatí zosúlaďovacích opatrení Radou alebo Komisiou považuje členský štát za nevyhnutné zaviesť na základe svojich špecifických problémov nové vnútroštátne ustanovenia vychádzajúce z nových vedeckých poznatkov na ochranu životného alebo pracovného prostredia, upovedomí o týchto ustanoveniach Komisiu a uvedie dôvody ich zavedenia.
  6. Komisia do šiestich mesiacov po oznámení uvedenom v odsekoch 4 a 5 dané vnútroštátne ustanovenia schváli alebo zamietne na základe overenia, že neslúžia svojvoľnej diskriminácii alebo skrytému obmedzovaniu obchodu medzi členskými štátmi a nebránia fungovaniu vnútorného trhu.
  Ak Komisia v tejto lehote nerozhodne, vnútroštátne ustanovenia uvedené v odsekoch 4 a 5 sa považujú za schválené.
  V prípadoch opodstatnených komplexnosťou veci a za predpokladu, že sa tým neohrozí ľudské zdravie, môže Komisia upovedomiť daný členský štát o prípadnom predĺžení uvedenej lehoty najviac o ďalších šesť mesiacov.
  7.  Ak je podľa odseku 6 členský štát oprávnený zachovať alebo zaviesť vnútroštátne ustanovenia odlišné od zosúlaďovacieho opatrenia, Komisia okamžite preskúma, či treba navrhnúť prispôsobenie tohto opatrenia.
  8. Ak členskému štátu vznikne v určitej oblasti, ktorá bola predmetom zosúlaďovacích opatrení, špecifický problém verejného zdravia, dá tento do pozornosti Komisie, ktorá okamžite preskúma, či treba Rade navrhnúť príslušné opatrenia.
  9. Odchylne od postupov stanovených v článkoch 226 a 227 môže Komisia alebo ktorýkoľvek členský štát podať vec priamo Súdnemu dvoru, ak sa domnieva, že iný členský štát neprimerane využíva právomoci stanovené v tomto článku.
  10. Zosúlaďovacie opatrenia uvedené vyššie obsahujú v odôvodnených prípadoch aj ochrannú doložku oprávňujúcu členské štáty, aby z jedného alebo viacerých dôvodov nehospodárskej povahy  uvedených v článku 30 prijali dočasné opatrenia podliehajúce kontrolnému postupu Spoločenstva.
 • [9]  Článok 174 ods. 1
  1. Politika Spoločenstva v oblasti životného prostredia prispieva k uskutočňovaniu nasledujúcich cieľov:
  — udržiavanie, ochrana a zlepšovanie kvality životného prostredia,
  — ochrana ľudského zdravia,
  — rozvážne a racionálne využívanie prírodných zdrojov,
  — podpora opatrení na medzinárodnej úrovni pri riešení regionálnych alebo celosvetových problémov životného prostredia.
 • [10]  Na záverečnom hlasovaní boli prítomní: Giuseppe Gargani (predseda), Cristian Dumitrescu (podpredseda), Rainer Wieland (podpredseda), Francesco Enrico Speroni (podpredseda), Sharon Bowles, Mogens N. J. Camre, Marek Aleksander Czarnecki, Monica Frassoni, Jean-Paul Gauzès, Kurt Lechner, Klaus-Heiner Lehne, Katalin Lévai, Eva Lichtenberger, Toine Manders, Antonio Masip Hidalgo, Hans-Peter Mayer, Manuel Medina Ortega, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Michel Rocard, Aloyzas Sakalas, Gabriele Stauner, József Szájer, Jacques Toubon, Jaroslav Zvěřina, Tadeusz Zwiefka.

POSTUP

Názov

Spoločný postup schvaľovania potravinárskych prísad, enzýmov a aróm

Referenčné čísla

KOM(2006)0423 - C6-0258/2006 - 2006/0143(COD)

Dátum predloženia v EP

28.7.2006

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

ENVI

5.9.2006

Výbory požiadané o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

ITRE

5.9.2006

IMCO

5.9.2006

AGRI

5.9.2006

 

Bez predloženia stanoviska

       dátum rozhodnutia

ITRE

4.10.2006

IMCO

13.9.2006

AGRI

11.9.2006

 

Spravodajca

       dátum menovania

Åsa Westlund

14.9.2006

 

 

Námietky voči právnemu základu

       dátum stanoviska JURI

JURI

20.3.2007

 

 

 

Prerokovanie vo výbore

26.2.2007

 

 

 

Dátum prijatia

11.4.2007

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

55

0

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Georgs Andrejevs, Margrete Auken, Liam Aylward, Pilar Ayuso, Johannes Blokland, John Bowis, Frieda Brepoels, Hiltrud Breyer, Dorette Corbey, Chris Davies, Avril Doyle, Mojca Drčar Murko, Anne Ferreira, Karl-Heinz Florenz, Françoise Grossetête, Cristina Gutiérrez-Cortines, Satu Hassi, Gyula Hegyi, Jens Holm, Dan Jørgensen, Christa Klaß, Holger Krahmer, Aldis Kušķis, Peter Liese, Linda McAvan, Alexandru-Ioan Morţun, Roberto Musacchio, Riitta Myller, Péter Olajos, Miroslav Ouzký, Antonyia Parvanova, Vittorio Prodi, Dagmar Roth-Behrendt, Guido Sacconi, Karin Scheele, Horst Schnellhardt, Kathy Sinnott, Antonios Trakatellis, Anja Weisgerber, Åsa Westlund, Glenis Willmott

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Alfonso Andria, Giovanni Berlinguer, Jens-Peter Bonde, Iles Braghetto, Philip Bushill-Matthews, Christofer Fjellner, Rebecca Harms, Karin Jöns, Kartika Tamara Liotard, Jiří Maštálka, Miroslav Mikolášik, Andres Tarand, Lambert van Nistelrooij

Náhradníci (čl. 178 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Gabriela Creţu